Dagsordenspunkter

  åbent 1 Konstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget - Medlemmer
  åbent 2 Konstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget - Formand
  åbent 3 Konstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget - Næstformand
  åbent 4 Forretningsorden for Økonomi - og Erhvervsudvalget 2010 - 2013 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Konstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget - Medlemmer

00.01.00A30-0018

Indledning

I henhold til forslag til forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget konstituerer udvalget sig inden udgangen af januar 2010.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Lov om kommunernes styrelse er formanden for kommunalbestyrelsen formand for udvalget og jf. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune består udvalget foruden af 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget konstituerer sig med flg. sammensætning:

Valggruppe AVLO:
René Nordin Bloch
Steen Colberg Jensen
Birger Rasmussen
Bjarne Kristiansen

Liste K:
Bjarne Hartung Kirkegaard

Liste F:
Poul Overlund-Sørensen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        Sagen til efterretning

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Taget til efterretning.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Konstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget - Formand

00.01.00A30-0019

Sagsbeskrivelse

I henhold til Lov om kommunernes styrelse er formanden for kommunalbestyrelsen formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Formand for kommunalbestyrelsen er borgmester Winni Aakermann Grosbøll.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        Sagen til efterretning

Bilag

·        Ingen

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Taget til efterretning.

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Konstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget - Næstformand

00.01.00A30-0020

Sagsbeskrivelse

I henhold til forslag til forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger udvalget på sit konstituerende møde en næstformand til at fungere i formandens fravær.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger sin næstformand

Bilag

·        Ingen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Valgt blev Steen Colberg Jensen

 


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forretningsorden for Økonomi - og Erhvervsudvalget 2010 - 2013

00.01.00A30-0017

Sagsbeskrivelse

I henhold til lov om kommunernes styrelse fastsætter Økonomi- og Erhvervsudvalget selv sin forretningsorden.

Politisk & Administrativt Sekretariat har udarbejdet et forslag til forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget for 2010 – 2013.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets forretningsorden fastlægger bl.a. udvalgets mødevirksomhed, formalia omkring forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder. Desuden indeholder forretningsordenen fastlæggelse af formandens kompetence, mulighed for nedsættelse af underudvalg, regler om habilitet og tavshedspligt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

·        At forslag til forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget for 2010 – 2013 godkendes

Bilag

·        Forslag til forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget for 2010 – 2013.

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2010:

Godkendt med følgende ændringer:

§ 4: 3. afsnit, sidste sætning udgår og erstattes med "Det ekstraordinære møde skal holdes indenfor 10 arbejdsdage efter at formanden har modtaget anmodningen".
§12: 6. afsnit, sidste sætning udgår og erstattes med "Beslutningerne protokolleres med godkendt, anbefales eller taget til efterretning",
§15: 3. afsnit udgår og erstattes af "Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives i afgørelsessager, hvor der er en part, inden underretning til den berørte part/parterne i en sag har fundet sted.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. januar 2010

1.
Forslag til forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget for 2010 - 2013 (DOC)