Referat
Kommunalbestyrelsen
01-09-2011 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Samling af administrationen
  åbent 3 Kvalitetsstandard - Kvindekricecentre
  åbent 4 BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010
  åbent 5 Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse m.v. af Bornholms Heldagsskole - tillægsbevilling
  åbent 6 Status på indkøb af projektorer og interaktive tavler
  åbent 7 Høringssvar vedrørende udvikling af Børne- og Familiehus
  åbent 8 Anlægsbevilling til placering af medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af flugtvej på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø
  åbent 10 Sponsorering af udendørs multibane på Paradisbakkeskolen
  åbent 11 Anlægsbevilling til ny tagbelægning, Sandemandsvej 1B, Rønne
  åbent 12 Indsatspulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Frigivelse af statslige og kommunale midler.
  åbent 13 Kommuneplan tillæg 007 samt SMV og VVM Stubbeløkken granitbrud
  åbent 14 Overdragelse af Gudhjem Stadion til Gudhjem Svømmehal
  åbent 15 Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2011
  åbent 16 Rønne Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti
  åbent 17 Regler for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  åbent 18 Præcisering af vilkårene i "Ansvarlig udskænkning - et trygt natteliv"
  åbent 19 Mødeplan 2012 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt de stående udvalg
  åbent 20 Beretning nr. 17 og endelig godkendelse af regnskab 2010
  åbent 21 Orientering fra formanden
  åbent 22 Orlov og indkaldelse af stedfortræder
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

·                                         85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard

Carsten Scheibye

Poul Overlund Sørensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Henrik Kofod er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye

Tillægsdagsordenen blev godkendt og behandles som pkt. 2.

Borgmesteren foreslår, at pkt. 2 udgår og behandles i mødet den 22. september 2011, hvilket blev godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Samling af administrationen

00.15.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27.januar 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med yderligere analyse vedrørende en samling af administrationen.

 

Der foreligger nu analyse, som er udarbejdet af Rambøll.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at der tages stilling til samling af administrationen, og henviser i den anledning til analysen fra Rambøll A/S

 

b)     at beslutningen sendes i høring i kommunens Hoved-MED

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Anbefaler at administrationen samles og at beslutningen sendes i høring i Med-Hovedudvalget.

Bjarne Hartung Kirkegaard, Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke, idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Liste V og liste K foreslår at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, hvori indgår flere scenarier med udgangspunkt i anvendelse og optimering af nuværende bygningsmasse, med varierende grader af decentral kommunal administration.

 

Beslutningsgrundlaget tager udgangspunkt i en vurdering af hvilke administrative faglige funktioner der, med fordel kunne samles.

For så vidt angår bygningsmassen, tages udgangspunkt i de allerede udarbejdede 10-årige vedligeholdelsesplaner, tilføjet de forhold der af hensyn til arbejdsmiljø og tilgængelighed vurderes som lovpligtige eller på anden måde anses for nødvendige.

 

For forslaget stemte 8 (liste V, liste K), imod stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller).

For indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med tilføjelsen, at administrationen samles ét sted, stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller), imod stemte 8 (liste V, liste K).

Liste V og liste K ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet:
Liste V og liste K kan ikke medvirke idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration. 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

Den endelige analyse vedrørende samling af administrationen forligger nu fra Rambøll foreligger nu. Det er en fyldestgørende analyse, som kan danne grundlag for kommunalbestyrelsen beslutning.

 

Bornholms Regionskommune valgte i forbindelse med sammenlægning af de fem tidligere kommuner og amt at placere administrationen fordelt på alle de tidligere rådhuse/administrationsbygninger, samt yderligere lokationer relateret til virksomhedsdannelserne.

 

Samling af administrationen skal på den ene side ses i lyset af at understøtte processen for effektivisering i Bornholms Regionskommune, men dernæst også, at identificere fordele og ulemper ved samling forskellige modeller for en fremtidig fysisk placering af de administrative funktioner.

 

Rambøll har analyseret i forhold til organisatoriske og personalemæssige faktorer, altså med udgangspunkt i en række faktorer, som beskriver forhold der påvirker medarbejdere, ledelse, produktivitet og effektivitet.

 

Hertil kommer den økonomiske analyse, som er med henblik på en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de valgte modeller. heri indgår vurdering af engangsudgifter, løbende udgifter, anlægsinvesteringer etc.

 

Rambølls anbefalinger

Det må på baggrund af analysen fra Rambøll konkluderes, at såvel de organisatoriske og økonomiske fordele er til stede for en sammenlægning af administrationen. Analyses fremhæver følgende:

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive personalemæssige løsning, vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive organisationsrelaterede løsning vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

 

 

Yderligere bemærkninger

Udover disse faktorer skal henvises til evalueringen af administrationsprojektet, som klart anviste personalets ønske om en samling af administrationen. Heri kan udledes et bidrag til holdninger, værdier og ønsker, men også viden om fordele og ulemper.

 

 

 

Det skal generelt bemærkes, at flere af de kommunale administrationsbygninger er endda meget utidssvarende, og heller ikke er handicapvenlige.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til analyse fra Rambøll.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

MED-Hovedudvalget, høringssvar den 15. august 2011:

MED-Hovedudvalget har drøftet samling af administrationen ad flere gange igennem flere år og har anbefalet en samling. MED-Hovedudvalget anbefaler fortsat en samling af administrationen.

 

Hvis MHU skal pege på en placering af en samlet administration vil Rønne ud fra en demografisk og økonomisk tilgang være det naturlige valg - med udbygning ved Ullasvej ud fra en trafikal betragtning.

 

MHU er bevidst om at en samling af administrationen kan generere en større rationalisering end skitseret i rapporten og anbefaler derfor en involvering af medarbejderne i det videre arbejde med en samling af administrationen.

 

Så snart der er truffet beslutning om en samling af administrationen, sætter kommunaldirektøren processen med organisationstilpasningen i gang. Udgangspunktet er, at besparelser på personaleområdet skal kunne ske via naturlig afgang, som dog ikke er en garanti.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Analyse - samling af administrationen Bornholms Regionskommune (DOC)

2.
Bilag til analysen - Data (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Kvalitetsstandard - Kvindekrisecentre

27.57.12P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

9

 

Socialudvalget

15-08-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller                                                                     

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Psykiatri og Handicap har revideret den tidligere vedtagne kvalitetsstandard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at

·         kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er sidst vedtaget i december 2004, hvorfor der nu er udarbejdet en ny kvalitetsstandard. Fremover skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år.

 

Formålet med kvalitetsstandarden er at konkretisere, hvad borgerne kan forvente i kvindekrisecentertilbud efter § 109 i lov om social service. Den skal gøre det synligt og gennemskueligt, hvilken service borgerne kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser, som borgerne modtager.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser eller serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstændring, således at standarden lever op til bekendtgørelsens punkter om indhold. Der er indføjet en ændring som følge af en ændring af loven i 2008, som beskriver kommunens forpligtelse til at yde familierådgivning til kvinder med børn med henblik på at styrke udslusningen fra kvindekrisecenteret og en forpligtelse om at yde psykologbehandling af autoriseret psykolog til alle børn, der er fyldt 6 år.

 

Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

1.      Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer

2.      Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed

3.      En beskrivelse de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret

4.      Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på centret

5.      Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på centret

6.      Fællesfaciliteter

7.      Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på centret

 

Kommunalbestyrelsen skal oplyse om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet, og informere om værdier og normer, som indsatsen bygger, brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal inddrage repræsentanter for beboerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Beboerne på Kvindekrisecenter Bornholm har haft kvalitetsstandarden i høring, og har ikke noget at tilføje, da de finder tilbuddet tilfredsstillende.

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Høringssvar fra beboere på krisecentret (TIF)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

2.
Udkast - kvalitetsstandard kvindekrisecentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010

29.09.00P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Opfølgning på kommunens KRAMS-indsatser i 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orienteringen tages til efterretning

b)     at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Sendes til orientering i øvrige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgettet for 2008 om, at indføre et tværgående mål for forebyggelse og sundhedsfremme. En beslutning, som betød at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Hvor den ene indsats skal være målrettet rygning.

 

Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsaftalerne. For nogle virksomheder sker opfølgningen på KRAMS i virksomhedsaftalerne i aftaleopfølgningen for andre sker den i forbindelse med at der udarbejdes en tilsynsrapport. Notat er baseret på virksomhedernes aftaleopfølgninger og tilsynsrapporter.

BRK's KRAMS-oversigt for 2010:

Samlet konklusion for alle fagområder:

 

·         KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder.

·         Der er en mangfoldighed i kommunens KRAMS-indsatser især på motionsområdet. Eksempler på motionsaktiviteter: Fra fem minutters pausegymnastik, hinkeruder og hulahop på gangen, firmabowling og wii zumba.

 

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2011 blive udviklet en mere formaliseret og struktureret afrapporteringsform.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Krams bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse m.v. af Bornholms Heldagsskole - tillægsbevilling

82.18.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme ansøger på vegne af Bornholms Heldagsskole om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende udvendig vedligeholdelse. Der ansøges om 415.000 kr. til nødvendige ekstraarbejder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 415.000 kr. til det nævnte projekt, således at den samlede anlægsbevilling udgør 977.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen, finansieres med 207.500 kr. fra Bornholms Heldagsskoles driftsbudget og med 207.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at et mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillingen tilbageføres til eller finansieres af Bornholms Heldagsskole og kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme gør opmærksom på, at der er større problemer med klimaskærmen og kloakledningerne på Heldagsskolen i Østermarie end først antaget.

 

Nødvendige ekstraarbejder på klimaskærm og kloakanlæg

 

Udskiftning af 2 stk. skotrender (afsnit A/C)                                              kr.   34.000

Reparation af støttemur inkl. sandstensfliser og asfalt, afsnit D                     kr.     8.200

Reparation af murværk og betonoverdækning, trappeskakt afsnit A                 kr.     7.400

Reparation af gelænder og maling af samme, afsnit C                                  kr.   19.200

Reparation af fuger i murværk, afsnit A og C                                              kr.   63.400

Udskiftning af defekte sålbænke, alle afsnit                                                kr.   15.000

Reparation af defekte kloakledninger, hovedledninger                                  kr.   72.800

 

 

Nødvendige indendørs ekstraarbejder

 

Udskiftning af køkken, afsnit B (nedslidt)                                                   kr. 115.000

Retablering af terrændæk i kælder, afsnit C (gl. vandskade)                          kr.   60.000

 

Uforudsete udgifter                                                                               kr.   20.000

I alt ekskl. moms                                                                                  kr. 415.000

 

Ovennævnte beløb er beregnet af Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011 en anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms Heldagsskole på 562.000 kr.

Anlægsbevillingen blev finansieret med 50% fra Bornholms Heldagsskoles driftsbudget og med 50% fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag, hvor der ansøges om en tillægsbevilling på 415.000 kr.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgøre 977.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Status på indkøb af projektorer og interaktive tavler

83.01.02S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen har ønsket en orientering om status på indkøb af projektorer og interaktive tavler til skolerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender den til kommunalbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2009 – 2011 afsat i alt 4.267.800 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler på skoleområdet.

 

De afsatte midler er blevet fordelt mellem Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Rønneskolen, Bornholms Heldagsskole, 10. KlasseCenter Bornholm, Dybdalskolen og Kildebakken i forhold til antallet af klasser på den enkelte skole.

De fleste af skolerne har herudover indkøbt et antal projektorer og interaktive tavler, der alle er finansieret af skolernes egne driftsmidler.

 

Der er til orientering udarbejdet en oversigt i august 2011 over skolernes klasse- og faglokaler samt antallet af projektorer og interaktive tavler på hver skole.

På grund af ferieafvikling vil den endelige opgørelse blive udleveret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. august.

 

I opgørelsen skal kolonnen ”Anvendte klasselokaler” forstås som skolens samlede antal normal- og specialklasser i skoleåret 2011-2012.

Hertil skal lægges ”Anvendte faglokaler”, som er de faglokaler, der enten allerede er udstyret med interaktiv tavle eller hvor der er behov herfor.

 

Prisen for en interaktiv tavle med det nødvendige tilbehør og installation ligger i 2011-priser på 26.500 – 31.400 kr. 

 

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat driftsmidler i overslagsårene til vedligeholdelse/udskiftning af interaktive tavler.

Da der er 5 års garanti på tavlerne vil det betyde, at der fra 2014 og frem ikke er afsat ressourcer til at vedligeholde eller udskifte nedslidte tavler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Oversigt projektorer og interaktive tavler 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Høringssvar vedrørende udvikling af Børne- og Familiehus

00.01.00K04-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2011 blev det besluttet at sende forslaget om udvikling af Børne- og Familiehus i høring, med frist den 15. juli 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

                 Der etableres Børne- og Familiehus pr. 1. oktober 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms Familiecenter. Af strategien fremgår bl.a. at Bornholms Regionskommune skal have et Børne- og Familiehus målrettet familier og børn 0-14 år.

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med, medarbejderne i familiecenteret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i Børne- og Familiehuset.

 

Forslaget om etablering af Børne- og Familiehus blev sendt i høring. Ved fristens udløb er der indkommet høringssvar fra:

·         Behandlingsinstitutionen Phønix, personalegruppen.

·         Handicaprådet

·         Paradisbakkeskolen, skolebestyrelse og virksomhedsmedudvalg

·         Distriktslederne på dagtilbudsområdet

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje, virksomhedsmedudvalg

·         Hans Rømer Skolen, skolebestyrelse og virksomhedsmedudvalg

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar:

Overordnet er de indkomne høringssvar positive overfor etablering af et Børne- og Familiehus.

 

Der er bekymring i forhold til det tværfaglige samarbejde, som er nødvendigt, hvis børnene skal fortsætte i deres nuværende dagtilbud og skole.

 

Der er bekymring for om ressourcerne er til stede, samtidig med gennemførelse af opstramning på området.

 

Personalet på Phønix påpeger de væsentligt anderledes geografiske afstande i forhold til Fredericia, samt gør opmærksom på at en genetablering af døgnpladserne kan blive en dyr og langsom proces.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

1.
høringssvar Phønix (DOC)

2.
Høringssvar Handicaprådet - Udvikling af Børne- og Familiehus (DOC)

3.
Høringssvar Skolebestyrelse og MED-udvalg Paradisbakkeskolen vedr. Familiehus (MSG)

4.
Høring, Familiehus. Distriktslederne dagtilbud doc (DOC)

5.
04.072011 Høringssvar PPR og Sundhedsplejen MED- udvalg- børne- familiehus.doc (DOC)

6.
Høringssvar Hans Røner Skolen - skolebestyrelse og MED-udvalgvedr. børne-familiehus (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til placering af medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter  

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

15

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Distriktslederen for Distrikt Vest, samt de medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter, der skal betjene Dagtilbud Vest, Rønneskolen og Ungecenter Bornholm foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles tidligere afdeling Villa Maria, i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 842.800 kr.  til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms FamilieCenter

b)     at tillægsbevillingen på 842.800 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 03 Børn og familier

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms FamilieCenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Bornholms FamilieCenters medarbejdere i Distrikt Vest foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles tidligere afdeling, Villa Maria i Rønne.

 

I Villa Maria indrettes lokalerne med et antal fleksible arbejdspladser delvis i fælleskontorer, og herudover med et samtalerum til borgerkontakt.

 

Distriktet tilstræber at afholde borgerkontakt på skoleafdelingerne i det omfang, det er muligt.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et skitseforslag til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms FamilieCenter.

 

Herudover vil der skulle afholdes udgifter til indretning af fælleskontorer med skærmvægge samt etablering af fleksible IT løsninger.

En eventuel ansøgning om anlægsbevilling hertil vil blive forelagt udvalget på et kommende møde.

 

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø har kalkuleret prisen for en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 842.800 kr.

 

Det drejer sig om følgende ombygningsarbejder:

 

Indretning af handicaptoilet                                                  81.305 kr.

Toilet på 1. sal                                                                     7.499 kr.

Trappelift på hovedtrappe                                                     75.000 kr.

Indretning af personalerum, garderobe                   105.864 kr.

Maling af lofter, vægge, vinduer og døre                                  182.471 kr.

Nyt ovenlysvindue                                                               10.633 kr.

Udvendig flisebelægning                                                        30.000 kr.

Udv. arbejder – vinduer, skotrender og hegn                            70.000 kr.

Belysning, installation, EDB-stik (tilbud)                                   91.053 kr.

I alt                                                                                 653.825 kr.

Byggepladsudgifter 2 pct.                                                     13.076 kr.

Uforudsete udgifter 10 pct.                                                   65.383 kr.

Håndværkerudgifter alt                                                        732.284 kr.

Byggeteknisk rådgivning   14 pct.                                          102.520 kr.

Byggetilladelse                                                                      8.000 kr.

 

Overslagspris i alt excl. moms                                                  842.804 kr.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 842.800 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.245.108 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til etablering af flugtvej på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø

82.18.00P20-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

13

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen ansøger om en anlægsbevilling på 325.000 kr. til en udvidet flugtvej fra Paradisbakkeskolens samlingssal på afdeling Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,

 

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 325.000 kr. til etablering af en udvidet flugtvej fra Paradisbakkeskolens samlingssal på afdeling Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 162.500 kr. fra Paradisbakkeskolens driftsbudget og med 162.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Samlingssalen på afdeling Nexø er godkendt til at kunne rumme 511 personer. Efter sammenlægningen med Bodilsker afdeling vil elevtallet komme over 600. Derfor er en udvidelse af flugtvejene nødvendig, hvis salen fortsat skal kunne bruges som samlingssal for hele skolen. Også bygningens anvendelse i øvrigt vil være begrænset, hvis ikke flugtvejene udvides.

 

Økonomiske konsekvenser

Steenbergs Tegnestue A/S har beregnet den nødvendige økonomiske ramme til 325.000 kr. Udgiften foreslås finansieret med 50 % eller 162.500 fra Paradisbakke skolens driftsbudget og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sponsorering af udendørs multibane på Paradisbakkeskolen

04.08.10Ø34-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen ønsker Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af, at skolen ønsker at etablere en Multibane for sponsormidler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Paradisbakkeskolen kan erhverve en Multibane finansieret ved sponsorbidrag og eget arbejde

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Børne- og skoleudvalget videresender sagen til kommunalbestyrelsen med henblik på fastsættelse af regler for sponsorering i Bornholms Regionskommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Sagen genoptages med henblik på en revidering af den overordnede politik i forhold til sponsorering.

 

 

Sagsfremstilling

Multibanen opføres på afdeling Nexøs sportsplads. Størrelsen på banen er 30x17 m. og den er belagt med kunstgræs. Banen kan bruges til fodbold, hockey, basketball, volleyball, håndbold mm. Multibanen vil således være attraktiv for vores elev både i frikvarterer, i idrætstimerne og i SFO’ en.

 

 

 

 

 

 

Paradisbakkeskolen ønsker at finansiere multibanen ved at søge midler fra fonde samt ved sponsorer fra lokalområdet. Bestyrelsen arbejder med en ide om, at sponsorernes navne skal brændes på plankerne.

 

 

Bestyrelsen ønsker, at gøre sig erfaringer med sponsorering og multibanen for derefter at undersøge, hvilke aktiviteter, der kunne være til glæde for afdeling Svaneke.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften for til projektet er anslået til 300.000 kr. Udgiften finansieres via sponsorbidrag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 16.8.2011 er der tilknyttet yderligere et bilag omhandlende regler for økonomisk decentralisering. 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Regler for økonomisk decentralisering (DOC)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011

2.
Brev fra Paradisbakkeskolen af 5. juli 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til ny tagbelægning mm., Sandemandsvej 1B, Rønne

82.07.00S05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

21

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vej & Park Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning samt opsætning af solcelleanlæg på Sandemandsvej 1B, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag samt opsætning af solcelleanlæg på Sandemandsvej 1B,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.5 mio. kr. finansieret af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2010, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Tagbelægningen på Vej & Park Bornholms materialebygning på Sandemandsmandsvej 1B i Rønne er ca. 40 år gammel og er nedslidt og skal udskiftes.

Den ny tagbelægning udføres i tagpap, idet tagkonstruktionen i forbindelse med arbejdet kontrolleres for råd o.l., ligesom der udføres konstruktionsmæssige ændringer for så vidt angår lysindfald med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet. Samtidig opsættes solcelleanlæg som et supplement til energiforbruget på bygningerne.

Arbejdet udbydes gennem rådgiver. Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 1,5 mio. kr. inkl. projektering, byggeledelse og uforudsete udgifter.

Arbejdet forventes udført i efteråret 2011.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tagbelægningen samt opsætning af solcelleanlæg kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2010 på i alt 6,5 mio. kr. Det forventes endvidere, at der med opsætning af solcelleanlæg vil kunne opnås besparelser på den fremtidige bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder, anlægsbevillinger

01.02.00Ø39-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

23

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om anlægsbevillinger til nedrivning af private og kommunale ejendomme, idet Bornholms Regionskommune har modtaget tilsagn om tilskud hertil fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Indsatspulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at der meddeles en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og en anlægsbevilling på -3.465.000 (indtægt), vedr. tilskud,

b)     at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og på -1.732.500 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

c)     at der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 2.475.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og på -1.732.500 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

d)     at den kommunale udgift på i alt 1.485.000 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af jord og bygninger med 742.500 kr. i hvert af årene 2011 og 2012,

e)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø, og

f)       at Teknik & Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med private inden for en økonomisk ramme på 4.950.000 kr.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne var der i 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, via nedrivning af kommunale og private ejendomme. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune, som er en udkantskommune, søgte midler i 2010, og fik et tilsagn på i alt 5.840.000 kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger hertil på mødet d. 27. maj 2010.

 

I 2011 er der i finansloven afsat en statslig pulje på 100 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har i 2011 ansøgt om 7.000.000 kr. fra puljen og har efter ansøgning den  20. april 2011 modtaget tilsagn om tilskud fra puljen på 3.465.000 kr. til anvendelse i 2011-2012 fordelt på følgende indsatsområder:

 

- 165.000 kr. til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.

- 350.000 kr. til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde.

- 2.950.000 kr. til den kommunale udgift til beslutninger efter byfornyelseslovens kapitler 3, 4, 5, 8 og 9 i landdistrikter. (Kommunalbestyrelsens støtte til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger, erhverv, forsamlingshuse og lignende bygninger, erstatningsboliger samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum).

 

Det bemærkes, at kommunen om nødvendigt kan omprioritere udgifter og aktiviteter mellem de tre indsatsområder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ikke godkende en evt. omprioritering.

Endvidere bemærkes, at ministeriet er indforstået med, at kommunens aktiviteter inden for hvert indsatsområde vil blive nedskaleret, såfremt det tildelte tilskud fra Indsatspuljen er lavere end det ansøgte beløb.

Puljen kan anvendes i budgetårene 2011-2012 og alle arbejder skal være afsluttet senest den 31. december 2013. Kommunen skal senest 1. marts 2013 sende en kort afrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori der beskrives, hvilke aktiviteter, kommunen har gennemført inden for Indsatspuljens områder. .

 

Generelt for puljemidlerne gælder at ejendommene skal ligge i landdistrikter. Hele Bornholm anses for landdistrikt undtagen Rønne og Nexø, der har et indbyggertal større end 2.000.

I Bornholms Regionskommune er der stor søgning på tilskud på nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger. Specielt efter vinteren 2010/2011 er der en del bygninger, der er faldet sammen.

Nedrivningerne på Bornholm er alene baseret på frivillige aftaler med ejerne, så der er ikke planer om at købe ejendomme til nedrivning.

Ca. 20 private ejendomme i landdistriktet på Bornholm står pt. på venteliste til at modtage tilskud, men da omfanget af nedrivningerne er forskelligt, er det vanskeligt her at sige, hvor mange af disse ejendomme, der kan komme i betragtning.

 

Ved udvælgelsen af de konkrete ejendomme, der tildeles midler fra Indsatspuljen vil det være nødvendigt at foretage en prioritering.

Prioriteringen baseres på overvejelser om, at det skal være ejendomme, der er nedrivningsværdige, og at de skal have en beliggenhed, hvor bygningerne er synlige for omgivelserne og hvor en nedrivning vil have en positiv virkning på det landskabelige.

Endelig bør der også indgå sædvanlige tekniske vurderinger omkring bygningernes tilstand og eventuelle sikkerhedsmæssige forhold.

Det er de samme kriterier som gælder for oprydning af udenoms arealer.

Det fremadrettede arbejde med at nedrive bygningerne, samt med at rydde op, vil efter tilbud blive udført af private entreprenører, og det vil blive sikret at nedrivningsmaterialerne m.v. bliver bortskaffet på miljømæssig korrekt måde.

 

Det skal nævnes, at et tilskud til nedrivning af en privat ejendom indebærer et skattemæssigt aspekt, idet tilskuddet som udgangspunkt er skattepligtigt for ejeren. Dette aspekt kan få indflydelse på muligheden for at indgå aftaler med private om nedrivning.

Teknik & Miljø har besigtiget et antal ejendomme, private såvel som ejendomme, der af kommunen kan erhverves til nedrivning. Besigtigelsen pågår stadig.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilsagn om et statsligt tilskud fra Indsatspuljen på 3.465.000 kr. til anvendelse i 2011-2012.

I 2010 svarede det statslige tilskud til 75% af udgifterne. I den nye pulje i 2011 kan statens tilskud kun finansiere 70% af udgifterne og der resterer således en kommunal medfinansiering på 30%. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. Den kommunale andel heraf på 1.485.000 kr. foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af jord og bygninger, idet der ikke i det kommunale budget er afsat midler til medfinansieringen. Der søges derudover om en anlægsbevilling til tilskuddet på -3.465.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Tilsagn om tilskud fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Kommuneplan tillæg 007 samt SMV og VVM Stubbeløkken granitbrud

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

22

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af brydningsarealet samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Rønne Granitbrud (Stubbeløkken), på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne

Der søges om en årlig indvinding af granit på 300.000 m3 i et område der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011

Det blev besluttet at der skulle igangsættes en VVM proces (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet, i henhold til bek. nr. 1510 af 15/12 2010, Bek. Om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), inden endelig stillingtagen til udstedelse af en råstoftilladelse.

Teknik & Miljø har sammen med NCC udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 007, med tilhørende SMV (SMV = Strategisk MiljøVurdering, i henhold til lovbek. nr. 936 af 24/9 2009, Lov om Miljøvurdering af planer og programmer) og VVM redegørelse.

Kommuneplantillægget er vedlagt dagsorden

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV redegørelse sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, der trådte i kraft 1. juli 2003 og udløber 1. juli 2013.

Tilladelsen omfatter et areal på 46 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC Roads A/S har tilkendegivet at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer, som kan indvindes rentabelt.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 i Råstofplan for Bornholm 2008-2020

 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV har der været foretaget offentlig høring, samt SMV høring af overordnede myndigheder.

Den offentlige høring foregik i perioden 9. marts – 8. april 2011. Der blev endvidere afholdt et informationsmøde med virksomhedsbesøg den 22. marts 2011. SMV-høring af overordnede myndigheder er foretaget i perioden 9. maj-10. juni 2011.

Ved den første offentlige høring af naboer og andre interesserede er der indkommet 3 skriftlige indlæg. NCC Roads A/S har modtaget mails og telefoniske bemærkninger, som ikke er sendt til BRK fra DN-Bornholm og en enkelt nabo i forbindelse med debatperioden. Disse bemærkninger er sammen med spørgsmål ved informationsmødet 22. marts indgået i arbejdet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Ved SMV høring af de overordnede myndigheder er der indkommet 3 høringssvar.

 

Høringssvarene er inddraget og vurderet i forslaget til VVM-redegørelsen.

En samlet detaljeret gengivelse samt besvarelse af høringssvarene kan ses i afsnit 11 s. 67-73 i redegørelsen til kommuneplan tillægget, som er bilagt dagsordenen.

 

Høringssvarene koncentrerer sig overordnet om bemærkninger til støj, vibrationer og vildtflyvende sten mens der brydes samt ønsker til landskab, udsigt, støjvolde og beplantning under og efter brydningens ophør.

 

Høringssvar 1 fra 18 husstande (Møllevangen, Snorrebakken, Knuds Kirkevej, Stavelund):

Ønsker de landskabelige værdier med udsigt genskabt. Støjvolde skal fjernes, så landskabet efter endt brydning ikke fremstår som en stor sø med volde omkring.

 

Høringssvar 2 og 3 fra Kærbyvej 2 og Kærbyvej 3:

Ønsker vurdering af ejendomme med henblik på senere vurdering af skader som følge af sprængninger. Ønsker de nuværende driftstider fra 6-22 indskrænket til senest kl 21 eller gerne indskrænket til normal arbejdstid. Ønsker nuværende beplantning på støjvolde beskåret af hensyn til oversigt langs vejen samt skyggevirkning.

 

BRK’s bemærkninger til høringssvar:

Høringssvarene er indgået i overvejelserne omkring den endelige efterbehandlingsplan for området, se afsnit 4.6. Efter indvindingens ophør vil der ske en markant reduktion og ændring af højde og udformning af støjvoldene mod nord og øst i forhold til de gældende råstoftilladelser. Det er uundgåeligt, at der dannes en sø ved det nuværende brud uanset om projektet gennemføres eller ej når brydning ophører. Det er aftalt med NCC at den nuværende bevoksning på støjvolden mod øst beskæres.

I råstoftilladelsen vil der blive fastsat krav til vibrationer ved naboejendomme og BRK er enig i at en uvildig tilstandsvurdering af ejendommene ved Stavelund og Kærbyvej bør tilbydes ejerne inden brydning påbegyndes.

Vilkårene for støj fastsættes i råstoftilladelsen. Afsnit 6.4.2 på side 39 redegør for hvordan vilkårene tænkes overholdt.

 

 

 

Borgermøde:

På mødet drøftede man et sprængningsuheld med en borerig i 2008. Den pågældende borerig er nu udskiftet. Ligeledes er der krav til uddannelse af personale samt løbende opfølgning.

Desuden blev støj fra boreriggen drøftet. Boreriggen har i en periode arbejdet tæt på terræn i den øverste del af granitbruddet. Det er blevet undersøgt og konstateret at boreriggen støjer en del. Virksomheden har ikke tidligere været opmærksom på at når boreriggen arbejder helt oppe i bruddet tæt på terræn, vil der ved frit stræk til nærmeste naboer, som ikke er beskyttet af de eksisterende støjvolde mod nord og øst, være en øget støjbelastning. På den baggrund er det nødvendigt at etablere en midlertidig støjvold tæt på boreriggen, se afsnit 6.4.2 og afsnit 4.3.1.

 

SMV-høring (høring af myndigheder)

Under høringen af de overordnede myndigheder er der modtaget høringssvar fra Trafikstyrelsen, Menighedsrådet for Knudsker Kirke samt Københavns Stiftsøvrighed.

 

Høringssvar fra Trafikstyrelsen:

Bornholms Lufthavn er omfattet Bestemmelse om Civil Luftfart, BL 3-16, hvoraf det fremgår, at der ikke bør etableres anlæg der kan tiltrække fugle indenfor en afstand af 13 km fra lufthavnen. Retablering af råstofgrave indebærer ofte anlæg af søer i bunden af gravene, hvilket kan tiltrække fugle. Afhængig af de lokale forhold og af placeringen i forhold til f.eks. kysten kan der opstå fugletræk mellem en sådan sø og kysten, og hvis disse træk indebærer overflyvning af lufthavnen og de flyveveje der anvendes ved starter og landinger, kan der være konflikt i forhold til flyvesikkerheden.

 

BRK’s bemærkninger til høringssvar:

Problemstillingen er blevet forelagt Bornholms Lufthavns vildtkonsulent John Orbitt, se afsnit 6.12. På baggrund af en gennemgang af projektet vurderer John Orbitt at den påtænkte udvidelse ikke vil udgøre nogen forøget risiko for flytrafikken til og fra Bornholm.

Trafikstyrelsen har efterfølgende på baggrund af den faglige vurdering meddelt at de ikke har yderligere bemærkninger til projektet.

 

Høringssvar fra Knudsker Menighedsråd og Købehavns Stift:

Høringssvarene fokuserer på følgende emner:

·         Vibrationer som kan ødelægge bebyggelsen og herunder Kirken og sognegården.

·         Evt. fotografering af bygninger til efterfølgende kontrol.

·         Vildtflyvende sten i forbindelse med sprængning.

·         Støv.

·         Sprængning i forbindelse med kirkelige handlinger.

·         Genopretning af området, af hensyn til at der ligger en kirke/kirkegård i nærheden.

 

BRK’s bemærkninger til Knudsker Menighedsråd og Købehavns Stift:

Med hensyn til vibrationer er der foretaget en faglig vurdering af sprængningseksperter fra Niras, som vurderer at de planlagte sprængninger, hvor sprængstofsmængden reduceres til ½ mængde i forhold til i dag ikke vil give anledning til skader på bygninger. Se afsnit 6.4.1, vedr. besigtigelse

De vildtflyvende sten forekom i forbindelse med sprængningsuheldet i 2008, hvor den pågældende borerig efterfølgende er udskiftet.

Begrænsning af støvgener i forbindelse med brydning og produktion er behandlet i afsnit 6.4.3.

BRK vil opfordre NCC og menighedsrådet til at indlede en dialog om sprængning under kirkelige handlinger

I forbindelse med efterbehandling af området er der taget udgangspunkt i at udsigtsforholdene fra Kirken bedres, se afsnit 4.6

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Kommuneplantillæg 007 - Fortsat indvinding og udvidelse af Rønne Granitbrud - VVM og SMV (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Overdragelse af Gudhjem Stadion til Gudhjem Svømmehal

04.08.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resume

I budgetforliget for 2011 er indlagt kr. 275.000 i besparelse på idrætsområdet, bl.a. ved nedlæggelse af et antal boldbaner.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 4. maj af at der indledes sag om overdragelse af Gudhjem Station til Gudhjem Svømmehal

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

     Overdragelse af Gudhjem Boldbane, matriklerne 236e og 73aa til Gudhjem Svømmehal i gangsættes med virkning fra 01.01.2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har indledt forhandlinger med Gudhjem Svømmehals bestyrelse om overdragelse af boldbaner.

Bestyrelsen er positiv over for forslaget og er allerede indtrådt i vedligeholdelsesopgaven.

Svømmehallen ønsker at overtage matriklerne 236e og 73aa samt lysanlægget,

Bestyrelsen for Svømmehallen har i høringssvar udtrykt ønske om dækning af udgift kr. 35.000 + moms til indkøb at ny græsklipper.

 

Øvrige overdragelsesbetingelser:

Gudhjem Stadion skødes til Gudhjem Svømmehal, som den er og forefindes og som beset af køber og uden ansvar for sælger med den klausul, som det fremgår af KB’s beslutningsreferat ved godkendelse af salget.

 

Overdragelsesdato 01.01.2012

Køber respekterer de servitutter og andre byrder, som er tinglyst på ejendommen med henvisning til ejendomsblad i tingbogen samt lokalplan for området.

 

Ansvaret for lysanlægget indebærer et årligt eftersyn af aut. elinstallatør og afholdelse af udgifterne hertil samt vedligeholdelse.

 

Køber erklærer at ejendommen anvendes til foreningsvirksomhed og serviceerhverv, der relaterer til Gudhjem Svømmehals virksomhed.

 

Eventuelt videresalg af ejendommen kan kun ske til samme formål og med Bornholms Regionskommunes samtykke.

 

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med salget anslået kr. 7.500 (inkl. advokatbistand)

Såfremt BRK selv kan forestå overdragelsen vil udgiften max. være kr. 1.500 i stempelafgift.

Udgiften kan finansieres via pulje tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven.    

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Begge matrikler ligger i byzone.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
oversigtskort Gudhjem stadion (PDF)

2.
Høringssvar fra Gudhjem Svømmehal (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (199,3 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (322,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. juli 2011 (42,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (142,3 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. juli 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 199,3 mio. kr. er fortsat høj, idet beholdningen dog er faldet med 11,7 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. maj 2011. Beholdningen er nu stort set på niveau med beholdningen ultimo juli 2010, idet beholdningen har været på stort set samme niveau i løbet af juli 2010 og 2011.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu ved at vende, idet den gennemsnitlige kassebeholdning har været stort set den samme i hele juli måned. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er dog ca. 90 mio. kr. højere end i 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 42,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Beholdninger pr. 31. juli 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rønne Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

9

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for et lån på 40 mio. kr. optaget i KommuneKredit.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der ikke ydes kommunegaranti.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 7. juli 2011 ansøgt om en kommunegaranti for et 20-årigt lån på 40 mio. kr., optaget i KommuneKredit.

Rønne Varme A/S har i alt 6 lån, der udløber inden for de næste 6-7 år. Dette belaster likviditeten med store afdrag uden at der er tilsvarende afskrivninger fra aktiverne. Bestyrelsen ønsker at optage et nyt lån til finansiering heraf, idet det rentemæssigt er billigere end træk på driftskreditten. Rønne Varme A/S har i sidste regnskabsår afdraget godt 28 mio. kr. og afdrager i indeværende regnskabsår knap 31 mio. kr. på den langfristede gæld. Med optagelse af et lån på 40 mio. kr. vil den langfristede gæld samlet set være nedbragt med ca. 19 mio. kr. over de to seneste regnskabsår.

Rønne Varme A/S kan i henhold til KommuneKredits vedtægter kun optage lån i KommuneKredit hvis kommunen yder garanti for lånebeløbet.

Kommunale garantier henregnes til kommunens låntagning jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Kommunen kan umiddelbart yde garanti for et lån, såfremt det anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, kræver en garanti generel låneramme eller at der deponeres et beløb svarende til lånesummen.

Da Rønne Varme A/S skal anvende låneprovenuet til finansiering af afdrag på lån er der ikke tale om udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Der er således ikke umiddelbart adgang til at yde garanti for lånet.

Bornholms Regionskommune har ikke ledig generel låneramme, og der vil derfor skulle ske deponering af 40 mio. kr. såfremt der ydes garanti for lånet.

Der er i lånebekendtgørelsen en mulighed for i særlige tilfælde at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for kravet om at deponere et beløb svarende til garantiens størrelse. Det er ikke undersøgt, på hvilket grundlag der kan opnås dispensation. Kommunens likviditet vil givet være en parameter sammen med formålet med lånet.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel deponering vil binde kommunens likvide midler. Efter 10 år kan der årligt frigives en femtendedel, dog således, at restbeløbet frigives ved garantiens udløb. Tilskrevne renter kan hæves årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Regler for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

81.14.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2010 regelsæt for vederlag m.v. for medlemmer af kommunale råd, herunder retningslinjer for opgørelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Med henblik på at etablere en mere klar ordning har administrationen i samråd med revisionen fundet det hensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsen præciserer administrationsgrundlaget, herunder navnlig dokumentationskrav vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

.      

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

 

a)     de nedennævnte under sagsfremstillingen angivne dokumentationskrav vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for forskellige erhvervsgrupper godkendes.

b)    Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at afgøre, om et kursus eller kursuslignende arrangement efter den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1, litra c, har betydning for varetagelsen af de under lovens § 16, stk. 1, litra a og b nævnte hverv, dvs. deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen, udvalg samt underudvalg, og deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen.

c)     Det besluttes, at der ikke efter § 16, stk. 1, litra f, ydes tabt arbejdsfortjeneste vedrørende varetagelse af andre kommunale hverv, der udføres efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, hvor mødebetingelsen efter litra a, ikke er opfyldt, jf. nærmere nedenfor.

d)    Vedlagte bilag om tabt arbejdsfortjeneste, hvor de gældende regler nærmere er præciseret og skematisk forklaret, erstatter det tidligere afsnit om tabt arbejdsfortjeneste i Regelsæt For Vederlag m.v. fra januar 2010.

e)    Kommunalbestyrelsen en gang årligt afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

f)      Det reviderede administrationsgrundlag træder i kraft straks efter godkendelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Regelgrundlag m.v.

 

De nærmer regler om vederlag og tabt arbejdsfortjeneste er indeholdt i den kommunale styrelseslovs §§ 15-16 samt vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 3. Det fremgår heraf, at et medlem af kommunalbestyrelsen kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. Valget af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår ad gangen.

 

Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., og det maksimale daglige erstatningsbeløb forhøjes således med 25 kr. årligt.

 

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har ret til erstatning i forbindelse med varetagelsen af de møder, kurser m.v., der er nævnt i den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1, litra a-e, dvs.

 

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

 

b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,

 

c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,

 

d) deltagelse i seminarer, (budgetseminarer)

 

e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger

 

Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et medlems varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv, der varetages efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1, litra f. Det vil sige arrangementer, hvor mødebetingelse efter litra a ikke er opfyldt.

 

Mødebetingelsen indebærer, at samtlige medlemmer af organet skal være indkaldt til det pågældende møde, og at medlemmerne af organet skal deltage i en forhandling og træffe beslutning eller i hvert fald have mulighed for dette. Som eksempler på arrangementer, hvor det ikke er tilfældet, kan nævnes studieture, deltagelse i forhandlinger med statslige myndigheder, repræsentativt arbejde o.lign.

 

Betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt hverv, kan også kræves erstattet. Retten til erstatning omfatter alle økonomiske ydelser, der mistes ved fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Erstatning ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen. Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at medlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes.

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal dokumentere sit tab, og det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelig dokumentation for tabet.

 

Som led i sin almindelige vejledningsforpligtelse og med henblik på at etablere en mere klar ordning finder administrationen det hensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsen præciserer adminitrationsgrundlaget vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, dvs. at afsnittene om ”erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste” og ”opgørelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i det eksisterende regelsæt for vederlag m.v. medlemmer af kommunale råd, erstattes af en mere klar regelbeskrivelse og suppleres af mere præcise dokumentationskrav.

Det præciseres i skemaform, i hvilke tilfælde et medlem kan modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i henhold til den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1, litra a-g. I bilaget er der også angivet de øvrige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for at kunne beslutte, at medlemmerne skal modtage erstatning.

 

Dokumentationskrav

 

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv samt KL’s vejledning om vederlag, diæter og godtgørelse ved varetagelse af kommunale og regionale hverv, ligeledes fra 2007, er der angivet en række anbefalinger om, hvorledes kravene til dokumentation nærmere kan udformes.

 

Administrationen har taget udgangspunkt i ovennævnte med henblik på at opstille administrationsprincipper og dokumentationskrav i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. Herudover har administrationen i et vist omfang skelet til dokumentationspraksis i øvrige kommuner. Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen, der afgør om, hvorvidt dokumentationskravet er opfyldt.

 

Det er et grundlæggende krav, at det pågældende medlem skal kunne dokumentere at have lidt et indtægtstab.

 

- lønmodtagere

Kravet til dokumentation for medlemmer, der er lønmodtagere, er en lønseddel, der viser hvilken timeløn medlemmet har. Lønseddel skal indsendes samtidig med pågældendes meddelelse om valget af erstatning for det kommende år. Skema til indberetning af antal timer, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for, skal udfyldes og underskrives og indsendes af medlemmet hver måned. Lønmodtageren skal vedlægge dokumentation i form af lønseddel, der viser løntræk, svarende til det beløb, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for.

 

Hvis der sker ændringer i lønmodtagerens indtægtsforhold i form af skift af ansættelsessted og lign., påhviler det denne at gøre administrationen opmærksom herpå.

 

- selvstændig erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform

For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Kravet til dokumentation for et medlem, der er selvstændig erhvervsdrivende og driver virksomhed i selskabsform, er en skriftlig erklæring fra medlemmet, om at pågældende har lidt et tab, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det angivne tab er lidt. Dette skal ske ved hver indsendelse af anmodning om udbetaling af erstatning.

 

Herudover skal den selvstændige erhvervsdrivende som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste hvert år i januar måned fremlægge en erklæring fra vedkommendes revisor om størrelsen af vedkommendes "timeløn”.

 

Det præciseres, at det påhviler vedkommende selv at foretage en kritisk vurdering af, om den til varetagelse af det kommunale hverv medgående tid, rent faktisk har medført tab af erhvervsindtægter. Her tænkes især på aften- og weekendarbejde.

 

- Liberale erhvervsdrivende

Kommunalbestyrelsen fastlægger en ”timeløn” på grundlag af opgørelsen af den skattepligtige indkomst suppleret med en erklæring fra pågældendes revisor. Dette skal ske i forbindelse med pågældendes aflæggelse af regnskabet for det foregående år og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar for det år, som dokumentationen skal gælde for.

 

For liberale erhvervsdrivende, som f.eks. advokater, revisorer, håndværksmestre, landmænd og forretningsdrivende, kan det formentlig som udgangspunkt lægges til grund, at de ikke har tab af erhvervsindtægter i forbindelse med aftensmøder. Såfremt det måtte tilfældet vil der blive krævet særskilt dokumentation herfor.  

 

Kontrol

Administrationen fører den løbende kontrol med indberetninger fra medlemmerne vedrørende godtgørelser i henhold til regelsættet.

 

Herudover forelægges kommunalbestyrelsen en gang årligt sagen og afgør endeligt, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 1. september 2011

1.
Revideret regelsæt for tabt arbejdsfortjeneste (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Præcisering af vilkårene i "Ansvarlig udskænkning - et trygt natteliv"

22.01.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den alkoholpolitiske handleplan for Bornholms Regionskommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen i november 2009, stilles der, ved ansøgning om ny eller fornyet alkoholbevilling krav til bevillingsindehaveren om gennemført kursus i ansvarlig udskænkning af alkohol. Formålet med kurset er at medvirke til et trygt natteliv med fornuftige rammer for unges færden.

 

Indstilling og beslutning

Samarbejdsgruppen bag projekt ’Ansvarlig udskænkning– et trygt natteliv’ og Bornholms Politi indstiller, at Bevillingsnævnet anbefaler lempelse med kategorisering af bevillingshavere som anført, til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Formanden indstiller til drøftelse.

 

 

Bevillingsnævnet 24. juni 2011:

Anbefaler som indstillet (sagen videresendes til kommunalbestyrelsens behandling).

 

Benny Schou ønsker sagen udsat for juridisk vurdering i Horesta.

 

 

Kommunalbestyrelsen 1. september 2011

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse fra Horesta Bornholm og en efterfølgende juridisk afdækning af hjemmel til at opstille krav om gennemført kursus i ’Ansvarlig udskænkning af alkohol’ ved ansøgning eller forlængelse af alkoholbevilling, indstiller samarbejdsgruppen bag projekt ’Ansvarlig udskænkning – et trygt natteliv’, at der sker en lempelse af de nuværende krav. Herunder at det vedtages, at chefjuristens præcisering af vilkår om kursusdeltagelse i ansvarlig udskænkning (bilag) og politiets konkrete forslag til en kategorisering af bevillingshavere (bilag) lægges til grund for den fremtidige praktisering af kurset.

 

Af juristens notat fremgår det, at der er hjemmel til at opstille vilkår til bevillingshavere ved ny eller fornyet bevilling og at kursets indhold og formål varetager hensyn, der ligger i forlængelse af de hensyn, der søges varetaget i restaurationsloven.

I forbindelse med vilkårets konkrete gennemførelse bør det dog sikres:

  1. at der alene stilles krav om kursusgennemførelse til bevillingshavere for hvem det er relevant (eksempelvis i henhold til erfaringsmæssig og forventelig kundegruppe, åbningstidspunkt mv.).
  2. at der søges etableret fleksible muligheder for deltagelse (eksempelvis valgmulighed mellem flere datoer inden for en given tidsperiode).
  3. at der ikke opstilles krav om forudgående deltagelse i kurset, som betingelse for udstedelse af alkoholbevilling. Kravet bør knyttes til tilladelsen som et vilkår, hvorved bemærkes, at sådant ledsagende vilkår kan sanktioneres overholdt.

 

På baggrund af juristens notat indstiller Bornholms Politi en kategorisering af bevillingshaverne, således:

 

Kategori 1: Krav om deltagelse.

Kategori 2: Mulighed for deltagelse.

 

 

 

Kategori 1:

  1. Ansøgere, der søger alkoholbevilling eller fornyelse af samme, og som driver virksomheden som et mødested i aften og nattetimerne, hvor salg af spiritus indgår som et vigtigt led i virksomheden (eksempelvis bodegaer/cafeer, der har art af værtshuse – spillesteder – diskoteker)
  2. Bevillingshavere, der uden at falde ind under nr. 1, har udvist uansvarlighed i forbindelse med udskænkning af spiritus.

 

Kategori 2:

Ansøgere, der søger alkoholbevilling eller fornyelse af samme, og som primært driver virksomheden som spiserestaurant, og ansøgere der søger lejlighedstilladelse efter restaurationslovens §22.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse

Ved brev af 4. juli 2011 er Horesta Region Bornholm fremkommet med bemærkninger til de supplerende vilkår, bevilllingsnævnet i konkrete tilfælde agter at indføje som vilkår i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger.

Hertil skal bemærkes, at vilkåret, som også efterlyst af Horesta, alene påtænkes anvendt efter en konkret vurdering og i øvrigt under behørig hensyntagen til restaurationernes drift.

Endvidere bemærkes, at det må anses for mindre byrdefuldt at få bevilling med et i øvrigt i henhold til loven sagligt vilkår frem for afslag. 

For så vidt at angå organisationens bemærkning om forskelsbehandling i forhold til andre kommuner, bemærkes at det er irrelevant, hvordan øvrige kommuner ud fra deres behov og under iagttagelse af lovgivningen måtte have af vilkår. Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning skal i denne sammenhæng vurderes i forhold til praksisadministration i den enkelte kommune, altså her Bornholms Regionskommune.   

Der henvises herudover til notat af 29. marts 2011.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Mødeplan 2012 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt de stående udvalg

00.22.02A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

28

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2012 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)     At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)     At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c)     At møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget begynder kl. 19.00

d)     At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned.

Møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget holdes som hovedregel den 3. onsdag i hver måned. der er dog en række undtagelser, som fremgår af udkastet til mødeplanen.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned (Med få undtagelser i slutningen af måneden) af hensyn til sagens videre behandling i ØKE og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.                                                                                             

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant.

Juli er mødefri.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Udkast til mødeplan 2012 for de stående udvalg, ØKE og KB (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Beretning nr. 17 og endelig godkendelse af regnskab 2010

00.32.00K01-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 2, har revisionen fremsendt beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab for 2010 til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

At revisionsberetning nr. 17 godkendes

At udkast til besvarelse godkendes og fremsendes til revisionen

At regnskabet for 2010 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt ”Beretning nr. 17 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010”.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

”Tilgodehavende i betalingskontrol (funktion 9.14) foreligger ikke afstemt ultimo 2010 og kan således ikke specificeres på enkeltposter.

I forbindelse med konverteringen til OPUS debitor i 2010 er der opstået afstemnings-differencer, og KMD har foretaget fejlretninger, som regionskommunen ikke har adgang til at efterprøve.

Vi vil foretage opfølgning på forholdet ved den løbende revision for 2011”          

 

Der foreslås besvaret på følgende måde:

 

Revisionens bemærkning taget til efterretning, idet afstemningsarbejdet er

påbegyndt

    

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Beretning nr. 17, afsluttende beretning for regnskabsåret 2010 (PDF)

2.
Regnskab 2010 (specifikationer og bemærkninger er tidligere udleveret til kommunalbestyrelsens medlemmer) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Orientering fra formanden

·                                         00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

21

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Orlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A23-0257

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Borgmesteren har ved en formandsbeslutning den 28. august 2011 bevilget kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Hartung Kirkegaard orlov fra den 29. august 2011 til den 29. september 2011.

Orloven er søgt grundet Bjarne Hartung Kirkegaards opstilling til Folketinget.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)     Formandsbeslutningen om at bevilge Bjarne Hartung Kirkegaard orlov, 29. august 2011 til 29. september 2011, til efterretning

b)     At Søren Alexandersen 1. stedfortræder for liste K indtræder i kommunalbestyrelsen for perioden 29. august 2011 til 29. september 2011

c)     At gruppen der har indvalgt Bjarne Hartung Kirkegaard i Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der indtræder et andet medlem i Økonomi- og Erhvervsudvalget fra den 29. august 2011 

    

 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Indstillingen godkendt og Søren Alexandersen indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i orlovsperioden.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

1. stedfortræder for liste K er Søren Alexandersen.

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

Økonomiske konsekvenser

Bjarne Hartung Kirkegaard beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Økonomi- og Erhvervsudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt