Referat
Børne- og Skoleudvalget
16-08-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra skolepolitikgruppen om status på udarbejdelse af forslag til skolepolitik
  åbent 3 Orientering om skolebuskørsel 2011-2012
  åbent 4 Orientering om Status på STU / EGU området
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 og status på implementeringen af BDO´s anbefalinger i Bornholms FamilieCenter
  åbent 6 Forslag til ændring af godkendelseskriterier efter høring
  åbent 7 Orientering om status på etablering af spirepladser i dagtilbudsdistrikterne
  åbent 8 Etablering af midlertidig idrætsaktivitetsgruppe i dagtilbud Vest
  åbent 9 Orientering om ændring af dagtilbudsloven: Udlicitering af dagtilbud
  åbent 10 Overdragelse af Hasle- og Klemmenskerhaller
  åbent 11 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på Hans Rømer Skolen
  åbent 12 Anlægsbevilling til etablering af flugtvej på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø
  åbent 13 Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse m.v. af Bornholms Heldagsskole - tillægsbevilling
  åbent 14 Status på indkøb af projektorer og interaktive tavler
  åbent 15 Sponsorering af udendørs multibane på Paradisbakkeskolen
  åbent 16 Anlægsbevilling til placering af medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter
  åbent 17 Høringssvar vedrørende udvikling af Børne- og Familiehus
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ved punktet vedr. status på udarbejdelse af forslag til skolepolitik deltager arbejdsgruppen.

Ved punktet vedr. skolebuskørsel kl.15.30 deltager Lars Bjørn Højbye fra BAT.

Ved punktet vedr. Status EGU/STU kl. 16.00 deltager Jens Zachariasen fra UngeCenter Bornholm.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering fra skolepolitikgruppen om status på udarbejdelse af forslag til skolepolitik

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en orientering om status på det hidtidige arbejde i arbejdsgruppen vedr. skolepolitik og udvalget mødes med arbejdsgruppen kl. 15.00 – 15.30

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedr. skolepolitik har fra 8. april til 12. august 2011 afholdt 6 arbejdsgruppemøder samt et afklarende møde med Børne- og Skoleudvalget.

Der er planlagt yderligere 2 arbejdsgruppemøder i august og september til færdiggørelse af forslag til skolepolitik, der efter behandling i Børne- og Skoleudvalget sendes i høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering om skolebuskørsel 2011-2012

17.21.01P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en orientering om skolebuskørslen i skoleåret 2011-2012. Trafikchef Lars Bjørn Høybye orienterer udvalget i tidsrummet 15.30 – 16.00

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Taget til efterretning.

Børne- og skoleudvalget ønsker, at der foretages en undersøgelse af behov og økonomiske konsekvenser af buskørsel i forbindelse med SFO i sommerferien 2012. Dette forelægges Børne- og skoleudvalget på udvalgets møde i april 2012.

 

Sagsfremstilling

Trafikchefen vil under orienteringen redegøre for lokalruternes historie samt de forudsætninger, rammer og digitale hjælpemidler, der danner baggrund for den konkrete planlægning af skolebuskørslen i skoleåret 2011-2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Oplæg fra BAT til orientering af Børne- og Skoleudvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om Status på STU / EGU området

17.03.20Ø02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalget har ønsket en status på STU / EGU området

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Lederen af UngeCenter Bornholm, Jens Zachariasen, er inviteret til at give en orientering i tidsrummet 16.00 til 16.15.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 og status på implementeringen af BDO´s anbefalinger i Bornholms FamilieCenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 forventes et merforbrug på 19,6 mio. kr. i forhold til budget 2011 på Bornholms FamilieCenter.

 

Børne- og skoleudvalget får herudover forelagt den ajourførte Implementeringsplan, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat – fortsætter og hvornår de afsluttes.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

 

a)     Budgetopfølgningen og orientering om implementeringsplanen tages til efterretning

b)     Børne- og Skoleudvalget på udvalgets møder vil få forelagt en administrativ budgetopfølgning samt en ajourført implementeringsplan

 

Børne- og skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales - Børne- og skoleudvalget får forelagt en administrativ budgetopfølgning og en ajourført implementeringsplan på Børne- og skoleudvalgets månedlige møder.

 

Sagsfremstilling

Siden medio juni 2001 har der været gennemført budgetopfølgningsmøder hver 14. dag (de såkaldte 14.dages møder) med repræsentanter fra Bornholms Familiecenter, Børne- og skolesekretariatet og Økonomi og Analyse.

 

På disse 14. dages møder har der dels været en gennemgang af sager på CPR.nr niveau sammenholdt med de forudsætninger BDO lagde til grund for deres analyse, vurdering og beregning af BCB/BFC’s økonomiske forhold og konsekvenser for budget 2011 og efterfølgende år. 

På baggrund af budgetopfølgningsmødet den 9. august 2011 forventer Bornholms Familiecenter et merforbrug på 19,6 millioner kroner. Merforbruget i det daværende BørneCenter Bornholm udgjorde i 2010 28,9 millioner kr. – se bilag 1.

 

I BDO’s analyse forventede man et merforbrug på 17,7 mio. i 2011 kr. inden iværksættelse af besparelsestiltag – det såkaldte paradigmeskift.

 

Dette er efterfølgende korrigeret til 19,8 mio. på baggrund af en særrefusionsfejl på 1,2 millioner kroner

 

BDO vurderede, at der i 2011 var et besparelsespotentiale på 17,9 mio. kr. ved en udvikling af et ændret serviceniveau og optimering af den kommunale tilbudsvifte.

 

I BDO’s vurdering var det forudsat, at besparelserne havde 10 måneders fuld virkning. Det har ikke kunnet lade sig gøre at iværksætte tiltagene med 10 måneders fuld virkning.

 

Der forventes nu en delvis 5 måneders virkning for ungeområdet gennem etablering af et Ungehus pr. 1. august 2011 og en delvis 3 måneders virkning for børne- og familieområdet gennem etablering af et Børne- og familiehus pr. 1. oktober 2011. Den maksimale økonomiske og faglige effekt af den ændrede tilbudsvifte vil først kunne opnås i løbet af 2012.

 

Det har vist sig at være forbundet med store vanskeligheder, at ændre i eksisterende foranstaltninger. Det indgår som en del af ”Barnets reform” fra 1. januar 2011, at udsatte børns retstilling skal styrkes ved afgørelser om anbringelse. Derfor har både børn fra 12 år og forældre mulighed for at anke afgørelser til Ankestyrelsen, bl.a. afgørelser om ændring anbringelsessted. Ønsker et barn eller forældre at anke en ændring af anbringelsessted har dette opsættende virkning.

 

Bornholms Familiecenter har i samarbejde med Børne- og Skolesekretariatet og Økonomi & Analyse - på personsagsniveau - gennemgået en række eksisterende sager for at vurdere rækkevidden af paradigmeskiftet – se bilag 2.

 

Indtil nu har indsatsen været fokuseret på ungeområdet for derigennem at fremme iværksættelsen af Ungehuset. I forbindelse med den forventede etablering af Børne- og Familiehus, vil der blive foretaget en tilsvarende gennemgang af relevante sager på børne- og familieområdet.

 

Af bilag 2 fremgår det, at den væsentligste årsag til det forventede merforbrug i 2011 skyldes, at det ikke har været muligt, at nå de af BDO opstillede forudsætninger. Både i forhold til udgangspunktet for 2011, men også i forhold til besparelsespotentialet i paradigmeskiftet. Afvigelserne ses hovedsageligt på anbringelsesområdet (plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner).

 

I forbindelse med BDO projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge blev det aftalt, at der i samarbejde med BDO i efteråret 2011 skulle foretages en evaluering af processen. I denne evaluering vil også indgå en vurdering af uoverensstemmelsen mellem det grundlag BDO tog udgangspunkt i, i forbindelse med budgetprognosen for 2011 samt besparelsespotentialet og den seneste budgetopfølgning.

 

Der er behov for yderligere analyser af om og i hvilket omfang, de besluttede principper for den fremtidige sagsbehandling er slået igennem dels i forhold til nye sager dels i forhold til mulighederne for gennemførelsen af den forudsatte revisitering af eksisterende foranstaltninger.

 

I forbindelse med dette analysearbejde vil der herudover løbende skulle tages stilling til behovet for yderligere tiltag i forhold til budgetoverholdelse dels i 2011, og dels i forhold til udfordringerne i 2012 og overslagsår.

 

Børne- og skoleudvalget fik på mødet den 30. juni 2011 præsenteret en implementeringsplan i konsekvens af BDO’s anbefalinger.

 

Implementeringsplanen angiver hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat – fortsætter og hvornår de afsluttes.

 

Implementeringsplanen skal synliggøre og skabe et samlet overblik over alle de elementer der skal implementeres. 

 

Implementeringsplanen ajourføres løbende, og Børne- og skoleudvalget vil på udvalgets møder få forelagt den reviderede Implementeringsplan til orientering.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Oversigt budgetopfølgning BFC (DOC)

2.
Oversigt over mængder og afvigelser (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til ændring af godkendelseskriterier efter høring

28.06.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget sendte den 3. maj 2011 forslag til ændring af godkendelseskriterier for private leverandører i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

a)     Formuleringen i godkendelseskriteriernes afsnit 3, side 6:

Endvidere skal der i privatinstitutioner med mere end 20 børn være mindst 2 ansatte til stede i åbningstiden”, fjernes fra godkendelseskriterierne.

b)     Formuleringen i godkendelseskriteriernes afsnit 3, side 6:

”Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra uddannelse til pædagog” tilføjes: ”og pædagogisk assistent”

c)     Godkendelseskriteriernes afsnit ”bilag”: Overordnede rammer for uddannelsesmæssige krav side 13, ændres til:

”Pr. 1. januar 2012 vil såvel de private leverandører af dagtilbud som de kommunale tilbud, skulle tilstræbe at leve op til en overordnet målsætning for den uddannelsesmæssige fordeling i personalegruppen.

Den overordnede målsætning er fastlagt som følger:

 

·         Mindst 60 pct. af det pædagogiske personale er uddannet pædagoger

·         Maksimalt 20 pct. af det pædagogiske personale må være uden pædagogisk uddannelse (ved pædagogisk uddannet personale forstås pædagog, PAU eller PGU)

 

Målsætningen skal indgå i dagtilbuddets vurdering ved såvel ansættelse som afskedigelse af personale begrundet i arbejdsmangel, men der kan og skal ikke som konsekvens af rammerne foretages afskedigelser af nuværende personale”.

d)     Beregningsmodellens principper for uddannelseskravet 60-20-20 indsættes under godkendelseskriteriernes afsnit: ”bilag”, side 14, med følgende omformulering:

”Som det ses af eksemplet vil den private leverandør af dagtilbud skulle have ansat mindst 4,06 fuldtidsstillinger, hvoraf mindst 2,43 skal være uddannede pædagoger. Endvidere vil den private leverandør af dagtilbud som minimum skulle have ansat 3,24 medarbejdere med uddannelse som pædagog og/eller PAU”.

  

e)     Lovgives der om ”12 punktsaftalens” punkt 2: ”Lavere driftsgaranti for private leverandører” foretages en administrativ korrektion af godkendelseskriterierne

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Alle forslag til ændringer af godkendelseskriterierne er i vedhæftede bilag markeret med gult.

 

I det udsendte høringsmateriale var forslag til følgende ændringer af godkendelseskriterierne:

·         At formuleringen i godkendelseskriteriernes afsnit 3, side 6: Endvidere skal der i privatinstitutioner med mere end 20 børn være mindst 2 ansatte til stede i åbningstiden”, fjernes fra godkendelseskriterierne.

 

·         At formuleringen Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra uddannelse til pædagog” tilføjes: ”og pædagogisk assistent”

 

·         At beregningsmodellens principper for uddannelseskravet 60-20-20 indsættes under afsnittet bilag

 

Ved høringsfristens udløb var indkommet 10 høringssvar.

 

Indkomne høringssvar:

 

1)       Fælles høringssvar: Løvfrøen, Lillegryn, Rønne Børneasyl, Børnebakken, Vores børnehave, Troldhøj, Liden Stina og Naturbørnehaven Lillemyr v/Birgit Dam m.fl.

2)       Supplement til fælles høringssvar v/Steen Noer Børnebakken

3)       Fælles høringssvar fra: Lillegryn, Midgården og Troldhøj v/Ida Gro

4)       Driftsbestyrelsen for Den Frie børnehave og vuggestue, Midgården v/ Klaus Werner

5)       Distriktsbestyrelsen Dagtilbud Vest v/Janus Node

6)       MED udvalg og ledelse Dagtilbud Midt v/Jens Holm

7)       Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Midt v/Jens Holm

8)       MED udvalg, distriktsbestyrelsen og ledergruppen Dagtilbud Nord v/ Ann Rubæk-Nielsen

9)       Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst v/Kirsten Petersen

10)    Handicaprådet

 

Opsummering af høringssvar:

 

Generelle bemærkninger:

·         Distriktsbestyrelsen i dagtilbud Øst er enige i alle foreslåede ændringer.

·         MED udvalg, distriktsbestyrelse og ledergruppe i dagtilbud Nord tilslutter sig de foreslåede ændringer.

·         Distriktsbestyrelsen i dagtilbud Vest tager de foreslåede ændringer af godkendelseskriterierne til efterretning

·         Handicaprådet tager foreslåede ændringer af godkendelseskriterierne til efterretning

Fjernelse af kravet om to medarbejdere i hele åbningstiden:

·         Distriktsbestyrelsen i dagtilbud Vest, udtaler at udfra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, ville det være hensigtsmæssigt, hvis der fortsat var mindst 2 ansatte til stede i hele åbningstiden, men under de givne økonomiske vilkår er det fornuftigt at ændre kravet om 2 ansatte i hele åbningstiden.

·         Ledelse og MED udvalg i dagtilbud Midt finder det positivt, at kravet om 2 medarbejdere i hele åbningstiden fjernes.

·         Distriktsbestyrelsen i dagtilbud Midt finder det positivt at kravet om 2 medarbejdere i hele åbningstiden fjernes. Forældre i Legestedet påpeger dog, at det er trygt at aflevere sine børn, når der er 2 medarbejdere tilstede.

Tilføjelse af ”pædagogiske assistent” i forhold til praktikforpligtigelse:

·         Distriktsbestyrelsen, ledelse og MED udvalg i dagtilbud Midt tager forslaget om ændring til efterretning, men ønsker at distriktet tilføres midler til aflønning af PAU eleven i den lønnede praktikperiode.

·         Løvfrøen, Lillegryn, Rønne Børneasyl, Børnebakken, Vores børnehave, Troldhøj, Liden Stina og Naturbørnehaven Lillemyr foreslår udeladelse af tilføjelsen ”pædagogisk assistent” idet de ikke kan acceptere det fremsatte forslag, da deres økonomi er under pres.

·         Lillegryn, Midgården og Troldhøj mener ”pædagogisk assistent” er irrelevant og bør udgå, idet man er forpligtiget via lovgivningen.

Beregningsmodel for uddannelseskravet 60-20-20:

·         Distriktsbestyrelsen i dagtilbud Midt gør opmærksom på, at det ifølge Løn- og Personale ikke kan lade sig gøre at effektuere kravet 60-20-20 pr. 1. januar 2012, idet der ikke kan foretages afskedigelse af personale på baggrund af justering af godkendelseskriterierne.

·         Ledelse og MED udvalg i dagtilbud Midt mener, at uddannelseskravet skal indfases ved naturlig afgang, samt at princippet 60-20-20 skal efterleves i de enkelte afdelinger.

·         Distriktsbestyrelsen i dagtilbud Midt forslår, at det af godkendelseskriterierne fremgår, at et distrikt er en virksomhed og som sådan skal efterleve uddannelseskravet 60-20-20 inden for den samlede virksomhed på tværs af afdelingerne.

·         Løvfrøen, Lillegryn, Rønne Børneasyl, Børnebakken, Vores børnehave, Troldhøj, Liden Stina og Naturbørnehaven Lillemyr kan ikke acceptere udannelseskravet 60-20-20, foreslår i stedet en fordeling der hedder 60-40.

·         Løvfrøen, Lillegryn, Rønne Børneasyl, Børnebakken, Vores børnehave, Troldhøj, Liden Stina og Naturbørnehaven Lillemyr ønsker tilføjet, at personale uden formel pædagogisk uddannelse, i kraft af deres anciennitet kan søge dispensation for uddannelseskravet.

·         Formuleringen under beregningsmodel s.13: ”Den private leverandør af dagtilbud skulle have ansat mindst 2,43 pædagoger og må tilsvarende ikke have ansat mere end 0,81 medarbejdere uden pædagogisk uddannelse” bør udgå

·         Løvfrøen, Lillegryn, Rønne Børneasyl, Børnebakken, Vores børnehave, Troldhøj, Liden Stina og Naturbørnehaven Lillemyr foreslår, at ændringer i forhold til personalesammensætning sker over en periode ved naturlig afgang

Andet:

·         Steen Noer fra Børnebakken: Forventer en ændring af beregningsmodellen for driftsgarantien, på baggrund af ”12 punktsplanen” indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne

·         Lillegryn, Midgården og Troldhøj: Mener afsnittet omkring ”støtteforanstaltninger (side 6) bør udgå, idet de private dagtilbud er underlagt almindelig retspraksis og skal være åbne for børn der kræver en særlig indsats.

·         Lillegryn, Midgården og Troldhøj: Foreslår sætningen under afsnittet ”Driftstilskud, administratiuonsbidrag, og bygningstiskud i 2010” side 8: ”Til disse børn udbetales der tilskud, svarende til 3-5 års plads”

·         Lillegryn, Midgården og Troldhøj: Ønsker kravet til uddannelse skal være 60 % for pædagogisk personale, at man derudover kan ansætte personale, med for den enkelte institution relevant personale.

·         Klaus Werner Driftsbestyrelsen den frie børnehave og vuggestue Midgården: BRK kan ikke kræve, at en leder af en institution skal være pædagogisk uddannet, når de ikke selv lever op til dette krav.

 

 

 

Konkrete ændringsforslag:

Fagsekretariatets bemærkninger og anbefalinger:

Tildeling af midler til aflønning af PAU elever

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. december 2008, at PAU eleverne indgår i institutionernes normering i den sidste 26 ugers praktikperiode, en ændring af dette kræver særskilt fornyet politisk behandling.

Udeladelse af tilføjelsen ”pædagogisk assistent” s.6

Dagtilbudsområdet er forpligtet til, at modtage lønnede praktikanter fra udannelserne på det pædagogiske område, hvilket indbefatter studerende fra pædagoguddannelsen og elever fra pædagogisk assistentuddannelsen, derfor anbefales tilføjelsen ”pædagogisk assistent” bibeholdt.

Formuleringen under beregningsmodel s.13: ”Den private leverandør af dagtilbud skulle have ansat mindst 2,43 pædagoger og må tilsvarende ikke have ansat mere end 0,81 medarbejdere uden pædagogisk uddannelse” bør udgå

Formuleringen anbefales ændret til:

”Som det ses af eksemplet vil den private leverandør af dagtilbud skulle have ansat mindst 4,06 fuldtidsstillinger, hvoraf mindst 2,43 skal være uddannede pædagoger. Endvidere vil den private leverandør af dagtilbud som minimum skulle have ansat 3,24 medarbejdere med uddannelse som pædagog og/eller PAU”

Indfasning ved naturlig afgang af uddannelseskravet 60-20-20

Bilag: Tekst i overordnede rammer for uddannelsesmæssige krav i godkendelseskriterierne side 13, anbefales ændret til:

 

Pr. 1. januar 2012 vil såvel de private leverandører af dagtilbud som de kommunale tilbud, skulle tilstræbe at leve op til en overordnet målsætning for den uddannelsesmæssige fordeling i personalegruppen.

 

Den overordnede målsætning er fastlagt som følger:

 

-          Mindst 60 pct. af det pædagogiske personale er uddannet pædagoger

-          Maksimalt 20 pct. af det pædagogiske personale må være uden pædagogisk uddannelse (ved pædagogisk uddannet personale forstås pædagog, PAU eller PGU)

 

Målsætningen skal indgå i dagtilbuddets vurdering ved såvel ansættelse som afskedigelse af personale begrundet i arbejdsmangel, men der kan og skal ikke som konsekvens af rammerne foretages afskedigelser af nuværende personale.

Ændring af beregningsmodel for driftsgaranti

I ”12 Punktsaftalen” indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Kristendemokraterne, er det på nuværende tidspunkt udelukkende punkt 1. omkring udlicitering af dagtilbud der er lovgivet omkring.

Lovgives der efterfølgende omkring punkt 2: ”Lavere driftsgaranti for private leverandører” i 12 punktsaftalen”, foreslås foretaget en administrativ korrektion af godkendelseskriterierne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Høringssvar fra Lillegryn, Troldhøj og Midgården v/Ida Gro (MSG)

2.
Høringssvar Frie Midgården v/Klaus Werner (MSG)

3.
Høringssvar distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst v/Kirsten Petersen (DOC)

4.
Høringssvar distriktsbestyrelsen dagtilbud Midt (DOC)

5.
Høringssvar samlet fra de private dagtilbud (DOCX)

6.
Høringssvar dagtilbud Nord (MSG)

7.
Høringssvar Børnebakken v/Steen Noer (MSG)

8.
Høringssvar distriktsbestyrelsen dagtilbud Vest (DOC)

9.
Høringssvar handicaprådet (DOC)

10.
Høringssvar ledelse og MED dagtilbud Midt (DOC)

11.
Udkast til godkendelseskriterier efter høring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om status på etablering af spirepladser i dagtilbudsdistrikterne

17.03.10A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

7

 

Hvem beslutter

Til orientering

Resumé

I Kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011 vedrørende udvikling af en inkluderende og rummelig pædagogik i de kommunale dagtilbud, er det besluttet at der inden udgangen af 2011 oprettes spirepladser for børn med særlige vanskeligheder i de fire dagtilbudsdistrikter.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. juni 2011 blev der udtrykt ønske om en orientering, i forhold til implementeringen af spirepladser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

a)     Orienteringen tages til efterretning

b)     Børne- og Skoleudvalget får forelagt resultatet af arbejdsgruppens arbejde på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2011

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Taget til efterretning, idet Børne- og skoleudvalget indskærper, at kommunalbestyrelsens beslutning om implementering af spiregrupper skal implementeres inden udgangen af 2011.

 

 

Sagsfremstilling

 

Status fra de fire distrikter:

 

Dagtilbud Vest

I distrikt Vest er der etableret spirepladser i Børnehaven Marthas Minde, som har 25 pladser, hvoraf de 4 er spirepladser. I Børnehaven har der været spirepladser siden 2005. Alle pladser er fyldt op, og der er altid børn på venteliste til en spireplads. Til de 4 spirebørn er der knyttet 1 fuldtidsansat specialpædagog, som har arbejdet med spirebørnene siden etableringen af pladserne.

 

Arbejdet med spirebørnene har det langsigtede mål, at når børnene forlader børnehaven, kan de tilbydes et skoletilbud, som er så tæt på et normaltilbud, som muligt.

 

 

 

Distrikt Midt og Nord:

Den 23. august 2011 er aftalt møde omkring etablering af spirepladser, mellem distriktsledere og specialpædagoger fra Midt og Nord. Begge distrikter er kendetegnet ved de samme geografiske udfordringer.

 

Distriktslederne peger på følgende dilemmaer i forhold til etableringen af spirepladser i de to distrikter:

 

Etableres der spirepladser i en institution skal børnene, transporteres over en relativ stor strækning. Det skaber nogle økonomiske og logistiske forhold, der skal løses. Ydermere skal der ses på, om der ikke er fare for eksklusion af børn, da de tages ud af deres nærmiljø for at komme til den afdeling, som vil have spirepladser.

 

Etableres der spirepladser i to eller flere huse vil det være vanskeligt, at tilbyde den nødvendige specielpædagogiske bistand.

Der er tildelt to specialpædagoger til hvert af de to distrikter. Distriktslederne vurderer, at de tildelte ressourcer ikke er tilstrækkelige til både etablering af spirepladser og løsning af øvrige specialpædagogiske opgaver.

 

Dagtilbud Øst:

Dagtilbud Øst har 1 specialpædagog ansat til hele distriktet.

 

I distriktet er drøftet hvordan det politiske mål i forhold til oprettelse af spirepladser kan opfyldes bedst muligt. Et dilemma for distrikt Øst er, at distriktets antal børn kun har udløst en specialpædagog, der allerede nu har mange specielpædagogiske arbejdsopgaver.

 

Der er ansøgninger til specielpædagogisk bistand, som af ressourcemæssige grunde ikke kan opfyldes.

 

Distriktsleder anser det ikke for muligt, at etablere spirepladserne i én afdeling. Der er planlagt møde efter sommerferien, hvor mulige løsninger skal skitseres.

 

Øvrige tiltag:

 

Udover at der i de enkelte distrikter arbejdes på implementering af spirepladserne, er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 

 

 

Tovholdere fra Børne- og Skolesekretariatet:

Specielkonsulent: Trine Dorow og faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

 

 

Arbejdsgruppen skal:

 

Gennem 4 fastlagte møder:

 

Arbejdsgruppens sidste møde er 6. oktober 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Status på spirepladser distrikt Vest (DOC)

2.
Kommissorium arbejdsgruppe vedr. visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Etablering af midlertidig idrætsaktivitetsgruppe i dagtilbud Vest

28.03.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I modsætning til øens øvrige dagtilbuds distrikter, stiger børnetallet i distrikt Vest, det resulterer i en overkapacitet af børn i forhold til opmålte pladser. Der er i løbet af oktober/november 2011 en venteliste på 6 børnehavebørn stigende til 29 børnehavebørn frem til februar 2012.

 

Pladskapaciteten i distrikt Vest er problematiseret i debatoplægget, til langsigtet plan for dagtilbudsområdet. I den påbegyndte proces i forhold til langsigtet plan, forventes etableret en fremadrettet løsning der imødegår manglen på dagtilbudspladser i distrikt Vest.

 

På kort sigt er det nødvendigt, at etablere en ordning der kan tilgodese behovet for børnehavepladser i distrikt Vest fra den 1. september 2011 frem til ”vippet” til skolebørnehave i 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Der midlertidigt i perioden 1. september 2011 til 31. marts 2012, oprettes en idrætsaktivitetsgruppe til 20 børn i tilknytning til afdelingen Trinbrættet Rønne Nord i distrikt Vest

b)     Idrætsaktivitetsgruppen etableres i Heldagsskolens tidligere lokaler ”Louisenhøj” på Torneværksvej i Rønne

c)     Til etablering af idrætsaktivitetsgruppen bevilliges 48.300 kr. til indkøb af bl.a. sikkerhedsforanstaltninger og diverse legeredskaber – finansieret af sekretariatsbevillingen for politikområde 01.

d)     Budget til drift af lokalerne ”Louisenhøj” i perioden 1. september 2011 til 31. marts 2012 – der p.t. står i Heldagsskolens regi – flyttes til Dagtilbud Vest, når det konkrete budget er fastlagt.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

På møde mellem distriktsleder for dagtilbud Vest, 2 afdelingsledere distrikt Vest, leder af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling og Børne- og Skolesekretariatet, blev der peget på etablering af en midlertidig ”idrætsaktivitetsgruppe” til 20 børnehavebørn fra afdelingen Trinbrættet Rønne Nord.

 

Aktivitetsgruppen skal fungere i perioden 1. september 2011 til 31. marts 2012.

 

En etablering af aktivitetsgruppen vil gøre det muligt, at optage børn udover de opmålte kvadratmeter i distrikt Vest.

 

Gruppen foreslås base i Heldagsskolens fraflyttede lokaler på ”Louisenhøj” Torneværksvej i Rønne.

 

Etablering af idrætsaktivitetsgruppen i Trinbrættet Rønne Nord løser ikke alene behovet, for et øget antal pladser i distrikt Vest.

 

Der arbejdes derfor i distriktet på et projekt for kommende skolebørn, hvor man på tværs af afdelingerne samler børnene til målrettede aktiviteter, i forbindelse med deres kommende skolestart. Projektet vil som etablering af aktivitetsgruppen gøre det muligt, at optage børn udover de opmålte kvadratmeter. Endnu er det ikke konkretiseret, hvilket sted der skal danne base for projektet.

 

Børnetallet i distrikt Vest:

Behovet for pladser er stigende i distrikt Vest. Især børnehavepladser. Dette skyldes tilgang af nye familier samt, at flere familier af forskellige årsager vælger at få deres børn passet i distriktet.

Da der i de integrerede afdelinger også skal være plads til at vuggestuebørnene kan rykke op til en børnehaveplads ved 3-års alderen, skaber ovenstående en udfordring for distriktet.

Idrætsaktivitetsgruppens midlertidige etablering vil kunne afhjælpe pladskapaciteten frem til og med december 2011.

Fra januar 2012 vil der herudover være 3 børnehavebørn, stigende til i alt 9 børnehavebørn i februar 2012 der ikke kan sikres plads i distriktet alene med denne løsning, men vil kunne løses med det påtænkte projekt for kommende skolebørn. (opgjort 6. juli 2011)

 

Økonomiske konsekvenser

De 20 nye børnehavepladser vil være omfattet af princippet ”pengene følger barnet”, så der skal ikke gives en særskilt bevilling til pasning af børnene i idrætsaktivitetsgruppen. Der skal dog gives budget til drift af bygningen ”Louisenhøj” i perioden 1. september 2011 til 31. marts 2012, og derfor skal der flyttes midler fra det tidligere bygningsbudget i Heldagsskolens regi til Dagtilbud Vest. Beløbet er endnu ikke beregnet, men flytningen af bygningsbudgettet fra Heldagsskolen til Dagtilbud Vest skal ses i sammenhæng med hvad der skal ske med budgetterne for de øvrige bygninger der tidligere hørte under Heldagsskolen.

 

Udgifterne til etablering af idrætsaktivitetsgruppen er beregnet til 48.300 kr. og består bl.a. af udgifter til sikkerhedsforanstaltninger, køleskab, beskæftigelsesmaterialer og diverse inventar. Etableringsudgifterne finansieres af Sekretariatsbevillingen for politikområde 01.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Beskrivelse af idrætaktivitetsgruppen v/afdelingsleder Henrik Dich (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om ændring af dagtilbudsloven: Udlicitering af dagtilbud

28.00.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

9

 

Hvem beslutter

Til orientering

Resumé

1. august 2011 træder lov om udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. til private leverandører i kraft.

Formålet med lovforslaget er at skabe bedre vilkår for private leverandører af dagtilbud m.v. og dermed styrke mulighederne for konkurrence på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Orienteringen tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftale om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor.

 

Lovforslaget er et af 12 initiativer som aftaleparterne er enige om. Lov om udlicitering med mulighed for at trække overskud ud af det udliciterede dagtilbud er det første initiativ i ”12 punktsplanen”, de øvrige initiativer er der endnu ikke lovgivet omkring.

 

Hovedindholdet i loven er følgende:

 

Lovændringen indeholder to hovedelementer:

 

1)       Selvstændig hjemmel til at private leverandører efter aftale med kommunalbestyrelsen kan drive udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. som en del af den kommunale forsyning

2)       Mulighed for, at udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. kan trække et eventuelt overskud ud af driften

 

Lovændringen indebærer, at der nu er tre muligheder for, private leverandører at etablere og drive daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud på:

 

Dagtilbud

Fritidshjem/klubtilbud m.v.

1) Selvejende daginstitutioner

1) Selvejende fritidshjem og klubtilbud

2) Udliciterede daginstitutioner

2) Udliciterede fritidshjem og klubtilbud

3) Private daginstitutioner

3) Private fritidshjem og klubtilbud

 

Om loven:

 

·         Det er den enkelte kommune, der beslutter, om driften af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. skal udbydes til private leverandører.

·         Kommunalbestyrelsen skal stille de samme krav til udliciterede daginstitutioner, som de stiller til deres egne dagtilbud, for eksempel krav til normering, fysiske rammer og uddannelsesmæssig baggrund.

·         Dagtilbudsloven indeholder ikke krav til, hvilke juridiske personer eller enheder, der kan etablere og drive udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v.

·         Udliciterede institutioner skal fremover indgå i beregningen af tilskud til privatinstitutioner.

·         Udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. er omfattet af de almindelige regler om kommunalbestyrelsens tilskud pr. barn og forældrenes egenbetaling til daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v.

·         Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. som den har indgået aftale med.

·         Forældre med børn i udliciterede daginstitutioner og fritidshjem skal have mulighed for, at oprette forældrebestyrelser med flertal af forældre.

·         Udliciterede daginstitutioner er omfattet af dagtilbudslovens regler om:

a)     Pædagogiske læreplaner

b)     Et sundt frokostmåltid

c)     Børnemiljøvurderinger

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Aftale om forbedrede vilkår for selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner (PDF)

2.
Lovforslag nr. L 200 udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. til private leverandører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Overdragelse af Hasle- og Klemenskerhaller

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nords afdeling i Klemensker er det foreslået, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. I samme ombæring er det foreslået, at idrætshallen i Hasle tilsvarende overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder.

Forslaget har været til høring i Skole Nord, hvor både MED-udvalg og skolebestyrelse anbefaler, at Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder, men at Haslehallen ikke skal overdrages til Bornholms Idrætsområder, idet man frygter for konsekvenserne for lokalsamfund og skole.

Bornholms Idrætsråd er til gengæld positiv overfor en overdragelse af begge haller til Bornholms Idrætsområder, under forudsætning af, at brugerne ikke stilles ringere og serviceniveauet ikke falder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At idrætshallen i Klemensker overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At idrætshallen i Hasle fortsat hører under Skole Nord.

c)     At driftsbudgettet til Klemenskerhallen overføres til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

d)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne i Klemensker.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at Klemenskerhallen inkl. gymnastiksalen overføres til Bornholms Idrætsområder.

Børne- og skoleudvalget ønsker, at der afholdes et møde med Fritids- og kulturudvalget, Børne- og skoleudvalget, Idrætsrådet og repræsentanter fra Skole Nord om tilhørsforhold for Haslehallen.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Overdrages idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at virksomhedens medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end i dag, hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

En overdragelse af hallerne til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle (budget 2011). Beløbet fordeler sig således:

Klemenskerhallen             664.894,00

Haslehallen                    609.591.00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Høringssvar Skole Nord MEDudvalg (DOC)

2.
Høringssvar Skole Nord skolebestyrelse (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på Hans Rømer Skolen

82.18.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hans Rømer Skolen ansøger om en anlægsbevilling til en række vedligeholdelsesarbejder. I alt søges om 1.440.550 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

at der gives en anlægsbevilling på 489.100 kr. til de nævnte vedligeholdelsesarbejder, idet der ikke bevilges midler til efterisolering af taget på afdeling Aaker.

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 489.100 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Udsættes, idet Børne- og skoleudvalget ønsker en teknisk vurdering af skolens ønsker, en orientering om, hvilke midler Hans Rømers skolen har anvendt på vedligeholdelse i 2011 samt en oversigt over anvendelsen af renoveringspuljen til skolebygninger i de seneste 4 år.

 

 

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling til følgende vedligeholdelsesarbejder på Hans Rømer Skolen:

 

Afdeling Aaker

Efterisolering af tag                                                             951.450 kr.

Vinduer, afdeling Aaker                                                         16.650 kr.

I alt                                                                                 968.100 kr.

 

 

Afdeling Mosaik

Sålbænke                                                                           62.370 kr.

Legeplads                                                                          60.660 kr.

Døre og vinduer                                                                 147.620 kr.

I alt                                                                                 270.650 kr.

 

Afdeling Vestermarie

Skotrender                                                                         89.800 kr.

EDB lokale                                                                          59.360 kr.

Vinduer                                                                             52.640 kr.

I alt                                                                                 201.800 kr.

 

I alt søges om                                                                 1.440.550 kr.

 

Der er indhentet tilbud på vedligeholdelsesarbejderne

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås derfor, at der bevilges midler til ovenstående vedligeholdelsesopgaver, undtagen til projektet vedrørende efterisolering af taget på afdeling Aaker.

 

De samlede anlægsudgifter, som eksklusiv efterisolering af taget på afdeling Aaker, udgør 489.100 kr. Kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger.

 

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 505.888 kr.

 

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til etablering af flugtvej på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø

82.18.00P20-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen ansøger om en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en udvidet flugtvej fra Paradisbakkeskolens samlingssal på afdeling Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

 

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 325.000 kr. til etablering af en udvidet flugtvej fra Paradisbakkeskolens samlingssal på afdeling Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 162.500 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og med 162.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Samlingssalen på afdeling Nexø er godkendt til at kunne rumme 511 personer. Efter sammenlægningen med Bodilsker afdeling vil elevtallet komme over 600. Derfor er en udvidelse af flugtvejene nødvendig, hvis salen fortsat skal kunne bruges som samlingssal for hele skolen. Også bygningens anvendelse i øvrigt vil være begrænset, hvis ikke flugtvejene udvides.

 

Økonomiske konsekvenser

Steenbergs Tegnestue A/S har beregnet den nødvendige økonomiske ramme til 325.000 kr. Udgiften foreslås finansieret med 50 % eller 162.500 fra Paradisbakke skolens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse m.v. af Bornholms Heldagsskole - tillægsbevilling

82.18.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme ansøger på vegne af Bornholms Heldagsskole om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende udvendig vedligeholdelse. Der ansøges om 415.000 kr. til nødvendige ekstraarbejder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 415.000 kr. til det nævnte projekt, således at den samlede anlægsbevilling udgør 977.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen, finansieres med 207.500 kr. fra Bornholms Heldagsskoles driftsbudget og med 207.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at et mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingen tilbageføres til eller finansieres af Bornholms Heldagsskole og kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme gør opmærksom på, at der er større problemer med klimaskærmen og kloakledningerne på Heldagsskolen i Østermarie end først antaget.

 

Nødvendige ekstraarbejder på klimaskærm og kloakanlæg

 

Udskiftning af 2 stk. skotrender (afsnit A/C)                                              kr.   34.000

Reparation af støttemur inkl. sandstensfliser og asfalt, afsnit D                     kr.     8.200

Reparation af murværk og betonoverdækning, trappeskakt afsnit A                 kr.     7.400

Reparation af gelænder og maling af samme, afsnit C                                  kr.   19.200

Reparation af fuger i murværk, afsnit A og C                                              kr.   63.400

Udskiftning af defekte sålbænke, alle afsnit                                                kr.   15.000

Reparation af defekte kloakledninger, hovedledninger                                  kr.   72.800

 

 

Nødvendige indendørs ekstraarbejder

 

Udskiftning af køkken, afsnit B (nedslidt)                                                   kr. 115.000

Retablering af terrændæk i kælder, afsnit C (gl. vandskade)                          kr.   60.000

 

Uforudsete udgifter                                                                               kr.   20.000

I alt ekskl. moms                                                                                  kr. 415.000

 

Ovennævnte beløb er beregnet af Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011 en anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms Heldagsskole på 562.000 kr.

Anlægsbevillingen blev finansieret med 50% fra Bornholms Heldagsskoles driftsbudget og med 50% fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag, hvor der ansøges om en tillægsbevilling på 415.000 kr.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgøre 977.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Status på indkøb af projektorer og interaktive tavler

83.01.02S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen har ønsket en orientering om status på indkøb af projektorer og interaktive tavler til skolerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender den til kommunalbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2009 – 2011 afsat i alt 4.267.800 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler på skoleområdet.

 

De afsatte midler er blevet fordelt mellem Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Rønneskolen, Bornholms Heldagsskole, 10. KlasseCenter Bornholm, Dybdalskolen og Kildebakken i forhold til antallet af klasser på den enkelte skole.

De fleste af skolerne har herudover indkøbt et antal projektorer og interaktive tavler, der alle er finansieret af skolernes egne driftsmidler.

 

Der er til orientering udarbejdet en oversigt i august 2011 over skolernes klasse- og faglokaler samt antallet af projektorer og interaktive tavler på hver skole.

På grund af ferieafvikling vil den endelige opgørelse blive udleveret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. august.

 

I opgørelsen skal kolonnen ”Anvendte klasselokaler” forstås som skolens samlede antal normal- og specialklasser i skoleåret 2011-2012.

Hertil skal lægges ”Anvendte faglokaler”, som er de faglokaler, der enten allerede er udstyret med interaktiv tavle eller hvor der er behov herfor.

 

Prisen for en interaktiv tavle med det nødvendige tilbehør og installation ligger i 2011-priser på 26.500 – 31.400 kr. 

 

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat driftsmidler i overslagsårene til vedligeholdelse/udskiftning af interaktive tavler.

Da der er 5 års garanti på tavlerne vil det betyde, at der fra 2014 og frem ikke er afsat ressourcer til at vedligeholde eller udskifte nedslidte tavler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sponsorering af udendørs multibane på Paradisbakkeskolen

04.08.10Ø34-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen ønsker Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af, at skolen ønsker at etablere en Multibane for sponsormidler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Paradisbakkeskolen kan erhverve en Multibane finansieret ved sponsorbidrag og eget arbejde

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Børne- og skoleudvalget videresender sagen til kommunalbestyrelsen med henblik på fastsættelse af regler for sponsorering i Bornholms Regionskommune.

 

 

Sagsfremstilling

Multibanen opføres på afdeling Nexøs sportsplads. Størrelsen på banen er 30x17 m. og den er belagt med kunstgræs. Banen kan bruges til fodbold, hockey, basketball, volleyball, håndbold mm. Multibanen vil således være attraktiv for vores elev både i frikvarterer, i idrætstimerne og i SFO’ en.

 

 

 

 

 

 

Paradisbakkeskolen ønsker at finansiere multibanen ved at søge midler fra fonde samt ved sponsorer fra lokalområdet. Bestyrelsen arbejder med en ide om, at sponsorernes navne skal brændes på plankerne.

 

 

Bestyrelsen ønsker, at gøre sig erfaringer med sponsorering og multibanen for derefter at undersøge, hvilke aktiviteter, der kunne være til glæde for afdeling Svaneke.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften for til projektet er anslået til 300.000 kr. Udgiften finansieres via sponsorbidrag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Brev fra Paradisbakkeskolen af 5. juli 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til placering af medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter  

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Distriktslederen for Distrikt Vest, samt de medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter, der skal betjene Dagtilbud Vest, Rønneskolen og Ungecenter Bornholm foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles tidligere afdeling Villa Maria, i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 842.800 kr.  til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms FamilieCenter

b)     at tillægsbevillingen på 842.800 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 03 Børn og familier

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms FamilieCenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Bornholms FamilieCenters medarbejdere i Distrikt Vest foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles tidligere afdeling, Villa Maria i Rønne.

 

I Villa Maria indrettes lokalerne med et antal fleksible arbejdspladser delvis i fælleskontorer, og herudover med et samtalerum til borgerkontakt.

 

Distriktet tilstræber at afholde borgerkontakt på skoleafdelingerne i det omfang, det er muligt.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et skitseforslag til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms FamilieCenter.

 

Herudover vil der skulle afholdes udgifter til indretning af fælleskontorer med skærmvægge samt etablering af fleksible IT løsninger.

En eventuel ansøgning om anlægsbevilling hertil vil blive forelagt udvalget på et kommende møde.

 

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø har kalkuleret prisen for en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 842.800 kr.

 

Det drejer sig om følgende ombygningsarbejder:

 

Indretning af handicaptoilet                                                  81.305 kr.

Toilet på 1. sal                                                                     7.499 kr.

Trappelift på hovedtrappe                                                     75.000 kr.

Indretning af personalerum, garderobe                   105.864 kr.

Maling af lofter, vægge, vinduer og døre                                  182.471 kr.

Nyt ovenlysvindue                                                               10.633 kr.

Udvendig flisebelægning                                                        30.000 kr.

Udv. arbejder – vinduer, skotrender og hegn                            70.000 kr.

Belysning, installation, EDB-stik (tilbud)                                   91.053 kr.

I alt                                                                                 653.825 kr.

Byggepladsudgifter 2 pct.                                                     13.076 kr.

Uforudsete udgifter 10 pct.                                                   65.383 kr.

Håndværkerudgifter alt                                                        732.284 kr.

Byggeteknisk rådgivning   14 pct.                                          102.520 kr.

Byggetilladelse                                                                      8.000 kr.

 

Overslagspris i alt excl. moms                                                  842.804 kr.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 842.800 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.245.108 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Høringssvar vedrørende udvikling af Børne- og Familiehus

00.01.00K04-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2011 blev det besluttet at sende forslaget om udvikling af Børne- og Familiehus i høring, med frist den 15. juli 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

                 Der etableres Børne- og Familiehus pr. 1. oktober 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Af strategien fremgår bl.a. at Bornholms Regionskommune skal have et Børne- og Familiehus målrettet familier og børn 0-14 år.

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med, medarbejderne i familiecenteret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i Børne- og Familiehuset.

 

Forslaget om etablering af Børne- og Familiehus blev sendt i høring. Ved fristens udløb er der indkommet høringssvar fra:

·         Behandlingsinstitutionen Phønix, personalegruppen.

·         Handicaprådet

·         Paradisbakkeskolen, skolebestyrelse og virksomhedsmedudvalg

·         Distriktslederne på dagtilbudsområdet

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje, virksomhedsmedudvalg

·         Hans Rømer Skolen, skolebestyrelse og virksomhedsmedudvalg

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar:

Overordnet er de indkomne høringssvar positive overfor etablering af et Børne- og Familiehus.

 

Der er bekymring i forhold til det tværfaglige samarbejde, som er nødvendigt, hvis børnene skal fortsætte i deres nuværende dagtilbud og skole.

 

Der er bekymring for om ressourcerne er til stede, samtidig med gennemførelse af opstramning på området.

 

Personalet på Phønix påpeger de væsentligt anderledes geografiske afstande i forhold til Fredericia, samt gør opmærksom på at en genetablering af døgnpladserne kan blive en dyr og langsom proces.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
høringssvar Phønix (DOC)

2.
Høringssvar Handicaprådet - Udvikling af Børne- og Familiehus (DOC)

3.
Høringssvar Skolebestyrelse og MED-udvalg Paradisbakkeskolen vedr. Familiehus (MSG)

4.
Høring, Familiehus. Distriktslederne dagtilbud doc (DOC)

5.
04.072011 Høringssvar PPR og Sundhedsplejen MED- udvalg- børne- familiehus.doc (DOC)

6.
Høringssvar Hans Røner Skolen - skolebestyrelse og MED-udvalgvedr. børne-familiehus (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

19

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Drøftelse af legeplads i Klemensker.

Møde om langsigtet plan dagtilbud den 1. september 2011 kl. 16.00.

Registrering af elevfravær i efteråret 2011.

Ønsker en orientering om valg til afdelingsrådene ved Svartingedal og Nexø samt suppleringsvalget ved Bornholms Heldagsskole.