Dagsordenspunkter

  åbent 1 Indhold af et kommissorium for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Indhold af et kommissorium for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen

17.01.04P15-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-10-2010

1

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (B)

Resumé

Der blev den 31. august 2010 indgået budgetforlig. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at der skal træffes endelig politisk beslutning om skolestrukturen ved udgangen af november 2010.

 

Der er nu udarbejdet et forslag til kommissorium for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

·                                        : At formål og målsætning for kommissoriet godkendes

 

·                                        : At der på børne- og skoleudvalgets møde den 26. oktober 2010 fremlægges skitser til modeller, der kan gøres til genstand for yderligere kvalificering. Der afholdes et temamøde i kommunalbestyrelsen om skitser til modeller for en fremtidig skolestruktur inden mødet i børne- og Skoleudvalget den 26. oktober.

 

·                                        : At der indkaldes til ekstraordinært møde i børne- og Skoleudvalget mandag den 8. november kl.15.00 med henblik på, at udvalget anbefaler hvilken model, kommunalbestyrelsen skal sende i høring den 25. november 2010.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2010:

Indstillingen godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forslag til kommissorium.

 

Formålet med kommissoriet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for:

 

a) Om der skal iværksættes tiltag i forhold til skolestruktur og styrelsesvedtægt for skolevæsenet på baggrund af evalueringen af skolestrukturen august 2010 og evaluering af taksametermodellen september 2010.

 

b) Hvilket forslag til eventuelle ændringer af skolestrukturen, der skal arbejdes videre med.

 

Målsætningerne er:

 

1 Mål:

En hel eller delvis revideret skolestruktur, skal kunne iværksættes fra skoleåret 2011/2012.

 

Proces:

Det forudsætter en debat om hvilke(n) ændring(er), der eventuelt skal foretages i den nuværende skolestruktur

 

2 Mål:

Der udarbejdes overordnede forslag for modeller til brug for dialog og beslutninger om hvilket forslag, der skal i høring. Modellerne skal forholde sig til skolestruktur, budgetmæssige konsekvenser, ledelse og forældredemokrati

 

Proces:

Der gennemføres en offentlighedsfase med inddragelse af relevante interessenter (møder i diverse fora samt høring)

 

3 Mål:

Inden udgangen af 2011 udarbejdes en vision og overordnede mål for den fremadrettede udvikling af folkeskolen på Bornholm.

 

Proces:

Børne- og Skoleudvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der fremkommer med forslag til en overordnet skolepolitik.

 

4 Mål:

Når strukturen er fastlagt udarbejdes en udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer for undervisningen

 

Proces:

Udviklings- og investeringsplanen sendes i høring inden den besluttes politisk

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse