Dagsordenspunkter

  åbent 11 Udbygning af Hybelordningen i BørneCenter Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Udbygning af Hybelordningen i BørneCenter Bornholm

00.01.00Ø09-0038

Indledning

Den økonomiske genopretningsplan for BørneCenter Bornholm, udarbejdet med henblik på overholdelse af budgettet 2010, blev forelagt Børne - og Skoleudvalget på mødet den 6. april 2010.

 

 I genopretningsplanen indgår flere tiltag, der forudsætter en udbygning af Hybelordningen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med implementering af tiltagene i den økonomiske genopretningsplan, er det beskrevet, at der indgår en udbygning af Hybelordningen.

 

Dette gælder for punkterne 7: Særlig misbrugsindsats, 9: Ændret anbringelsesmønster, 17 og 18: Revisitering af unge i familiepleje og på bornholmske opholdssteder med henblik på ophør eller overførsel til hybel.

 

Ved en udbygning af Hybelordningen kan der indrettes:

 

- Fire værelser som separate boliger, med mulighed for tæt kontakt til personalet.

- Aktivitetsrum til beboerne

- Fysiske rammer til iværksættelse af særlig misbrugsindsats, en form for værested.

- Administrative arbejdspladser for Hyblens personale.

 

Behovet for de fysiske rammer kan imødekommes ved at indgå lejeaftale med Totalbyg af ejendommen Sveasvej 3 – 5 i Rønne.

 

Samtlige foreslåede anvendelser vil kunne tillades efter lokalplanen jf. ansøgning og godkendelse i Teknik & Miljø, og udkast til lejekontrakt er gennemgået af jurist i Teknik & Miljø.

 

Ved indgåelse af lejemålet Sveasvej 3-5, ophører brug af Bornholms Regionskommunes ejendom, beliggende Søndergade 22 i Rønne.

 

Der er pt. planlagt/visiteret 4 unge til Hybeltilbuddet, indflytning er afhængig af indgåelse af lejemålet.

 

Økonomi

Den årlige leje udgør 200.000 kr., hvortil kommer udgifter til vand, varme og forsikringer på i alt 69.000 kr. eller i alt 269.000 kr. Lejeaftalen er tidsbegrænset og uopsigelig i 5 år.

 

Besparelsen på driften af Søndergade 22 indgår til delvis finansiering af lejeudgifterne, idet udvidelsen af tilbuddet indgår i de tiltag der skal iværksættes for at nedbringe de samlede udgifter på området.

 

Indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af ejendomme, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, henregnes i henhold til lånebekendtgørelsen til kommunens låntagning. Kommunen skal således enten have låneramme eller deponere et beløb, svarende til den højeste værdi af opførelses-/anskaffel­sesomkostningerne eller den seneste offentlige vurdering. Eventuelle ombygningsomkostninger, der er aftalt med udlejer, skal medregnes i opgørelsen.

Opførelsesomkostningerne er pt. ikke opgjort, men skønnes at ligge over den seneste offentlige vurdering på 1,5 mio. kr. Da lejemålet ikke omfatter hele ejendommen vil lånerammen i forhold til lejemålets størrelse blive belastet med ca. 1,3 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har ikke låneramme af betydning, og der vil derfor skulle ske deponering i en fem-årig periode med et beløb på minimum 1,3 mio. kr.

 

Ejendommen Søndergade 22, Rønne vil kunne udbydes til salg pr. 1. juli 2010.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. april 2010 sagen om udmøntning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, og der blev givet en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af handicapforanstaltninger i Hybelordningen. Hvis brugen af Søndergade 22 ophører, vil denne anlægsbevilling ikke skulle anvendes.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler:

 

Bilag

Ingen 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2010:

Indstillingen anbefales, idet Børne- og skoleudvalget anbefaler, at provenuet ved salg af ejendom Søndergade 22 tilgår BørneCenter Bornholm.