Referat
Socialudvalget
05-09-2011 kl. 14:15
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Opfølgning på ældreanalysen fra 2008
  åbent 3 Anlægsbevilling til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret (NMC) og Plejecenter Åbo
  åbent 4 Anlægsbevilling til udskiftning af nødkald til Døgnplejen Bornholm
  åbent 5 Anlægsbevilling til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og -centre
  åbent 6 Anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby
  åbent 7 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Socialudvalget
  åbent 8 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder
  åbent 9 Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2011
  åbent 10 Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2011
  åbent 11 Uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2011
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på ældreanalysen fra 2008

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-01-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-01-2011

4

 

Socialudvalget

28-02-2011

6

 

Socialudvalget

06-06-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

8

 

Socialudvalget

05-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på ældreanalysen omhandlende: 1) Boligstruktur, 2) Arbejdsgange, 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau, 4) Kvalitetsstandard, 5) Økonomistyring og 6) Madleverance med særlig fokus på boligstrukturen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte i oktober 2007 en analysegruppe vedrørende ældreområdet. Formålet med analysegruppen var – med udgangspunkt i en kortlægning af området – at fremkomme med scenarier til valg af en økonomisk fremtidsorienteret ældrepleje på Bornholm.

Afrapportering af ”Analyse af ældreområdet i Bornholms Regionskommune, maj 2008” blev politisk behandlet juni 2008, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 m.fl. blev det besluttet, at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet.

Scenarie 1 sendt i høring ved beslutning af 19. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

1.      at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning

2.      at konsekvenser af ændrede forudsætninger af boligstrukturen drøftes

3.      at der tages stilling til hvilken af følgende scenarier der anbefales til Kommunalbestyrelsens principgodkendelse a) fastholdelse af tidligere beslutning vedr. boligstrukturen b) scenarie 1, c) scenarie 2, d) scenarie 3

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

1) Taget til efterretning.

2) Drøftet.

3) Opfølgning på Ældreanalysen og scenarie 1 sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Leif Olsen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Poul Overlund-Sørensen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011:

Godkendt.

Liste F kan ikke medvirke, men støtter etape 2 på Snorrebakken.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med scenarie 1 under hensyntagen til de indkomne høringssvar 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Socialudvalget har drøftet sagen i lyset af de indkomne høringssvar, og ønsker sagen nærmere belyst inden den fremstilles til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

a)     at Slottet anbefales ikke anvendt til de formål, som er forudsat i scenarie 1

b)     at Sønderbo anvendes til korttidspladser og genoptræning

c)     at der træffes en principbeslutning om at udbygge Stenbanen med yderligere 8 boliger

d)     at Klippebo om- og udbygges med 4 nye boliger og samtidig forbedres fælles- og servicearealerne ved nedlæggelse af 4 eksisterende boliger

e)     at behovet for nybyggeri på Toftegården vurderes i forlængelse af ibrugtagningen af plejeboligbyggerierne på Snorrebakken

f)       at placering af dagcenter genovervejes med mulighed for placering i det ny plejecenter på Snorrebakken alternativt fortsætte på Plejehjemmet Sønderbo

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a), b), c) og d) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad e) Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at nybyggeri på Toftegården ikke iværksættes for nuværende.

ad f) Genoptages på udvalgets møde i september 2011.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at godkende proces for udflytning fra Sønderbo

b)     at fastholde dagcenterfunktionen på Plejehjemmet Sønderbo

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

a) Godkendt.

b) Godkendt. Samtidig ønsker Socialudvalget, at der tilvejebringes de bedste muligheder for at skabe aktiviteter for plejecenter Snorebakkens beboere - gerne gennem et tæt samarbejde med frivillige organisationer.  

Leif Olsen kan ikke medvirke til beslutningen i b), men ønsker dagcenteret etableret i tilknytning til plejecenteret på Snorrebakken.

 

Sagsfremstilling

Ad 1) Boligstruktur

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig.

Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt.

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Udviklingen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald.

Der henvises til bilag på sagen for uddybning.

 

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold.

378 boliger er pr. 1.1.2011 udlejet til i alt 381 beboere (3 boliger med ægtepar). Hertil 3 boliger i Kystparken som stadig har status af plejecenterboliger. Der er endvidere til rådighed 3 klarmeldte ledige boliger, og 12 ikke klarmeldte ledige boliger.

 

Ad 2) Arbejdsgange

Arbejdsgruppen udarbejdede i analyseperioden en grundig gennemgang af døgnplejens arbejdsgange vedr. dokumentation. Det blev konkluderet at dokumentationen opfyldte både de lovpligtige og de lokale krav og behov, dog var der en overvægt af lokal dokumentation dikteret af behovet for kommunikation og økonomisk styring. Derudover blev der også konstateret en vis grad af dobbeltregistrering. Der er arbejdet med og arbejdes fortsat på, at forenkle arbejdsgangene således at dokumentationen er målrettet og dobbeltregistrering minimeres.

Brugen af det elektroniske omsorgssystem Care er i den forløbne periode udbygget, ligeledes er startvanskelighederne i f. t. brugen af PDA’en reduceret. Begge dele er i høj grad medvirkende til at reducere dobbeltregistrering, men der er stadig betydelige lokale krav til dokumentation af hensyn til den økonomiske styring. Arbejdet med økonomimodellen har dog elimineret en del af det lokale behov for registrering, idet der nu arbejdes med leverede timer, i modsætning til tidligere hvor afregningen skete efter visiterede timer, hermed er behovet for efterregistrering reduceret.

 

Ad 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau

Arbejdsgruppen anbefalede, at stillingsbetegnelsen ”teamleder” blev ændret for at præcisere det ansvars- og kompetenceområde, der er tillagt stillingen. Stillingsbetegnelsen er ikke ændret. Dette er primært et overenskomstspørgsmål, idet lønindplacering i høj grad knytter sig op til stillingsbetegnelsen. I stedet er der arbejdet med at profilere og tydeliggøre teamlederfunktionen.

Der er i perioden foretaget en Thomasprofil på nyansatte teamledere.

 

I forlængelse med Trepartsaftalerne arbejdes der med det tværgående kompetenceafklarings-program Innomate. Herigennem skabes det nødvendige overblik over både bestående og ønskede kompetencer, således at der kan etableres en målrettet individuel kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet følger den centrale lederudviklingskompetencetrappe og således koordineres lederudviklingen også med de eksterne krav.

 

Allerede i forbindelse med afslutningen af ældreanalysen i 2008 var funktionsbeskrivelse for teamledere implementeret. Funktionsbeskrivelsen opfattes som dynamisk og er således kontinuerligt i udvikling. Der er i de forløbne år arbejdet målrettet med at bevidstgøre mellemlederfunktionen i en erkendelse af, at det er i de borgernære relationer kvaliteten af den leverede service mærkes og ressourcetrækket er højest. Der er ligeledes arbejdet på at tydeliggøre snitfladerne mellem det udførende og det administrative niveau med det formål at opnå tværgående synergi i opgavevaretagelsen.

 

Ad 4) Kvalitetsstandard

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., som skal beskrive serviceniveauet for ydelserne efter § 83 og 86 i lov om social service. Standarderne er senest revideret henover året 2010.

 

Ad 5) Økonomistyring

Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet blev behandlet særskilt i Socialudvalgets møde den 3. maj 2010.

 

Ad 6) Madleverance

Der er gennemført udbud af madservice af ekstern part i 2009. Der kom ingen bud ud over DeViKas kontrolbud og udbuddet blev således annulleret.

Sammenlægning af produktionskøkkenerne er gennemført i 2009.

 

Opsummering

Opfølgningen har således vist, at der er behov for at sætte fokus på 1) Boligstrukturen idet udviklingen i behovet for plejeboliger siden 2008 peger i retning af et yderligere fald. Øvrige elementer i ældreanalysen er enten fuldt ud implementeret eller under videreudvikling.

 

Scenarier vedr. boligstrukturen:

 

Plejehjem

KB 19/2-09

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

*Sønderbo

50

0

50

0

**Toftegården

50

0

0

0

Østermarie Plejehjem

0

0

0

0

Sandvig Plejehjem

0

0

0

0

Hjemmet Klemensker

0

0

0

0

Plejehjem i alt

100

0

50

0

 

 

 

 

 

Plejecentre

 

 

 

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

84

82

82

82

Plejecenter Klippebo

40

38

38

50

Plejecenter Aabo

54

54

54

54

Nørremøllecentret

75

75

75

75

Svaneke Plejecenter

0

0

0

0

Aarsdale Plejecenter

0

0

0

0

Nylars Plejecenter

0

0

0

0

**Toftegården

0

30

30

0

Snorrebakken 1. etape

60

60

60

60

Snorrebakken 2. etape

0

60

0

50

***Slottet B1 (2B)

0

15

15

15

Slottet – resten

45

15

15

15

Plejecenter i alt

358

429

369

401

 

 

 

 

 

Plejehjem og –centre i alt

458

429

419

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sønderbo ombygges til 22 – 25 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede i scenarie 1 og 3

 

 

 

 

 

**Toftegården er ombygget til 30 almene ældreboliger i scenarie 1 og 2 og er derved rykket ind under plejecentrene.

*** Slottet B1 indgik i de oprindelige tal på 475 boliger, men indgår ikke i tabellen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende scenarier i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 19.2.2009:

 

Scenarie 1)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Snorrebakken etape 2 med 60 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 29.

 

Scenarie 2)

50 boliger på Sønderbo fra korttidsafsnit - målrettes i scenarie 2 til 50 beboere med demens/ særlige behov og ombygges til genoptræningscenter. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.    

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 39.

 

Scenarie 3)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.       

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

Plejecenter Klippebo udbygges fra 40 til 50 boliger.

50 boliger på Toftegården nedlægges.

Snorrebakken etape 2 med 50 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 57.

Økonomiske konsekvenser

 

Scenarie 1)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (60 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 97.498.159

Udgift BRK                                                        kr.   2.704.871                                                 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 2)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Sønderbo (50 boliger til demente)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 69.745.000

Indtægt BRK                                                     kr.-21.805.700

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 3)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (50 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 82.935.966

Udgift BRK                                                        kr.   2.383.313

 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Klippebo (10 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 16.095.000

Udgift BRK                                                        kr.   1.253.300              

 

Der henvises til bilag på sagen vedr. uddybning af de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Scenarie 1 er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet, følgende virksomheders MED-udvalg: Døgnplejen Bornholm, DeViKa, Bornholms Plejehjem og –centre, Visitation Ældre, Rønne Botilbud og Hjælpemidler og Genoptræning, i Bruger- og Pårørenderåd under Bornholms Plejehjem og -centre. 

 

Der er indgået høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådene ved: Plejecenter Aabo, Aktivitets- og Plejecenter Lunden og Plejecenter Klippebo.

Der er indgået høringssvar fra MED-udvalgene i: Visitation Ældre, Rønne Botilbud, Hjælpemidler og Genoptræning, DeViKa, Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre.

Endvidere høringssvar fra: Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Af høringssvaret fra:

Bruger- og Pårørenderådet på Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremgår det, at der udtrykkes bekymring for lukning af 29 boliger, undring over beregningerne, idet Rådet oplever stor interesse og behov fra borgere i eget hjem for en plejebolig. Tidligere indflytning ønskes, for bedre at kunne profitere af fællesskab, socialt samvær m.v., lempeligere visitationskriterier.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Aabo fremgår det, at man anbefaler en nedgang i antallet af boliger, men samtidig ønsker man, at der bliver set på visitationskravene, som ønskes lempet. Rådet finder ikke at boligerne på Plejehjemmet Sønderbo er egnet til yngre handicappede, og udtrykker undren over, hvor dagcenteret skal placeres på Plejecenter Snorrebakken – bør ikke være på 1. sal.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Klippebo fremgår det, at man finder det vigtigt, at der sættes fokus på fællesarealer, som giver beboerne mulighed for at samles. Fællesarealer, der også rummer køkkenfaciliteter, så der kan tilberedes mad i de enkelte afdelinger. Ensartede servicetilbud kræver ombygning af flere af øens plejecentre. Fokus på boliger til borgere med demens. Anbefaler scenarie 1.

Ældrerådet udtaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Handicaprådet er i tvivl om, hvorvidt scenarie 1 omfatter en udflytning af Østergade 54 (22-25 almene boliger til handicapområdet). Hvis det er tilfældet, ønsker Handicaprådet en særskilt sagsfremstilling herom og dermed en ny høringsrunde.

MED-udvalget i Hjælpemidler og Genoptræning ser helst, at den administrative del af virksomheden bliver en del af et nyt samlende rådhus under forudsætning af, at hele ældreområdets administration samles. Alternativt, at de administrative funktioner fra Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og Borger og Sundhed samles på Slottet. MED-udvalget udtrykker begejstring for at bygge en del af Plejehjemmet Sønderbo om til genoptræningscenter.

MED-udvalget i Visitation Ældre har ingen bemærkninger.

MED-udvalget i Rønne Botilbud. Ved ombygning af Plejehjemmet Sønderbo til 22-25 almene boliger til handicapområdet skal det tages højde for indretning af personalefaciliteter m.m. Endvidere bemærkes det, at det ikke tydeligt fremgår, hvilken målgruppe indenfor handicapområdet boligerne er tiltænkt. Kollegiet Østergade 54 har et ønske om, at beboerne får tidssvarende og nyrenoverede boliger. Vil med fordel kunne bygges ved Stenbanen, som hører til det samlede Rønne Botilbud. Dette vil give bedre mulighed for at udnytte ressourcerne og samkøre driften.

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm finder, at det er en god idé at etablere ét samlet genoptræningscenter og at den centrale administration på ældreområdet samles på én destination. Obs på behovet for parkeringspladser. Spændende tanke med korttidspladser på Slottet, finder det hensigtsmæssigt, hvis disse er i døgnplejens regi.

MED-udvalget i DeViKa anbefaler, at vedr. ændringer af Plejehjemmet Sønderbo, samtidig etableres en café, som kan servicere området. DeViKa har i dag køkken på Sønderbo, som man ønsker bibeholdt. Ved valg af scenarie 1 forventes dagcenteret flyttet til Snorrebakken, i den forbindelse opfordrer man til, at dagcenteret etableres med køkken og café. Det anbefales videre, at man samler korttidspladserne og etablerer et nyt køkken, som medproduktionskøkken samme sted. En nedgang af antallet af plejeboliger har økonomiske konsekvenser for virksomheden, færre kostdage og færre til at dele de faste udgifter.

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre udtrykker bekymring for om ældreområdet om ca. 5 år kommer i en situation, hvor behovet for plejeboliger er stigende. Finder endvidere, at opfølgningen på boligstrukturen reelt ikke kan anvendes til en vurdering af borgernes kommende ønsker om boliger. MED-udvalget finder det problematisk ikke at være inddraget ved opfølgning af ældreanalysen. Udtrykker bekymring ved stordriftsfordele, der kan gå tabt ved ændring af strukturen, hvor Sønderbo og Slottet og ikke mindst driften af Plejecenter Snorrebakken ikke er/bliver en del af Bornholms Plejehjem og –centre. MED-udvalget fremfører en lang række spørgsmål som: Bliver der huslejestigning på Klippebo? Er positive overfor ombygning af Toftegården, men hvor er stordriftsfordelen ved 30 boliger? Dag- og aktivitetscenter på Toftegården hvordan? Drift af varmtvandsbassin på Sønderbo hvordan? Udflytningen fra Sønderbo hvortil? Udflytningen af dagcenter på Sønderbo er det til 1. sal på Plejecenter Snorrebakken? Hvad indeholder betegnelsen korttidspladser? Kan der findes et tilstrækkeligt antal p-pladser ved Slottet? MED-udvalget finder, at Aakirkeby er mere centralt placeret for en samling af de administrative funktioner. Anbefaler en ændring af stillingsbetegnelsen fra teamleder til centerleder eller plejehjemsleder, for at præcisere ansvars- og kompetenceområder.

 

Høringssvarene er tilknyttet sagen i deres fulde længde.

 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Der har været nedsat 4 arbejdsgrupper (Sønderbo, Toftegården, Klippebo og Slottet), der i 2 – 3 møder i hver gruppe i perioden marts og april måned har arbejdet med at undersøge de nævnte områder nærmere set i lyset af de indkomne høringssvar i forhold til scenarie 1.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har på baggrund af gruppernes sammenfatninger (bilag er lagt på sagen) sammenfattet følgende konklusioner:

 

Slottet

1)  Slottet anbefales ikke anvendt til de formål, som er forudsat i scenarie 1.

 

2)  De administrative virksomheder (Borger & Sundhed, ledere og medarbejdere fra Bornholms Plejehjem og –centre samt Døgnplejen Bornholm i alt ca. 82 personer) tilbydes på sigt en samlet placering, når og hvis kommunen samler sine administrative enheder.

 

3)  Planerne om at skabe en samlet ramme for døgnplejen i Rønne opgives i denne omgang. Rammerne på Slottet stod ikke mål med midlerne og den driftsoptimering som efterlyses, og derved skal der fortsat arbejdes med at finde en samlet placering i Rønne.

 

Sønderbo

1)  Korttidspladserne (midlertidige pladser, aflastnings- og ventepladser) anbefales fastholdt på Sønderbo i overensstemmelse med tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Baggrunden er, at omkostningerne ved at placere pladserne på Slottet vil give ekstra omkostninger til en årlig husleje på 1.313.184 kr., da boligerne på Slottet er ombygget efter almenboliglovgivningen, mens Sønderbo er et plejehjem. Korttidspladserne på Slottet vil ikke kunne etableres på én etage, som vil vanskeliggøre en driftsoptimering.

 

2)  Genoptræningsfunktionen etableres på Sønderbo – jf. anbefalingerne i scenarie 1.

 

3)  Dagcentret fastholdes på Sønderbo og brugerne fra Toftegården foreslås samlet på Sønderbo til én samlet enhed – er allerede gennemført forsøgsmæssigt.

 

4)  DeViKa´s køkkenfunktion fastholdes på Sønderbo.

 

5)  Ombygningen af Sønderbo til fysisk og psykisk handicappede opgives, da ønsket fra brugere og medarbejdere er, at være i tæt kontakt med de øvrige botilbud på Stenbanen og på Gartnerparken samt med en mere central placering i byen. Det umiddelbare behov for nye egnede boliger, er til Kollegiet Østergade 54, hvor der i dag bor 8 beboere.

 

Klippebo

1) Klippebo ombygges og indrettes med bl.a. 4 nye boliger, så fælles- og servicearealerne for de nuværende beboere forbedres væsentligt. Forbedringerne, om- og nybyggeriet vil ske i et nært samarbejde med boligorganisationen Lejerbo, som ejer plejecentret.

 

Toftegården

1)  Toftegården kan anvendes, som en buffer indtil de igangværende plejecenterbyggerier er ved at være afsluttet, for at få en klar indikation om behov for flere nye plejecenterboliger. Toftegården opføres som et nyt plejecenterbyggeri på 30 boliger, når Plejecenter Snorrebakken 2. etape er afsluttet i begyndelsen af 2014 ud fra en erkendelse af, at der rent fysisk kun kan etableres 30 nye boliger på grunden ved Toftelunden i Hasle. Målsætningen for nye plejecentre er, at de som minimum skal rumme 40 boliger og gerne flere for at optimere driften.

 

Administrativ tilføjelse efter Socialudvalgets møde den 6. juni 2011

I relation til udvalgets beslutning i punkt f) ”genoptages på udvalgets møde i september”, skal det bemærkes, at Byggeudvalget for plejeboliger i deres næste møde primo august måned vurderer muligheden for, om etape 1 kan rumme dagcenterfunktion.

 

Således er der i Socialudvalget ikke taget endelig stilling til placering af dagcenterfunktion, hvorfor denne del for nuværende ikke indgår i den videre behandling i ØKE og KB,

 

Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. september 2011

Sønderbo:

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 30. juni 2011, at Sønderbo anvendes til korttidspladser og genoptræning. Som en konsekvens af beslutningen nedlægges de varige pladser/boliger på Sønderbo, og proces for udflytning af beboere og medarbejdere skal iværksættes. Det foreslås, at der indledes en proces ved Bornholms Plejehjem og –centre efter samme principper, som anvendt ved flytningerne fra de lukkede plejehjem. Processen, der understøtter beboerens ret til at vælge frit, tager sit udgangspunkt i et interview, hvor pårørende har mulighed for at deltage. I processen får beboeren mulighed for at besigtige de mulige alternativer og der informeres om vilkår for flytning.

 

Dagcenterfunktion:

Byggeudvalget har på sit møde den 19. august 2011 behandlet muligheden for, at flytte dagcenterfunktionen fra Sønderbo til Snorrebakken, etape 1.

Formålet med en flytning af dagcenterfunktionen er primært at skabe liv og aktiviteter i det nye plejecenter, dog havde byggeudvalget det krav, at dagcenterfunktionen skulle kunne rummes i grundplanet.

På Sønderbo er der i august 2011 i alt 110 heldagspladser, og i alt 34 halvdagspladser. I BRK er der i alt samlet set 255 heldagspladser og 195 halvdagspladser.    

Dagcenterfunktion kræver, for at give mulighed for forskellige aktiviteter, flere lokaler i forskellige størrelser. Hertil kommer et behov for hvilerum med tilknyttede bade- samt toiletfaciliteter.

Det er byggeudvalgets opfattelse, at Snorrebakken etape 1 alene rummer mulighed for at opfylde kravene til en dagcenterfunktion, såfremt arealerne i centerbygningens stueplan og på 1. sal benyttes. Da det ikke er ønskeligt med dagcenterfunktion i 2 plan, anbefaler byggeudvalget ikke en flytning af denne, men vurderer, at dagcenterfunktionen bør fastholdes på Sønderbo.

Samtidig ønsker byggeudvalget, at der tilvejebringes de bedste muligheder for at skabe aktiviteter for plejecenterets beboere - gerne gennem et tæt samarbejde med frivillige organisationer.

 

  

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Opfølgning/afrapportering, dateret 1. juni (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

2.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

3.
Høringssvar Lunden (DOC)

4.
Høringssvar Aabo (DOC)

5.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

6.
Høringssvar Rønne Botilbud (DOC)

7.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

8.
Høringssvar BPR på Klippebo (DOC)

9.
Høringssvar DeViKa (DOC)

10.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

11.
Høringssvar BPC vedr. scenarie 1 (DOC)

12.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. januar 2011

13.
Scenarie 1 (XLS)

14.
Scenarie 2 (XLS)

15.
Scenarie 3 (XLS)

16.
Boligstrukturen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret og Plejecenter Aabo

82.07.00S05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret (NMC) og Plejecenter Aabo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret og Plejecenter Aabo

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 300.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og –centres overførte driftsoverskud fra 2010 og med 300.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)      at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Elevatorerne både på Aabo og NMC kan ikke repareres yderligere.

Elevatoren på NMC står til udskiftning inden for den næste måned, da elevatoren ikke fungerer eller kan transportere personer eller gods uden at gå i stå midt mellem etagerne.

Elevatoren på Aabo skal udskiftes inden årets udgang, idet der også her er risiko for totalt nedbrud. Yderligere lever elevatoren ikke op til sikkerhedskrav vedrørende døråbninger og tilkald.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilbud på udskiftning på henholdsvis 350.000 kr. til ny elevator på NMC og 250.000 kr. til ny elevator på Aabo.

 

Udgiften på i alt 600.000 kr. kan finansieres med 50 pct. eller 300.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og -centres overførte driftsoverskud fra 2010 på i alt 2,2 mio. kr. og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm

82.07.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 500.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm.

Døgnplejen Bornholm anmoder nu om anlægsbevilling hertil, således at projektet kan igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg  i Døgnplejen Bornholm, idet  anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Nødkaldeanlægget i Døgnplejen Bornholm skal udskiftes og opdateres, da anlægget er forældet, og der bl.a. ikke kan rekvireres IT-support eller reservedele til anlægget.

 

Der pågår pt. et EU-udbud ift. kaldeanlæg og nødkaldeanlæg, idet den samlede anlægsudgift forventes at overskride de givne EU-regler.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2011 til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm. Udgiften til nødkaldeanlæg forventes at kunne finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og -centre

82.07.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 1.900.000 kr. til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre.

Bornholms Plejehjem og –centre anmoder nu om anlægsbevilling hertil, således at projektet kan igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.900.000 kr. til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Et eksisterende kaldeanlæg skal udvides og opdateres på en række af virksomhedens decentrale plejecentre, da flere af plejecentrenes eksisterende anlæg er forældede, og der bl.a. ikke kan rekvireres IT-support eller reservedele til disse anlæg. 

Det skal bemærkes, at anlægsprojektet ikke omfatter byggeriet på Snorrebakken, etape I og II.

 

Der pågår pt. et EU-udbud ift. kaldeanlæg, idet den samlede anlægsudgift forventes at overskride de givne EU-regler.

 

 

.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.900.000 kr. i budget 2011 til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre. Udgiften til kaldeanlæg forventes at kunne finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby

82.07.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om en anlægsbevilling på 1.750.000 kr. til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby, Bakkebo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.750.000 kr. til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler på Bakkebo i Aakirkeby

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 875.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 875.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Plejehjem og -centre har ansvaret for bygninger, drift og vedligeholdelse af de lokaler som Døgnplejen Bornholm benytter i Aakirkeby – herunder bygningen Bakkebo.

 

Døgnplejen Bornholm har i gennem de sidste år samlet flere funktioner og team på midten af Bornholm, på Doktorbakken i Aakirkeby, tæt på Plejecenter Aabo. Døgnplejen Bornholm benytter Plejecenter Aabos personalefaciliteter, men har på Bakkebo grupperum til i alt 40 – 60 medarbejdere dagligt. Dette medfører et stort flow af medarbejdere ud og ind af døren dagligt, hvilket boligen ikke er gearet til med anlagte parketgulve o.l.

Ligeledes er der ingen isolering, vinduerne er utætte, taget er utæt, hvilket medfører, at det er vanskeligt at holde en acceptabel rumtemperatur for bl.a. de administrative medarbejdere, der har deres ophold i boligen det meste af dagen. Arbejdstilsynet har givet anmærkninger, og hvis der ikke sker forbedringer, vil Bornholms Regionskommune blive pålagt pligt til forbedringer inden for nærmeste fremtid.

Medarbejderne giver klart udtryk for, at de arbejdsmiljømæssige forhold giver fysiske gener, især i forhold til kulde og træk. Gulvet kan ikke røres rent – rengøringspersonalet beretter om træsplinter ved vask af gulvene. Der er væsentlige trækproblemer – lokalerne kan ikke opvarmes til mere end 17o – 18 o om vinteren, og yderligere er der fugtproblemer.

Der er ikke afsat midler til renoveringsudgifter i denne størrelsesorden i Bornholms Plejehjem og –centres budget.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø er blevet anmodet om hjælp til at vurdere udgiften til udskiftning af tag/isolering, vinduer og gulv. Vurderingen fra Teknik & Miljø afventes, men Bornholms Plejehjem og –centre skønner, at udskiftning af tag/isolering vil beløbe sig til ca. 1,0 mio. kr. Udskiftning af gulv og vinduer anslås til ca. 750.000 kr.

 

Udgiften på i alt 1.750.000 kr. til renovering af Bakkebo i Aakirkeby foreslås finansieret med 50 pct. eller 875.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og tilsvarende med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje udgør pt. 3.245.108 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Ansøgning Bakkebo (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Budgetopfølgning pr. 31. juli - Socialudvalget

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 på Socialudvalgets områder viser et merforbrug i 2011 på 2,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et overskud på 24,0 mio. kr., hvormed der samlet set forventes et overskud på 21,4 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbar bevilling forventes samlet set et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der tages endelig stilling til finansieringen af Psykiatri og handicaps merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011.

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

 

 

Politikområde 04 Sociale ydelser

Borgercentret forventer merudgifter på den ikke-overførbare bevilling på 5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. maj. Merforbruget kan henføres til udgifter til førtidspension, og skyldes dels en mindre nedgang end forventet på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, dels fald i indtægt fra andre kommuner på førtidspension med 35 pct. refusion og endelig en merudgift på førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1.1.2003. Til sammenligning var der pr. 1. august 2011 i alt 1314 personer med tilkendt førtidspension efter reglerne pr. 1.1.2003 mod 1151 personer pr. 1. august 2010. Merudgifterne vedr. førtidspension indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

Området skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesområdet.

 

 

Politikområde 05 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling samt et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011 på den ikke-overførbare bevilling. I forventningen til mindreforbruget for 2011 er indregnet de af Socialudvalget anbefalede ansøgninger om anvendelse af overført overskud fra 2010. På den overførbare bevilling forventes der således sammen med overførslerne fra 2010 et overskud på ældreområdet på 24,0 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 1,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling er der tale om en forværring på 0,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

 

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) forventer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling og forventer dermed et samlet overskud på 11,8 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 1,2 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Ændringerne på den overførbare bevilling skyldes primært en nedjustering af mindreforbruget på BUM området, som følge af udviklingen i timerne og en stigning i gennemsnitsprisen, samt et forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger. Dog verserer der pt. en sag med Greve Kommune, vedrørende uenighed om refusionstilsagn. Greve Kommune har rejst krav om opholdsbetaling tilbage fra 2005, kravet skønnes at kunne løbe op i ca. 3,5 mio. kr. I forventningen til mindreforbruget for 2011 er ikke indregnet en udbetaling af kravet fra Greve Kommune.

Ændringen på den ikke-overførbare bevilling skyldes, at priserne er steget efter den 1. maj 2011 som følge af ny leverandør på området for sygeplejeartikler efter udløb af tidligere kontrakt og udbud af opgaven. Området følges nøje.

 

DeViKa forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2011 og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 på 0,9 mio. kr. til et forventet overskud på 0,3 mio. kr. i 2011. Der er ingen ændring i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Døgnplejen Bornholm forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2011 og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 på 3,4 mio. kr. til et forventet overskud op 2,8 mio. kr. i 2011. Der er ingen ændring i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Bornholms Plejehjem og -Centre forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2011 og forventer dermed et samlet overskud på 2,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Ændringen skyldes primært, at der er flere meget plejekrævende beboere, hvor det har været nødvendigt med fast vagt døgnet rundt. Siden april har der været døgnbemanding svarende til 7.200 timer fordelt på enkelte beboere, svarende til en udgift på ca. 1,5 mio. kr. Virksomheden har i budget 2011 fået tilført midler til åbning af nye pladser på Aabo og Nørremøllecentret. Åbningen af disse pladser er imidlertid blevet udskudt, hvilket gør at døgnbemandingen af de meget plejekrævende beboere holdes indenfor budgettet.

 

Sekretariatsbevillingen for politikområde 05 ældre forventer et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i 2011 og forventer dermed et samlet overskud på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,6 mio. kr. Ændringen skyldes at BUM budgettet forventes at holde, hvorfor den ikke udmøntede demografipulje ikke forventes anvendt.

 

 

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, hvilket nedbringer overskuddet fra 2010 på 8,2 mio. kr. til et forventet underskud på 4,7 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug i 2011 på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011.

 

Rønne Botilbud forventer et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes planlagt disponering til udbedring af lysforhold, jf. Arbejdsmiljømæssige krav, indkøb af IT-udstyr, planlagte kursusaktiviteter, supervision og anvendelse af trepartsmidlerne. Virksomheden har endvidere været/er ramt af flere langtidssygemeldinger, som medfører et merforbrug på vikarbudgettet. Udbetaling af ikke afholdt ferie for ferieåret 2010 (feriehindring) beløber sig til ca. 0,1 mio. kr. To medarbejdere er opsagt og fratrådt pr. 30.juni 2011 og i forbindelse med fratræden er der udbetalt feriepenge.

 

Klintebo forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,3 mio. kr.

 

Nexøhuset forventer merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket forbedring i forhold til 31. maj2011 på 0,2 mio. kr.

 

Sacs forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011, hvilket dels skyldes underskud vedr. Kulturhuset og dels manglende indkøb i forbindelse med vandskade i 2010, hvilket betyder et forventet overført underskud til 2012 på 0,1 mio. kr.

 

Røbo forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr., finansieret af overført overskud fra 2010, og anbefalet af Socialudvalget.  Merforbruget skyldes fortrinsvis indkøb af ny bus.

 

Borger og Sundhed (Hjælpemidler og genoptræning) forventer at overholde budgettet på den overførbare bevilling. På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. til hjælpemidler, hvilket er en forbedring i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2011 på 1,1 mio. kr. Merudgifterne vedr. hjælpemidler indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

Kommunikationscentret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket nedbringer overskuddet til 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes etableringsudgifter ved udvidelse af STU’en.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. høreapparater. Dette er en forbedring i forhold til 31. maj 2011 på 0,6 mio. kr.  Det er vigtigt at påpege, at området er generelt stigende i hele landet og at stigningen i antallet af høreapparater beror på en lægelig vurdering. Det er således umiddelbart ude af kommunalt regi rent styringsmæssigt.

Det er imidlertid Kommunikationscenterets forventning, at den nye samarbejdsaftale (indgået i maj/juni med speciallægerne) vil forbedre muligheden for økonomisk og administrativ styring af hele området. Merudgifterne vedr. høreapparater indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

 

Psykiatri og handicap forventer et merforbrug på den overførbare bevilling på 9,5 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet fra 2010 på 2,7 mio. kr. til et underskud på 6,7 mio. kr. Merforbruget skyldes tilgang af sager fra Bornholms Familiecenter på 5,2 mio. kr., selvforanstaltede lovpligtige sager 3,5 mio. kr., mistet indtægt på salg af pladser 0,5 mio. kr. og væsentlig takststigning på udenøs pladser på 0,3 mio. kr. Resultatet er 1,2 mio. kr. bedre end forventningen pr. 31. maj 2011.

 

Områdechefen er tæt på den økonomiske udvikling og disponering i Psykiatri og handicap med henblik på at nedbringe de forventede merudgifter.

 

Sekretariatet for politikområde 6 forventer en merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager. Merrefusionen skyldes sagstilgangen i Psykiatri og Handicap.

 

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Prognosen for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er baseret på hospitalernes indberettede aktiviteter for de første 6 måneder af 2011. Prognosen er behæftet med usikkerhed, men peger dog i retning af et fald på det somatiske sygehusområde, der mere end opvejer en forventet stigning indenfor praksissektoren.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og Behandling

Samlet set for forebyggelse og behandling forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., og forventer dermed et samlet overskud på 2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 på 1,9 mio. kr. til et forventet overskud på 1,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

På trods af øgede og uforudsete udgifter til genanskaffelser og reparation af udstyr, samt udgifter til konsulenthonorar, ser det ud til at de samlede driftsudgifter kan holdes inden for rammen. Det anførte merforbrug relaterer sig til nødvendige anlægsudgifter ultimo 2011 i fald besparelsesforslag til 2012 vedtages.

 

Borger og Sundhed (Forebyggelse og sundhed) forventer balance mellem budget og regnskab i 2011 og forventer dermed et overskud i 2011 på 0,8 mio. kr. svarende til det overførte overskud fra 2010. Der er ingen ændring i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. på Socialudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 2,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj. Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts, er der tale om en forbedring på 11 mio. kr. Fra 2010 er der overført et overskud på 24,0 mio. kr., hvormed der forventes et samlet overskud på 21,4 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj, og uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts.

 

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Borgercenteret - Soc

0

0

-5.000

0

-5.000

Sociale ydelser

0

0

-5.000

0

-5.000

Borger og Sundhed (VÆ)

5.264

6.580

-629

11.844

-629

DeViKa

892

-642

0

250

0

Døgnplejen Bornholm

3.420

-650

0

2.770

0

Bornholms Plejehjem og-Centre

2.283

274

0

2.557

0

Sekr. for politikområde 05

1.291

5.276

0

6.567

0

Ældre

13.149

10.839

-629

23.988

-629

Rønne Botilbud

1.751

-950

0

801

0

Klintebo

1.153

-853

0

300

0

Nexøhuset

405

-217

0

188

0

Sacs

458

-545

0

-87

0

Røbo

744

-744

0

44

0

Borger og Sundhed (HG)

275

0

-2.609

275

-2.609

Kommunikationscentre

755

-505

-2.700

250

-2.700

Psykiatri og Handicap

2.736

-9.516

0

-6.780

0

Facility Management pol.omr. 06

-105

105

0

0

0

Sekr. for politikområde 06

0

0

700

0

700

Psykiatri og handicap

8.173

-13.226

-4.609

-5.009

-4.609

Social- og Sundhedssek

0

0

600

0

600

Sundhed

0

0

600

0

600

Bornholms Kommunale Tandpleje

1.850

-250

0

1.600

0

Borger og Sundhed (FOS)

846

0

0

846

0

Forebyggelse og behandling

2.697

-251

0

2.446

0

Socialudvalget

24.018

-2.637

-9.638

21.425

-9.638

Merforbrug = negativt fortegn

 

I budgetopfølgningen pr. 31. maj til Socialudvalget, som blev behandlet i mødet den 15. august, tog udvalget stilling til det forventede underskud på Psykiatri og Handicap på 7,9 mio. kr. og finansieringen inden for udvalgets område. I budgetopfølgningen pr. 31. juli forventes underskuddet i 2011 reduceret til 6,8 mio. kr. Grundet usikkerheden om størrelsen af merforbruget i Psykiatri og Handicap i 2011, anbefales det, at der først tages endelig stilling til finansieringen af merforbruget ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

27.09.08P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet publikationen ”Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder”, hvor formålet er at bidrage til det faglige fundament for kommunens godkendelse af private alkoholbehandlingsinstitutioner og til udvikling af egne kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner. Retningslinjerne skal fungere som praktisk manual i forbindelse med den godkendelse, kommunerne foretager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at udmøntningen af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder godkendes

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse, behandling og opfølgende behandling på alkoholområdet kommunalt. Det fremgår af § 141, at det er kommunernes pligt at stille et gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for kommunens borgere senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen. For nuværende tilbydes kommunens borgere alkoholbehandling gennem kommunens eget alkoholbehandlingstilbud, samt gennem Fontana og Lænkeambulatoriet.

 

Kommunernes godkendelse af behandlingssteder på grundlag af retningslinjerne skal bidrage til at sikre, at de behandlingssteder, som er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud, har den fornødne kvalitet i behandlingen. Med retningslinjerne præciseres det, at den stedlige kommune godkender private behandlingssteder. Kommunerne har endvidere efter Bekendtgørelse om Tilbudsportalen pligt til at indberette og vedligeholde oplysninger om alkoholbehandlingstilbud til Tilbudsportalen – gælder såvel private som kommunale tilbud.

 

Behandlingsstedets organisatoriske forhold og dets fysiske rammer indgår ved den kommunale godkendelse af alkoholbehandlingssteder, herunder opstilles 7 kriterier der skal belyses/beskrives: 1) Medarbejdere og faglige kompetencer, 2) Behandlingsmetoder, 3) Målgruppe for behandling, 4) Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen, 5) Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster, 6) Opfølgning på behandling, 7) Dokumentation og kvalitetsudvikling. Det overordnede formål med kriterierne er, at sikre at de behandlingssteder, som indgår i det kommunale alkoholbehandlingstilbud, har den fornødne kvalitet i behandlingen.

 

På alkoholbehandlingsstederne foregår forskellige former for sundhedsfaglig virksomhed. Noget af denne virksomhed er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner at udføre, hvorfor der er regler for, hvem der må udføre virksomheden, hvordan denne skal foretages og under hvilke forhold denne må udføres. Sundhedsstyrelsen fører i henhold til Sundhedsloven tilsyn med sundhedsfaglig virksomhed, der udføres af autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar.

Det er derfor vigtigt i forbindelse med en godkendelse af et alkoholbehandlingssted, at undersøge, hvilken form for behandling der foretages på det pågældende sted. Tilsyns-myndigheden i BRK foretager årlige tilsyn, for at sikre at gældende regler overholdes.

 

Godkendelse af allerede eksisterende alkoholbehandlingssteder er gennemført pr. 1. juli 2011. Tilbud, der ønsker en kommunal godkendelse i BRK, skal indsende ansøgning til Social- og Sundhedssekretariatet på den af Sundhedsstyrelsen udarbejdede ansøgningsformular.  

 

Godkendelsesordningen vil blive evalueret i 2013 for at vurdere, om ordningen har haft den ønskede effekt på kvaliteten i alkoholbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Publikation " Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder" (PDF)

2.
Ansøgningsskema 2011 (DOC)

3.
Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2011

27.12.16K09-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 18. maj 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyser de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Aabo:

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Aabo er et velfungerende plejecenter. Beboerne føler sig godt behandlet af medarbejderne og samarbejdet med de pårørende fungerer godt.

Ledelsen og medarbejderne på Aabo er voldsomt udfordret på, at kunne yde mange komplekse sygeplejefaglige opgaver og sikre den nødvendige kompetenceudvikling og ressourcetilpasning. Det er Tilsynets indtryk, at der tages hånd om disse udfordringer, og at det interne samarbejde fungerer godt.

 

Ledelsen og medarbejderne på Aabo har en anden kritisk udfordring og det er tyverier. Virksomhedsleder og teamleder har efter Tilsynets opfattelse gjort hvad de kunne for at afsløre tyven, men forgæves. Hændelserne er anmeldt til politiet. Tyverierne er ophørt.

 

Der er fulgt op på sidste års anbefalinger og der har ikke været behov for at give nye.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2011 final (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10   Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2011

27.12.16K09-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Socialudvalget bemærker, at der ikke er fulgt op på tidligere anbefalinger. Udvalget forudsætter, at der målrettet arbejdes med de givne anbefalinger.

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 12. juli 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejehjemmet Toftegården

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejehjemmet Toftegården fungerer tilfredsstillende. Beboerne er godt tilfredse med den omsorg de får og de føler sig trygge. Beboerne synes der er en god tone. Det er indtrykket, at de aktiviteter der aktuelt tilbydes, dækker beboernes behov, fordi beboerne ikke magter så meget. Der er som noget nyt etableret en madklub, hvor de deltagende beboere involveres i menuvalg og tilberedningen.

Der er en løbende proces i gang med at styrke og udvikle det interne samarbejde mellem de to afdelinger. Både leder og medarbejdere giver udtryk for, at det er givende, at der er fast morgenmøde mellem dagvagterne, således at den interne rapportgivning medarbejderne imellem er blevet styrket. Det er både til beboernes og medarbejdernes fordel specielt fordi mange beboere både er fysisk og psykisk dårlige (høj alder).

Udviklingen i den elektroniske omsorgsjournal fungerer godt, og de ”PC skrappe medarbejdere” hjælper deres kolleger i gang.

Der er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til medicinhåndtering, ældres medicinske sygdomme og demens.

 

Tilsynet har hæftet sig ved:

 

Der er givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2011

27.12.16K09-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 20. juli 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Hjemmet i Klemensker.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyser de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

 

Det generelle indtryk af Hjemmet i Klemensker:

Hjemmet i Klemensker fremtræder som et lille velfungerende og veldrevet plejehjem, hvor beboerens livskvalitet i hverdagen er i fokus. Tilsynet har gjort bemærkning vedr. udarbejdelse af ernæringsplan i de situationer, hvor det er relevant.

 

Der er givet anbefaling vedr. ernæringsplaner og dokumentation.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

12

 

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Dialogmøder i efteråret på følgende datoer og tidspunkt: onsdag den 19. oktober, torsdag 20. oktober fra kl. 09.00 - 16.00, herudover reserveres den 30. november fra kl. 09.00 - 16.00.

Værestedet Blæksprutten inviterer til Åbent Hus den 7. september fra kl. 15-21.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Punkterne 9, 10 og 11.