Referat
Teknik- og Miljøudvalget
08-11-2010 kl. 17:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 055 og kommuneplantillæg 028 vedr. plejecenter m.m.
  åbent 3 Endelig vedtagelse af lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne
  åbent 4 Udstykning af Brobakken 10, Arnager.
  åbent 5 Spildevandsplan for plejecenteret på Snorrebakken
  åbent 6 Gensidig orientering
  åbent 7 Sager til Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

1

 

Fraværende

Ingen

Bemærkninger til dagsorden

Ingen bemærkninger.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 055 og kommuneplantillæg 028 vedr. plejecenter m.m.  

01.02.05K04-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

2

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august at offentliggøre et lokalplanforslag 055 for et off. område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken med tilknyttet kommuneplantillæg 028. Planforslagene har nu været i 8 ugers offentlig høring og der er indkommet 2 indsigelser /bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 055 og kommuneplan tillæg 028 vedtages endeligt med mindre ændringer som følge af indsigelser

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde tidligere, i 2009, udarbejdet en lokalplan 046 for området ved Snorrebakken, der til dels afløses med lokalplan 055.

Regionskommunen er ejer af arealet der er omfattet af lokalplanen. Lokalplanområdet indeholder 3 delområder, der ved lokalplanens vedtagelse muliggør et offentligt område til etablering af plejecenter, et offentligt område der reserveres til fremtidig bebyggelse med plejeboliger, ældreboliger eller lignende (forudsætter supplerende lokalplan), og et offentligt område der skal anvendes til vej- og stianlæg samt ubebyggede grønne områder.

 

Indsigelserne

 

Niels Trudsø, Østeled 41, 3700 Rønne.

Der gøres indsigelse mod lokalplanens muliggørelse af en vejtilslutning af Smallesund til ringvejen, da indsiger forudser en øget trafikal belastning ad Smallesund bl.a. ved etablering af Campus. Herudover gøres en generel indsigelse mod lokalplanens miljøvurdering, som anses for foretaget på et for begrænset geografisk niveau, og ikke medtager akkumulerede påvirkninger i andre områder.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Lokalplanens miljøvurdering forholder sig kun til den trafikale belastning der vedrører lokalplanområdet og tilstødende områder (jf. miljøvurderingslovens § 7, stk. 2). De yderligere miljømæssige forhold der bør undersøges ved etablering af et samlet ringvejsanlæg miljøvurderes på overordnet niveau, i forbindelse med ovennævnte trafikplan, herunder mulig tilslutning af Smallesund til ringvejsanlægget.

Arbejdet med en ny trafikplan for Rønnes overordnede vejnet er iværksat dette forår. I den nye trafikplan skal bl.a. vurderes hvordan trafikken skal styres, hvilke trafikdæmpende foranstaltninger der skal indføres, hvordan den øgede trafik reguleres m.v.. Trafikplanen skal i den sammenhæng miljøvurderes som en overordnet plan.

Teknik og Miljø anbefaler at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Projektleder Knud Erik Thomsen

A - Ønsker ændret lokalplanbestemmelse § 5.5 så solceller også tillades etableret på terræn. Begrundelsen er at man ønsker at etablere et antal solfanger, i byggefeltet mellem Porcelænsvej og den østlige adgangsvej.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Teknik & Miljø foreslår at indsigelsen imødekommes og at § 5.5 ændres til ”Tekniske anlæg, herunder solfangere og solcelleanlæg, tillades placeret på eller ved bygninger, når de indgår som en integreret del af arkitekturen”.

Det vurderes at ændringen ikke får indflydelse på byggeriets samlede visuelle indvirkning, og at et solcelleanlæg fortsat vil indgå som en integreret del af bebyggelsen og placeres så det ikke skæmmer området. Et anlæg skal dog fortsat placeres inden for det udlagte byggefelt.

 

B - Ønsker ændret lokalplanbestemmelse § 7.4 så det bliver muligt at flytte fortovet op til plejecentret over på den anden side af adgangsvejen, nærmest beplantningen.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Det foreslås at indsigelsen imødekommes og at lokalplanens kortbilag 2 rettes, så fortovet kan etableres som ønsket. Ændres det viste snit BB, svarende til det snit der var vedlagt indsigelsen som bilag. Det vurderes at en flytning af fortovet, så det løber direkte langs beplantningsbæltet, vil forøge den rekreative værdi af anlægget.

 

C - Ønsker ændring i § 11.2. således at højdebegrænsningen på armaturhøjden øges fra 3 til 4 meter.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Det anbefales at ændringsforslaget imødekommes da den ændrede højde ikke vurderes at have væsentlig betydning for den samlede bebyggelse, samtidig med at der sikres en bedre orienteringsbelysning i området omkring plejecentret.

 

§ 9 redegørelse vedr. miljøvurdering.

Teknik & Miljø har udarbejdet en § 9 redegørelse, udarbejdet efter reglerne i miljøvurderingsloven. Her redegøres der for hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten, og udtalelser modtaget i offentlighedsperioden, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer der også har været overvejet, samt hvordan regionskommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

(§9 redegørelsen udgør dermed en del af indsigelsesbehandlingen og er udarbejdet ud fra en antagelse af at de ovennævnte ændringer vedtages. Ellers tilrettes redegørelsen efterfølgende)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Indsigelser (PDF)

2.
Sammenfattende § 9 stk. 2 redegørelse (DOC)

3.
Lokalplanforslag 055 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Endelig vedtagelse af lokalplan 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne

01.02.05K04-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 26. august 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende lokalplanforslag 052 for et nyt boligområde ved Torneværksvej i Rønne, der muliggør opførelse af mindst 25 nye boliger i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget har nu været i høring og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplan 052 vedtages endeligt, uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udflytning fra ”Slottet” i Rønne er der opstået et behov for at opføre et antal nye boliger, hvor der både er selvstændige lejligheder og lejligheder der ligger i forbindelse med fællesfunktioner og personale.

Lokalplanens formål er at skabe planmæssige rammer for opførelse af helårsboliger (tæt lav bebyggelse) og fællesfunktioner. Bebyggelsen skal tilpasses området, så der dannes en harmonisk afgrænsning mod det åbne land.

Lokalplanen skal muliggøre en bebyggelse opført i klynger på 3-6 helårsboliger, samt en fællesbygning. Nye boliger skal opføres som lavenergibebyggelse. Bebyggelsesprocenten er sat til 25.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Lokalplanforslag 052 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Udstykning af Brobakken 10, Arnager.

01.03.03P19-0857

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

6

 

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Landinspektør Tue Pelle Christiansen har for ejeren ansøgt om landzonetilladelse til at udstykke ejendommen Brobakken 10, Arnager, 3700 Rønne, i 3 sommerhusgrunde.

Grundene udstykkes vinkelret på kysten, og der ønskes opført et sommerhus på hver grund. Grundene får vejadgang fra nord ad en ny privat fællesvej.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at vedlagte udkast til afgørelse vedtages, således at der på en række betingelser gives tilladelse til at selve røgerigrunden udstykkes i 2 sommerhusgrunde på minimum 1200 m2, medens restejendommen opretholdes til uændret anvendelse med kystskrænt, sandstrand, veje og stier. 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Sagen genoptages ved udvalgets ekstraordinære møde d. 8. november hvor yderligere oplysninger for såvidt angår muligheden for udstykning af tre grunde foreligger.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til drøftelse med henblik på at vedtage, om der kan gives tilladelse til en udstykning af 2 sommergrunde som indstillet, eller af 3 sommerhusgrunde som beskrevet ovenfor. 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:
Teknik- og Miljøudvalget beslutter at give tilladelse til udstykning af 3 sommerhusgrunde. Bente Johansen kan ikke medvirke, men ønsker at give tilladelse til 2 sommerhusgrunde.
 

 

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i den sydøstlige del af Arnager, og ligger helt ud til kysten.

Ejendommen var indtil en brand i 1992 bebygget med en større erhvervsvirksomhed (røgeri).

Udover det areal, hvor de tidligere røgeribygninger lå, består ejendommen af en stejl kystskrænt mod havet. Der er en asfalteret vej op til røgerigrunden på toppen af kystskrænten. Vejen fortsætter mod øst i en trampet sti, der er afgrænset ind mod røgerigrunden med en række store sten.

Selve røgerigrunden er fortsat bebygget med 3 sammenbyggede røgeriskorstene, og størstedelen af grunden er stadig befæstet med beton og klinker m.m.

Ved udstykningen ønskes ejendommen opdelt vinkelret på kysten, således at de 3 sommerhusgrunde indeholder både en del af den gamle røgerigrund og en del af kystskrænten. Kystskrænten og den vej/sti, der ligger på toppen af kystskrænten opdeles således i 3 dele.

Den skiltede kyststi ligger nedenfor kystskrænten

 

Ansøgningen har været i nabohøring efter planloven.

 

Der er modtaget bemærkninger fra følgende:

1.     Arnager Borgerforening. Foreningen har ikke noget imod udstykningen, men ønsker at stien langs kystskræntens top skal bevares, så adgangen for offentligheden kan fortsætte, som den har gjort i de sidste 30-40 år.

2.     Ejer af Brobakken 12. Ejeren mener der vil blive gener på grund af den nye private fællesvej.

3.     Sommerhusforeningen Fosforitten. Foreningen mener ikke, at der kan bygges på dette sted. Vedrørende udstykningsplanen bemærker foreningen, at den ansøgte udstykning (og senere bebyggelse) vil ødelægge naboernes havudsigt, adgangen til stien på toppen af kystskrænten vil bortfalde, og den nye private fællesvej vil være et indgreb i den smukke dal (slugten). Foreningen mener, at udstykningen udløser lokalplanpligt, og at plangrundlaget ikke er gyldigt. En bebyggelse af ejendommen bør derfor ikke komme på tale, men hvis man ønsker at imødekomme ansøgningen, bør der alene gives tilladelse til ét sommerhus placeret helt ind mod slugten (mod vest).

4.     Ejer af Fosforitvej 26. Ejeren gennemgår grundens forhistorie, og mener at plangrundlaget for ejendommen ikke er gyldigt. Ifølge ejeren bør der efter normal landzonepraksis klart gives afslag på ansøgningen om udstykning i 3 grunde. Ejeren mener endvidere, at der er lokalplanpligt. Der bør allerhøjst gives tilladelse til ét sommerhus placeret helt ind mod slugten (mod vest).

5.     Ejer af Fosforitvej 34. Ejeren opfordrer kommunen til at både turister og beboere fortsat kan bruge stien på toppen af kystskrænten, bl.a. fordi den skiltede kyststi nedenfor kystskrænten ofte er helt oversvømmet. Ejeren undrer sig over der kan bygges på denne ejendom, idet grunden ikke hænger naturligt sammen med Arnager by. En tilladelse vil ødelægge den naturoplevelse, som i dag præger området, og ejeren opfordrer til, at der ikke dispenseres fra skovbyggelinjen til byggeri.

6.     Ejerne af Brobakken 18 og 22. Ejerne er glade for at der bliver renoveret og bygget på grunden. Om det bliver 2 eller 3 sommerhuse er underordnet, men de håber, at alle Arnagers beboere forsat kan gå ture på stien på toppen af kystskrænten.

 

Teknik og Miljøs kommentarer til indsigelserne:

Vedrørende bemærkningerne til plangrundlaget kan det oplyses, at ejendommen siden 2001 har været udlagt til sommerhusområde i landzone både i kommuneplan og regionplan. Det vurderes derfor, at det er i overensstemmelse med planlægningen at udstykke og bebygge ejendommen med sommerhuse. Udstykningens nærmere udformning og antal sommerhuse, herunder placeringen af sommerhusene, må afgøres konkret i landzonetilladelsen.

Efter Teknik og Miljøs vurdering udløser en udstykning og bebyggelse af ejendommen ikke lokalplanpligt, idet der ikke er tale om et større byggearbejde, der medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø.

Efter branden i 1992 tilkendegav Bornholms Amt i 1993, at man var indstillet på at tillade indtil 2 sommerhuse på højst 120 m2 beliggende ved ejendommens nordskel, hvis der forelægges et projekt til godkendelse, og der etableres en offentlig sti langs overkanten af skrænten mod havet. Denne afgørelse blev ikke udnyttet, og er nu bortfaldet.

I 2000 blev strandbeskyttelseslinjen ophævet på ejendommen.

Vedrørende sikring af vejen/stien på toppen af kystskrænten kan det oplyses, at vejen/stien ikke er sikret med tinglyst deklaration eller ved optagelse på matrikelkortet.

Hvis stien ønskes som en offentlig sti, skal den udlægges efter reglerne i vejlovgivningen, dvs. enten ved en frivillig aftale med ejeren eller ved ekspropriation.

Den eksisterende vej/sti kan ikke udlægges som en offentlig sti som et vilkår for en landzonetilladelse.

Da vejen/stien imidlertid findes i marken og er gennemgående fra Arnager til det fredede område, er den derimod beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Ejeren kan derfor ikke nedlægge vejen/stien, før han har meddelt det til kommunen. Kommunen kan herefter beslutte, at vejen/stien ikke må nedlægges, hvis vejen/stien har væsentlig rekreativ betydning, og hvis der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.

Der gøres dog opmærksom på, at ejeren ikke har meddelt, at den pågældende vej/sti ønskes nedlagt.

 

Lovgrundlag:

Ejendommen Brobakken 10 er beliggende i landzone, hvor der ikke må foretages udstykning eller opføres ny bebyggelse uden tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Udstykningen og den efterfølgende bebyggelse med sommerhuse kræver således landzonetilladelse.

Ejendommen er i Regionkommuneplan 2005 beliggende i et område til sommerhusbebyggelse med en mindste grundstørrelse på 1200 m2.

I landzonesager skal kommunen udøve et konkret skøn inden for de rammer, der findes i planlægningen.

 

Teknik og Miljøs vurdering:

Teknik og Miljø har på baggrund af plangrundlaget, den tidligere tilkendegivelse fra Bornholms Amt i 1993, ejendommens beliggenhed i kystnærhedszone, samt efter besigtigelse og efter gennemført nabohøring vurderet, at en udstykning i 3 grunde vinkelret på kysten til sommerhusbebyggelse som ansøgt ikke er hensigtsmæssig hverken landskabeligt eller af hensyn til naboer.

Det foreslås i stedet, at der gives tilladelse til at ejendommen udstykkes således, at selve røgerigrunden (der i alt er ca. 2900 m2) udstykkes i 2 sommerhusgrunde på minimum 1200 m2, medens restejendommen opretholdes til uændret anvendelse med kystskrænt, sandstrand, veje og stier. Tilladelsen betinges blandt andet af, at tilstanden på restejendommen ikke må ændres.

Adgangsvejen til de 2 sommerhusgrunde skal være den eksisterende adgangsvej fra Brobakken til toppen af kystskrænten. Vedrørende en eventuel nedlæggelse af den eksisterende sti på toppen af kystskrænten, henvises til reglerne i naturbeskyttelsesloven, dvs. at stien ikke må nedlægges, før ejeren har meddelt dette til kommunen.

Den efterfølgende bebyggelse af de 2 sommerhusgrunde vil kræve en ny landzonetilladelse, men det foreslås at der allerede ved tilladelsen til udstykningen fastlægges nogle rammer for bebyggelsens omfang og placering, jfr. udkastet til afgørelse i bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 27. oktober 2010 at genoptage sagen den 8. november 2010, hvor yderligere oplysninger for så vidt angår muligheden for udstykning af 3 grunde ønskes belyst.

 

Hvis udvalget ønsker at give landzonetilladelse til en udstykning i 3 grunde vinkelret på kysten til sommerhusbebyggelse som ansøgt, bør det efter Teknik og Miljøs vurdering ske på følgende betingelser:

1.      Adgangsvejen til de 3 sommerhusgrunde skal være den eksisterende adgangsvej fra Brobakken til toppen af kystskrænten (forudsættes udlagt som privat fællesvej på del 2 og 3). Vedrørende en eventuel nedlæggelse af den eksisterende sti på toppen af kystskrænten, henvises til reglerne i naturbeskyttelsesloven, dvs. at stien ikke må nedlægges, før ejeren har meddelt dette til kommunen. Kommunen er ikke indstillet på at tillade en nedlæggelse, men der vil først blive taget konkret stilling til dette spørgsmål efter naturbeskyttelsesloven, hvis ejerne meddeler, at stien ønskes nedlagt.

2.      Tilstanden på de dele af de 3 grunde, der ligger syd for adgangsvejen og stien på toppen af kystskrænten (dvs. selve kystskrænten ud mod havet), må ikke ændres.

3.      Skrænten mod vest på del 3 må ikke bebygges eller på anden måde ændres og skal opretholdes med en tæt naturlig bevoksning.

4.      Ny bebyggelse på de 3 sommerhusgrunde må ikke placeres nærmere toppen af kystskrænten end 15 m. Herudover skal de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet gældende for sommerhuse i sommerhusområder gælde for nybyggeri på de 3 grunde. (dvs. max. bebyggelsesprocent på 15 %, max. 1 etage, max. højde på 5 m, max. højde på ydervæg langs mindst en langside på 3 m, mindste afstand til vej, sti og skel på 5 m, for garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger dog mindste afstand på 2,5 m.), jfr. dog vilkår 5.

5.      Hvert sommerhus må ikke have et boligareal på mere end 120 m2. Hvis bygherren vælger at bevare og integrere de 3 eksisterende røgeriskorstene på del 2 helt eller delvis i boligarealet, vil de 120 m2 kunne overskrides svarende til det eksisterende bygningsareal, der bevares.

 

Vedrørende vilkårene for bebyggelsen gøres opmærksom på, at den efterfølgende bebyggelse vil kræve en ny landzonetilladelse. Der vil således i forbindelse med landzonetilladelserne til det konkrete nybyggeri kunne stilles yderligere krav til byggeriet.

Til belysning af ovenstående vedlægges følgende 2 nye bilag:

Udstykning af 3 grunde, måleblad.

Udkast til afgørelse, 3 grunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
Ansøgt udstykning, luftfoto (PDF)

2.
Indstillet udstykning, luftfoto (PDF)

3.
Indstillet udstykning, måleblad (PDF)

4.
Planvurdering, Arnager Røgeri (PDF)

5.
Bemærkninger fra Arnager Borgerforening (HTM)

6.
Bemærkninger fra ejeren af Brobakken 12 (TIF)

7.
Bemærkninger fra Sommerhusforeningen Fosforitten (PDF)

8.
Bemærkninger fra ejeren af Fosforitvej 26 (DOCX)

9.
Bemærkninger fra ejeren af Fosforitvej 34 (TIF)

10.
Bemærkninger fra ejerne af Brobakken 18 og 22 (TIF)

11.
Udkast til afgørelse (DOC)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

12.
Udstykning af 3 grunde (PDF)

13.
Udkast til afgørelse, 3 grunde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

5   Spildevandsplan for plejecentret på Snorrebakken

06.00.05P15-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til spildevandsplan for det kommende plejecenter på Snorrebakken har været 8 uger i offentlig høring. Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslaget til plantillæg indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Etableringen af plejecenteret forudsætter en plan for afledningen af spildevand og overfladevand fra centeret og tilhørende veje, pladser m.v. Området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et tillæg til planen. Kommunalbestyrelsens forslag til plantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Der er udarbejdet et udkast til tillæg til Spildevandsplan 2005-12 omfattende et område afgrænset af Snorrebakken, Porcelænsvej, idrætsanlægget ved Torneværksvej og den gamle bygrænse. Udkastet foreslår, at det egentlige spildevand fra centeret tilsluttes det offentlig kloaksystem i Rønne og renses på Rønne Renseanlæg, der har rigelig kapacitet.

Det foreslås endvidere, at overfladevand fra tage, veje og andre befæstede arealer i overensstemmelse med lokalplanen afledes til Byåen via åbne grøfter og et forsinkelsesbassin mellem den planlagte omfartsvej og den gamle bygrænse. Forslaget imødegår derved den forøgede hyppighed af skybrud, der forventes som følge af de kommende klimaændringer.

 

Økonomiske konsekvenser

Som ejer af plejecenteret betaler kommunen tilslutningsbidrag og vandafledningsafgifter til Bornholms Forsyning i henhold til gældende takster.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget (16. august 2010) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (18. august 2010) har Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010 vedtaget forslaget med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2010

1.
Udkast til spildevandsplantillæg (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienterer

Resumé

Oplæg fra BAT om natbusbetjening til næste ordinære udvalgsmøde.

Oplæg til udvalget med orientering om kommunens klima-handlinger.

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sager til Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2010

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

 

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2010:

Ingen sager til Ældreråd og Handicapråd

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse