Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
18-08-2011 kl. 14:30
Mødelokale C, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Beddingen på Rønne Havn
  åbent 3 Fortsat drift af gymnastiksal i Klemensker
  åbent 4 Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til miniarenaer
  åbent 6 Forslag om fritidspas
  åbent 7 Handleplan for Motion og Idræt for handicappede
  åbent 8 Orientering om ændringer i Folkeoplysningsloven
  åbent 9 Overdragelse af Gudhjem Stadion til Gudhjem Svømmehal
  åbent 10 Ansøgning fra Bornholms Museum om forhøjelse af den årlige driftsbevilling
  åbent 11 Ansøgning fra Kulturhuset FREM om tilskud til indkøb af digitalt udstyr til filmforevisning
  åbent 12 Ansøgning fra Event Bornholm om tilskud til indskud i partnerskabsaftale med VIBE
  åbent 13 Spil Dansk Dagen den 27/10 2011
  åbent 14 Fastlæggelse af dialogmøder i efteråret 2011
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

1

 

 

Fraværende

Lars Kjøller.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Beddingen på Rønne Havn

08.03.00G00-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Træbådelaug har henvendt sig til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget vedr. Rønne Havn A/S’ planer om at nedlægge beddingen på havnen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for fritid og kultur indstiller:

Henvendelsen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Der udarbejdes et svar med opfordring om, at der indgås en dialog, idet udvalget ikke har kompetence på området.

Sagsfremstilling

Rønne Havn A/S bekræfter, at de gør sig overvejelser omkring en nedlæggelse af beddingen på Rønne Havn. Baggrunden er, at udnyttelsen af beddingen efterhånden er ganske lille, og samtidig forudser man, at beddingen skal renoveres for et større beløb i de kommende år. Derfor har havnen sat gang i en proces, hvor det overvejes, om området kan anvendes på andre og bedre måder.

Bornholms Træbådelaug påpeger i deres henvendelse, at en nedlæggelse af beddingen vil være et reelt problem for aktiviteterne i foreningen og på værftet. Samtidig peger foreningen på, at man med nedlæggelsen af beddingen vil miste en værdifuld kulturarv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rønne Havn er organiseret som et kommunalt aktieselskab. Kommunale aktieselskabshavne må ifølge havneloven alene drive havnevirksomhed eller havnerelateret operatørvirksomhed. Dette betyder, at der er begrænsninger i havnens muligheder for at drive rekreative eller almennytte aktiviteter/faciliteter.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Henvendelse fra Bornholms Træbådelaug (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fortsat drift af gymnastiksal i Klemensker

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i samråd med Bornholms Idrætsområder besluttet, at Gymnastiksalen på Klemensker Skole inddrages i driften af Klemensker Idrætshal for sæson 2011/12.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

Formandsbeslutningen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukningen af skoleafdelingen i Klemensker lukkes gymnastiksalen også. Gymnastikaktiviteterne må derfor rykke over i idrætshallen, hvor der ikke er plads til gymnastikredskaberne. En løsning kunne være at bygge et redskabsskur i tilknytning til hallen eller andre bygningsændringer, hvilket ikke vil være muligt at få på plads inden vintersæson 2011/12.

I samråd med Bornholms Idrætsområder er det derfor besluttet, at forsøge at inkludere gymnastiksalen i driften af Klemenskerhallen i sæson 2011/12.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt at vurdere driftsomkostningerne i tilknytning til gymnastiksalen, idet skolen ikke har haft separate målere m.v. på bygningen. I løbet af sæson 2011/12 vil det blive evalueret, hvilke omkostninger der er forbundet med gymnastiksalen, og derefter vil det blive genovervejet, hvorvidt gymnastiksalen fortsat skal inkluderes i Klemenskerhallens drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nords afdeling i Klemensker er det foreslået, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. I samme ombæring er det foreslået, at idrætshallen i Hasle tilsvarende overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder.

Forslaget har været til høring i Skole Nord, hvor både MED-udvalg og skolebestyrelse anbefaler, at Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder, men at Haslehallen ikke skal overdrages til Bornholms Idrætsområder, idet man frygter for konsekvenserne for lokalsamfund og skole.

Bornholms Idrætsråd er til gengæld positiv overfor en overdragelse af begge haller til Bornholms Idrætsområder, under forudsætning af, at brugerne ikke stilles ringere og serviceniveauet ikke falder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At idrætshallen i Klemensker overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At idrætshallen i Hasle fortsat hører under Skole Nord.

c)     At driftsbudgettet til Klemenskerhallen overføres til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

d)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne i Klemensker.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstilling a), c) og d) indstilles godkendt. Fremsendelse til Kommunalbestyrelsen afventer dog dialogen jfr. indstilling b).

Indstilling b) afventer en dialog med interessenterne jfr. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af den 16/8 2011.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Overdrages idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at virksomhedens medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end i dag, hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

En overdragelse af hallerne til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle (budget 2011). Beløbet fordeler sig således:

Klemenskerhallen             664.894,00

Haslehallen                    609.591.00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen forventes behandlet i Børne- og Skoleudvalget 16. august.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Høringssvar Skole Nord MEDudvalg (DOC)

2.
Høringssvar Skole Nord skolebestyrelse (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om tilskud til miniarenaer

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) søger om et tilskud på 315.000 kroner til etablering af minimum syv miniarenaer på Bornholm.

Etableringen af miniarenaerne skal foregå i et samarbejde med DBU Bornholm, DBU, Indu A/S og de bornholmske fodboldklubber.

BSK bemærker, at kommunal støtte er afgørende for at opnå støtte fra andre fonde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Udvalget ønsker at tage stilling til hver enkelt bane. Det er en forudsætning, at banerne også er tilgængelige for andre sportsgrene, og at banerne lægges uden for de eksisterende idrætsarealer.

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at etablere en række mindst 7 mindre fodboldarenaer på 12*20 meter rundt omkring på Bornholm. Banerne vil blive ejet af lokale fodboldklubber, men være til fri og gratis afbenyttelse for borgerne hele døgnet.

Bornholms Sports- og Kulturcenter anser projektet som en mulighed for at få omstillet idrætsfaciliteter til en ændret idrætskultur i befolkningen og optimere idrætsforholdene for borgerne ganske betydeligt samt skabe rammerne for forebyggelse af livsstilssygdomme.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede projekt er budgetteret til 1.403.000 kroner, hvor BSK forventer at kunne finansiere 1.088.000 via fonde og bidrag fra lokale fodboldklubber. Der ansøges derfor om et kommunalt tilskud på 315.000 kroner fra kommunens pulje til breddeidrætsaktiviteter.

Aktuelt er der en restsaldo på 388.220 kroner i breddeidrætspuljen under forudsætning af, at der er reserveret 150.000 kroner til fritidspas og er bevilget 200.000 pr. år i tre år (2011-2013) til projekt YoungCare.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Ansøgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag om fritidspas

18.13.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Forslag til fritidspas-ordning indstilles til udvalgets drøftelse og godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At forslag til fritidspas som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

b)     At ordningen evalueres i efteråret 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Formål: At få flere udsatte børn og unge til at deltage i organiserede fritidsaktiviteter og, at give børn, der fravælger fritidsaktiviteter af økonomiske årsager mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter

Målgruppe: Udsatte børn og unge mellem 6 og 18 år. Der er særligt fokus på udsatte børn og unge med psykosociale problemstillinger og børn fra vanskeligt stillede familier - typisk med svagt kammeratnetværk og manglende fritidsaktiviteter.

 

Implementering: Der fremstilles et antal fritidspas – fysisk i form af postkort, som på den ene side fortæller, hvad passet kan bruges til, og på den anden side kan foreningerne notere forbruget.

Med fritidspasset i hånden kan et barn eller en ung betale kontingent for op til 1.000 kroner i et år i en lokal idrætsforening.

Fritidspassene distribueres ud til fagpersoner og virksomheder, som i forvejen har direkte kontakt med udsatte børn og unge. F.eks. sundhedsplejersker, AKT-medarbejdere, SSP-medarbejdere, skole-socialrådgivere, PPR og familiebehandlere m.v.

Disse fagpersoner kan efter konkret faglig vurdering udlevere et fritidspas til et barn eller en ung. Hver gang der udleveres et fritidspas, indsender fagpersonen et skema til Fritid og Kultur. Skemaet indeholder stamoplysninger på modtageren – navn, adresse, alder – og en kort begrundelse for at barnet har fået et fritidspas udleveret.

Hver gang et barn betaler kontingent i en forening, vil foreningen skrive det på fritidspasset og samtidig sende kontingentopkrævningen til Fritid og Kultur i stedet for til barnet.

Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter: Fodbold, håndbold, kampsport, svømning, bueskydning, beachvolley, ridning og meget andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som fitnesscentre og visse danse- og rideskoler.

En foreningsaktivitet dækker ikke kun sport. Barnet kan også vælge at gå til f.eks. spejder, skak og kreative fag. Bare det foregår i en forening, der er godkendt efter folkeoplysningsloven. Derudover kan fritidspasset anvendes til deltagelse i Musikskolens, Billedskolens og Bornholms Dramaskoles aktiviteter.

Fritidspasset kan kun anvendes til at betale for kontingenter.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget har 30. marts 2011 godkendt, at der reserveres op til 150.000 kroner til en fritidspas-ordning.

Der vil skulle anvendes anslået 5000 kroner til produktion af fritidspassene, distribution og markedsføring.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Såfremt den afsatte budgetramme udnyttes fuldt ud inden evalueringen, vil der blive lukket for udlevering af flere fritidspas indtil der foreligger en ny bevilling.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Handleplan for Motion og Idræt for handicappede

18.00.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

20-06-2011

13

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Folkeoplysningsudvalget ønsker via handleplanen at gøre det mere attraktivt for foreningerne at etablere motion og idræt for handicappede ved et medlemstilskud til alle handicappedes idrætsaktiviteter. – Der skal dermed ske ændring af regler vedr. medlemstilskud, som i dag kun ydes til børn og unge under 25 år.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller på baggrund af høringssvar og administrativ tilføjelse:

At handleplanen for motion og idræt for handicappede indstilles til godkendelse med tilføjelse af sekretariatets forslag til handicap-afgrænsning

 

Folkeoplysningsudvalget, den 20. juni 2011:

Handleplanen ønskes evalueret efter 2 år.

Handleplanen indstilles til godkendelse.

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

At oplæg til handleplan tages til efterretning

At der ydes et yderligere medlemstilskud til handicappedes idrætsaktiviteter i en 2 årig forsøgsperiode, hvor handicapkonsulenten inddrages i processen

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget nedsatte på mødet i november 2010 en ad hoc gruppe til at arbejde videre med emnet ”mere motion og idræt for handicappede”.

Arbejdsgruppens oplæg er flg.:

For at få flere handicappede til idræt og motion og for at sikre handicappede lige muligheder for transport skal der være befordringsordninger – ex. via HandyBat og / eller via samarbejde om Philipsfondens og BRK’s biler /busser.

Målgruppen er alle handicappede uanset boform.

Foreningernes grundlag for aktiviteter for handicappede ønskes styrket via et øget medlemstilskud til alle handicappedes idrætsaktiviteter.

Forventes gældende fra 1. jan. 2012; tilskuddet afholdes inden for puljen for medlemstilskud.

Baggrund for at fastholde medlemstilskud:

o        Tilskud – skal være noget der kan budgetteres med

o        Generelle behov er ekstra hænder --> flere udgifter til kørepenge

o        Anvendelse af handicaperklæring ønskes ikke – holdningen er, at ordningen ikke vil blive misbrugt.

o        Medlemstal for 2010 er 232 medlemmer fordelt på 9 foreninger.

 

Der er indkommet høringssvar fra Bornholms Idrætsråd og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til handicappede kan afholdes inden for den nuværende ramme for medlemstilskud med kr. 105/pr.medlem.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Mhp. at sikre gennemskuelighed og minimaladministration har sekretariatet følgende bemærkninger i relation til en evt. politisk beslutning om etablering af en ny ordning.

 

Sekretariatet vil anbefale, at der mhp. styring og opfølgning af økonomien afsættes en veldefineret pulje til start af aktiviteter for handicappede, således at de omkostninger der er i forbindelse med starten, kan søges dækket.

 

Sekretariatet anbefaler endvidere, at aktiviteter for handicappede, foreningsmæssigt og forretningsmæssigt skal finansieres via kontingent, der betales for at være med i lighed med ikke-handicappede medlemmers aktiviteter.

 

Endelig anbefaler sekretariatet, at der for konkrete ydede medlemstilskud ved deltagelse i idræt og motion, defineres gennemskuelige og entydige rammer for, hvilke handicap der er tilskudsberettigede.

Forslag til handicap-afgrænsning

Medlemstilskud til handicappede gives til foreningens medlemmer med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse som afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere i en aktivitet på lige fod med andre medlemmer.

 

Ved afgørelsen lægges der vægt på følgende faktorer:

 

Dette betyder f.eks. at en blind person vil være tilskudsberettiget. Også til f.eks. blindebold, hvor personen principielt ikke er handicappet i relation til den konkrete aktivitet.

 

Mindre handicaps som f.eks. en manglende finger og nedsat syn i mild grad og lignende er ikke tilskudsberettigede med mindre det er særligt betydende i relation til den konkrete aktivitet.

 

Sygdomme – f.eks. dårlig ryg, overvægt, allergi, eksem m.v. betragtes som udgangspunkt ikke som handicap.

 

En dårligt gående 90-årig betragtes ikke som handicappet i relation til personens alder, mens det modsatte vil være tilfældet for en 20-årig meget dårligt gående person.

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 20. juni 2011

1.
Høringssvar fra Bornholms Idrætsråd (PDF)

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

3.
Handlingsplan for Motion og Idræts for handicappede (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om ændringer i Folkeoplysningslov

00.01.00I00-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

20-06-2011

14

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

8

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Ændring af Folkeoplysningsloven er vedtaget. Lovændringerne træder generelt i kraft for tilskud og lokaler fra og med 2012. Folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget og offentliggjort senest den 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

Ændringerne til orientering og forslag om, at der i samarbejde med Idrætsrådet og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget udarbejdes forslag til Folkeoplysningspolitik.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 20. juni 2011:

FOU ønsker at være udfarende og tovholder på Folkeoplysningspolitikken; Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget forespørges herom.

 

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

Fritid & Kultur anmodes om til næste møde at udarbejde en proces for en folkeoplysningspolitik og en eventuel samlet politik for hele fritids- og kulturområdet, hvori indgår folkeoplysning, idræt og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelse af lov om Folkeoplysning pr. 11.07.2011 foreligger. Klik evt. her: http://www.dfs.dk/netavisen/politikoglove/saadanserfolkeoplysningslovenudnu.aspx?umbNl=9051

 

De væsentlige ændringer er flg.:

·         Kommunerne er forpligtede til at vedtage en kommunal folkeoplysningspolitik inden 1. jan. 2012. Vi har i dag en idrætspolitik, der skal revideres til efteråret og en kulturpolitik. Måske kunne der ske en forenkling på politikområdet ved en sammenskrivning af de 3 politikker for området.

·         Kommunerne er forpligtede til at sikre brugerinddragelse på folkeoplysningspolitikken.
Dette er især møntet på de kommuner, der ikke har et Folkeoplysningsudvalg - så længe vi har det, betyder det ikke det store for os.

·         Der skal afsættes en pulje til udviklingsarbejder med et folkeoplysende sigte inden området. Puljen kan søges af både etablerede foreninger og borgergrupper. Midler til puljen tages inden for den samlede ramme til Folkeoplysning. Vi har i dag en pulje på ca. 60.000, som i dag blot kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger.

 

Derudover er der en række mindre ændringer, som kan give nye muligheder eller begrænsninger i forhold til tilskud til fritidsliv - f.eks.:

 

·         Der åbnes mere for partnerskaber og samarbejde via udviklingspuljer.

·         Det bliver muligt at fravige kravet om deltagerbetaling i foreninger (for at kunne få støtte).
Det kan give mulighed for mere løse organisationsformer.

·         Det bliver muligt at oprette lukkede hold for afgrænsede deltagerkredse - tidligere skulle alle tilbud være åbne for alle.

·         Endelig er der nogle regeljusteringer på aftenskoleområdet

 

Vi afventer efterfølgende selve bekendtgørelsen for det videre arbejde og de ændringer der skal indarbejdes i regelsæt m.v.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med den obligatoriske folkeoplysningspolitik udløser en stigning i det kommunale bloktilskud på 3,3 mio. kr. i 2011 og med 1,1 mio. kr. i de følgende år.

De ændrede regler om brugerinddragelse udløser en stigning i det kommunale bloktilskud på 2,4 mio. kr. i 2011 og på 6,0 mio.kr. i de følgende år.

Det betyder at Bornholms Regionskommune bliver tilført kr. 42.000 i 2011 og kr. 53.000 i 2012 og overslagsårene jf. lov- og cirkulæreprogrammet for 2010/11.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Overdragelse af Gudhjem Stadion til Gudhjem Svømmehal

04.08.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resume

I budgetforliget for 2011 er indlagt kr. 275.000 i besparelse på idrætsområdet, bl.a. ved nedlæggelse af et antal boldbaner.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 4. maj af at der indledes sag om overdragelse af Gudhjem Station til Gudhjem Svømmehal

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

     Overdragelse af Gudhjem Boldbane, matriklerne 236e og 73aa til Gudhjem Svømmehal i gangsættes med virkning fra 01.01.2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet har indledt forhandlinger med Gudhjem Svømmehals bestyrelse om overdragelse af boldbaner.

Bestyrelsen er positiv over for forslaget og er allerede indtrådt i vedligeholdelsesopgaven.

Svømmehallen ønsker at overtage matriklerne 236e og 73aa samt lysanlægget,

Bestyrelsen for Svømmehallen har i høringssvar udtrykt ønske om dækning af udgift kr. 35.000 + moms til indkøb at ny græsklipper.

 

Øvrige overdragelsesbetingelser:

Gudhjem Stadion skødes til Gudhjem Svømmehal, som den er og forefindes og som beset af køber og uden ansvar for sælger med den klausul, som det fremgår af KB’s beslutningsreferat ved godkendelse af salget.

 

Overdragelsesdato 01.01.2012

Køber respekterer de servitutter og andre byrder, som er tinglyst på ejendommen med henvisning til ejendomsblad i tingbogen samt lokalplan for området.

 

Ansvaret for lysanlægget indebærer et årligt eftersyn af aut. elinstallatør og afholdelse af udgifterne hertil samt vedligeholdelse.

 

Køber erklærer at ejendommen anvendes til foreningsvirksomhed og serviceerhverv, der relaterer til Gudhjem Svømmehals virksomhed.

 

Eventuelt videresalg af ejendommen kan kun ske til samme formål og med Bornholms Regionskommunes samtykke.

 

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med salget anslået kr. 7.500 (inkl. advokatbistand)

Såfremt BRK selv kan forestå overdragelsen vil udgiften max. være kr. 1.500 i stempelafgift.

Udgiften kan finansieres via pulje tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Begge matrikler ligger i byzone.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
oversigtskort Gudhjem stadion (PDF)

2.
Høringssvar fra Gudhjem Svømmehal (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ansøgning fra Bornholms Museum om forhøjelse af den årlige driftsbevilling

19.03.00Ø40-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Museum ansøger om at få forhøjet den årlige driftsbevilling med 800.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at sagen henvises til budgetlægningen for 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Museum begrunder ansøgningen i både de fredede bygningers vedligehold og de stadig større faglige krav fra Kulturarvsstyrelsens side.

Museets økonomi har i en lang årrække været anstrengt og der har været store likviditetsmæssige problemer, som har ført til et stort oparbejdet underskud. Denne udvikling er nu vendt til en stabiliseret økonomi og sikring af likviditeten. Tilbage står grundproblemet med at sikre vedligeholdet og videreudviklingen af museet.

Kulturarvsstyrelsen har i sin kvalitetsvurdering og gentagne gange derefter påpeget, at museet – som i langt de fleste kommuner er netop kommunale institutioner – bør få øget hjælp til at sikre de fredede bygninger, og at museet i højere grad skal prioritere det faglige arbejde. Det er derfor museets og bestyrelsens opfattelse, at der må findes en permanent løsning, der forbedrer museets økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Der indgår i forvejen et budgetforslag om Bornholms Museum i budgetlægningen for 2012, dog kun på 575.000 kr. Dette forslag ønskes altså forhøjet til 800.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Ansøgning til budget 2012.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning fra Kulturhuset FREM om tilskud til indkøb af digitalt udstyr til filmforevisning

20.02.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning om tilskud på op til 50.300 kr. til indkøb og implementering af digitalt udstyr til filmforevisning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Bevilget et tilskud på 50.300 kr. under forudsætning af, at der sker tilbagebetaling af samme størrelse som eventuelt modtaget statstilskud.

 

Sagsfremstilling

Udgiften til digitaliseringen af filmfremvisningsudstyret i FREM er budgetteret til i alt 850.300 kr. Indtil videre er der skaffet en finansiering på 800.000 kr. fra fonde og private.

Folketinget har endvidere bevilget et beløb til støtte for digitaliseringsprocessen i de danske biografer, men fordelingen af denne støtte sker sandsynligvis kun i 2012. Da udbuddet af film i det gamle format i slutningen af 2011 stort set vil være ikke-eksisterende, haster det for FREM at få en finansiering på plads.

Der ansøges derfor om et tilskud, så digitaliseringsprocessen kan gennemføres snarest. Såfremt der seneres modtages statstilskud, vil det kommunale tilskud blive tilbagebetalt i samme omfang.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 192.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Ansøgning fra FREM (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Ansøgning fra Event Bornholm om tilskud til indskud i partnerskabsaftale med VIBE

20.00.00Ø40-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Event Bornholm ansøger den 23/6 2011 om et tilskud på 25.000 kr. til brug for et indskud i et partnerskab med VIBE (Videncenter for Begivenheder) under Wonderful Copenhagen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Der bevilges et tilskud på 25.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Event Bornholm blev stiftet i foråret 2011 og er et unikt projekt. Arrangører af begivenheder på Bornholm inden for musik- og idrætslivet har oprettet foreningen som en platform for et perspektivrigt samarbejde. De mange events har stor betydning for turisterhvervet, attraktive levevilkår på øen og af afgørende betydning som økonomisk tilskud til det lokale idræts- og kulturliv.

Foreningen er en del af Væksthus Hovedstaden og Business Center Bornholms projekt ”Klyngeudvikling i udkantsområder”, hvor Musikklyngen og Bornholms Idrætsråd har været fremtrædende.

Foreningen har fokus på to initiativer: Anskaffelse af fælles materiel og et udviklingsprojekt.

Udviklingsprojektet skal understøtte såvel eksisterende som nye musik-, idræts- og kulturelle arrangementer på Bornholm med markedsføring, fundraising, sponsorater, materiel, tilladelser, hjælpere, logistik, produktudvikling m.m.

Foreningen kan komme det første store skridt videre ved at indgå en partnerskabsaftale med VIBE, hvilket kræver et indskud på 25.000 kr. Beløbet dækker det kontante indskud for adgang til viden, kompetencer og netværk samt bistand til et konkret udviklingsforløb.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 192.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Vedtægter Event Bornholm 2011 underskrevet.pdf (PDF)

2.
EogS registrering.pdf (PDF)

3.
VIBE profilbrochure.pdf (PDF)

4.
BRK ansøgning 23062011.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Spil Dansk Dagen den 27/10 2011

20.03.00Ø40-0127

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Forespørgsel om interessen for at ansøge om en Spil Dansk Kommunepakke i 2011. Kommunal medfinansiering 30-50.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Organisationen KODA’s Spil Dansk Sekretariat tilbyder kommuner at ansøge om at blive officiel Spil Dansk Kommune i 2011, hvor Spil Dansk Dagen er torsdag den 27. oktober. I givet fald modtager kommunen en Kommunepakke, hvor man får kontant støtte til Spil Dansk arrangementer samt workshops, koncerter, hjemmeside, sangbøger m.m. Desuden deltager kommunen i lodtrækningen om en lang række yderligere musikgaver fra nogle af de største musikorganisationer i landet.

Med en Spil Dansk Kommunepakke får kommunen bl.a.:

·         10.000 kr. til musiker- og komponisthonoraer (Fra KODA)

·         En koncert for børn eller pensionister (Fra DPA)

·         Et besøg af en komponist/sangskriver på en folkeskole (KODA)

·         To sangkit med højskolesangbog, håndbog om sangene, usb-nøgle med melodierne og cd'en "Den Danske Sang 2" (Fra FFD)

·         Skræddersyet hjemmeside og hjælp til markedsføring af lokale aktiviteter. (Fra Spil Dansk)

·         Vidensdeling gennem deltagelse i stormøde for alle Spil Dansk Kommuner (Fra Spil Dansk) 

·         Deltagelse i lodtrækning om talrige koncerter, komponistworkshops, CD´er, sangbøger

 

Der kræves nedsat en styregruppe af personer fra kommunens kulturliv og –institutioner og en eller anden grad af medfinansiering fra kommunens side, skønnet 30-50.000 kr., enten via bevilling fra kommunen eller fra andre.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 192.000 til nærværende møde.

Ansøgningen kan ikke komme til behandling i Musikrådet, da rådets pulje for 2011 er opbrugt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Spil Dansk Dagen 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Fastlæggelse af dialogmøder i efteråret 2011

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Fastlæggelse af datoer for dialogmøder i efteråret 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller følgende forslag til mødedatoer til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget:

·         Tirsdag den 25. oktober kl. 16.30 - Borgerforeninger(BBS)/Fritidshuse.  Sted ?

·         Tirsdag den 25. oktober kl. 18.00 - Folkeoplysningsudvalget (DDS-Hytten, Skansevej 5, Rønne)

·         Tirsdag den 1. november kl. 15.00 - Bornholms Idrætsområder

·         Tirsdag den 1. november kl. 16.00 - Bornholms Biblioteker (på Rønne Bibliotek)

·         Tirsdag den 1. november kl. 17.00 - Bornholms Musik- og Billedskole (på Musikskolen)

·         Onsdag den 2. november kl. 15.00 - Koordinationsgruppen for kulturområdet (i forb. med FKF-mødet – mødelokale A)

·         Onsdag den 2. november kl. 16.00 - Idræts- og svømmehaller (mødelokale A)

·         Onsdag den 2. november kl. 17.00 – Idrætsrådet (mødelokale A)

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udvalget skal hvert år efter budgettets vedtagelse i oktober afholde dialogmøde med følgende parter:

·         Bornholms Biblioteker

·         Bornholms Musik- og Billedskole

·         Koordinationsgruppen for kulturområdet

·         Idrætsrådet

·         Idræts- og svømmehaller

·         Bornholms Idrætsområder

·         Borgerforeninger (BBS)/Fritidshuse

·         Folkeoplysningsudvalget

 

For virksomhederne: Bornholms Biblioteker, Bornholms Musik- og Billedskole og Bornholms Idrætsområder er der som udgangspunkt følgende dagsorden jfr. budget- og aftalevejledningen:

1.      Opfølgning på budget 2012

2.      De politiske målsætninger for 2012

3.      Virksomhedernes eventuelle forslag til udmøntning af målsætningerne

4.      Evt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

15

 

 

Sager:

Brev af 16/6 2011 fra Bornholms Tekniske Samling om budget 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Orientering modtaget.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Brev af 16/6 2011 fra Bornholms Tekniske Samling (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Ingen sager til høring.