Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
01-12-2010 kl. 15:00
Ullasvej 23, lokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger og fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder
  åbent 3 Rejsetilskud
  åbent 4 Driftsaftale vedr. Kirkegade 8A og B, Hasle
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 6 Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder
  åbent 7 Facilitetsundersøgelse - idræt og fritid
  åbent 8 Forpagtning af cafeteria i Rønne Idrætshal
  åbent 9 Ansøgning om Mini-arena
  åbent 10 Renovering af Rønne Svømmehal
  åbent 11 Ansøgning om tilskud til svømmetræningslejr
  åbent 12 Svømmehal på Bornholm
  åbent 13 Værested for unge i Rønne - Streetkids 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger og fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

1

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Fraværende

Dorthe Fink.

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder

04.00.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 afholdes der i foråret 2010 dialogmøde med virksomhederne under fritids- og kulturområdet.

Carsten Clemmensen deltager i punktets behandling fra kl. 15.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter emnerne ifølge dagsordenen med Bornholms Idrætsområder.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Drøftet. Der udarbejdes særskilt referat.

Sagsfremstilling

Dagsorden:

 

1.      Status 2010, herunder målopfyldelse. 

2.      Mål og økonomi for 2011.

3.      Ændring af bevillingsniveau.

4.      Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Rejsetilskud

18.16.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

04-11-2010

13

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Der er hidtil ydet tilskud til ikke-idrætslige distriktsforeningers rejser til stævne og kurser m.v. Puljen bliver ikke anvendt fuldt ud hvert år, idet der p.t. kun er få distriktsforeninger tilbage.  Idrættens foreninger har mulighed for at være en del af Idrættens Rejsefond, medens de øvrige børne- og ungdomsforeninger er udelukket. Der er udarbejdet forslag til nyt regelsæt for rejsetilskud for øvrige børne- og ungdomsforeninger. Puljen er på ca. kr. 25.000 – tilskud de sidste 3 år er i snit kr. 14.400.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

o        At forslag til regelsæt indstilles til Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalgets godkendelse

 

Folkeoplysningsudvalget, den 4. november 2010:

Tilrettet regelsæt (se sagsfremstilling)indstilles til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets godkendelse.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser i den af FOU-nedsatte arbejdsgruppe er der udarbejdet flg. forslag til regelsæt:

Tilskud ydes til rejseudgifter for medlemmer under 25 år til stævne- turnerings- og lejrvirksomhed i det øvrige land (ikke uddannelse)

Tilskud fra anden side skal modregnes i rejseudgifterne

Tilskud kan max. udgøre 50 % af foreningens omkostninger, dog max. kr. 1000/deltager

Dokumentation i form af indbydelse, hvor målgruppen og rejsemål er beskrevet, og kopi af billetter

Ansøgningerne indsendes en gang årligt – senest den 15. jan. året efter rejsen er afviklet. Der er tale om en pulje, der fordeles en gang årligt

 

 

Regelsættet er enkelt at administrere for foreninger og for Fritid & Kultur - meget i tråd med det nuværende regelsæt - der forventes blot flere ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud kan holdes inden for den afsatte ramme til formålet.

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 4. november 2010

1.
Referat af møde i arbejdsgruppe ved Rejsetilskud (DOC)

2.
Udkast til blanket (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Driftsaftale vedr. Kirkegade 8A og B, Hasle

82.16.00P27-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Hasle Lokalhistoriske samling ønsker en driftsaftale vedr. brugen af Kirkegade 8A og B.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid, Kultur og Forebyggelse indstiller

o        At der indgås en driftsaftale med Lokalhistorisk Samling i lighed med de øvrige Fritids- og Medborgerhuse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Der gives tilladelse til at lade Lokalhistorisk Arkiv anvende Kirkegade 8 A. Lejeperiodens længde afventer en helhedsløsning for anvendelsen af offentlige lokaler i Hasle by.

Sagsfremstilling

Lokalhistorisk samling har igennem mange år rådet over Kirkegade 8B, Hasle og har for år tilbage udtrykt ønske om også at få råderet over 8A.

A’eren har indtil 2008 været anvendt af dagplejemødre i Hasle. – Den blev i Hasle kommunes tid stillet til rådighed for dagplejere og øvrige foreninger i Hasle.

Ved KB’s behandling af de øvrige Fritids- og Medborgerhuse i kommunen i 2008 blev det anført, at stillingtagen vedr. Kirkegade 8A og B afventer KB’s beslutning om medborgerhus i Hasle.

Idet Kirkegade 8A nu står tomt, og der endnu ikke er truffet beslutning om medborgerhus i Hasle anbefales en brug af huset i stedet for at det står ubenyttet hen.

Lokalhistorisk Samling har mere end 200 medlemmer og huser udover samlingen også en datastue.

I driftsaftalen kan anføres samme varighed (udgangen af 2015), som de øvrige huse.

En driftsaftale indebærer, at BRK står for basisudgifterne (el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskat og udvendig vedligeholdelse), medens foreningen står for rengøring og indvendig vedligeholdelse samt renholdelse og glatførebekæmpelse af udenomsarealerne.

Økonomiske konsekvenser

Etableringsomkostninger: En indvendig dør imellem A og B ca. kr. 4.000

Idet der nu sker ændret brug af 8A, skal der ske udbedring af handicapadgangsforhold, dvs. en mindre niveauforskel, idet indgang til B’eren næsten ligger i niveau – anslået kr. 2.000

Byggetilladelse kr. 4.000.

Samlet i alt ca.kr. 10.000

Derudover vil der blive mindre øgede driftsudgifter til el og varme, idet ejendommen har stået tom i 2 år.

Udgifterne kan holdes inden for den samlede ramme for drift af Fritids- og Medborgerhuse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.10Ø09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2010 forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr., som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 1,8 mio. kr., således at det samlede forventede mindreforbrug forventes at udgøre 1,0 mio. kr. på den overførbare bevilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid, Kultur og Forebyggelse indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Indstilles taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder.

 

Politikområde 15 Fritid og Kultur

I 2010 forventes samlet set for politikområde 15 et merforbrug på 0,9 mio. kr. som finansieret af overført mindreforbrug fra 2009 på 1,9 mio. kr., således at det samlede mindreforbrug forventes at udgøre 1,1 mio. kr. ultimo 2010. Der er tale om en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2010.

Bornholms Musik- og Billedskole forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. overførsler. Ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning pr. 31. maj.

Kultur forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2010, således at det akkumulerede mindreforbrug forventes at udgøre 0,3 mio. kr. Der er tale om en forværring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes at der er ydet et forskud på driftstilskuddet for 2011 til Bornholms Teater. Det øvrige mindreforbrug henføres til forskydning mellem budgetår mellem bevilliget og endnu ikke udbetaling af puljer til kultur.

Fritid forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2010, som finansieres af overførslen fra 2009 på 2,6 mio. kr., og som skyldes forskydning mellem bevilliget og udbetaling af midler på bl.a. lokaletilskud. Dermed forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ultimo 2010. I forhold til sidste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 0,5 mio. kr., som skyldes udskydelse til 2011 af Conventus og facilitetsundersøgelse, samt færre oprettet hold til voksenundervisning.

Mindreforbruget i 2010 på 1,2 mio. kr. er disponeret til bl.a. bookingsprogram vedr. Conventus, Folkeoplysningsudvalgets fase 2 af facilitetsundersøgelse, afregning af lokaletilskud vedr. 2010, tiltag vedr. breddeidræt, samt lejeaftale og renovering af lokaler til værested for unge - Street Kids.

Bornholms Idrætsområder forventet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2010, således at virksomhedens overførte merforbrug på 0,7 mio. kr. nedbringes til 0,6 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning er vurderingen af merudgifterne i 2010 øget med 0,2 mio. kr. til bl.a. øget energiudgifter som følge af udvidet åbningstid i Søndermarks Svømmesal, øgede udgifter til forårsklargøring af fodboldbaner og snerydning.

 

Politikområde 16 Biblioteker

Bornholms Biblioteker forventer at overholde budgettet i 2010, hvormed overført merforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2009 ikke forventes nedbragt, men videreført til 2011. Det skyldes udgifter til etablering af branddør, som følge af myndighedskrav, som biblioteket selv har afholdt, da der ikke kunne bevilliges finansiering fra Økonomiudvalgets disponible anlægspulje.

 

Økonomiske konsekvenser

I 2010 forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr., som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på 1,8 mio. kr., således at det samlede forventede mindreforbrug forventes at udgøre 1,0 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2009

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/10

Forventet mer/mindreforbrug inkl. overførsler pr. 31/5

Afvigelse

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Bornholms Musik- og Billedskole

412

200

0

200

0

0

0

Kultur

-364

300

0

1.000

0

-700

0

Fritid

2.550

1.150

0

700

0

450

0

Bornholms Idrætsområder

-652

-568

0

-352

0

-216

0

Fritid og Kultur

1.945

1.082

0

1.548

0

-466

0

Bornholms Biblioteker

-117

-130

0

0

0

-130

0

Biblioteker

-117

-130

0

0

0

-130

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

1.829

952

0

1.548

0

-596

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder

00.01.00P27-0629

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 er virksomhedsaftalerne for 2011 forhandlet med områdechefen og forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget med henblik på godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

·         at udvalget godkender virksomhedsaftalerne.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Virksomhedsaftalerne for 2011 er udarbejdet med baggrund i den vedtagne aftaleskabelon.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Aftale Bornholms Musik- og Billedskole 2011 (DOC)

2.
Aftale Bornholms Biblioteker 2011 (DOC)

3.
Aftale Bornholms Idrætsområder 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Facilitetsundersøgelse - idræt og fritid

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyuggelsesudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2011 og overslagsårene, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en facilitetsanalyse på idræts- og fritidsområdet.

Sekretariatet har udarbejdet en analyse, som kortlægger de væsentligste faciliteter på idrætsområdet og sammenligner antallet af faciliteter med resten af Danmark.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      På baggrund af en samlet vurdering efter de tre kriterier indstilles følgende idrætshaller til lukning: Nyvestcenteret, Poulskerhallen samt én af tre de skolehaller – i relation til kommende beslutninger om skolestruktur.

2.      At den foreliggende facilitetsanalyse danner grundlag for en videre proces om de fremtidige idrætsfaciliteter på Bornholm i samarbejde med Bornholms Idrætsråd.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Fremsendes med indstilling nr. 2 med tilføjelse af repræsentation fra Folkeoplysningsudvalget.

Kommissorium for den videre proces udarbejdes snarest og forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med facilitetsanalysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm.

En facilitetsanalyse er ikke et entydigt begreb. Men ser vi på andre kommuners facilitetsundersøgelser, indeholder de typisk et eller flere af følgende elementer:

3.      en kortlægning af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter

4.      en sammenligning af antal faciliteter i kommunen med andre kommuner/regioner

5.      en analyse af behovene for og ønskerne til kommunens faciliteter

6.      et eller flere forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter i kommunen

Den nu udarbejdede facilitetsanalyse kortlægger og beskriver de eksisterende anlæg, lokaler og rum, der anvendes til idræt i Bornholms Regionskommune. Kortlægningen er baseret på indsamling af faktuelle data og forholder sig primært til faciliteternes indhold, funktion, placering, potentielle brug samt ejerskab.

Endelig indeholder analysen en sammenligning af kommunens udbud af idrætsfaciliteter sammenlignet med Region Sjælland og hele Danmark.

Analysen konkluderer ikke på behov og ønsker til fremtidige faciliteter og indeholder heller ikke forslag til fremtidig udbygning af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune, idet sådan en analyse vil kræve en længere proces i dialog med brugere og interessenter.

Analysen har fokus på idrætshaller, svømmehaller, gymnastiksale, stadions, fodbold- og tennisbaner, idet disse faciliteter udgør langt størstedelen af idrætsfaciliteter på Bornholm – både brugsmæssigt men også økonomisk. Derudover findes en lang række mindre faciliteter – f.eks. ridebaner, lejrpladser, skydeanlæg m.v. – som ikke er medtaget i denne rapport.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 8. juni 2010 kr. 200.000 til gennemførelse af en komplet facilitetsundersøgelse inkl. forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter. P.t. er der anvendt cirka 15.000 kroner af den bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I budget 2011 og overslagsårene er det besluttet, at Bornholms Idrætsområder skal spare 275.000 kroner på nedlæggelse af et antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige.

Processen omkring dette er i gang, idet Bornholms Idrætsområder drøfter konkrete forslag til banelukninger med fodboldklubberne.

Det forventes, at der kan præsenteres et endeligt forslag til godkendelse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget første kvartal 2011.

 

Ud over lukning af boldbaner er der anmodet om oplæg til lukning af andre faciliteter. Med henblik på en vurdering af, hvilke faciliteter, der skal indstilles til lukning er der opstillet følgende kriterier:

·         Facilitetens anvendelse og udnyttelsesgrad

·         Facilitetens afstand til andre lignende faciliteter.

·         Facilitetens kobling til den igangværende debat om skolestruktur.
Tre idrætshaller hører under kommunale skoler, og en eventuel skolelukning antages at få konsekvens i forhold til idrætshallen.
Skolers brug af den lokale idrætshal indgår som en væsentlig del af de fleste selvejendes idrætshallers økonomiske grundlag.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Facilitetsundersøgelse, november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forpagtning af cafeteria i Rønne Idrætshal

82.16.05Ø54-0372

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (orienteres)

Resumé

Den nuværende forpagter af cafeteriet i Rønne Idrætshal har opsagt forpagtningsaftalen. Forpagtningen af cafeteriet har været annonceret i avisen, hvilket resulterede i én ansøger. Bornholms Idrætsområder og sekretariatet har afholdt et møde med ansøgeren, hvilket har resulteret i, at ansøgeren har trukket sin ansøgning tilbage med begrundelsen, at han havde svært ved at se, at han kunne få en fornuftig forretning ud af forpagtningen – Blandt andet begrundet i, at køkkenet ikke er indrettet og godkendt som produktionskøkken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget orienteres om sagen og drøfter mulighederne for fortsat cafeteriadrift i Rønne Idrætshal.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Udvalget afventer et oplæg fra Rønne Idrætsområder til næste møde.

 

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet og Bornholms Idrætsområder arbejder videre med forskellige muligheder for fortsat cafeteriadrift i Rønne Idrætshal. Blandt andet undersøges følgende muligheder:

·         Køkkenet kan renoveres til produktionskøkken for at gøre det mere attraktivt for en evt. forpagter. Et prisoverslag er under udarbejdelse.

·         Man kunne kontakte lokale restauratører, som kunne være interesseret i at drive cafeteriet i sammenhæng med anden restaurationsvirksomhed?

·         Cafeteriet kan indrettes med automater. Køkken og cafeteria kan lånes af foreninger ved stævner m.v.

·         Cafeteriet kan indrettes til idrætsbrug – f.eks. med et nyt gulv - så der er plads til nye aktiviteter i hverdagene. Indretningen sker, så lokalet fortsat kan møbleres til cafeterie-brug ved stævner og efter behov.
Foyer indrettes til daglig cafeteriabrug med automater og borde/stole.

·         Det undersøges, om cafeteriet kan drives som et beskæftigelsesprojekt.

Cafeteriet indgår som en social ramme i idrætshallens daglige aktiviteter og er et væsentligt rum ved stævner og kampe – primært i weekender. Derudover anvendes cafeteriet af kommunen ved valg og hvert år til folkeskolernes afgangseksamen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske overslag over de forskellige løsningsmodeller vil kunne præsenteres på udvalgets møde i januar.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge kommunalfuldmagten må en kommune som udgangspunkt ikke drive kommerciel virksomhed – herunder cafeteria eller restaurant. Men ifølge praksis på området er det tilladt for en kommune at drive f.eks. et cafeteria, hvis det indgår som en naturlig – og mindre – del af en anden kommunal ydelse – f.eks. en idrætshal. Forudsætningen for dette er dog, at cafeteriet forgæves har været forsøgt bortforpagtet på kommercielle vilkår.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om mini-arena

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

Bornholm Regionskommune har modtaget ansøgning fra en gruppe unge, som ønsker at få etableret et mindre kunstgræs-anlæg i Rønne til fodbold for byens børn og unge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Projektet ønskes yderligere beskrevet med hensyn til placering, drift og forsikring.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen er baseret på en MINI-arena fra firmaet Indu A/S. Firmaet etablerer mindre kunstgræsbaner finansieret af reklamer på banen.

Konceptet er, at Indu A/S bygger banen og skaffer størstedelen af finansieringen fra nationale sponsorer. Den lokale samarbejdspartner skal til gengæld skaffe lokale sponsorer for 57.500 kroner og finansiere drift og vedligehold af banen i en 7-årig periode. Normalt vil Indu A/S selv levere drift og vedligehold for 1.895 kroner pr. måned (betalt af den lokale samarbejdspartner), men dette kan umiddelbart ikke tilbydes på Bornholm.

Sekretariatet for Fritid og Kultur har vejledt ansøgerne om, at de skal finde ud af, hvordan de vil organisere projektet lokalt – især i forhold til økonomiske og andre forpligtelser.

Ansøgerne har søgt om, at kommunen

1.      Stiller et areal til rådighed for banen i en 7-årig periode.

2.      Sponsorerer projektet ved at påtage sig driftsopgaven – herunder forsikring af anlægget i tilfælde af hærværk.

3.      Eventuelt forsikringsdækning af anlægget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der kan findes et egnet areal til formålet, vil det kunne stilles til rådighed via en lejekontrakt. Idet formålet med projektet er almennyttigt, vil lejen kunne sættes til nul kroner.

Et overslag over årlige driftsudgifter til banen vil kunne oplyses på mødet. Det forventes dog, at blive et væsentligt beløb, idet der vil skulle indkøbes en speciel maskine til formålet.

Et kommunalt sponsorat til projektet vil kunne finansieres af puljen til breddeidræt, hvor der p.t. er et restbeløb på 289.900 i indeværende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Ansøgning (DOC)

2.
Folder om mini-arena (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Renovering af Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (orienteres)

Resumé

Der er givet anlægsbevilling til renovering af Rønne Svømmehal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      At udvalget orienteres om status på renoveringsopgaven.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal blev den 21. marts 2010 lukket på ubestemt tid af sikkerhedsmæssige hensyn.

24. juni 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på i alt 2.593.750 kroner til en nødtørftig renovering af svømmehallen. Siden da, er der udarbejdet udbudsmateriale og afholdt licitation på opgaven. Vinderen af licitationen er gået i gang med renoveringsopgaven i uge 46.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning om tilskud til svømmetræningslejr

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

Rønne Svømmeklub søger om tilskud til træningstur til Sverige for klubbens konkurrencesvømmere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. dec. 2010:

Afslag.

Sagsfremstilling

Konkurrencesvømmerne i Rønne Svømmeklub har siden Rønne Svømmehal blev lukket i marts 2010 været henvist til at træne i Gudhjem Svømmehal. Da bassinet i Søndermarksbadet ikke er 25 meter langt er det ikke velegnet til konkurrencetræning.

Gudhjem Svømmehal lukker midlertidigt ned i perioden 21. december 2010 til 17. januar 2011, hvilket efterlader konkurrencesvømmerne uden gode muligheder for træning i den periode. Rønne Svømmeklub ønsker derfor at kunne rejse til Sverige to gange i perioden for at træne.

Økonomiske konsekvenser

Den budgetterede udgift pr. Sverigestur udgør cirka 6.980 kroner fordelt som følger:

Leje af svømmehal          3.200

Bus/tog                            800

Ophold                             880

Forplejning deltagere       2.100

Herudover kommer færgetransport til og fra Bornholm – dette har klubben fået sponsoreret på foreløbigt den ene tur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er ikke præcedens for at yde tilskud til træningsture. Idrætsforeninger kan søge om rejsetilskud via Idrættensrejsefond, som dog kun giver tilskud til deltagelse i stævner og turneringer.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Svømmehal på Bornholm

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (B)

Resumé

I budget 2011 er der afsat et beløb på 13,5 millioner til svømmehal på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      At udvalget drøfter anvendelsen af det i budgettet afsatte beløb.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Drøftes med svømmehallerne på næste dialogmøde.

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal er under nødtørftig renovering med katodisk beskyttelse med henblik på en genåbning af svømmehallen hurtigst muligt.

Det i budget 2011 afsatte beløb på 13,5 millioner kroner vil kunne anvendes enten til en fuldstændig renovering af Rønne Svømmehal eller som startkapital i forhold til etablering af en ny svømmehal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Værested for unge i Rønne - Streetkids

28.15.00P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (orienteres)

Resumé

I budget 2010 og overslagsårene er afsat et beløb til etablering af et værested for unge i Rønne.

Der er indgået skriftlig aftale med foreningen Streetkids om tilskud og støtte til etablering af værested i lokaler på Landemærket 31, Rønne. Aftalen bygger på, at foreningen får tilskud til driftsudgiver vedr. lejemålet og tilskud til nødvendig indretning og ombygning af lokalerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      At udvalget orienteres om status på sagen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I budget 2010 og overslagsårene blev der afsat et beløb til etablering af værested for unge i Rønne.

Sekretariatet for Børn og Fritid har forsøgt i samarbejde med foreningen Streetkids at finde egnede lokaler, som kommunen kunne stille til rådighed til projektet. Dette er ikke lykkedes, idet nye lokaler ville skulle ombygges og godkendes som institution, før kommunen kan stille det til rådighed til formålet, og det har der ikke være tilstrækkelige midler til i budgettet.

Og de eksisterende lokaler, som er godkendt til institutionsbrug og derfor umiddelbart ville kunne tages i brug til formålet, har foreningen ikke kunnet acceptere.

Løsningen er blevet, at foreningen selv lejer lokaler til formålet og sørger for, at lokalerne indrettes og godkendes til formålet. Kommunen støtter projektet via lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler. De første to år støttes projektet mere end en forening normalt vil kunne opnå, idet Folkeoplysningsloven giver mulighed for at give særlig støtte til særlige områder.

Den særlige støtte gives for at give foreningen mulighed for at komme i gang. Det forventes, at foreningen efter den to-årige periode vil kunne klare sig selv med normale tilskud efter Folkeoplysningslovens regler.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til drift af værested inkl. nødvendig renovering og indretning kan indeholdes i det i budgettet afsatte beløb til formålet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse