Dagsordenspunkter

  åbent 1 STU - Budget 2011 og overslagsår
  åbent 2 Præsentation af foreløbig rapport om evaluering af skolestrukturen
  åbent 3 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 4 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår

17.03.20Ø02-0002

Indledning

Der er i 2010 og overslagsårene afsat 1.830.000 kr./år til den særligt tilrettelagte undervisning (STU). I beløbet er ikke indregnet udgifter til et eventuelt tilbud ud over undervisningstiden. STU omfatter de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Sagsbeskrivelse

Ungdomsuddannelsen blev ved lovændring indført pr. 1. august 2007 og er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen fra 16 (eller efter undervisningspligtens ophør) til 25 år.

Ifølge loven er minimumskravet, at uddannelsen skal omfatte 840 klokketimers undervisning pr. år i 3 år. Dette svarer til ca. 21 klokketimer pr. uge i 40 uger.

 

På Bornholm er det UngeCenter Bornholm der står for driften af det bornholmske STU tilbud. 2011 forventes 36 elever at være i gang med en STU- uddannelse på Bornholm. 25 af de 36 undervises på Kommunikationscenteret, de resterende undervises på 10. kl. Center Bornholm. 3 elever undervises på institutioner ovre. De 36 elever forventes at udgøre det fremadrettede niveau ved en fuld indfaset STU.

 

Økonomi

Økonomi og analyse (ØA) oplyser, at kommunerne i Danmark samlet set er blevet kompenseret med 237 mio. kr. til uddannelsen. Dertil skal lægges de midler, der blev brugt på uddannelsesopgaven i amtsligt regi, og som tilgik kommunerne i forbindelse med kommunalreformen og opgaveoverdragelsen fra amterne.

 

I Bornholms Regionskommunes budget 2010 og overslagsår er der afsat 1,830 mio. kr. til STU, som alene kan henføres til de midler der er givet i bloktilskudsændring (DUT-midler). De budgetmidler der tidligere var afsat i de amtslige tilbud er ikke blevet overført til STU.

 

Kommunikationscenteret, har et heldagstilbud til 220.000 kr. pr. år i 50 uger pr. år. Minimumskravet i uddannelsen er 21 timer pr. uge i 40 uger pr. år. ØA har derfor beregnet undervisningsudgiften til 112.560 kr. pr. elev pr. år (2010 priser). Taksten er forholdsmæssigt beregnet. 

 

I 2010 forventes et merforbrug 1,7 mio. kr. som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på Ungecenter Bornholm på 1,1 mio. kr., mens restbeløbet er indstillet finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

I 2011 forventes 36 elever at være omfattet af STU, og ved opfyldelses af minimumskravet til uddannelsen og dermed minimumstaksten på 112.560 kr. pr. elev pr. år forventes udgifterne at udgøre 4,0 mio. kr. Dette forventes at være udgiftsniveauet fremadrettet ved en fuld indfaset STU, og dermed udgør finansieringsbehovet 2,2 mio. kr. i 2011 og fremover.

 

Dog tages der forbehold for udgifter vedr. 3 elever, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.

 

Lederen af kommunikationscenteret har i et notat dateret den 4. august gjort opmærksom på at minimumstaksten på 112.560 kr. er utilstrækkelig, fordi der er tale om unge med vidtgående handicaps. Lederen mener, at taksten som minimum skal fastsættes til 150.000 kr. /år/ ung. Det betyder, at finansieringsbehovet stiger fra 2,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Denne takst dækker kun undervisningsdelen. I dag har de unge, der undervises på kommunikationscenteret et tilbud efter skoletid. Dette tilbud vil fortsat skulle finansieres af kommunikationscenteret, der har afsat 1, 4 mio. kr. til formålet

 

 

Finansieringsmuligheder

I forbindelse med nærværende sag er det blevet drøftet om Kommunikationscenterets budget til aktiviteter efter skoletid på 1,4 mio. kr. kan overføres til STU. Såfremt budgetmidlerne hidtil i amtslig regi har været afsat til undervisningsformål, bør budgettet overføres til STU. Imidlertid er antallet af elever på Kommunikationscenteret også steget i perioden fra ca. 16 til 25 elever og dermed også udgifterne til fritidsdelen. Derfor er det ikke muligt at overføre 1,4 mio. kr. til STU.

 

Der har været drøftelser med de områder (Jobcenteret og Psykiatri og Handicap), der tidligere bidrog til løsning af denne opgave før lovændringen, og som ikke er blevet reduceret i budget i forbindelse med indførelsen af STU. Områderne kan imidlertid ikke bidrage til finansieringen.

 

ØA anbefaler, at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2011. Anbefalingen af denne korrektion sker med det forbehold, at der i forlængelse af en efterfølgende politisk drøftelse af den interne finansiering vil kunne ske en modsatrettet teknisk korrektion til kassen fra de virksomheder, der forud for STU´s indførsel varetog opgaven. Det drejer sig primært om Psykiatri- og Handicapvirksomheden.

 

Efter drøftelser med lederen af kommunikationscenteret anbefaler fagsekretariatet for børn og skole, at takstbeløbet hæves fra 112.560 kr. / elev/ år til 150.000 kr. /elev / år., svarende til finansieringsbehovet øges med yderligere 1,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2,2 + 1,4 = 3,6 mio. kr., da 1,8 + 3,6 = 5,4 mio. kr. vurderes at være den reelle udgift for undervisningen af 36 unge i 21 klokketimer pr. uge i 40 uger pr år. I øvrigt kan fagsekretariatet tilslutte sig ØA’ s anbefalinger og forbehold.

 

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·        undervisningen af STU -elever justeres til 840 klokketimer pr. år svarende til minimumskravet i loven.

·        der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

 

Bilag

·        Virksomhedsleder Thomas Mogensen: ”Vedr. STU- tilbud på Kommunikationscenteret”

 

 

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Indstillingen anbefales til behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

 

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 12. august 2010

1.
Kommentarer fra Kommunikationscenteret vedr. finansiering af STU (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Præsentation af foreløbig rapport om evaluering af skolestrukturen

17.01.04P23-0002

Indledning

KL’s konsulentvirksomhed præsenterer en foreløbig rapport, der beskriver resultaterne af evalueringen af skolestrukturen. Den foreløbige rapport fremlægges som en powerpointpræsentation

Sagsbeskrivelse

KL’s konsulenter udleverer ikke rapporten under præsentationen, men kun powerpoint-plancher. Efter præsentationen gøres rapporten endelig og den sendes til kommunen i uge 33.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for børn og Skole indstiller at:

·        Udvalget drøfter rammerne for en tids- og handleplan for den videre proces

·        Fagsekretariatet på baggrund af drøftelsen udarbejder en tids- og handleplan

Bilag

Ingen

 

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Rapporten offentliggøres når den er modtaget. Fagsekretariatet udarbejder en tids- og handleplan for afklaringsfasen 8/9 til 26/10, der forelægges BSU den 7/9. Tids- og handleplanen indeholder med udgangspunkt i evalueringsrapporten et temamøde i kommunalbestyrelsen, et møde i samrådet for skolebestyrelser samt et møde i hvert skoledistrikt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

  3   Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0051

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Pkt. 1 til orientering i handicaprådet.

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4   Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0050

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

 - Kommunal medfinansiering vedr. satspuljemidler til "Trivsel i udsatte familier med overvægt"

 - Ledelsen fra "Det gamle BCB er omplaceret til "det nye PPR", "det nye BCB" og "Botilbud Rønne"  pr. 1. januar 2011.