Referat
Kommunalbestyrelsen
30-06-2011 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Samling af administrationen
  åbent 3 Fødevarestyrelsens laboratorium på Bornholm
  åbent 4 Befolkningsprognose 2011-2022
  åbent 5 Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2011
  åbent 6 Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole
  åbent 7 Ønske om planlægning for en udvidelse af Snellemarkcentret samt etablering af en Føtex-butik ved Nordre Kystvej
  åbent 8 Opfølgning på ældreanalysen fra 2008
  åbent 9 Genberegning af Frit Valg priserne for 2010 vedr. personlig pleje og praktisk bistand
  åbent 10 Evaluering af sundhedsambassadøruddannelsen
  åbent 11 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010
  åbent 12 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010
  åbent 13 Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010
  åbent 14 Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101
  åbent 15 Høringssvar vedrørende udvikling af Ungehus
  åbent 16 Anlægsbevilling til indkøb af IT-materialer til skolerne 2011
  åbent 17 Anlægsbevilling - Rønne Svømmehal
  åbent 18 Ansøgning om anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 19 Bornholms Kunstmuseum - ændring af vedtægter
  åbent 20 Resultatrevision 2010
  åbent 21 Indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker
  åbent 22 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplaneforslag nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen
  åbent 23 Endelig vedtagelse af lokalplan 060- For et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter
  åbent 24 Anlægsbevilling til indkøb af nye busser til BAT
  åbent 25 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2011 - forbedring af krydsforhold for cyklister
  åbent 26 Høringssvar vedr. lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne
  åbent 27 Behandling af indsigelser til forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021
  åbent 28 Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne
  åbent 29 Godkendelse af regnskab 2009 og budget 2011 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger
  åbent 30 Godkendelse af vedtægtsændringer for Business Center Bornholm
  åbent 31 Høringssvar, økonomistyringsnotatet
  åbent 32 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering, Hans Rømer Skolen, afd. Aaker
  åbent 33 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering, Klintebo og SACS Strøby
  åbent 34 Anlægsbevilling til køb af system til hjemmesiden og Dragenettet
  åbent 35 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti for byggekredit
  åbent 36 Uddelegering af kompetence fra kommunalbestyrelse til de stående udvalg
  åbent 37 Tegningsberettigede i Bornholms Regionskommune
  åbent 38 Bemyndigelse til påtegning i henhold til Planlovens § 42
  åbent 39 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

1

 

 

Fraværende

Bente Johansen.

 

Bemærkninger til dagsordenen
Signe Kjøller er indkaldt som stedfortræder for Bente Johansen.

Jacob Kjøller mødte kl. 18,05 under behandlingen af pkt. 2.

Martin Sten Jørgensen mødte kl. 18,18 under behandlingen af pkt. 2.            

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Samling af administrationen

00.15.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27.januar 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med yderligere analyse vedrørende en samling af administrationen.

 

Der foreligger nu analyse, som er udarbejdet af Rambøll.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at der tages stilling til samling af administrationen, og henviser i den anledning til analysen fra Rambøll A/S

 

b)     at beslutningen sendes i høring i kommunens Hoved-MED

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Anbefaler at administrationen samles og at beslutningen sendes i høring i Med-Hovedudvalget.

Bjarne Hartung Kirkegaard, Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke, idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Liste V og liste K foreslår at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, hvori indgår flere scenarier med udgangspunkt i anvendelse og optimering af nuværende bygningsmasse, med varierende grader af decentral kommunal administration.

 

Beslutningsgrundlaget tager udgangspunkt i en vurdering af hvilke administrative faglige funktioner der, med fordel kunne samles.

For så vidt angår bygningsmassen, tages udgangspunkt i de allerede udarbejdede 10-årige vedligeholdelsesplaner, tilføjet de forhold der af hensyn til arbejdsmiljø og tilgængelighed vurderes som lovpligtige eller på anden måde anses for nødvendige.

 

For forslaget stemte 8 (liste V, liste K), imod stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller).

For indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med tilføjelsen, at administrationen samles ét sted, stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller), imod stemte 8 (liste V, liste K).

Liste V og liste K ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet:
Liste V og liste K kan ikke medvirke idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration.Sagsfremstilling

Den endelige analyse vedrørende samling af administrationen forligger nu fra Rambøll foreligger nu. Det er en fyldestgørende analyse, som kan danne grundlag for kommunalbestyrelsen beslutning.

 

Bornholms Regionskommune valgte i forbindelse med sammenlægning af de fem tidligere kommuner og amt at placere administrationen fordelt på alle de tidligere rådhuse/administrationsbygninger, samt yderligere lokationer relateret til virksomhedsdannelserne.

 

Samling af administrationen skal på den ene side ses i lyset af at understøtte processen for effektivisering i Bornholms Regionskommune, men dernæst også, at identificere fordele og ulemper ved samling forskellige modeller for en fremtidig fysisk placering af de administrative funktioner.

 

Rambøll har analyseret i forhold til organisatoriske og personalemæssige faktorer, altså med udgangspunkt i en række faktorer, som beskriver forhold der påvirker medarbejdere, ledelse, produktivitet og effektivitet.

 

Hertil kommer den økonomiske analyse, som er med henblik på en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de valgte modeller. heri indgår vurdering af engangsudgifter, løbende udgifter, anlægsinvesteringer etc.

 

Rambølls anbefalinger

Det må på baggrund af analysen fra Rambøll konkluderes, at såvel de organisatoriske og økonomiske fordele er til stede for en sammenlægning af administrationen. Analyses fremhæver følgende:

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive personalemæssige løsning, vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive organisationsrelaterede løsning vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

 

 

Yderligere bemærkninger

Udover disse faktorer skal henvises til evalueringen af administrationsprojektet, som klart anviste personalets ønske om en samling af administrationen. Heri kan udledes et bidrag til holdninger, værdier og ønsker, men også viden om fordele og ulemper.

 

 

 

Det skal generelt bemærkes, at flere af de kommunale administrationsbygninger er endda meget utidssvarende, og heller ikke er handicapvenlige.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til analyse fra Rambøll.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Analyse - samling af administrationen Bornholms Regionskommune (DOC)

2.
Bilag til analysen - Data (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fødevarestyrelsens laboratorium på Bornholm

00.22.14Ø22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

8

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Det er i løbet af 2011 blevet officielt, at Fødevarestyrelsen arbejder med planer om rationalisering af sine laboratorier på nationalt plan. I dette arbejde har indgået en nedlæggelse af laboratoriet på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at opgaven som i dag udføres af Fødevarestyrelsens laboratorium sendes i udbud

 

b)     at der indgås en aftale med Fødevarestyrelsen om den fortsatte opgavevaretagelse for det kommende år

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i gennem en periode været i dialog med Fødevarestyrelsen med hensyn til afdækning af muligheder for beslutning om kommunens placering af laboratorieopgaver hos ekstern leverandør, i dette tilfælde Fødevarestyrelsen.

 

Bornholms Regionskommune har fra starten været indstillet på at finde en løsning, som tilfredsstillede begge parter. I den anledning har forskellige løsninger været debatteret.

 

Uden at beskrive alternative løsninger – som alle ville være behæftet med mulige spekulationer i omgåelsesbetragtninger - har Bornholms Regionskommune derfor valgt at forberede et udbud af opgaven.

 

I forbindelse med en f.eks. en femårig aftale vil værdien af opgaven (kontrakten) overstige tærskelværdien for EU-udbud, hvorfor vi er underlagt et krav om udbud i henhold til gældende regler.

 

I den forbindelse vil vi selvfølgelig tilrettelægge et udbud, hvor saglige kravspecifikationer, herunder betydelig vægtning af beredskabsdelen af opgaverne og muligheden for hurtige tilbagemeldinger samt opfølgning på analyseresultater tillægges betydelig vægt, da disse forhold er af stor værdi for opgavens løsning.

 

Der knytter sig visse ulemper til gennemførelsen af udbud. Det er administrativt tidskrævende at foranstalte et udbud, hvortil kommer, at der vil gå nogen tid, inden der foreligger afklaring omkring Fødevarestyrelsens fremtidige opgaveportefølje, ligesom det ikke umiddelbart løser Fødevarestyrelsens lokaleproblem.

 

Med ovenstående beslutning har Bornholms Regionskommune ikke bare sikret sig juridisk i henhold til gældende lovgivning. Generelt vil man også sikre sig i forhold til markedsforhold relateret til kvalitet, pris etc.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ville slulle ses i forhold til tab af leje af de eksisterende lokaler, samt i lyset af tab af arbejdspladser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter dagsordenens udsendelse har Bornholms Regionskommune modtaget et brev vedr. sagen fra fødevareminister Henrik Høegh. Brevet er tilknyttet som bilag.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Brev fra fødevareministeren af 16. juni 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

4 Befolkningsprognose 2011-2022 

00.01.00P10-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

9

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regionskommunens befolkningsprognose er revideret ud fra den senest kendte demografiske udvikling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage befolkningsprognose 2011-2022 til efterretning som fælles planlægnings- og budgetgrundlag i hele regionskommunen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:
Indstilles taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af KMD’s såkaldte Jeppe-model. Modellen fremskriver den demografiske udvikling ud fra en valgt historisk periode og kobler denne fremskrivning med forventninger til den samfundsmæssige udvikling og det forventede boligbyggeri, lokaliseret i bestemte områder (jf. planstrukturen) og fordelt på boligtyper.

Prognosemodellens principper og prognosens præmisser er nærmere beskrevet i bilaget.

Sammenlignet med sidste års prognose viser den foreliggende befolkningsprognose en noget større tilbagegang i prognoseperioden, nemlig ca. 3.100 personer svarende til 7,4 pct. mod 6,4 pct. sidste år. Størst tilbagegang (20-28 pct.) forventes blandt større børn (12-17-årige) og deres forældre (de 30-49-årige). Omvendt forventes antallet af over 65-årige at stige kraftigt med ca. 2.660 personer, svarende til 28 pct. Der er således tale om meget store aldersforskydninger i den bornholmske befolkning, hvor gennemsnitsalderen ventes at vokse fra de nuværende 44,9 år til 48,7 år i 2022.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Befolkningsprognose 2011-2022 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. maj 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (211,0 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (314,7 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. maj 2011 (60,9 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (160,9 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. maj 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 211,0 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen dog er faldet med 41,1 mio. kr. siden opgørelsen pr. 30. april 2011. Den samlede bevægelse i kassebeholdningen i årets første 5 måneder er dermed stort set den samme som i 2010, om end det er på et niveau er der ca. 80 mio. kr. højere end i 2010.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er fortsat stigende i maj 2011, da den faktiske kassebeholdning i maj 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i maj 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 60,9 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Beholdninger pr. 31. maj 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole

82.25.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

8

 

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-06-2011

1

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 24. februar, at der skal træffes afgørelse en placering af Dybdalskolen og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter i Skole Nord med henblik på en varig løsning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) Driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

b) Bornholms Ungdomsskole, politik område 02 tilføres 994.700 kr. (2011 PL) årligt til drift (el, vand, varme, rengøring, vedligehold og pedelbistand) finansieret af den nuværende bevilling til drift af Skole Nord, afdeling Klemensker

c) Der gives en anlægsbevilling på 560.500 kr. til omlægning af vand-, og varme- og elinstallationer

d) Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 560.500 kr. finansieret af renoveringspulje til skolebygninger.

e) Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning.

 

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2011:

Punktet optages på ekstraordinært møde den 20. juni 2011.

 

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det præciseres, at Dybdalsskolen er en del af Bornholms Ungdomsskole samt at Bornholms Ungdomsskoles klub i Hasle overflyttes til Klemensker.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at bygning A + D anvendes til ungdomsskolens undervisningsaktiviteter og ungdomsklub fra den 1. august 2011.

 

I dagtimerne: Dybdal, Skoleparathedsprojekter, 10. klasse specialuddannelse til job, ”Rampen”, almene undervisningsforløb for UU – Bornholm (forberedende forløb til Erhvervs Grund Uddannelse) samt de forventeligt forestående UTA (Uddannelse Til Alle) - forløb om uddannelsesparathed.

 

Om aftenen: Den almene ungdomsskole, ungdomsklub, kontor til afdelingsleder, lokaler til undervisning, lærerfaciliteter (garderobe, pauselokale, mødelokale mv.)

 

Alle øvrige bygninger sælges eller nedrives. Dybdal flyttes som det fremgår ovenfor fra bygning E til bygning A/D. Værksted til brug for både den almene ungdomsskole, Dybdal og 10. kl. er fortsat placeret i Jernbanegade i Klemensker.

 

Ungdomsklubben på Afdeling Hasle nedlægges.

 

I forhold til de grønne arealer rundt om skolen, foreslås det, at de sammentænkes med Klemensker Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg:

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 560.500 kr. til udgifter til vand- og varmeomlægning (297.000 kr.) samt elomlægning til anlæg af varmeveksler (150.000 kr.) i bygning A og D. Det samlede beløb er inklusive et rådighedsbeløb på 10 % af håndværkerudgifterne til samt 14 % til byggestyring.

Udgiften kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.066.388 kr.

 

Drift:

Den årlige udgift til rengøring og bygningsdrift på afdeling Klemensker eks. hal andrager i alt 2,3 mio. kr. (2011). Beløbet indgår i forslag til effektiviseringer.

 

Økonomi og Analyse har beregnet at udgiften til drift ved en forholdsmæssig fordeling af budget 2011 til bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk personale til bygning A og D på Klemensker afdeling, ud fra en antagelse om at bygning A udgør 60 % af det samlede areal på bygning ABC (2521 kvm.).

 

Samlet set får Ungdomsskolen 40 % af det nuværende areal, og dermed 40 % af det oprindelige budget.

 

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er justeret til 150.000 kr. årligt på baggrund af skøn fra Teknik & Miljø.

 

Samlet set et årligt driftsbudget på 994.700 kr. og i 2011 414.600 kr. fra august til december.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Tegning afdeling Klemensker (PDF)

2.
Anlæg bygning A+D (XLS)

3.
Driftsbudget bygning A+D (XLS)

4.
Tilbud fra Knudsker El bygning A+D (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ønske om samlet planlægning for en udvidelse af Snellemarkcentret samt etablering af en Føtex-butik ved Nordre Kystvej

01.02.05P21-0270

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

29

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

P/S Bornholminvest ønsker at udvide Snellemarkcentrets butiksareal med ca. 3700 m2.

Sideløbende hermed ønsker Dansk Supermarked A/S at opføre en Føtex-butik på vestsiden af Nordre Kystvej med et butiksareal på 3500 m2.

I kommuneplanen er den samlede ramme for nyt butiksareal i Rønne i planperioden 2009-2021 fastlagt til 5000 m2.

En samlet planlægning for begge projektideer forudsætter dermed en forøgelse af kommuneplanens rammer for butiksudvidelser i Rønne. Ændringen forudsætter at kommunalbestyrelsen påbegynder en planlægningsproces ved at indkalde ideer og forslag om det forestående planlægnings­spørgsmål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

a)     at Kommunalbestyrelsen vedtager at indkalde ideer og forslag fra offentligheden

b)     at Teknik & Miljø bemyndiges til at udarbejde og udsende høringsmaterialet

c)     at høringen får en varighed på 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Liste K kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har modtaget et skitseprojekt fra P/S Bornholminvest, som ønsker at udvide Snellemarkcentret med ca. 3700 m2 butiksareal fordelt på flere etager. En mindre del af tagetagen ønskes herudover indrettet med mulighed for liberale erhverv og lignende. For området gælder lokalplan 55, der tillader de ønskede anvendelser. Lokalplanen fastlægger ikke grænser for butiksarealets størrelse. Imidlertid er det i lokalplanen fastlagt, at rand­bebyggelsen mod Snellemark ikke må opføres i mere end 1½ etage. Da den ny bebyggelse ønskes opført i 2½ etage udløser dette krav om en ny lokalplan.

Endvidere har Teknik & Miljø modtaget henvendelse fra Dansk Supermarked A/S, som ønsker, at der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for etableringen af en 3500 m2 stor Føtex-butik på Rønne Havns arealer langs vestsiden af Nordre Kystvej. Der foreligger ikke lokalplan for områdets anvendelse eller bebyggelse.

Begge ovennævnte områder er i den netop vedtagne kommuneplan 2009 udlagt til anvendelse for detailhandel m.m. I kommuneplanen er den samlede ramme for udvidelse med nye butikker i Rønne imidlertid fastlagt til max 5000 m2 for arealudvidelse til nye butikker (heri inkluderet omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål). Dette gælder for planperioden 2009-2012. Kommuneplanens ramme for nyt butiksareal er fastlagt jf. planloven, som kræver at kommunen vurderer, hvordan detailhandels­strukturen skal udvikles i kommunen blandt andet under hensyn til lovens principper om et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, om god trafikal tilgængelighed for alle trafikarter og om udlæg af arealer til butiksformål i de centrale dele af byerne. Denne vurdering i kommuneplanen skal ifølge loven sammenholdes med overvejelser om befolkningsudvikling og detailhandelsefterspørgsel samt oplysninger om de eksisterende arealer til butiksformål.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde for en mulig realisering af begge projektideer ved udarbejdelse af en samlet lokalplan, forudsætter det derfor, at der vedtages en ændring af kommuneplanens rammer for arealudlæg til nye butikker. Dette indebærer en væsentlig ændring af kommuneplanen som efter planlovens § 23 c forudsætter at der foretages en forudgående offentlig høring, gennem indkaldelse af ideer og forslag om det forestående planlægnings­spørgsmål. Indkaldelsen skal offentligt bekendtgøres og indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i planen.

Hvis kommunalbestyrelsen efter en overstået indkaldelse af bemærkninger fra offentligheden beslutter, at der skal arbejdes videre med planlægning for begge projektideer, foreslår Teknik & Miljø, at dette sker i form af en samlet planlægning for et sammenhængende geografisk område, der både omfatter begge de foreslåede bebyggelser samt de vej-, parkerings- og øvrige ubebyggede arealer der er beliggende herimellem.

Forslag til proces og emner, der i givet fald skal indgå i en efterfølgende mere konkret planlægning, er beskrevet i bilaget ”Referat fra møde 27/4 2011 vedr. butiksplaner for et område ved Nordre Kystvej i Rønne”.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Notat om planlægningsfaser (DOC)

2.
Skitseprojekt for en udvidelse af Snellemarkcentret (PDF)

3.
Arealskitse for en Føtex-butik (PDF)

4.
referat fra møde 27/4 2011 med Snellemarkcentret og Føtex (PDF)

5.
Luftfoto af muligt planlægningsområde (DOC)

6.
Brev fra Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (TIF)

7.
Lokalplan 55 for Snellemarkcentret (PDF)

8.
Følgeskrivelse vedr. skitseprojekt for en udvidelse af Snellemarkcentret (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Opfølgning på ældreanalysen fra 2008

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-01-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-01-2011

4

 

Socialudvalget

28-02-2011

6

 

Socialudvalget

06-06-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på ældreanalysen omhandlende: 1) Boligstruktur, 2) Arbejdsgange, 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau, 4) Kvalitetsstandard, 5) Økonomistyring og 6) Madleverance med særlig fokus på boligstrukturen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte i oktober 2007 en analysegruppe vedrørende ældreområdet. Formålet med analysegruppen var – med udgangspunkt i en kortlægning af området – at fremkomme med scenarier til valg af en økonomisk fremtidsorienteret ældrepleje på Bornholm.

Afrapportering af ”Analyse af ældreområdet i Bornholms Regionskommune, maj 2008” blev politisk behandlet juni 2008, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 m.fl. blev det besluttet, at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet.

Scenarie 1 sendt i høring ved beslutning af 19. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

1.      at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning

2.      at konsekvenser af ændrede forudsætninger af boligstrukturen drøftes

3.      at der tages stilling til hvilken af følgende scenarier der anbefales til Kommunalbestyrelsens principgodkendelse a) fastholdelse af tidligere beslutning vedr. boligstrukturen b) scenarie 1, c) scenarie 2, d) scenarie 3

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

1) Taget til efterretning.

2) Drøftet.

3) Opfølgning på Ældreanalysen og scenarie 1 sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Leif Olsen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Poul Overlund-Sørensen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011:

Godkendt.

Liste F kan ikke medvirke, men støtter etape 2 på Snorrebakken.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med scenarie 1 under hensyntagen til de indkomne høringssvar 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Socialudvalget har drøftet sagen i lyset af de indkomne høringssvar, og ønsker sagen nærmere belyst inden den fremstilles til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

a)     at Slottet anbefales ikke anvendt til de formål, som er forudsat i scenarie 1

b)     at Sønderbo anvendes til korttidspladser og genoptræning

c)     at der træffes en principbeslutning om at udbygge Stenbanen med yderligere 8 boliger

d)     at Klippebo om- og udbygges med 4 nye boliger og samtidig forbedres fælles- og servicearealerne ved nedlæggelse af 4 eksisterende boliger

e)     at behovet for nybyggeri på Toftegården vurderes i forlængelse af ibrugtagningen af plejeboligbyggerierne på Snorrebakken

f)       at placering af dagcenter genovervejes med mulighed for placering i det ny plejecenter på Snorrebakken alternativt fortsætte på Plejehjemmet Sønderbo

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a), b), c) og d) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad e) Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at nybyggeri på Toftegården ikke iværksættes for nuværende.

ad f) Genoptages på udvalgets møde i september 2011.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ad 1) Boligstruktur

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig.

Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt.

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Udviklingen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald.

Der henvises til bilag på sagen for uddybning.

 

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold.

378 boliger er pr. 1.1.2011 udlejet til i alt 381 beboere (3 boliger med ægtepar). Hertil 3 boliger i Kystparken som stadig har status af plejecenterboliger. Der er endvidere til rådighed 3 klarmeldte ledige boliger, og 12 ikke klarmeldte ledige boliger.

 

Ad 2) Arbejdsgange

Arbejdsgruppen udarbejdede i analyseperioden en grundig gennemgang af døgnplejens arbejdsgange vedr. dokumentation. Det blev konkluderet at dokumentationen opfyldte både de lovpligtige og de lokale krav og behov, dog var der en overvægt af lokal dokumentation dikteret af behovet for kommunikation og økonomisk styring. Derudover blev der også konstateret en vis grad af dobbeltregistrering. Der er arbejdet med og arbejdes fortsat på, at forenkle arbejdsgangene således at dokumentationen er målrettet og dobbeltregistrering minimeres.

Brugen af det elektroniske omsorgssystem Care er i den forløbne periode udbygget, ligeledes er startvanskelighederne i f. t. brugen af PDA’en reduceret. Begge dele er i høj grad medvirkende til at reducere dobbeltregistrering, men der er stadig betydelige lokale krav til dokumentation af hensyn til den økonomiske styring. Arbejdet med økonomimodellen har dog elimineret en del af det lokale behov for registrering, idet der nu arbejdes med leverede timer, i modsætning til tidligere hvor afregningen skete efter visiterede timer, hermed er behovet for efterregistrering reduceret.

 

Ad 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau

Arbejdsgruppen anbefalede, at stillingsbetegnelsen ”teamleder” blev ændret for at præcisere det ansvars- og kompetenceområde, der er tillagt stillingen. Stillingsbetegnelsen er ikke ændret. Dette er primært et overenskomstspørgsmål, idet lønindplacering i høj grad knytter sig op til stillingsbetegnelsen. I stedet er der arbejdet med at profilere og tydeliggøre teamlederfunktionen.

Der er i perioden foretaget en Thomasprofil på nyansatte teamledere.

 

I forlængelse med Trepartsaftalerne arbejdes der med det tværgående kompetenceafklarings-program Innomate. Herigennem skabes det nødvendige overblik over både bestående og ønskede kompetencer, således at der kan etableres en målrettet individuel kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet følger den centrale lederudviklingskompetencetrappe og således koordineres lederudviklingen også med de eksterne krav.

 

Allerede i forbindelse med afslutningen af ældreanalysen i 2008 var funktionsbeskrivelse for teamledere implementeret. Funktionsbeskrivelsen opfattes som dynamisk og er således kontinuerligt i udvikling. Der er i de forløbne år arbejdet målrettet med at bevidstgøre mellemlederfunktionen i en erkendelse af, at det er i de borgernære relationer kvaliteten af den leverede service mærkes og ressourcetrækket er højest. Der er ligeledes arbejdet på at tydeliggøre snitfladerne mellem det udførende og det administrative niveau med det formål at opnå tværgående synergi i opgavevaretagelsen.

 

Ad 4) Kvalitetsstandard

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., som skal beskrive serviceniveauet for ydelserne efter § 83 og 86 i lov om social service. Standarderne er senest revideret henover året 2010.

 

Ad 5) Økonomistyring

Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet blev behandlet særskilt i Socialudvalgets møde den 3. maj 2010.

 

Ad 6) Madleverance

Der er gennemført udbud af madservice af ekstern part i 2009. Der kom ingen bud ud over DeViKas kontrolbud og udbuddet blev således annulleret.

Sammenlægning af produktionskøkkenerne er gennemført i 2009.

 

Opsummering

Opfølgningen har således vist, at der er behov for at sætte fokus på 1) Boligstrukturen idet udviklingen i behovet for plejeboliger siden 2008 peger i retning af et yderligere fald. Øvrige elementer i ældreanalysen er enten fuldt ud implementeret eller under videreudvikling.

 

Scenarier vedr. boligstrukturen:

 

Plejehjem

KB 19/2-09

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

*Sønderbo

50

0

50

0

**Toftegården

50

0

0

0

Østermarie Plejehjem

0

0

0

0

Sandvig Plejehjem

0

0

0

0

Hjemmet Klemensker

0

0

0

0

Plejehjem i alt

100

0

50

0

 

 

 

 

 

Plejecentre

 

 

 

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

84

82

82

82

Plejecenter Klippebo

40

38

38

50

Plejecenter Aabo

54

54

54

54

Nørremøllecentret

75

75

75

75

Svaneke Plejecenter

0

0

0

0

Aarsdale Plejecenter

0

0

0

0

Nylars Plejecenter

0

0

0

0

**Toftegården

0

30

30

0

Snorrebakken 1. etape

60

60

60

60

Snorrebakken 2. etape

0

60

0

50

***Slottet B1 (2B)

0

15

15

15

Slottet – resten

45

15

15

15

Plejecenter i alt

358

429

369

401

 

 

 

 

 

Plejehjem og –centre i alt

458

429

419

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sønderbo ombygges til 22 – 25 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede i scenarie 1 og 3

 

 

 

 

 

**Toftegården er ombygget til 30 almene ældreboliger i scenarie 1 og 2 og er derved rykket ind under plejecentrene.

*** Slottet B1 indgik i de oprindelige tal på 475 boliger, men indgår ikke i tabellen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende scenarier i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 19.2.2009:

 

Scenarie 1)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Snorrebakken etape 2 med 60 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 29.

 

Scenarie 2)

50 boliger på Sønderbo fra korttidsafsnit - målrettes i scenarie 2 til 50 beboere med demens/ særlige behov og ombygges til genoptræningscenter. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 39.

 

Scenarie 3)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.       

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

Plejecenter Klippebo udbygges fra 40 til 50 boliger.

50 boliger på Toftegården nedlægges.

Snorrebakken etape 2 med 50 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 57.

Økonomiske konsekvenser

 

Scenarie 1)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (60 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 97.498.159

Udgift BRK                                                        kr.   2.704.871                                                 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 2)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Sønderbo (50 boliger til demente)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 69.745.000

Indtægt BRK                                                     kr.-21.805.700

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 3)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (50 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 82.935.966

Udgift BRK                                                        kr.   2.383.313

 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Klippebo (10 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 16.095.000

Udgift BRK                                                        kr.   1.253.300              

 

Der henvises til bilag på sagen vedr. uddybning af de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Scenarie 1 er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet, følgende virksomheders MED-udvalg: Døgnplejen Bornholm, DeViKa, Bornholms Plejehjem og –centre, Visitation Ældre, Rønne Botilbud og Hjælpemidler og Genoptræning, i Bruger- og Pårørenderåd under Bornholms Plejehjem og -centre. 

 

Der er indgået høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådene ved: Plejecenter Aabo, Aktivitets- og Plejecenter Lunden og Plejecenter Klippebo.

Der er indgået høringssvar fra MED-udvalgene i: Visitation Ældre, Rønne Botilbud, Hjælpemidler og Genoptræning, DeViKa, Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre.

Endvidere høringssvar fra: Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Af høringssvaret fra:

Bruger- og Pårørenderådet på Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremgår det, at der udtrykkes bekymring for lukning af 29 boliger, undring over beregningerne, idet Rådet oplever stor interesse og behov fra borgere i eget hjem for en plejebolig. Tidligere indflytning ønskes, for bedre at kunne profitere af fællesskab, socialt samvær m.v., lempeligere visitationskriterier.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Aabo fremgår det, at man anbefaler en nedgang i antallet af boliger, men samtidig ønsker man, at der bliver set på visitationskravene, som ønskes lempet. Rådet finder ikke at boligerne på Plejehjemmet Sønderbo er egnet til yngre handicappede, og udtrykker undren over, hvor dagcenteret skal placeres på Plejecenter Snorrebakken – bør ikke være på 1. sal.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Klippebo fremgår det, at man finder det vigtigt, at der sættes fokus på fællesarealer, som giver beboerne mulighed for at samles. Fællesarealer, der også rummer køkkenfaciliteter, så der kan tilberedes mad i de enkelte afdelinger. Ensartede servicetilbud kræver ombygning af flere af øens plejecentre. Fokus på boliger til borgere med demens. Anbefaler scenarie 1.

Ældrerådet udtaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Handicaprådet er i tvivl om, hvorvidt scenarie 1 omfatter en udflytning af Østergade 54 (22-25 almene boliger til handicapområdet). Hvis det er tilfældet, ønsker Handicaprådet en særskilt sagsfremstilling herom og dermed en ny høringsrunde.

MED-udvalget i Hjælpemidler og Genoptræning ser helst, at den administrative del af virksomheden bliver en del af et nyt samlende rådhus under forudsætning af, at hele ældreområdets administration samles. Alternativt, at de administrative funktioner fra Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og Borger og Sundhed samles på Slottet. MED-udvalget udtrykker begejstring for at bygge en del af Plejehjemmet Sønderbo om til genoptræningscenter.

MED-udvalget i Visitation Ældre har ingen bemærkninger.

MED-udvalget i Rønne Botilbud. Ved ombygning af Plejehjemmet Sønderbo til 22-25 almene boliger til handicapområdet skal det tages højde for indretning af personalefaciliteter m.m. Endvidere bemærkes det, at det ikke tydeligt fremgår, hvilken målgruppe indenfor handicapområdet boligerne er tiltænkt. Kollegiet Østergade 54 har et ønske om, at beboerne får tidssvarende og nyrenoverede boliger. Vil med fordel kunne bygges ved Stenbanen, som hører til det samlede Rønne Botilbud. Dette vil give bedre mulighed for at udnytte ressourcerne og samkøre driften.

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm finder, at det er en god idé at etablere ét samlet genoptræningscenter og at den centrale administration på ældreområdet samles på én destination. Obs på behovet for parkeringspladser. Spændende tanke med korttidspladser på Slottet, finder det hensigtsmæssigt, hvis disse er i døgnplejens regi.

MED-udvalget i DeViKa anbefaler, at vedr. ændringer af Plejehjemmet Sønderbo, samtidig etableres en café, som kan servicere området. DeViKa har i dag køkken på Sønderbo, som man ønsker bibeholdt. Ved valg af scenarie 1 forventes dagcenteret flyttet til Snorrebakken, i den forbindelse opfordrer man til, at dagcenteret etableres med køkken og café. Det anbefales videre, at man samler korttidspladserne og etablerer et nyt køkken, som medproduktionskøkken samme sted. En nedgang af antallet af plejeboliger har økonomiske konsekvenser for virksomheden, færre kostdage og færre til at dele de faste udgifter.

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre udtrykker bekymring for om ældreområdet om ca. 5 år kommer i en situation, hvor behovet for plejeboliger er stigende. Finder endvidere, at opfølgningen på boligstrukturen reelt ikke kan anvendes til en vurdering af borgernes kommende ønsker om boliger. MED-udvalget finder det problematisk ikke at være inddraget ved opfølgning af ældreanalysen. Udtrykker bekymring ved stordriftsfordele, der kan gå tabt ved ændring af strukturen, hvor Sønderbo og Slottet og ikke mindst driften af Plejecenter Snorrebakken ikke er/bliver en del af Bornholms Plejehjem og –centre. MED-udvalget fremfører en lang række spørgsmål som: Bliver der huslejestigning på Klippebo? Er positive overfor ombygning af Toftegården, men hvor er stordriftsfordelen ved 30 boliger? Dag- og aktivitetscenter på Toftegården hvordan? Drift af varmtvandsbassin på Sønderbo hvordan? Udflytningen fra Sønderbo hvortil? Udflytningen af dagcenter på Sønderbo er det til 1. sal på Plejecenter Snorrebakken? Hvad indeholder betegnelsen korttidspladser? Kan der findes et tilstrækkeligt antal p-pladser ved Slottet? MED-udvalget finder, at Aakirkeby er mere centralt placeret for en samling af de administrative funktioner. Anbefaler en ændring af stillingsbetegnelsen fra teamleder til centerleder eller plejehjemsleder, for at præcisere ansvars- og kompetenceområder.

 

Høringssvarene er tilknyttet sagen i deres fulde længde.

 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Der har været nedsat 4 arbejdsgrupper (Sønderbo, Toftegården, Klippebo og Slottet), der i 2 – 3 møder i hver gruppe i perioden marts og april måned har arbejdet med at undersøge de nævnte områder nærmere set i lyset af de indkomne høringssvar i forhold til scenarie 1.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har på baggrund af gruppernes sammenfatninger (bilag er lagt på sagen) sammenfattet følgende konklusioner:

 

Slottet

1)  Slottet anbefales ikke anvendt til de formål, som er forudsat i scenarie 1.

 

2)  De administrative virksomheder (Borger & Sundhed, ledere og medarbejdere fra Bornholms Plejehjem og –centre samt Døgnplejen Bornholm i alt ca. 82 personer) tilbydes på sigt en samlet placering, når og hvis kommunen samler sine administrative enheder.

 

3)  Planerne om at skabe en samlet ramme for døgnplejen i Rønne opgives i denne omgang. Rammerne på Slottet stod ikke mål med midlerne og den driftsoptimering som efterlyses, og derved skal der fortsat arbejdes med at finde en samlet placering i Rønne.

 

Sønderbo

1)  Korttidspladserne (midlertidige pladser, aflastnings- og ventepladser) anbefales fastholdt på Sønderbo i overensstemmelse med tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Baggrunden er, at omkostningerne ved at placere pladserne på Slottet vil give ekstra omkostninger til en årlig husleje på 1.313.184 kr., da boligerne på Slottet er ombygget efter almenboliglovgivningen, mens Sønderbo er et plejehjem. Korttidspladserne på Slottet vil ikke kunne etableres på én etage, som vil vanskeliggøre en driftsoptimering.

 

2)  Genoptræningsfunktionen etableres på Sønderbo – jf. anbefalingerne i scenarie 1.

 

3)  Dagcentret fastholdes på Sønderbo og brugerne fra Toftegården foreslås samlet på Sønderbo til én samlet enhed – er allerede gennemført forsøgsmæssigt.

 

4)  DeViKa´s køkkenfunktion fastholdes på Sønderbo.

 

5)  Ombygningen af Sønderbo til fysisk og psykisk handicappede opgives, da ønsket fra brugere og medarbejdere er, at være i tæt kontakt med de øvrige botilbud på Stenbanen og på Gartnerparken samt med en mere central placering i byen. Det umiddelbare behov for nye egnede boliger, er til Kollegiet Østergade 54, hvor der i dag bor 8 beboere.

 

Klippebo

1) Klippebo ombygges og indrettes med bl.a. 4 nye boliger, så fælles- og servicearealerne for de nuværende beboere forbedres væsentligt. Forbedringerne, om- og nybyggeriet vil ske i et nært samarbejde med boligorganisationen Lejerbo, som ejer plejecentret.

 

Toftegården

1)  Toftegården kan anvendes, som en buffer indtil de igangværende plejecenterbyggerier er ved at være afsluttet, for at få en klar indikation om behov for flere nye plejecenterboliger. Toftegården opføres som et nyt plejecenterbyggeri på 30 boliger, når Plejecenter Snorrebakken 2. etape er afsluttet i begyndelsen af 2014 ud fra en erkendelse af, at der rent fysisk kun kan etableres 30 nye boliger på grunden ved Toftelunden i Hasle. Målsætningen for nye plejecentre er, at de som minimum skal rumme 40 boliger og gerne flere for at optimere driften.

 

Administrativ tilføjelse efter Socialudvalgets møde den 6. juni 2011

I relation til udvalgets beslutning i punkt f) ”genoptages på udvalgets møde i september”, skal det bemærkes, at Byggeudvalget for plejeboliger i deres næste møde primo august måned vurderer muligheden for, om etape 1 kan rumme dagcenterfunktion.

 

Således er der i Socialudvalget ikke taget endelig stilling til placering af dagcenterfunktion, hvorfor denne del for nuværende ikke indgår i den videre behandling i ØKE og KB,

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Opfølgning/afrapportering, dateret 1. juni (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

2.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

3.
Høringssvar Lunden (DOC)

4.
Høringssvar Aabo (DOC)

5.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

6.
Høringssvar Rønne Botilbud (DOC)

7.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

8.
Høringssvar BPR på Klippebo (DOC)

9.
Høringssvar DeViKa (DOC)

10.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

11.
Høringssvar BPC vedr. scenarie 1 (DOC)

12.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. januar 2011

13.
Scenarie 1 (XLS)

14.
Scenarie 2 (XLS)

15.
Scenarie 3 (XLS)

16.
Boligstrukturen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Genberegning af Frit Valg priserne for 2010 vedr. personlig pleje og praktisk bistand  

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

13

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010 kapitel 5 om regnskab og kontrol, skal en genberegning af frit valg priserne finde sted, på baggrund af de faktiske omkostninger i året. Jf. bekendtgørelsens § 20 skal Kommunalbestyrelsen efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig pleje og praktisk hjælp. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     at de genberegnede priser Frit valg priser for 2010 vedr. personlig pleje og praktisk bistand    indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Indstillingen anbefales. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2010 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser. Den faktiske timepris for praktisk hjælp for 2010 viste sig at være kr. 396,80 pr. time inkl. moms, hvilket er 4,08 kr. mindre pr. time end afregnet til de private leverandører af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Der skal derfor ikke ske efterbetaling til de private leverandører på området for 2010, da der ikke er hjemmel til at kræve en tilbagebetaling. 

 

De faktiske Frit Valg priser for 2010

Praktisk hjælp                                  kr. 317,44 pr. time, inkl. moms kr. 396,80 pr. time

Personlig pleje, dag                           kr. 434,98 pr. time, inkl. moms kr. 543,73 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 479,00 pr. time, inkl. moms kr. 598,75 pr. time

 

De beregnede Frit Valg priser for 2010

Praktisk hjælp                                  kr. 320,70 pr. time, inkl. moms kr. 400,88 pr. time

Personlig pleje, dag                           kr. 418,99 pr. time, inkl. moms kr. 523,74 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 466,96 pr. time, inkl. moms kr. 583,70 pr. time

 

Jf. skrivelsen om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp m. v. gældende fra 1. april 2010, præciseres det, citat ”at fastsættelsen af priskravene skal ske med udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår”, hvilket betyder, at Frit Valg timepriserne for 2012 skal tage udgangspunkt i de faktiske priser for 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau. Frit Valg priserne for 2012 vil blive godkendt i forbindelse med 2012 budgettets vedtagelse.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Notat, udarbejdet af ØA dateret 3. maj 2011 (DOC)

2.
Beregning faktiske Frit Valg priser 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Evaluering af sundhedsambassadøruddannelsen  

81.39.10P27-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har – i samarbejde med et eksternt konsulentfirma – netop uddannet ca. 60 BRK-sundhedsambassadører. Der er gennemført en evaluering af forløbet og det anbefales, at fastholde og videreføre Sundhedsambassadørerne i BRK. Det kræver, at der hvert år uddannes 20 nye sundhedsambassadører i BRK samt, at der afholdes af netværksmøder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der årligt uddannes 20 sundhedsambassadører i BRK, og at der etableres årlige netværksmøder 

b)     at finansieringen indgår i budget 2012 og overslagsår – med en årlig udgift på 126.000 kr. 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad b) Finansieringen anbefales at indgå i den samlede budgetlægning for 2012 m. fl.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

KB besluttede i forbindelse med budget 2010 at en del af udmøntningen af KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) i kommunen skulle ske ved at alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe skulle uddanne en sundhedsambassadør inden udgangen af 2011. KB besluttede endvidere som led i kommunens Alkoholpolitiske handleplan at uddanne alkoholnøglepersoner. Disse 2 uddannelser er blevet slået sammen, og der er uddannet ca. 60 BRK-sundhedsambassadører.


Hvad er en sundhedsambassadør?

En sundhedsambassadør er en medarbejder, eventuelt en leder, der sætter sundhed og trivsel - inklusiv alkohol - på dagsordenen i ’sin’ virksomhed blandt andet ved at skubbe på for at få ledelsen og kollegaer til at tænke sundhed ind i hverdagen.

Projektgruppen bag sundhedsambassadør-uddannelsen har i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Type2dialog netop færdiggjort uddannelsen af ca. 60 kommunale sundhedsambassadører. Langt de fleste af BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe har valgt at uddanne en enkelt sundhedsambassadør. Enkelte har valgt at uddanne to eller flere, mens to virksomheder har fravalgt at uddanne.


Med henblik på at sikre erfaringsudveksling og faglig og metodisk støtte har det i 2011 via projektmidler fra Sundhedsstyrelsen været muligt at facilitere netværksmøder for kommunens sundhedsambassadører. Møder hvor der ind imellem indhentes faglig ekspertise udefra.

 

Der er gennemført to indsatser med henblik på at evaluere effekten af uddannelsen: Dels har konsulentfirmaet evalueret forløbet, dels har projektgruppen foretaget deltagerobservationer.

 

Konsulentfirmaets evaluering bygger på løbende registreringer, spørgeskemabesvarelser og fokusgruppeinterview. Konsulentfirmaets evaluering viser blandt andet at mellem 85 % og 100 % af kursisterne:

mener at uddannelsen giver mening for kursisterne

mener at de har fået værkstøjer til at iværksætte sundhedstiltag i deres virksomhed – herunder til at kunne handle i forhold til kollegaer som drikker for meget

vil anbefale uddannelsen til andre i BRK

mener at uddannelsen har været tilrettelagt godt

føler sig motiverede til at deltage i de kommende netværksmøder

har – sammen med kollegaer og ledelse – udarbejdet en plan for, hvordan der skal arbejdes med sundhed og trivsel på deres arbejdsplads


Projektgruppens deltagerobservationer viser supplerende:

stor tilfredshed med uddannelsen som helhed

en stor glæde og gavn af at mødes og samarbejde med kollegaer på tværs af virksomheder og faggrænser

et stærkt ønske blandt sundhedsambassadørerne om at arbejde især med trivsel

at det er afgørende med ledelsesmæssig støtte og opbakning til det at arbejde med sundhed og trivsel

at det er hensigtsmæssigt at der fra hver virksomhed – afhængig af virksomhedens størrelse – er minimum to sundhedsambassadører og at den ene er en leder


Videreførelse og fastholdelse af sundhedsambassadørerne i BRK
Det foreslås, at der hvert år uddannes 20 nye BRK sundhedsambassadører, og at der årligt gennemføres tre til fire netværksmøder for kommunens sundhedsambassadører. Formålet hermed er at sikre:

at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe på sigt har minimum to sundhedsambassadører

at sundhed og trivsel på sigt bliver en naturlig del af dagligdagen i alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe

en organisatorisk forankring og dermed fastholdelse af sundhed og trivsel i alle BRK’s virksomheder.

 

Det anbefales, at uddannelsen af sundhedsambassadørerne også fremover gennemføres i samarbejdet med Type2dialog. Social- og Sundhedssekretariatet står for de årlige netværksmøder, suppleret med faglig ekspertise udefra.

Økonomiske konsekvenser

Selve uddannelsen af 20 sundhedsambassadører beløber sig til kr. 106.000 (kr. 5.300 pr. kursist). Gennemførelse af netværksmøder beløber sig til ca. kr. 20.000 årligt. En samlet udgift på kr. 126.000. årligt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010

27.42.00K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

11

 

Socialudvalget

06-06-2011

10

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Embedslægeinstitutionerne er pålagt ansvaret for, at gennemføre ét årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg i plejehjem og lignende boligenheder, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder.

Regionskommunen har den 16. marts 2011 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens 11 plejecentre/plejehjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at rapporterne sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Rapporterne sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

    at rapporterne anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 6. juni 2011:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.


 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen/embedslægeinstitutionen gennemfører årligt uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger på ældreområdet.

Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd i perioden november 2010 – januar 2011. Nærværende sagsfremstilling er på baggrund af den samlede rapport.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet instrukser for sygeplejefaglige optegnelser (2005) samt vejledning om håndtering af lægemidler (2006). Begge vejledninger er gældende for det kommunale område og betyder konkret, at virksomhederne skal indrette deres håndtering af borgernes sundhedsoplysninger i overensstemmelse med dette. Det er på baggrund af disse vejledninger embedslægetilsynet måler sine stikprøver.

 

Metoden for Sundhedsstyrelsens tilsyn er samtale med leder, personale, beboere og evt. pårørende samt stikprøvekontrol på beboernes dokumentation.

 

Sundhedsstyrelsen har gennemført tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem:

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Hjemmet i Klemensker

Nylars Plejecenter

Nørremøllecentret

Plejecenter Klippebo

Plejecenter Aabo

Plejecenter Slottet

Svaneke Plejecenter

Plejehjemmet Sønderbo

Plejehjemmet Toftegården

Ældrekollektivet i Aarsdale

 

Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 33 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der er fundet fejl og mangler på alle plejecentre/plejehjem.

 

På ti plejecentre/plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På et plejecenter/plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden særligt inden for medicinhåndtering. Plejecenter/plejehjemmet måtte efterfølgende udarbejde en handleplan for, hvordan de anførte krav ville blive imødekommet, og tilsynet på plejecentret/plejehjemmet i 2011 vil blive fremskyndet.

Generelt var sundhedsforholdene på 10 af plejecentrene/plejehjemmene tilfredsstillende, men der forestår fortsat et arbejde på alle plejecentre/plejehjem med at bringe den sundhedsfaglige dokumentation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav.

 

På de fleste af plejecentrene/plejehjemmene var der også fortsat god plads til forbedring af medicin-/håndtering og –dokumentation, og til dels også indenfor dokumentation af patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering.

 

Sammenlignet med forholdene i 2009 var der sket markante forbedringer indenfor områderne instrukser og dokumentation vedrørende patientrettigheder, selvom mere end halvdelen af plejecentrene/plejehjemmene fortsat havde, mangler indenfor sidstnævnte område.

 

Resumé

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det fremgår af de individuelle tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter. Endvidere forventer Sundhedsstyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at plejecentrene/plejehjemmene følger op på påviste fejl og mangler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har udarbejdet en samlet opstilling over afvigelser der skal følges op på, og har den 11. januar 2011 anmodet Bornholms Plejehjem og -centre om inden den 1. februar 2011, at fremsende en handleplan for implementering af anbefalinger og krav for samtlige ”huse”. Planen skal indeholde beskrivelser af, hvordan der vil blive fulgt op, en tidsplan for implementeringen, virksomhedens egenkontrol for sikring af implementeringen lokalt, samt hvem der er ansvarlig.

Social- og Sundhedssekretariatet har modtaget en tilfredsstillende tids- og handleplan for handling på samtlige afvigelser og anbefalinger. I forbindelse med de kommunale tilsyn i 2011 vil der blive fulgt op på de påpegede fejl og mangler, samt anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet som blandt andet udtaler, ”at de kan tilslutte sig de meget omhyggelige redegørelser, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at en del af de foreslåede besparelser for 2012-2015 kan medføre, at kommende plejehjemstilsyn vil blive mindre positive. Her tænkes på ernæringstilbud, medicinhåndtering, vedligeholdelsestræning og aktiviteter.” Videre udtrykker Ældrerådet sin bekymring for i hvilket omfang man kan leve op til gældende kvalitetsstandard.

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Hjemmet, Klemensker (PDF)

3.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Klippebo (PDF)

4.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Lunden (PDF)

5.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Nylars (PDF)

6.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret (PDF)

7.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Slottet (PDF)

8.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Svaneke (PDF)

9.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Sønderbo (PDF)

10.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010, Aarsdale, (PDF)

11.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Aabo (PDF)

12.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Toftegården (PDF)

13.
Opfølgning på embedslægetilsynets krav fra plejehjemstilsyn 2010 i Bornholms Plejehjem- og centre (DOC)

14.
Svar til Kommunale tilsyn.2.doc vedr. embedslægetilsyn 2010 (DOC)

15.
Årsrapport 2010 Bornholms Regionskommune.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010

27.12.16K09-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

8

 

Socialudvalget

06-06-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Resumé

Jfr. Bornholms Regionskommunes retningslinjer for tilsyn med kommunens tilbud på voksenområdet udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010 sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders brugerfora

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders brugerfora.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

     at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (deltaget i udarbejdelsen af redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 11 anmeldte dialogbaserede tilsynsbesøg i 2010.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse at,

borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt Handicaprådet, brugerne samt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter det enkelte besøg.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2010, konkludere følgende:

Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2011:

Medborgerskab/ Borgerinddragelsen

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

Medicinhåndtering.

Opfølgning på anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerfora. Handicaprådet udtrykker tilfredshed med de tilsyn, der udføres, og finder fokuspunkterne for 2011 meget relevante.

 

Brugerrådet i Østergade 54 har drøftet redegørelsen og udtaler det manglende boligdokument er blevet tilsendt dem. Beboerne, der bor i Kollegiet Østergade 54,udtrykker tilfredshed, men også at de ikke er blevet informeret om retningslinjer for magtanvendelse.

 

Fra beboermødet på Røbo lyder, at man er glade for tilsynet.

 

Gartnerparkens beboerråd har ingen bemærkninger.

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Høringssvar - Tilsynsredegørelse 2011 (DOC)

2.
Høringssvar - Brugerrådet i Østergade 54 (DOC)

3.
Høringssvar brugermøde Røbo (MSG)

4.
Høringssvar - Gartnerparkens beboerråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

5.
UDKAST - redegørelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010

27.12.16K09-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

10

 

Socialudvalget

06-06-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. Bornholms regionskommunes retningslinjerne for tilsyn med det kommunale plejeboligområde, Bornholms Plejehjem og- Centre, udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg på ældreområdet i 2010 sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og centres Bruger- og Pårørenderåd

 

Socialudvalget, det 2. maj 2011:

Redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

     at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 6. juni 2011:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.


 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (deltaget i udarbejdelsen af redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjerne for tilsyn med kommunens plejehjem og plejecentre udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn på ældreområdet.

Tilsynet har gennemført 17 tilsynsbesøg heraf to opfølgende tilsyn i 2010.

 

Formålet med at føre tilsyn er:

·         At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som der er truffet i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

·         At få belyst de i den hidtidige gældende bekendtgørelses temaområder.

·         At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier for Bornholms Plejehjem og -centre.

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt det enkelte plejehjem og plejecenter, stedets Bruger- og pårørenderåd, samt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2010, konkludere følgende:

Beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet.

Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2011:

Medborgerskab/ Borgerinddragelsen.

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

Beboernes ernæringstilstand.

Opfølgning på anbefalinger (embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn).

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Årsredegørelsen har været i høring og der er indkommet svar fra følgende:

 

Ældrekollektivet i Årsdale: Ingen kommentarer.

 

Plejecenter Aabo: Ingen kommentarer.

 

Plejehjemmet Sønderbo:

Bruger- og pårørenderådet har fremsendt bemærkninger vedr. redegørelsens konklusioner hvad angår beboernes egen oplevelse af egen institution, den sociale trivsel, den daglige pleje, de fysiske rammer og tilbud om aktivitet ect. Bruger- og pårørenderådet gør opmærksom på, at på grund af beboernes svaghed bør de pårørende inddrages (i tilsynet), således at der gives et mere nuanceret billede af hverdagen. Bruger- og pårørenderådet gør endvidere opmærksom på, at det er svært at forholde sig til sagen, når de ikke har haft mulighed for at læse de enkelte rapporter. (De kan ikke finde dem på nettet).

 

Plejecenter Klippebo:

Har som helhed taget redegørelsen til efterretning med bemærkninger vedr. vedligeholdelsestræningen, hvor der gøres opmærksom på at det er problematisk, at der ikke er tilstrækkelig med tid til at hjælpe den enkelte beboer med spisningen. Det bemærkes endvidere, at der er etableret bedre kontorfaciliteter for medarbejderne.

 

Ældrerådet:

Høringssvaret fra Ældrerådet udtaler blandt andet udtaler, ”at de kan tilslutte sig de meget omhyggelige redegørelser, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at en del af de foreslåede besparelser for 2012-2015 kan medføre, at kommende plejehjemstilsyn vil blive mindre positive. Her tænkes på ernæringstilbud, medicinhåndtering, vedligeholdelsestræning og aktiviteter.” Videre udtrykker Ældrerådet sin bekymring for i hvilket omfang man kan leve op til gældende kvalitetsstandard.

 

Administrativ tilføjelse:

Lovændringen 1. juli 2010 betyder, at der ikke aflægges dialogtilsyn med inddragelse af Bruger- og pårørenderådene på de enkelte steder. Tilsynet tilstræber at inddrage de pårørende i de uanmeldte tilsyn, når der er pårørende tilstede i boenheden.

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
høringssvar Plejecenter Aabo (MSG)

2.
Høringssvar vedr. årsredegørelse fra Plejecenter Klippebo (DOC)

3.
Høringssvar BPR Årsdale (MSG)

4.
Høringssvar vedr. årsredegørelse fra BPR Plejehjemmet Sønderbo (DOC)

5.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

6.
Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101

27.36.04P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

20

 

Socialudvalget

06-06-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Psykiatri- og Handicapvirksomheden har revideret kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at den reviderede standard sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Den reviderede standard sendes i høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     at den reviderede standard anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Indstillingen anbefales. 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 fra Socialministeriet fremgår det jf. 139 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service, at kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2007 og Bornholm Regionskommune har udarbejdet en kvalitetsstand for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen december 2008. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information ti borgerne om tilbud og ydelser for den sociale behandling for stofmisbrug, som BRK tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser/serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstmæssig og redaktionel tilretning, således at standarden lever op til indholdet i Virksomhedsaftalen 2011 for Psykiatri og Handicap.  

Standarden indeholder de punkter, som fremgår af bekendtgørelsen:

1.      Opgaver der udføres på misbrugsbehandlingsområdet

2.      Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen

3.      Målgruppe for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling

4.      Mål for indsats

5.      Organisatorisk struktur

6.      Visitationsprocedure

7.      Behandlingsgaranti

8.      Muligheder for frit valg

9.      Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner

10.  Brugerinddragelse

11.  Regler for betaling af kost og logi m.v.

12.  Sagsbehandling og klageadgang

13.  Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

14.  Monitorering af indsatsen

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet den 12. maj 2011: Ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Standard december 2008 (DOC)

2.
Forslag til revideret standard april 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Høringssvar vedrørende udvikling af Ungehus

00.01.00K04-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender        

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. maj 2011 blev det besluttet at sende forslaget om udvikling af Ungehus i høring, med frist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Der etableres et Ungehus pr. 1. august 2011

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen anbefales, idet det fortsat sikres, at der er mulighed for at tilbyde unge behandlingstilbud.

Beskrivelsen af målgruppen eksemplificeres ikke.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på et temamøde drøftet et nyt anbringelsesgrundlag, og Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende godkendt forslaget til anbringelsesgrundlag og tilbudsvifte som udgangspunkt for udvikling af kommunale tilbud. Et element heri er etablering af et Ungehus.

 

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms FamilieCenter. Af strategien fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune skal have et Ungehus målrettet unge i alderen 12 -18 år (op til 22 år ved efterværn).

 

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med BDO, medarbejdere i familiecentret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i ungehuset.

 

Forslaget om etablering af et Ungehus blev sendt i høring. Ved fristens udløb er der indkommet høringssvar fra:

·         Behandlingsinstitutionen Phønix

·         Ungdomsskolebestyrelse

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje MED-udvalget

·         Paradisbakkeskolen MED-udvalg og skolebestyrelse

·         Kildebakken Skolebestyrelse

·         Kildebakken MED-udvalg

·         Heldagsskolen MED-udvalg

·         Heldagsskolen Skolebestyrelse

·         Rønneskolen Skolebestyrelse

·         Socialpædagogerne Bornholm

·         Bornholms Handicapråd

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar:

Overordnet set er størstedelen af de indkomne høringssvar positive overfor etableringen af ungehuset som et lokalt tilbud.

 

Flere af høringssvarene har bemærkninger vedrørende inklusion. En del udtrykker bekymring for, at de børn og unge, som visiteres til ungehuset skal inkluderes i normalsystem uden der tilføres ekstra ressourcer økonomisk, som fagligt. Andre af høringssvarene udtrykker undren over at nogle målgrupper ikke er inkluderet i Ungehusets tilbud, i det det vurderes, at de kunne have gavn af tilbuddet.

 

Nogle høringssvar udtrykker bekymring over, at ungehusets dagtilbud skal være et alternativ til døgnanbringelse og at døgnpladserne på behandlingsinstitutionen Phønix nedlægges med overgangen til dagtilbud. Det påpeges, at nogle børn og unge kan have behov for anbringelse på en specialiseret institution eller opholdssted og at en genetablering af døgnpladserne er omkostningskrævende.

 

Endelig påpeges det i nogle af høringssvarene, at det er nødvendigt at prioritere det tværfaglige samarbejde i udviklingen af Ungehuset og koordineringen af indsatserne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Høringssvar PPR/Sundhedsplejen (DOC)

2.
Høringssvar Paradisbakkeskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg (MSG)

3.
Høringssvar fra Kildebakkens skolebestyrelse (DOC)

4.
Høringssvar fra Kildebakken MED-udvalg (DOC)

5.
Høringssvar ungdomsskolebestyrelse (DOC)

6.
Høringssvar skolebestyrelsen og MED - udvalget ved Bornholms Heldagsskole. (DOC)

7.
Høringssvar heldagsskolen skolebestyrelse (DOC)

8.
Høringssvar Rønneskolen skolebestyrelse (DOC)

9.
Høringssvar socialpædagogerne Bornholm (DOC)

10.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

11.
Udvikling af Ungehus - notat ændring efter BSU 7.6. 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til indkøb af IT-materialer til skolerne 2011

83.01.02S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

15

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 1.500.000 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler til det bornholmske skolevæsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) Der gives anlægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler til de bornholmske skoler. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b) Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Udvalget får fremsendt opgørelse af status over fordeling af projektorer og interaktive tavler.

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales, idet statussen sendes til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I lighed med bevillingen fra 2010 er beløbet fordelt blandt de 8 skoler i forhold til den enkelte skoles samlede antal klasser.

 

Udgifter til den nødvendige kabling af projektorerne og de interaktive tavler er indeholdt i den samlede bevilling.

 

Udgifter til nedtagning og opsætning af eksisterende projektorer og interaktive tavler fra de nedlagte afdelinger i Bodilsker og Klemensker dækkes af de tildelte midler til henholdsvis Paradisbakkeskolen og Skole Nord.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til indkøb af projektorer og interaktive tavler udgør 1.500.000 kr.

Det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet udgør ligeledes 1.500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Anlægsbevilling - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

17

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BRK og Rønne Svømmehal har afholdt to møder med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at indgå et partnerskab omkring en fremtidig renovering af Rønne Svømmehal under overskriften ”Nyt liv i gamle svømmehaller”. I den forbindelse skal der afsættes et beløb på 200.000 kroner til udarbejdelse af et skitseprojekt som grundlag for en arkitektkonkurrence.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a.      at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt i Rønne Svømmehal.

b.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret med 100.000 fra anlægspuljen til Rønne Svømmehal og 100.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

c.      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales, idet der også gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 100.000 kr. (indtægt) til tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Lokale- og Anlægsfonden ønsker at indgå et partnerskab, der via et eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og -indrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur. Herunder er der mulighed for at udtænke nye energi- og miljøløsninger, så svømmehallen bliver bedre for miljøet.

Fonden har i januar 2011 indgået et lignende partnerskab med Ringkøbing Kommune.

Den foreløbige proces for et samarbejde ser ud som følger:

 

Maj - Juni 2011:             Bornholms Regionskommune søger frigivet kr. 100.000 som deres halvdel af et rådgiverhonorar til udarbejdelse af et konkurrenceprogram.

Juni 2011:                     Bornholms Regionskommune og Rønne Svømmehal laver borgerhøring og sikrer, at der skabes størst mulig lokal forankring og ejerskab.

Juni 2011:                     Udarbejdelse af konkurrenceprogram.

August 2011:                 Annoncering af konkurrencen.

August – nov. 2011:        På baggrund af ovennævnte program afholdes en åben projektkonkurrence/prækvalifikation, hvor tre arkitekter udvælges til at arbejde videre med udarbejdelse af et idé-/skitseforslag. 

Nov. – Dec. 2011:           Bornholms Regionskommune og Lokale- og Anlægsfonden afklarer finansiering af projektet. Bornholms Regionskommune har foreløbig bevilget kr. 13,5 mio. til projektet, og vil evt. forsøge at finde sponsorstøtte eller andre ikke-kommunale midler til restfinansieringen.

Januar 2012:                  Vinderen udpeges og får til opgave at gennemføre byggeopgaven for bygherren Rønne Svømmehal og Bornholms Regionskommune.

Februar - ? :                  Detailprojektering og udarbejdelse af myndighedsprojektforslag. Herefter gennemføres udbud, licitation og byggeri.

Denne tidsplan er kun vejledende og vil kunne ændres væsentlig senere i processen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 millioner kroner. Det forventes at et partnerskab med Lokale- og Anlægsfonden vil kunne supplere dette beløb med 10 millioner kroner. Senere i processen vil der kunne være behov for at søge yderligere finansiering hos fonde til det endelige projekt, der vurderes som minimum at koste 30 millioner kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Ansøgning om anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

18

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om anlægstilskud på 101.279 kroner inkl. moms til afslutning af fase 2 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Gudhjem Svømmehal ansøger samtidig om anlægstilskud på 1.623.348 kroner inkl. moms til gennemførelse af fase 3 af betonrenoveringen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 84.062 kr. til renoveringens fase 2 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1. og 2. fase herefter udgør 1.301.262 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 84.062 kr. finansieret med 66.959 kr. af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller og 17.103 kr. af puljen til anlægsønsker.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker.

d)     at ansøgningen om anlægstilskud til igangsætning af fase 3 af betonrenoveringen henvises til forhandlingerne om budget 2012, idet udvalget ikke har ledige anlægsmidler til at imødekomme ansøgningen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

24. februar 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen 877.400 ekskl. moms til igangsætning af fase 2 af betonrenoveringen i Gudhjem Svømmehal. Dermed er der i alt bevilget 1.217.200 ekskl. moms til den samlede fase 1 og 2 af betonrenovering i hallen.

Gudhjem Svømmehal har fremsendt ansøgning om en ekstrabevilling til fase 2, idet der har været en række uforudsete ekstraudgifter – primært relateret til et krav om en speciel mørtel-type, ekstra konsulenttimer, en nødvendig afmontering af vandrutsjebanen samt en række øvrige mindre udgifter.

Gudhjem Svømmehal ønsker at igangsætte næste fase af betonrenoveringen. Det reviderede budget for fase 3 udgør 1.347.379 kr. ekskl. moms. En detaljeret gennemgang af fase 3 fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling til afslutning af fase 2 på 101.279 kroner inkl. moms, vil belaste kommunens budget med 84.062 kroner netto.

En bevilling til afslutning igangsætning af fase 3 på 1.623.348 kroner inkl. moms vil belaste kommunens budget med 1.347.379 kroner netto.

 

I budget 2011 er der afsat følgende anlægspuljer til renovering i haller og svømmehaller:

 

Formål                                                                          Udisponeret beløb

Pulje til anlægsønsker                                         594.655 kroner.

Pulje til svømmehaller og selvejd./kom. haller           66.959 kroner.

Renoveringspulje til selvejende haller                     66.627 kroner.

Anlægstilskud Rønne Svømmehal                           13.500.000 kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Ansøgning fra Gudhjem Svømmehal (DOC)

2.
Budget for fase 3 af renoveringsplan (XLS)

3.
Billedark - fra den foreløbige renovering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Bornholms Kunstmuseum - ændring af vedtægter

19.03.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

19

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af ændring af vedtægter for Bornholms Kunstmuseum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget anbefaler vedtægtsændringen godkendt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Museumsforening godkendte på sin generalforsamling den 3/5 2011 en ændring af Bornholms Kunstmuseums vedtægters § 2, så der i vedtægten tages højde for den kommende udbygning af kunstmuseet med et lysmuseum.

Ifølge vedtægterne skal ændringer i disse godkendes af hovedbidragsyderen Bornholms Regionskommune.

 

§ 2 omhandler ”Museets formål og ansvarsområde” og den gældende vedtægt lyder således:

” Bornholms Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, der er Bornholms kunst og kunsthåndværk i videste betydning, belyse tilstande og forandringer inden for Bornholms kunsthistorie og tilgrænsende emner.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Indsamling, registrering og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde.”

 

Den ændrede tekst som følge af udbygningen, og som ønskes godkendt, lyder således:

” Bornholms Kunstmuseums ansvarsområde er Bornholms kunst og kunsthåndværk i videste betydning og samtidskunst med relation til begrebet lys i et internationalt perspektiv.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, der finder sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde, belyse tilstande og forandringer inden for den bornholmske kunsthistorie.

I forhold til samtidskunsten har museet ingen geografisk afgrænsning, mens den samlings- og emnemæssige afgrænsning udgøres af den tematiske tilgang til begrebet lys.

Museet skal opretholde repræsentative samlinger inden for det historiske ansvarsområde og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Bornholms Kunstmuseums gældende vedtægter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  møde

 20  Resultatrevision 2010

15.20.00P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

12

 

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

20

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

20

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2010 for Jobcenter Bornholm

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Drøftet.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. maj 2011:

Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at Resultatrevision 2010 udviser en mere positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen end hvad der kunne være forventet på grundlag af de givne rammevilkår, og konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Generelt anses en samlet placering som nr. 6 i klyngen med 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår som et godt resultat.

Det lokale Beskæftigelsesråd er opmærksom på den særlige udfordring i forhold til ungeledigheden, og at jobcentret vil have et særligt fokus på dette område, samt overveje særlige initiativer gerne i samarbejde med UTA.

Det lokale Beskæftigelsesråd vil fortsat have fokus på, at rettidigheden i indsatsen løbende bliver forbedret, og især rettidigheden for ikke-forsikrede ledige.

Det lokale Beskæftigelsesråd tager beskæftigelsesregionens bemærkninger af 27. april til efterretning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2010 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Anbefales med LBR's bemærkninger.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Anbefales med LBR's bemærkninger.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·         Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·         Senest den 28. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·         Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·         Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·         Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·         Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 27. april 2011 til Resultatrevision 2010 (PDF)

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

2.
Resultatrevision for indsatsåret 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker

09.08.24P16-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

21

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter en 12 ugers offentlighedsperiode indstilles indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse af Vang, Allinge og Rø vandværker til endelig vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at anbefale indsatsplanen med redaktionelle rettelser til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7, juni 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf d. 1.2.2011 beslutning om:

a)     at udvalget træffer beslutning om, at planforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer

b)     at forslaget til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger, hvorefter planen behandles på ny med henblik på endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen

Planforslaget blev bl.a. udsendt til samtlige grundejere og beboere, som er omfattet af planen. Høringsperioden sluttede d. 4.5.2011. I høringsperioden indkom kun brev af 4.5.2011 fra Naturstyrelsen Roskilde om ophævelse af Kjølleregård-kildepladsen som nitratfølsomt område.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet udkast til endelig udgave af indsatsplanen, hvori Naturstyrelsen Roskildes bidrag er indarbejdet. Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser. Alle ændringer er vist med rødt.

 

Både arbejdsgruppen, som har været med til at udarbejde indsatsplanforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm har indstillet, at planen vedtages uden ændringer.

 

Læsevejledning for bilaget ”Indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker med redaktionelle rettelser”:

Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv. Gem filen fx på skrivebordet. Åbn herefter filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”, og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Udkast til endelig indsatsplan med rettelser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplaneforslag nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen

01.02.05P16-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

22

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

22

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2011 at sende forslag til lokalplan 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen i offentlig høring samt et tilknyttet tillæg 005 til kommuneplanen, har nu været i 8 ugers offentlig høring. Der indkom 7 indsigelser (én underskrevet af 31 personer) mod lokalplanforslaget. Indsigelser vedrører især byggefeltets udstrækning, som de fleste ønsker reduceret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at lokalplan 055 og kommuneplan tillæg 028 vedtages endeligt med mindre ændringer, herunder et lidt reduceret byggefelt, som følge af indsigelser mod planen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales, idet byggefeltet ikke reduceres, vejadgangen kan føres via jernbanetraceet og muligheden for at tillade ovenlysvinduer i bebyggelsen imødekommes. Per Ole Petersen og Bente Johansen kan ikke medvirke idet de ønsker at følge indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Poul Overlund-Sørensen, Bjarne Hartung Kirkegaard og Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke, men anbefaler områdechefens indstilling.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

For Teknik- og Miljøudvalgets indstilling stemte 17 (liste V, liste A minus Per Ole Petersen, liste O, Jacob Kjøller, liste I), imod stemte 9 (liste F, liste K, liste L, liste B, Per Ole Petersen). Dorthe Fink var fraværende.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2011 at sende forslag til lokalplan 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen, samt et tilknyttet tillæg til kommuneplanen 005 i offentlig høring i 8 uger. Inden indsigelsesfristens udløb var der modtaget 7 indsigelser til lokalplanforslaget

Der var lagt vægt på at en ny sommerhusbebyggelse skulle udformes ud fra en særlig hensyntagen til kvalitet, og at projektet skulle tilpasses områdets natur (som ”skov-sommerhuse”). Sommerhusområdet vil dermed supplere den traditionelle sommerhussektor, med nye muligheder for kvalitetspræget og tematiseret oplevelse.

Lokalplanområdet har et areal på 5,3 ha og en ny sommerhusbebyggelse skal erstatte områdets gamle savværksbygningerne, der nedrives.

Området ligger i et naturområde, nærved Ekkodalen. Den gamle Almindingens Station indgår også i planen men anvendes i dag som fritidshus. Selve stationsbygningen og et par af de tilhørende småbygninger er registreret som bevaringsværdige.

Lokalplanen fastlægger en del af området som byggefelt til samlet feriehusbebyggelse, med mulighed for etablering af op til 30 fritidshuse, med en maksimalstørrelse på 120m2 og en samlet brutto etagemeter antal på op til 2700m2.

Lokalplanen fastsætter desuden retningslinjer for placering og udformning af bygninger og andre anlæg. Beplantningen langs Ekkodalsvejen fastholdes, så husene sløres i områdets træbevoksning set her fra.

Området er omfattet af skovbyggelinje og der vil derfor kræves dispensation herfra før et byggeri kan virkeliggøres. Skovbyggelinjen administreres af Bornholms Regionskommune.

På grund af områdets naturmæssige interesser var der i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse drøftelser med Naturstyrelsen Roskilde, om lokalplanens byggefelter, bebyggelse og beplantning.

I kommuneplantillægget begrundes bebyggelsen i overensstemmelse med kommunens turismestrategi. Områdets landskabelige/geologiske interesseforhold er derudover beskrevet i lokalplanens redegørelse.

 

Indsigelser/bemærkninger.

1- Bornholms Museum

Museet (der meddeler at de repræsenterer Kulturarvstyrelsen som myndighed vedr. museumsloven) har, overordnet betragtet, ikke indsigelse mod den ændrede anvendelse fra industri- til feriefritid bebyggelse, men anfører dog at man fra en natur og kultuhistorisk position må overveje om omfanget på 30 sommerhuse er et aktiv, eller om det reducerer områdets potentiale?.

Museet gør indsigelse jf. Museumslovens kapitel 8. der skal sikre kulturarven. Indsigelsen er primært rettet mod bebyggelsen og vejføringen omkring stationsbygningerne, der er et centralt byggeri knyttet til de Bornholmske jernbaners historie.

Indsigelsen er rettet mod den del af byggefeltet, der er placeret på engarealet mellem stationsbygningerne og Ekkodalshuset, samt de 2 bygninger nord for stationen, samt vejføringen der langs stationsbygningerne der er udlagt med et sving ind mod stationen og dermed ikke følger det oprindelige jernbanetraché. Museet påpeger at disse mulige tiltag vil dominere stationen og påvirke attraktions- og kulturværdien negativt.

(Der er efter deadline for dagsordensproduktion indkommet supplerende bemærkning vedr. oprindeligt jernbanetracé hvor af fremgår at traceet slår et mindre sving ind mod Almindingens Station. Vedhæftet som bilag.)

 

Teknik & Miljø bemærkninger: Museet gør indsigelse i forhold til kulturmiljøet omkring stationsbygningerne. Følges indsigelsen vil man reducere byggefeltet så stationsbygningerne friholdes (yderligere). Det betyder ikke nødvendigvis at antallet af sommerhuse reduceres hvis bebyggelsen kan fortættes i det øvrige byggefelt. Et byggefelt kan godt reduceres som følge af indsigelser (modsat kan det ikke udvides uden fornyet forslagsoffentliggørelse).

Selvom indsigelsen gøres med henvisning til at museet er myndighed i forhold til museumsloven, er der ikke specifikt meddelt indsigelse i forhold til planlovens § 29, der indebærer at en lokalplan ikke kan vedtages før indsigelsen er imødekommet.  Teknik & Miljø har dog valgt at drøfte indsigelsen med museet ved besigtigelse den 17/5. Teknik & Miljø har her opnået enighed om, at museet vil være tilfreds, hvis kommunalbestyrelsen reducerer byggefeltet så engarealet mellem stationsbygningen og Ekkodalshuset friholdes for bebyggelse, og hvis et vist vejanlæg mellem de gamle jernbanetracerer fjernes. Herved bevares det oprindelige forterræn ved stationsbygningen. Museet er ikke i tvivl om at en såkaldt tømrervej i virkeligheden er et gammelt jernbanetrace med oprindelig forbindelse til Gudhjem (Se kortbilag vedlagt museets indsigelse). Teknik & Miljø mener ikke at Teknik- og Miljøudvalget er forpligtet til at følge museets indsigelse, men det foreslås alligevel at indsigelse bør imødekommes. En byggefeltsreduktion betyder ikke nødvendigvis at byggemulighederne ændres mht. sommerhusantal (maks. 30 sommerhuse)

Ændringsforslag: Lokalplanens byggefelt reduceres til ikke at omfatte engarealet mellem Stationsbygningen og Ekkodalshuset, og at der ikke muliggøres anlæg af en ny vej mellem tømmervej og stationsbygning.

 

2- Ancher Müller Almindingsvej 22 Aakirkeby, Indsigelsen er medunderskrevet af 30 personer.

a)     Indsigerne forventer at en øget trafikal belastning til og fra området vil medføre uhensigtsmæssig risiko for uheld.

b)     Udsynet til Ekkodalen og udsynet til højderyggen vil blive spoleret.

c)     Støjniveauet fra boligerne vil øges ved etablering til en feriebebyggelse.

d)     Bebyggelsen vil medføre øget risiko for indbrud og tyveri i området.

e)     Ønsker Almindingens Station skal være fritliggende som historisk turistattraktion med mulighed for beskuelse uden omkringliggende sommerhuse.

f)       Henviser til at lokalplanområdet ligger tæt på natura 2000 område og er omfattet af skovbyggelinje.

g)     Mener at lokalplanen er i strid med kommuneplanens retningslinjer vedr. værdifulde geologiske formationer der skal bevares synlige uden skæmmende eller slørende bebyggelse eller beplantning.

h)     Oplyser at der er fældet en del træer på lokalplanens område og derved ændret området fra bevokset til ubevokset. Mener at arealet skal betragtes som skov og ikke som industrigrund.

i)        Underskriverne ønsker hele lokalplanområdet anvendt som rekreativt opholdsareal.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

a)     Den trafikale belastning vil øges i mindre grad svarende til sommerhusområdet, dette forventes ikke at give nogen væsentlig belastning i forhold til den trafik der i forvejen er til Ekkodalen

b)     Lokalplanens redegørelse indeholder en visualisering, hvor det fremgår, at bebyggelsen ikke vil påvirke det nuværende udsyn mod nævnte højderyg væsentligt (side 12).

c)     Evt. støj fra legende børn eller lignende reguleres ikke med lokalplanen, men den støjmæssige påvirkning fra boligbebyggelsen vurderes ikke at få nogen større betydning for naboområderne.

d)     Risikospørgsmålet reguleres ikke med lokalplanen, men det vurderes ikke at yderligere beboere eller bebyggelse i området vil indebære væsentlig større utryghed, da området i forvejen er et af de mest kendte og besøgte turistmål på Bornholm.

e)     Forslaget indebærer at byggefeltet mellem Stationsbygningen og Ekkodalshuset, og evt. også et areal mod nord (mellem stationsbygningen og Ekkodalsvejen) ikke etableres. (Der henvises til behandlingen af indsigelse 1).

f)       lokalplanområdet omfattes ikke af natura 2000. Det er desuden regionskommunen der har dispensationskompetencen i forhold til skovbyggelinjen, og det vurderes her at en dispensation fra skovbyggelinjen ikke vil være i strid med principperne herfor jf. naturbeskyttelseslovens §17.

g)     Disse forhold er vurderet i lokalplanens redegørelse der påviser at bebyggelsen ikke har visuel indflydelse på det geologisk interessante miljø i sprækkedalen. Naturstyrelse Roskilde har da heller ikke, som myndighed, fremsendt bemærkninger vedrørende denne vurdering.

h)     Området har status som industriområde indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Den omtalte beplantning er desuden fjernet før lokalplanforslagets offentliggørelse og i perioden op til offentliggørelsen af lokalplanforslaget har ejeren lovligt kunnet regulere områdets bevoksning.

i)        Indsigelsen kan imødekommes delvist, hvis byggefeltet reduceres som foreslået af Bornholms Museum. Det vil derimod ikke være muligt, på grundlag af det offentliggjorte lokalplanforslag, at udlægge hele arealet til rekreativt formål. Hvis lokalplanen ikke vedtages vil savværksgrunden fortsat være en industrigrund.

Ændringsforslag: Der foreslås ændring af byggefelt som omtalt under pkt. 1. Derudover anbefales det ikke at ændre lokalplanen som følge af indsigelsen.

 

3- Peter Øgaard Gl. Krovej, 8300 Odder.

Mener at en sommerhusbebyggelse på arealet er en kortsigtet aktivitet på bekostning af de langsigtede natur og oplevelses kvaliteter der er i områdets karakter og særpræg.

Indsigeren mener, at lokalplanen bør vedtages med en reduceret bebyggelse, således at det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Almindingens Station bevares ubebygget ved at byggefeltet reduceres til ikke at omfatte engarealet mod vest mellem Stationsbygningen og Ekkodalshuset samt arealet mod nord mellem stationsbygningen og Ekkodalsvejen.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Der henvises til behandlingen af indsigelse fra Bornholms Museum under pkt. 1. Mht. byggefeltet mellem stationsbygningen og Ekkodalsvejen vurderes det, at denne del ikke vil have væsentlig indflydelse på området omkring stationsbygningerne.

Ændringsforslag: Der anbefales kun byggefeltsreduktion som nævnt under pkt. 1.

.

4- Peter Bo Nielsen,Holmevej 58, 2860 Søborg

Ønsker ikke lokalplanområdet bebygget, men opryddet så det kan være et areal der indgår i det unikke naturområde.

 

Teknik & Miljøs bemærkning: Se bemærkninger under 2-i

Ændringsforslag: Indsigelse anbefales ikke imødekommet.

 

5- Ulf Müller, Ekkodalsvej 2, 3720 Aakirkeby (grundejer)

a)     Ønsker at der tillades ovenlysvinduer i bebyggelsen, argumentet herfor at solpaneler og ovenlysvinduer i sit ydre fremtræder ens.

b)     Ønsker byggefeltets afstand til Alminding Stations skel reduceres fra 10 meter til 5 meter, da der ifølge indsigeren ikke er saglig eller juridisk begrundelse for ikke at følge byggelovens mindste krav til skelafstand i sommerhusbebyggelse. Indsiger mener at afstandskraver til Almindingens Station er urimeligt da der er byggelinjer på 60 meter til Almindingsvej og 20 meter til Ekkodalsvej.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

a)     Begrundelsen for der ikke tillades ovenlys i området er primært at dette vil medføre unødvendig oplysning af nattehimlen i det specielle naturområde, samt at ovenlysvinduer ikke vil være særlig foreneligt med det oprindelige ønske om at etablere en speciel ”skovhus-bebyggelse” med et dæmpet udtryk. Solpaneler kan i øvrigt udføres med flere farver og former for refleksbehandling (oplysning ved nyligt afholdt solcelle-seminar). Derved undgås de refleksioner man også kender fra ovenlysvinduer.

 

b)     Byggefeltets afstand til Almindingsvej og Ekkodalsvej er begrundet i drøftelser med Naturstyrelsen Roskilde. Byggefeltets afstand til stationsbygningens matrikelskel er fastlagt af hensyn det særlige kulturmiljø omkring stationsbygningerne (10 m fra skel) Det vil desuden ikke være muligt at udvide byggefeltet uden at offentliggøre et nyt lokalplanforslag og indsigelsen bør derfor ikke imødekommes (se i øvrigt bemærkninger under pkt. 1)

 

Ændringsforslag: Der anbefales en præcisering af lokalplanens § 6.2, så ”Der tillades forsænkede solvarmepaneler i tagfladen” erstattes med ”Der tillades forsænkede solpaneler med refleksdæmpet sort eller grå overflade”. Derudover anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

6 - Birgitte Borgen Markussen, Carlshøjvej 56 2800 Lyngby (ejer af stationsbygningen) samt Rigmor Hansen og Helge Østergaard Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby (ejere af Ekkodalshuset)

 

a)     Ønsker ikke engområdet mellem stationsbygningen og Ekkodalshuset udlagt som byggefelt med friholdt som blivende engområde. Oplyser at der er et meget blandet dyreliv på engen.

b)     Ønsker at alle de originale stationsbygninger omfattes af bevaringsbestemmelser dvs. inkl. pakhuset mod syd.

c)     Ønsker at ”Birke Alléen” der siden stationens åbning har været forbindelse mellem jernbanestationen og traktørstedet Ekkodalshuset bevares.

d)     Ønsker at vejadgangen fra Ekkodalsvej til stationsbygningen indtegnet på situationsplanen.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

a)     Mht. evt. reduktion af byggefeltet – der henvises til behandling af indsigelse fra Bornholms Museum.

b)     Der er ikke noget der forhindrer at pakhuset medtages i bevaringsbestemmelserne, selvom bygningen ikke er vurderet som bevaringsværdig i kulturmiljøatlasset/SAVE systemet. Teknik & Miljø vurderer dog at det godt kan forsvares at bevare bygningen når ejeren selv ønsker det.

c)     ”Birke Alléen” er en oprindelig stiforbindelse mellem Stationen og Ekkodalen, som dog siden jernbanens nedlæggelse har mistet sin betydning. Den ligger umatrikuleret ved skel, på en del af ”savværksgrunden”. I lokalplanen er der anvist en mere hensigtsmæssig stiforbindelse langs lokalplanområdets sydlige skel, med forbindelse til det nye sommerhusområde.

d)     Vejadgangen fra Ekkodalsvej til stationsbygningen er ikke vist på situationsplanen (kun nye vejanlæg var indtegnet) Da der er tale om en eksisterende vejadgang berøres den ikke af planen, men det bør alligevel fremgå af kortbilaget at den er findes.

 

Ændringsforslag: Det anbefales at pkt. 6.a imødekommes (tilsvarende under indsigelse 1), at Kortbilag 2 ændres så pakhuset også medtages som bevaringsværdig og at vejadgang fra Ekkodalsvejen til stationsbygningen indtegnes på kort. Det anbefales ikke at i mødekomme pkt. 6.c

 

7 - Steen Møller, De bornholmske Jernbaner

Ønsker at fastholde muligheden for genetablering af en veteranjernbane mellem Almindingen Station og Hareløkkerne. I den forbindelse ønskes det at sikre areal omkring stationsbygninger uden bebyggelse så et jernbaneanlæg vil kunne etableres. Herudover ønskes stationsbygningerne og Birke Alléen mellem stationen og Ekkodalshuset bevaret.

Teknik & Miljø bemærkning:

Der er ikke i kommuneplanen eller andre beslutninger taget stilling til om der i området kan gennemføres en veteranjernbane. Dette er derfor kun overvejelser i foreningen De Bornholmske Jernbaner. Med hensyn til ønsket om at arealer omkring stationsbygningen friholdes, henvises til bemærkninger under indsigelse 1. 

Mht. Birke Alleen henvises til bemærkninger under 6.c.

 

Ændringsforslag: Der foreslås ændring af byggefelt m.v. som nævnt under pkt. 1. Indsigelse anbefales derudover ikke imødekommet. 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det er i indstillingen til dette punkt angivet at lokalplanen har nummer 055 og at  kommuneplantillægget har nummer 028. De rigtige numre er som angivet i punktets overskrift og i sagsfremstillingen: Lokalplan 030 og Kommuneplantillæg nr. 5. 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Bornholms Museum (TIF)

2.
Bornholms Museum, efter besigtigelse 24.05.11 (MSG)

3.
Bornholms Museum- efterfølgende bemærkning (MSG)

4.
Ancher Müller og 30 med underskrivere (TIF)

5.
Peter Øgaard Indsigelse mod Lokalplan 030 (MSG)

6.
Peter Bo Nielsen Indsigelse mod lokalplan 030 (MSG)

7.
Ulf Müller Indsigelse til lokalplan 030 (TIF)

8.
Birgitte B. Makussen, Rigmor Hansen og Helge Østergaard... (TIF)

9.
Steen Møller, De Bornholmske Jernbaner (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Endelig vedtagelse af lokalplan 060- For et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter

01.02.05P16-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

23

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er udarbejdet et lokalplanforslag 060 for at muliggøre evt. byggeri på kajen og fastlægge parkeringspladser, grønne områder m.m. i forbindelse med etablering af et havnebad.
Lokalplanen har været sendt i offentlig høring og der er indkommet 4 bemærkninger/ indsigelser. De omhandler primært disponering af kaj-arealet og fordelingen mellem grønt område, byggefeltet og P-plads.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller til

a)     at lokalplanen vedtages endeligt med mindre ændringer som følge af indsigelser mod lokalplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 060 for et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter blev sendt i offentlig høring den 9. marts 2011 med høringsfrist den 9. maj 2011. Der er indkommet 4 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Indsigelsesbehandling:

1: Geert Jakobsen formand for Hasle Marina I
Bemærker, at ejerforeningen er som udgangspunkt meget positive overfor en udvikling af Hasle havn, og det nye havnebad vil bliver en attraktion, som vil tiltrække flere turister til Hasle. Ejerforeningen mener, at der er behov for flere parkeringspladser og at det bør klargøres, hvordan parkeringssituationen i fremtiden skal løses på havnen. Der ønskes en adskilt ind- og udkørsel til Hasle Marinas parkeringsareal.

 

 

2. Egon Mortensen:

Har spørgsmål til lokalplanens § 4.1 og 4.4 om hvordan de skal forstås vedr. betegnelse af områderne og redskabsskurernes størrelser.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til punkt 1 og 2:

Den indbudte konkurrence for et havnebad i Hasle er afsluttet og vinderforslaget udpeget. Servicebygning i tilknytning havnebadet er foreslået placeret yderst på molen, hvorved en større del af det eksisterende grønne område kan bevares som rekreativt område. Det er ligeledes på diverse møder fremkommet ønsker om at bevare en større dele af området som grønt område. Da konkurrencens udfald nu kendes, er det nu muligt at lave en bedre disposition af arealerne. Det grønne område udvides, byggefeltet reduceres og parkeringspladsen præciseres (ca. 24 P-pladser) f.eks afgrænset, som vist på et forslag til revideret kortbilag 2.
Mht. til skiltning med ud- og indkørsel på området vil det blive taget op i forbindelse med etablering af parkeringsplads og vejadgang. Parkering i øvrigt udenfor lokalplanområdet på Hasle havns områder bliver overvejet i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for havnen.

 

Følgende rettelser i paragraffer og kortbilag:

Lokalplanens § 4.1Bebyggelsen må kun placeres indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt område B

Område B rettes til A, da det er en skrivefejl i paragraffen, da byggefeltets bogstav er A.

 

Lokalplanens § 4.4Redskabsskurenes størrelse må ikke overstige 30 m² og må ikke sammenbygges

§ 4.4 ændres til -  De enkelt redskabsskures størrelse må ikke overstige 30 m². Mindre redskabsskrue kan sammenbygges, dog må deres samlede antal m² ikke overstiger 30.

 

Kortbilag 2 – byggefeltet reduceres og en lidt større del af det eksisterende grønne område bevares som rekreativt område. Se det reviderede kortbilag 2.

 

3. Kystdirektoratet:

Bemærket, at inden planerne om havnebad realiseres skal de konkrete planer VVM-screenes af kystdirektoratet.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:
Det konkrete projekt for havnebadet i selve bassinet vil blive VVM-screenet af Kystdirektoraret, som er myndighed for søterritoriet. Lokalplanen omhandler kun de landfaste arealer som er screenet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

4. Lenard Jensen

Indsigelse og bemærkninger vedr. ejendomsvurdering. Bemærkningen vedrører primært klage over ejendomsvurderingen af Hasle Marina og vedrører ikke lokalplanens indhold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Gert Jakobsen (MSG)

2.
Egon Mortensen (MSG)

3.
Kystdirektoratet (MSG)

4.
Lenard Jensen (MSG)

5.
Revideret kortbilag 2 (PDF)

6.
Lokalplanforslag 060 (PDF)

7.
Vinderforslag af Havnebad (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Anlægsbevilling til indkøb af nye busser til BAT

13.05.12Ø20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

24

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 16. maj 2011 besluttede udvalget at anbefale, at BAT udskifter 12 busser i 2011, med henblik på bl.a. at opnå en besparelse på brændstofforbruget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at BAT indkøber 12 nye busser i indeværende år

b)     at der gives en anlægsbevilling på 24,2 mio. kr. til indkøb af busser,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 24,2 mio. kr. finansieret af BATs driftsbudget med 6,2 mio. kr. og af de likvide midler med 18.0 mio. kr.

d)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

e)     at BATs driftsbudget reduceres med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år fra 2012.

 

Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

BAT råder i dag over 23 busser. Heraf er de 2 alene reservebusser samt 2 busser der er vinterreserve, samt driftsbusser i perioden påske til efterårsferien. Det vil sige at der er 19 ”helårlige” driftsbusser. Heraf kører de 12 busser ca. 75 % af den samlede kørsel på det regionale busnet.

 

De nuværende busser kører ca. 2,5 km. pr. liter diesel. Det forventes at nye busser vil køre ca. 30 % længere, hvilket i alt giver en forventet besparelse på brændstofforbruget på godt 1,4 mio. kr. ved udskiftning af 12 busser.

 

Herudover ventes et væsentligt fald i vedligeholdelsesomkostninger.

 

I den nuværende buspark er hver bus indrettet med 30 siddepladser, hvilket bevirker at der er en del rejsende som må stå op over længere strækninger.

 

De påtænkte indretning af nye busser vil betyde at sædeantallet øges til 46 siddepladser, og vil dermed være et væsentligt kvalitetsløft for passagererne. Samtidig vil de nye busser have lavt gulv i en del af gulvarealet, så gangbesværede kunder kan bruge busserne.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås følgende finansiering af busserne:

Busserne finansieres med BATs overførte overskud fra 2010 på 4,7 mio. kr., med bevillingen til indkøb af busser på 1,5 mio. kr. i 2011 samt 18 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning.

 

Den årlige bevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af busser, blev bevilliget BAT i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2011. Det er kun det afsatte beløb i 2011 der indgår i finansieringen af buskøbet, og der er således fra 2012 og frem afsat 1,5 mio. kr. i BATs driftsbudget til indkøb af busser.

 

Det foreslås at BATs driftsbudget nedskrives med 1,8 mio. de næste 10 år som følge af reducerede driftsudgifter – svarende til godt 8 % af BATs budget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Høringssvar 21-06-2011 - Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar 14-06-2011 - Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2011 - forbedring af krydsforhold for cyklister

05.13.10S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

25

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 01. marts 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2011, herunder 500.000 kr. til løsning af mindre vejprojekter med et tema om forbedring af krydsforhold for cyklister.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til mindre vejprojekter til forbedring af  

krydsforhold for cyklister,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af den ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Cykelstierne i det regionale cykelvejnet på øen krydser mange steder veje, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder. Der er derfor udvalgt en række steder som er særligt belastet og som har givet en del henvendelser.

Stederne, der er udvalgt er krydsninger på Svanekevej og Byledsgade i Rønne, Nyker Hovedgade i Nyker og Sct. Klemensgade i Klemensker. Anlægsarbejderne vil bestå i bl.a. hævede flader, skiltning mv.

Herudover vil Teknik & Miljø indgå i et samarbejde med Energitjenesten, Politiet, Sundhedsområdet, Svaneke Skole, Nexø Skole og Kongeskærskolen i Allinge-Sandvig om et fælles projekt om en bilfri skole.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som er overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at udgifterne til løsning af mindre og aktuelle vejprojekter til forbedring af krydsforhold for cyklister i 2011 vil beløbe sig til 500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Høringssvar vedr. lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne  

01.02.05K04-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

26

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

26

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2011, at sende forslag til lokalplan nr. 051 i offentlig høring. Lokalplanen ledsages at et kommuneplantillæg nr. 009. Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre bevaringen af Rønnes historiske bymiljøer.  Ved høringsfristens udløb den 11. april var der indkommet fem høringssvar til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af Rønne, samt kommuneplantillæg 009, vedtages med mindre ændringer som følge af indsigelser.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 051 mv. blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 27. januar 2011. Lokalplanen afløser en ældre bevarende lokalplan nr. 54, som efterhånden var utidssvarende. En ny Lokalplanen vil desuden medvirke til at synliggøre bevaringsindsatsen overfor borgere og rådgivere.

Ved offentliggørelsen blev der sendt et retteblad ud så tekst og kortbilag er i overensstemmelse, jf. bilag 1.

Lokalplanområdets afgrænsning er, i forhold til tidligere lokalplan, udvidet til også at omfatte skræntområdet, en række markante enkeltbygninger på Rønne havn, samt ”Slottet” syd for bevaringsområdet. Lokalplanen er som tidligere underopdelt i delområder (A, B og C) med forskellige bevaringskrav.

Kommuneplantillæg nr. 009 skal sikre overensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsninger og kommuneplanens.

Der er inden for indsigelsesfristens udløb modtaget fem høringssvar, jf. bilag 2:

 

     A.       Slots- og Ejendomsstyrelsen, har behandlet lokalplanforslaget og har ingen bemærkninger.

 

     B.       Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på mindst 1,17 m DVR90 (normal vandstand).

 

     C.       Jette Melander-Jensen, Enebærløkken 1, finder det skræmmende, hvis der åbnes op for nybyggeri mellem udsigtskilerne på skrænten ned mod Munch Petersensvej og Rønne Havn. Hun foreslår, at bestemmelse 7.7 ændres så skræntområdet friholdes for byggeri.

 

     D.       Johnny Winther Holbech, Møllegade 16, finder, at bestemmelse 5.37 til 5.43 vedrørende tagvinduer og kviste er begrænsende i forhold til de hidtil meddelte byggetilladelser, som det kan ses i bybilledet. Han spørger om det er ret og rimeligt i forhold til en husejer, eller ved ejerskifte, at hvad der efter hidtidig administrationspraksis har kunnet lade sig gøre, ikke vil være tilladt fremover.

 

     E.       Jacob B. Turman, Krystalgade 12, finder bestemmelsen om, at der skal anvendes naturskifer ved udskiftning af tage i delområderne A, hvis huset oprindeligt er opført med naturskifertag, for restriktiv. Han foreslår, at bestemmelse 5.27 ændres så ejeren selv må vælge materiale til taget i de tilfælde, hvor bygninger før den gældende lokalplan, har fået opført tag i både skifer og røde tegl.

 

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

 

Ad A.       Ingen kommentarer.

 

Ad B.       Teknik & Miljø anbefaler at følge Kystdirektoratets anbefaling, da lokalplanforslaget ikke indeholder bestemmelser om sokkelkote for nybyggeri/tilbygninger ved eksisterende bebyggelse. Sokkelkoten fastsættes dog til 1,8 m DVR90 er i overensstemmelse med retningslinjerne for byggeri og anlæg i Kommuneplan 2009.

              Ændringsforslag: Under afsnit 6 om nybyggeri og større moderniseringer indsættes følgende bestemmelse: ”For nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på minimum 1,8 m DVR90.”

 

Ad C.       Størstedelen af den omtalte skrænt indgik ikke i den oprindelige lokalplan 54 som byggeområde, og er da heller ikke bebygget i dag. Skrænten fremstår som en græsklædt skråning, som en åben bufferzone mellem eksisterende bybebyggelse og hovedvejen Munch Petersensvej/havnen. På skræntområdet findes et mindesmærke for faldne søfolk under 2. verdenskrig, en trappe og en gangsti mellem havn og by samt en række udsigtspunkter med bænke langs Kapelvej ovenfor skrænten.

              Det fremgår af forslaget til ”Trafikplan for Rønne 2011 – 2021, at Munch Petersensvej i dag er en af Rønnes mest befærdede veje. I planen er der prognosticeret en yderligere stigning af trafikbelastningen på mellem 14 og 18 procent, som følge af en omfordeling af trafikken. Det vil medføre en yderligere støjbelastning af det allerede støjbelastede område.

              Lokalplanen vil evt. muliggøre nybyggeri på skrænten, men det vil dog være særdeles problematisk, hvis der er tale om miljøfølsomme funktioner som boliger, da planen ikke indeholder bestemmelser, som kan sikre en boligbebyggelse mod støjgener. Dette forhindrer ikke at der muligvis kunne opføres andre former for byggeri på skræntområdet.

              De landskabelige forhold, herunder det stærkt skrånende terræn gør det dog vanskeligt at udnytte arealet til bebyggelse. Dele af det opfattes desuden som et grønt område der i dag fungerer fint, som en naturlig afgrænsning mellem by- og havneområde.                   

              Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler på den baggrund, at indsigelsen imødekommes således at bestemmelse 7.7 ændres og suppleres med: ”Det ubebyggede skræntområde langs Munch Petersensvej, der ikke er udstykket til bebyggelse, skal desuden helt friholdes for ny bebyggelse.”

               

Ad D.       Bestemmelserne vedr. tagvinduer m.v. svarer til den praksis der blev indført med de nye bevarende lokalplaner i Gudhjem og Aakirkeby. En ny lokalplan vil altid indebære at der indføres et nyt administrativt grundlag af betydning for de ejendomme der omfattes. Der vil dog evt. være mulighed for at søge dispensation for lokalplanens bestemmelser, når dette er planlægningsmæssigt velbegrundet. Teknik & Miljø vurderer at de nye lokalplanbestemmelser i højere grad vil medvirke til at ovenlysvinduer m.v. udføres under større hensyntagen til det oprindelige kulturmiljø end den tidligere lokalplan.

              Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad E.       Bestemmelsen i 5.27 skal netop sikre at huse i område A, der også oprindeligt har været opført med naturskifer eller glaserede tegl også fremover udføres med denne tagdækning. Hensigten er således er at bevare husene med et tidstypisk træk. Det vil i de konkrete tilfælde skulle vurderes om et hus der f.eks. har to tagbeklædninger skal udføres med den ene eller den anden tagbeklædning. Udgangspunktet vil dog være, at de oprindelige tagbeklædninger skal bevares.

              Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Lokalplanforslag nr. 51 (PDF)

2.
Bilag 1. Brev om udvidet delområde og høringsbrev (PDF)

3.
Bilag 2. Indsigelser/bemærkninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Behandling af bidrag til forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021

05.13.01P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

28

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen, beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde d. 11. januar 2011 at udsende forslaget til Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 i offentlig høring i perioden fra 01. februar til 01. april 2011

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 29 forskellige skriftlige bidrag om en række forhold og emner. Der har været afholdt et orienterende offentligt borgermøde d. 08. marts 2011 og trafikplanforslag og bidrag er gennemgået og drøftet med Bornholms Politi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

Forslag til politisk beslutning

a)     Det foreslås at der etableres adgang til Campus fra Smallesund og at denne forbindes til ny Ringvej

b)     På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til de økonomiske konsekvenser ved tilslutning af Smallesund til ny Ringvej

Forslag til ændringer i Trafikplanen:

c)     Hastighed på Strandvejen ændres ikke fra nuværende 50 km/t til 60 km/t som forslået i planen.

d)     Hastighed på Nordre Ringvej ved krydsning af cykelsti ændres ikke fra nuværende 50 km/t til 60 km/t som foreslået i plan

e)     Nuværende hastighed på Nordre Kystvej på 60 km/t opretholdes fra Haslevej til kort før badestrand og en med en hastighed på 50 km/t.

f)       Bøjlevej og rundkørsel ved havn foreslås udtaget af planen.

Udover ovennævnte forslag og bidrag vurderes følgende med andre myndigheder:

g)     Kollektiv trafik tages op med BAT

h)     Vejforhold på Zahrtmannsvej gennemgås og evalueres i 2011/12

i)        Bus- og parkeringsforhold på Østergade afklares med Politi og BAT i 2011

j)       Ønske om ændret hastighed på Snorrebakken i Knudsker tages op med politiet ved krydsændring af Almegårdsvej

k)      På Haslevej fra Ndr. Kystvej til Ndr. Ringvej etableres parkeringsforbud i 2011.

l)        Den nuværende fodgængerovergang med gul blink på Byledsgade hvor cykelstien krydser, vil blive erstattet af en hævet flade uden fodgængerovergang, for at sænke hastigheden og sikre krydsningen for cyklister.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2011:

Anbefales, idet udvalget ønsker iværksat parkeringsanalyse snarest muligt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Liste A foreslår, at indstillingens pkt. a og b udgår og lader dem afvente det endelige projekt fra Campus.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med liste A's ændringsforslag tilføjet.

 

Sagsfremstilling

I offentlighedsfasen for Forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021 har Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø foretaget følgende:

Annonceret og udsendt ”Forslag til Trafikplan for Rønne 2011 - 2021” til offentlige myndigheder(herunder Bornholms Politi og Vejdirektoratet) og foreninger m.fl. og lagt forslaget på BRK`s hjemmeside, på biblioteker og alle øens borgercentrer.

Gennemgået og drøftet planens indhold med Bornholms Politi.

Afholdt offentligt borgermøde

Modtaget 29 forskellige bidrag til planforslaget.

Besvaret telefoniske henvendelser

Udformet miljøvurdering/sammenfattende § 9 redegørelse

 

 

Forhandling med politiet

Alle bidrag er gennemgået og drøftet med Bornholms Politi på møde d. 19. april 2011

Skrivelser fra Rønne politi af 10. maj 2011

 

Offentligt borgermøde

Afholdt i Rønne d. 08. marts 2011 med omkring 50 borgere

Der er skrevet referat fra borgermødet.

 

Modtagne bidrag

Regionskommunen har modtaget 29 forskellige bidrag og forslag til planforslaget. Bidragene er behandlet i bilag 1, der indeholder:

1.      Oversigt over bidrag i emnegrupper

2.      Gennemgang af bidrag der bl.a. indeholder følgende forslag:

     At nedsætte hastigheden på Snorrebakken, Strandvejen, Nordre Ringvej og ved Virkelyst.

     Sikring af fodgængerpassager på Ringvejen.

     Forbedring af svingbaner, T-kryds mm på Ringvejen, Zahrtmannsvej og Aakirkebyvej.

     Vejsammenhæng ved Sagavej/Smedegårdsvej.

     At ”uafklarede veje” (Nørregade-Snellemark) overvejes som sivegade..

     Forbedring af parkeringsforhold og skiltning.

     Forbedring af cykelforhold.

     Nedlæggelse af rundkørsel på St. Torv.

     Ændrede trafikløsninger på Rønne Havn og bemærkning til detailhandel på havn.

     Kommentarer til vejløsninger ved planlagt Campus og Rønne havn.

     Forslag til kollektiv trafik.

     Samt enkelte andre detailforslag og generelle kommentarer.

3.      Referat fra offentligt møde

 

 

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede tiltag vil indgå i fremtidige prioriteringer af anlægs- og driftsmidler.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Grethe Aagesen, Snorrebakken 44 (TIF)

2.
Referat fra Borgermøde 8. marts (DOC)

3.
Leo Rasmussen, Byledsgade 106 (MSG)

4.
Ove Andersen, Strandvejen 128 A (TIF)

5.
Ældrerådet (DOC)

6.
Flemming Kristiansen, Harbovej 111 (PDF)

7.
Rønne Havn A/S (TIF)

8.
Pia Nielsen, Strandvejen 120 (MSG)

9.
Maj-Britt Olesen, Strandvejen 158 (DOC)

10.
Tom Christensen og Kate Nielsen, Strandvejen 144 (TIF)

11.
Bech-Hansen & Studegaard A/S (TIF)

12.
Bech-Hansen & Studsgaard A/S (TIF)

13.
Henrik Kofod, Østergade 65 (MSG)

14.
Hans Kofod Andersen, Boderne 13 og Pia Wagner, Slåenvej 20 (TIF)

15.
Viggo Sonne, Strandvejen (TIF)

16.
Jens Martin Bach, Haslevej 77 (MSG)

17.
Claes Ludvigsen, Åvej 44 (DOC)

18.
Jan Søegaard Nielsen, Byledsgade 98 (TIF)

19.
Tom Christensen, Strandvejen 144 (TIF)

20.
Kim Caspersen, Eriksvej 2 (MSG)

21.
Stig M. Westh, Værmlandsvej 22 (DOC)

22.
Bo42, Gartnervangen 20 (PDF)

23.
Rønne Venstre (DOC)

24.
Advodan for beboer på Smallesund 99 og 99A (TIF)

25.
Bornholms Cyklist Forbund (PDF)

26.
Campus Bornholm og afdelingsrådet på Åvangsskolen (MSG)

27.
Campus Bornholm og Afdelingsrådet for Åvangsskolen (MSG)

28.
Peter Lund Olsen, Strandvejen 121 (TIF)

29.
Peter Lundby Hansen, Virkelyst 17 (TIF)

30.
Underskrifter fra beboer på Åvej (TIF)

31.
Underskrifter fra beboer på Smallesund, Drosselvangen mv. (TIF)

32.
Jens og Susanne Fridolf, Lersøvej 2 (MSG)

33.
Emneoversigt over bidrag (DOC)

34.
Skrivelser fra politiet (TIF)

35.
Miljøvurdering/sammenfattende § 9 redegørelse (DOC)

36.
Forslag til Trafikplan for Rønne (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne

82.09.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

27

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Østkraft har henvendt sig til Bornholms Regionskommune i forbindelse et demonstrationsprojekt til udstilling og demonstrering af vedvarende energiløsninger i boligen samt intelligente el-udstyr til husholdning.

Østkraft har i den forbindelse anmodet Bornholms Regionskommune om at få stillet en kommunal bygning til rådighed, Søndergade 22, Rønne.

Projektet støtter Bornholms Regionskommunes vision om ”Grøn Bæredygtig Ø” ved at bidrage til den voksende udvikling, som Bornholm står overfor på energiområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at ejendommen Søndergade 22, Rønne stilles til rådighed for projektet frem til udgangen af 2013,

b)     at Bornholms Regionskommune bidrager til projektet med 515.830 kr. svarende til anlægssummen til renovering af ejendommen Søndergade 22 i Rønne i henhold til projektbeskrivelsen.

c)     at der gives en anlægsbevilling på 515.830 kr. til renovering af Søndergade 22,

d)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 515.830 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, og

e)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Der er en stigende interesse for vedvarende energi og energirenoveringer blandt husholdningerne på Bornholm. Samtidig er Østkraft på vej med det store demonstrationsprojekt EcoGrid EU, hvor næsten 2000 bornholmske husstande skal direkte involveres i afprøvningen af fremtidens elsystem. Der er derfor behov for at skabe et hus, som den bornholmske forbruger kan besøge for at få inspiration til energirenoveringer, forstå og opleve hvad fremtidens elsystem kommer til at betyde og se mulighederne for at indpasse vedvarende energi i byområder.

Østkraft har derfor taget initiativ og vil, sammen med Business Center Bornholm, Teknik og Miljø og Bygge- og Anlægsklyngen, forsøge at skabe et demonstrationshus, som kan bruges til oplysningsarbejdet. 

 

Der arbejdes konkret med huset i Søndergade 22, Rønne. Huset er kommunalt ejet og har tidligere været brugt til Hybelordningen. Huset er valgt fordi det ligger centralt i Rønne, er velegnet som enfamilieshus, trænger til en energirenovering og ligger i det bevaringsværdige område.

 

Søndergade 22, Rønne er et enfamiliehus i to plan plus halv kælder med en opvarmet areal på 142 m2. Huset er aktuelt i en vedligeholdelsesstand under middel, med utidssvarende badeværelser, manglende køkken og manglende vedligeholdelse. Derudover ligger huset i energiramme G, altså en lav isoleringsgrad.

 

Formålet med huset er at have et sted, hvor den almindelige forbruger kan komme og se både smarte el-apparater og energirenovering det samme sted. Demonstrationshuset tænkes ikke som en total energirenovering men i stedet som en udstilling af forskellige energieffektive renoveringsløsninger således at besøgende netop for mulighed for at se flere løsninger som inspiration. Desuden vil disse forskellige løsninger blive præsenteret med deres økonomiske forhold samt og energimæssige effekter i boligen. På den måde vil besøgende få mulighed for at vælge den løsning som egner sig bedst til netop deres hjem.

 

Der er således tale om en modernisering og total istandsættelse af huset. Det er p.t. ikke muligt at placere huset i en bestemt energiramme da dette vil kræve en energiberegning der hører til i projektering. Husets energiramme vil blive forbedret væsentlig der der er tale om en efterisolering af fleste af bygningsdele, forbedring af varmeanlægget samt el-besparende tiltag.

 

Demonstrationsperioden afsluttes i december 2013, hvorefter Bornholms Regionskommune frit vil kunne disponere over ejendommen til evt. salg.

 

Huset har i 2009 vurderet en ejendomsvurdering på 975.000 kr. med den nuværende stand. Den nuværende salgspris er dog vurderet på ny til 800.000 kr. Efter energirenoveringen og moderniseringen vurderes at huset ved salg kunne indbringe mellem 1.600.000 og 1.800.000 kr. Dette iflg. vurdering af to uafhængige ejendomsmæglere.

 

 

 

 

Omkostninger til renovering:

Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb

Bornholms Regionskommune

515.830 kr.

Projektrelaterede omkostninger

(modernisering og energirenovering af huset)

Østkraft

1.367.553 kr.

Total

 

1.883.383 kr.

 

Det er p.t. usikkert hvordan Østkraft, som er initiativtager og projektansvarlig, vil opnå den fulde finansiering af projektet. Østkraft har indtil videre givet tilsagn om at indsætte 375.000 til projektet og er ved at undersøge muligheder hos Nykreditfonden og Realdania.

Foruden den ovenstående finansiering søges der sponsorater til materialer m.m. De første sponsorater er allerede opnået.

 

Økonomiske konsekvenser

I henhold til projektbeskrivelsen (se bilag) foreslås det at Bornholms Regionskommune afholder udgifterne til vedligeholdelse af ejendommen Søndergade 22, med henblik på at bringe denne op på en acceptabel vedligeholdelsesstand. Udgiften er beregnet til 515.830 kr. Herefter stilles ejendommen til rådighed for projektet frem til 2013, hvorefter ejendommen vil kunne sælges eller genudlejes. Alternativet vil være at ejendommen sættes til salg i den nuværende stand, forventeligt til en salgspris på 800.000 kr. Driftsudgifterne på ejendommen er i projektperioden anslået til 89.252 kr. årligt og afholdes af Teknik & Miljø. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Rumbeskrivelse Søndergade 22 (XLS)

2.
Projektbeskrivelse Søndergade 22 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Godkendelse af regnskab 2009 og budget 2011 for de kommunale almene ældre- og handicapboliger

03.11.02Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

44

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

29

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for de Kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger har på møde d.25. maj 2011 behandlet og godkendt regnskaber for 2009 og budgetter for 2011 med tilhørende vedligeholdelsesplaner, og indstiller disse til politisk godkendelse. Regnskab 2010 og budget 2012 forventes fremlagt for bestyrelsen ultimo september 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)     at regnskaber, budgetter og vedligeholdelsesplaner godkendes.

b)     det beskrevne princip for tilbageføring af lejen på Stenbanen godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

De kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger omfatter 6 enheder:

Plejecenter Slottet

Nylars Plejecenter

Plejecenter Aabo

Røbo og Klintebo

Plejecentrene i Svaneke og Aarsdale.

Stenbanen i Rønne.

 

De godkendte regnskaber og budgetter viser at huslejeregulering ikke er nødvendig i 2011.

 

Der er bemærkninger til 3 af afdelingerne:

 

Vedr: Aabo: Ifølge budgettet burde lejen reguleres op med 4 %. Bestyrelsen besluttede dog at udskyde en regulering til 1.januar 2012. Dels begrundet i at der er nogen usikkerhed om effekten på huslejen efter indførelse af fjernvarme i maj 2011 (En del af varmen betales over huslejen). Dels ville en regulering i 2011 kun få effekt i få måneder (pga.. varslingsperioden), og man ville risikere at få 2 huslejestigninger inden for få måneder.

 

Vedr. Røbo og Klintebo. Begge steder er der planer vej for forbedring af varmeforsyningen.

På Klintebo er fjernvarmen fra Aakirkeby på vej, og det interne fordelingsanlæg skal fornyes og indreguleres.

På Røbo er planer om opstilling af alternativ til oliefyret samt optimering af fordelingen og muligvis solfangere.

På vedligeholdelsesplanen er afsat i alt 600.000 kr. som boligernes bidrag. Såfremt dette ikke kan overholdes kan optages lån. Sagsbehandling fortsætter.

 

På Stenbanen er i februar 2011, afholdt beboermøde og valgt afdelingsbestyrelse. Regnskab 2009 og budget 2011 blev godkendt.

Budgettet for 2011 viste at den ved førstegangsudlejningen fastsatte husleje er for høj. Afdelingsmødet ønskede at den godkendte leje for 2011 blev tilbageført til udlejningstidspunktet, og forskelsbeløbet udbetalt til lejerne.

Dette princip blev godkendt af Bestyrelsen på ovennævnte møde d 25. maj.

Sideløbende hermed søges låneomlægning på Stenbanen, hvor det oprindelige lån erstattes af et med længere løbetid og lavere ydelse. Sagen ligger p.t. (07.06.2011) hos Økonomistyrelsen. Bestyrelsen indstiller at der, såfremt lån med lavere ydelse opnås, udarbejdes nyt budget, og ovennævnte princip for tilbageføring af leje anvendes. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. (Almene boligafdelinger skal i økonomisk henseende hvile i sig selv)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Oversigt over husleje for de Kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger 2011 (XLS)

2.
Slottet regnskab 2009, budget 2011 (PDF)

3.
Nylars regnskab 2009 budget 2011 (PDF)

4.
Aabo regnskab 2009, budget 2011 (PDF)

5.
Klintebo og Røbo regnskab 2009 og budget 2011 (PDF)

6.
Svaneke og Aarsdale regnskab 2009 og budget 2011 (PDF)

7.
Stenbanen regnskab 2009 og budget 2011 (PDF)

8.
Vedligeholdelsesplan Slottet 2011 - 2020 (PDF)

9.
Vedligeholdelsesplan Nylars 2011 - 2020 (PDF)

10.
Vedligeholdelsesplan Aabo 2011 - 2020 (PDF)

11.
Vedligeholdelsesplan Klilntebo - Røbo 2011 - 2020 (PDF)

12.
Vedligeholdelsesplan Svaneke - Aarsdale 2011 - 2020 (PDF)

13.
Vedligeholdelsesplan Stenbanen 2011 - 2020 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Godkendelse af vedtægtsændringer for Business Center Bornholm

24.10.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

06-06-2011

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

38

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

30

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Bornholms Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

Repræsentantskabet for Business Center Bornholm (BCB) godkendte ved et repræsentantskabsmøde 27. april 2011 ændringer i vedtægterne for Fonden for Business Center Bornholm. Ændringerne vedrører primært tilpasninger, så vedtægterne stemmer overens med de faktiske forhold. Vedtægtsændringerne træder først i kraft efter Regionskommunens og Vækstforums godkendelse.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum godkender vedtægtsændringerne for Business Center Bornholm, og at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Bornholms Vækstforum 6. juni 2011, pkt. 22:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Vedtægtsændringerne sker hovedsageligt som konsekvens af, at bestyrelsen for Business Center Bornholm vedtog en ny organisation og ledelse med virkning fra 1. januar 2011, og at udlånsaftalen med Bornholms Regionskommune om erhvervsambassadørstillingen stoppede pr. 31. marts 2011.

 

Der er foretaget tilpasninger af vedtægterne i flg. paragraffer:

-          § 3 Bestyrelse og ledelse; hvor ”Direktøren” er udskiftet med ”ledelsen”, og hvor afsnittet om udlån af BRK’s erhvervsambassadør er slettet.

-          § 5 Økonomi; hvor der nu står, at bestyrelsen udpeger et medlem af ledelsen, der sammen med formanden eller næstformanden tegner BCB.

-          § 6 Repræsentantskab; der forslås udvidet til også at omfatte Bornholms Kommunalbestyrelse, Bornholms Erhvervsråd samt 1 repræsentant fra hver faglig organisation, der er repræsenteret på Bornholm – foruden medlemmerne af Bornholms Vækstforum og 1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation, der er repræsenteret på Bornholm.

-          § 7 Repræsentantskabsmøder; Det er tilføjet, at bestyrelsen kan invitere gæster fra Bornholms erhvervsliv, som ikke har stemmeret ved eventuelle afstemninger, til de ordinære repræsentantskabsmøder.

 

Vedtægtsændringerne fremgår af bilaget, hvor ændringerne er markeret med rødt. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 6. juni 2011

1.
Nye vedtægter for Business Center Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Høringssvar, økonomistyringsnotatet

00.15.10K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

6

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

31

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomistyringsnotatet har været i høring i BRK's organisation.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

     at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende økonomistyringsnotatet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, idet han ikke kan anbefale sidste halvdel af afsnit 3.5.  "Mål- og rammestyringsmodellen forudsætter …."

Begrundelsen er, at han er bekymret for en løsrevet kontraproduktiv detailstyring, gennemført med de bedste intentioner.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Liste F kan ikke medvirke, idet de ikke kan anbefale sidste halvdel af afsnit 3.5.  "Mål- og rammestyringsmodellen forudsætter …."

Begrundelsen er, at de er bekymret for en løsrevet kontraproduktiv detailstyring, gennemført med de bedste intentioner.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. april 2011 at sende notat om økonomistyring i høring i perioden 4.-24. maj i MED-Hovedudvalget samt alle virksomheder, områdesekretariater og stabe.

Ved fristens udløb var indkommet i alt 18 høringssvar repræsenterende MED-Hovedudvalget, 12 virksomheder, 2 brugerbestyrelser, 1 områdesekretariat og 2 stabe.

MED-Hovedudvalget skriver bl.a.: "MED-Hovedudvalget kan på grundlag af drøftelserne medgive, at ændringerne ikke er store, snarere en beskrivelse af hvad vi gør i dag, og henholder sig til, at notatet har været igennem arbejdsgrupper, hvor både ledere og medarbejdere har deltaget. MED-Hovedudvalget har ikke yderligere bemærkninger."

Borger og Sundhed tilslutter sig MED-Hovedudvalgets høringssvar, men ser med bekymring på, at økonomistyringen er centraliseret yderligere.

Børne- og Skolesekretariatet konstaterer, at notatet ikke beskriver, hvordan den administrative udmøntning af de politiske mål kan ses i sammenhæng med udvikling af lederaftaler, ligesom hverken organisationens tilpasning til økonomistyringsopgaven, eller hvilke opgaver der skal løses centralt/decentralt, er afklaret. Endelig efterlyses en beskrivelse af kerneopgaverne i relation til styrings- og ledelsesinformation.

Bornholms PPR og Sundhedspleje har ingen bemærkninger

Vej & Park er glad for præciseringen vedrørende 0 budget-virksomheder i bilag 1.

Kildebakken tager notatet til efterretning, men undrer sig over, at de lokale MED-udvalg først høres, efter at punktet er behandlet af MED-Hovedudvalget.

Skolebestyrelsen ved Kildebakken tager notatet til efterretning.

Døgnplejen Bornholm henviser til MED-Hovedudvalgets høringssvar.

Løn og Personale har ingen bemærkninger.

Tandplejen er enig i MED-Hovedudvalgets betragtninger, og er derudover bekymret over, om de foreslåede begrænsninger i overførselsadgangen vil føre til, at Tandplejen fremover – i konkurrence med andre virksomheder – skal søge midler fra udvalget til renovering/udskiftning af klinikkernes udstyr, i stedet for som nu, hvor virksomheden selv sparer op over flere år til formålet.

Jobcentret anbefaler stærkt, at økonomifunktionen forbliver i Jobcenterregi, hvor den bl.a. fungerer som kontrollerfunktion og sikrer korrekt hjemtagelse af statsrefusioner.

Bornholms Biblioteker er kede af, at virksomhedsaftalerne forsvinder dels som input til deres flerårige virksomhedsplaner, dels som en konkret aftale om bevillingens størrelse i forlængelse af dialogen med udvalget. Virksomheden frygter desuden, at de mål, der fastlægges i budgetdokumentet, bliver på så overordnet niveau, at de ikke bliver særligt retningsvisende eller operationelle, hvorved både den politiske og overordnede administrative indsigt med driften risikerer at forsvinde.

Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen tager notatet til efterretning og opfordrer til endnu tættere samarbejde mellem virksomhederne og Økonomi og Analyse.

Dagtilbud Vest tager notatet til efterretning, men er betænkelig ved den øgede centralisering. Desuden mener virksomheden, at den foreslåede begrænsning på overførsel af underskud på maksimalt 2 % kan blive vanskelig at overholde, fordi det tager lang tid i henhold til overenskomsterne at gennemføre nødvendige tilpasninger af lønbudgettet til det faldende børnetal. Endelig er virksomheden bekymret for, om det ændrede bevillingsniveau vil medføre, at enkelte virksomheders underskud bliver fordelt på alle virksomheder inden for udvalgsområdet.

Røbo finder, at begrænsningerne i overførselsadgang er i orden.

DeViKa tilslutter sig generelt den nye model, men mener at incitamentet til at spare op skal være til stede. Udvalget adgang til at omdisponere evt. overskud bør derfor begrænses til ekstraordinære situationer.

Regional Udvikling henholder sig til MED-Hovedudvalgets indstilling.

Bornholms Plejehjem og -centre forstår behovet for at koncentrere styringen, men er bekymret for virksomhedernes reelle medindflydelse. Virksomheden ønsker, at bruger- og pårørenderåd kun deltager i det ene af de to årlige dialogmøder for at sikre plads til en dialog med udvalget om mål og visioner på det andet dialogmøde. Virksomheden er desuden bekymret for, om ejerskab, engagement og innovationskraften mindskes, hvis et virksomhedsoverskud af udvalget kan blive overført til andre virksomheder. Endelig efterlyser virksomheden at det medtages i notatet, at der sker en ensartet tildeling af midler i relation til opgaveløsningen. 

 

Bemærkninger

De fleste tager notatets indhold til efterretning. Det ændrede bevillingsniveau – som allerede er besluttet – er anledning til den mest udbredte bekymring, idet virksomhederne frygter, at deres engagement og arbejdsglæde forsvinder, hvis udvalgene inddrager deres evt. overskud til dækning af andres underskud.

Høringssvarene giver ikke i sig selv anledning til at foreslå ændringer i den beskrevne model.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i relation til høringen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Økonomistyringsnotat 31. marts 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering, Hans Rømer Skolen, afd. Aaker

82.09.05S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

45

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

32

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til konvertering til fjernvarme og investering i energioptimering ved Hans Rømer skolen, afdeling Aaker.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1.246.000 kr. til fjernvarmekonvertering og energioptimering på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.246.000 kr. finansieret med 25 pct. af Hans Rømer Skolens driftsbudget, med 25 pct. af anlægspuljen til energibesparende tiltag og 50 pct. af kvalitetsfondsmidlerne,

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø,

d)     at 50 pct. af den forventede besparelse, svarende til 50.000 kr., overføres fra Hans Rømer Skolen til puljen for energibesparelser,

e)     at varmebudgettet på Hans Rømer Skolen reduceres som anført i økonomiafsnittet, og

f)       at det resterende budgetmæssige underskud som følge af investeringen i pillefyr nulstilles.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010 at Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen i Aakirkeby og at udbudsforretningen i forbindelse med tilslutningen kunne igangsættes.

 

Der er nu indkommet tilbud på arbejderne, som dels omfatter tilslutningen til fjernvarmen samt nedtagning af eksisterende fyringsanlæg, og dels omfatter optimering af varme- og energistyringsanlæg med henblik på en optimal/bedre energiudnyttelse af fjernvarmen. Udgifterne kan opgøres til 1.246.000 kr. inkl. konsulentbistand og uforudsete udgifter.

Med tilslutningen til fjernvarme nedlægges det nuværende fyringsanlæg med oliefyr og pillefyr. Skolen har investeret i pillefyret jf. den model der er for investeringer i energibesparende tiltag, hvor virksomheden beholder besparelsen i to år ud over tilbagebetalingstiden. Pillefyret er taget i brug primo 2007, og med en forventet tilbagebetalingstid på 6 år er investeringen budgetmæssigt endnu ikke fuldt tilbagebetalt, idet niveauet for varmebudgettet fra før investeringen skal opretholdes til og med 2014.

Det skal bemærkes, at uden investeringen i pillefyret ville varmeudgifterne have været væsentligt højere end budgettet. Beregninger på baggrund af den gennemsnitlige oliepris, graddage og den faktiske fyringsudgift i perioden 2007 – 2010 viser, at investeringen godt og vel tjener sig hjem som forudsat.

Det er aftalt med Hans Rømer Skolen, at varmebudgettet reduceres til det forventede forbrug (før energioptimering) fra det tidspunkt, hvor skolen tilsluttes fjernvarmen. Samtidig nulstilles det budgetmæssige underskud ved investeringen i pillefyret, således at investeringen betragtes som fuldt tilbagebetalt. Det indgår i tilslutningsaftalen, at skolen ikke betaler fast afgift i årene 2011 til 2014, hvilket er indregnet i det forventede forbrug.

Finansieringen af investeringen sker med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne, 25 pct. fra puljen til energibesparende investeringer og 25 pct. fra skolens driftsbudget. Der forventes en yderligere energibesparelse på 100.000 kr. som følge af investeringerne, som deles mellem virksomheden og energipuljen. Investering har en tilbagebetalingstid på 12,5 år, som dog er det halve for skolen pga. finansieringen fra kvalitetsfondsmidlerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsudgift udgør 1.246.000 kr. der finansieres med 623.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, 311.500 kr. fra anlægspuljen til energibesparende tiltag og 311.500 kr. fra Hans Rømer Skolens driftsbudget.

Investeringen medfører en energibesparelse på anslået 100.000 kr., hvoraf halvdelen tilfalder skolen til afdrag på investeringen, mens halvdelen tilfalder puljen vedr. energibesparelser.

Skolens driftsbudget til varme reduceres med 260.900 kr. årligt til det forventede udgiftsniveau ved fjernvarme før investeringen i energioptimering, idet besparelsen herved medgår til finansiering af investeringen jf. ovenfor.

Det forudsættes, at fjernvarmekonverteringen sker fra september måned, hvor der resterer 40 pct. af varmesæsonen. Budgettet reduceres fra dette tidspunkt, og den samlede reduktion i 2011 – 2014 forventes at udgøre 887.000 kr. Fra 2015 forhøjes budgettet med 100.000 kr. svarende til arealafgiften.

 

 

 

2011 – 40 pct.

2012-14 pr. år

I alt

Nuværende varmebudget

299.000

747.600

 

Forudsat varmebudget ved fjernvarme før energioptimering

194.700

486.700

 

Budgetreduktion

104.300

260.900

887.000

 

 

½Skolens overførte budgetunderskud vedrørende investeringen i pillefyret nulstilles med virkning fra tidspunktet hvor fjernvarmen tages i brug. Det anslås, at der resterer en tilbagebetaling af investeringen på ca. 414.000 kr., idet dette først kan opgøres endeligt efter konverteringen.

 

Budgetmæssig saldo på pillefyrsinvesteringen primo 2011

 

-609.900

Nuværende varmebudget 2011 – 60 pct.

448.600

 

Forventet varmeudgift m.v. indtil konvertering

252.700

195.900

Forventet budgetmæssig saldo ved konvertering

 

-414.000

 

For årene 2011 – 2014 er der således netto en budgetreduktion på 473.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering, Klintebo og SACS Strøby

82.09.05S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

46

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

33

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering ved Klintebo og SACS Strøby.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 634.000 kr. til fjernvarmekonvertering og energioptimering ved Klintebo og SACS Strøby

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 634.000 kr. finansieret med 279.400 af Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje, 177.300 kr. af Klintebos driftsbudget og 177.300 kr. af anlægspuljen til energibesparende tiltag,

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø,

d)     at mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingen finansieres af eller tilbageføres til de respektive finansieringskilder, og

e)     at 50 pct. af den forventede besparelse, svarende til 41.250 kr., overføres fra Klintebo til puljen for energibesparelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010 at Klintebo og SACS Strøby skal tilsluttes fjernvarmen i Aakirkeby, og at udbudsforretningen i forbindelse med tilslutningen kunne igangsættes.

 

Der er nu indhentet tilbud på arbejderne, som dels omfatter tilslutningen til fjernvarmen samt nedtagning af eksisterende fyringsanlæg, og dels omfatter optimering af varme- og energistyringsanlæg med henblik på en optimal/bedre energiudnyttelse af fjernvarmen.

Udgifterne er opgjort til 1.367.500 kr. inkl. konsulentbistand og uforudsete udgifter. Heraf vedrører 279.400 kr. SACS Strøby og på Klintebo vedrører 32,6 pct. af udgifter den kommunale del af bygningerne, dvs. servicearealerne, svarende til 354.600 kr., i alt 634.000 kr. Den resterende del af udgiften vedrører boligerne og afholdes af boligregnskabet.

Forudsætningen for, at Bornholms Varme A/S ville føre fjernvarmeledningen til Klintebo er, at både Klintebo og SACS Strøby tilsluttes fjernvarmeforsyningen.

SACS Strøby opvarmes i dag af et pillefyr, som nedtages med henblik på salg. En eventuel salgssum anslås til ca. 40.000 kr. og vil blive modregnet i anlægsudgiften når et salg er gennemført. Med optimeringen af varmeanlægget forventes de samlede energiudgifter på SACS Strøby at være uændrede efter konverteringen, og SACS Strøby har således ikke en gevinst der kan finansiere investeringen.

Klintebo opvarmes i dag med olie, og det forventes, at der med fjernvarme og energioptimering kan opnås en årlig energibesparelse på den kommunale del af bygningerne på 82.500 kr., svarende til en tilbagebetalingstid på 4,3 år. Klintebo betaler halvdelen af investeringen og anlægspuljen til energiinvesteringer betaler halvdelen, idet halvdelen af besparelsen tilfalder puljen til energibesparelser.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsudgift for den kommunale del af arealerne udgør 634.000 kr., som finansieres således:

SACS Strøby, via Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje                 279.400 kr.

  - et eventuelt salg af pillefyret nedbringer denne del af anlægsudgiften.

Klintebo, servicearealer, via virksomhedens driftsbudget                                      177.300 kr.

Klintebo, servicearealer, via anlægspuljen til energiinvesteringer                            177.300 kr.

I alt                                                                                                           634.000 kr.

Halvdelen af den forventede besparelse på Klintebo, dvs. 41.250 kr., overføres til puljen for energibesparelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Anlægsbevilling til køb af systemer til hjemmesiden og Intranettet

83.07.15S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

40

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

34

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

Bornholms Regionskommunes nuværende systemer til hjemmesiden og intranettet er teknologisk forældede og skal derfor udskiftes til tidssvarende løsninger.

Politisk & Administrativt Sekretariat søger på den baggrund om en samlet anlægsbevilling til køb af et CMS-system til hjemmesiden og et CMS-system til intranettet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     At der gives en samlet anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til køb af et CMS-system til hjemmesiden og et CMS-system til intranettet.

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. finansieret af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget under politikområde 14 Fællesadministration.

c)     At afvigelser fra bevillingen i anlægsregnskabet tilbageføres til/finansieres af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget under politikområde 14 Fællesadministration.

d)     At anlægsbevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget under politikområde 13 Informationsteknologi. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 26. maj 2011 annoncerede regionskommunen to udbud af CMS-systemer på hjemmesiden:

 

Køb af et CMS-system til brug for regionskommunens hjemmeside, hvor vi kan tilbyde borgerne en digital interaktiv betjening 24 timer i døgnet.

Køb af et CMS-system til brug for regionskommunens intranet (Dragenettet), hvor medarbejderne kan informeres og vidensdele.

 

De nuværende systemer er forældede og opfylder ikke de krav, der i dag stilles til bl.a. selvbetjening, søgning, tilgængelighed og informationer.

 

De estimerede omkostninger hertil beløber sig til ca. 2,5 mio. kr. og dækker køb inkl. implementering, uddannelse af administratorer og redaktører og nyt grafisk design.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til køb af de to CMS-systemer. Udgiften kan finansieres af Politisk & Administrativt Sekretariats driftsbudget under politikområde 14 Fællesadministration.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti for byggekredit

13.03.01Ø60-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

47

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

35

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har den 8. juni 2011 på vegne af Bornholms Varme A/S ansøgt om kommunegaranti for byggekredit på 41 mio. kr. i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Østerlars og Østermarie.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti til Bornholms Varme A/S for en byggekredit på 41 mio. kr., optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti for en byggekredit på 41 mio. kr. i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Østerlars og Østermarie.

Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2010 endeligt godkendt projektforslaget for fjernvarmeprojektet i Østerlars og Østermarie. Varmecentralen placeres i Østerlars og vil desuden blive forberedt til senere at forsyne Gudhjem.

Projektet forventes påbegyndt medio 2010 og afsluttet med udgangen af 2011, hvor byggekreditten erstattes af et egentligt lån.

Økonomiske konsekvenser

Et tilsagn om kommunegaranti har ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi, og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Oversigt over afgivne garantier (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Uddelegering af kompetence fra kommunalbestyrelse til de stående udvalg

00.22.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

43

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

36

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Det skal overvejes, om en række sagstyper, som hidtil har været forelagt Kommunalbestyrelsen, skal uddelegeres til de stående udvalg.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at emnet drøftes med henblik på videre politisk stillingtagen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstiller til kommunalbestyrelsen, at de 5 nævnte sagstyper uddelegeres til de stående udvalg.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt for indeværende valgperiode.

 

Sagsfremstilling

Med Regionskommunens Styrelsesvedtægt af 1. januar 2011 er de stående udvalgs ansvarsområder udvidet og præciseret.

 

Det er derfor værd at overveje, om en række sagstyper, som hidtil har været forelagt Kommunalbestyrelsen, skal uddelegeres til de stående udvalg. Der tænkes konkret på følgende sagstyper:

·         Tilsynsrapporter

·         Godkendelser af tilbud

·         Redegørelser om magtanvendelser

·         Redegørelser om tvangsanbringelser

·         Årsberetninger fra råd

 

Listen er ikke udtømmende såfremt andre sager har lignende karakter.

 

Bilagte juridiske notat omhandler uddelegeringsmuligheden med fokus på tilsyn, men konklusionen er også gældende for de øvrige nævnte sagstyper.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Notat vedr. kommunalbestyrelsens delegationskompetence (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Tegningsberettigede i Bornholms Regionskommune

00.01.00A00-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

37

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende at direktionen i Bornholms Regionskommune jf. styrelseslovens § 32 kan underskrive sammen med kommunalbestyrelsens formand eller i dennes fravær 1. respektive 2. viceborgmester.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen

                  At kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning, økonomidirektør Claus  

                  Stensgaard Jensen og servicedirektør Johannes Nilsson kan underskrive sammen

                  med borgmesteren eller i dennes fravær 1. respektive 2. viceborgmester

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 27. maj 2004 at hvert medlem af direktionen kan underskrive sammen med regionsrådets formand eller i dennes fravær 1. respektive 2. viceborgmester.

Jf. Lov om kommunernes styrelse § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand(næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

 

Ved ansættelse af økonomidirektør og servicedirektør ønskes en fortsat bekræftelse af denne beslutning, således at direktionens medlemmer nævnes ved navns nævnelse jf. ovenstående.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Bemyndigelse til påtegning i henhold til Planlovens § 42

00.15.15A21-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

38

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende bemyndigelse til påtegning af servitutter jf. Planlovens § 42

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen

                      At der meddeles stående bemyndigelse til områdechefen for Teknik og

                      Forsyning og i dennes fravær afdelingschefen for Byggeri og Plan, til at påtegne

                      servitutter jf. Planlovens § 42

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Planlovens § 42 skal kommunalbestyrelsen påtegne servitutter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen         

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

39

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Der er igangsat en større evaluering af Folkemødet 2011. Processen udmunder i nogle anbefalinger, der kommer til drøftelse i kommunalbestyrelsen i september måned 2011.
I 2012 holdes Folkemødet den 13.-16. juni eller 14.-17. juni.

Folketingets energipolitiske udvalg kommer på besøg den 17. og 18. august 2011.