Referat
Teknik- og Miljøudvalget
24-02-2010 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Merforbrug til vintervedligeholdelse i 2010 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Merforbrug til vintervedligeholdelse i 2010

05.07.02Ø09-0001

Indledning

Vinteren 2010 har fra årets start været ekstrem i forhold til tidligere år. Der har stort set været behov for snerydning uafbrudt fra starten af januar til sidst i februar. Dette har medført at der allerede nu må konstateres et væsentlig merforbrug i forhold til de midler der er afsat på budgettet i 2010.

Budgettet til vintervedligeholdelse er i 2010 på ca. 11,3 mio. kr., hvoraf der er afsat ca. 3,4 mio. kr. til egentlig snerydning, svarende til ca. 1 uges forbrug.

Gennemsnitsudgifterne til vintervedligeholdelse har været på ca. 14,1 mio. kr. i de sidste 5 år (2005-2009), med ca. 19,4 mio. kr. i 2005 og 8,2 mio. kr. i 2008. Vinteren 2009 forventes at koste ca. 15,3 mio. kr., altså en overskridelse på ca. 3,8 mio. kr.

I budgetforudsætningerne er det forudsat at et eventuelt merforbrug på vintervedligeholdelsen skal ”betales” af driftsmidlerne til asfaltbelægninger. Modsat skulle et mindreforbrug tilgå asfaltkontoen.

 

Sagsbeskrivelse

Vinteren 2010

En gennemgang af aktiviteter og indgående regninger har vist at der medio februar er forbrugt ca. 26 mio. kr. til vintervedligeholdelse, primært til snerydning.

Hvis vinteren bliver en ”normal” vinter ved udgangen af februar, må det forventes at de samlede udgifter til vintervedligeholdelse vil blive på ca. 30-33 mio. kr.

Hvis vinteren fortsætter ind i marts/april kan udgifterne meget nemt beløbe sig til 40 mio. kr. for hele sæsonen.

Vinterindsatsen i januar og februar

Snerydning og saltning er stort set sket i henhold til den vinterinstruks der er udarbejdet med baggrund i de afsatte midler til vintervedligeholdelse og med den forudsætning at der er én uges snerydning. Det vil sige at en sådan ”normalvinter” kan holdes inden for budgettet, hvilket er sket i 2008.

På grund af den meget atypiske vinter er der dog udført snerydning ud over de tidspunkter der er angivet i instruksen, specielt for at hjælpe beredskabet, busser i rute og døgnplejen, men også for at agere sneplov for fastkørte bilister der skulle hjem og i mindre omfang for at gøre det muligt at komme frem med specialkøretøjer til landbrugsbedrifter.

Bortkørsel af sne

Der er ikke i budgettet regnet med at der skal køres sne bort fra byerne. Det har dog efter vintertjenestens opfattelse og også efter ønske fra politiet, været nødvendigt at køre sne væk fra trafikknudepunkter og fra områder omkring skoler mv., hvor der færdes mange børn og andre bløde trafikanter. Der er endvidere i mindre omfang kørt sne væk fra større offentlige parkeringspladser for at skabe mulighed for en alternativ parkering for beboere i de indre dele af byerne.

På enkelte særlig belastede vejstrækninger er der kørt sne væk for at skabe bredde nok på kørebanerne.

På de strækninger af bygaderne hvor Teknik & Miljø som vejbestyrelse har en grundejerforpligtigelse (f.eks. Ndr. Kystvej i Rønne), er kommunen også forpligtet til at foretage en vintervedligeholdelse som andre grundejere, dvs. snerydning, grusning/saltning mv.

Forebyggende snerydning

Med de meget store mænger af sne der ligger på markerne og langs med vejene, er der når der har været materiel til rådighed, foretaget bortskrabning af sne ud over rabatterne. Det er fortrinsvis sket for at sikre at eventuelt smeltevand kan sive ned i rabatterne i stedet for en ukontrollabel afstrømning ved et kommende tøbrud, samt give plads til eventuel nyt snefald.

Øvrige skader

Der er i forbindelse med vinteren og snerydningen sket skader på vejudstyret (skilte, hegn, autoværn, standere mv.) i et hidtil uhørt omfang. Det må forventes at næsten hele budgettet til skilte og udstyr vil blive brugt til genetablering.

Der er ligeledes konstateret et væsentlig større antal slaghuller i kørebanerne end normalt, og arbejdet med at reparere disse er sat i gang hvor det har været muligt.

Eventuelle fremtidige skader ved tøbrud.

Hvis der sker et egentligt tøbrud, dvs. en pludselig temperaturstigning til 5 grader eller der over, evt. kombineret med regn, kan det forudses at det vil medføre store problemer med afstrømningen fra og langs vejene. Grøfterne kan fortsat være fyldt med sne, gennemløb kan være tilstoppede og ekstreme afstrømninger fra oplandet kan medføre betydelige skader på både veje, grøfter, vejbroer, rabatter og tilstødende private ejendomme.

Fortsat vinterberedskab

Det kan overvejes i hvilket omfang vinterberedskabet skal fortsætte resten af året.

 

 

Økonomi

Budgettet til vintervedligeholdelse er på i alt 11.272.000 kr., heraf 3.412.000 kr. til snerydning, 4.250.000 kr. til glatførebekæmpelse og 3.610.000 kr. til andre udgifter som materiel, rådighedsvagter, abonnementer, sneafmærkning og assistance til døgnplejen.

På driftsbudgettet til asfaltarbejder er afsat ca. 13 mio. kr, heraf ca. 2 mio. kr. til reparationer af slaghuller mv. og ca. 0,5 mio. kr. til revneforseglinger. Resten af budgettet er afsat til egentlige asfaltarbejder.

Kommunalbestyrelsen har gennem de sidste mange år afsat yderligere mellem 8 og 10 mio. kr. på anlægsbudgettet til asfaltarbejder på primært det overordnede vejnet.

Inden for det eksisterende driftsbudget for vejene vil det være muligt at undlade at udføre asfaltarbejder for ca. 10 mio. kr. Af det samlede asfaltbudget skal der mindst bruges 2 mio. kr. til helt nødvendige reparationer, men det vil naturligvis være afhængig af vinterens videre forløb.

Andre egentlige driftsarbejder der kan udskydes kan være fortovsarbejder for ca. 2 mio. kr. medens det ikke skønnes muligt at foretage besparelser på vedligeholdelse af skilte, udstyr mv., idet der må forudses store omkostninger til at genetablere den ødelagte skiltning.

På andre større budgetområder som grøfter og rabatter kan der formentlig heller ikke skæres ned, da de også vil være stærkt berørt af vinteren og vil kræve en væsentlig reparation og vedligeholdelse.

Finansiering

Det bør overvejes i hvilket omfang merforbruget skal finansieres:

·        Hvor meget skal betales af asfaltkontoen

·        Hvilke områder af vejdriften skal indstilles eller begrænses (fortove, renholdelse, vejudstyr mv.)

·        Skal andre dele at Teknik & Miljø berøres

·        Skal der afsættes midler fra anlægsbudgettet

·        Skal der tages af kassebeholdningen

·        Skal der ske en ”afdragsordning” over overslagsårene (besparelser 2011-13)

·        Andre finansieringskilder

 

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·        At det drøftes i hvilket omfang vinterberedskabet skal fortsætte resten af året

·        At finansieringen af merforbruget drøftes

Bilag

·        Vinterbudget og forbrug 2010

·        Vinterinstruksen for 2010

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 24. februar 2010:

Udvalget anbefaler at der året ud udelukkende udføres snerydning i hht. vinterinstruksen.

Udvalget anbefaler at merforbruget på vintervedligeholdelsen finansieres i hht. bilaget "Finansiering af overskridelser på budget for snerydning" af 24. februar 2010 (bilag 3).

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 24. februar 2010

1.
Vinterinstruks 2010 (DOC)

2.
Vinterbudget 2010 og forbrug medio februar (DOC)

3.
Financiering af overskridelser på budget for snerydning (DOC)