Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
08-12-2010 kl. 17:01
mødelokale C, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Destination Bornholm til udvikling af ny turismeportal 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til Destination Bornholm til udvikling af ny turismeportal

·                                         00.03.04Ø39-0175/24.00.00Ø49-0057

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

1

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Destination Bornholm ansøger om et regionalfondstilskud på 1.054.043,93 kr. til projekt ”Det digitale oplevelsesunivers www.bornholm.info” – udvikling af en ny turismeportal.

Der søges endvidere om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 750.000 kr.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 29. februar 2012.

Tilføjelse:

Vækstforum besluttede på sit møde den 27. september 2010, at beslutning i sagen skulle uddelegeres til formandskabet for Vækstforum på baggrund af en fornyet ansøgning med en tydeliggørelse af effektdelen, en tydeliggørelse af synergieffekten til andre projekter og et ønske om, at den mest hensigtsmæssige brugergrænseflade indarbejdes. Disse spørgsmål er besvaret i vedhæftede notat.

Der er i mellemtiden sket det, at Destination Bornholm har fået lov at anvende 500.000 kr. af bevillingen fra Transportministeriet til BRK’s cykelturismeprojekt til udvikling af indhold til informationsstandere.

Destination Bornholm har efterfølgende reduceret budgettet for udvikling af portalen fra 2,1 mio. kr. til 1,7 mio. kr. Destination Bornholm har trukket EU-ansøgningen tilbage, og fra at søge 1.054.043,93 kr. fra Regionalfonden og 750.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler ansøger de nu alene om 1,2 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler.

Indstilling og beslutning

Formandskabet for Vækstforum indstiller,

·         At Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller ansøgningen til en bevilling på 1.200.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:
Vækstforums indstilling blev godkendt.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         At vækstforum drøfter, om ansøgningen på det foreliggende grundlag skal indstilles til et regionalfondstilskud under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.3. ”Anvendelse af ny teknologi” samt et tilskud fra de regionale udviklingsmidler.

·                                          

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 13:

Vækstforum besluttede at udsætte behandlingen af ansøgningen, idet Destination Bornholm opfordres til at komme med en fornyet ansøgning, med en tydeliggørelse af effektdelen og tydeliggørelse af synergieffekten til andre projekter, og et ønske om at den mest hensigtsmæssige brugerflade indarbejdes. Formandskabet bemyndiges til at beslutte den endelige indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt til Økonomi og Erhvervsudvalgt på Vækstforums vegne, efter en nærmere dialog med ansøger.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Bornholms officielle turismeportal www.bornholm.info blev udviklet i midten af 1990’erne og fik en større opdatering i 2000. Siden har ændringerne været af mindre karakter – blandt andet fik sitet

en grafisk opdatering i 2006.

Turismeportalen www.bornholm.info er blevet statisk og utidssvarende, ikke blot i forhold til udviklingen på internet generelt men især i forhold til brugeradfærd. Det bliver mere og mere tydeligt, at portalen taber terræn i forhold til konkurrerende portaler.

Nærværende projekt vil skabe et helt nyt og spændende digitalt oplevelsesunivers med brugeren i centrum for interaktion, involvering etc. teknologiske/dynamiske onlineredskaber bliver omdrejningspunktet for portalen, som gennem valg af de nyeste interaktive muligheder vil blive nyskabende i forhold til turistinformation. Ambitionen er at udvikle verdens bedste turismeportal.

 

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at udvikle et vækst- og nyskabende, højteknologisk, oplevelsesbaseret digitalt univers for turismeerhvervet på Bornholm, som gennem stærk eksponering af bornholmske oplevelser genererer øget salg af turismeprodukter med særlig fokus på det bornholmske oplevelsesunivers. Der skal udvikles en nyskabende turismeportal for Bornholm, som turismeerhvervet benytter som kommercielt afsæt for de respektive produkter i det bornholmske oplevelsesudbud - et digitalt oplevelsesunivers, som brugeren (turisten) kan involvere sig i og lade sig inspirere af.

 

Der udvikles tre forskellige brugerflader. Én til "almindelig" computerskærm - den mest omfattende brugerflade. Én til mobiltelefon/smartphone/mobil enhed, som vil være den mindst omfattende brugerflade, og én til infostandere (info kiosk) til opstilling på ca. 40 lokaliteter på Bornholm. I alle tre tilfælde vil brugerfladen afspejle de oplevelser, som Bornholm kan tilbyde, både generelt og aktuelt. Og for brugerfladerne mobiltelefon/smartphone/mobil enhed samt info kiosken vil oplevelsesudbuddet i vid udstrækning basere sig på brugerens geografiske lokalitet.

 

Den nye portal involverer brugeren (det bornholmske turisterhverv samt turister) i løsninger, der indbefatter:

·         chatfunktion

·         brug af blogs

·         upload af video

·         brugergenererede vurderinger af turismeprodukter (gæstevurderinger)

·         sociale onlinemedier som fx Facebook, Twitter, MySpace eller lign.

 

Portalens brugerflader vil sikre at Destination Bornholm kan:

·         Integrere med nye, online markedsføringsmuligheder, fx virale dialogkampagner (brug af Facebook, Twitter, blog- og chatfunktioner)

·         Udnytte online-mulighederne i dialog- og temamarkedsføring

·         Integrere med en række for brugeren væsentlige medier som fx GPS, mobiltelefon, GoogleMaps og lign.

·         Skabe en mulighed for booking af produkter baseret på eksisterende bookingmuligheder i det bornholmske turisterhverv (udvikles som en præ-booking funktion, der hjælper brugeren hen til de konkrete og eksisterende bookingmotorer, som det bornholmske turisterhverv benytter)

·         Understøtte og komplementere Destination Bornholms øvrige markedsføring

 

Der er udarbejdet En kravspecifikation af teknisk art, som imødekommer disse brugerønsker og funktioner.

 

Følgende aktører har bidraget med input til ansøgning og kravspecifikation: Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Destination Bornholms bestyrelse, Destination Bornholms Markedsføringsudvalg, den bornholmske attraktionsgruppe (de 9 mest besøgte attraktioner på Bornholm), turismeklyngen (også kaldet overnatningsklyngen), bornholmske turoperatører som fx Feriepartner Bornholm, Bornholm Tours, Team Bornholm / Familieferie Bornholm og Bornholmstrafikken.

 

Ansøgningen er koordineret med en ansøgning fra Bornholms Regionskommune til Transport-ministeriets (Vejdirektoratets) Cykelpulje 2010. Ansøgningens aktiviteter skal imødekomme udviklingen af det bornholmske cykelprodukt (fokus på anlæg/forbedring af cykelstierne samt opførelse af overdækkede rastepladser). Samtidig har ansøgningen budgetteret en udgift til ca. 40 infokiosker (touch-screen), som skal skabe nyt indhold i rastepladserne og langs det bornholmske cykelstinet generelt. En forventet bevilling fra Transportministeriet skal således finansiere de fysiske info-kiosker inkl. hard- og software, mens aktiviteterne i nærværende portalprojekt-ansøgning vil levere indholdet til infokioskerne, dvs. udvikling, brugerflade, funktionalitet, grafik etc. Dog skal det understreges, at de to ansøgninger ikke økonomisk er afhængige af hinanden og i det tilfælde, at der ikke opnås finansiering fra Cykelpuljen 2010 (ansøgningsfrist 30. august og behandling primo oktober), kan "Det digitale oplevelsesunivers www.bornholm.info" fungere uden info-kiosken som den tredje brugerflade – idet indholdet vil være færdigudviklet.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 2.108.087,86 kr., der fordeler sig således:

 

                 Lønudgifter:                                                                 627.940,00 kr.

                                   - Projektkoordinator                          92.820 kr.

                 - Udviklingschef og marketingchef   180.200 kr.

                 - Nyansat projektleder                      325.000 kr.

                 - Administration/regnskab                 29.920 kr.

                 Indirekte omkostninger                                                42.500,00 kr.

Annoncering (projektleder, udbud af opgave)                30.000,00 kr.

                 Rejser, kost og logi (møder uden for Bornholm)            60.000,00 kr.

Udannelse (af DB’s personale i indholdsudvikling af

portalen og i de nye brugerflader)                           110.000,00 kr.

Ekstern konsulentbistand (IT-specialister, indkøb af

CMS-system, programmering, grafisk layout, søge-

maskineoptimering)                                                1.200.000,00 kr.

Revision                                                                         37.647,86 kr.

                 I alt                                                                2.108.087,86 kr.


Projektet søges finansieret således:

 

                 Regionalfonden (50%)                                              1.054.043,93 kr.

                 Regionale Udviklingsmidler                                           750.000,00 kr.       

Egenfinansiering                                                            304.043,93 kr.   

                 I alt                                                                     2.108.087,86 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.3.”Anvendelse af ny teknologi”, der omfatter øget anvendelse af ny teknologi i turismebranchen.

 

Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet er helt i tråd med indsatsområde 4.6: Anvendelse af ny teknologi, der specifikt nævner øget teknologianvendelse i turismebranchen. Projektet understøtter også indsatsområde 4.8: Bornholm – åbent hele året med vægt på tematurisme, som i den nye portal bliver et bærende element i online markedsføringen. Den nye satsning på det temabaserede vil skabe positiv synergi med projektet ”Udvikling af nye tema- og eventbaserede turismeprodukter”, som Destination Bornholm har igangsat pr. 1. januar 2010.

Endelig understøtter projektet indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm med tilkendegivelse af, at Bornholms Vækstforum vil støtte videreførelsen og styrkelsen af markedsføringsinitiativer under Destination Bornholm.

Projektet er desuden forankret i Destination Bornholms egen nyligt vedtagne strategi samt i selskabets handlingsplan for 2010 med Bornholms Vækstforum, hvor det er anført at Bornholms Vækstforum vil bakke op om initiativer, der understøtter information, booking mv. på Bornholms officielle turistportal www.bornholm.info – herunder modernisering, udbygning og oversættelse til polsk.”. Udvalgte dele af portalens indhold vil blive oversat til polsk.

 

Det vurderes, at den nye portal med anvendelse af nye tekniske løsninger og brugerinvolvering vil kunne tiltrække mange flere brugere til portalen, hvilket vil medføre flere bookinger af ydelser med deraf følgende højere omsætning og positiv effekt på beskæftigelsen i turisterhvervet generelt.

30 turismevirksomheder forventes at øge deres IKT-kompetencer og implementere nye processer.

 

Projektet er i høj grad nyskabende, idet den nye teknologi vil gøre det muligt for turisterhvervet at interagere med brugerne på en helt ny måde. Såfremt projektets tredje brugerflade realiseres - udviklingen og opstillingen af ca. 40 info-kiosker på Bornholm - vil det sætte Bornholm på landkortet i forhold til IKT-udvikling i Danmark, og erfaringerne fra en ø-dækkende info-kiosk struktur vil kunne videregives til andre områder både Danmark og udlandet.

Projektet er additionelt, idet det ikke vil kunne gennemføres af hverken Destination Bornholm eller de enkelte turismeaktører uden støtte.

 

Der lægges i ansøgningen op til anvendelse af et open-source CMS system. Destination Bornholm betragter det som en fordel, at de ikke bundet op af én udbyder og derfor vil kunne ’shoppe’ efter det bedste og billigste tilbud. Bornholms Regionskommune er ved at anskaffe et nyt CMS-system, ligesom Business Center Bornholm lige har indkøbt et nyt system, og det kan ikke udelukkes, at der kunne være nogle fordele ved at benytte et fælles system. Dette bør afklares nærmere.

Sekretariatet har i sagsbehandlingen efterspurgt hvilke konkrete resultater, der forventes af projektet i form af øget antal besøgende, øget omsætning m.v. Ansøger har ikke kunnet give et eksakt bud på dette.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Svar til formandskabet (DOCX)

2.
Ny ansøgning - turismeportal (DOCX)