Dagsordenspunkter

  åbent 1 Forslag om at der udarbejdes en samlet skolepolitisk handleplan 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Forslag om at der udarbejdes en samlet skolepolitisk handleplan

17.01.04P23-0002

Indledning

 

Borgerlistens medlem af Børne- og skoleudvalget foreslår, at udvalget på baggrund af evalueringen af distriktsmodellen, den efterfølgende debat og med afsæt i udvalgets mål om ”Langsigtet planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet” under Kommunalbestyrelsens vision ”Et godt og aktivt liv for alle” udarbejder en samlet skolepolitik- og handleplan.

Sagsbeskrivelse

Forslaget er, at der til opfyldelse af Børne- og skoleudvalgets mål ”Langsigtet planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet” og som opfølgning på evalueringen af distriktsmodellen udarbejdes en skolepolitik og en handleplan der forholder sig til:

 

1. Skolestruktur og budgettildelingsmodel

2. Styring og ledelse (ledelsesmodel, skolebestyrelser, afdelingsråd, styrelsesvedtægt osv.)

3. Vision og overordnede mål for udviklingen af folkeskolen på Bornholm, herunder hvad vi i BRK forstår ved inklusion og hvordan vi vil fremme det.

4. Udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer for undervisningen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

 

·        Forslaget drøftes med henblik på en beslutning om der skal udarbejdes en skolepolitik og en handleplan

Bilag

Ingen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 13. september 2010:

Børne- og Skoleudvalget ønsker ikke at tage stilling til Borgerlistens forslag på nuværende tidspunkt, da forslaget foregriber den igangværende proces.
Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, da hun mener, der er brug for en principbeslutning om en skolepolitisk handleplan allerede på nuværende tidspunkt og ønsker derfor sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.