Referat
Teknik- og Miljøudvalget
14-06-2010 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Genåbning af budget 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 2 Gensidig orientering
  åbent 3 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Genåbning af budget 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.04Ø02-0027

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 27. maj 2010 at der skulle ske en revurdering af budgettet for 2010 med det mål at tilpasse budgettet i indeværende år, for at imødegå et forventet merforbrug.

Sagsbeskrivelse

Ved Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde d. 2. juni, drøftedes under gensidig orientering, vilkårene for en revurdering af budgettet på udvalgets område. Der vil på mødet fremlægge et notat med forslag til besparelser, fremkommet enten fra udvalgets medlemmer eller fra administrationen.

Økonomi

-

Indstilling

Områdechefen indstiller de fremsendte forslag til besparelser på 2010 budgettet til drøftelse med henblik på fremsendelse til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 14. juni 2010:
Udvalget beslutter at anbefale besparelser på 2010 budgettet på følgende områder:
Slåning af bagkant på grøfter, parkeringsplads i Damgade i Aakirkeby, BAT (drift), Energimærkningsordningen. Idet der henvises til bilaget, hvori er beskrevet besparelsen i 2010 samt overslagsårene.


Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 14. juni 2010

1.
Genåbning af budget 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 14. juni 2010:

Ingen sager til orientering.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 14. juni 2010:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.