Referat
Teknik- og Miljøudvalget
16-08-2010 kl. 16:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Lokalplanforslag 055 for et offentligt område til plejecenter ved Snorrebakken i Rønne
  åbent 2 Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken
  åbent 3 Indsigelsesbehandling af lokalplan 050 for boligområde ved Samllesund
  åbent 4 Planlægning for Vibegårdscentret
  åbent 5 Forslag til lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne
  åbent 6 Dispensation fra lokalplan nr. 54 til byggeri i Torvegade
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Lokalplanforslag 055 m.v. for et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne

01.02.05P16-0088

Indledning

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 3. marts 2010 at der skal udarbejdes en supplerende lokalplan for området ved Snorrebakken, når udformningen af et endeligt plejehjemsprojekt er besluttet. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 055 samt et regionkommuneplantillæg nr. 028, der omfatter et offentligt område til plejecenter m.m.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har tidligere udarbejdet en lokalplan 046 for området ved Snorrebakken, der til dels afløses med lokalplan 055. Da kommunalbestyrelsen udarbejdede lokalplan 046 i 2009, kendte men endnu ikke bebyggelsesudformningen af det plejecenterprojekt der skulle planlægges for. Dette blev først besluttet, da man havde gennemført en arkitektkonkurrence i foråret 2010.

Efter vedtagelsen af lokalplan 046 modtog kommunalbestyrelsen bl.a. klager over lokalplanens detaljeringsgrad. Lokalplan 046 indeholdt ikke særligt detaljerede bestemmelser mht. bygningsplacering m.v., fordi man ville sikre så få forhåndsbegrænsninger som muligt i en efterfølgende arkitektkonkurrence. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, på baggrund af de modtagne klager, at supplere lp. 046 med endnu en lokalplan, som bedre imødekommer de krav der kan stilles til detaljeringsgraden i en lokalplan for et større projekt som dette.

Af praktiske årsager er denne lokalplan 055 og nyt kommuneplantillæg nr. 28 udformet, så de helt afløser lokalplan 046 og kommuneplantillæg nr. 23 for de arealer, der i lokalplan 046 plan var udlagt til plejehjemsbyggeri og en ny vejforbindelse. Derefter gælder lokalplan 046 kun for de arealer der er planlagt til idrætsformål, omkring Landsstævnestadion.

Idet lokalplan 055 helt erstatter lokalplan 046 for arealer udlagt til plejecenter og trafikanlæg, erstatter lokalplan 055 også alle de bestemmelser og forhold der tidligere indgik i lokalplan 46, herunder bestemmelser vedr. overførsel til byzone.

Lokalplan 055 omfatter et ubebygget område på ca. 15,7 ha. i udkanten af det østlige Rønne. Lokalplanen udlægger området til plejecenterformål og trafikanlæg.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for omfang, placering og udformning af et nyt plejecenter i et delområde 1, svarende til det konkurrenceprojekt der blev valgt i foråret 2010. Lokalplanen vil dermed muliggøre opførelsen af et plejecenter med 60 boliger på op til 5000 etage-m2 inklusiv servicebygning/ fællesbygning på op til 1000m2. Byggeriet er visualiseret med forskellige synsvinkler i lokalplanens redegørelse. Et delområde 2 udlægges til tilsvarende bebyggelse men forudsætter supplerende lokalplanlægning.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedr., anlæg af veje, stier, beplantning m.v. Der muliggøres etablering af et 2-sporet vejanlæg fra Snorrebakken til Torneværksvej. Dette vejanlæg skal udføres med fortov og cykelsti. Vejanlægget indgår som en del af et kommuneplanlagt ringvejsprojekt, men skal samtidig skabe vejadgang til lokalområdets bebyggelse (herunder det nye plejecenter og ejendommen Nygård). I den sydligste del af lokalplanområde, mellem den ny vej og bygrænsen, etableres et sø-anlæg, som dels skal fungere som regnvandsrecipient for området, dels som rekreativt element. Et stianlæg vil forbinde byen med de grønne arealer omkring plejecenteret, samt forbinde byen med stisystemerne omkring Kaolin søen.

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg der skal sikre fuld overensstemmelse mellem lokal- og kommuneplanlægning (herunder forslag til kommuneplan 2009).

Planerne er desuden vedhæftet en miljørapport (udarbejdet jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer) der indeholder en miljømæssig vurdering af landskabelige og trafikale påvirkninger af de anlæg, som lokalplanen m.v. vil muliggøre. Vurderingen har haft indvirkning mht. lokalplanens udlæg af byggefelt, beplantningskrav m.m. 

Lokalplanforslag mv. forventes endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i november 2010 (efter offentliggørelse af planforslagene i 8 uger).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslag til lokalplan 055, forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og den tilknyttede miljørapport sendes i 8 ugers offentlig høring

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 055, forslag til regionkommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøvurdering

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Lokalplanforslag og miljøvurdering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken

06.00.05P15-0008

Indledning

Etableringen af plejecenteret forudsætter en plan for afledningen af spildevand og overfladevand fra centeret og tilhørende veje, pladser m.v. Området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et tillæg til planen. Kommunalbestyrelsens forslag til plantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et udkast til tillæg til Spildevandsplan 2005-12 omfattende et område afgrænset af Snorrebakken, Porcelænsvej, idrætsanlægget ved Torneværksvej og den gamle bygrænse. Udkastet foreslår, at det egentlige spildevand fra centeret tilsluttes det offentlig kloaksystem i Rønne og renses på Rønne Renseanlæg, der har rigelig kapacitet.

Det foreslås endvidere, at overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer i overensstemmelse med lokalplanen afledes til Byåen via åbne grøfter og et forsinkelsesbassin mellem den planlagte omfartsvej og den gamle bygrænse. Forslaget imødegår derved den forøgede hyppighed af skybrud, der forventes som følge af de kommende klimaændringer.

 

Økonomi

Som ejer af plejecenteret betaler kommunen tilslutningsbidrag og vandafledningsafgifter til Bornholms Forsyning i henhold til gældende takster.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udkastet til plantillæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Bilag

Udkast til 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-12

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Udkast til 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Indsigelsesbehandling af lokalplan 050 for boligområde ved Smallesund

01.02.05K04-0062

Indledning

Forslag til lokalplan 05 for et boligområde ved Smallesund har nu været offentliggjort i 8 uger. Der var inden for indsigelsesfristens udløb modtaget 5 indsigelser mod forslaget.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen skal, efter endelig vedtagelse, muliggøre opførelse af op til 15 boliger i et område ved Smallesund (alternativt 10 parcelhuse), beliggende mellem et kolonihaveområde og Byåen. Ruinerne af en tidligere ejendom nedrives, og der sikres vejadgang fra Smallesund, udformet som ensporet vej med 2 vigespor. Der etableres gangbro over Byåen.

Inden for indsigelsesfristen den 28. juli var der modtaget 5 indsigelser mod det offentliggjorte forslag fra

A)    Haveforeningen Fælleshåb, der grænser op til lokalplanområdet mod syd, gør indsigelse mod jordpåfyldning til byggeriet der ligger på en skrånende grund, mod bebyggelse i 1,5 etager til brug for ældreboliger, og mod at skelbeplantning fjerenes eller erstattes af fast hegn.

B)     Line Bergmann og Martin Tranberg, er naboer til en planlagt adgangsvej og gør indsigelse mod denne vejadgang som en belastning for de eksisterende boliger, der blandet andet øges af at de ældre beboere i lokalplanområdet også vil modtage trafik med døgnpleje etc. De nuværende beboere vil ikke få gavn af en ny broforbindelse over Byåen, og indsigeren er bekymret over at børn fra det eks. boligområde er nødt til at færdes på adgangsvejen. Desuden udtrykkes frygt for om vejen teknisk kan udføres uden risiko for jordskred m.v., og mod at der etableres fast hegn langs vejen.

C)     Marianne og Filip Oehlenschläger, er naboer til en ny adgangsvej, gør indsigelse mod vejadgangen til Smallesund, da man må forvente øget trafik. Der anføres at adgangsvejen og en planlagt vigeplads ved Smallesund kan medføre indbliksgener fra forbipasserende og gener fra billygter. Desuden ønskes indsigeren holdt skadesløs ved evt. skader på deres hæk, ligesom det forventes at der ikke indføres oversigtslinjer (på deres grund) ved adgangsvej. Desuden forventer indsigerne at blive involveret ved evt. etablering af raftehegn.

D)    Birgitte og Steffen Christensen, beboere i naboområdet ved Mejsevangen, gør opmærksom på at der findes nattergale i lokalplanområdet sydlige ende, og at de derfor ønsker beplantningen skånet.

E)    Steffen Juul Olsen, beboer i Fasanvangen, gør indsigelse mod at det sidste grønne område ved Byåen fjernes til skade for fugleliv, rekreative muligheder m.v. Kommunalbestyrelsen opfordres i stedet til at fremme nye andelsboligprojekter andre steder. Der efterlyses et offentligt møde der var ønsket i forbindelse med en sidenhen opgivet vejforbindelse over Byåen i 2009 (der henvises til en tidligere behandlet indsigelse mod vejprojekt mv.) Konkret foreslås at lokalplanens pkt. 8.2 ændres til ”eksisterende større træer langs åbredden skal bevares”. Desuden spørges til om det er klogt at aflede overfladevand til Byåen.

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

Ad A) Der planlægges ikke påfyldning af jord i området mod haveforeningen Fælleshåb og der er ikke planer om at etablere fasthegn i området mod Haveforeningen Fælleshåb – den eksisterende skelbeplantning forventes her opretholdt. Som oplyst i lokalplanen skal der foretages skelberigtigelse i lokalplanområdet – denne berigtigelse antages at følge det naturlige eksisterende skel. Bebyggelsen i 1,5 etager skal sikre en bebyggelsesmulighed svarende til den øvrige boligbebyggelse i området – bebyggelsen forventes udført for ældre, der ikke har behov for en udnyttet tagetage, men lokalplanen giver alternativt mulighed for opførelse af op til 10 parcelhuse, der i så fald skal kunne opføres som traditionelle enfamiliehuse.

Ad B og C) Der forventes kun en begrænset trafik til og fra lokalplanområdet, og det er i samarbejde med politiet vurderet at den lokalplanlagte vejforbindelse kan indrettes trafiksikkert, ved hjælp af vigespor og ved hjælp af trafikreguleringer (forkørselsret og hastighedsbegrænsning). Trafikreguleringer fastlægges dog ikke i lokalplanen. Den viste vejforbindelse er vurderet af vejmyndigheden og fundet teknisk realisabel – et anlæg forventes udført af bygherren, men efter de specifikationer der udstikkes af vejmyndigheden – og der forventes ikke risiko for nedskridninger eller lignende. Mht. vigespor ved udkørsel til Smallesund forventes at der er areal nok uden at det berører naboens hegn etc.  Mht. hegning langs adgangsvejen er det kun hegnet langs kolonihaveområdet Solvang der forventes udført som raftehegn eller lign. – og som i øvrigt kun udføres efter aftale med kolonihaveforeningen. Al anden skelhegning forventes bevaret/udført som levende hegn.

Ad D og E) Lokalplanområdet er ikke udlagt som grønt område, selvom det i lang tid har stået ubenyttet hen, men indgår som en del af det tilstødende boligområde. Lokalplanen indeholder bestemmelser der bl.a. skal sikre at en vis beplantningen langs Byåen bevares (eksisterende større træer skal så vidt muligt bevares). Lokalplan 050 indeholder dermed krav til beplantning der i høj grad skal tilgodese de nuværende naboer/genboer.

Med hensyn til vejadgang overvejede kommunalbestyrelsen i 2009 at etablere en ny vejbro med forbindelse til Fasanvangen blev der gennemført en høring i medfør af Vandløbsloven. Dengang fremkom en indsigelse underskrevet af 112 personer, der blandt andet indeholdt forslag om, at man lige så godt kunne etablere en 4 m bred vejadgang fra Smallesund, hvor det ville være mindst til gene – hvilket igen var medvirkende til at lokalplanforslag 050 blev udarbejdet med en vejadgang fra Smallesund. Da vejadgangen over Byåen blev opgivet, var der heller ikke længere interesse i at afholde et offentligt møde om vejadgangen.

Mht. afledning af overfladevand til Byåen, er dette helt i overensstemmelse med de principper der er fastlagt i kommuneplanlægningen, og som blandt andet skal sikre en god afledning af overfladevand som ikke belaster kloaksystemet.

Teknik & Miljø foreslår på den baggrund ingen ændringer i lokalplanen som følge af de modtagne indsigelser.

Økonomi

En forventet mindre udgift til skelberigtigelse (ca. 5000 kr.), deles afholdes over vejdriften.

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 050 vedtages endeligt, uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 050

Bilag 2 - 5 indsigelser mod lokalplanen

Bilag 3 - Tidligere behandlet indsigelse mod vejprojekt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Bilag 1 - Lokalplanforslag 050 (PDF)

2.
Bilag 2 - 5 indsigelser mod lokalplanen (DOC)

3.
Bilag 3 - tidligere behandlet indsigelse mod et vejprojekt over Byåen (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Planlægning for Vibegårdscentret

01.02.05P21-0241

Indledning

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget traf den 28. juni 2010 beslutning om at indkalde ideer og forslag for en ændring af Vibegårdscentrets status fra aflastningscenter til lokalcenter. Dette er første skridt i en planlægningsproces med henblik på at gøre det muligt at ændre lokalplanen for Vibegårdscentret, så der kan skaffes mulighed for en mindre udvidelse af butiksarealet. Ved høringsfristens udløb den 23. juli har kommunen ikke modtaget bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget kan herefter beslutte at igangsætte en ændring af kommuneplanen og af lokalplanen.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Regionskommune har modtaget henvendelse fra en bagerivirksomhed, som ønsker at etablere sig i den tidligere McDonald’s restaurantbygning i Vibegårdscentret. Endvidere har kommunen modtaget henvendelse fra NETTO som ønsker at udvide sin butik i samme center.

I den gældende lokalplan nr. 95 fra 2002 samt i regionkommuneplan 2005 har Vibegårdscentret status som et aflastningscenter for Rønne bymidte. I begge disse planer er det maksimale bruttoetageareal for detailhandel i centret fastsat til 2800 m2,, som var det maksimale areal bygherren oprindeligt ønskede i centret. 

Aflastningscentre må efter regler der blev indført i planloven 1. juni 2007 ikke udvides udover den grænse, som var indskrevet i regionplanen pr. 1. januar 2007. I Vibegårdscentret er de tilladte 2800 m2 allerede udnyttet af de eksisterende butikker, og kommunen kan derfor ikke umiddelbart imødekomme de to aktuelle ansøgninger.

Ved lovændringen i 2007 blev der i planloven imidlertid også indført begrebet ’lokalcenter’, som er et lille center, der alene skal betjene lokalområdet. Et lokalcenter må rumme op til 3000 m2 bruttoetageareal detailhandel. Der kan altså skaffes yderligere 200 m2 butiksareal ved at ændre regionkommuneplanen og lokalplanen, så Vibegårdscentret skifter status fra aflastningscenter til lokalcenter. Dette vil kunne begrundes med, at Vibegårdscentret især betjener boligområderne vest for ringvejen (Asa- og Smedegårdsvejskvartererne), erhvervsområderne øst for ringvejen (Sandemandsvej/Lille­vangs­vej-området) samt Vibegårds-området.

Den tidligere McDonald’s restaurantbygning i Vibegårdscentret, som er på i alt 323 m2, har nu i en række år stået ubenyttet hen. Teknik & Miljø har for nylig fået forelagt planer til etablering af en bagerivirksomhed i bygningen. Bygningen vil med det konkrete projekt kunne indrettes sådan, at kun 107 m2 af det samlede bygningsareal i planlovens forstand skal betragtes som detailhandel, mens det resterende bygningsareal vil få status som selvstændigt afgrænset cafévirksomhed med dertil hørende produktion og lager. En ændring af lokalplanen, så Vibegårdscentret får status som et lokalcenter, vil derfor både gøre det muligt at etablere den samlede bagerivirksomhed i McDonald’s-bygningen, og samtidigt give mulighed for at tillade en mindre udvidelse af den eksisterende NETTO-butik.

Første fase af en planlægningsproces frem mod en ændring af lokalplanen er netop er overstået med indkaldelsen af ideer og forslag til en ændring af kommuneplanen. Kommunen modtog ingen høringssvar.

Herefter vil Teknik- og Miljøudvalget kunne beslutte, om der skal igangsættes udarbejdelse af et forslag til tillæg til kommuneplanen samt et forslag tillæg til lokalplanen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen og et tillæg til lokalplan nr. 95, så Vibegårdscentret kan konverteres til et lokalcenter med mulighed for i alt 3000 m2 bruttoetageareal til butiksformål.

Bilag

Lokalplan 95

Mail af 28. juni 2010 vedr. planprocessen

Annoncetekst for indkaldelse af ideer og forslag

Kommuneplanens rammer for detailhandelsområde A

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Anbefales.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Lokalplan 95 (PDF)

2.
Mail af 28. juni (HTM)

3.
Indkaldelse af ideer og forslag (DOC)

4.
Kommuneplanens rammer for detailhandelsområde A (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne

01.02.05P16-0086

Indledning

Den 3. februar 2010 besluttede Teknik & Miljøudvalget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der muliggør opførelse af mindst 25 nye boliger.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udflytning fra ”Slottet” i Rønne er der opstået et behov for at opføre et antal nye boliger, hvor der både er selvstændige lejligheder og lejligheder der ligger i forbindelse med fællesfunktioner og personale.

Tidligt i planlægningsprocessen har der bl.a. været afholdt workshops med repræsentanter for de kommende beboere, personale, bygherrerådgivere m.v.

Resultatet her af er at der er bred enighed om at byggeriet ikke må have institutionspræg og bør opføres i mindre grupper på 4-6 boliger og et større fælleshus. Bebyggelsesprocenten er sat til 25.

Lokalplanforslaget er nu udarbejdet og formålet er at skabe planmæssige rammer for opførelse af helårsboliger (tæt lav bebyggelse) og fællesfunktioner. Bebyggelsen skal tilpasses området, så der dannes en harmonisk afgrænsning mod det åbne land. Lokalplanen skal desuden sikre at nye boliger opføres som lavenergibebyggelse.

 

Et område nord for Torneværksvej er udlagt til byudviklingsområde i Regionkommuneplanen. Det var oprindeligt hensigten, at der skulle planlægges for boligbyggeri i hele området, dog under hensyntagen til fortidsmindet Kommandanthøjen. Det kan dog ikke lade sig gøre at bebygge hele området, da der ifølge miljølovgivningen er udlagt en 300 m miljøbeskyttelseszone omkring BOFA. Inden for miljøbeskyttelseszonen må der ikke lokalplanlægges for ny miljøfølsom arealanvendelse, bortset fra ubebyggede, rekreative formål. Derfor er lokalplanen afgrænset til et mindre område, hvor byggefeltet er placeret udenfor de omtalte beskyttelseszoner.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

Bilag

Bilag 1 - Miljøscreening

Bilag 2 - Lokalplanforslag 052

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august:

Anbefales.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Lokalplanforslag 052 (PDF)

2.
Miljøsceening (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Dispensation fra lokalplan nr. 54 til byggeri i Torvegade

01.02.05P25-0023

Indledning

Ejeren af Torvegade 4 har fremsendt et revideret projekt for ejendommen Torvegade 4, og anmodet om dispensationer fra den bevarende lokalplan 054 som kan muliggøre projektet. Der er gennemført naboorientering jf. planlovens § 20, efter aftale med bygherre og udvalgsformand. Efter høringsfristens udløb er der kun fremkommet 2 bemærkninger til projektet.

Sagsbeskrivelse

Ejeren af Torvegade 4, Fl. Bech, har to gange før søgt om dispensation til at opføre en bebyggelse på ejendommen. Ejendommen har siden 2008 været ryddet for bebyggelse. Teknik og miljøudvalget besluttede dengang at afvente en ny bevarende lokalplan for Rønne.

Der arbejdes fortsat med en ny bevarende lokalplan for Rønne, og det er i skrivende stund uklart hvilke byggemuligheder den vil medføre. Det synes dog klart at området ved Torvegade 4 ændres, så etageantallet øges fra 1,5 etager til mindst 2,5 etager, da det er åbenlyst at hele den øvrige bebyggelse langs Torvegade er 2-3 etager høj.

Ejeren af Torvegade 4 har nu, med bistand fra tegnestuen Blå Streg, revideret sit projekt som den bagvedliggende bebyggelse er reduceret i forhold til et tidligere behandlet projektforslag. Projektet består af en bygning der til facaden har 2,5 etager med en bred kvist/frontespiece på øverste etage (som derfor efter bygningsreglementet defineres som en 3. etage). Bagtil indrettes et elevatortårn og en baghusbebyggelse i 2 etager. Bygningen forsynes derudover med kælder.

Bygningens etager skal anvendes til restauration/dansested (underetage), butik for udvalgsvarer (stueetage), butik/alternativt kontor (på 1. sal) og Hotel/Bed & Breakfast (i tagetagen). Disse anvendelser er overensstemmende med lokalplan 054.

Ansøgningen er vedlagt fyldestgørende beskrivelser og facadetegninger, der belyser projektets udformning og tilpasning til nabobebyggelse. Projektet er udformet med et nutidigt arkitektonisk udtryk, der fremstår som en selvstændig markeret enhed i gadebilledet, men samtidig underordner og tilpasser sig de bebyggelsesmæssige principper der i forvejen præger området (f.eks. mht. placering i gadelinjen, traditionelt materialevalg, og med tilbagetrukket indgangsparti).

Efter planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen kun dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan fremgår i reglen af lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Det vurderes i den sammenhæng ikke at de ansøgte dispensationer vil være i strid med principperne i lokalplan 054. 

Der søges om følgende dispensationer fra lokalplan 54:

 § 5.10 vedr. maks. 1,5 etager og bygningsdybde 9 m.

Der ønskes dispensation til opførelse af 3 etager(idet en tagetage med frontespiece/bred kvist regnes for én etage), samt bygningsdybde på 12,5 m. Den bredere kvist svarer til andre tilsvarende bygninger f.eks. ved Lille Torv og vil sikre en bedre udnyttelse af tagetagen.

§ 5.11 vedr. taghældning på 45-50 0.

Bagsiden ønskes udført med en lavere taghældning (jf. ansøgningens illustration ”side 4”) for at reducere kiphøjden, så bygningen tilpasses den højde der ses fra tilsvarende bygninger, set fra gadesiden.

§ 5.12 vedr. baghusbebyggelse af grundareal bag randbebyggelse på maks. 50 %.

Der ansøges om dispensation så der muliggøres en samlet bebyggelse af i alt 384 etage-m2 svarende til en bebyggelsesprocent for hele ejendommen på 216 (inkl. forhusbebyggelse). Denne udnyttelse begrundes med at flere andre ejendomme i området er tilsvarende udnyttet.

§ 5.13 vedr. at bagbygninger højst må opføres i én etage, med en facade højde i skel på maks. 4 m. Taghældning maks. 500.

Der anmodes om en bygningshøjde i skel på maks. 7 m, elevatortårn dog maks. 10 m. Taget ønskes fladt. Det begrundes bl.a. med at der ikke vil være indbliksgener da naboejendommene er uden udeopholdsarealer, samtidig med at behovet for synlighed mod gadesiden tilgodeses ved at indgangspartiet trækkes frem i flugt med naboejendommens bagfacade (Imerco), ved siden af en gennemgangspassage til Torvegade.

§ 5.14 vedr. at opholdsarealet skal være mindst 10 % af erhvervsarealet. 

Der ønskes dispensation så der kun indrettes 6 % af erhvervsarealet. En del af et ubebygget friareal på 78 m2 beregnes anvendt til varetilkørsel m.v. og en derudover findes kun en tagterrasse på 32 m2. Der regnes derfor kun med et samlet friareal på 55 m2, inklusive omtalte tagterrasse. Som begrundelse anføres at der ikke er beboelse i ejendommen, og at nærliggende torve også kan benyttes af ejendommens brugere.

Der er derudover, i denne sags behandling, ikke taget stilling til forhold der først behandles i forbindelse med en evt. efterfølgende konkret ansøgning om byggetilladelse.

 

Høringssvar efter naboorientering:

Hele ansøgningsmaterialet har været udsendt til ca. 50 ejere og brugere i området omkring Torvegade 4, Rønne Byforening, Rønne handelsstandsforening, Rønne Håndværker og Industriforening samt Kulturmiljørådet. Pga. sommerperioden var høringsperioden forlænget til 4 uger, med høringsfrist den 20. juli 2010.

 

Inden for fristen er der modtaget 2 bemærkninger til projektet:

A - Kulturmiljørådet anbefaler projektet

B - Boligkontoret Danmark, DVB Parkens afd. 4, v. Charlotte Heltmann, mener at gæster til torvegade 4 ikke bør have adgang til ejendommen fra gårdsiden/P.A. Holms Plads. Desuden oplyses det at hvis Torvegade 4 får mulighed for at leje p-pladser på arealet, så vil DVB Parken også have en sådan mulighed (en tidligere ansøgning herom er øjensynligt ikke imødekommet).

 

Kommentar til B): Der er fra samtlige ejendomme i området adgang til ejendommene fra bagsiden. For Torvegade 4 projektet er der også regnet med adgang herfra, bl.a. i forbindelse med et elevatortårn. Da der heller ikke er lovmæssig hjemmel til at forhindre adgang fra bagsiden, kan det ikke anbefales at følge boligselskabets opfordring. Med hensyn til parkeringsforhold så er der ikke ansøgt om at leje p-arealer på P.A. Holms plads, der primært indeholder et offentligt p-areal (som ikke kan reserveres til private). Bygherren har på forhånd oplyst at han agter at overholde de regler der findes i retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer på Bornholm. Bemærkningerne vedrører dermed kun forhold der ikke er søgt dispensation om.

 

De meget få bemærkninger sandsynliggør, at der i området og blandt naboer ikke er en modstand mod projektet, eller de dispensationer der ansøges om.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Teknik og forsyning indstiller at man godkender de ansøgte dispensationer fra lokalplan 054

Bilag

Bilag 1) Ansøgning vedr. projektbeskrivelse

Bilag 2) Høringsbrev

Bilag 3) Høringssvar fra Boligkontoret Danmark

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:

Godkendt.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2010

1.
Bilag 1 - Ansøgning med projektbeskrivelse (PDF)

2.
Bilag 2 - Høringsskrivelse (DOC)

3.
Bilag 3 - høringssvar fra Boligkontoret Danmark (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

 

Sagsbeskrivelse

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:
Orientering givet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

 

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2010:
Ingen sager til ældreråd og handicapråd