Dagsordenspunkter

  åbent 1 Nedlæggelse af Sirius 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Nedlæggelse af Sirius

27.03.00A21-0001

Indledning

En sammenlægning af døgninstitutionerne Sirius og Phønix indgik som et omstillingsbidrag i budget 2008. Målet var, at opnå en besparelse på BørneCenter Bornholms budget på 0,7 mio.kr. fra år 2009 og efterfølgende år.

Som en del af BørneCenter Bornholms tiltag, til sikring af budgetoverholdelse i 2010, foreslås døgninstitutionen Sirius nedlagt.

Sagsbeskrivelse

BørneCenter Bornholm har gennemført en række overvejelser om fremtidig pladsstrategi. Det vurderes bl.a., at behovet for behandlingspladser for den aldersgruppe Sirius dækker, er meget lille.

De konkrete overvejelser tager udgangspunkt i en antagelse om, at flere af de børn som er anbragt på Sirius ikke har større vanskeligheder end at de kan anbringes i en plejefamilie. 

Sirius kan derfor nedlægges og erstattes med køb af pladser andre steder, udbygning af Phønix og/eller intensiveret indsats i hjemmet.

Sirius er normeret til 7 helårspladser med et budget på 4,5 mio. kr., grundet sygdom og periodevis ekstraopgaver i forbindelse med akutopgaver, ligger erfaringsmæssigt den årlige driftsudgift på 5 mio. kr.

Hvis Sirius nedlægges vil der sandsynligvis være behov for køb af 2 ekstrapladser, enten via plejefamilier eller på institutioner uden for Bornholm.

Herudover regnes med at de resterende 5 pladser kan tilvejebringes ved enten en udbygning af Phønix eller en foregribende indsats i form af intensiv familiebehandling, eller en kombination af begge dele.

Økonomi

BørneCenter Bornholm forventer en besparelse for året 2011 og frem:

·        På 1,3 mio. kr., ved ændret anbringelsesmønster samt brug af intensiv familiebehandling. Af disse har de 0,7 mio.kr. tidligere indgået som en besparelse, ved en sammenlægning af Phønix og Sirius.

·        Derudover 0,5 mio. kr. som er det erfaringsmæssige overforbrug der har været på Sirius pr. år.

 

Der vil ikke kunne opnås en besparelse ved nedlæggelse af Sirius i 2010. BørneCenter Bornholm forventer derimod et ekstra forbrug i 2010, grundet en overgangsperiode hvor Sirius lukkes ned og pladser til nye børn derfor må købes andre steder.

Hvis et salgsprovenu af Sirius’ bygning kan modregnes, forventer BørneCenter Bornholm ikke merudgifter i 2010.

 

Der er ikke medtaget mulige anlægsudgifter til særlig indretning/ udvidelse af Phønix.

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Sirius nedlægges med udgangen af 2010.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget  14. april 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller en lukning af Sirius, idet Sirius´s kapacitet ikke har været fuldt udnyttet, og BørneCenter Bornholm vurderer, at der ikke er behov for en institution af Sirius`s karakter i fremtiden.

 

Bilag

1.      Notat om Sirius

2.      Høringssvar

3.      Supplerende notat vedr. Sirius

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2010:

Indstiller at behandlingen af sagen udsættes til et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2010:

Udgår og behandles på et ekstraordinært møde den 3. maj 2010, kl. 17,00 i kommunalbestyrelsen.

 

Administrativ tilføjelse:

I forbindelse med at punktet udgik af kommunalbestyrelsens dagsorden den 22. april 2010, og skal behandles på et ekstraordinært møde den 3. maj 2010, blev der givet mulighed for at fremsende yderligere spørgsmål senest mandag den 26. april 2010, kl. 12.00.

 

Der er modtaget spørgsmål fra:

Ole Dreyer af 25. april 2010.

Lene Feldthus Andersen den 25. april 2010

Birte Skott-Hansen m.fl. af 25. april 2010

Bjarne Hartung Kirkegaard af 26. april 2010

 

Spørgsmålene er tilknyttet som bilag til sagen.

 

Notat fra BørneCenter Bornholm af 27. april 2010, som udleveres og forelægges for Børne- og skoleudvalget på udvalgets ekstraordinære møde den 27. april 2010 tilknyttes til sagen som bilag efterfølgende.

 

Bilag

1. Spørgsmål fra Ole Dreyer af 25. april 2010.

2. Spørgsmål fra Lene Feldthus Andersen den 25. april 2010

3. Spørgsmål fra Birte Skott-Hansen m.fl. af 25. april 2010

4. Spørgsmål fra Bjarne Hartung Kirkegaard af 26. april 2010

5. Notat fra BørneCenter Bornholm af 27. april 2010

6. Høringssvar

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Sirius nedlægges med udgangen af 2010.

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 27. april 2010:

Børne- og skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der anbefales en fortsat drift af døgninstitutionen Sirius foreløbig for et halvt år (1. november 2010), og at en evt. fortsat drift af Sirius skal ses i sammenhæng med den handleplan for BørneCenter Bornholm, som Børne- og skoleudvalget behandler den 1. juni 2010.

Udvalget er opmærksomt på, at dette kan betyde en mindre reduktion af den økonomiske handleplan på mellem 500.000 til 2 mill. kr. i 2010.

Børne- og skoleudvalget ønsker en opfølgning af antallet af indskrevne børn i samt økonomi for Sirius på hvert af Børne- og skoleudvalgets møder, og påpeger at der alene foretages indskrivning af børn i Sirius i henhold til målgruppen, og den nuværende plan for udslusning følges.

Derudover skal der hver 3. måned fremlægges en evaluering samt konsekvens for de øvrige 19 elementer i handleplanen for den økonomiske genopretning.

Udvalget anbefaler, at der i løbet af det næste halve år ses på en samlet løsning for aldersgruppen 3-18 år både for kommunale døgninstitutionspladser (akutte og varige) samt hybelordning.

Det udleverede notat fra BørneCenter Bornholm af 27. april 2010 samt en økonomisk beregning fra Borgerlisten vedlægges som bilag til sagen.

 

Administrativ tilføjelse:

Til brug for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling vedlægges bemærkninger til bilag, som blev udleveret og indgik i beslutningen fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. april 2010. For bemærkninger se vedhæftede bilag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. maj 2010:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 3. maj 2010:

Godkendt med 24 stemmer for (liste O, liste V, liste L, liste K, liste C, liste B, liste F, liste A minus Per Ole Petersen), imod stemte 1 (Per Ole Petersen).


 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. april 2010

1.
Spørgsmål fra Borgerlisten (PDF)

2.
Spørgsmål fra Ole Dreyer (MSG)

3.
Spørgsmål fra Bjarne Hartung Kirkegaard (MSG)

4.
Spørgsmål fra Birte Skot-Hansen (PDF)

5.
Spørgsmål fra Dorthe Fink (MSG)

6.
Spørgsmål fra Per Ole Petersen (MSG)

7.
Beregning fra Borgerlisten af 27/4-10 (PDF)

8.
Revideret notat fra BCB af 27/4-10 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. maj 2010

9.
Økonomiberegninger (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. april 2010

10.
Notat om Sirius (DOC)

11.
Høringssvar (DOC)

12.
Notat 2 om Sirius (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 3. maj 2010

13.
Høringssvar ekstraordinært handicaprådsmøde (DOC)