Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om arbejdet med LP-modellen status pr. 1. april 2010
  åbent 2 Oplæg til mål 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 3 Forslag til rammebesparelser budget 2011
  åbent 4 Videre drøftelse af revision af børnepolitikken
  åbent 5 Drøftelse af indhold ved en revison af ungepoltikken
  åbent 6 Nedlæggelse af Sirius 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Orientering om arbejdet med LP-modellen status pr. 1. april 2010

17.01.10Ø00-0001

Indledning

Børne- og skoleudvalget har ønsket en orientering om dagtilbud og skolers arbejde med LP- modellen.

Sagsbeskrivelse

Pædagogisk konsulent Lise Dandanell Jørgensen er inviteret til at orientere om LP- modellen og hvor langt man er kommet med anvendelsen af modellen i de bornholmske dagtilbud og skoler.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for børn - og Skole indstiller, at:

·        Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget, 14. april 2010:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Oplæg til mål 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00Ø02-0126

Indledning

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 skal fagudvalgene på deres møde i april, behandle oplæg til mål 2011 med henblik på fremsendelse af udvalgets oplæg til politiske mål. Oplægget vil indgå som materiale til det første budgetseminar, der afholdes den 20. april 2010.

Sagsbeskrivelse

Som beskrevet i budget- og aftalevejledningen for 2011, skal udvalget efter visionsseminaret arbejde med at nedbryde og konkretisere de strategiske mål til såkaldte fagudvalgsmål. Fagudvalget kan også komme med oplæg til øvrige mål, som ikke udspringer af de strategiske mål. Hertil kommer oplæg om tværgående mål til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Som en del af udvalgets arbejde med mål indgår også vurderinger af, om der skal afsættes særskilt økonomi for at kunne opfylde målet. Målene skal kunne rummes indenfor udvalgets udmeldte budgetramme, hvorfor der skal peges på finansiering af målene i forbindelse med udvalgets budgetbidrag.

Udover de indledende drøftelser af mål på udvalgets møde den 2. marts 2010, har mål også været et tema på forårets dialogmøder med virksomhederne på udvalgets område. På baggrund heraf er udarbejdet forslag på nedenstående områder, til en konkretisering af de strategiske mål indenfor udvalgets område:

Strategisk målsætning

Målet vedrører

Virksomheder

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling

+

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

BSU-s3/4-1

Den tværfaglige håndbog implementeres og gøres til almen praksis

Alle virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

BSU-s4-1

Udvikling af en inkluderende og rummelig pædagogik i de kommunale dagtilbud

Mælkebøtten

Børnenes dagpleje og pladsformidling

Dagtilbud Nord

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Øst

Dagtilbud Vest

Styrke forebyggelsesindsatsten på alle områder

BSU-s4-2

Den almene undervisning skal være mere inkluderende

Kildebakken

Bornholms Heldagsskole

Ungecenter Bornholm

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

+

Fokus på borger- og brugerinddragelse

BSU-s4/5-1

Inddragelse af ressourcer i familie og omgivelser (Stigning i kvaliteten af sagsbehandlingen)

Børnecenter Bornholm

Fokus på borger- og brugerinddragelse

BSU-s5-1

Inddragelse af barnet/den unge i egen sag (Stigning i kvaliteten af sagsbehandlingen)

Børnecenter Bornholm

Implementering og udvikling af den tværfaglige sagsbehandling, samt styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

BSU-s3/4-2

Det tværfaglige samarbejde indenfor børne- og ungeområdet.

Forebyggende tiltag.

Børnecenter Bornholm

Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service

BSU-sx-1

Betjening af borgere og samarbejdspartnere

Børnecenter Bornholm

Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

BSU-s7-1

Ungdomsuddannelse til alle

Ungecenter Bornholm

Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav

 

BSU-s11-1

Reduktion i energiforbrug

Alle virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område

Styrkeforebyggelsesindsatsen på alle områder

Og

Fokus på borger og brugerinddragelse

BSU-s4/5-2

Etablering aftilbud for unge tilknyttet foreningen ”Street Kids”, som de unge aktivt vælger.

Bornholms Ungdomsskole

Styrkeforebyggelsesindsatsen på alle områder

 

BSU-s4-3

Klubtilbud til unge med særlige behov (”Stjernen”)

Bornholms Ungdomsskole

 

 

 

 

Virksomhedsspecifikke mål

Målet vedrører

Virksomheder

 

BSU-v-1

Afvikling af akkumuleret merforbrug i Løvstikken

Løvstikken

 

I forbindelse med udarbejdelsen af målene har der været fokus på effekt og resultater, snarere end på dokumentation af processer. I virksomhedsaftalerne for 2011 vil virksomhederne mere detaljeret end tidligere skulle beskrive hvorledes der arbejdes med udmøntningen af målsætningerne – herunder bl.a. beskrive hvordan der arbejdes med LP-modellen i forhold til målsætningerne omkring inklusion.

 

Det skal sikres, at der i oplægget til udvalgets mål, er mål for alle virksomheder og serviceområder.

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·        udvalget drøfter forslagene til konkretisering af de strategiske mål for 2011 med en anbefaling af disse som udvalgets bidrag til budgetseminar 1.

·        Udvalget drøfter eventuelle økonomiske konsekvenser forbundet med målsætningerne

 

Bilag

Forslag til måloplæg på Børne- og Skoleudvalgets område

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 14. april 2010:

Børne- og skoleudvalget har drøftet og konkretiseret de foreslåede strategiske mål, og Børne- og skolesekretariatet reviderer på denne baggrund udvalgets bidrag til budgetseminar 1 herunder de økonomiske konsekvenser.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. april 2010

1.
Forslag til måloplæg på Børne- og Skoleudvalgets område (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Forslag til rammebesparelser budget 2011

00.30.04Ø02-0025

Indledning

Som beskrevet i Børne- og Skoleudvalgets overordnede proces- og tidsplan for arbejdet med budget og mål indenfor udvalgets områder, skal udvalget på udvalgsmødet i april drøfte de foreløbige udkast til op- og nedprioriteringer.

Sagsbeskrivelse

I henhold til budget- og aftalevejledning 2011 skal Børne- og Skoleudvalget den 14. juni 2010 aflevere budgetbidrag forud for budgetseminar 2.

 

Udvalget skal udarbejde et budgetbidrag indenfor de udmeldte reducerede budgetrammer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 5,25 mio. kr. årligt indenfor udvalgets område, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering indenfor udvalgets samlede budgetramme.

 

Herunder gælder også, at hvis det vurderes, at et mål kun kan opfyldes, hvis der afsættes særskilt økonomi til målopfyldelsen, skal der også peges på finansiering af målet indenfor de reducerede budgetrammer.

 

Udvalget besluttede på mødet den 6. april 2010, at der administrativt skulle arbejdes videre med nedenstående forslag til rammereduktioner:

 

Nedlæggelse af Østermarie Skole 1.8.2010

Optimeringsprovenuet i forbindelse med ny skolestruktur beregnes og lægges helt eller delvist i kommunekassen

Midlerne til specialundervisning indregnes i elevtaxameteret og gøres dermed demografiafhængig

Fritidshjem omdannes til SFO + standardsænkning (SFO = Fritidshjem)

Sammenlægning af 2 daginstitutioner

Antallet af pladser i Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling

Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordlandet

 

Herudover foreslog udvalget, at der afsættes anlægsmidler til:

 

·        Pulje til energiforbedringer

·        Pulje til investeringer i skolebygninger

 

 

Der vil til Børne - og skoleudvalgets møde den 4. maj 2010 foreligge beskrivelser, konsekvenser og økonomisk effekt af forslagene

 

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        drøfter oplæg til rammebesparelser

Bilag

 

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget den 14. april 2010:

Børne- og skoleudvalget ønsker ovenstående forslag til rammebesparelser beskrevet og økonomisk beregnet.

Børne- og skoleudvalget ønsker endvidere beskrevet og beregnet et forslag om omlægning af pasning i SFO/fritidshjem til 2. klasse.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4    Videre drøftelse af revision af børnepolitikken

00.01.00P22-0056

Indledning

I Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af tidsplanen for en revision af børnepolitikken den 6. april 2010 ønskede udvalget at drøfte hvilke dele af den nuværende børnepolitik, der skal prioriteres i de kommende 4 år.

Sagsbeskrivelse

Sundhed

I Bornholms Regionskommune indgår en sund opvækst som en forudsætning for et godt børneliv.

 

Det betyder at vi:

-      prioriterer en tidlig og forebyggende indsats højt gennem hele barndommen.

-         i alle institutioner, skoler og tilbud til børn udarbejder en politik for sund kost og bevægelse.

-         inddrager den bornholmske natur  i de daglige aktiviteter.

-     forventer, at alle samarbejder om at sikre sunde livsformer.

 

Helhed og sammenhæng

Et godt børneliv i Bornholms Regionskommune bygger på samarbejde med børnenes hjem og sammenhæng mellem kommunens tilbud. Regionskommunens tilbud er baseret på værdierne: tillid, respekt, åbenhed, engagement og ansvarlighed.

 

Det betyder at vi:

-         sikrer helheden for barnet ved overgang fra en institution til en anden.

-         arbejder på tværs af faggrupper for at skabe de bedst mulige betingelser for det enkelte barns udvikling.

-         kommunikerer tydeligt så børn og forældre ved, hvem der gør hvad.

-         hjælper et barn med udgangspunkt i de ressourcer barnet, familien og institutionen rummer.

-         lægger vægt på, at alle børn oplever demokrati.

-         tænker i lokalområder i stedet for i enkeltinstitutioner.

-         medtænker kultur, idræts og foreningslivet som en del af børnenes netværk.

-         tænker børnenes behov med i forbindelse med byplanlægningen.

 

 

Leg og læring

I Bornholms Regionskommune er udviklende læreprocesser en del af et godt børneliv. Derfor er de tilrettelagt så de styrker helhed, alsidighed og initiativ.

 

Det betyder at vi:

-         Samarbejder gensidigt forpligtende med børnenes forældre.

-         skaber sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner/læseplaner i daginstitution, skole og skolefritidstilbud.

-         skaber gode rammer for børnenes leg.

-         understøtter børnenes nysgerrighed og lyst til at lære.

-         bakker op om skabende og kreative miljøer.

-         opstiller mål for børnenes sociale, faglige, kulturelle og alsidige personlige udvikling.

-         lærer det enkelte barn at deltage i forpligtende fællesskaber.

 

 

Rummelighed og respekt.

 

Bornholms Regionskommune er et fællesskab, der skaber rammerne om et godt børneliv, ved at give plads til alle, vise alle respekt og skabe muligheder.

 

Det betyder at vi:

 

-         opfordrer alle børn og familier til at deltage i udviklende samvær.

-         bestræber os på, at alle børn har gode venner.

-         alle gør en aktiv indsats for at forhindre mobning.

-         er bevidste om, at forældrerollen ikke kan overlades til det offentlige.

-         udvikler kulturer, der tilpasser sig mangfoldigheden af børn.

-         giver alle børn lov til at være sig selv, men ikke sig selv nok.

-         sikrer de bedst mulige betingelser for det enkelte barns udvikling.

 

 

Udsyn og nærvær

 

I Bornholms Regionskommune er et godt børneliv udgangspunktet for et menneskeliv i balance mellem det nære livs udfordringer og de udviklingsmuligheder den store verden rummer.

 

Det betyder at vi:

-         motiverer børnene til at tage stilling og blive nysgerrige, tolerante verdensborgere.

-         vil være åbne og inddrage det omgivende samfund.

-         møder børnene åbent og engageret.

-         er tydelige og nærværende rollemodeller.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Udvalget prioriterer hvilke områder i den nuværende børnepolitik der skal arbejdes videre med i henhold til den aktivitets og tidsplan, der blev præsenteret på udvalgets møde den 6. april 2010.

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 14. april 2010:

Der arbejdes videre med en revision af den nuværende børnepolitik under hensyntagen til de politiske vedtagne strategiske mål i forbindelse med Budget 2010. Den aktivitets- og tidsplan der blev præsenteret på udvalgets møde den 6. april 2010 er grundlag for arbejdet.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Nuværende børnepolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5    Drøftelse af indhold ved en revision af ungepolitikken

00.01.00P22-0057

Indledning

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. april 2010 at drøfte en revision af ungepolitikken i sammenhæng med udvalgets behandling af børnepolitikken. Det skal vurderes hvilke dele af ungepolitikken, der eventuelt skal videreføres i en ny ungepolitik gældende for perioden 2010 til 2014.

Sagsbeskrivelse

Sundhed

I Bornholms Regionskommune udgør en psykisk og fysisk sund tilværelse en forudsætning for et godt liv.

 

Det betyder, at vi:

-         sikrer den enkelte unge tryghed og trivsel ved at udvise rettidigt nærvær.

-         giver alle unge lov til at være sig selv uden at være selvcentrerede.

-         prioriterer en tidlig og forebyggende indsats højt for at undgå misbrug og kriminalitet.

-         alle gør en aktiv indsats for at forhindre mobning.

-         forventer, at alle medvirker til at skabe rammerne for fysisk aktivitet og sunde kostvaner.

 

Udviklingsmuligheder

Bornholms Regionskommune tilbyder unge muligheder, der rummer udfordringer, så de lærer at fordybe sig og deltage i aktive, kreative og eksperimenterende udviklings- og læringsprocesser.

 

Det betyder, at vi:

-         lægger vægt på, at alle unge får en ungdomsuddannelse, der giver dem muligheder, livsglæde og livskvalitet.

-         arbejder for, at de unge bliver fagligt dygtige, socialt kompetente og bevidste om, hvad de kan og vil.

-         udvikler kulturer, der tilpasser sig mangfoldigheden af unge.

-         sikrer, at alle unge uanset køn og kulturel baggrund tilbydes de samme vilkår.

-         prioriterer helhed og sammenhæng i den unges uddannelses- og fritidsliv.

-         tilbyder rammer for de unges fritidsaktiviteter, så de af lyst vælger at udfordre sig selv med henblik på øget selvværd og selvtillid.

 

Fællesskab

Bornholms Regionskommune er et fællesskab, der giver de unge mulighed for at møde andre unge og voksne. Den unge skal føle sig værdsat af andre og opleve glæden ved at kunne bidrage til fællesskabet. Fællesskab giver livsmod.

 

Det betyder, at vi:

-         lægger vægt på, at skoler og uddannelsesinstitutioner medvirker til at skabe sammenhold.

-         som voksne er forbilleder, der praktiserer en anerkendende adfærd i vores samvær med unge mennesker.

-         arbejder på tværs af professioner og fag for at sikre sammenhæng i de unges liv, når de unge har brug for hjælp eller særlig støtte.

-         er opmærksomme på, at idræt og kulturelle aktiviteter kan være med til at skabe stærke, positive fællesskaber.

-         tager hånd om de unge, hvis fællesskabet trues af konflikter eller manglende respekt for fællesskabets rammer og værdier.

-          

 

Indflydelse

Bornholms Regionskommune giver de unge muligheder for aktiv demokratisk deltagelse, der styrker evnen til at løse problemer, forstå sammenhænge og være nysgerrige.

 

Det betyder, at vi:

-         støtter de unge i at oprette elevråd, fælleselevråd og et ungdomsråd og til at få rådene til at fungere som et talerør for de unges synspunkter.

-         arbejder for at indflydelse og ansvar passer til lyst, alder og udvikling.

-         hører de unge og hjælper dem med at omsætte ideer til virkelighed.

 

Udsyn

I Bornholms Regionskommune lægger vi vægt på, at unge mennesker skal lære at forstå sig selv i deres samspil med andre. At de skal styrkes i deres alsidige udvikling som frie, selvstændige og vidende verdensborgere med tolerante, demokratiske og sociale holdninger.

 

Det betyder, at vi:

-         lægger vægt på, at de unge får mulighed for at møde unge fra andre regioner og lande.

-         vil være åbne og inddrage det omgivende samfund.

-         værdsætter mangfoldighed.

-         opfatter globalisering og internationalisering som nye muligheder.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·        Udvalget prioriterer hvilke områder i den nuværende ungepolitik, der skal arbejdes videre med i henhold til den aktivitets- og tidsplan, der blev præsenteret i udvalgets møde den 6. april 2010.

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og skoleudvalget 14. april 2010:

Der arbejdes videre med revision af den nuværende ungepolitik under hensyntagen til de politiske vedtagne strategiske mål i forbindelse med Budget 2010.

Den aktivitets- og tidsplan der blev præsenteret på udvalgets møde den 6. april 2010 er grundlag for arbejdet.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. april 2010

1.
Nuværende ungepolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Nedlæggelse af Sirius

27.03.00A21-0001

Indledning

En sammenlægning af døgninstitutionerne Sirius og Phønix indgik som et omstillingsbidrag i budget 2008. Målet var, at opnå en besparelse på BørneCenter Bornholms budget på 0,7 mio.kr. fra år 2009 og efterfølgende år.

Som en del af BørneCenter Bornholms tiltag, til sikring af budgetoverholdelse i 2010, foreslås døgninstitutionen Sirius nedlagt.

Sagsbeskrivelse

BørneCenter Bornholm har gennemført en række overvejelser om fremtidig pladsstrategi. Det vurderes bl.a., at behovet for behandlingspladser for den aldersgruppe Sirius dækker, er meget lille.

De konkrete overvejelser tager udgangspunkt i en antagelse om, at flere af de børn som er anbragt på Sirius ikke har større vanskeligheder end at de kan anbringes i en plejefamilie. 

Sirius kan derfor nedlægges og erstattes med køb af pladser andre steder, udbygning af Phønix og/eller intensiveret indsats i hjemmet.

Sirius er normeret til 7 helårspladser med et budget på 4,5 mio. kr., grundet sygdom og periodevis ekstraopgaver i forbindelse med akutopgaver, ligger erfaringsmæssigt den årlige driftsudgift på 5 mio. kr.

Hvis Sirius nedlægges vil der sandsynligvis være behov for køb af 2 ekstrapladser, enten via plejefamilier eller på institutioner uden for Bornholm.

Herudover regnes med at de resterende 5 pladser kan tilvejebringes ved enten en udbygning af Phønix eller en foregribende indsats i form af intensiv familiebehandling, eller en kombination af begge dele.

Økonomi

BørneCenter Bornholm forventer en besparelse for året 2011 og frem:

·        På 1,3 mio. kr., ved ændret anbringelsesmønster samt brug af intensiv familiebehandling. Af disse har de 0,7 mio.kr. tidligere indgået som en besparelse, ved en sammenlægning af Phønix og Sirius.

·        Derudover 0,5 mio. kr. som er det erfaringsmæssige overforbrug der har været på Sirius pr. år.

 

Der vil ikke kunne opnås en besparelse ved nedlæggelse af Sirius i 2010. BørneCenter Bornholm forventer derimod et ekstra forbrug i 2010, grundet en overgangsperiode hvor Sirius lukkes ned og pladser til nye børn derfor må købes andre steder.

Hvis et salgsprovenu af Sirius’ bygning kan modregnes, forventer BørneCenter Bornholm ikke merudgifter i 2010.

 

Der er ikke medtaget mulige anlægsudgifter til særlig indretning/ udvidelse af Phønix.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Sirius nedlægges med udgangen af 2010.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget  14. april 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller en lukning af Sirius, idet Sirius´s kapacitet ikke har været fuldt udnyttet, og BørneCenter Bornholm vurderer, at der ikke er behov for en institution af Sirius`s karakter i fremtiden.