Referat
Socialudvalget
25-10-2010 kl. 12:00
Ullasvej 23, mødelokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Månedlig budgetopfølgning september 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 3 Ugestatistik for ugerne 35 - 37
  åbent 4 Konsekvens af ændring af bevillingsniveau
  åbent 5 Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 6 Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår
  åbent 7 Handicappris 2010
  åbent 8 Ældrepris 2010
  åbent 9 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet efter høring
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010
  åbent 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010
  åbent 12 Uanmeldte plejehjemstilsyn 1. halvdel af 2010
  åbent 13 Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet
  åbent 14 Status for tildeling af § 18-midler 2010
  åbent 15 Orientering fra Socialudvalgets medlemmer
  åbent 16 Sager til høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

1

 

 

 

Demenskoordinator Sussie Nøhr deltager kl. 13 med et oplæg om demens.

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Trine Rasmussen var med til behandling af punkterne 1 - 8, forlod mødet kl. 14.55.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig budgetopfølgning september 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo september 2010 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Fokusopfølgning september 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ugestatistik for ugerne 35 - 37  

16.08.01I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v. udarbejdet af Visitation Ældre.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 35 i 2010 var i alt 1.621 brugere, som modtog i alt 6.863 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.23 time. I uge 37 i 2010 var i alt 1.603 brugere, som modtog i alt 6.841 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,27 time. Brugerantallet er faldet med 18 og timerne pr. uge er faldet med 41 timer.

Til sammenligning var der i uge 37 i 2009 i alt 1.665 brugere med i alt 7.262 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,36 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,29 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

35

1.621

6.863

4,23

2010

37

1.603

6.841

4,27

 

Ændring fra uge 35 til 37

 

-18

 

-41

 

2009

Gennemsnit

1.660

7.113

4,29

 

Der pågår pt. et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 37 i 2010: 0 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 6 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Konsekvens af ændring af bevillingsniveau

00.01.00Ø02-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Konsekvenser af ændringen forelægges til udvalgets orientering.                      

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at sagen tages til efterretning      

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Som konsekvens af ændringerne i bevillingsniveauet har udvalget, for at kunne leve op til ansvaret, behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau.

 

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2011 indeholder en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Ændringerne i bevillingsniveau har konsekvenser for bl.a. proceduren omkring aftaleindgåelse, rådighedsbeløb til anlæg og overførselsadgangen på den overførebare bevilling. 

 

På mødet gives en mundtlig orientering om konsekvenser af ændringerne på baggrund af vedlagt notat, der nærmere redegør for konsekvenser af ændringerne.

 

Ændringen af bevillingsniveau er planlagt drøftet på efterårets dialogmøder mellem udvalg og virksomheder.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Konsekvens af ændring af bevillingsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet

82.06.00S05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte senest den 27. maj 2010 plan for ændring af boligstrukturen på ældreområdet. Den ledige plejeboligkapacitet er med beslutning om, at lukke Sandvig Plejehjem og Østermarie Plejehjem reduceret. Behovet for plejeboliger synes pt. at kunne imødekommes med nuværende kapacitet på området, dog således at søgningen mod Svaneke Plejecenter er reduceret. Svaneke Plejecenter har 15 permanente boliger og 2 midlertidige boliger. Henover sommeren 2010 har der til stadighed været 4-5 permanente boliger ledige på Svaneke Plejecenter.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at anbefale Kommunalbestyrelsen at der lukkes for tilgang af nyvisiteringer til Svaneke Plejecenter

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Primo oktober måned 2010 er der i alt 6 ledige plejecenterboliger og 1 ledig plejehjemsplads, herudover er der 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger. De 6 ledige plejecenterboliger fordeler sig med 2 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden og 4 på Svaneke Plejecenter. Fordelingen på de 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger er: 4 på Nørremøllecentret, 2 på Plejecenter Aabo, 1 på Plejecenter Slottet, 1 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden og 1 på Svaneke Plejecenter.

 

Med baggrund i en række interviews med beboere og pårørende, som Bornholms Plejehjem og -centre har foretaget, har beboerne på Svaneke Plejecenter overvejende udtrykt ønske om, at flytte samlet til Nørremøllecentret. I planen indgår således, at beboerne på Svaneke Plejecenter flyttes samlet til Nørremøllecentret forventeligt efteråret 2011.

Med den ledige boligkapacitet der pt. er på Svaneke Plejecenter vil man, ved at lukke for tilgang af nyvisiteringer undgå, at borgere skal flytte fra ét plejecenter til et andet plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af nye plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Løn- og personale:

Bornholms Plejehjem og –centre oplyser, at der driftsmæssig ikke vil kunne opnås en besparelse, idet der ikke er mulighed for at reducere yderligere i vagterne.  

 

Drift af bolig:

Svaneke Plejecenter er kommunalt ejet og administreres af Teknik og Miljø. Husleje i forbindelse med ledige boliger udredes af Visitation Ældre, der vil ikke kunne opnås en besparelse i forbindelse med stop for tilgang af nyvisiteringer.    

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Særligt tilrettelagt undervisning (STU) - Budget 2011 og overslagsår

17.03.20Ø02-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

5

 

Socialudvalget

25-10-2010

6

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget indstiller

Socialudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i 2010 og overslagsårene afsat 1.830.000 kr./år til den særligt tilrettelagte undervisning (STU). I beløbet er ikke indregnet udgifter til et eventuelt tilbud ud over undervisningstiden. STU omfatter de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Det fremadrettede behov forventes at være 36 elever ved en fuld indfaset STU. En bevilling på 1.830.000 kr./år rækker ikke at undervise 36 elever. 36 elever udløser en budgetramme på 5,4 mio. kr., som medfører en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til den Særligt Tilrettelagte Undervisning (STU).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·         undervisningen af STU -elever justeres til 840 klokketimer pr. år svarende til minimumskravet i loven.

·         der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2010:

Indstillingen anbefales til behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

 

Handicaprådet den 23. august 2010:

Handicaprådet ønsker, at det sikres, at der fortsat er et helhedstilbud til de elever, som har behov herfor (elever med vidtgående behov).

Handicaprådet anbefaler, at sagen om serviceniveauet optages til fornyet drøftelse mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

De 4 repræsentanter fra DH-Bornholm fremsender desuden et notat, som de ønsker tilført sagen.

Indstilling

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·         Det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau).

·         der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011.

·         Forslaget sendes til behandling i socialudvalget inden behandling i økonomi- og erhvervsudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 7. september 2010:

Indstilling tiltrådt.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at det nuværende serviceniveau fastholdes således, at undervisningsudgiften pr. elev omfattet af STU fastsættes til 150.000 kr. elev (2010 prisniveau)

b) at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011

 

Socialudvalget den 4. oktober 2010:

Punktet udsættes, idet afklaring om økonomien afventes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at sagen sendes retur til Børne- og Skoleudvalget med henblik på afklaring af serviceniveau og økonomi

b) at sagen efterfølgende tilgår Socialudvalget til orientering

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelsen blev ved lovændring indført pr. 1. august 2007 og er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen fra 16 (eller efter undervisningspligtens ophør) til 25 år.

Ifølge loven er minimumskravet, at uddannelsen skal omfatte 840 klokketimers undervisning pr. år i 3 år. Dette svarer til ca. 21 klokketimer pr. uge i 40 uger.

 

På Bornholm er det UngeCenter Bornholm der står for driften af det bornholmske STU tilbud. 2011 forventes 36 elever at være i gang med en STU- uddannelse på Bornholm. 25 af de 36 undervises på Kommunikationscenteret, de resterende undervises på 10. kl. Center Bornholm. 3 elever undervises på institutioner ovre. De 36 elever forventes at udgøre det fremadrettede niveau ved en fuld indfaset STU.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og analyse (ØA) oplyser, at kommunerne i Danmark samlet set er blevet kompenseret med 237 mio. kr. til uddannelsen. Dertil skal lægges de midler, der blev brugt på uddannelsesopgaven i amtsligt regi, og som tilgik kommunerne i forbindelse med kommunalreformen og opgaveoverdragelsen fra amterne.

 

I Bornholms Regionskommunes budget 2010 og overslagsår er der afsat 1,830 mio. kr. til STU, som alene kan henføres til de midler der er givet i bloktilskudsændring (DUT-midler). De budgetmidler der tidligere var afsat i de amtslige tilbud er ikke blevet overført til STU.

 

Kommunikationscenteret, har et heldagstilbud til 220.000 kr. pr. år i 50 uger pr. år. Minimumskravet i uddannelsen er 21 timer pr. uge i 40 uger pr. år. ØA har derfor beregnet undervisningsudgiften til 112.560 kr. pr. elev pr. år (2010 priser). Taksten er forholdsmæssigt beregnet. 

 

I 2010 forventes et merforbrug 1,7 mio. kr. som finansieres af overført mindreforbrug fra 2009 på Ungecenter Bornholm på 1,1 mio. kr., mens restbeløbet er indstillet finansieret af sekretariatsbevillingen på politikområde 02 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2010.

 

I 2011 forventes 36 elever at være omfattet af STU, og ved opfyldelses af minimumskravet til uddannelsen og dermed minimumstaksten på 112.560 kr. pr. elev pr. år forventes udgifterne at udgøre 4,0 mio. kr. Dette forventes at være udgiftsniveauet fremadrettet ved en fuld indfaset STU, og dermed udgør finansieringsbehovet 2,2 mio. kr. i 2011 og fremover.

 

Dog tages der forbehold for udgifter vedr. 3 elever, som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.

 

Lederen af kommunikationscenteret har i et notat dateret den 4. august gjort opmærksom på at minimumstaksten på 112.560 kr. er utilstrækkelig, fordi der er tale om unge med vidtgående handicaps. Lederen mener, at taksten som minimum skal fastsættes til 150.000 kr. /år/ ung. Det betyder, at finansieringsbehovet stiger fra 2,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Denne takst dækker kun undervisningsdelen. I dag har de unge, der undervises på kommunikationscenteret et tilbud efter skoletid. Dette tilbud vil fortsat skulle finansieres af kommunikationscenteret, der har afsat 1, 4 mio. kr. til formålet

 

Finansieringsmuligheder

I forbindelse med nærværende sag er det blevet drøftet om Kommunikationscenterets budget til aktiviteter efter skoletid på 1,4 mio. kr. kan overføres til STU. Såfremt budgetmidlerne hidtil i amtslig regi har været afsat til undervisningsformål, bør budgettet overføres til STU. Imidlertid er antallet af elever på Kommunikationscenteret også steget i perioden fra ca. 16 til 25 elever og dermed også udgifterne til fritidsdelen. Derfor er det ikke muligt at overføre 1,4 mio. kr. til STU.

 

Der har været drøftelser med de områder (Jobcenteret og Psykiatri og Handicap), der tidligere bidrog til løsning af denne opgave før lovændringen, og som ikke er blevet reduceret i budget i forbindelse med indførelsen af STU. Områderne kan imidlertid ikke bidrage til finansieringen.

 

ØA anbefaler, at der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2011 vedrørende UngeCenter Bornholm svarende til det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2011. Anbefalingen af denne korrektion sker med det forbehold, at der i forlængelse af en efterfølgende politisk drøftelse af den interne finansiering vil kunne ske en modsatrettet teknisk korrektion til kassen fra de virksomheder, der forud for STU´s indførsel varetog opgaven. Det drejer sig primært om Psykiatri- og Handicapvirksomheden.

 

Efter drøftelser med lederen af kommunikationscenteret anbefaler fagsekretariatet for børn og skole, at takstbeløbet hæves fra 112.560 kr. / elev/ år til 150.000 kr. /elev / år., svarende til finansieringsbehovet øges med yderligere 1,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2,2 + 1,4 = 3,6 mio. kr., da 1,8 + 3,6 = 5,4 mio. kr. vurderes at være den reelle udgift for undervisningen af 36 unge i 21 klokketimer pr. uge i 40 uger pr år. I øvrigt kan fagsekretariatet tilslutte sig ØA’ s anbefalinger og forbehold.

Administrativ tilføjelse efter høring i handicaprådet den 23. august 2010:

I forlængelse af høringssvaret fra Handicaprådet, er Kommunikationscenterets heldagstilbud blevet drøftet af Børne- og Skolesekretariatet, Social- og Sundhedssekretariatet samt Økonomi og Analyse.

 

Der er enighed om, at et undervisningstilbud på kommunikationscenteret til 150.000 kr. pr. elev er et økonomisk fordelagtigt tilbud sammenholdt med andre tilbud. I følge KL koster STU i gennemsnit 207.000 kr. pr. elev på landsplan.

 

Med en undervisningsramme på 150.000 kr. pr. elev, samt en fritidsramme på 50.000 kr. pr. elev, kan serviceniveauet på Kommunikationscenteret fastholdes som det kendes i dag, dvs. et helhedstilbud.

 

Udgifterne til undervisningen (STU) budgetteres på UngeCenter Bornholm. Fritidsrammen budgetteres på kommunikationscenteret.

 

Der er i 2010 afsat budget til 28 elever i fritidsdelen på Kommunikationscenteret. Såfremt elevtallet stiger ud over de 28 elever forudsættes det, at der tilføres kommunikationscenteret 50.000 kr. /elev/år.

 

Med 36 elever omfattet af STU vil det dermed udløse en budgetramme på 5,4 mio. kr., som medfører en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til STU.

 

Under den forudsætning at serviceniveauet ønskes fastholdt for 36 elever udløses en budgetramme på i alt 5,4 mio.kr. Der anbefales derfor en teknisk korrektion på 3,6 mio. kr. til budget 2011 og overslagsår til Ungecenter Bornholm

 

Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. oktober

Der gøres opmærksom på, at virksomheden Psykiatri og Handicap ikke tidligere har finansieret ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede. Psykiatri og Handicap kan således ikke bidrage til finansieringen.

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Kommentarer fra Kommunikationscenteret vedr. finansiering af STU (DOC)

2.
Notat fra Økonomi og analyse (DOC)

3.
Høringssvar fra handicaporganisationerne (DOC)

4.
Notat fra DH-Bornholms medlemmer af Handicaprådet(524639).DOC (DOC)

5.
Høringssvar STU - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Handicappris 2010

00.05.07G01-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

8

 

Socialudvalget

25-10-2010

7

 

Hvem beslutter
Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at prisoverrækkelsen finder sted mandag den 29. november kl. 15.00 i forlængelse af Socialudvalgets møde

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Godkendt.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·                                   at der udvælges modtager(e) af Handicapprisen

 

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Drøftet.

 

 

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

a)     Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

b)    forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

c)     Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 13. oktober 2010. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 22. oktober 2010 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 25. oktober blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Sagsfremstilling til mødet den 25. oktober 2010

Indstilling af kandidater til handicapprisen vil foreligge til mødet.

 

Der vil blive annonceret om selve prisoverrækkelsen i Rytterknægten den 17. november. Prisoverrækkelsen finder sted mandag den 29. november kl. 15.00 på Ullasvej 23, mødelokale A.   

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ældrepris 2010

00.05.07G01-0022

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

7

 

Socialudvalget

25-10-2010

8

 

Hvem beslutter
Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at prisoverrækkelsen finder sted mandag den 29. november kl. 15.00 i forlængelse af Socialudvalgets møde

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Godkendt.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget.

     at der udvælges modtager(e) af ældreprisen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Drøftet.

 

 

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·         Tiltag der letter de ældres hverdag

·         Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 13. oktober 2010. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 22. oktober 2010 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 25. oktober blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

 

Sagsfremstilling til mødet den 25. oktober 2010

Indstilling af kandidater til ældreprisen vil foreligge til mødet.

 

Der vil blive annonceret om selve prisoverrækkelsen i Rytterknægten den 17. november. Prisoverrækkelsen finder sted mandag den 29. november kl. 15.00 på Ullasvej 23, mødelokale A.   

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet efter høring

16.08.00P23-0006

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet. Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling.

Kvalitetsstandarden har med udvalgets beslutning af 6. september 2010 været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og følgende virksomheders MED-udvalg: DeViKa, Visitation Ældre, Bornholms Plejehjem og –centre og Døgnplejen Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

§         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd

 

Socialudvalget den 6. september 2010:
Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a) at det præciseres i Kvalitetsstandardens afsnit 4) Visitering, at afgørelser om hjælp er en myndighedsopgave  

b) at klagevejledning uddybes i Kvalitetsstandardens afsnit 10) Klagevejledning 

c) at Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet herefter indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra:

·         Ældrerådet, der blandt andet finder, at sengeredning ikke kun skal være en ydelse for borgere med behov for pleje i sengen, at der fortsat bør være mulighed for håndvask af uldtøj og for småreparationer af tøj. Endvidere opfordrer Rådet til, at borgere bliver fulgt/hentet til aktivitets- og dagcentre, og at der er fokus på at borgere får den rigtige ernæring. Sluttelig udtrykker Rådet tilfredshed med, at der fortsat er Bruger- og Pårørenderåd.  

·         Handicaprådet har ingen bemærkninger.

·         Døgnplejen Bornholm har ingen bemærkninger.

·         Visitation Ældre gør blandt andet opmærksom på, at der skal fremsendes en individuel afgørelse med oplysning om den tildelte hjælp samt klagevejledning, videre at kompetencen til at træffe afgørelser beror hos myndigheden.   

 

I henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.

 

Borgere, som er visiteret til en plejebolig, er ligestillet med borgere ”i eget hjem”, når der ansøges om hjælp efter § 83 i lov om social service, og der skal således træffes afgørelser på ansøgninger om hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp m. v.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

 

Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, undersøgelse og behandling. Kvalitetsstandarden bygger på Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres indenfor ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der leveres.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Endvidere er standarden tilrettet vedtagne lovændringer for området.

 

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

4.
Høringssvar BPC (DOC)

5.
Høringssvar Døgnplejen (DOC)

6.
Høringssvar DeViKa (DOC)

7.
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2010

27.12.16K09-0015

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

10

 

Hvem beslutter
Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning                                                                         

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Sagen har været til behandling i Socialudvalget (den 6. september), og i høring i Handicaprådet (den 23.september).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                             at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

at rapporten sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.


 

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 7. juni 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

·         

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det er tilsynets opfattelse, at beboerne er tilfredse med at bo på Klintebo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige/- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 25. oktober 2010

Handicaprådet har på sit møde den 23. september 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Klintebo.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2010 (DOC)

2.
Vedr. høringssvar - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

11   Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2010

27.12.16K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

11

 

Hvem beslutter
Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Sagen har været til behandling i Socialudvalget (den 6. september), og i høring i Handicaprådet (den 23.september).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                             at rapporten tages til efterretning og sendes til Handicaprådet til orientering

·                             

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Sendes til høring i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget:

at rapporten sendes til orientering for Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den 10. august 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, Tilsynet træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Røbo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår generelt i en god stand.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·        Tilsynet anbefaler at Røbo fortsat arbejder hen imod at få etableret et formaliseret Bruger- og Pårørenderåd.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 25.oktober 2010

Handicaprådet har på sit møde den 23. september 2010 drøftet tilsyn på Røbo. Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. september 2010

1.
Tilsynsrapport Røbo 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

2.
Vedr. høringssvar - Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Uanmeldte plejehjemstilsyn 1. halvdel af 2010

27.12.16K09-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med hvordan de opgaver løses, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 83 og 86 i lov om social service. Tilsynsforpligtelsen er uddybet i lovens § 151 stk. 1., hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med at opgaverne løses i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne standarder. Tilsynsforpligtelsen fremgår endvidere af §§ 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Tilsynet har hidtil bestået af ét uanmeldt og ét anmeldt tilsyn, men pr. 1. juli 2010 er reglerne ændret således, at der fra denne dato kun skal aflægges ét årligt uanmeldt tilsyn. Bekendtgørelsen for tilsynets indhold er uændret, og nedenstående tilsyn er aflagt efter de hidtidige regler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget:

·                             at tilsynsrapporterne drøftes og videresendes til orientering for Kommunalbestyrelse og  Ældreråd

 

Socialudvalget, den 6. september 2010:

Drøftet. Sendes til høring i Bruger- og Pårørenderåd, i Ældreråd og i Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget:

a)     at høringssvarene tages til efterretning

b)     at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Tiltrådt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen for tilsyn (nr. 805 af 29/06/2007) angiver, at tilsynet skal afdække de relevante og aktuelle forhold på plejehjemmet og i plejeboligerne.

 

Der har været aflagt tilsyn indtil juli 2010 på følgende steder:

·         Plejecenter Slottet, ét uanmeldt og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·         Nylars Plejecenter, ét uanmeldt tilsyn og et opfølgende anmeldt dialogmøde med deltagelse af Bruger- og pårørenderådet.

·         Sandvig Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·         Østermarie Plejehjem, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejecenter Klippebo, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejehjemmet Toftegården, ét uanmeldt tilsyn.

·         Plejecenter Aabo, ét uanmeldt tilsyn.

 

Det er tilsynets overordnende vurdering, at de besøgte plejehjem og plejecentre fungerer godt, og at der blandt beboerne generelt er tilfredshed med pleje, omsorg og aktiviteter, som der gives de forskellige steder.

Tilsynet har fundet anledning til at aflægge et opfølgende tilsyn på:

·         Plejecenter Slottet, fordi det uanmeldte tilsyn afdækkede problemer med stigende sygefravær på afd. B 3, manglende opfølgning på embedslægetilsynets anbefalinger og ønsket om en drøftelse af samarbejdskulturen mellem afdelingerne. Tilsynet har ved det opfølgende besøg fået en tilfredsstillende tilbagemelding på de anførte problemstillinger.

·         Nylars Plejecenter, fordi teamlederen var nyansat ved det uanmeldte tilsyn, og ikke var inde de forskellige administrative forhold vedr. plejecentret. Det efterfølgende opfølgningsbesøg har vist, at der er ageret tilfredsstillende på anbefalingerne.

·         Plejecenter Aabo, fordi Tilsynet i en konkret situation fandt uoverensstemmelser mellem de sundhedsfaglige optegnelser og beboerens habituelle situation og aktuelle behov. Det efterfølgende tilsynsbesøg har vist, at de sundhedsfaglige optegnelser var ajourført på tilfredsstillende vis.

 

Der er givet anbefalinger og flere steder drøftet behovet for at tilrettelægge arbejdet således, at der frigøres ressourcer til at have synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal. Det er Tilsynets indtryk, at synlige og nærværende medarbejdere i beboernes opholdsareal/fællesrum er med til at skabe ro og tryghed hos især de mange demente beboere.

 

Tilsynet har i forbindelse med tilsyn på Plejehjemmet Toftegården den 1. juli 2010 konstateret, at beboerne ikke var tilsendt det lovpligtige boligdokument. Tilsynet har rykket BPC´s administration/virksomhedsleder og den 19. juli fået bekræftet, at en del af beboerne nu har fået boligdokumentet tilsendt.

Tilsynet har fulgt op på sagen den 23. august 2010 og fået bekræftet, at det fortsat ikke er alle beboere på de bornholmske plejehjem, der har modtaget deres boligdokument.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen                                            

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 25. oktober 2010

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Plejecenter Slottet som udtaler følgende:

 

Ældrerådet ser med tilfredshed, at det i det store og hele går rigtigt godt på plejecentrene. Ældrerådet er dog bekymret over besparelser, der især går ud over de svageste beboere.

Der efterlyses tid til samvær med beboerne, der efterlyses håndhygiejne og man ønsker nogle steder en mere indbydende måde at servere maden på, også til småtspisende beboere. Et sted skal 3-4 ofte demente mades samtidig.

De mange flytninger fra de mindre plejehjem skaber naturligvis problemer for nogle, men heldigvis langtfra alle. Nogle flytninger foregik desværre i ferietiden. Ældrerådet regner med, at de erfaringer man har gjort sig i sommer vil være gavnlige ved de næste flytninger.

 

Handicaprådet bemærker sig, at tilsynspersonalet ikke alle steder bliver mødt med imødekommenhed, hvilket Handicaprådet er dybt forundret over, og finder uacceptabelt, idet det er et vigtigt redskab til borgernes beskyttelse og udvikling af området.

 

Plejecenter Slottet har ingen bemærkninger. Der er ikke modtaget flere høringssvar.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2010 (DOC)

2.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sandvig Plejehjem 2010 (DOC)

3.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Østermarie Plejehjem 2010 (DOC)

4.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2010 (DOC)

5.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2010 (DOC)

6.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2010 (DOC)

7.
Rapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Slottet 2010 (DOC)

8.
Referat fra Tilsynets dialogmøde med Slottets Bruger- og pårørenderåd den 11. juni 2010 (DOC)

9.
Høringssvar fra Ældrerådet(1052521).DOC (DOC)

10.
Høringssvar fra Slottet (TIF)

11.
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. tilsyn 1. halvdel af 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet

16.09.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for Dagcenter på Ældreområdet. Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag gjort tiltag og foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelige og præcis og i henhold til gældende praksis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·                             at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af Regionskommunens serviceniveau for de visiterede og ikke visiterede ydelser indenfor dagcenter- og aktivitetsområdet. Standarden indeholder tilbud om heldags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – tidsbegrænset og sluttelig åbne aktivitetstilbud.

 

Der visiteres til tilbud efter servicelovens § 84 stk. 1 og stk. 2. Visitationen sker individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Der visiteres ikke til tilbud efter servicelovens § 79, som er åbne tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

 

Der findes dagcentre på følgende lokationer: Plejehjemmet Sønderbo, Plejehjemmet Toftegården, Nørremøllecentret og på Plejecenter Aabo. Der findes åbent aktivitetscenter på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, på Plejehjemmet Toftegården og på Nørremøllecentret. 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Forslag Kvalitetsstandard dagcenter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Status for tildeling af § 18-midler 2010

27.15.12I08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2010, ser status således ud:

Der er i budget 2010 afsat i alt 832.211 kr.

Der er et restbeløb på 91.006 kr.

Der er ingen sager til behandling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering fra Socialudvalgets medlemmer

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

15

 

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010: Julemiddag på plejehjem og plejecentre drøftet. Indflytningsprocedure på plejehjem og plejecentre drøftet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

16

 

 

 

Socialudvalget den 25. oktober 2010:

Pkt. 13.