Dagsordenspunkter

  åbent 1 Nedlæggelse af Sirius 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Nedlæggelse af Sirius

27.03.00A21-0001

Indledning

En sammenlægning af døgninstitutionerne Sirius og Phønix indgik som et omstillingsbidrag i budget 2008. Målet var, at opnå en besparelse på BørneCenter Bornholms budget på 0,7 mio.kr. fra år 2009 og efterfølgende år.

Som en del af BørneCenter Bornholms tiltag, til sikring af budgetoverholdelse i 2010, foreslås døgninstitutionen Sirius nedlagt.

Sagsbeskrivelse

BørneCenter Bornholm har gennemført en række overvejelser om fremtidig pladsstrategi. Det vurderes bl.a., at behovet for behandlingspladser for den aldersgruppe Sirius dækker, er meget lille.

De konkrete overvejelser tager udgangspunkt i en antagelse om, at flere af de børn som er anbragt på Sirius ikke har større vanskeligheder end at de kan anbringes i en plejefamilie. 

Sirius kan derfor nedlægges og erstattes med køb af pladser andre steder, udbygning af Phønix og/eller intensiveret indsats i hjemmet.

Sirius er normeret til 7 helårspladser med et budget på 4,5 mio. kr., grundet sygdom og periodevis ekstraopgaver i forbindelse med akutopgaver, ligger erfaringsmæssigt den årlige driftsudgift på 5 mio. kr.

Hvis Sirius nedlægges vil der sandsynligvis være behov for køb af 2 ekstrapladser, enten via plejefamilier eller på institutioner uden for Bornholm.

Herudover regnes med at de resterende 5 pladser kan tilvejebringes ved enten en udbygning af Phønix eller en foregribende indsats i form af intensiv familiebehandling, eller en kombination af begge dele.

Økonomi

BørneCenter Bornholm forventer en besparelse for året 2011 og frem:

·        På 1,3 mio. kr., ved ændret anbringelsesmønster samt brug af intensiv familiebehandling. Af disse har de 0,7 mio.kr. tidligere indgået som en besparelse, ved en sammenlægning af Phønix og Sirius.

·        Derudover 0,5 mio. kr. som er det erfaringsmæssige overforbrug der har været på Sirius pr. år.

 

Der vil ikke kunne opnås en besparelse ved nedlæggelse af Sirius i 2010. BørneCenter Bornholm forventer derimod et ekstra forbrug i 2010, grundet en overgangsperiode hvor Sirius lukkes ned og pladser til nye børn derfor må købes andre steder.

Hvis et salgsprovenu af Sirius’ bygning kan modregnes, forventer BørneCenter Bornholm ikke merudgifter i 2010.

 

Der er ikke medtaget mulige anlægsudgifter til særlig indretning/ udvidelse af Phønix.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Sirius nedlægges med udgangen af 2010.

Bilag

1.      Notat om Sirius

2.      Høringssvar

3.      Supplerende notat vedr. Sirius

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget  14. april 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller en lukning af Sirius, idet Sirius´s kapacitet ikke har været fuldt udnyttet, og BørneCenter Bornholm vurderer, at der ikke er behov for en institution af Sirius`s karakter i fremtiden.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2010:
Indstiller at behandlingen af sagen udsættes til et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. april 2010

1.
Notat om Sirius (DOC)

2.
Høringssvar (DOC)

3.
Notat 2 om Sirius (DOC)