Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-11-2010 kl. 15.00
Ullasvej 23, lokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring
  åbent 3 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet
  åbent 4 Orientering fra medlemmerne 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden  

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-11-2010

1

 

Indstilling og beslutning

Børne- og skoleudvalget, 4. november 2010:

 

Mødet blev påbegyndt kl. 14.00.

 

Notat af 4. november 2010 optages som bilag til pkt. 2.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring

17.01.04P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-11-2010

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen                       

Resumé

I henhold til tidsplanen for det fremadrettede arbejde med skolestrukturen skal Børne- og Skoleudvalget anbefale kommunalbestyrelsen:

 

1)     Hvilket forslag til en ændret skolestruktur, der skal sendes i høring, såfremt forslaget indeholder lukning af én eller flere afdelinger.

2)     Om der er andre forslag i forbindelse med debatten om en ændret skolestruktur, der skal sendes i høring sammen med forslaget i pkt. 1.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilke af forslagene A, B, C, D, udvalget ønsker at kommunalbestyrelsen sender i høring.

 

Børne- og skoleudvalget 4. november 2010:

 

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at der nedlægges op til 3 af flg. 4 afdelinger pr. 1. august 2011. I Skole Nord afdeling Klemensker, i Paradisbakkeskolen afdeling Bodilsker og i Hans Rømerskolen enten afdeling Mosaik eller afdeling Vestermarie jf. forslag 2 i notat af 4. november 2011.

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at der herudover udsendes et forslag om etablering af ikke årgangsdelt undervisning på de afdelinger, der har mindre end 150 elever jf. forslag 1 i notat af 4. november 2011.

M.h.t økonomiske overslag henvises til Beskrivelse af modeller for en fremtidig skolestruktur af 2. november 2010

 

Ole Dreyer kan ikke medvirke til at sende forslaget om ikke fuldt årgangsdelt undervisning i høring, da SF ikke vil kunne støtte vedtagelsen af et forslag, der ikke sikrer kvaliteten i den bornholmske folkeskole.

 

 

 

Sagsfremstilling

De fire modeller kan kort beskrives således:

 

Model A: Nuværende struktur fastholdes, men med ikke fuldt årgangsdelt undervisning på afdelinger med op til 150 elever.

 

Model B: Nuværende struktur fastholdes. Afdeling Klemensker, Vestermarie og Bodilsker lukkes.

 

Model C: Børnehusmodellen. Alle afdelinger bevares, nogle afdelinger dog kun med 0.- 3. kl. Klemensker børnehave flyttes til afdelingsskolen, Hasle og Muleby børnehuse flyttes til afdelingsskolen i Hasle og Jordbærhuset flyttes til afdelingsskolen i Bodilsker.

 

Model D: Afdeling Hasle, Mosaik og Bodilsker nedlægges, Vestermarie 0.- 3. kl.

Skoledistrikterne ændres sådan, at Hasle/Muleby området flyttes fra Skole Nord til Rønneskolen, området omkring Østerlars flyttes fra Hans Rømerskolen til Skole Nord og området omkring Østermarie flyttes fra Hans Rømerskolen til Paradisbakkeskolen.

 

Model B og D er omfattet af styrelsesvedtægtens Bilag 1 pkt. 5 og dermed af bekendtgørelse 615 af 19. juli 1993 om procedure ved skolenedlæggelse, fordi de indeholder forslag om nedlæggelse af afdelinger.

 

For en nærmere beskrivelse og analyse af modellerne henvises til Bilaget, ”Skolestrukturen på Bornholm, fire modeller”.

 

Tids - og handleplan

 

Ved ændringer i antallet af skoleafdelinger er lovgrundlaget Folkeskolelovens § 24, stk. 2 med ændringsforslag 486 af 11. maj 2010 og bekendtgørelse 615 af 19. juli 1993 om procedure ved skolenedlæggelse. Tidsplanen skal følges ved eventuel ændring af antallet af afdelinger jf. styrelsesvedtægtens bilag 1, pkt. 5.

 

 

Dato

Aktiviteter

Bemærkninger

05.oktober 2010

Kommissorium behandles i BSU

Mødet er afholdt

26. oktober 2010

Børne- og Skoleudvalget drøfter skitser til modeller for fremtidig skolestruktur, der kan gøres til genstand for yderligere kvalificering

Mødet er afholdt

2. november 2010

Temamøde i kommunalbestyrelsen om skolestruktur

Mødet er afholdt

04. november 2010

Børne- og Skoleudvalget anbefaler hvilken model, kommunalbestyrelsen skal sende i høring den 25. november

 

17. november 2010

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslag om fremtidig skolestruktur

 

25. november 2010

Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremtidig skolestruktur og beslutter at sende forslaget i høring.

 

27. november 2010

Forslaget offentliggøres i Bornholms Tidende og fremlægges på biblioteker og i Borgerservice.

Samtidig sendes forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne.

Høringsperiode: lørdag den 27. november 2010 – søndag den 23. januar 2011. Hertil lægges 4 uger til behandling af evt. indsigelser, således at der kan træffes endelig beslutning torsdag den 24. februar 2011

 24. januar 2011

Fristen for indsigelser samt udtalelser fra skolebestyrelserne udløber (8 uger).

 

 1. februar 2011

Børne- og Skoleudvalget behandler endeligt forslag om fremtidig skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

9. februar 2011

Økonomi og Erhvervsudvalget behandler endeligt forslag om fremtidig skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

21. februar 2011

Fristen for indsigelser mod forslaget (8 uger) samt 4 uger til behandling af evt. indsigelser udløber.

 

24. februar 2011

Kommunalbestyrelsen godkender endeligt den fremtidige skolestruktur

(Mødeplan for udvalg og kommunalbestyrelse ukendt)

1. marts 2011

Frist for kommunalbestyrelsesbeslutning om eventuel ændring af antallet af skoleafdeling(er).

 

1. august 2011

Evt. ny skolestruktur træder i kraft.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til Bilaget, ”Skolestrukturen på Bornholm, fire modeller”.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. november 2010

1.
Procedure ved afdelingsnedlæggelse (DOC)

2.
Notat af 4. november 2010 (DOC)

3.
Materiale til kommunalbestyrelsens temamøde den 2. november kl. 16. (DOC)

4.
Notat Strategi og Analyse 2010-11-01.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet  

00.01.00G01-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-11-2010

3

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 4. november 2010:

Pkt. 2.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering fra medlemmerne  

00.01.00G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-11-2010

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne og skoleudvalget 4. november 2010:

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse