Dagsordenspunkter

  åbent 1 Revurdering af budget 2010 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Revurdering af budget 2010

16.00.00Ø02-0016

Indledning

KB besluttede i møde den 27. maj en plan for genåbning og revurdering af budget 2010. Udvalgene anmodes på den baggrund om en gennemgang af budgettet for 2010.

Sagsbeskrivelse

Økonomi og Analyse har efterfølgende meddelt, at udvalgets arbejde først og fremmest skal fokusere på at øge sandsynligheden for balance i budgetåret 2010. Forslag med virkning i overslagsårene bør derudover også indgå i overvejelserne.   

 

Økonomi og Analyse henleder opmærksomheden på følgende muligheder::

·        Genåbning af budgetforliget

·        Stillingtagen til anlæg, og ikke kun drift

·        Effektiviseringsforslag

 

Resultatet af udvalgenes behandling fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni, hvorefter forslagene sendes i høring blandt de høringsberettigede parter.  Udvalgenes forslag behandles i ØKE og KB den 24. juni. 

 

Foreløbig regnskabsprognose for 2010 på ældreområdet:

Den endelig regnskabsprognose pr. 31. maj foreligger endnu ikke, men virksomhederne på ældreområdet har meddelt forventning om et betydeligt merforbrug dels på Visitation Ældres BUM-budget dels på Bornholms Plejehjem og –Centre.  Således forventer Visitation Ældre et merforbrug på BUM-budgettet på 7-8 mio. kr., hvoraf en del dog forventes finansieret gennem mindreforbrug på andre områder indenfor virksomheden. Udviklingen i årets første 4 måneder på Bornholms Plejehjem og -Centre peger i retning af et samlet merforbrug i 2010 på 3-4 mio. kr. 

 

Igangsatte tiltag på ældreområdet ultimo maj 2010

På den baggrund er der for alle 3 ældrevirksomheder indført ansættelsesstop. Endvidere er der igangsat en proces med henblik på nivellering af visiterede timer mellem de enkelte team i Døgnplejen Bornholm. Således gennemgås alle borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, i fællesskab af teamlederen og visitator med henblik på at finde ydelser der kan reduceres/stoppes.

 

Endvidere er der i et samarbejde mellem de 3 ældrevirksomheder igangsat en sammenlægning af administrative funktioner gennem et udvidet samarbejde mellem virksomhederne omkring budget, bogholderi samt personale og boligadministration. Desuden kan en revurdering af virksomhedernes økonomifunktioner overvejes m.h.p. en eventuel sammenlægning. Ligeledes er der igangsat en proces med henblik på et udvidet samarbejde eller alternativt et fælles sygeplejekorps for Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –Centre. Der arbejdes ligeledes på øget fleksibilitet i udnyttelsen af personaleressourcerne. Målet er at max. 80 % af de enkelte teams personaleforbrug i de udførervirksomheder dækkes af fast tilknyttet personale - resterende personaleforbrug vil blive dækket af personale der går på tværs af de to virksomheder. Initiativet understøtter et øget samarbejde på tværs af de to virksomheder og vil øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen.

 

Ovenstående tiltag vurderes dog ikke tilstrækkelige til at sikre at budgettet for 2010 holdes.

 

Forslag til udvalgets drøftelse vedrørende ældreområdet

For at sikre balance i budgettet for 2010 vurderes det således nødvendigt (jf. KB den 27.05.2010) med en genåbning af budgetforliget for 2010 samt en vurdering af muligheden for fremrykning af udvalgets forslag til nedprioriteringer i 2011.

 

Der kan peges på følgende mulige fremrykninger af nedprioriteringsforslag i budget 2011:

·        Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm (kr. 500.000)

·        Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører (kr. 30.000)

·        Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen (min. kr. 1.500.000)

·        Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet  (kr. 0)

 

I forhold til en genåbning af budgetforliget for 2010 kan peges på følgende opprioritering:

·        Plejehjemsaktivitet: Rammeudvidelse til Bornholms Plejehjem og –Centre til øget aktivitet for beboere (kr. 200.000)

 

Det skal bemærkes, at flere af forslagene – såvel fremrykning af nedprioriteringsforslag for 2011 som genåbning af budgetforlig for 2010 - kun kan gennemføres med begrænset virkning i 2010. Tallene i parentes er den forventede besparelse i 2010.

 

Merforbruget på Visitation Ældres BUM-budget samt udviklingen på Bornholms Plejehjem og –Centre peger derfor i retning af yderligere tiltag, herunder:  

·        Lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker plejehjem snarest muligt i takt med, at der er ledige boliger på øens øvrige plejehjem og –centre. (Der henvises beregningerne i Socialudvalgets behandling af økonomien omkring ændring af plejeboligstrukturen på udvalgets møde den 31.05.2010)

·        Nedjustering/revurdering af kvalitetsstandarderne generelt

 

Foreløbig regnskabsprognose for 2010 på Psykiatri og Handicapområdet

Som nævnt tidligere foreligger den endelig regnskabsprognose pr. 31. maj endnu ikke, men virksomhederne indenfor Psykiatri og Handicapområdet har – bortset fra Psykiatri og Handicapvirksomheden - meddelt forventning om, at budgettet for 2010 holdes, såfremt de bevilgede overførte mindreforbrug for 2009 ikke indefryses.   

 

Merforbruget indenfor Psykiatri og Handicapvirksomheden forventes finansieret dels gennem ekstraordinære satspuljemidler vedr. Stjernehusets færdiggørelse samt gennem en merrefusion fra særligt dyre enkeltsager.  Udviklingen inden Psykiatri- og Handicapvirksomheden er dog forbundet med betydelig usikkerhed.

 

Forslag til udvalgets drøftelse vedrørende psykiatri- og handicapområdet

For at øge sandsynligheden for balance i budgettet for 2010 indenfor psykiatri og handicapområdet som helhed foreslås ligeledes en drøftelse af budgetforliget for 2010 samt en vurdering af muligheden for fremrykning af udvalgets forslag til nedprioriteringer i 2011.

 

Der kan peges på følgende mulige fremrykninger af nedprioriteringsforslag i budget 2011:

·        Lukning af ”unge aflastningsweekend” på Røbo (kr. 140.000)

·        Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen (kr. 500.000)

 

I forhold til en genåbning af budgetforliget for 2010 kan peges på følgende opprioriteringer:

·        Seksualvejledning til handicappede (kr. 200.000)

·        Pædagogisk ledsagelse (handicapområdet): Rammeudvidelse til pædagogisk støtte til ledsagelse på handicapområdet (kr. 30.000)

 

Det skal igen bemærkes, at flere af forslagene – såvel fremrykning af nedprioriteringsforslag for 2011 som genåbning af budgetforlig for 2010 - kun kan gennemføres med begrænset virkning i 2010. Tallene i parentes er den forventede besparelse i 2010.

 

Foreløbig regnskabsprognose for 2010 på Forebyggelse og Behandling 

Igen skal det bemærkes, at den endelig regnskabsprognose pr. 31. maj endnu ikke foreligger, men både Bornholms Kommunale Tandpleje og ’Forebyggelse og Sundhed på Bornholm’ forventer at budgettet for 2010 holdes.

 

Forslag til udvalgets drøftelse vedrørende Forebyggelse og Behandling

Ønskes en drøftelse af budgetforliget for 2010 samt en vurdering af muligheden for fremrykning af udvalgets forslag til nedprioriteringer i 2011 kan peges på følgende fremrykninger af nedprioriteringsforslag i budget 2011:

·        Rammebesparelse på Bornholms Kommunale Tandpleje (kr. 100.000)

 

Anlæg

KB godkendte på møde den 27.05.2010 anlægsbevilling til Bornholms Kommunale Tandpleje vedrørende:

·        Nye units i Tandreguleringsklinikken

·        Ombygning af kontor, tandklinikken i Rønne

Begge anlægsbevillinger er finansiering af overført mindreforbrug fra tidligere år. 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller, at

·        iværksatte tiltag på ældreområdet ultimo maj 2010 tages til efterretning

·        udvalget anbefaler nedprioriteringsforslag i budget 2011 der kan fremrykkes og/eller opprioriteringsforslag fra budgetforlig 2010 der ikke iværksættes eller stoppes for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010

·        Der udarbejdes forslag til plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker plejehjem snarest muligt i takt med, at der er ledige boliger på øens øvrige plejehjem og –centre for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010 og 2011

·        der udarbejdes forslag til nedjustering/revurdering af kvalitetsstandarder generelt til videre drøftelse i udvalget

·        udvalget anbefaler de netop godkendte anlægsbevilling til Bornholms Kommunale Tandpleje


Bilag

·        Budgetbemærkninger 2010 – Politikområde  5: Ældre

·        Budgetbemærkninger 2010 – Politikområde  6: Psykiatri og Handicap

·        Budgetbemærkninger 2010 – Politikområde 18: Forebyggelse og Behandling

Beslutning

Socialudvalget, den 2. juni 2010:

Iværksatte tiltag på ældreområdet ultimo maj 2010 taget til efterretning.

Udvalget anbefaler:

at følgende nedprioriteringsforslag i budget 2011 fremrykkes: Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm (kr. 500.000). Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører (kr. 30.000). Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen (min. kr. 1.500.000). Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet besparelsen kan hentes ved vakance. Lukning af ”unge aflastningsweekend” på Røbo (kr. 140.000). Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen (kr. 500.000)

at følgende opprioriteringsforslag fra budgetforlig 2010 ikke iværksættes eller stoppes for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010:Seksualvejledning til handicappede (kr. 200.000). Rammebesparelse på Bornholms Kommunale Tandpleje (kr. 100.000)

at der udarbejdes forslag til plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker plejehjem snarest muligt i takt med, at der er ledige boliger på øens øvrige plejehjem og –centre for at øge sandsynligheden for budgetoverholdelse i 2010 og 2011. Det skal pointeres, at borgernes ønsker for flytning generelt skal imødekommes, jv. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010.

at processen omkring den årlige revurdering af kvalitetsstandarderne fremskønnes.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet der ikke kunne opnås enighed om alle elementer.

Leif Olsen tager iværksatte tiltag (bullit 1) til efterretning.

Leif Olsen afventer derfor sin stillingtagen til en samlet forhandling af genåbningen af budget 2010 idet Leif Olsen forventer, at der kan opnås en samlet enighed om budget 2010 i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. juni 2010

1.
Budgetbemærkninger 2010 - Politikområde 5: Ældre (DOC)

2.
Budgetbemærkninger 2010 - Politikområde 6: Psykiatrik og Handicap (DOC)

3.
Budgetbemærkninger 2010 - Politikområde 18: Forebyggelse og behandling (DOC)