Dagsordenspunkter

  åbent 1 Revurdering af budget 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 2 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2011-2014 - op- og nedprioriteringer 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Revurdering af budget 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.30.10Ø09-0074

Indledning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2010 en indstilling om at genåbne budget 2010.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med genåbningen af budget 2010 skal der i udvalgsarbejdet først og fremmest fokuseres på at øge sandsynligheden for balance i budgetåret 2010. Forslag med virkning i overslagsårene bør derudover også indgå i overvejelserne – jf. evt. nedprioriteringsforslag i punktet omkring budgetbidrag for 2011-2014.

 

Hvert udvalg skal behandle områdets budget for 2010 med henblik på at identificere områder eller initiativer, der kan neddrosles eller udskydes. Det er ikke meningen, at der skal ses på strukturelle ændringer, men alene tages udgangspunkt i det vedtagne budget og dets struktur.

 

Økonomi og Analyse henleder opmærksomheden på følgende områder:

 

Resultatet af udvalgenes behandling skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni 2010, hvorefter forslagene sendes i høring blandt de høringsberettigede parter frem til 21. juni 2010. Udvalgenes forslag behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010.

 

Prioriteringer i budget 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område                  

Drift

2010

(1.000 kr.)

2011

(1.000 kr.)

2012

(1.000 kr.)

2013

(1.000 kr.)

Taxameterbeløbet på daginstitutionsområdet løftes

2.370

2.370

2.370

2.370

Nedsættelse af forældrebetaling i skolefritidsordningerne

1.540

1.540

1.540

1.540

Reduktion i ekstern konsulentbistand – pol. 01

-50

-50

-50

-50

85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 – (netto 647.000 kr.)

1.294

1.294

1.294

1.294

Reduktion i ekstern konsulentbistand – pol. 02

-103

-103

-103

-103

Budgetopretning/budgetbalance på det specialiserede socialområde (BørneCenter Bornholm)

6.159

6.159

6.159

6.159

 

Anlæg

2010

(1.000 kr.)

2011

(1.000 kr.)

2012

(1.000 kr.)

2013

(1.000 kr.)

Anlægspulje til renovering af legepladser, renoveringsopgaver i dagtilbud og etablering af vuggestuegrupper samt ombygning af motorværksted

2.060

2.060

2.060

2.060

Anlægspulje til anskaffelse af IT-materialer fordelt efter klasser

1.545

1.545

1.545

1.545

 

I bilag ses budgetbemærkningerne for 2010, hvor der findes mere detaljerede beskrivelser af prioriteringerne i budget 2010.

 

I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets behandling af punktet omkring op- og nedprioriteringer, i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2011-2014, skal muligheden for fremrykning af udvalgets nedprioriteringer til 2010 vurderes.

 

Det foreslås at der som udgangspunkt peges på en fremrykning af forslaget om bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm (425.000 kr. i 2010) samt udskydelse af anlægspuljen til renoveringsopgaver i de 4 dagtilbudsdistrikter mm. Der resterer 1,89 mio. kr. af denne pulje.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2010 budgetoverførslerne fra 2009 til 2010. Det er kun de bevillinger chefgruppen har ansvaret for der er pålægges bindinger i forhold til anvendelsen af overskud.

 

Økonomi

Ingen

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        Beslutter hvilke nedprioriteringsforslag der kan fremrykkes og/eller opprioriteringsforslag fra budgetforlig 2010 der ikke iværksættes eller stoppes

 

Bilag

Budgetbemærkninger 2010 politikområde 01 – Dagpasning

Budgetbemærkninger 2010 politikområde 02 – Undervisning

Budgetbemærkninger 2010 politikområde 03 – Børn og Familier

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2010:

Børne- og skoleudvalget anbefaler:

-Bortfald af pulje til SFO-klub, Nordlandet 425.000 kr.

-Den afsatte anlægspulje til renovering af dagtilbud m.m. reduceres til 900.000 kr. i 2010.

-Der foretages en reduktion af det samlede budget på politikområde 02 på ½ % for den resterende del af 2010.

-De uforbrugte midler i 2010 i puljen til Idræt bevægelse og udeliv.

 

                     

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. juni 2010

1.
Budgetbemærkninger 2010 politikområde 01 - Dagpasning (DOC)

2.
Budgetbemærkninger 2010 politikområde 02 - Undervisning (DOC)

3.
Budgetbemærkninger 2010 politikområde 03 - Børn og Familier (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

2  Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2011-2014 - op- og nedprioriteringer

00.01.00Ø02-0126

Indledning

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2010 at udsætte behandlingen af forslag til op- og nedprioriteringer samt anlægsønsker til udvalgets ekstraordinære møde den 8. juni 2010.

Sagsbeskrivelse

Forslag til op- og nedprioriteringer

Som tidligere beskrevet, skal udvalget udarbejde et budgetbidrag indenfor de udmeldte reducerede budgetrammer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer for 5,25 mio. kr. årligt indenfor udvalgets område. Udvalget skal dog også indenfor udvalgets budgetramme finde finansiering til eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk samt den afledte økonomi af prioriterede målsætninger.

 

Udvalget behandlede senest på mødet den 1. juni 2010 forslag til op- og nedprioriteringer. Udvalgets prioriteringer ses af nedenstående tabeller.

 

Tidligere valgte forslag til nedprioriteringer indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

1

Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken

-435

-435

-435

-435

2

Antallet af pladser i Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling

0

0

-179

-358

3

Nedlæggelse af skolebygninger i Mosaikskolen

-2.094

-2.094

-2.094

-2.094

7

Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm

-425

-425

-425

-425

I alt

-2.954

-2.954

-3.133

-3.312

 

Opprioriteringer og mål med afledt økonomi indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

Mål

Reduktion i energiforbrug: el, vand og varme – grønt flag

100

100

100

100

OP1

Transportudgifter i forbindelse med indførelse af obligatorisk svømmeundervisning

92

220

220

220

OP2

Pulje til forebyggende indsats

1.500

1.500

1.500

1.500

I alt

1.692

1.820

1.820

1.820

 

Krav til budgetramme

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

Oprindeligt udmeldt ramme

-5.250

-5.250

-5.250

-5.250

Yderligere krav til rammereduktioner (mål og opprioriteringer)

-1.692

-1.820

-1.820

-1.820

I alt

-6.942

-7.070

-7.070

-7.070

Manglende nedprioriteringer

-3.988

-4.116

-3.937

-3.758

 

Som det ses ovenfor, mangler der endnu at findes nedprioriteringer for mellem 3,76 og 4,12 mio. kr., før udvalget kan fremsende et budgetbidrag der holder sig indenfor de udmeldte budgetrammer. Udvalget kan som alternativ vælge at nedjustere udvalgets opprioriteringer.

 

Nedenfor ses tidligere fravalgte forslag til nedprioriteringer samt forslag til nye op- og nedprioriteringer.

 

Tidligere fravalgte og nye forslag til op- og nedprioriteringer

Tidligere fravalgte forslag til nedprioriteringer

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

4

Optimeringsprovenuet i forbindelse med ny skolestruktur

-3.504

-3.504

-3.504

-3.504

5A

Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2011)

-863

-1.641

-2.640

-3.277

5B

Demografikorrektion af midlerne til specialundervisning (2012)

0

-801

-1.828

-2.483

6A

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,0 mio.)

-417

-1.000

-1.000

-1.000

6B

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (1,5 mio.)

-625

-1.500

-1.500

-1.500

6C

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres (2,0 mio.)

-833

-2.000

-2.000

-2.000

8A

Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever

-555

-1.332

-1.332

-1.332

 

Nye forslag til nedprioriteringer

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

8B

Skolefritidsordningerne reduceres igen til kun at omfatte 0.-2.klasseelever (forældrebetaling som SFO-klub)

-592

-1.421

-1.421

-1.421

9

Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres ift. en takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. til 950 kr.  pr. mdr. (jf. forslag OP2)

-930

-2.231

-2.231

-2.231

10

Rammebesparelse på Kildebakken – 4,0 pct. af budgetrammen ekskl. bygninger og rengøring

-409

-983

-983

-983

11

Løft af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet til 25 pct.

-367

-367

-367

-367

12A

1 uges ferielukning i daginstitutionerne

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

12B

2 ugers ferielukning i daginstitutionerne

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

13

Nedjustering af den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne med 5 timer pr. uge

-1.118

-2.236

-2.236

-2.236

14

Rammebesparelse på Mælkebøtten – 4,8 pct. af virksomhedens budgetramme ekskl. bygninger og rengøring

-400

-400

-400

-400

15

Nedjustering af aktivitets- og udviklingspuljen på politikområde 02 Undervisning

-157

-376

-376

-376

16

Rammebesparelse på Bornholms Ungdomsskole – 4,7 pct. af budgetrammen ekskl. Dybdalsskolen

-167

-400

-400

-400

 

Forslag til opprioriteringer

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

OP3A

Takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. pr. mdr. til 950 kr. pr. mdr.  (Jf. forslag 9)

930

2.231

2.231

2.231

OP3B

Takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra 1.454 kr. pr. mdr. til 1.050 kr. pr. mdr.  (Jf. forslag 9)

676

1.622

1.622

1.622

 

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag, herunder også konsekvenserne af de enkelte forslag.

 

Forslag til anlæg

Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen indenfor udvalgets driftsbudget, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes indenfor udvalgets budgetramme.

 

Udvalget har tidligere ønsket at afsætte puljer til energiforbedringer og investeringer i skolebygningerne.

 

Anlægsønsker

Nr.

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2010 pris- og lønniveau)

2011

2012

2013

2014

 

Pulje til energiforbedringer

1.750

0

0

0

 

Pulje til investeringer i skolebygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

 

I forbindelse med B2009 blev det besluttet, at afsætte en anlægspulje på 1,069 mio. kr. (i 2010 p/l) til renovering af skolebygninger. Det er Børne- og Skoleudvalget der prioriterer puljen. Det foreslås at der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. årligt til skolerenoveringer.

 

I forbindelse med prioriteringen af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje blev det godkendt, at projekter der ikke blev prioriteret fremsendes til fagudvalgene med henblik på at indgå i fagudvalgenes forberedelse af budget 2011.

 

I tabellen nedenfor ses de anlægsansøgninger, fra virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område, der ikke blev prioriteret.

 

Ansøgninger til ØKEs anlægspulje, der ikke blev prioriteret - Børne- og Skoleudvalget

Virksomhed

Sted

Ansøgte arbejder

Ansøgt beløb

 Kategori 1: Genopretning og ekstraordinær vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og bærende konstruktioner

Dagtilbud Vest

Otte børnehaver i Rønne

Rep. og udskiftning af vinduer, døre og termoruder. Ny tagpapbelægning på Marthas Mindes tilbygning. Markiser til Børnehaven Rønne Syd

388.400

Skole Nord

Hasle Skoles Idrætshal

Tagrenovering, Ansøgt beløb er uden isolering

450.000

Skole Nord

Afdeling Kongeskær

Renovering af vinduespartier i gymnastiksal, Fløj C

310.000

Hans Rømer Skolen

Afdeling Mosaik

Retablering af dræn- og kloakledninger Bygning C (gl. gymnastiksal)

190.000

Rønneskolen

Søndermark

Renovering af træningssals ventilation og opvarmning

750.000

Rønneskolen

Østre

Udskiftning af vinduer i bygning 9

255.300

 Kategori 2: Myndighedskrav og/eller sikkerhedsmæssige krav til bygningernes indretning

Dagtilbud Midt

Vestermarie Børnehus

Renovering af børnetoiletter

400.000

Dagtilbud Øst

Børnehaven Karlsvognen

Brandkrav - 1. sal

81.000

Hans Rømer Skolen

Aaker Skole

Askecyclon til håndtering ved kedelrens

7.000

Paradisbakkeskolen

Svaneke afdeling

Brandsikring, etape 2

450.000

 Kategori 3: Anlægsønsker der er fremsendt til budgetprioritering i 2009, men som ikke blev prioriteret

Dagtilbud Øst

Forslag A-01-03

Etablering af skovhytte

200.000

 Kategori 4: Ansøgninger der ikke opfylder retningslinjerne

Dagtilbud Vest

Børnehaver

Maling af vinduer

106.000

Dagtilbud Vest

Børnehaver

Markiser

75.000

Bornholms Ungdomsskole

Afdeling Nord

Indretning af ungdomsklublokaler på Klemensker Skole

 Ikke prissat

 

Økonomi

 

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·        Fastlægger hvilke op- og nedprioriteringer der skal indgå i budgetbidragene

·        Fastlægger hvilke anlægsønsker der skal indgå i budgetbidragene

 

Bilag

Oversigt over forslag til op- og nedprioriteringer

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2010:                    

Børne- og skoleudvalget anbefaler flg. forslag til nedprioriteringer:

-Forslag nr. 1

-Forslag nr. 2

-Forslag nr. 3

-Forslag nr. 7

-Forslag nr. 8 B

-Forslag nr. 10

-Forslag nr. 11

-Forslag nr. 14, men med en reduktion på 4 %

-Forslag nr. 9 sammenholdt med Forslag OP 3 B

-Nyt forslag: SFO lukker 1 time tidligere fredag

-Nyt forslag: Rammereduktion på reorganiseret "BCB" & "PPR" på 300.000 kr.

 

forslag til opprioriteringer:

 

-Reduktion i energiforbrug

-OP 1

-OP 3B

 

Anlægsønsker:

-Pulje til energiforbedringer

-Pulje til investeringer i skolebygninger

-Nyt forslag: Pulje til renovering dagtilbud 1.0 mill. kr.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. juni 2010

1.
Oversigt over forslag til op- og nedprioriteringer (DOC)