Referat
Beskæftigelsesudvalget
30-11-2010 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibergård
Dagsordenspunkter

  åbent 22 Aktive tilbud til stgedagpengemodtagere 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

22

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

I projektet er der stadig en udbredt tilfredshed blandt de tilknyttede borgere over den tilbudsvifte de tilbydes, og budgettet forventes at holde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. I mødet den 4. maj 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på yderligere kr.1.775.000 til udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 pladser. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Tilbuddet har medio november 85 personer tilknyttet.

 

Medio november 2010 har i alt 268 personer været visiteret til forløbet, hvoraf 185 er afsluttede. 69 % er dermed udtrådt af projektet.

 

Fordelingen heraf fremgår af bilaget, hvor der er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomiske konsekvenser

Grundet den store tilstrømning i starten er der indtil videre hjemtaget mere refusion end budgetteret, og budgettet forventes at holde, selvom belægningen i november er under det forventede.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 26. november 2010 om opfølgning på aktive tilbud til sygedagpengemodtagere (DOC)