Dagsordenspunkter

  åbent 1 Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkastsområderne - Frigivelse af statslige midler.
  åbent 2 Forslag til lokalplan for fjernelse af Bølgebadet og etablering af klitter og strandcafe
  lukket 3 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne - Frigivelse af statslige midler.

01.02.00Ø39-0001

Indledning

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne er der afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune som er en udkantskommune har søgt midler, og har modtaget tilsagn på i alt 5.840.000 kr

Sagsbeskrivelse

Indsatspuljen yder tilskud til følgende tre indsatsområder:

·        Tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering. Tilskuddet udgør 75 % af den kommunale udgift til opkøb, og der er modtaget tilsagn om tilskud på 500.000 kr.

·        Tilskud til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde. Tilskuddet udgør 75 % af den kommunale udgift, og der er modtaget tilsagn om tilskud på 375.000 kr.

·        Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen. Tilskuddet udgør 75 % af den kommunale udgift der ikke anmeldes til refusion efter byfornyelsesloven. Der er modtaget tilsagn om tilskud på 4.965.000 kr.

Det samlede tilsagn om tilskud udgør 5.840.000 kr. idet Indenrigs- og Sundhedsministeriet er indforstået med, at der kan foretages justeringer inden for de tre områder, forudsat at de overordnede formål med indsatsen bibeholdes.

Generelt gælder det for udnyttelsen af puljemidlerne, at ejendommene skal ligge i landdistrikter. Hele Bornholm anses for landdistrikt undtaget Rønne og Nexø, der har et indbyggertal større end 2.000. Det er endvidere en forudsætning for udnyttelse af tilskuddet, at der er indgået aftaler om anvendelse af midlerne inden den 31. december 2010, og midlerne er anvendt senest den 31. december 2011.

 

Der er ikke i det kommunale budget for 2010 afsat midler til formålet. Årsagen er, at puljen først blev kendt og søgt så sent, at budgettet for 2010 var vedtaget.

 

Private ejendomme.

Teknik & Miljø lægger op til en skriftlig aftale mellem kommunen og den enkelte ejer af en nedrivningsejendom på helt frivillig basis. Tilbuddet til ejeren er at, der ydes 75 pct. tilskud. De resterende 25 pct. betales af ejeren.

Beregningsmæssigt vil et tilskud til nedrivning af en privat ejendom udløse en kommunal udgift.

 

 

 

Eksempel:

Med ejerfinansering:

Samlet nedrivningsudgift                                 400.000 kr.

25% ejerbetaling                                             100.000 kr.

Rest                                                                300.000 kr.

Tilskud fra indsatspuljen 75 %                        225.000 kr.

Kommunen betaler                                           75.000 kr.

 

Uden ejerfinansiering:

 

Samlet nedrivningsudgift                                 400.000 kr.

Tilskud fra indsatspuljen 75 %                        300.000 kr.

Kommunen betaler                                        100.000 kr.

 

Det skal her nævnes, at et tilskud til nedrivning af en privat ejendom indebærer et skattemæssigt aspekt, idet tilskuddet som udgangspunkt er skattepligtigt for ejeren. Dette aspekt kan få indflydelse på muligheden for at indgå aftaler med private om nedrivning.

Teknik & Miljø har besigtiget et antal ejendomme, private såvel som ejendomme der af kommunen kan erhverves til nedrivning. Besigtigelsen pågår stadig.

Der er ligeledes set på ejendomme hvor en oprydning af oplagret skrot, udtjente biler samt i øvrigt oprydning kan komme på tale.

Det anbefales, at Teknik & Miljø kan indgå aftaler med private om nedrivning inden for en økonomisk ramme som anført under økonomiafsnittet.

 

Offentlige ejendomme erhvervet med det formål at nedrive ejendommen.

Kommunen kan erhverve/købe ejendomme med henblik på nedrivning med et tilskud på 75 pct., hvor alle udgifter forbundet med køb, besiddelse og nedrivning/rydning er tilskudsberettiget.

Der vil ikke blive foretaget modregning ved eventuelt efterfølgende salg af grund.

Beslutning om køb og at ejendommen skal nedrives skal være truffet i 2010.

Aktuelt er kommunen ved at overtage Bølgebadet i Sandvig med henblik på nedrivning.

I den sammenhæng vil der som selvstændigt projekt blive udarbejdet en plan for renovering af hele området.

 

Udvælgelse af ejendomme.

Prioriteringen er, at det skal være ejendomme der er nedrivningsværdige, og at de skal have en beliggenhed, hvor bygningerne er synlige for omgivelserne og hvor en nedrivning vil have en positiv virkning på det landskabelige.

Det er de samme kriterier som gælder for oprydning af udenoms arealer.

 

Det fremadrettede arbejde med at nedrive bygningerne, samt med at rydde op, vil efter tilbud blive udført af private entreprenører, og det vil blive sikret at nedrivningsmaterialerne m.v. bliver bortskaffet på miljømæssig korrekt måde.

Økonomi

Der er modtaget tilsagn om et statsligt tilskud på 5.840.000 kr., idet tilskuddet kan finansiere 75 pct. af udgifterne. Der arbejdes på at få den ekstern finansiering vedrørende nedrivning af Bølgebadet, på plads, således at fuld udnyttelse af tilskuddet fra Indsatspuljen indebærer en kommunal udgift på 780.000 kr. jf. nedenstående opstilling.

 

Projekt

Indsatspuljen

Anden ekstern
finansiering *

Kommunal
finansiering

Samlet
anlægsudgift

Bølgebadet

3.500.000

1.167.000

0

4.667.000

Kommunal ejendom

300.000

 

100.000

400.000

Private ejendomme

2.040.000

 

680.000

2.720.000

I alt

5.840.000

1.167.000

780.000

7.787.000

·        Nettotilskud efter tilbagebetaling af moms på 17,5 pct.

 

 

Projektet vedrørende Bølgebadet påregnes gennemført i 2010, mens udgifterne til nedrivning af øvrige ejendomme forventes afholdt med halvdelen i henholdsvis 2010 og 2011.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

·        at der meddeles en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.667.000 kr. (udgift) til nedrivning af Bølgebadet og tilsvarende 4.667.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud til projektet,

·        at der meddeles en anlægsbevilling på 3.120.000 kr. ( 400.000+2.720.000 ) (udgift) til nedrivning af kommunale og private ejendomme i øvrigt og på 2.340.000 kr.( 2.040.000+300.000 ) (indtægt) vedr. tilskud,

·        at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. (udgift) til nedrivning af kommunale og private ejendomme i øvrigt og på 1.170.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

·        at der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. (udgift) til nedrivning af kommunale og private ejendomme i øvrigt og på 1.170.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud i 2011,

·        at den kommunale udgift på i alt  780.000 kr. finansieres af puljen til køb og salg af ejendomme, med 390.000 kr. i hvert af årene 2010 og 2011

·        at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09, og

·        at Teknik & Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med private inden for en økonomisk ramme på 2.720.000 kr.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. maj 2010: 

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 27. maj 2010:

Anbefales

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til den angivne prioritering – men ønsker at opprioritere ”kommunale og private ejendomme i øvrigt”, medens det retslige forhold om at bølgebadets ejer bærer forpligtelsen til at nedrive bølgebadet afklares.. 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til lokalplan for fjernelse af Bølgebadet samt etablering af klitter og strandcafe

01.02.05P21-0236

Indledning

På baggrund af forhandlinger med ejeren af Bølgebadet om bygningens fremtid fremlægger Teknik & Miljø hermed et udkast til en lokalplan, der gør det muligt at fjerne bebyggelsen helt eller delvist samt at etablere klitter og strandcafe i området.

Sagsbeskrivelse

Det er hensigten med lokalplanen, at den oprindelige landskabelige karakter med sand og klitter kan blive genskabt efter en nedrivning af hovedparten eller hele den eksisterende bygning, samt at offentlighedens adgang til strandarealet som helhed bliver sikret. Samtidigt giver lokalplanen mulighed for at etablere en strandcafe/-restaurant i de to nordligste ’takker’ af den eksisterende bygning, uanset at den øvrige del af bebyggelsen fjernes.

Lokalplanområdets hidtidige status som landzone fastholdes med lokalplanen, så der ikke kan ske yderligere byudvikling på arealet.

Visse af lokalplanens bestemmelser er såkaldte bonusbestemmelser, der erstatter de landzonetilladelser efter planlovens § 35, som ellers ville have været nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres.

 

Indstilling

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at kommunalbestyrelsen sender forslag til lokalplan 054 i offentlig høring i 8 uger inklusiv afgørelse om at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Bilag

Forslag til lokalplan 054

Screening af lokalplanen i henhold til miljøvurderingsloven

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. maj 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 27. maj 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. maj 2010

1.
Forslag til lokalplan for fjernelse af Bølgebadet (PDF)

2.
Screening for miljøvurderingspligt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 

3. Lukket punkt