Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
24-08-2011 kl. 19:00
mødelokale C. Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Beretning nr. 17 og endelig godkendelse af regnskab 2010
  åbent 3 Afrapportering af status for rente- og valutaswap i Schweizer-francs
  åbent 4 Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2011
  åbent 5 Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010
  åbent 6 Budget 2012 - Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
  åbent 7 Budget 2012 - status pr. august 2011
  åbent 8 Budget 2012 - Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden
  åbent 9 Rønne Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti
  åbent 10 Høring vedr. rapporten Hjertestartere placeret uden for sygehus
  åbent 11 Kvalitetsstandard - Kvindekricecentre
  åbent 12 BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010
  åbent 13 Anlægsbevilling til etablering af flugtvej på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø
  åbent 14 Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse m.v. af Bornholms Heldagsskole - tillægsbevilling
  åbent 15 Anlægsbevilling til placering af medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter
  åbent 16 Sponsorering af udendørs multibane på Paradisbakkeskolen
  åbent 17 Status på indkøb af projektorer og interaktive tavler
  åbent 18 Høringssvar vedrørende udvikling af Børne- og Familiehus
  åbent 19 Overdragelse af Gudhjem Stadion til Gudhjem Svømmehal
  åbent 20 Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK
  åbent 21 Anlægsbevilling til ny tagbelægning, Sandemandsvej 1B, Rønne
  åbent 22 Kommuneplan tillæg 007 samt SMV og VVM Stubbeløkken granitbrud
  åbent 23 Indsatspulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Frigivelse af statslige og kommunale midler.
  åbent 24 Borgerinddragelse: Finansiering af dialogmøder 2011
  åbent 25 Ansøgning om kommunegaranti og kaution til Fonden Bornholms Lakseklækkeri
  åbent 26 Benchmarking på IT området
  åbent 27 Valg til Folketinget, tirsdag den
  åbent 28 Mødeplan 2012 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt de stående udvalg
  åbent 29 Orientering fra formanden
  åbent 30 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen
Borgmesteren foreslog, at pkt. 6, 7 og 8 rykkes frem og behandles som pkt. 2, 3 og 4, hvilket blev godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Beretning nr. 17 og endelig godkendelse af regnskab 2010

00.32.00K01-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 2, har revisionen fremsendt beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab for 2010 til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

At revisionsberetning nr. 17 godkendes

At udkast til besvarelse godkendes og fremsendes til revisionen

At regnskabet for 2010 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt ”Beretning nr. 17 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010”.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

”Tilgodehavende i betalingskontrol (funktion 9.14) foreligger ikke afstemt ultimo 2010 og kan således ikke specificeres på enkeltposter.

I forbindelse med konverteringen til OPUS debitor i 2010 er der opstået afstemnings-differencer, og KMD har foretaget fejlretninger, som regionskommunen ikke har adgang til at efterprøve.

Vi vil foretage opfølgning på forholdet ved den løbende revision for 2011”          

 

Der foreslås besvaret på følgende måde:

 

Revisionens bemærkning taget til efterretning, idet afstemningsarbejdet er

påbegyndt

    

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Beretning nr. 17, afsluttende beretning for regnskabsåret 2010 (PDF)

2.
Regnskab 2010 (specifikationer og bemærkninger er tidligere udleveret til kommunalbestyrelsens medlemmer) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Afrapportering af status for rente- og valutaswap i Schweizer-francs

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Regionskommunen har en rente- og valutaswap i Schweizer-francs (CHF). Kursen på CHF er steget pænt de seneste måneder, hvilket giver anledning til en drøftelse af holdningen til at have en valutarisiko i CHF, herunder drøftelse af eventuelle initiativer i forhold til at nedbringe størrelsen af rente- og valutaswappen.    

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at det drøftes

 

a)     om der skal foretages en hel eller delvis nedbringelse af rente- og valutaswappen i CHF, herunder med hvilken brøkdel og til hvilke(n) kurs(er) eller

b)     om rente- og valutaswappen skal forblive uændret med henblik på en omlægning til et fysisk lån i CHF i Kommunekredit marts 2012

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker indgåelse af en stop ordre, hvor BRK køber CHF til 1/3 af restgælden ved en stigning til kurs 675 eller ved et fald til kurs 625.

Sagsfremstilling

I henhold til ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering. Som en del af afrapporteringen indgår status for markedsværdien af rente- og valutaswappen i CHF, som blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalen betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 2 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på et lån optaget i CHF. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

 

Baggrunden for at swappen blev indgået i 2003, var at rente-niveauet i Schweiz var mere attraktivt end i Danmark. Den lavere rente i Schweiz har været den primære årsag til at Regionskommunen pr. 30. maj 2011 havde realiseret en samlet gevinst på 2,7 mio. siden etableringen af swappen.

 

Rente- og valutaswappen har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet den indgåede swap.

Markedsværdien pr. 30. maj 2011 var 3,0 mio. kr. i bankens favør.

 

Det samlede tab pr. 30. maj 2011 på rente- og valutaswappen var dermed 0,3 mio. kr.

 

Størrelsen af markedsværdien er hovedsagelig påvirket af kursen på CHF.

 

Den seneste afrapportering blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011 og kursen på CHF var på det tidspunkt 609. Kursen på CHF er efterfølgende steget betydeligt og har på et tidspunkt været oppe i 725 (12. august: kurs 687). Til illustration af kursudviklingen, er der som bilag vedlagt en oversigt over kursen de seneste 3 måneder.

Markedsværdiens udvikling i forhold til kursen på CHF:

 

Kurs CHF                           Markedsværdi                    Nettotab                          pr.

609                              - 3,0 mio. kr.                 - 0,3 mio. kr.                30. maj 2011

687                              - 4,9 mio. kr.                   - 2,2 mio. kr.                12. august 2011

 

Rente- og valutaswappen løber til den 19. marts 2012.  Dette betyder at Regionskommunen senest den 19. marts 2012 skal ud og købe CHF til indfrielse af rente- og valutaswappen.

 

En ændring i kursen på CHF på 10 kurspoint svarer til en ændring i markedsværdien på ca. 250.000 kr.

 

Den stigende kurs på CHF bevirker som nævnt en forværring af markedsværdien, hvilket kunne give anledning til at overveje en hel eller delvis udgangsplan i utide. Ifølge kommunens rådgiver i Danske Bank kunne en udgangsplan se således ud:

 

-         nedbring rente- og valutaswappen med 1/3, hvis kursen på CHF stiger til kurs 750

-         nedbring rente- og valutaswappen med 1/3, hvis kursen på CHF falder til kurs 675

 

En hel eller delvis nedbringelse af rente- og valutaswappen, vil bevirke at markedsværdien for den andel som nedbringes, skal afregnes mellem aftaleparterne. En negativ markedsværdi på nedbringelsestidspunktet bevirker at Regionskommunen skal afregne til Danske Bank.

 

Alternativ til en udgangsplan:            

 

Lånene som er blevet swappet til CHF løber til 2027. Vilkårene for lånene skal genforhandles med Kommunekredit senest marts 2012, hvilket ifølge Kommunekredit giver mulighed for at der kan optages 2 fysiske lån i CHF i Kommunekredit, som erstatning for rente- og valutaswappen. Lånene vil kunne optages således at en eventuel negativ markedsværdi på rente- og valutaswappen indgår som en del af lånene, hvilket bevirker at en eventuel negativ markedsværdi marts 2012 afvikles over 15 år. 

Ved denne løsning vil der være en valutarisiko efter marts 2012, hvor nuværende rente- og valutaswap udløber. Det fysiske lån kan optages indenfor nuværende risiko-rammer i henhold til ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner”. 

Det skal bemærkes at der i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2011, har været nedsat et udvalg til at se nærmere på en eventuel justering af lånebekendtgørelsen, for at begrænse kommunernes mulighed for låntagning i fremmed valuta. I udvalgsrapporten foreslås det, ”at der ved en ændring af lånebekendtgørelsen indarbejdes en overgangsbestemmelse med henblik på, at eksisterende engagementer i anden valuta end danske kroner og euro inden for de gældende løbetidsregler fortsat kan omlægges i anden udenlandsk valuta”. 

Udvalgets forslag giver dermed mulighed for at foretage ovennævnte fysiske optagelse af lån i CHF, hvilket svarer til gældende regelsæt.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Udviklingen i kursen på CHF siden 29. april 2011 (PDF)

2.
Valutaanalyse 2. august 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (199,3 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (322,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. juli 2011 (42,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (142,3 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. juli 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 199,3 mio. kr. er fortsat høj, idet beholdningen dog er faldet med 11,7 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. maj 2011. Beholdningen er nu stort set på niveau med beholdningen ultimo juli 2010, idet beholdningen har været på stort set samme niveau i løbet af juli 2010 og 2011.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu ved at vende, idet den gennemsnitlige kassebeholdning har været stort set den samme i hele juli måned. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er dog ca. 90 mio. kr. højere end i 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 42,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Beholdninger pr. 31. juli 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010

00.30.10Ø09-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2011, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal koordinere og godkende anvendelsen af overførte midler fra 2010. Der er fremsendt en række ansøgninger fra virksomhederne om anvendelse af overførte midler til udvalgets godkendelse

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at anvendelse af overførte midler fra 2010 godkendes om anbefalet af direktionen, og

b)     at der for fremtidige ansøgninger, der kan kategoriseres som anlæg, kan fremsendes sager om anlægsbevillinger uden Økonomi- og Erhvervsudvalgets forudgående godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Udsat og genoptages på udvalgets møde den 14. september 2011.

 

Sagsfremstilling

Virksomhederne har fremsendt ansøgninger om anvendelse af overførte midler fra 2010. Ansøgningerne er samlet i bilag 1, hvoraf direktionens anbefalinger om godkendelse eller afslag også fremgår.

Ansøgningerne på Socialudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets områder har været behandlet i fagudvalget. Udvalgenes anbefalinger fremgår ligeledes af bilag 1.

Ansøgningerne på Børne- og Skoleudvalgets og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område har ikke været behandlet i fagudvalgene. Der er ikke indkommet ansøgninger på Beskæftigelsesudvalgets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

 

Der er i alt fremsendt ansøgninger for 15,8 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler ansøgninger for i alt 9,3 mio. kr. godkendt. Disse anbefalede ansøgninger fordeler sig med

·         5,3 mio. kr. hvor udgifterne allerede er afholdt og hvor et afslag vil betyde, at virksomheden skal finde tilsvarende besparelser på indeværende års budget,

·         1,225 mio. kr. som godkendes afholdt via driften, og

·         2,775 mio. kr. som godkendes afholdt som anlægsudgifter, hvorved serviceudgifterne ikke påvirkes af forbruget. Der skal efterfølgende godkendes anlægsbevillinger i kommunalbestyrelsen.

Direktionen har ved vurderingen af, hvilke ansøgninger der anbefales, lagt vægt på, at der er tale om enkeltstående udgifter i forlængelse af politiske beslutninger, udgifter i forlængelse af trepartsaftalen samt om der generelt er tale om mindre beløb. Desuden er ansøgninger, der kan kategoriseres som anlæg, generelt anbefalet godkendt.

 

Herudover har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at overføre overskud fra 2010 fra Vej og Park Bornholm og RKR-service til Teknik & Miljø på i alt 5,9 mio. kr., begrundet i ekstraordinære udgifter til snerydning. Dette fremgår ikke af bilag 1.

Da Teknik & Miljø har et overført underskud på 4,07 mio. kr. er det en budgetudvidelse i 2011 på 1,83 mio. kr. på Teknik & Miljø. Direktionen anbefaler, at Teknik & Miljø som udgangspunkt overholder budgettet i 2011, idet nettooverførslen reserveres til eventuelle helt ekstraordinære udgifter til snerydning sidst på året.

 

Direktionen indstiller ansøgninger for i alt 5,5 mio. kr. til afslag jf. bilag 1, fordelt med 2,9 mio. kr. hvor det vurderes at udgifterne kan udskydes til 2012, og 2,6 mio. kr. som bør holdes inden for driftsbudgettet for 2011.

Direktionen har ved vurderingen af ansøgningerne til afslag lagt vægt på, om udgiften kan udskydes til 2012, og dermed eventuelt budgetteres i 2012, eller om der er tale om løbende drift, herunder tilpasninger, der må forventes afholdt inden for det vedtagne driftsbudget.

Det skal bemærkes, at direktionen har anbefalet afslag på en række af de ansøgninger, som fagudvalgene har anbefalet godkendt.

 

Det er meddelt virksomhederne, at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler ansøgninger om anvendelse af overførte midler i august og igen i oktober. Direktionen har været tilbageholdende med anbefalinger om godkendelse af ansøgninger, og derfor vil ansøgninger der får afslag i denne omgang indgå i sagen igen i oktober.

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede ansøgninger bevirker et forbrug på serviceudgifterne på 6.625 mio. kr., hvilket kan holdes inden for den afsatte pulje til delvis imødegåelse af eventuelle forbrug af overførte midler.

Der er pt. ikke overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af forbrug af overførte midler fra 2010. Økonomi og Analyse gennemførte primo juli en runde med virksomhederne med henblik på kvalificering af det forventede merforbrug, som næsten blev halveret. Det forventes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 kan gives et samlet overblik over 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010 (PDF)

2.
Budgetopfølgning pr. 30.04.2011 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

3.
Budgetopfølgning pr. 31.05.2011 til Socialudvalget (DOC)

4.
Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010 - TMU (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budget 2012 - Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

00.30.04S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Korrektion af budgetrammerne i budget 2012-2015 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at budgetrammerne reguleres som anført i bilag 3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til budget- og aftalevejledningens afsnit 4.2 regulerer Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetrammerne som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram samt for ændringer i budgetgarantien som følge af lovændringer.

I forbindelse med fastsættelse af årets bloktilskud kompenseres kommunerne for ændringer i opgaver som følge af ny og ændret lovgivning gennem lov- og cirkulæreprogrammet og justeringer i tilskuddet til de budgetgaranterede områder.

I henhold til budget- og aftalevejledningen reguleres budgetrammerne, således at der derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, der medfører bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også ændringer vedrørende 2011 i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2010. Ændringerne i 2010 tages med som tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2010, som behandles i kommunalbestyrelsen den 22. september 2011.

Reguleringerne som følge af årets lov- og cirkulæreprogram fremgår af bilag 1 til sagen og reguleringerne som følge af ændringer i budgetgarantien fremgår af bilag 2.

Den samlede virkning er en forhøjelse af budgetrammerne i 2012 med 0,1 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien fordeles efter kommunens befolkningstal

Bornholms Regionskommunes befolkningsandel udgør 0,7425 pct. af landets befolkning.

 

Mio. kr.

2011

2012

2013

2014

2015

Samlet regulering på landsplan

- heraf lov- og cirkulæreprogram

- heraf budgetgaranti

3.275,6

3,7

3.271,9

4.040,1

595,7

3.444,4

4.352,1

486,4

3.865,7

4.397,6

431,5

3.966,1

4.397,6

431,5

3.966,1

Bornholms Regionskommunes andel

24,3

30,0

32,3

32,7

32,7

Heraf:

Regulering af budgetrammerne

Regulering af kassen

 

0,3

24,1

 

0,1

29,9

 

4,2

28,1

 

5,1

27,5

 

5,1

27,5

Note: 2011 er i 2011-priser, 2012 – 2015 i 2012-priser

 

Som det fremgår, er der ret betydelige konsekvenser af ændringer af lov- og cirkulæreprogrammet, specielt vedrørende budgetgarantien. Det skyldes næsten udelukkende de ændrede refusionssatser på beskæftigelsesområdet, hvor finansieringen omlægges fra refusion til bloktilskud. Dette er indarbejdet i budgettet via tekniske korrektioner, hvorfor økonomien i tilknytning hertil lægges i kassen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 201072011 (PDF)

2.
Konsekvenser af lovændringer for budgetgarantien (PDF)

3.
Lov- og cirkulæreprogram 2010/2011 - totaler (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Budget 2012 - status pr. august 2011

00.30.00Ø02-0062

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2012 forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. på mødet den 24. august 2011.

mv.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at status på budgetlægningen for 2012 forud for budgetseminar 3 tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den foreløbige budgetbalance for budget 2012 m.fl. år vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, og herunder forudsætningerne, idet ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet behandles i en særskilt sag.

Budgetbalancen og forudsætningerne vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen og MED-Hovedudvalget på et møde den 23. august forud for mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Borgmesteren har den 11. august 2011 udsendt sit forslag til budget for 2012 m.fl. år.

Den foreløbige balance og forudsætningerne herfor vil endvidere fremgå af materialet til budgetseminaret den 29. og 30. august 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Budget 2012 - Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

00.30.04Ø02-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal senest den 10. september 2011 skriftlige meddele regionsrådet deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at udviklingsbidraget til Region Hovedstaden godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal senest den 10. september 2011 skriftlige meddele regionsrådet deres stillingtagen til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget er bemyndiget til at godkende bidraget, med henblik på overholdelse af tidsfristerne.

Regionsrådet førstebehandler budgetforslag 2012-2015 for Region Hovedstaden den 16. august. I budgetforsalget er kommunernes udviklingsbidrag for 2012 fastsat til 123 kr. pr. indbygger, svarende til økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Bornholms Regionskommune betaler dog kun 10 pct. af udviklingsbidraget i kraft af kommunens regionale status.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget indgår i budgetforslag 2012 med 504.000 kr. i 2012 (i 2012-pl).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rønne Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for et lån på 40 mio. kr. optaget i KommuneKredit.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der ikke ydes kommunegaranti.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 7. juli 2011 ansøgt om en kommunegaranti for et 20-årigt lån på 40 mio. kr., optaget i KommuneKredit.

Rønne Varme A/S har i alt 6 lån, der udløber inden for de næste 6-7 år. Dette belaster likviditeten med store afdrag uden at der er tilsvarende afskrivninger fra aktiverne. Bestyrelsen ønsker at optage et nyt lån til finansiering heraf, idet det rentemæssigt er billigere end træk på driftskreditten. Rønne Varme A/S har i sidste regnskabsår afdraget godt 28 mio. kr. og afdrager i indeværende regnskabsår knap 31 mio. kr. på den langfristede gæld. Med optagelse af et lån på 40 mio. kr. vil den langfristede gæld samlet set være nedbragt med ca. 19 mio. kr. over de to seneste regnskabsår.

Rønne Varme A/S kan i henhold til KommuneKredits vedtægter kun optage lån i KommuneKredit hvis kommunen yder garanti for lånebeløbet.

Kommunale garantier henregnes til kommunens låntagning jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Kommunen kan umiddelbart yde garanti for et lån, såfremt det anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, kræver en garanti generel låneramme eller at der deponeres et beløb svarende til lånesummen.

Da Rønne Varme A/S skal anvende låneprovenuet til finansiering af afdrag på lån er der ikke tale om udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Der er således ikke umiddelbart adgang til at yde garanti for lånet.

Bornholms Regionskommune har ikke ledig generel låneramme, og der vil derfor skulle ske deponering af 40 mio. kr. såfremt der ydes garanti for lånet.

Der er i lånebekendtgørelsen en mulighed for i særlige tilfælde at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for kravet om at deponere et beløb svarende til garantiens størrelse. Det er ikke undersøgt, på hvilket grundlag der kan opnås dispensation. Kommunens likviditet vil givet være en parameter sammen med formålet med lånet.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel deponering vil binde kommunens likvide midler. Efter 10 år kan der årligt frigives en femtendedel, dog således, at restbeløbet frigives ved garantiens udløb. Tilskrevne renter kan hæves årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Høring vedr. rapporten Hjertestartere placeret uden for sygehus  

29.06.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Rapporten vedr. opsætning og anvendelse af hjertestartere placeret uden for sygehus er udarbejdet på baggrund af ønsker fra Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe, som fandt at der var behov for en udredning af området. Målet med rapporten er, at fremsætte anbefalinger for hjertestartere placeret uden for sygehus.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

     at Bornholms Regionskommune tilslutter sig anbefalingerne a - p

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I rapporten er der udarbejdet henholdsvis hoved- og øvrige anbefalinger for fire hovedområder: opsætning, registrering, teknologi og information og uddannelse.

 

Opsætning:

Hovedanbefaling:

a)     Hjertestartere uden for hospitaler bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop.

b)     Hjertestartere bør opsættes i tyndtbefolkede områder med lange ambulancerespons-tider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program.

Øvrig anbefaling:

c)     Regioner og kommuner bør som led i arbejdet med beredskab og den præhospitale indsats indtænke en strategi for placering af hjertestartere.

d)     Hjertestartere bør fortrinsvis opsættes i offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet – eksisterende offentligt betalte hjertestartere skal fremadrettet, hvor muligt, flyttes ud i det fri så de er lette at nå.

Registrering:

Hovedanbefaling:

e)     Hjertestartere bør registreres centralt på hjertestarternetværket. Alle hjertestartere opsat af stat, regioner og kommuner skal registreres, og skal fremgå af en offentlig tilgængelig oversigt. Producenter og/eller forhandlere bør opfordre private købere til at registrere hjertestartere. Der skal én gang årligt følges op på alle registrerede hjertestartere, for at sikre, at den angivne placering er korrekt, og at hjertestarterne er funktionsduelige. 

Øvrig anbefaling:

f)       Der skal foretages central registrering i Dansk Hjertestopregister fra anvendte hjertestartere, herunder en standardiseret procedure for indsamling af data fra anvendte hjertestartere.

g)     Indrapportering til hjertestopregistret skal inkludere den præcise adresse, hvor hjertestarter har været anvendt, hvorudfra en optimal placering af hjertestartere kan planlægges.

h)     Hjertestartere bør synliggøres med det anbefalede internationalt anerkendte grønne skilt, og altid udleveres i forbindelse med erhvervelse af hjertestarteren.

i)        Der skal med faste tidsintervaller sendes automatiske elektroniske påmindelser til den ansvarlige instans for at tjekke hjertestarterens operationsduelighed.

j)       Der bør udvikles tele/internet baserede applikationer så tilstedeværelse af hjertestartere let kan findes med mobiltelefoner og andet it-udstyr.

 

Teknologi:

Hovedanbefaling:

k)      Der bør udarbejdes en fælles standard for udlæsning af data fra den anvendte hjertestarter således, at disse data kan indgå i diagnosticeringen og behandlingen af patienten.

Øvrig anbefaling:

l)        Der bør være en fælles standard for udformningen af elektrodestik.

m)    Stemmeguidningen på hjertestartere bør ensrettes, og bør leve op til ERC´s retningslinjer for hvad guidningen skal indeholde.

 

Information og uddannelse:

Hovedanbefaling:

n)     Uddannelse i brug af hjertestarter skal følge internationale og nationale anbefalinger. Fremadrettet tilstræbes det, at der undervises i både hjertelungeredning og brugen af hjertestarter. 

Øvrig anbefaling:

o)     Der bør udarbejdes en informationsindsats til aktører på området, herunder regioner og kommuner som kan hjælpe til at placere hjertestarterne mest hensigtsmæssigt, samt skabe et centralt overblik over placeringerne.

p)     Der bør være en faglig rådgivningsfunktion som beslutningstagere og borgere kan rette henvendelse til ved spørgsmål om hjertestartere.

 

Rapporten er sendt i bred høring. Høringsfristen er mandag den 29. august 2011. Efter endt høring vil Sundhedsstyrelsen udsende en endelig rapport, som derefter kan danne grundlag for den fremtidige organisering af hjertestarterområdet.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Høringsbrev (PDF)

2.
Høringsliste (PDF)

3.
Rapport Hjertestartere placeret uden for sygehus (PDF)

4.
Konference (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Kvalitetsstandard - Kvindekrisecentre

27.57.12P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

9

 

Socialudvalget

15-08-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller                                                                     

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Psykiatri og Handicap har revideret den tidligere vedtagne kvalitetsstandard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at

·         kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er sidst vedtaget i december 2004, hvorfor der nu er udarbejdet en ny kvalitetsstandard. Fremover skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år.

 

Formålet med kvalitetsstandarden er at konkretisere, hvad borgerne kan forvente i kvindekrisecentertilbud efter § 109 i lov om social service. Den skal gøre det synligt og gennemskueligt, hvilken service borgerne kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser, som borgerne modtager.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser eller serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstændring, således at standarden lever op til bekendtgørelsens punkter om indhold. Der er indføjet en ændring som følge af en ændring af loven i 2008, som beskriver kommunens forpligtelse til at yde familierådgivning til kvinder med børn med henblik på at styrke udslusningen fra kvindekrisecenteret og en forpligtelse om at yde psykologbehandling af autoriseret psykolog til alle børn, der er fyldt 6 år.

 

Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

1.      Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer

2.      Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed

3.      En beskrivelse de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret

4.      Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på centret

5.      Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på centret

6.      Fællesfaciliteter

7.      Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på centret

 

Kommunalbestyrelsen skal oplyse om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet, og informere om værdier og normer, som indsatsen bygger, brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal inddrage repræsentanter for beboerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Beboerne på Kvindekrisecenter Bornholm har haft kvalitetsstandarden i høring, og har ikke noget at tilføje, da de finder tilbuddet tilfredsstillende.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Høringssvar fra beboere på krisecentret (TIF)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

2.
Udkast - kvalitetsstandard kvindekrisecentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010

29.09.00P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Opfølgning på kommunens KRAMS-indsatser i 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orienteringen tages til efterretning

b)     at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Sendes til orientering i øvrige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgettet for 2008 om, at indføre et tværgående mål for forebyggelse og sundhedsfremme. En beslutning, som betød at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Hvor den ene indsats skal være målrettet rygning.

 

Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsaftalerne. For nogle virksomheder sker opfølgningen på KRAMS i virksomhedsaftalerne i aftaleopfølgningen for andre sker den i forbindelse med at der udarbejdes en tilsynsrapport. Notat er baseret på virksomhedernes aftaleopfølgninger og tilsynsrapporter.

BRK's KRAMS-oversigt for 2010:

Samlet konklusion for alle fagområder:

 

·         KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder.

·         Der er en mangfoldighed i kommunens KRAMS-indsatser især på motionsområdet. Eksempler på motionsaktiviteter: Fra fem minutters pausegymnastik, hinkeruder og hulahop på gangen, firmabowling og wii zumba.

 

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2011 blive udviklet en mere formaliseret og struktureret afrapporteringsform.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Krams bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til etablering af flugtvej på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø

82.18.00P20-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen ansøger om en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en udvidet flugtvej fra Paradisbakkeskolens samlingssal på afdeling Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

 

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 325.000 kr. til etablering af en udvidet flugtvej fra Paradisbakkeskolens samlingssal på afdeling Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 162.500 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og med 162.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Samlingssalen på afdeling Nexø er godkendt til at kunne rumme 511 personer. Efter sammenlægningen med Bodilsker afdeling vil elevtallet komme over 600. Derfor er en udvidelse af flugtvejene nødvendig, hvis salen fortsat skal kunne bruges som samlingssal for hele skolen. Også bygningens anvendelse i øvrigt vil være begrænset, hvis ikke flugtvejene udvides.

 

Økonomiske konsekvenser

Steenbergs Tegnestue A/S har beregnet den nødvendige økonomiske ramme til 325.000 kr. Udgiften foreslås finansieret med 50 % eller 162.500 fra Paradisbakke skolens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse m.v. af Bornholms Heldagsskole - tillægsbevilling

82.18.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme ansøger på vegne af Bornholms Heldagsskole om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende udvendig vedligeholdelse. Der ansøges om 415.000 kr. til nødvendige ekstraarbejder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 415.000 kr. til det nævnte projekt, således at den samlede anlægsbevilling udgør 977.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen, finansieres med 207.500 kr. fra Bornholms Heldagsskoles driftsbudget og med 207.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at et mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingen tilbageføres til eller finansieres af Bornholms Heldagsskole og kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme gør opmærksom på, at der er større problemer med klimaskærmen og kloakledningerne på Heldagsskolen i Østermarie end først antaget.

 

Nødvendige ekstraarbejder på klimaskærm og kloakanlæg

 

Udskiftning af 2 stk. skotrender (afsnit A/C)                                              kr.   34.000

Reparation af støttemur inkl. sandstensfliser og asfalt, afsnit D                     kr.     8.200

Reparation af murværk og betonoverdækning, trappeskakt afsnit A                 kr.     7.400

Reparation af gelænder og maling af samme, afsnit C                                  kr.   19.200

Reparation af fuger i murværk, afsnit A og C                                              kr.   63.400

Udskiftning af defekte sålbænke, alle afsnit                                                kr.   15.000

Reparation af defekte kloakledninger, hovedledninger                                  kr.   72.800

 

 

Nødvendige indendørs ekstraarbejder

 

Udskiftning af køkken, afsnit B (nedslidt)                                                   kr. 115.000

Retablering af terrændæk i kælder, afsnit C (gl. vandskade)                          kr.   60.000

 

Uforudsete udgifter                                                                               kr.   20.000

I alt ekskl. moms                                                                                  kr. 415.000

 

Ovennævnte beløb er beregnet af Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011 en anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms Heldagsskole på 562.000 kr.

Anlægsbevillingen blev finansieret med 50% fra Bornholms Heldagsskoles driftsbudget og med 50% fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag, hvor der ansøges om en tillægsbevilling på 415.000 kr.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgøre 977.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til placering af medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter  

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Distriktslederen for Distrikt Vest, samt de medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter, der skal betjene Dagtilbud Vest, Rønneskolen og Ungecenter Bornholm foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles tidligere afdeling Villa Maria, i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 842.800 kr.  til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms FamilieCenter

b)     at tillægsbevillingen på 842.800 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 03 Børn og familier

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms FamilieCenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Bornholms FamilieCenters medarbejdere i Distrikt Vest foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles tidligere afdeling, Villa Maria i Rønne.

 

I Villa Maria indrettes lokalerne med et antal fleksible arbejdspladser delvis i fælleskontorer, og herudover med et samtalerum til borgerkontakt.

 

Distriktet tilstræber at afholde borgerkontakt på skoleafdelingerne i det omfang, det er muligt.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et skitseforslag til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms FamilieCenter.

 

Herudover vil der skulle afholdes udgifter til indretning af fælleskontorer med skærmvægge samt etablering af fleksible IT løsninger.

En eventuel ansøgning om anlægsbevilling hertil vil blive forelagt udvalget på et kommende møde.

 

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø har kalkuleret prisen for en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 842.800 kr.

 

Det drejer sig om følgende ombygningsarbejder:

 

Indretning af handicaptoilet                                                  81.305 kr.

Toilet på 1. sal                                                                     7.499 kr.

Trappelift på hovedtrappe                                                     75.000 kr.

Indretning af personalerum, garderobe                   105.864 kr.

Maling af lofter, vægge, vinduer og døre                                  182.471 kr.

Nyt ovenlysvindue                                                               10.633 kr.

Udvendig flisebelægning                                                        30.000 kr.

Udv. arbejder – vinduer, skotrender og hegn                            70.000 kr.

Belysning, installation, EDB-stik (tilbud)                                   91.053 kr.

I alt                                                                                 653.825 kr.

Byggepladsudgifter 2 pct.                                                     13.076 kr.

Uforudsete udgifter 10 pct.                                                   65.383 kr.

Håndværkerudgifter alt                                                        732.284 kr.

Byggeteknisk rådgivning   14 pct.                                          102.520 kr.

Byggetilladelse                                                                      8.000 kr.

 

Overslagspris i alt excl. moms                                                  842.804 kr.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 842.800 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.245.108 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sponsorering af udendørs multibane på Paradisbakkeskolen

04.08.10Ø34-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen ønsker Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af, at skolen ønsker at etablere en Multibane for sponsormidler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Paradisbakkeskolen kan erhverve en Multibane finansieret ved sponsorbidrag og eget arbejde

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Børne- og skoleudvalget videresender sagen til kommunalbestyrelsen med henblik på fastsættelse af regler for sponsorering i Bornholms Regionskommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Multibanen opføres på afdeling Nexøs sportsplads. Størrelsen på banen er 30x17 m. og den er belagt med kunstgræs. Banen kan bruges til fodbold, hockey, basketball, volleyball, håndbold mm. Multibanen vil således være attraktiv for vores elev både i frikvarterer, i idrætstimerne og i SFO’ en.

 

 

 

 

 

 

Paradisbakkeskolen ønsker at finansiere multibanen ved at søge midler fra fonde samt ved sponsorer fra lokalområdet. Bestyrelsen arbejder med en ide om, at sponsorernes navne skal brændes på plankerne.

 

 

Bestyrelsen ønsker, at gøre sig erfaringer med sponsorering og multibanen for derefter at undersøge, hvilke aktiviteter, der kunne være til glæde for afdeling Svaneke.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften for til projektet er anslået til 300.000 kr. Udgiften finansieres via sponsorbidrag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 16.8.2011 er der tilknyttet yderligere et bilag omhandlende regler for økonomisk decentralisering. 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
Brev fra Paradisbakkeskolen af 5. juli 2011 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

2.
Regler for økonomisk decentralisering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Status på indkøb af projektorer og interaktive tavler

83.01.02S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen har ønsket en orientering om status på indkøb af projektorer og interaktive tavler til skolerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender den til kommunalbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2009 – 2011 afsat i alt 4.267.800 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler på skoleområdet.

 

De afsatte midler er blevet fordelt mellem Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Rønneskolen, Bornholms Heldagsskole, 10. KlasseCenter Bornholm, Dybdalskolen og Kildebakken i forhold til antallet af klasser på den enkelte skole.

De fleste af skolerne har herudover indkøbt et antal projektorer og interaktive tavler, der alle er finansieret af skolernes egne driftsmidler.

 

Der er til orientering udarbejdet en oversigt i august 2011 over skolernes klasse- og faglokaler samt antallet af projektorer og interaktive tavler på hver skole.

På grund af ferieafvikling vil den endelige opgørelse blive udleveret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. august.

 

I opgørelsen skal kolonnen ”Anvendte klasselokaler” forstås som skolens samlede antal normal- og specialklasser i skoleåret 2011-2012.

Hertil skal lægges ”Anvendte faglokaler”, som er de faglokaler, der enten allerede er udstyret med interaktiv tavle eller hvor der er behov herfor.

 

Prisen for en interaktiv tavle med det nødvendige tilbehør og installation ligger i 2011-priser på 26.500 – 31.400 kr. 

 

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat driftsmidler i overslagsårene til vedligeholdelse/udskiftning af interaktive tavler.

Da der er 5 års garanti på tavlerne vil det betyde, at der fra 2014 og frem ikke er afsat ressourcer til at vedligeholde eller udskifte nedslidte tavler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Oversigt projektorer og interaktive tavler 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Høringssvar vedrørende udvikling af Børne- og Familiehus

00.01.00K04-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

18

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2011 blev det besluttet at sende forslaget om udvikling af Børne- og Familiehus i høring, med frist den 15. juli 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

                 Der etableres Børne- og Familiehus pr. 1. oktober 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Af strategien fremgår bl.a. at Bornholms Regionskommune skal have et Børne- og Familiehus målrettet familier og børn 0-14 år.

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med, medarbejderne i familiecenteret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i Børne- og Familiehuset.

 

Forslaget om etablering af Børne- og Familiehus blev sendt i høring. Ved fristens udløb er der indkommet høringssvar fra:

·         Behandlingsinstitutionen Phønix, personalegruppen.

·         Handicaprådet

·         Paradisbakkeskolen, skolebestyrelse og virksomhedsmedudvalg

·         Distriktslederne på dagtilbudsområdet

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje, virksomhedsmedudvalg

·         Hans Rømer Skolen, skolebestyrelse og virksomhedsmedudvalg

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar:

Overordnet er de indkomne høringssvar positive overfor etablering af et Børne- og Familiehus.

 

Der er bekymring i forhold til det tværfaglige samarbejde, som er nødvendigt, hvis børnene skal fortsætte i deres nuværende dagtilbud og skole.

 

Der er bekymring for om ressourcerne er til stede, samtidig med gennemførelse af opstramning på området.

 

Personalet på Phønix påpeger de væsentligt anderledes geografiske afstande i forhold til Fredericia, samt gør opmærksom på at en genetablering af døgnpladserne kan blive en dyr og langsom proces.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
høringssvar Phønix (DOC)

2.
Høringssvar Handicaprådet - Udvikling af Børne- og Familiehus (DOC)

3.
Høringssvar Skolebestyrelse og MED-udvalg Paradisbakkeskolen vedr. Familiehus (MSG)

4.
Høring, Familiehus. Distriktslederne dagtilbud doc (DOC)

5.
04.072011 Høringssvar PPR og Sundhedsplejen MED- udvalg- børne- familiehus.doc (DOC)

6.
Høringssvar Hans Røner Skolen - skolebestyrelse og MED-udvalgvedr. børne-familiehus (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Overdragelse af Gudhjem Stadion til Gudhjem Svømmehal

04.08.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resume

I budgetforliget for 2011 er indlagt kr. 275.000 i besparelse på idrætsområdet, bl.a. ved nedlæggelse af et antal boldbaner.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 4. maj af at der indledes sag om overdragelse af Gudhjem Station til Gudhjem Svømmehal

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

     Overdragelse af Gudhjem Boldbane, matriklerne 236e og 73aa til Gudhjem Svømmehal i gangsættes med virkning fra 01.01.2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet har indledt forhandlinger med Gudhjem Svømmehals bestyrelse om overdragelse af boldbaner.

Bestyrelsen er positiv over for forslaget og er allerede indtrådt i vedligeholdelsesopgaven.

Svømmehallen ønsker at overtage matriklerne 236e og 73aa samt lysanlægget,

Bestyrelsen for Svømmehallen har i høringssvar udtrykt ønske om dækning af udgift kr. 35.000 + moms til indkøb at ny græsklipper.

 

Øvrige overdragelsesbetingelser:

Gudhjem Stadion skødes til Gudhjem Svømmehal, som den er og forefindes og som beset af køber og uden ansvar for sælger med den klausul, som det fremgår af KB’s beslutningsreferat ved godkendelse af salget.

 

Overdragelsesdato 01.01.2012

Køber respekterer de servitutter og andre byrder, som er tinglyst på ejendommen med henvisning til ejendomsblad i tingbogen samt lokalplan for området.

 

Ansvaret for lysanlægget indebærer et årligt eftersyn af aut. elinstallatør og afholdelse af udgifterne hertil samt vedligeholdelse.

 

Køber erklærer at ejendommen anvendes til foreningsvirksomhed og serviceerhverv, der relaterer til Gudhjem Svømmehals virksomhed.

 

Eventuelt videresalg af ejendommen kan kun ske til samme formål og med Bornholms Regionskommunes samtykke.

 

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med salget anslået kr. 7.500 (inkl. advokatbistand)

Såfremt BRK selv kan forestå overdragelsen vil udgiften max. være kr. 1.500 i stempelafgift.

Udgiften kan finansieres via pulje tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven.    

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Begge matrikler ligger i byzone.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
oversigtskort Gudhjem stadion (PDF)

2.
Høringssvar fra Gudhjem Svømmehal (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK

15.20.00Ø06-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

12

 

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

20

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter vedrørende forsørgelsesydelser

Teknik og miljøudvalget beslutter vedrørende oprettelse af elevstillinger i RKR

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

I denne forbindelse har Beskæftigelsesudvalget ønsket en beregning på hvorvidt det er muligt at finansiere ansættelse af unge i praktikpladser for de ”sparede” udgifter dette måtte medføre på forsørgelsesgrundlaget (typisk kontanthjælp). 


Tilbuddet er tænkt i et tæt samarbejde med RKR, Teknik og Miljøudvalget og Økonomi og Erhvervsudvalget, da der er tale om ansættelse af elever i uddannelse som serviceassistenter i kommunens virksomhed RKR rengøring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

a)     at Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget, og beslutter om der skal ansættes serviceassistentelever i BRK,

b)     at der ifald Teknik og Miljøudvalget kan tilslutte sig en sådan beslutning, overføres kr. 93.000 pr. ansat elev fra konto for passiv kontanthjælp til virksomheden RKR’s lønkonto til afholdelse af elevløn,

c)     at sagen oversendes til behandling i Teknik og miljøudvalget

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011

Indstillingen godkendes, og anbefales til Teknik og Miljøudvalget.

 

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

d)     Beskæftigelsesudvalgets indstilling (punkt a) og b) til godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Forslag til ansættelse af unge under 25 år (30 år) i elevstillinger i stedet for modtagelse af passiv kontanthjælp.

 

Målgruppen vil primært være unge under 25 år sekundært unge under 30 år fra match gruppe 2 – indsatsklare.

 

I visitationen vil der blive taget udgangspunkt i, at der er tale om unge uden uddannelse, som har en øget risiko for langvarig modtagelse af overførselsindkomster.

 

Økonomiministeriet har ved en undersøgelse fra 2001 konstateret, at uddannelse kan betale sig, specielt for unge.

 

Konklusionen fra undersøgelsen er:

-         Uddannelse er fortsat af stor betydning for de unges ledighed

-         Unge uden en erhvervsuddannelse har dobbelt så stor ledighed som andre unge i deres årgang

(Økonomiministeriet • Økonomisk Tema • Familier og indkomster, juni 2001)

 

Rammer for beregningen:

Kontanthjælpens størrelse i de første seks måneder

Under 25 år 

·         Hjemmeboende - 3.123 kr. (2011)

·         Udeboende - 6.472 kr. (2011)

·         Gravid og er mindst 12 uger henne i graviditeten - 10.044 kr. (2011)

·         Med egne børn i hjemmet - 13.345 kr. (2011)

·         Hvis du betaler børnebidrag, får du et tillæg oveni hjælpen, der svarer til normalbidraget (børnebidrag) på 1.193 kr.

 

Det forventes at der overvejende vil være tale om unge under 25 år udeboende.

 

Brutto                                  77.664 kr. pr. år  

Netto ved ej aktivering         50.481 kr. pr. år  

Netto ved aktivering             38.832 kr. pr. år

 

Da kommunen skal aktivere senest efter 13 uger i 26 ugers sammenhængende forløb, er det ud fra en realistisk vurdering rimeligt at antage, at kommunens udgift for en ung som forbliver i systemet i et helt kalender år udgør ca. 44.600 kr.

 

Der er rigtig mange unge som kommer og går ved sæson jobs, opstart og ophør af uddannelse mv.

 

Men set i forhold til ovennævnte konklusion i forhold til ledighed med eller uden uddannelse, er det rimeligt at antage, at der er en stor del af de unge uden uddannelse, som forbliver i systemet i min. 1 år, og derudover også har en hyppigere ledighed i årene derefter.

 

Serviceassistent:

Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 8.000 kr. om måneden, slutløn ca. 9.000 kr.

Er man under 18 år, er lønnen ca. 5.500 kr. stigende til ca. 6.000 kr.

 

Løn arbejdsgiver o/18 år ca. 100.000

 

 

 

Opgørelse med tilskud:

 

Løn arbejdsgiver         kr.     150.000 (1 1/2 år)

Sparet kontanthjælp    kr.  67.500 (1 1/2 år

Bonus                         kr.  57.000 *

Udgift kommune      kr. 25.500  

 

*Der yder en bonus på kr. 70.000 til 2årig uddannelse. Der er en usikkerhed i forhold til videreførelsen af bonus efter 2011

 

Når beregningen er så tæt på at "løbe rundt" på et budgetår, så vil der ud fra økonomi-ministeriets antagelse ikke være tvivl om, at investeringen i uddannelse af unge tjener sig selv hjem flere gange i løbet af overslagsårene i kommunens budgetplanlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Der skal overføres kr. 93.000 (kr. 67.500 + kr. 25.500) x antallet af elever fra konto for passiv kontanthjælp under 25 år til lønkontoen for virksomheden RKR.

 

Økonomi & Analyses bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Andel af unge under 30 år og udviklingen for disse målgrupper. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Anlægsbevilling til ny tagbelægning mm., Sandemandsvej 1B, Rønne

82.07.00S05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vej & Park Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning samt opsætning af solcelleanlæg på Sandemandsvej 1B, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag samt opsætning af solcelleanlæg på Sandemandsvej 1B,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.5 mio. kr. finansieret af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2010, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Tagbelægningen på Vej & Park Bornholms materialebygning på Sandemandsmandsvej 1B i Rønne er ca. 40 år gammel og er nedslidt og skal udskiftes.

Den ny tagbelægning udføres i tagpap, idet tagkonstruktionen i forbindelse med arbejdet kontrolleres for råd o.l., ligesom der udføres konstruktionsmæssige ændringer for så vidt angår lysindfald med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet. Samtidig opsættes solcelleanlæg som et supplement til energiforbruget på bygningerne.

Arbejdet udbydes gennem rådgiver. Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 1,5 mio. kr. inkl. projektering, byggeledelse og uforudsete udgifter.

Arbejdet forventes udført i efteråret 2011.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tagbelægningen samt opsætning af solcelleanlæg kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2010 på i alt 6,5 mio. kr. Det forventes endvidere, at der med opsætning af solcelleanlæg vil kunne opnås besparelser på den fremtidige bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Kommuneplan tillæg 007 samt SMV og VVM Stubbeløkken granitbrud

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af brydningsarealet samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Rønne Granitbrud (Stubbeløkken), på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne

Der søges om en årlig indvinding af granit på 300.000 m3 i et område der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011

Det blev besluttet at der skulle igangsættes en VVM proces (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet, i henhold til bek. nr. 1510 af 15/12 2010, Bek. Om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), inden endelig stillingtagen til udstedelse af en råstoftilladelse.

Teknik & Miljø har sammen med NCC udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 007, med tilhørende SMV (SMV = Strategisk MiljøVurdering, i henhold til lovbek. nr. 936 af 24/9 2009, Lov om Miljøvurdering af planer og programmer) og VVM redegørelse.

Kommuneplantillægget er vedlagt dagsorden

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV redegørelse sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, der trådte i kraft 1. juli 2003 og udløber 1. juli 2013.

Tilladelsen omfatter et areal på 46 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC Roads A/S har tilkendegivet at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer, som kan indvindes rentabelt.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 i Råstofplan for Bornholm 2008-2020

 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV har der været foretaget offentlig høring, samt SMV høring af overordnede myndigheder.

Den offentlige høring foregik i perioden 9. marts – 8. april 2011. Der blev endvidere afholdt et informationsmøde med virksomhedsbesøg den 22. marts 2011. SMV-høring af overordnede myndigheder er foretaget i perioden 9. maj-10. juni 2011.

Ved den første offentlige høring af naboer og andre interesserede er der indkommet 3 skriftlige indlæg. NCC Roads A/S har modtaget mails og telefoniske bemærkninger, som ikke er sendt til BRK fra DN-Bornholm og en enkelt nabo i forbindelse med debatperioden. Disse bemærkninger er sammen med spørgsmål ved informationsmødet 22. marts indgået i arbejdet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Ved SMV høring af de overordnede myndigheder er der indkommet 3 høringssvar.

 

Høringssvarene er inddraget og vurderet i forslaget til VVM-redegørelsen.

En samlet detaljeret gengivelse samt besvarelse af høringssvarene kan ses i afsnit 11 s. 67-73 i redegørelsen til kommuneplan tillægget, som er bilagt dagsordenen.

 

Høringssvarene koncentrerer sig overordnet om bemærkninger til støj, vibrationer og vildtflyvende sten mens der brydes samt ønsker til landskab, udsigt, støjvolde og beplantning under og efter brydningens ophør.

 

Høringssvar 1 fra 18 husstande (Møllevangen, Snorrebakken, Knuds Kirkevej, Stavelund):

Ønsker de landskabelige værdier med udsigt genskabt. Støjvolde skal fjernes, så landskabet efter endt brydning ikke fremstår som en stor sø med volde omkring.

 

Høringssvar 2 og 3 fra Kærbyvej 2 og Kærbyvej 3:

Ønsker vurdering af ejendomme med henblik på senere vurdering af skader som følge af sprængninger. Ønsker de nuværende driftstider fra 6-22 indskrænket til senest kl 21 eller gerne indskrænket til normal arbejdstid. Ønsker nuværende beplantning på støjvolde beskåret af hensyn til oversigt langs vejen samt skyggevirkning.

 

BRK’s bemærkninger til høringssvar:

Høringssvarene er indgået i overvejelserne omkring den endelige efterbehandlingsplan for området, se afsnit 4.6. Efter indvindingens ophør vil der ske en markant reduktion og ændring af højde og udformning af støjvoldene mod nord og øst i forhold til de gældende råstoftilladelser. Det er uundgåeligt, at der dannes en sø ved det nuværende brud uanset om projektet gennemføres eller ej når brydning ophører. Det er aftalt med NCC at den nuværende bevoksning på støjvolden mod øst beskæres.

I råstoftilladelsen vil der blive fastsat krav til vibrationer ved naboejendomme og BRK er enig i at en uvildig tilstandsvurdering af ejendommene ved Stavelund og Kærbyvej bør tilbydes ejerne inden brydning påbegyndes.

Vilkårene for støj fastsættes i råstoftilladelsen. Afsnit 6.4.2 på side 39 redegør for hvordan vilkårene tænkes overholdt.

 

 

 

Borgermøde:

På mødet drøftede man et sprængningsuheld med en borerig i 2008. Den pågældende borerig er nu udskiftet. Ligeledes er der krav til uddannelse af personale samt løbende opfølgning.

Desuden blev støj fra boreriggen drøftet. Boreriggen har i en periode arbejdet tæt på terræn i den øverste del af granitbruddet. Det er blevet undersøgt og konstateret at boreriggen støjer en del. Virksomheden har ikke tidligere været opmærksom på at når boreriggen arbejder helt oppe i bruddet tæt på terræn, vil der ved frit stræk til nærmeste naboer, som ikke er beskyttet af de eksisterende støjvolde mod nord og øst, være en øget støjbelastning. På den baggrund er det nødvendigt at etablere en midlertidig støjvold tæt på boreriggen, se afsnit 6.4.2 og afsnit 4.3.1.

 

SMV-høring (høring af myndigheder)

Under høringen af de overordnede myndigheder er der modtaget høringssvar fra Trafikstyrelsen, Menighedsrådet for Knudsker Kirke samt Københavns Stiftsøvrighed.

 

Høringssvar fra Trafikstyrelsen:

Bornholms Lufthavn er omfattet Bestemmelse om Civil Luftfart, BL 3-16, hvoraf det fremgår, at der ikke bør etableres anlæg der kan tiltrække fugle indenfor en afstand af 13 km fra lufthavnen. Retablering af råstofgrave indebærer ofte anlæg af søer i bunden af gravene, hvilket kan tiltrække fugle. Afhængig af de lokale forhold og af placeringen i forhold til f.eks. kysten kan der opstå fugletræk mellem en sådan sø og kysten, og hvis disse træk indebærer overflyvning af lufthavnen og de flyveveje der anvendes ved starter og landinger, kan der være konflikt i forhold til flyvesikkerheden.

 

BRK’s bemærkninger til høringssvar:

Problemstillingen er blevet forelagt Bornholms Lufthavns vildtkonsulent John Orbitt, se afsnit 6.12. På baggrund af en gennemgang af projektet vurderer John Orbitt at den påtænkte udvidelse ikke vil udgøre nogen forøget risiko for flytrafikken til og fra Bornholm.

Trafikstyrelsen har efterfølgende på baggrund af den faglige vurdering meddelt at de ikke har yderligere bemærkninger til projektet.

 

Høringssvar fra Knudsker Menighedsråd og Købehavns Stift:

Høringssvarene fokuserer på følgende emner:

·         Vibrationer som kan ødelægge bebyggelsen og herunder Kirken og sognegården.

·         Evt. fotografering af bygninger til efterfølgende kontrol.

·         Vildtflyvende sten i forbindelse med sprængning.

·         Støv.

·         Sprængning i forbindelse med kirkelige handlinger.

·         Genopretning af området, af hensyn til at der ligger en kirke/kirkegård i nærheden.

 

BRK’s bemærkninger til Knudsker Menighedsråd og Købehavns Stift:

Med hensyn til vibrationer er der foretaget en faglig vurdering af sprængningseksperter fra Niras, som vurderer at de planlagte sprængninger, hvor sprængstofsmængden reduceres til ½ mængde i forhold til i dag ikke vil give anledning til skader på bygninger. Se afsnit 6.4.1, vedr. besigtigelse

De vildtflyvende sten forekom i forbindelse med sprængningsuheldet i 2008, hvor den pågældende borerig efterfølgende er udskiftet.

Begrænsning af støvgener i forbindelse med brydning og produktion er behandlet i afsnit 6.4.3.

BRK vil opfordre NCC og menighedsrådet til at indlede en dialog om sprængning under kirkelige handlinger

I forbindelse med efterbehandling af området er der taget udgangspunkt i at udsigtsforholdene fra Kirken bedres, se afsnit 4.6

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Kommuneplantillæg 007 - Fortsat indvinding og udvidelse af Rønne Granitbrud - VVM og SMV (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder, anlægsbevillinger

01.02.00Ø39-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om anlægsbevillinger til nedrivning af private og kommunale ejendomme, idet Bornholms Regionskommune har modtaget tilsagn om tilskud hertil fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Indsatspulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at der meddeles en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og en anlægsbevilling på -3.465.000 (indtægt), vedr. tilskud,

b)     at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og på -1.732.500 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

c)     at der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 2.475.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og på -1.732.500 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

d)     at den kommunale udgift på i alt 1.485.000 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af jord og bygninger med 742.500 kr. i hvert af årene 2011 og 2012,

e)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø, og

f)       at Teknik & Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med private inden for en økonomisk ramme på 4.950.000 kr.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

 

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne var der i 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, via nedrivning af kommunale og private ejendomme. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune, som er en udkantskommune, søgte midler i 2010, og fik et tilsagn på i alt 5.840.000 kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger hertil på mødet d. 27. maj 2010.

 

I 2011 er der i finansloven afsat en statslig pulje på 100 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har i 2011 ansøgt om 7.000.000 kr. fra puljen og har efter ansøgning den  20. april 2011 modtaget tilsagn om tilskud fra puljen på 3.465.000 kr. til anvendelse i 2011-2012 fordelt på følgende indsatsområder:

 

- 165.000 kr. til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.

- 350.000 kr. til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde.

- 2.950.000 kr. til den kommunale udgift til beslutninger efter byfornyelseslovens kapitler 3, 4, 5, 8 og 9 i landdistrikter. (Kommunalbestyrelsens støtte til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger, erhverv, forsamlingshuse og lignende bygninger, erstatningsboliger samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum).

 

Det bemærkes, at kommunen om nødvendigt kan omprioritere udgifter og aktiviteter mellem de tre indsatsområder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ikke godkende en evt. omprioritering.

Endvidere bemærkes, at ministeriet er indforstået med, at kommunens aktiviteter inden for hvert indsatsområde vil blive nedskaleret, såfremt det tildelte tilskud fra Indsatspuljen er lavere end det ansøgte beløb.

Puljen kan anvendes i budgetårene 2011-2012 og alle arbejder skal være afsluttet senest den 31. december 2013. Kommunen skal senest 1. marts 2013 sende en kort afrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori der beskrives, hvilke aktiviteter, kommunen har gennemført inden for Indsatspuljens områder. .

 

Generelt for puljemidlerne gælder at ejendommene skal ligge i landdistrikter. Hele Bornholm anses for landdistrikt undtagen Rønne og Nexø, der har et indbyggertal større end 2.000.

I Bornholms Regionskommune er der stor søgning på tilskud på nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger. Specielt efter vinteren 2010/2011 er der en del bygninger, der er faldet sammen.

Nedrivningerne på Bornholm er alene baseret på frivillige aftaler med ejerne, så der er ikke planer om at købe ejendomme til nedrivning.

Ca. 20 private ejendomme i landdistriktet på Bornholm står pt. på venteliste til at modtage tilskud, men da omfanget af nedrivningerne er forskelligt, er det vanskeligt her at sige, hvor mange af disse ejendomme, der kan komme i betragtning.

 

Ved udvælgelsen af de konkrete ejendomme, der tildeles midler fra Indsatspuljen vil det være nødvendigt at foretage en prioritering.

Prioriteringen baseres på overvejelser om, at det skal være ejendomme, der er nedrivningsværdige, og at de skal have en beliggenhed, hvor bygningerne er synlige for omgivelserne og hvor en nedrivning vil have en positiv virkning på det landskabelige.

Endelig bør der også indgå sædvanlige tekniske vurderinger omkring bygningernes tilstand og eventuelle sikkerhedsmæssige forhold.

Det er de samme kriterier som gælder for oprydning af udenoms arealer.

Det fremadrettede arbejde med at nedrive bygningerne, samt med at rydde op, vil efter tilbud blive udført af private entreprenører, og det vil blive sikret at nedrivningsmaterialerne m.v. bliver bortskaffet på miljømæssig korrekt måde.

 

Det skal nævnes, at et tilskud til nedrivning af en privat ejendom indebærer et skattemæssigt aspekt, idet tilskuddet som udgangspunkt er skattepligtigt for ejeren. Dette aspekt kan få indflydelse på muligheden for at indgå aftaler med private om nedrivning.

Teknik & Miljø har besigtiget et antal ejendomme, private såvel som ejendomme, der af kommunen kan erhverves til nedrivning. Besigtigelsen pågår stadig.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilsagn om et statsligt tilskud fra Indsatspuljen på 3.465.000 kr. til anvendelse i 2011-2012.

I 2010 svarede det statslige tilskud til 75% af udgifterne. I den nye pulje i 2011 kan statens tilskud kun finansiere 70% af udgifterne og der resterer således en kommunal medfinansiering på 30%. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. Den kommunale andel heraf på 1.485.000 kr. foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af jord og bygninger, idet der ikke i det kommunale budget er afsat midler til medfinansieringen. Der søges derudover om en anlægsbevilling til tilskuddet på -3.465.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Tilsagn om tilskud fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Borgerinddragelse: Finansiering af dialogmøder 2011

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2011 at udgifter i 2011 til gennemførelse af den nye strategi for borgerinddragelse afholdes af Bornholms Regionskommune og LAG-Bornholm i fæl­lesskab, indenfor eksisterende budgetrammer.

Udgiften til annoncering og afholdelse af de fire lokale dialogmøder og det fælles ødækkende dialogmøde i perioden september-november 2011 er anslået til samlet ca. 44.000 kr.. Heraf forventes Bornholms Regionskommune at finansiere halvdelen, svarende til ca. 22.000 kr.

På sit første møde den 27. juni 2011 besluttede Demokratigruppen at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget at afgøre hvor i regionskommunens budget disse udgifter bør finansieres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at lade Bornholms Regions­kom­mu­nes andel af udgifterne til annoncering og afholdelse af dialogmøder i forbindelse med borgerinddragelse, finansieret af kontoen til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af en strategi for borgerinddragelsen, besluttede kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011 at søge strategien gennemført som et projekt under LAG-Bornholm. I løbet af efteråret 2011 vil der blive udarbejdet en ansøgning hertil.

Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen at udgifterne til gennemførelse af strategien i 2. halvår 2011 vil blive afholdt af Bornholms Regionskommune og LAG-Bornholm i fællesskab, indenfor eksisterende budgetrammer.

Bemanding og administrative udgifter knyttet til sekretariatet for borgerinddragelsen finan­sieres via de eksisterende budgetter for Regional Udvikling og LAG-Bornholms landdistrikts­coach-projekt. Ligeledes er der i budget 2011 afsæt særlige midler til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse.

De eneste ekstraordinære udgifter vurderes at være knyttet til annoncering og mødeforplej­ning for de vedtagne fire lokale dialogmøder og det fælles ødækkende dialogmøde. Dialogmøderne er planlagt gennemført i perioden fra september-november 2011.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af indhentede tilbud fra fem forskellige mødelokaliteter øen over og på baggrund af gældende annonceaftaler er udgifterne anslået til:

4 x lokale dialogmøder, 80 deltagere i gennemsnit                      24.000 kr.

Ø-dækkende dialogmøde, 200 deltagere                                   10.000 kr.

Annoncer, tre større annoncer i lokale dag-/ugeblade                 10.000 kr.

I alt                                                                                  44.000 kr.

- heraf finansierer Bornholms Regionskommune (50 %)                22.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Ansøgning om kommunegaranti og kaution til Fonden Bornholms Lakseklækkeri

24.04.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Fonden Bornholms Lakseklækkeri anmoder regionskommunen om en kommunegaranti, så den daglige drift er sikret frem til udgangen af 2012. Konkret anmodes kommunen om at kautionere for beløb over 500.000 kr. frem til udgangen af 2012. Likviditetsbudgetterne for 2011 og 2012 viser et kassekreditbehov på max. kr. 962.410, hvor Lakseklækkeriets bankforbindelse har betinget sig en garanti på beløb, der overstiger kr. 500.000.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på beslutning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Der gives en underskudsgaranti på beløbet over 500.000 kr. og op til 1 mio. kr. og det finansieres af erhvervsfremmemidlerne.

 

Sagsfremstilling

Historie

Bornholms Lakseklækkeri blev opført i 1994/95 som én af aktiviteterne under den såkaldte ”Bornholmerpakke”. Finansieringen på i alt 19 mio. kr. blev ligeligt delt mellem EU, den danske stat og lokalt ved Bornholms Amt og Nexø Kommune. Der blev i 1994 udarbejdet en samejekontrakt mellem Nexø Kommune og Bornholms Amt. Bygningerne ejes i dag af Bornholms Regionskommune og stilles til rådighed for fonden.

 

Formålet med at etablere klækkeriet var – på kommercielle vilkår - at producere og sælge lakseyngel til udsætning til gavn for kystfiskeriet og som led i en strategi for både at mindske fiskeriet på vildlaks og fremme fiskeriet på udsat laks. Det er aldrig lykkedes at drive klækkeriet på kommercielle vilkår.

 

Grundlaget for klækkeriets drift i perioden 1995-2000 var produktion af lakseyngel, som blev solgt til Danmarks Fiskeriforening til udsætninger i Østersøen, og fuldt tilskudsfinansieret under det daværende FIUF-program (EU’s Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet).

 

I perioden 2000-2009 har Sektion for Kystøkologi hos DTU gennemført forskning på klækkeriet og sikret en tilfredsstillende drift i denne periode.

 

I 2009 dannede lakseklækkeriet sammen med Aquapri og F.S.Ø. selskabet ”Østersølaks ApS” til produktion af økologiske laks i havbrug. Lakseklækkeriets opgave var at producere smolt, hvilket ville sikre en stabil drift. Men projektet kuldsejlede efter et par isvintre, og lakseklækkeriet samt F.S.Ø. udgik af selskabet i 2010.

 

I januar 2010 blev biolog Thorkil Boisen tilknyttet som konsulent og udarbejdede projektet ”Baltisk uddannelsescenter for Akuakultur”, hvortil der samlet blev bevilget ca. 1,8 mio. kr. fra Vækstforums regionale udviklingsmidler og LAG Bornholm. Som led i dette projekt blev biolog Klavs Nielsen ansat som projektleder i slutningen af oktober 2010. Projektlederen har imidlertid sagt sin stilling op med fratrædelse pr. 30. september 2011.

 

I april 2011 indsendte klækkeriet i samarbejde med bl.a. professor Kurt Buchmann fra KU-Life en ansøgning under Fødevareministeriets GUDP-program til et forsøg med at producere økologiske, dioxinfri østersølaks til konsum og lokal afsætning. Men projektet, der ville have sikret lakseklækkeriet en fornuftig drift i to år, fik afslag ultimo juni 2011.

 

I juni 2011 blev der fremsendt fornyet henvendelse til fødevareministeren om udsætning af lakseyngel i Østersøen. Ministeren har fastholdt tidligere afgørelser om ikke at tillade udsætning af laks i Østersøen.

 

Muligheder

Bestyrelsen skønner, at der fortsat er et stort potentiale i at benytte lakseklækkeriet til forskning, som det tidligere har fundet sted med DTU, og som det pt. foregår med KU-Life. Aktuelt har klækkeriet stadig tilknyttet to Ph.d.-studerende, som er bosiddende på Bornholm, og som benytter klækkeriet som arbejdsplads.

 

Efter afslaget på GUDP-projektet opererer Lakseklækkeriet umiddelbart med to scenarier:

1.      Begrænset aktivitet, hvor der forudsættes at forskningsopgaver med KU-Life til en værdi af min 500.000 kr. og to deltidsteknikere fortsætter. Der ansættes en leder på nedsat tid primært med henblik på at etablere nye aktiviteter på klækkeriet.

2.      Mindste aktivitet, hvor alle aktiviteter bortset fra uddannelses-projektet ophører. Det er oplyst, at uddannelsesprojektet kan fortsætte uden fisk.

 

LAG-Bornholm har tilkendegivet, at de gerne vil støtte nye projektaktiviteter på Lakseklækkeriet, og at de har mulighed for at give op til 60 % i tilskud. Der ses fx særligt potentiale omkring havbrug, der ikke er udnyttede.

 

Lakseklækkeriet råder endvidere over et stort og veludstyret laboratorium, som normalt ikke findes på klækkerier. Laboratoriet er velegnet, når der skal udtages prøver og foretages undersøgelser.

 

Økonomi

Regnskabet for 2010 viser et underskud på kr. - 784.710. Budgettet for 2011 viser et underskud på kr. - 413.146 kr., mens budgettet for 2012 viser et overskud på 379.811 kr.

 

Klækkeriet havde pr. 1. august 2011 en kassekredit på kr. - 700.642, og resultatet for 2011 ventes at resultere i en kassekredit på kr. – 773.146, mens kassekreditten ultimo 2012 ventes at blive reduceret til – 293.754 kr.

 

Største træk på kassekreditten skønnes at blive i oktober 2011, hvor den kommer op på kr. – 962.410. Lakseklækkeriets Revisor, Nexø Revision, vurderer de fremsendte likviditetsbudgetter som værende realistiske.

 

Det bør bemærkes, at opdrætsanlægget blev etableret i 1994. Overvågningssystemet er forældet og kan ikke længere repareres i fuldt omfang. Maskiner og pumper er delvis nedslidte. Lakseklækkeriet vurderer, at der forventes en samlet udgift på ca. 1,5 mio. kr. til renovering inden for de næste fem år, men oplyser samtidig, at de nødvendige midler forventes at kunne fremskaffes via fonde.

Økonomiske konsekvenser

Regionskommunens risiko er at tabe de penge, der bliver trukket på kassekreditten ud over de første 500.000 kr., som banken står inde for – såfremt Lakseklækkeriet lukker.

 

Midlerne vil kunne tages fra kommunens erhvervsfremmekonto.

 

Ved en lukning af Lakseklækkeriet, er det Regionskommunen, der som ejer af bygningerne, står med aktiverne. Ejendomsværdien er opgjort til kr. 4.850.000.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der har siden 1994 været stillet en række drifts- og underskudsgarantier til rådighed for Fonden Bornholms Lakseklækkeri. I 2001 blev der bevilget en samlet underskudsdækning fra Bornholms Amt og Nexø Kommune på indtil 900.000 kr. – fordelt med 600.000 kr. til amtet og 300.000 kr. til Nexø Kommune, hvoraf i alt kr. 150.000 kom til udbetaling. I 2003 bevilgede Bornholms Regionskommune (Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget) en underskudsgaranti på 150.000 kr., som stod reserveret i udvalgets erhvervsfremmepulje frem til 2006, men som aldrig blev udbetalt.

 

Bliver beslutningen at sikre Lakseklækkeriets drift i 2011 og 2012 ved en underskudsgaranti, vil Regional Udvikling gå aktivt ind i arbejdet omkring Lakseklækkeriets fremtidsperspektiver sammen med LAG-sekretariatet og bestyrelsen for Lakseklækkeriet.

 

Regionskommunens chefjurist har været igennem sagsakterne og vurderet, at der jf. den nye erhvervsfremmelovs § 9 og § 13 vil kunne gives tilsagn om kommunal underskudsgaranti til Lakseklækkeriet.

 

Der bør sættes et loft på underskudsdækningen og kautioneringen i forhold til banken. En mulighed vil være at yde en samlet underskudsgaranti på op til kr. 500.000 i 2011 og 2012 – som garanti for beløb, der overstiger kr. 500.000 på kassekreditten.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Anmodning om kommunegaranti (PDF)

2.
Notat om Lakseklækkeriets situation og fremtidsmuligheder (DOC)

3.
Budget for 2011 og 2012 (XLS)

4.
Støtteerklæring fra LAG-Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Benchmarking på IT området

83.01.02G12-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ønsket en benchmarking på IT området, hvor Bornholms Regionskommune sammenlignes med andre kommuner.

En række kommuner med sammenlignelige vilkår og størrelse er kontaktet. Lolland, Assens og Vordingborg har indvilliget i at deltage i undersøgelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

                                     At orienteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har målt og sammenholdt på nedenstående parametre:

  1. Antal indbyggere
  2. Aktivitetsniveau
  3. Drifts  udgifter
  4. Udviklingen/effektiviseringen over årene for BRK internt

 

Analysen som helhed, lagt som bilag.

 

Konklusion

Aktiviteterne i IT afdelingen påvirkes af statslige og lokalpolitiske krav om øget effektivisering, kontrol og tilgang af nye opgaver. Dette har medført en vedvarende stigning i antal enheder som skal serviceres, men også en større kompleksitet i de enkelte fagsystemer. 

 

Ved standardisering af opsætning og fjernbetjening af løsninger, er det med færre ansatte i IT afdelingen lykkes at opsamle de stigende aktiviteter. Set i relation til sammenligningskommunerne i denne rapport, er IT afdelingen i BRK konkurrencedygtig på alle de målte parametre, men det vil ikke være muligt at indføre døgnbemanding eller servicere flere ressourcekrævende systemer, uden at organisationen tilføres ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Benchmarking på IT området (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Forberedelse til det kommende Folketingsvalg

84.01.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Indledning

Forberedelse til det kommende folketingsvalg.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:            

 

a)     At de politiske grupper udpeger valgstyrere

b)     At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til valgstederne, hvis en gruppe ikke kan gøre brug af dem

c)     At borgmesteren bemyndiges til at udpege formænd for valgstyrerne

d)     At der udpeges 12 hold til at modtage brevstemmer i hjemmet og på plejecentrene

e)     At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af politikere til de 12 hold

f)       At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som tilforordnede

g)     At praksis vedrørende indsamlinger følges

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ved det konstituerende møde blev følgende valgt til valgbestyrelse for folketingsvalg (for begge opstillingskredse):

 

Winni Grosbøll, formand                     suppleant Henry Schou Madsen

René Nordin Bloch                             suppleant Leila Lindén

Steen Colberg Jensen, næstform.        suppleant Birger Rasmussen

Bjarne Kristiansen                            suppleant Lene Feldthus Andersen

Poul Overlund-Sørensen                     suppleant Leif Olsen

 

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1.      opstillingskreds består af de tidligere kommuner Rønne og Hasle.

2.      opstillingskreds består af de tidligere kommuner Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby og Christiansø (Christiansø stemmer kun til folketingsvalg og EU).

 

Valgstyrere og tilforordnede

Valgbestyrelsen skal udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert valgsted. For hvert valgsted udpeges en formand for valgstyrerne.

 

Politisk & Administrativt Sekretariat indstiller, at der udpeges nedenstående antal valgstyrere og tilforordnede til de 9 valgsteder. Der bliver anvendt elektroniske valglister.

 

Valgsted/antal vælgere

Antal valgborde

Valgstyrere/tilforordnede

Adm.an-svarlig

I alt

Allinge, ca. 3086

2

5 valgstyrere, 4 tilforordnede

1

10

Østermarie, ca. 2509

2

5 valgstyrere, 4 tilforordnede

1

10

Svaneke, ca. 1854

2

5 valgstyrere, 1 tilforordnet

1

7

Nexø, ca. 3724

2

5 valgstyrere, 4 tilforordnede

1

10

Pedersker, ca. 1413

2

5 valgstyrere, 1 tilforordnet

1

7

Aakirkeby, ca. 4394

2

5 valgstyrere, 10 tilforordnede

1

16

Klemensker, ca. 2149

2

5 valgstyrere, 4 tilforordnede

1

10

Hasle, ca. 2425

2

5 valgstyrere, 4 tilforordnede

1

10

Rønne, ca. 11.443

4

7 valgstyrere, 18 tilforordnede

1+2

28

Christiansø, under 100

 

 

 

0

 

Til Rønne valgsted bliver der indkaldt ekstra personale til optællingen fra kl. 20.00.

 

Brevstemmer i eget hjem

Politisk & Administrativt Sekretariat indstiller, at der udpeges nedenstående hold til at modtage brevstemmer i diverse boformer og på plejehjem/centre:

 

Rønne                           4 hold

Nexø                            2 hold                          

Aakirkeby                      2 hold        

Hasle                            2 hold

Allinge-Gudhjem              2 hold

 

Et hold består af 1 politiker og 1 embedsmand.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger forudsat at de var passive og blev holdt udenfor valglokalet.

 

 

 

Optælling/fintælling

Der foretages optælling på valgstederne på valgaftenen. Fintælling dagen efter valget foretages i Rønne Idrætshal, hvor valgbestyrelsen foretager fintællingen sammen med de administrative medarbejdere.        

 

                                                   

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Analyse oplyser, at der er 467.039 kr. på budgettet. Heraf er allerede anvendt 35.678 kr. = 431.361 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Mødeplan 2012 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt de stående udvalg

00.22.02A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2012 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)     At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)     At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c)     At møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget begynder kl. 19.00

d)     At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned.

Møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget holdes som hovedregel den 3. onsdag i hver måned. der er dog en række undtagelser, som fremgår af udkastet til mødeplanen.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned (Med få undtagelser i slutningen af måneden) af hensyn til sagens videre behandling i ØKE og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.                                                                                             

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant.

Juli er mødefri.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Udkast til mødeplan 2012 for de stående udvalg, ØKE og KB (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

29

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

30

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt