Dagsordenspunkter

  åbent 1 Revurdering af Budget 2010
  åbent 2 Opfølgning på budgetoverførsler til 2010
  åbent 3 Nexø Havn A/S - bestyrelsens kompetencer og selskabsdannelse
  lukket 101 Køb af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Revurdering af Budget 2010

00.01.00S00-0012

Indledning

I forlængelse af at Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2010 godkendte en revurdering af budget 2010, har arbejdet med genåbningen fulgt den vedtagne tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Med igangsættelsen af arbejdet med genåbningen har udvalgene behandlet forslag til mulige besparelser i budget 2010. Disse har efterfølgende været drøftet blandt gruppeformændene og resultatet heraf er sendt i høring i perioden den 15. juni til 21. juni 2010.

 

Resultatet af arbejdet fremlægges ifølge planen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 24. juni med efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.     

 

Da høringsfristen ført udløber efter dagsordensfristens udløb vil eventuelle høringssvar blive fremsendt umiddelbart efter høringsfristens udløb den 21. juni 2010 forud for ØKE´s møde den 24. juni. 

 

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i forbindelse med kommende økonomiopfølgning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at høringsforslaget til besparelser i Budget 2010, inklusiv høringssvar drøftes og godkendes.   

Bilag

Kopi af genåbning af budget 2010- endelig til ØKE-KB

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. juni 2010:

Der blev udleveret et nyt bilag på mødet, baseret på gruppeformandsmødet d.d.

Anbefales godkendt.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. juni 2010

1.
Kopi af genåbning af budget 2010-endelig til ØKE-KB (2) (XLS)

2.
Høringssvar (PDF)

3.
Høringssvar uden for frist (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på budgetoverførsler til 2010

00.30.10S06-0004

Indledning

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. maj 2010 dels behandlet budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 og dels sagen om genåbning af budget 2010. I begge sager er der forudsat en opfølgning på budgetoverførslerne til 2010, primært for de centrale bevillinger.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetoverførslerne til 2010 blev det besluttet, at Økonomi og Analyse, i forhold til de bevillinger chefgruppens medlemmer har ansvaret for, vil indgå aftaler om anvendelse af positive overførsler i lighed med i 2009, og herunder vurdere og aftale, om overførslerne skal reduceres permanent.

I forbindelse med genåbning af budget 2010 har borgmesteren på baggrund af gruppeformandsmødet den 21. maj 2010 meldt ud, at der indgår forslag om en fastfrysning af positive overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Økonomi og Analyse har indhentet bemærkninger til overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt for sekretariatsbevillingerne under politikområde 1, 2, 3 og 5. På baggrund af bemærkninger er der i bilag 1 opstillet en oversigt over overførslerne, fordelt på den del der allerede er disponeret i 2010, den del der kan overføres til 2011 og den del som overførslerne permanent kan reduceres med. Der er endvidere anført bemærkninger til den enkelte overførsel.

Budgetoverførslerne på ovennævnte områder udgør i alt 62,5 mio. kr. Heraf er 22,9 mio. kr. allerede disponeret i 2010, mens 22,5 mio. kr. kan bindes til overførsel til 2011, og endelig kan overførslerne permanent reduceres med 17,1 mio. kr., hvilket styrker den beregnede kassebeholdning.

Som det ses er der allerede disponeret for 22,9 mio. kr. af overførslerne i 2010, hvilket måtte forudses i forlængelse af hidtidig praksis, udviklingen i overskuddene i 2009 og tidspunktet for udmeldelsen om fastfrysning. Der indgår imidlertid ikke i oversigten en vurdering af, om der vil være et overskud på indeværende års bevillinger, hvorfor overførslen til 2011 godt kan blive større. Økonomi og Analyse vurderer, at der på de omfattede bevillinger generelt disponeres hensigtsmæssigt, og at det beløb der forventes overført til 2011 vil blive højere end overført i oversigten.

Meddelelse af negative tillægsbevillinger til den permanente reduktion af budgetoverførslerne vil indgå i sagen vedr. budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

Økonomi

Den permanente reduktion af overførslerne styrker den beregnede kassebeholdning med 17,1 mio. kr. Herudover bidrager bindingen af overførslerne til 2011 til budgetoverholdelsen i 2010.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at opfølgningen på budgetoverførslerne tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over budgetoverførsler til 2010 – ØKE og sekretariatsbevillinger

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. juni 2010:

Til efterretning.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. juni 2010

1.
Bilag 1: Oversigt over budgetoverførsler til 2010 - ØKE og sekretariatsbevillinger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Nexø Havn A/S - bestyrelsens kompetencer og selskabsdannelse

08.14.00A00-0004

Indledning

Der skal ske genbehandling af beslutninger vedrørende Nexø Havn A/S, i relation til:

 

1. Bestyrelsens kompetencer, jvf. beslutning i kommunalbestyrelsen, den 18. september 2008. Se bilag 1.

2. Selskabsdannelse, jvf. beslutning i kommunalbestyrelsen dateret den 26. juni 2008. Se bilag 2.

 

Sagsbeskrivelse

Med henvisning til den videre drift og udvikling af selskabet, skal der tages stilling til:

 

1. Bestyrelsens kompetencer

2. Selskabsdannelsen

 

og afledt af dette også:

 

3. Den videre udvikling af ikke-havnerelaterede formål.

 

Udviklingen af ikke-havnerelaterede formål er behandlet i notat af 17. juni 2010 (bilag 3).

 

Økonomi

I henhold til indstillingen vil økonomien som udgangspunkt i forhold til køb, salg, byggemodning o.l. være neutral for Bornholms Regionskommune.

 

I modsat fald kan økonomien være en væsentlig udgift, i form af

eventuel:

 

·        anskaffelse

·        liggeomkostninger

·        tab ved videresalg

·        byggemodning

·        forurening

·        etc.

 

Det er dog svært på nuværende grundlag at kalkulere en eksakt økonomi- og risikoprofil.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

 

·        at henstilling fra 26. juni 2008 og 18. september 2008 ophæves

·        at Nexø Havn fortsætter som aktieselskab

·        at ikke havnerelaterede formål, i form af byudvikling o.l. organiseres i er andet selskab. De nærmere forudsætninger for dette forhandles efterfølgende med ejere af selskabet

 

Bilag

1. Kommunalbestyrelsens beslutning om bestyrelseskompetence af 18. september 2008

2. Kommunalbestyrelsens beslutning om selskabsdannelsen af 26. juni 2008

3. Notat af 17. juni 2010 samt dertil vedhæftede underbilag:

3.a. Redegørelse vedr. organisering af Nexø Havn af 24. september 2008

3.b Regionsrådets beslutning af 27. maj 2004 vedr. Nexø Havn – eftergivelse af gæld samt omdannelse til delvist kommunalt ejet aktieselskab

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. juni 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til ophævelsen af henstillingen uden at der er etableret et byudviklingsselskab.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. juni 2010

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning om bestyrelseskompetence af 18. september 2008 (DOC)

2.
Kommunalbestyrelsens beslutning om selskabsdannelsen af 26. juni 2008 (DOC)

3.
Notat af 17. juni 2010 (DOC)

4.
Redegørelse vedr. organisering af Nexø Havn af 24. september 2008 (DOC)

5.
Regionsrådets beslutning af 27. maj 2004 vedr. Nexø Havn - eftergivelse af gæld samt omdannelse til delvist kommunalt ej (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Køb af ejendom