Referat
Børne- og Skoleudvalget
06-09-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om ændret afdelingsstruktur i Rønneskolen
  åbent 3 Professionel ejendomsdrift på skoleområdet
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. august 2011 og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Børne- og Skoleudvalget
  åbent 6 Fastlæggelse af efterårets dialogmøder
  åbent 7 Orientering om 10.klassecenterets specialundervsining i skoleåret 2011/12
  åbent 8 Klage over afslag på skolebuskort
  åbent 9 Klage over afslag på buskort, Paradisbakkeskolen
  åbent 10 Placering af legepladsen ved tidligere Klemensker skole
  åbent 11 BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om ændret afdelingsstruktur i Rønneskolen

17.01.04P16-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Skoleledelse og bestyrelse ved Rønneskolen har ønsket at give udvalget en orientering om de beslutninger skolebestyrelsen har truffet om afdelingsstrukturen pr. 1. august 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleleder Anne-Lise Aagesen og skolebestyrelsesformand Jon Madsen inviteres til at deltage i mødet fra kl. 17.00 til 17.30

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Professionel ejendomsdrift på skoleområdet

82.00.00G01-0214

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en effektivisering af Facility Management opgaven (professionel ejendomsdrift) – herunder pedel og rengøringsopgaven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

At skoleledernes henvendelse drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Udvalget fik en orientering, og ønsker at blive orienteret om en kommende implementeringsplan for indførelse af professionel ejendomsdrift, og i forsættelse heraf følge projektets implementering.

Sagsfremstilling

Selve beslutningen om etablering af professionel ejendomsdrift blev godkendt med budget 2011 og er ikke i høring.

Høringen omfatter processen i forbindelse med struktur og implementering af den nye organisering.

 

Skolelederne har skrevet til Børne- og Skoleudvalget, at de mener, at den oprindelige politiske beslutning fra 2007 om professionel ejendomsdrift er blevet udvidet. Udvidelsen omfatter indvendig vedligeholdelse, kantinedrift, teknisk service, rengøring og budget. Det bekymrer dem, fordi de oplever en manglende klarhed over overflytning af opgaver, ansvar og økonomi.

 

Skolelederne mener, at en overflytning af de mange opgaver er en alvorlig indskrænkning af virksomhedsmodellen – og en indskrænkning af den fleksibilitet virksomhederne har i kerneydelse, personaledisponering, opgaveløsning og budget.

 

Områdechef Jørgen Dreyer er inviteret til at deltage i behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetopfølgning pr. august 2011 og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

I budgetopfølgningen pr. august 2011 forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til budget 2011 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på og opdatering af implementeringsplanen, der angiver hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, fortsætter og hvornår de afsluttes.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at udvalget fremover forelægges en administrativ budgetopfølgning og en ajourført implementeringsplan for Bornholms Familiecenter. 

 

Siden medio juni 2011 har der været gennemført budgetopfølgningsmøder hver 14. dag (de såkaldte 14-dagsmøder) med repræsentanter fra Bornholms Familiecenter, Børne- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse. På disse 14-dagsmøder har der dels været en gennemgang af sager på cpr.nr. niveau sammenholdt med de forudsætninger BDO lagde til grund for deres analyse, vurdering og beregning af BCB/BFC’s økonomiske forhold og konsekvenser for budget 2011 og efterfølgende år.

 

Budgetopfølgningen pr. juli 2011 udviste et forventet merforbrug på 19,6 mio. kr.

 

Ved budgetopfølgningen pr. august 2011 forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. – jf. bilag.

 

Afvigelsen fra sidste budgetopfølgning kan tilskrives flere faktorer.

 

I gennemgangen af data omhandlende familiebehandlingen har der vist sig, at være en fejlagtig tilretning af den beregnede gennemsnitspris for perioden juli – december 2011. Tilretningen af taksten udgør størstedelen af afvigelsen fra budgetopfølgningen pr. juli 2011.

 

Endvidere er der som en del af den løbende opgave med validering af data i AØL sket omregistrering af flere sager til anden foranstaltningstype. Omregistreringerne rækker tilbage til januar måned. Som følge heraf vil udvalget ikke få forelagt mængdetal ved denne budgetopfølgning, da udviklingen i mængderne på de enkelte foranstaltningstyper mere skyldes i omregistreringer end udviklingen i det egentlige antal sager.

 

I forbindelse med BDO projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge blev det aftalt, at der i samarbejde med BDO i efteråret 2011 skulle foretages en evaluering af processen. I denne evaluering vil også indgå en vurdering af uoverensstemmelsen mellem det grundlag BDO tog udgangspunkt i, i forbindelse med budgetprognosen for 2011 samt besparelsespotentialet og den seneste budgetopfølgning.

 

Der er behov for yderligere analyser af om og i hvilket omfang, de besluttede principper for den fremtidige sagsbehandling er slået igennem dels i forhold til de nye sager dels i forhold til mulighederne for gennemførelsen af den forudsatte revisitering af eksisterende foranstaltninger.

 

I forbindelse med dette analysearbejde vil der herudover løbende skulle tages stilling til behovet for yderligere tiltag i forhold til budgetoverholdelse del i 2011, og dels i forhold til udfordringerne i 2012 og i overslagsår.

 

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 3. august 2011. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 1. september 2011:

 

Ø      Der er gennemført første gennemgang af sager på CPR- niveau med henblik på muligheder for omlægning. Dette gældende for plejefamilieforhold, anbringelse på opholdssteder, anbringelse på døgninstitutioner, særligt udgiftskrævende enkelt sager. For aflastningsforhold og tabt arbejdsfortjeneste påbegyndes dette arbejde september 2011.

Ø      For forventninger til aktiviteter 2011-2012, er der foretaget vurdering af pris/mængde.

Ø      Alle de ledelsesmæssige forhold i BFC er bragt på plads.

Ø      Der er udarbejdet udkast til tids- og handleplan for udvikling af myndighedsafdelingen.

Ø      Ungehuset er i drift og der er udarbejdet ydelseskatalog som pt. afventer ledelses gennemgang og godkendelse.

Ø      Børne-Familiehuset behandles i kommunalbestyrelsen den 1. september 2011

Ø      Børne- og Skolesekretariatet har afsluttet forhandlinger med Bornholms Familieplejen og der er taget videre initiativ til rekruttering af kommunale familieplejer.

 

 

I forhold til den videre implementering er der fremadrettet taget initiativ til at igangsætte en målrettet indsats i forhold til de enkelte indsatsområder. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde mere konkret med de udpegede opgaver for at sikre fremdriften i forhold til implementeringsplanen.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. september 2011

1.
Bilag - Budgetopfølgning pr. august 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Børne- og Skoleudvalget

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 på Børne- og Skoleudvalgets områder viser et merforbrug i 2011 på 20,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et overskud på 15,7 mio. kr., hvormed der samlet set forventes et underskud på 4,9 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbar bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skoleområdet indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at

Budgetopfølgningen tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Politikområde 1 Dagpasning

Mælkebøtten forventer at holde budgettet for 2011, således at det overførte underskud fra 2010 på 0,5 mio. kr. forbliver uændret. Dette er samme udmelding som ved opfølgningen pr. 31. maj 2011. Den aftalte spareplan med Mælkebøtten er iværksat og det forventes at underskuddet er væk senest ved udgangen af 2013.

 

Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling forventer et merforbrug på den overførbare del af budgettet på 0,5 mio. kr. Antallet af børn i dagplejen er faldet drastisk igennem et par år og i år forventes der også et markant fald. Ved årets start var der 299 børn tilknyttet dagplejen og i den seneste prognose forventes der 253 børn i hhv. november og december. Det faldende børnetal betyder at dagplejen skal ud og afskedige mange dagplejere og udgiften til dækning af afskedigelserne forventes at løbe op i 0,6 mio. kr. Da Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling havde et overskud på 0,1 mio. kr. med sig fra 2010, forventes der et underskud ved året udgang på 0,4 mio. kr. Det forventede underskud på 0,4 mio. kr. er en forbedring i forhold til buddet ved sidste opfølgning på 0,4 mio. kr. Forbedringen skyldes mindreudgifter på 0,1 mio. kr. til tilskud til frie grundskoler (vippebørn), en ekstra indtægt på 0,1 mio. kr. for opkrævning af dagtilbud hos andre kommuner og en forventet mindre udgift på 0,2 mio. kr. på dagplejen. Forbedringen hos dagplejen skyldes strammere styring ved gæstepleje og en forbedret belægningsprocent. Det tidligere nævnte arbejde med dagplejemodellen er stadig i gang. Arbejdet skal belyse hvilke følgeudgifter det faldende børnetal afstedkommer, så som udgifter til fratrædelser, lavere dækningsgrader mv.

På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et underskud på 0,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Den væsentligste forklaring til merforbruget i år er et underskud på kontoen til økonomiske fripladser på SFO-området på 0,6 mio. kr.

Dagtilbud Nord forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2011. Forbedringen på 0,2 mio. kr. skyldes at et opkvalificeringsprojekt til 0,3 mio. kr. er udskudt til 2012, omvendt er der ekstraudgifter på ca. 0,1 mio. kr. pga. fald i børnetallet. Dagtilbuddet har et overført overskud fra 2010 på 1,2 mio. kr. som forventes at udgøre 1,1 mio. kr. ved årets udgang. Buddet på årets resultat er under forudsætning af at der indkommer projektmidler vedr. tidligere år for i alt 0,7 mio. kr.

Dagtilbud Midt forventer at holde budgettet i 2011. Dagtilbuddet har et lille overskud med sig fra 2010 og det forventes at være status quo ved udgangen af 2011. Dette er en forbedring i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2011 på 0,1 mio. kr.

Dagtilbud Øst forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. Da dagtilbuddet har et overført overskud på 1,4 mio. kr. fra 2010, betyder det, at der forventes et overskud på 0,6 mio. kr. ved udgangen af 2011. Der er tale om en forbedring på godt 0,1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Det forventede merforbrug på 0,8 mio. kr. i år skyldes primært det kraftigt faldende børnetal i dagtilbuddet. Der forventes udgifter på 0,5 mio. kr. til fratrædelser og dertil forventes der merudgifter på 0,1 mio. kr. på at have fuld åbningstid i Jordbærhuset til relativt få børn frem til lukningen. Endelig forventes der anvendt 0,2 mio. kr. til renoveringer af legepladser og bygninger, arbejder der blev udskudt fra 2010 til 2011 pga. dårlig vejr.

Dagtilbud Vest forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2011 hvilket svarer buddet ved sidste budgetopfølgning. Det overførte underskud fra 2010 på 0,6 mio.kr. forventes derfor reduceret til 0,3 mio. kr. ved årets udgang.

Sekretariatsbevillingen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. i 2011. Årsagen hertil er et mindreforbrug på børnepasning på ca. 1 mio. kr. p.t. i forhold til det oprindelige budget. Med en overførsel fra 2010 på 1,8 mio. kr. forventes der et samlet overskud på 2,9 mio. kr.  Det samlede overskud ønskes som buffer, da der forventes merforbrug hos dagplejen på ca. 0,5 mio. kr. Dertil er det uvist om posten til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever holder i år, da der er usikkerhed vedrørende periodiseringer af store refusioner. I buddet på årets resultat er der indregnet udgifter på 0,3 mio. kr. til uddannelses- og opkvalificeringsprojektet i inklusion for dagtilbud. Projektet beløber sig til i alt 1,1 mio. kr. hvor de 0,8 mio. kr. først anvendes i 2012 – en udgift som bufferen også skal dække. 

 

Politikområde 2 Undervisning

Samlet set på undervisningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011, som kan finansieres af overført overskud på 12,1 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj er det en forværring på 0,1 mio. kr.. Overskuddet i 2011 forventes dermed at udgøre 11,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. På den ikke-overførbar bevilling forventes balance.  

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. som finansieres af overført overskud fra 2010. Merforbruget skyldes flytteomkostninger og indretning af nye lokaler i den tidligere Klemensker Skole.

Kildebakken forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af merudgifter i forbindelse med langtidssyge medarbejdere.  

Heldagsskolen forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011 og et underskud på 0,5 mio. kr. idet det overførte overskud fra 2010 på 0,2 mio. kr. forventes anvendt. Merforbruget skyldes renovering og flytteprocessen til Østermarie Skole, hvor der er fundet flere uforudsete fejl og mangler, bl.a. fejl på kloaksystem og vandskade efter skybrud.

UngeCenter Bornholm forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, som kan finansieres af overført overskud på 2,6 mio. kr. Merforbruget i 2011 kan henføres til taxametertildelingen og forskydning mellem budgetår, idet flere elever påbegynder undervisning i august 2011 i forhold til sidste skoleårs start og dermed i budget 2011. Først i budget 2012 afspejles elevtallet pr. 5. september 2011. UU, AVU og STU forventer at overholde budgettet. På Ungecenterets ikke-overførbare bevilling vedr. EGU forventes budgettet overholdt.

Skole Nord forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., idet underskuddet fra 2010 indhentes ved stram styring. Der tages dog forbehold for merudgifter i forbindelse med nedlukning af afdeling Klemensker.

Hans Rømers Skolen forventer at det overførte overskud fra 2010 anvendes i 2011, således at forventet overskud/underskud i 2011 udgør 0 kr. excl. investering i fjernvarme (tilladt merforbrug på 0,3 mio. kr. til fjernvarmekonvertering). Det skal bemærkes, at det reelle overskud fra 2010 kun er på 58.000 kr., da der i 2010 er fejlkontereret 170.000 kr.. Beløbet er modregnet i 2011.

Paradisbakkeskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., således at underskuddet fra 2010 på 0,5 mio. kr. forventes nedbragt ved besparelser i undervisningsdelen. Dog tages der forbehold for merudgifter i forbindelse med fusion af Bodilskers afdelingens elever og lærer med distriktsskolens øvrige afdelinger.

Rønneskolen forventet balance i 2011, og viderefører dermed et overskud på 1,5 mio. kr.

På sekretariatsbevilling på politikområde 02 forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og et akkumuleret overskud på 8,4 mio. kr. i 2011.  Fra 2010 er der overført et overskud på 8,2 mio. kr. hvoraf der er reserveret 1,3 mio. kr. til finansiering af mervisitering til Kildebakken i skoleåret 2010/11, 0,4 mio. kr. til opstart af skoleuddannelse og 0,2 mio. kr. til merindskrivning i SFO’erne som følge af takstnedsættelse fra 1. august. Derudover er der afsat en bufferpulje på 0,3 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning er der tale om en forværring på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til merindskrivning af ca. 83 børn i SFO og SFO Klub i 2011 i forhold til den budgetterede normering. Den større søgning kan tilskrives lavere SFO-takst og et udvidet SFO-klubtilbud til elever i 3. klasse på hele øen.

 

Politikområde 3 Børn og Familier

Løvstikken forventer et mindreforbrug på 0,15 mio. kr., hvilket er 50.000 kr. mindre end sidste budgetopfølgning. Det forventede mindreforbrug skal tages med det forbehold, at antallet af overnatninger holder stik med planlægningen.

Bornholms FamilieCenter forventer et merforbrug på 19,6 mio. kr. (pr. 31. juli 2011, jf. Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011). Merforbruget ses hovedsageligt på anbringelsesområdet (plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner).

Den væsentligste årsag til det forventede merforbrug i 2011 skyldes, at det ikke har været muligt, at nå de af BDO opstillede forudsætninger. Både i forhold til udgangspunktet for 2011, men også i forhold til iværksættelse af besparelsestiltag. Fx var det BDO's vurdering, at besparelsestiltagne i 2011 havde 10 måneders fuld virkning, hvilket ikke har kunnet lade sig gøre i praksis. Der forventes nu en delvis 5 måneders virkning for ungeområdet gennem etablering af et Ungehus pr. 1. august 2011 og en delvis 3 måneders virkning for børne- og familieområdet gennem etablering af et Børne- og familiehus pr. 1. oktober 2011.

I øvrigt henvises til de månedlige budgetopfølgninger til Børne- og Skoleudvalget.

Bornholms PPR og Sundhedspleje forventer at holde budgettet. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring på 43.000 kr.

Sekr. politikområde 3 forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til overskuddet fra 2010. Skønnet er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 20,6 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets områder. Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts, er der tale om en forværring på 3 mio. kr. Fra 2010 er der overført et overskud på 15,7 mio. kr., hvormed der forventes et samlet underskud på 4,9 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Mælkebøtten

-473

0

0

-473

0

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

75

-488

-532

-413

-532

Dagtilbud Nord

1.155

-55

0

1.100

0

Dagtilbud Midt

16

-16

0

0

0

Dagtilbud Øst

1.379

-779

0

600

0

Dagtilbud Vest

-555

255

0

-300

0

Sekr. for politikområde 01

1.758

1.104

0

2.862

0

Dagpasning

3.355

21

-532

3.376

-532

Bornholms Ungdomsskole

607

-607

0

0

0

Kildebakken

2

-135

0

-133

0

Bornholms Heldagsskole

241

-741

0

-500

0

UngeCenter Bornholm

2.636

-690

0

1.946

0

Distriktsskole Nord

-878

878

0

0

0

Hans Rømer Skolen

228

-520

0

-292

0

Paradisbakkeskolen

-539

539

0

0

0

Rønneskolen

1.527

0

0

1.527

0

Sekr. for politikområde 02

8.234

128

0

8.362

0

Undervisning

12.059

-1.149

0

10.910

0

Løvstikken

0

153

0

153

0

Børnecenter Bornholm

0

0

0

0

0

Bornholms PPR og Sundhedspleje

0

0

0

0

0

Bornholms FamilieCenter

0

-19.616

0

-19.616

0

Sekr. for politikområde 03

317

0

0

317

0

Børn og familier

317

-19.463

0

-19.146

0

Børne- og Skoleudvalget

15.731

-20.591

-532

-4.860

-532

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fastlæggelse af efterårets dialogmøder

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

Planlægning af efterårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer og overordnet dagsorden til møderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     Forårets dialogmøder afholdes på følgende dage:

o    Onsdag den 26. oktober 2011

o    Torsdag den 27. oktober 2011

o    Mandag den 31. oktober 2011

b)     Udvalget drøfter dagsorden for efterårets dialogmøder

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Efterårets dialogmøder afholdes:

den 24. oktober, den 3. november og den 8. november

 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledning 2012 skal Børne- og Skoleudvalget i perioden medio oktober til ultimo november afholde dialogmøder med virksomhederne på udvalgets område.

 

I forhold til forårets dialogmøder, vil dialogmøderne i efteråret have et mere virksomhedsrettet fokus, hvorfor dialogmøderne afholdes med den enkelte virksomhed. Fokus vil være en opfølgning på de politiske mål for 2011 og kommende års budget.

 

I forbindelse med en revision af økonomistyringen er der iværksat et arbejde vedrørende mål- og rammestyring samt koncept for administrativ aftalestyring. En nærmere beskrivelse af sammenhængen mellem den politiske vedtagelse af mål og økonomi for 2012 og den administrative udmøntning er således under udarbejdelse. Til trods for at der endnu ikke er slået søm i den form målstyringen skal have, vil det være relevant at efterårets dialogmøder også omhandler virksomhedernes forslag til udmøntning af de politiske mål for 2012 m.fl.

 

Der foreslås følgende dagsorden til efterårets dialogmøder:

·        Kort orientering om B2012 på udvalgets område

·        En status på 2011 – herunder en mundtlig opfølgning på virksomhedsaftalen for 2011 (her foreslås at der tages udgangspunkt i opfølgning på kvalitetskontrakt 2011)

·        Virksomhedens forslag til udmøntning af de politiske målsætninger

·        Evt.

 

 

Forslag til dialogmøder efterår 2011:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

Onsdag - 26. oktober

kl. 17.00 - 17.45

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

 

kl. 17.45 - 18.30

Dagtilbud Midt

 

kl. 19.00 - 19.45

Dagtilbud Nord

 

kl. 19.45 - 20.30

Dagtilbud Øst

 

kl. 20.30 - 21.15

Dagtilbud Vest

Torsdag - 27. oktober

kl. 16.15 - 17.00

Rønneskolen

 

kl. 17.00 - 17.45

Hans Rømer Skolen

 

kl. 17.45 - 18.30

Kildebakken

 

kl. 19.00 - 19.45

Bornholms Heldagsskole

 

kl. 19.45 - 20.30

Paradisbakkeskolen

 

kl. 20.30 - 21.15

Skole Nord

Mandag - 31. oktober

kl. 17.00 - 17.45

Bornholms Ungdomsskole

 

kl. 17.45 - 18.30

Ungecenter Bornholm

 

kl. 19.00 - 19.45

Mælkebøtten

 

kl. 19.45 - 20.30

Bornholms PPR og Sundhedspleje

 

kl. 20.30 - 21.15

Bornholms Familiecenter

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om 10.klassecenterets specialundervisning i skoleåret 2011/12

17.03.20I08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalgte har ønsket en kort orientering om specialundervisningen på 10.klasseCenter Bornholm i skoleåret 2011/12

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Visitation

Alle elever, som starter i et specialtilbud på 10. KlasseCenter Bornholm, skal visiteres igennem visitationsudvalget. Dette udvalg består af visitationskonsulenten fra BFC, psykolog fra PPR/10.klassecenter Bornholm, samt skolens ledelse.

 

Organisering af undervisningen

Eleverne bliver placeret i 2 grupper, hvor der tages udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, og de ønsker og muligheder den unge og dennes forældre tilkendegiver i forhold til videre ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Der tages udgangspunkt i den unges faglige kompetencer og ønsker i forbindelse med aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve eller FS 10 prøven. Derudover tages der udgangspunkt i de sociale kompetencer den unge besidder, og hvilke ønsker den unge og forældrene har, i forhold til den konkrete faglige og sociale udvikling. Der tages ikke udgangspunkt i de unges diagnoser.

 

Alle unge i specialtilbuddet skal som udgangspunkt vælge et temafag i lighed med alle de øvrige elever på skolen. Temafag er 7 timers undervisning indenfor følgende områder: Friluft /idræt, Medie, Musiske område, Science, Social og sundhed i samarbejde med SOSU uddannelsen.

 

Alle elever i specialtilbuddet og deres forældre inviteres til et møde inden skolestart i maj/ juni måned. På dette møde deltager skolens ledelse, psykolog samt UU vejleder i visse tilfælde.

På disse møder bliver det afklaret, hvorledes den enkelte unges skema skal sammensættes.

I de tilfælde hvor der er ønskeligt og muligt, inkluderes eleverne eksempelvis i fagene dansk, matematik og engelsk, eller blot i et enkelt af de pågældende fag.

Elever, som inkluderes, deltager også i støttecentret, hvor de kan få ekstra hjælp til opgaver mv.

På mødet aftales hvilket temafag den unge kunne have interesse i at vælge mv.

 

Overlevering

I juni afholdes et overleveringsmøde mellem medarbejdere fra de afgivende skoler og medarbejderne på 10. KlasseCenter Bornholm. Desuden bliver der afholdt et fælles forældremøde for de kommende 10. klasseelever i specialtilbuddet i juni måned, hvor elever og forældre får lejlighed til at møde lærergruppen samt at se lokaler mv.

På mødet er der en gennemgang af de forskellige aktiviteter som finder sted på 10. KlasseCenter Bornholm i løbet af skoleåret. Elever i specialtilbuddet deltager på lige fod med deres øvrige kammerater i introforløb, gallafest, filmaftener, brobygning, skolerejse mv.

 

Elevtal

I skoleåret 2011/2012 er der den 15. august 2011 46 elever, som modtager undervisning med et specialtilbud på 10. klassetrin.  40 elever på 10. Klassecenter Bornholm, og 6 elever som er tilmeldt samarbejdet mellem 10. KlasseCenter Bornholm og Bornholms Ungdomsskole afdeling Dybdal i projektet ”Uddannelse til job”. Uddannelse til job har et fokus på værkstedsundervisning og meget praktik, rettet mod en Erhvervsgrunduddannelse (EGU).

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Klage over afslag på skolebuskort

17.21.01K02-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

En borger klager over, at hendes barn har fået afslag på skolebuskort i skoleåret 2011/12

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Afslaget fastholdes

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

En elev, der går på 10.klassecenteret på Vibegårdsvej i Rønne, har fået afslag på skolebuskort, fordi afstanden mellem skole og hjem ifølge KRAK kun er 8,8 km. Elever i 10.klasse skal mindst have 9 km beregnet som den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller knallert hele året.

 

Klager gør opmærksom på at: ”Tager man det sidste stykke fra skolens adresse og hen til skolebygningen, så er vi ved at passere de 9 km”. Endvidere gør klager opmærksom på, at den opmålte vej om vinteren er dårlig og farlig, hvilket betyder, at eleven må vælge en anden vej, der er over 10 km.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Klage over afslag på buskort, Paradisbakkeskolen

17.21.01K02-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

En forældre klager over, at nogle børn i Snogebækområdet ikke kan få skolebuskort.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Afslaget fastholdes

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af folkeskolelovens § 26, at kommunen skal sørge for transport for ”børn der har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasse og på 1. til 3. klassetrin, 6 km på 4. til 6. klassetrin, 7 km på 7.-9.klassetrin og 9 km i 10. klasse.” Klagers barn går i 6. klasse. 6-km grænsen går midt igennem Snogebæk. Det har den konsekvens at borgere i Snogebæk med børn i 4. til 6. klasse oplever, at deres børn behandles forskelligt.

 

Den klagende forældre foreslår, at alle børn med bopæl i Snogebæk skal tilbydes et skolebuskort

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. september 2011

1.
Procedure ved ansøgning om buskort godkendt 100930.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Placering af legepladsen ved tidligere Klemensker skole

82.11.01G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Klemensker Borgerforening er interesseret i at overtage legepladsen ved tidligere Klemensker Skole.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Legepladsen af Skole Nord kan flyttes til afdeling Svartingedal.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Indstillingen godkendes, idet der ikke er midler til en kompensation til Skole Nord.

 

Sagsfremstilling

Legepladsen ved tidligere Klemensker Skole blev den indviet august 2010. Den kostede 175.000 kr. finansieret af Skole Nord. Den er konstrueret så den er let at flytte. Skole Nord har ansøgt om byggetilladelse til at (gen) opføre den ved afdelings Svartingedal.

 

Klemensker Borgerforening ønsker at overtage legepladsen vederlagsfrit inklusive vedligeholdelses- og tilsynsopgaven.

Økonomiske konsekvenser

Der eksisterer to mulige scenarier:

a)     Legepladsen bliver, hvor den er i Klemensker og drives af Klemensker Borgerforening. Det kan overvejes at bevilge 175.000 kr. til en legeplads på afdeling Svartingedal som kompensation til Skole Nord.

b)     Legepladsen flyttes til afdeling Svartingedal. Skole Nord afholder flytteomkostningerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. september 2011

1.
Legepladsen ved Klemensker skole (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010

29.09.00P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

14

 

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Opfølgning på kommunens KRAMS-indsatser i 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orienteringen tages til efterretning

b)     at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Sendes til orientering i øvrige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgettet for 2008 om, at indføre et tværgående mål for forebyggelse og sundhedsfremme. En beslutning, som betød at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Hvor den ene indsats skal være målrettet rygning.

 

Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsaftalerne. For nogle virksomheder sker opfølgningen på KRAMS i virksomhedsaftalerne i aftaleopfølgningen for andre sker den i forbindelse med at der udarbejdes en tilsynsrapport. Notat er baseret på virksomhedernes aftaleopfølgninger og tilsynsrapporter.

BRK's KRAMS-oversigt for 2010:

Samlet konklusion for alle fagområder:

 

·         KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder.

·         Der er en mangfoldighed i kommunens KRAMS-indsatser især på motionsområdet. Eksempler på motionsaktiviteter: Fra fem minutters pausegymnastik, hinkeruder og hulahop på gangen, firmabowling og wii zumba.

 

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2011 blive udviklet en mere formaliseret og struktureret afrapporteringsform.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Krams bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Udvalget ønsker en oversigt over antallet af børn bosiddende udenfor Rønne, der passes i Rønne

Placering af medarbejdere fra BFC i Distrikt Nord.

BUPL's ledersamråd ønsker møde med Børne- og skoleudvalget

Oversigt over elevfravær gennemføres i efteråret 2011.

Børne- og skoleudvalget ønsker besøgsrunde den 31. oktober 2011

Kort tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. tildelingsmodel på kommende Børne- og skoleudvalgsmøde

Punktet vedr. anlægsønsker fra Hans Rømer skolen ønskes behandlet på kommende udvalgsmøde, der blev udleveret oversigt over anvendelse af renoveringspulje til skolebygninger.

Udvalgsmedlemmer besøger Natteravnene i Rønne den 14. oktober 2011

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-09-2011

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Ingen.