Referat
Socialudvalget
15-08-2011 kl. 12:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig budgetopfølgning maj 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31.05.2011 til Socialudvalget
  åbent 4 Ændringer af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet
  åbent 5 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 16 - 27
  åbent 6 Status på madleveringer
  åbent 7 Orientering om ny model for beregning af brugertidsprocenten i hjemmeplejen
  åbent 8 Kvalitetsstandard - Kvindekricecentre
  åbent 9 Tilsynspolitik samt revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning
  åbent 10 Ældrepris 2011
  åbent 11 Handicappris 2011
  åbent 12 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2011
  åbent 13 Uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2011
  åbent 14 BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010
  åbent 15 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 16 Kræftens Bekæmpelse/lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til netværksgruppe for efterladte
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

1

 

 

Fraværende

Leif Olsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig budgetopfølgning maj 2011 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo maj 2011 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Fokusopfølgning maj 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31.05.2011 til Socialudvalget

00.30.10Ø09-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

3

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter a) og b)

Socialudvalget indstiller c)

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter c)

 

Resumé

Udvalget besluttede i sit møde den 25. oktober 2010, at for at kunne leve op til ansvaret for driftsbevillingerne, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau. Da der ikke centralt i kommunen udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 til fagudvalgene, er der lavet en sådan inden for Socialudvalgets område.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at opfølgning tages til efterretning

b)     at Psykiatri- og Handicapvirksomhedens forventede merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2011 finansieres ved at overføre budgetmidler fra:

·   Borger og Sundhed (Visitation Ældre), hvis budget reduceres med 5,4 mio. kr. i 2011 svarende til virksomhedens overførte mindreforbrug fra 2010

·   Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre, hvor budgettet reduceres med 2,5 mio. kr.

c)     at DeViKas anmodning om anvendelse af overført overskud fra 2010 til 2011 anbefales til ØKE’s godkendelse

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Godkendt.

c) Indstilling anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30.5.2011 

 

Samlet for politikområde 5, 6, 17 og 18:

Resultatet fremgår af tabel 1:  

·         På den overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 er resultatet et samlet overskud på 18,7 mio. kr. Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er prognosen samlet set næsten uændret til trods for, at udvalgets anbefalinger med hensyn til virksomhedernes anvendelse af overførte mindreforbrug fra 2010 er indregnet i prognosen.

 

·         På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er også denne prognose samlet set næsten uændret.

 

I forhold til den senest centralt udarbejdede budgetopfølgning pr. 31.3.2011 ses en betydelig forbedret prognose. Hvor der på den overførbare bevilling pr. 31.5.2011 forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. pegede regnskabsprognosen pr. 31.3.2011 på et merforbrug på 13,6 mio. kr. Inklusiv det overførte mindreforbrug fra 2010 ses en forbedring af det forventede overskud på 8,2 mio. kr. - fra et overskud på 10,4 mio. kr. pr. 31.3 til et overskud på 18,6 mio. kr.  pr. 31.5.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011

 

Pr. 31.5.2011

Pr. 30.4.2011

Pr. 31.3.2011

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/ mindreforbrug i 2011 inkl. SU ’s anbefaling

Forventet over /underskud i 2011 inkl. SU’s anbefaling

Forventet mer/ mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Forventet mer/ mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

 

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Virksomhed

Overfør-bar

Ikke-overf.  bar

Overfør-bar

Ikke-overf.  bar

Overførbar

Ikke-overf.  bar

Overførbar

Ikke-overf.  bar

Overførbar

Ikke-overf.  bar

Overførbar

Ikke-overf.  bar

Borger og Sundhed (Visitation Ældre)

5.400

0

10.664

0

5.384

0

10.648

0

0

0

5.264

0

DeViKa

-642

 

250

 

-492

0

400

0

-492

0

400

0

Døgnplejen Bornholm

-650

 

2.770

 

0

0

3.420

0

0

0

3.420

0

Bornholms Plejehjem og-Centre

519

 

3.170

 

442

 

2.725

 

-229

0

2.054

0

Sekr. for politikområde 05

4.693

 

5.984

 

3.000

 

4.291

 

2.709

0

4.000

0

5: Ældre i alt

9.320

0

22.838

0

8.334

0

21.484

0

1.989

0

15.138

0

Rønne Botilbud

-950

 

801

 

-950

0

801

0

-1.046

0

705

0

Klintebo

-853

 

300

 

-853

0

300

0

-853

0

300

0

Nexøhuset

-330

 

75

 

-150

0

255

0

-405

0

0

0

SACS

-458

 

0

 

-250

0

208

0

-458

0

0

0

Røbo

-744

 

0

 

-452

0

292

0

-644

0

100

0

Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning)

-265

-3.668

225

-3668

-275

-3.300

0

-3.300

-275

-3.300

0

-3.300

Kommunikationscentret

-479

-3.300

276

-3300

-36

-3.300

719

-3.300

-755

-3.300

0

-3.300

Psykiatri og Handicap

-10.636

 

-7.900

 

-10.636

0

-7.900

0

-10.636

0

-7.900

0

Facility Management pol.omr. 06

0

 

-105

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Sekr. for politikområde 06

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

6: Psykiatri og Handicap i alt

-14.715

-5.968

-6.328

-5.968

-13.602

-5.600

-5.325

-5.600

-14.968

-5.600

-6.795

-5.600

17: Sundhed i alt

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

Bornholms Kommunale Tandpleje

-477

 

1.373

 

-300

0

1.550

0

-100

0

1.750

0

Borger og Sundhed

(Sundhed og Forebyggelse)

0

 

846

 

0

0

846

0

-546

0

300

0

18: Forebyggelse og behandling i alt

-477

 

2.219

 

-300

0

2.396

0

-647

0

2.050

0

I alt

-5.872

-5.468

18.729

-5.468

-5.568

-5.600

18.555

-5.600

-13.626

-5.600

10.393

-5.600

Politikområde 5 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på ældreområdet på i alt 22,5 mio. kr.  I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der samlet tale om en forbedring på knap 1 mio. kr. (på Sekretariatspuljen for politikområde 5 Ældre).

 

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for Psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Overførslerne fra 2010 nedbringer merforbruget i 2011, således at der samlet forventes et underskud på 6,3 mio. kr. Ændringen skyldes primært at udvalgets anbefalinger med hensyn til virksomhedernes anvendelse af overførte mindreforbrug fra 2010 er indregnet i prognosen. 

 

Psykiatri- og Handicapvirksomheden

Det forventede merforbrug inkl. overførsler fra 2010 skyldes alene merforbruget indenfor Psykiatri- og Handicapvirksomheden bl.a. som følge af tilgangen af enkeltsager fra børne- og ungeområdet til Psykiatri- og Handicapvirksomheden. Psykiatri- og Handicapvirksomheden forventer således et merforbrug på 10,6 mio. kr. og inkl. overført mindreforbrug fra 2010 et underskud på 7,9 mio. kr.  

 

En nærmere redegørelse for merforbruget i Psykiatri- og Handicapvirksomheden, herunder tiltag til nedbringelse af merforbruget behandles som et selvstædigt punkt på udvalgets dagsorden.

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er en lille forbedring i forhold til prognosen pr. 30.4.2011.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Samlet for forebyggelse og behandling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på Forebyggelse og behandling på 2,2. kr. 

 

Overført overskud fra 2010

Udvalget anbefalede på møde 6. maj 2011, at virksomhederne anvender en begrænset del af de overførte overskud fra 2010 til en række specifikke formål.

 

DeViKa

Anmodningen fra DeViKa om anvendelse af 150.000 kr. til indførelse af menuvalg for hjemmeboende pensionister skulle undersøges nærmere. I forlængende heraf kan oplyses, at udgifterne til indførelse af menuvalg fordeler sig på følgende områder. Scanner 30.000 kr., programændringer 103.700 kr., kursus 8.000 kr. samt intern tilretning af it-system 12.000 kr.

 

Kommunikationscentret

Udvalget anbefalede, at Kommunikationscentret anvender yderligere 443.000 kr. til følgende 3 opgaver.

·         Adgangsforhold til undervisningslokalerne STU Kommunikationscentret (200.000 kr.)

·         Udvidelse af STU'en afdeling Vibegaard (198.000 kr.)

·         Omkostninger for 10. klassescentret i forbindelse med Kommunikationscentrets STU (45.000 kr.)

 

Kommunikationscentret oplyser, at udvidelse af STU’en og omkostningerne for 10. klassecentret igangsættes inden ØKE’s behandling den 24. august, af hensyn til de nye klasser der skal starte op efter sommerferie. Da der er tale om anlægsudgifter vil iværksættelsen ikke påvirke kommunens serviceramme negativt.

 

Økonomiske konsekvenser

Udvalget har for at sikre budgetoverholdelse på udvalgets område begrænset virksomhedernes mulighed for at anvende de overførte mindreforbrug fra 2010. I økonomiopfølgningen pr. 31.05.2011 er det som nævnt kun Psykiatri- og Handicapvirksomheden, der udviser underskud på 7,9 mio. kr. Med udvalgets driftsansvar kan udvalget, for at sikre budgetbalance i Psykiatri- og Handicapvirksomheden, beslutte at foretage budgetomplaceringer internt mellem virksomhederne.

 

Med det meget betydelige overskud indenfor ældreområdet og specielt i Borger og Sundhed (Visitation Ældre) foreslås derfor, at Psykiatri- og Handicapvirksomhedens forventede merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2011 finansieres ved at overføre budgetmidler fra:

·         Borger og Sundhed (Visitation Ældre), hvis budget i 2011 foreslås reduceret med 5,4 mio. kr. - svarende til virksomhedens overførte mindreforbrug fra 2010

·         Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre, hvor budgettet reduceres med 2,5 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ændringer af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet

16.00.00Ø09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Orientering om konsekvensen af ændringerne for kommunerne vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, herunder de forventede økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 medfinansieret regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. indbygger samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af sundhedsydelser. Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012 og betyder ændringer af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

 

Ændringen af loven betyder, at grundbidraget afskaffes og omlægges til et aktivitetsbestemt bidrag. Grundtanken i en omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

 

Ændringen vedrører kun somatisk sygehusbehandling samt behandling hos speciallæger. Det psykiatriske område og praktiserende læger er uændret.

Med ændringen øges loftet for kommunernes medfinansiering af somatiske sygehusindlæggelser fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og loftet på ambulante somatiske besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. besøg.

 

Ændringerne medfører endvidere, at der kommer et loft over den enkelte regions indtægter fra kommunal medfinansiering. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne.

 

I forhold til kommunernes budgetsikkerhed peger lovændringerne i 2 retninger. Loftet over den enkelte regions indtægter fra kommunernes medfinansiering og tilbageførslen til kommunerne øger samlet set kommunernes budgetsikkerhed. Men med den væsentlig øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem.

 

Muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne

Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Det har efterfølgende været debatteret bredt, om der i praksis er reelle muligheder for kommunerne i forhold til at begrænse borgernes behandlingsbehov.

 

I mange kommuner er der dog en udbredt opfattelse af, at kommunerne ikke kan påvirke medfinansieringsudgifterne, fordi medfinansieringsudgifterne er bestemt af eksogene forhold, først og fremmest aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen. Dertil kommer den opfattelse, at selvom det lykkes kommunerne at begrænse nogle borgeres behov for sundhedsydelser, så vil der blot opstå en "stærekasseeffekt", hvor andre borgere vil optage den sparede behandlingskapacitet.

Kommunernes Landsforening er dog af den opfattelse, at kommunerne har visse muligheder for at påvirke medfinansieringsudgifterne, især for bestemte grupper af borgere, som kommunerne ofte er i kontakt med.

 

Bornholms Regionskommune er på nuværende tidspunkt i gang med implementering af en række indsatser, herunder forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes og følge-op ordning efter udskrivning fra hospital med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb og reducere antallet af genindlæggelser. Nye indsatser og tiltag til at begrænse borgerens behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen vil løbende blive undersøgt og vurderet. 

Økonomiske konsekvenser

Indenrigs- og sundhedsministeriet har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af omlægningen af medfinansieringen. Samlet set er omlægningen økonomisk neutral for kommunerne, men med betydelige forskelle mellem kommunerne. Den foreliggende beregning viser, at Bornholms Regionskommune får en ’gevinst’ på 1,6 mio. kr. årligt ved omlægningen.  

 

Sundhedsministeriet har endnu ikke opdateret eSundhed (informationssystem til formidling og analyse af finansiering, afregning og den bagvedliggende aktivitet i sundhedsvæsenet) til det nye takstsystem, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt for BRK selv at foretage et skøn over de forventede udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

Budgettet for 2012 er derfor baseret på KL’s skøn for hvordan den forventede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012 fordeles på de enkelte kommuner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 16 - 27

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 27 i 2011 var i alt 1.596 brugere, som modtog i alt 6.939 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time. I uge 16 i 2011 var i alt 1.603 brugere, som modtog i alt 7.291 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,55 time. Brugerantallet er faldet med 7 og timerne pr. uge er faldet med 352 timer.

Til sammenligning var der i uge 27 i 2010 i alt 1.615 brugere med i alt 6.636 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,11 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.603 brugere med 7.136 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

27

1.596

6.939

4,35

2011

16

1.603

7.291

4,55

 

Ændring fra uge 16 til 25

 

   -7

 

-352

 

2011

2010

Gennemsnit

1.603

1.623

7.136

7.055

4,45

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 27 i 2011: 1 ledig plejehjemsplads, 4 ledige plejecenterboliger og 2 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2010 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Medio juli 2011 vedr. ledige boliger: 7 klarmeldte plejecenterboliger (de 3 boliger er tilbudt borgere), 9 ikke klarmeldte plejecenterboliger, 1 klarmeldt plejehjemsplads (tilbudt 1 borger), og 0 ikke klarmeldte plejehjemspladser. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Status på madleveringer  

86.01.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

DeViKa har udarbejdet statistik for solgte hovedretter: almindelig kost og tilpasningskost fordelt på leveringer til hjemmeboende, til beboere på plejehjem og til beboere på plejecentre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Af statistikken kan udledes, at brugerantallet er faldet med 23 brugere pr. uge fra 1. kvartal til 2. kvartal 2011.

Endvidere fremgår det for 2011, at antallet af solgte hovedretter er faldet med 75 på ugebasis. Fordelingen mellem almindelig kost og tilpasningskost er ændret, således at antallet af almindelig kost pr. uge er faldet med 38 og tilpasningskost er pr. uge faldet med 35.

 

gns pr uge 2011

Plejehjem

Plejecentre

Hjemmeboende

I alt

 

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

antal brugere

198

198

 

 

94

81

 

 

205

195

 

 

497

474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antal hovedretter

1379

1400

 

 

535

470

 

 

1185

1156

 

 

3099

3026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf alm.kost

697

657

 

 

169

184

 

 

647

634

 

 

1513

1475

 

 

heraf tilpasset kost

682

743

 

 

366

286

 

 

538

522

 

 

1586

1551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling omr. til %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig kost

51%

47%

 

 

32%

40%

 

 

55%

55%

 

 

46%

47%

 

 

tilpasset kost

49%

53%

 

 

68%

60%

 

 

45%

45%

 

 

52%

53%

 

 

 

Fordelingen af kosten på plejehjem viser, at der er flere der får tilpasningskost, til gengæld er der flere der får almindelig kost på plejecentrene. Her ses en tendens til øget fokus på behovet for tilpasningskost.

 

Hvis man sammenligner 2. kvartal 2011 med 2. kvartal 2010 er brugerantallet faldet med 32 og antallet af solgte hovedretter pr. uge faldet med 202.  Fordelingen mellem almindelig kost og tilpasningskost er ændret, således at antallet af almindelig kost pr. uge er faldet med 58 og tilpasningskost er pr. uge faldet med 144.

 

gns pr uge 2010

Plejehjem

Plejecentre

Hjemmeboende

I alt

 

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

1.kvt

2.kvt

3.kvt

4.kvt

antal brugere

213

214

206

197

75

72

85

99

222

220

215

213

510

506

506

509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antal hovedretter

1489

1495

1444

1371

495

474

502

571

1259

1259

1219

1225

3243

3228

3165

3167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heraf alm. kost

838

732

690

644

111

118

146

176

706

683

660

653

1655

1533

1496

1473

heraf tilpasset kost

651

763

754

727

384

356

356

395

553

576

559

572

1588

1695

1669

1694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling omr. til %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig kost

56%

49%

48%

47%

22%

25%

29%

31%

56%

54%

54%

53%

51%

47%

44%

44%

tilpasset kost

44%

51%

52%

53%

78%

75%

71%

69%

44%

46%

46%

47%

49%

53%

56%

56%

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om ny model for beregning af brugertidsprocenten i hjemmeplejen

27.00.00S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Kommunernes Landsforening og Socialministeriet har videreudviklet modellen til at beregne tidsforbruget hos den kommunale leverandørs udførende personale i hjemmeplejen. Modellen er obligatorisk for de kommuner, der baserer deres timepriser under frit valg på en stikprøve af medarbejdernes tid.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp. Kalkulationen af fritvalgpriserne i hjemmeplejen foretages på baggrund af den faktisk leverede tid. Den faktisk leverede tid skal enten opgøres ved en fuldstændig direkte registrering af den faktisk leverede tid eller ved hjælp af den kommunale leverandørs brugertidsprocent. Anvendes BTP-modellen, må stikprøvemålingen ikke være mere end et år gammel i forhold til prisfastsættelsestidspunktet.

 

I tidligere model var BTP udtryk for den andel af den samlede ansættelsestid, hvor medarbejderen var ude i den ældres hjem. Modellen er blandt andet justeret, så fraværsdata ikke indgår i den nye model. Nu beregnes BTP´en ud fra fremmødetiden, så medarbejderens ferier, weekender, afspadsering, sygdom eller barsel indgår ikke.

 

Kommunernes Landsforening anfører, at det nye BTP-begreb betyder, at den typiske BTP stiger fra 40-50 procent til omkring 60 procent.  

 

I Bornholms Regionskommune påtænkes gennemført en BTP måling i efteråret 2011, hvorefter priserne (både BUM og Frit valg) vil blive genberegnet og være gældende fra 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Kvalitetsstandard - Kvindekrisecentre

27.57.12P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

9

 

Socialudvalget

15-08-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller                                                                     

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Psykiatri og Handicap har revideret den tidligere vedtagne kvalitetsstandard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at

·         kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er sidst vedtaget i december 2004, hvorfor der nu er udarbejdet en ny kvalitetsstandard. Fremover skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år.

 

Formålet med kvalitetsstandarden er at konkretisere, hvad borgerne kan forvente i kvindekrisecentertilbud efter § 109 i lov om social service. Den skal gøre det synligt og gennemskueligt, hvilken service borgerne kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser, som borgerne modtager.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser eller serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstændring, således at standarden lever op til bekendtgørelsens punkter om indhold. Der er indføjet en ændring som følge af en ændring af loven i 2008, som beskriver kommunens forpligtelse til at yde familierådgivning til kvinder med børn med henblik på at styrke udslusningen fra kvindekrisecenteret og en forpligtelse om at yde psykologbehandling af autoriseret psykolog til alle børn, der er fyldt 6 år.

 

Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

1.      Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer

2.      Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed

3.      En beskrivelse de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret

4.      Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på centret

5.      Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på centret

6.      Fællesfaciliteter

7.      Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på centret

 

Kommunalbestyrelsen skal oplyse om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet, og informere om værdier og normer, som indsatsen bygger, brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal inddrage repræsentanter for beboerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Beboerne på Kvindekrisecenter Bornholm har haft kvalitetsstandarden i høring, og har ikke noget at tilføje, da de finder tilbuddet tilfredsstillende.

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Udkast - kvalitetsstandard kvindekrisecentre (DOC)

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

2.
Høringssvar fra beboere på krisecentret (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tilsynspolitik samt revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning   

27.36.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årlig revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning, senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010. I standarden er der som noget nyt endvidere indarbejdet en tilsynspolitik, idet kommunerne inden udgangen af 2011 skal have udarbejdet og offentliggjort en tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd samt berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlede ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages en individuel vurdering.

 

Nærværende forslag til kvalitetsstandard er udarbejdet i samarbejde med døgnplejen og visitationen.  På baggrund af deres erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden er der primært gjort tiltag, så den reviderede standard fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis.

 

Sygepleje udgår af nærværende forslag, idet det er politisk besluttet, at der ikke længere visiteres hertil.

 

I standardens afsnit 10 Kvalitetsopfølgning på side 7 er der indarbejdet en tilsynspolitik. Lov om social service nr. 627 af 14. juni 2011, § 151 c siger, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.” Loven trådte i kraft den 1. juli 2011, og tilsynspolitikken skal første gang være udarbejdet og offentliggjort inden udgangen af 2011.

 

Tilsynspolitikken beskriver således, hvordan der i Bornholms Regionskommune føres tilsyn for tilbud efter § 83, hvor myndighedsafdelingen i virksomheden Borger og Sundhed varetager opgaven. 

 

  1. Der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Tilsynene tager udgangspunkt i en spørgeguide med hovedpunkter som: borgerens opfattelse af kvaliteten i hjemmeplejen og borgerens oplevelse af den bevilgede hjælp.

 

  1. Brugerundersøgelser kan anvendes.

 

  1. Der revisiteres løbende – eller ved oplyst ændring af borgerens funktionsevne.

 

  1. 2 x årligt gennemgås alle sager sammen med leverandøren, for at sikre serviceniveauet i forhold til kvalitetsstandarden. 

 

  1. Der afholdes årligt møde med leverandørerne for at skabe et fælles værdi- og praksisgrundlag for indsatsen i hjemmeplejen, sikre kvaliteten og for at afstemme indhold og forventninger til samarbejdet.

 

Resultaterne fra tilsynene anvendes til at udarbejde en årlig redegørelse. Redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne og i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ældrepris 2011

00.05.07G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at prisoverrækkelsen i 2011 finder sted på FN´s ældredag den 1.oktober

                

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På dialogmødet den 12. november 2010 gav udvalget tilsagn om, at imødekomme Ældrerådets ønske om, at afholde prisoverrækkelsen på FN´s ældredag som i år er den 1. oktober.

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·         Tiltag der letter de ældres hverdag

·         Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 24. august 2011. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 7. september 2011 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 26. september blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Handicapprisen 2011

00.05.07G01-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at prisoverrækkelsen i 2011 finder sted på FN´s internationale handicapdag den 3. december

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige.

·         Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv.

·         Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 26. oktober 2011. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 9. november 2011 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 28. november 2011 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2011

27.66.08K07-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet for første halvdel af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar – 30. juni 2011 modtaget 69 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der er afgivet tre indstillinger til fastholdelse af 3 borgere i forbindelse med konkrete hygiejnesituationer efter servicelovens § 126 stk. 2 og én indstilling om at forhindre borger i at forlade boligen i helt særlige situationer efter servicelovens § 127.

Der er sket en stigning i antallet af fastholdelser efter § 126 og et fald i antallet af fastholdelser i hygiejnesituationer.

Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne. Af bilaget fremgår, at en betydelig del af fastholdelserne og tilbageholdelserne i egen bolig repræsenterer episoder for en borger.

 

Myndigheden har været i dialog med teamlederne i de konkrete situationer med henblik på en nærmere udredning, vejledning og handleplan for hvordan magtanvendelser fremadrettet forebygges. I den forbindelse er VISO koblet på Plejecenter Slottet med henblik på hjælp til det pædagogiske arbejde. Myndigheden har løbende modtaget informationer om samarbejdet med VISO.

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og -centre arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser, hvilket den halvårlige opgørelse afspejler.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Statistik (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2011

27.12.16K09-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 19. april 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Nylars Plejecenter:

Det er tilsynets overordnede indtryk og vurdering, at Nylars Plejecenter er et velfungerende tilbud til demente. Der er siden sidste tilsyn sket en faglig udvikling i forhold til den måde, der i dagligdagen arbejdes med at skabe gode og trygge forhold og indholdsmæssige rammer for beboerne. Der er kommet struktur på de forskellige administrative og praktiske opgaver samt aktiviteterne. Leder og medarbejdere er i en faglig udfordrende proces med det fælles mål, at skabe værdige og indholdsmæssige rammer for beboerne. Samarbejdet med Bruger- og pårørenderådet har resulteret i, at de pårørende har startet en pårørendegruppe.

 

Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Tilsynsrapport (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010

29.09.00P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Opfølgning på kommunens KRAMS-indsatser i 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orienteringen tages til efterretning

b)     at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Sendes til orientering i øvrige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgettet for 2008 om, at indføre et tværgående mål for forebyggelse og sundhedsfremme. En beslutning, som betød at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Hvor den ene indsats skal være målrettet rygning.

 

Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsaftalerne. For nogle virksomheder sker opfølgningen på KRAMS i virksomhedsaftalerne i aftaleopfølgningen for andre sker den i forbindelse med at der udarbejdes en tilsynsrapport. Notat er baseret på virksomhedernes aftaleopfølgninger og tilsynsrapporter.

BRK's KRAMS-oversigt for 2010:

Samlet konklusion for alle fagområder:

 

·         KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder.

·         Der er en mangfoldighed i kommunens KRAMS-indsatser især på motionsområdet. Eksempler på motionsaktiviteter: Fra fem minutters pausegymnastik, hinkeruder og hulahop på gangen, firmabowling og wii zumba.

 

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2011 blive udviklet en mere formaliseret og struktureret afrapporteringsform.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Krams bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 838.869 kr.

Der er et restbeløb på 200.855 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 25.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Kræftens Bekæmpelse/lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til netværksgruppe for efterladte

27.15.12Ø40-0106

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kræftens Bekæmpelse/lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til opstart af netværksgruppe for efterladte.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Bevilget kr. 25.000.

 

Sagsfremstilling

Der er et stort behov for en netværksgruppe for efterladte. Mange, der mister deres ægtefælle eller andet nærtstående familiemedlem som følge af kræft, har brug for at kunne komme et sted, hvor der er nogen at tale med og nogen, der lytter – et sted med nærvær. Tilbuddet skal være et fristed, hvor man kan snakke om sit tab og sin afmagt samt få hjælp og støtte til sorgbearbejdning.

 

Kræftens Bekæmpelse søgte ultimo 2010 og fik på Socialudvalgets møde den 1. december 2010 bevilget 25.000 til netværksgruppe for efterladte. Men da det ikke var muligt at få netværksgruppen op at køre i 2010, valgte foreningen i stedet at tilbagebetale pengene til Bornholms Regionskommune.

 

Nærværende ansøgning er således en genfremsendelse af ansøgning. For at kunne iværksætte aktiviteten er det nødvendigt, at hele det søgte beløb bevilges.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 25.000 kr.

·         Annonceudgifter                                      7.000 kr.

·         Pjecer, andet materiale og porto                 3.000 kr.

·         Foredragsholdere/oplægsholdere                  9.000 kr.

·         Transportudgifter                                     6.000 kr.     

 

Kræftens Bekæmpelse fik i juni 2010 bevilget 25.000 kr. til opstart af netværksgrupper.

 

Pr. 31. december 2010 havde foreningen en formue på 53.718 kr., som bl.a. dækker over de 25.000 kr. fra BRK, som ikke var tilbagebetalt på det tidspunkt samt disponering af midler til reklamebanner hos Bornholm Nu og indkøb af projektor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Punkt 9, 12 og 13.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

18

 

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Orientering om forløbsprogrammer.

Mødetidspunktet den 5. september 2011 ændres til kl. 14.15.

Mødetidspunktet den 26. september 2011 ændres til kl. 14.15.

Mødet den 7. november 2011 flyttes til den 9. november 2011 kl. 14,15. 

Mødetidspunktet den 28. november 2011 ændres til kl. 14.00.

Forslag til mødeplan for 2012 blev forelagt. Bemærkninger hertil: Evt. møde i udvalget den 15. december 2012, som erstatning for den 9. januar 2012. Mødet den 10. april 2012 flyttes til mandag den 26. marts 2012. Ekstraordinært møde den 25. juni 2012. Mødet den 13. august starter kl. 11.00. Mødet den 3. december flyttes til 6. december. Alle møder starter kl. 14.15, dog ikke den 13. august se tidl.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag