Referat
Teknik- og Miljøudvalget
06-09-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til udvidelse af Bofas deponikapacitet
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 4 Endelig vedtagelse af lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen
  åbent 5 Vedtagelse af lokalplan 059 for et flexboligområde i Allinge
  åbent 6 Forslag til lokalplan for mobilmast i Rønne Syd
  åbent 7 Behandling af høringssvar vedr. lokalplan nr. 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn
  åbent 8 Projektgodkendelse af projekt for anlæg af omfartsvej øst om Rønne
  åbent 9 BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til udvidelse af Bofas deponikapacitet

07.03.11S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som forudsagt i ”overgangsplan for deponeringsanlæg, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne” der blev udarbejdet i marts 2003, er Bofas eksisterende deponikapacitet ved at være opbrugt og det er nødvendigt med en udvidelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

     at der gives en anlægsbevilling på 12.500.000 kr. til udvidelse af Bofas deponikapacitet, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

at anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån, idet ydelserne kan afholdes inden for det nuværende budgets rammer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, prioriterede Kommunalbestyrelsen at afsætte 12,5 mio. kr. til en udvidelse af deponikapaciteten, finansieret ved optagelse af lån.

 

Med den foreslåede udvidelse, vil det være muligt at klare tilkørsel af deponeringsegnet affald til og med 2019, hvor det vil være nødvendigt med endnu en etape. Deponiudvidelsen bevirker i øvrigt, at det vil være nødvendigt at flytte modtageplads for haveaffald – hvilket netop er gennemført.

 

Udvidelse af deponikapaciteten vil sikre samme serviceniveau som hidtil. Alternativet hertil vil være at deponeringsegnet affald fra de bornholmske erhvervsvirksomheder og containerpladser skal transporteres til deponier i det øvrige Danmark – hvilket både økonomisk og miljømæssigt vil være omkostningstungt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 12.500.000 kr., finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån når anlægsprojektet er afsluttet. I den mellemliggende periode anvendes midler fra kommunens kassebeholdning.

Anlægsprojektets afskrivnings- og rentemæssige konsekvenser vil være indeholdt i de fremtidige deponitakster, som er underlagt ”Kommunalbestyrelsens mål vedrørende takster/gebyrer for affaldsbehandling”. De driftsmæssige udgifter eksklusive afskrivninger og renter vil være som hidtil, hvorimod de afskrivnings- og rentemæssige konsekvenser ved investeringen fremgår af nedenstående tabel under afledte driftsudgifter. Investeringen forventes ikke at påvirke den nuværende deponitakst.

 

Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau

 

2011

2012

2013

2014

Anlæg

12.500

0

0

0

Drift

125

1.825

1.775

1.725

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser samlet set for Teknik- og Miljøudvalgets områder et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et overskud på 9,4 mio. kr., hvorfra der kan konverteres 1,5 mio. kr. til anlæg. Dermed forventes et samlet underskud på 4,7 mio. kr.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet. Se bilag.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

 

 

Politikområde 09 Teknik- og Miljø

Natur & Miljø forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Dette er en forbedring på 2,5 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj 2011. Ændringen i forhold til sidste opfølgning forklares ved at der er indlagt en besparelse på driften af grønne områder og skove på 1,5 mio. kr. og merindtægter fra salg af træ på 0,8 mio. kr., samt mindreudgifter til skadedyrsbekæmpelse på ca. 0,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. Da buddet ved sidste opfølgning lød på at budgettet gik i nul, så er der tale om en forbedring på små 0,1 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed om dette beløb, da den økonomiske konsekvens af den bundne opgave i 2011 med kortlægningen af forurenede grunde på vidensniveau (v2-kortlægningen) endnu ikke kendes.  

Byggeri og Plan forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Dette stemmer overens med buddet ved sidste opfølgning. På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning og forklares ved ændrede periodiseringer vedr. ældreboliger.

Beredskabet forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Da der var forventet et merforbrug på 0,9 mio. kr. ved sidste opfølgning, er der tale om en forværring på 0,7 mio. kr. Forværringen kan forklares ved merudgifter på 0,3 mio.kr. til kontrakten om brandslukningen i Nexø (i forbindelse med udbuddet i efteråret 2010 steg udgiften) udgifter på små 0,3 mio. kr. til et ikke-budgetteret 5 måneders overlap mellem tidligere brandinspektør og nuværende vicebrandinspektør, samt en merudgift på 0,1 mio. kr. på grund af sommerens skybrud.

Veje og Havne forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr. hvilket samlet set er status quo i forhold til buddet ved sidste opfølgning. Havnene forventer dog nu kun et merforbrug på 0,8 mio. kr. mod et merforbrug på 1,2 mio. kr. ved sidste opfølgning, hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. De 0,4 mio.kr. er budgetteret til udbedring af skader på vejdrift, som følge af den hårde vinter og sommerens skybrud. Endelig forventes der – ligesom ved sidste opfølgning – et merforbrug på 5,5 mio. kr. til vintertjenesten. 

Teknik- og Miljøsekretariatet forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket er en forværring i forhold til sidste opfølgning på 0,6 mio. kr. Teknik- og Miljøsekretariatet har taget initiativ til at nedbringe merforbruget, idet der er igangsat en proces med personalereduktioner og omorganisering. På grund af opsigelsesvarsler vil tiltagene først få effekt i 2012. 

 

Politikområde 10 Forsyning og drift

Bofa forventer at holde budgettet i 2011 og har ingen yderligere bemærkninger til opfølgningen.

BAT forventer at holde budgettet i 2011. BAT har siden sidste budgetopfølgning fået overført 6,2 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet til indkøb af busser. Overførsel vedrører overskuddet fra 2010 på 4,7 mio. kr. og den årlige bevilling på 1,5 mio. kr. til udvikling af materiel og køb af busser. BAT nævner dog en række parametre som kan ændre på årets resultat. Bl.a. nævnes usikkerhed med hensyn til stigende priser på brændstof, sommersæsonen og salget til uddannelsessøgende og grundskoler er ikke endeligt gjort op, og der er også usikkerhed om hvorvidt den nye færgeplan pr. 1. september vil påvirke årets resultat.

RKR Service forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2011 hvilket svarer til udmeldingen ved sidste opfølgning. Merforbruget på 0,3 mio. kr. forklares med planlagt efteruddannelse af kantinepersonale, uddannelse af serviceassistenter, KRAMS-indsats og etablering af madordning i daginstitutioner. Det overførte overskud fra 2010 på 2,3 mio. kr. forventes derfor at udgøre 2,0 mio. kr. ved udgangen af 2011. Godkendes overførslen til sikring af budget 2011 på Teknik – og Miljøudvalgets område vil overskuddet i RKR Service udgøre 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

Vej & Park Bornholm forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2011. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 2,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. skulle anvendes til en investering på 1,5 mio. kr. i et solcelleenergianlæg og en nødvendig tagrenovering, samt 1,0 mio. kr. til nedbringelse af afspadseringskontoen. Siden sidste budgetopfølgning har Vej & Park Bornholm fået overført 1,5 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, og dette er grunden til at buddet på driftsbudgettet forbedres med 1,5 mio. kr. – det forventede merforbrug i 2011 på 1,0 mio. kr. kan dermed forklares med nedbringelsen på afspadseringskontoen. Overskuddet i Vej & Park Bornholm forventes derfor at udgøre 4,0 mio. kr. ved årets udgang. Godkendes overførslen til sikring af budget 2011 på Teknik – og Miljøudvalgets område vil overskuddet i Vej & Park Bornholm at udgøre 0 kr. ved årets udgang.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 16. maj 2011 om at overføre overskud på 1,85 mio. kr. fra RKR og 4,05 mio. kr. fra Vej og Park Bornholm til sikring af budget 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets område skal endelig godkendtes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser samlet set for Teknik- og Miljøudvalgets områder et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Dette er en forbedring på 3,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts. Fra 2010 er der overført et overskud på 9,4 mio. kr., hvorfra der kan konverteres 1,5 mio. kr. til anlæg. Dermed forventes et samlet underskud på 4,7 mio. kr.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Teknik- og Miljø

-4.071

-6.627

-216

-10.698

-216

Bofa

0

0

0

0

0

BAT

4.699

0

0

0

0

RKR Service

2.263

-305

0

1.958

0

Vej & Park Bornholm

6.520

-970

0

4.050

0

Forsyning og drift

13.483

-1.276

0

6.008

0

Teknik og Miljøudvalget

9.412

-7.903

-216

-4.690

-216

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Endelig vedtagelse af lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen

01.02.05P16-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle har nu været i 8 ugers offentlig høring fra den 13. april 2011 til den 8. juni 2011. Der er i perioden indkommet i alt 5 bemærkninger/indsigelser til planen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplanen vedtages med de nævnte ændringsforslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

Sagsfremstilling

Lokalplan 058 for et sommerhusområde ved Tofte har hovedsagelig til formål, at ophæve den eksisterende lokalplan 07-03 og del af lokalplan 07-04 samt ophæve to deklarationer. Lokalplanen giver mulighed for, at områdets hotellejligheder kan overgå til sommerhusstatus og at området kan udstykkes i enkeltparceller. Hele lokalplanområdet indgår herefter i et naturligt sammenhæng, både vejførings- og beliggenhedsmæssigt.

 

Indsigelser/bemærkninger

1. Karen Lunden og Asbjørn Jakobsen (Skovkanten 1)

A.  Ønsker i forbindelse med vedligeholdelse af skoven tilladt hegning af nyplantninger,
således at rådyrene ikke kan æde de spæde træer. Ønsker at arealer op til 1000m2 skal kunne hegnes i op til 10 år.

B.  Ønsker ikke at udstykning i delområde 2 skal kunne udstykkes ned til 1200 m².

 

 

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Indsigelsen bør imødekommes delvist, da det er korrekt, at det kan være problematisk at få træer i vækst uden beskyttelse for rådyr.

B.      Indsigelsen bør ikke imødekommes, da udstykninger på minimum 1200m2 også er tilladt i den hidtil gældende lokalplan 07-04, og denne grundstørrelse er almindeligt i sommerhusområder.

 

2. Oluf Vingborg (Jydegårdsvej 11)

Gør opmærksom på at vejføringen ikke er korrekt tegnet på kortbilagene.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Det er rigtigt at vejene vises lidt forkert og det forventes at blive rettet ved næste revision af vejkortene. Det har ingen betydning for grundejer da vejene i kortbilagene kun er vist for at illustrere.

 

3. Lis Engell (Skovkanten 4)

A.  Gør opmærksom på at bebyggelsen i område 1 består af 3 hustyper og ikke 2 hustyper.

B.  Mener at der i område 1 skal være mulighed for at udbygge den enkelte feriebolig med en carport/udhus. (har selv en carport)

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Det offentliggjorte lokalplanforslag nævner ikke antal hustyper (bemærkningen stod i forbindelse med et udkast til lokalplanforslaget som ejerforeningen havde kommentar til).

B.      Indsigelsen imødekommes ikke, da det er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalforslaget at området ikke bør bebygges yderligere, da det i forvejen er tæt bebygget og forsat skal bære præg af en spredt sommerhusbebyggelse i skovområdet. Derfor tillades yderligere bebyggelse ikke jf. § 4.1. Ejerforeningen i delområde 1 har medvirket ved udarbejdelse af lokalplane og har ikke haft bemærkninger til denne bestemmelse i lokalplanen.

 

4. Annelise Iversen (Skovkanten 34)

A.  Indsiger mener, at den nugældende bebyggelsesregulerende deklaration fra 13.07 1964 ikke er blevet fulgt, heller ikke med vedtagelse af de gældende lokalplaner 07-03 fra 1989 og 07-04 fra 1991. Der er en udstykningsplan fra 1964 man kunne have valgt at følge, da man skulle udbygge området. Ligeledes har man ødelagt den fredede del midt i området på 0,9 ha., da man byggede og anlagde vejene.

B.  Indsiger mener, at deklaration fra 13.10 1998, der er en opstramning af lokalplan 07-03, som bl.a. forhindrer en udstykning af området og forbud mod bebyggelse af vandland skal overholdes af kommunalbestyrelsen som påtale berettiget.

C.  Indsiger gør opmærksom på fejl i matrikel nr. på kortbilag 1 og korrektion i redegørelsen på s.7.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Formålet med denne nye lokalplan er netop at få ryddet op i de gældende lokalplaner og deklarationer, da de ikke stemmer overens, se også lokalplanens redegørelse s.9 hvor det er nærmere beskrevet.

 

A.     Den nævnte deklaration fra 1964 ophæves i § 12 ved lokalplanens endelige vedtagelse for ikke at have modstridende bestemmelser. Bestemmelserne i den nye lokalplan er en kombination af deklarations og de gældende lokalplaners bestemmelser.
Der er en lille del af den bebyggelsesregulerende deklaration, hvor i der indgår et fredet område. Halvdelen af dette område er beliggende i delområde 2, hvor det er udlagt til fredskov og den anden del er beliggende i delområde 1, hvor yderligere bebyggelse ikke tillades. Derfor ophæves denne del af den bebyggelsesregulerende deklaration også, da der i dette område ikke kan bygges yderligere og skovarealet vedligeholdes jf. §§ 4.1 og 8.1 efter lokalplanens vedtagelse og derfor ikke ændrer noget i forhold til den bebyggelsesregulerende deklaration.

B.      Der tales om en deklaration fra 1998, der er udformet som supplement til den nugældende lokalplan 03-07. Da denne lokalplan ophæves ved den nye lokalplans endelige vedtagelse, aflyses også denne deklaration, fordi den del der omhandler udstykning er i strid med den nye lokalplan. Det er kommunen der er påtaleberettiget og kommunen kan derfor til en hver tid aflyse deklarationen. Deklarationen indføjes dog i § 12, så den bliver aflyst ved endelig vedtagelse af denne plan.

C.     Matrikelnumrene på kortbilaget samt tilføjelse af vejnavn rettes til i den endelige plan

 

5. Ulla og Jens Riis (Jydegårdsvej 17)

A.  Gør opmærksom på at deres ejendom ikke hører ind under ejerforeningen Rubinsøen og heller ikke er omfattet af deklarationen fra 1964. De ønsker ikke at være en del af den nye lokalplan.

B.  De ønsker at det skal være tilladt at sætte vildthegn op for at beskytte nye træer ved vedligeholdelse af skovdriften

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Ejendommen er omfattet af lokalplan 07-03 men er ikke en del af Ejerforeningen Rubinsøen. For at ophæve den gældende lokalplan (der udlægger området hotelformål) skal der udarbejdes en ny lokalplan, der udlægger området til sommerhusbebyggelse, derfor er ejendommen nødt til at blive omfattet af den nye lokalplan.

B.      Indsigelsen kan imødekommes, jf. indsigelse, da det er korrekt at det kan være problematisk at få træer i vækst uden beskyttelse for rådyr.

 

Ændringsforslag:

§ 8.3 tilføjes:

                 Opsætning af vildthegn tillades til beskyttelse af nyplantning af træer i forbindelse med vedligeholdelse af skovbevoksning.

 

§ 12.1 tilføjes:

     Deklaration tinglyst den 13. oktober 1998 aflyses ved endelig vedtagelse af denne plan.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Asbjørn Jakobsen og Karen Lunden (MSG)

2.
Lis Engell (MSG)

3.
Oluf Vingborg (MSG)

4.
Ulla og Jens Riis (TIF)

5.
Annelise Iversen (TIF)

6.
Lokalplanforslag 058 (PDF)

7.
Lokalplan 07-03 (PDF)

8.
Lokalplan 07-04 (PDF)

9.
Deklaration af den 29 07 1964 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Vedtagelse af lokalplan 059 for et flexboligområde i Allinge.

01.02.05K04-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2011 at offentliggøre et forslag til lokalplan 059 samt et tilknyttet tillæg nr. 004 til kommuneplan 2009, med det formål at muliggøre flexboliganvendelse af 6, allerede tilladte helårsboliger.

Der er i offentlighedsperioden modtaget indsigelser mod planen, vedrørende planens bestemmelser om bebyggelse og anvendelse, og vedrørende den udarbejdede miljøscreening.

Der klages desuden over at der, forud for lokalplanlægningen, er tilladt nedrivning og bebyggelse, som indsigerne mener, er sket uden tilstrækkelig hensyntagen til bevaringsværdier eller borgerinddragelse.

Lokalplanen vil dog ikke kunne ændre på allerede givne tilladelser og afgørelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplan 059 og kommuneplantillæg 004 vedtages endeligt, uden ændringer som følge af indsigelser mod planerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2011 at offentliggøre et forslag til lokalplan 059 samt et tilknyttet tillæg nr. 004 til kommuneplan 2009. Efter 8 ugers offentliggørelse var der modtaget indsigelser vedrørende planens indhold, idet der samtidig klages over et forudgående sagsforløb for så vidt angår nedrivnings- og byggetilladelser.

Planforslagenes indhold:

Forslaget til lokalplan og det tilknyttede forslag til kommuneplantillæg nr. 4, havde som hovedformål, at muliggøre en mere fleksibel anvendelse af lokalplanområdets boliger til flex-boligformål (helårsboligformål eller fritidsboligformål). Lokalplanen omfatter et areal der tidligere var bebygget med ”Allinge Sygehus”.

Lokalplanen fastlægger rammer for den fremtidig anvendelse og bebyggelse i området, men ændrer ikke ved at der allerede var meddelt byggetilladelse til opførelse af 6 nye boliger på ejendommen, hvilket også fremgår af lokalplanens redegørelse. Lokalplanens bestemmelser er med hensyn til materialevalg og bebyggelsesform udformet med udgangspunkt i det allerede tilladte byggeprojekt, så evt. fremtidig bebyggelse i områdets også sikres en lignende karakter. Bebyggelsesprocent m.v. er derudover fastlagt i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer for boligområder.

Af det vedhæftede kommuneplantillæg nr. 004 fremgår at lokalplanområdet udskilles som særskilt boligområde til flex-boligformål, men med bestemmelser der i øvrigt svarer til det oprindelige boligområdes (bebyggelsesprocent maks. 30 %, 1,5 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m).

Miljøscreeningen afgjorde at der ikke skulle udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

 

Forudgående sagsforløb:

Da en lokalplan udelukkende kan regulere den fremtidige brug af lokalplanområdet, skal her understreges, at en lokalplan ikke kan ophæve eller ændre allerede givne tilladelser.

Når der alligevel her redegøres kort for det forudgående sagsforløb, skyldes det at en stor del af indsigelserne netop vedrører de forudgående sagsafgørelser.

Det oprindelige ”Allinge Sygehus” lå i et område der i kommuneplanen var udlagt til boligformål (201.B.02), men området var ikke omfattet af lokalplan. Hele det øvrige område bestod af parcelhusbebyggelse. Den oprindelige bebyggelse bestod af et ca. 100-årigt institutionsbyggeri i op til 2 etager, med senere tilførte knopskydninger.

Bygningen blev ansøgt nedrevet i 2008, begrundet i at ejendommen var i for ringe stand til at kunne genanvendes til boligformål. Ejendommens bygninger var registreret som bevaringsværdig, men kun i klasse 3, hvorefter de i henhold til gældende praksis kan tillades nedrevet efter høring af Kulturmiljørådet. Kulturmiljørådet udtalte at man ikke havde noget at indvende mod nedrivningen. Iflg. nedrivningstilladelsen fremgår, at det desuden blev vurderet, at nedrivningen ikke gav anledning til nedlæggelse af forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, og at der derfor heller ikke skulle udarbejdes lokalplan. Tilladelse til nedrivning blev meddelt den 15. dec. 2008 (Bebyggelsen var dog først færdig nedrevet 2010).  

Sept. 2009 blev der ansøgt om byggetilladelse til opførelse af 6 boliger på grunden - 4 boliger i 1 etage med delvist udnyttet kælderetage (så bygninger fremstår i forskudt plan i 1-2 etager), samt 2 boliger uden kælder. Desuden ansøgtes om et fælleshus på ca. 60 m2. Det blev igen vurderet at opførelsen af 6 boliger på grunden ikke gav anledning til nedlæggelse af forbud efter planlovens § 14, blandt andet fordi boligernes udformning i forskudt plan, tilgodeså de hensigter der var om højdebegrænsninger i kommuneplanens rammebestemmelser. Der blev meddelt byggetilladelse den 30. nov. 2009. Da der ikke var ansøgt om dispensationer i forhold til byggeloven eller anden lovgivning, blev der ikke foretaget nabohøring.

2010 blev der ansøgt om at også de 2 sidste huse kunne udføres med udnyttet kælderetage. Afgørelsen var forinden genvurderet i plangruppen der, vurderede at der i et revideret projekt, var taget tilstrækkeligt hensyn til byggeriets indvirkning på omgivelserne, blandt andet gennem bygningernes placering og udformning. Der var derfor fortsat ikke krav om udarbejdelse af lokalplan.  November 2010 blev der derfor meddelt byggetilladelse til det det ændrede byggeri.

Hvis denne forudgående sagsbehandling tages op til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet forventes det at en evt. udtalelse herom, forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Behandling af indsigelser:

Der er inden for indsigelsesfristens udløb modtaget følgende indsigelser mod planen:

1)     Indsigelse fra Leif og Per Munkgaard Thorsen, vedlagt underskrevet fælleserklæring fra yderligere 9 indsigere samt kopi af klage til Naturklagenævnet.

Af indsigelsen fremgår at man er utilfreds med at kommunen i 2009 tillod nedrivning af den oprindelige bebyggelse samt tilladelse til opførelse af 6 nye boliger på ejendommen, herunder tilladelse til sprængning af klipper. Nedrivning og byggetilladelse er gennemført uden forudgående inddragelse af borgerne og at man først er blevet inddraget ved udsendelsen af forslag til lokalplan 059.

I forhold til lokalplanforslagets indhold, klages især over

- at bebyggelsesprocenten er hævet fra 18 til 30,

- at facadehøjden angives til 8,5 m i stedet for 7m,

- boligernes placering og etageantal, og

- at boligerne tillades anvendt til flexboliger.

Indsigerne mener desuden at bebyggelsen vil fremstå uharmonisk og æstetisk miljøbelastende, at især de nederste 2 huse vil påvirke naboerne negativt, at en intern skelvej vil genere naboen, og at flexboliganvendelse vil fremme beboelse uden reel tilknytning til området. Endelig klages over at en udført miljøscreening der konkluderer at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Indsigerne mener at hele projektet med sin nuværende udformning påvirker negativt.

Indsigelsen er desuden vedlagt klage til Natur- og miljøklagenævnet hvor der bl.a. klages over nedrivningstilladelse, byggetilladelse og lokalplanproces, idet indsigerne mener at kommunalbestyrelsen skulle have udarbejdet et forslag før de nævnte tilladelser blev givet. Det vides endnu ikke om nævnet tager klagen op, eller om kommunen anmodes om en udtalelse.

 

2)     Supplerende indsigelse fra advokatfirmaet Svejgaard-Galst, på vegne af Leif og Per Munkgaard Thorsen.

Indsigelsens indhold vedrører de samme punkter som ovennævnte. Her fremhæves at bebyggelsen mht. placering og udformning vil genere ift. udsigt for naboerne, at kommuneplanens ramme for bebyggelse på 1,5 etager er tilsidesat med tilladelsen til at udnytte underetage i forskudt plan, uden at der er gennemført nabohøring som dispensationssag.

Mht. flexboliger suppleres med at denne anvendelse medfører at området skifter karakter, med boliger der står tomme en stor del af året.

Bebyggelsen og områdets karakter burde efter indsigelsen have givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering, og der burde have været udarbejdet lokalplan før der blev meddelt nedrivnings- og byggetilladelser.

Det oplyses at der agtes søgt om værditabserstatning som følge at det nye byggeri.

 

Kommentarer/anbefalinger

Indsigelserne vedrørende allerede meddelte tilladelser efter byggeloven kan ikke imødekommes, da disse tilladelser allerede er meddelt og udnyttet i overensstemmelse med gældende regler. Det blev i den forbindelse vurderet, at den tilladte boligbebyggelse, udført med delvist udnyttet kælderetage i forskudt plan og med flade tage, vil påvirke mindre end de 1,5 etager der var beskrevet i kommuneplanens rammer. Byggeriet levede dermed op til kommuneplanens intentioner om højdebegrænsninger mm.

I forhold til planloven blev det vurderet, at der ikke var pligt til lokalplanudarbejdelse, hverken pga. de tilladte nedrivninger eller pga. byggetilladelsen. Byggeriets udnyttelse af terrænet i etablering af boliger med forskudt plan, gør at byggeriet, i forhold til naboerne, vil være lavere og synes væsentligt mindre, end hvis man havde tilladt et traditionelt byggeri i 1,5 etager med udnyttet tagetage. 

Lokalplanens formål var først og fremmest at muliggøre at de 6 helårsboliger tillades anvendt som flex-boliger. Denne ændring kunne ikke tillades uden udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Der blev udarbejdet en særlig begrundelse for denne ændring i kommuneplantillæg nr. 004, som var vedhæftet lokalplanforslaget.

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser tog derudover udgangspunkt i det allerede tilladte byggeprojekt, f.eks. mht. materialevalg og bebyggelsesplacering. Maksimal bebyggel­sesprocent og bygningshøjder/etageantal blev dog fastlagt svarende til kommuneplanens hidtidige rammer for området. Derved sikres en fremtidig bebyggelsesmulighed svarende til det hidtil gældende, men i øvrigt også svarende til det der gælder for det tilstødende boligområde. Dog tillader lokalplanen kun en maksimal bygningshøjde på 4,5 m ved facader med én etage, målt i forhold til færdigt terræn.

Mht. miljøscreeningen skal en ny plan vurderes i forhold til hidtil gældende planlægning. Da ændringen i planlægningen primært vedrører boligernes anvendelse som flex-boliger, medfører planen ikke større ændringer, f.eks. i forhold til tidligere gældende kommuneplanrammer. Teknik & Miljø mener da også at screeningen er korrekt udført, idet der samlet set påvises at der ikke sker væsentlige miljømæssige ændringer, som følge af de offentliggjorte planforslag, og der bl.a. derfor ikke skulle udarbejdes miljørapport.

Mht. evt. erstatningsspørgsmål, der omtales i indsigelse nr. 2, skal det fremhæves, at lokalplanlægning i princippet udgør en erstatningsfri regulering af et områdes bebyggelse. Ejerne i et udlagt boligområde må derudover forvente, at også naboer kan opføre boligbebyggelse på deres grund. Her skal fremhæves, at selve byggeriet af 6 nye boliger sker uden dispensationer, og inden for rammerne af gældende bygningsreglement.

 

Teknik & Miljø kan på den baggrund ikke anbefale at indsigelserne imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Indsigelse 1 (TIF)

2.
Indsigelse 2 (TIF)

3.
Forslag til lp 059 mm (DOC)

4.
Miljøscreening (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til lokalplan for mobilmast i Rønne Syd

01.02.05P16-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                                             

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. juni, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan, der kan gøre det muligt at etablere et masteanlæg i Rønne Syd for 3G-mobiltelefoni.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 057 for en 36–42 meter høj mobilmast i Rønne Syd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at kommunalbestyrelsen sender forslag til lokalplan 057 i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har til hensigt at muliggøre opsætningen en 36 – 42 meter høj gittermast med tilhørende radiokabine på en mindre del af matr.nr. 314 p Rønne Markjorder. Arealet ejes af Bornholms Regionskommune, og er på knap 500 m2. Arealet er omfattet af byplanvedtægt nr. 14 fra 1976. Det er i denne byplanvedtægt bestemt, at der ikke må anbringes eller oprettes udvendige antenner eller antennemaster i byplanvedtægtens område. Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 057 vil byplanvedtægt nr. 14 derfor blive ophævet for så vidt angår det aktuelle areal.

Baggrund

Der er i disse år et stigende antal ansøgninger om opsætning af master og antennesystemer til brug for radiobaseret kommunikation, herunder især trådløse bredbåndstjenester og udbygningen af 3G-mobiltelefoni.  Endvidere udvikles der hele tiden nye tjenester, f.eks. datatjenester, der kræver høj datahastighed. De tekniske muligheder øges tilsvarende, så der kan tilbydes højere datahastighed. Da frekvenseffektiviteten imidlertid ikke øges tilsvarende, er der et voksende behov for flere basisstationer og dermed flere master og antennesystemer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at et område er dækket af et antennesystem, der skal også tages højde for den øgede trafikbelastning med stadigt større datamængder. Der bliver derfor behov for øget tæthed mellem antennerne, der hvor brugerne bor, arbejder og færdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Referat fra TMU 07-06-2011 (DOC)

2.
Forslag til lokalplan 057 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Behandling af høringssvar vedr. lokalplan nr. 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn

01.02.05K04-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2011, at sende forslag til lokalplan nr. 061 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanens formål er, at overføre området fra landszone til sommerhusområde, at fastlægge rammerne for ny sommerhusbebyggelse, og at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet efter de særlige krav, der stilles til planlægning i kystnærhedszonen.

Der er i alt modtaget 6 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at lokalplan 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn vedtages med mindre ændringer som følge af indsigelser.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 061 blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 26. maj 2011. Ved høringsfristens udløb den 11. august 2011 var der indkommet 4 høringssvar til behandling.

Efterfølgende er der indkommet yderligere 2 høringssvar (punkt E og F) som det undtagelsesvist også er valgt at behandle. Det begrundes med usikkerhed om, hvornår et høringssvar, dateret den 8. august, men først modtaget i Teknik & Miljø den 15. august, er tilkommet kommunen. Et andet høringssvar, som tillige overskred tidsfristen, omhandler forholdet mellem bygningsreglement og lokalplanlægning. Det vurderes at være relevant kort at belyse dette emne. 

 

 

Høringssvar, jf. bilag1:    

                

A.                 Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelhøjde på mindst 1,20 meter DVR90 (over normalt havniveau).

 

B.                  Bodil Frederiksen, Jættebrovej 1, Østermarie. Ejer den tilstødende ejendom vest for det nye sommerhusområde.

              Hun foreslår at bygninger skal holdes mindst 15 meter fra vestligt skel i stedet for de 5 meter, der er fastsat i lokalplanforslaget. Hun henviser til at det vil være naturligt, da afstanden til det nordlige skel, som grænser op til det eksisterende sommerhusområde også er fastsat til 15 meter. Endvidere foreslår hun, at der etableres et levende hegn mod vestligt skel. Hegnet skal fungere som skel og afskærmning mellem hendes landbrugsjord og sommerhusområdet.

 

C.                 Hanne Riis, Borgergade 9, Svaneke. Ejer af et sommerhus i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Hendes ejendom har i perioder været udsat for nedstrømning af betydelige mængder overfladevand fra markerne ovenfor Bølshavn. Hun frygter derfor at byggemodningen og den senere bebyggelse af det nye sommerhusområde vil medføre en øget nedstrømning af overfladevand fra de højere liggende områder.

 

D.                 Camilla Lindegaard og Henrik Stender, Strandvejen 110B, 2. tv, Hellerup. Ejere af et sommerhus i sommerhusområdet nord for lokalplanområdet.

              De henviser til at det oprindeligt var planlagt, at husene skulle udlægges i lokalplanområdets sydøstlige hjørne ud mod Bølshavnvej. De henstiller derfor til at husene placeres så langt fra skel til det eksisterende sommerhusområde mod nord som muligt. Afstanden skal mindske støjgener og indkig fra eventuelle kommende naboer. De foreslår at afstanden fra de nye sommerhuse til nordligt skel udvides fra 15 til 30 meter, hvis den nuværende nordvestlige placering af sommerhusene fastholdes samt at der etableres tæt/lav beplantning i afstandsbæltet.

              De mener at der oprindeligt var tale om at opføre huse i 1½ plan, men at der nu er planlagt 2 reelle etager orienteret mod de eksisterende sommerhuse, hvilket de finder, er til stor gene mht. støj og indkig.

Endvidere peger de på at der er rigtig mange sommerhuse til salg på Bornholm som er vanskelige at afsætte. Derfor beder de kommunen om at overveje vigtigheden af at der udlægges og bygges endnu flere sommerhuse, der enten vil stå tomme hen og/eller overbefolke Bølshavn i højsæsonerne.

 

E.                  Bent Hansen, Falstergade 15, Horsens og Jytte Lindegaard, Prinsesse Alexandrines Allé 10, Charlottenlund. Ejere af sommerhuse i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Begge mener, at moderne byggeri i to etager er for voldsomt og ikke passer ind i området, samt at det eksisterende sommerhusområde vil blive forstyrret af larm og uro fra så mange nye huse. De mener at byggeriet bør laves et andet sted, hvor det passer bedre ind.

 

F.                  Claus Rylander Christensen, St. Torvegade 90, Rønne. Ejer af et sommerhus i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Han bemærker at reglerne i Bygningsreglementet (BR10) tilsyneladende ikke er overholdt. Som udgangspunkt er han positivt indstillet overfor lokalplanforslaget, men ser et problem i at bygningshøjde, facadehøjde og antal af etager overskrider kravene i bygningsreglementet. Han mener at et hus i to etager vil give indblik i hans have fra 2. etage, hvilket han finder generende. Han anbefaler, at forslaget bliver tilrettet således at det er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

 

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

 

Ad A.     Lokalplanområdets laveste punkt ligger ca. 20 meter over havets overflade. Kystdirektoratets anbefaling om en sokkelhøjde på mindst 1.20 meter DVR90 (over normalt havniveau) er derfor allerede opfyldt.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen.

 

Ad B.      Årsagen til at byggeriet skal holde en afstand på 15 meter til det nordlige skel er hensynet til naboerne i det tilstødende sommerhusområde. Normalt er afstandskravet 5 meter. Ved at trække bygningerne 15 meter tilbage mindskes mulighederne for indblik til huse og haver pga. terrænfaldet. Samme problematik gør sig ikke gældende ved vestligt skel, da nabogrunden bliver anvendt til landbrugsformål og ikke beboelse. Af samme årsag er der ikke behov for at stille krav i lokalplanen om etablering af et levende hegn til afskærmning mellem sommerhusområdet og landbrugsjorden.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

  

Ad C.      Teknik & Miljø er vidende om problemerne i området med afledning af overfladevand i forbindelse med kraftige regnbyger og tøbrud. Derfor er der er i lokalplanen fastsat en bestemmelse om, at veje skal udføres med vandgennemtrængelig grusbelægning eller græsarmeringssten, så vandet kan nedsives i jorden. Endvidere er der fastsat en bestemmelse om at tage skal udføres som grønne tage beplantet med stenurter og mos. Planterne optager en stor del af den nedbør, der falder på taget. Generelt skal overflade- og regnvand håndteres lokalt inden for lokalplanområdet ved nedsivning, faskine eller lignende. Dette skal ske efter miljømyndighedens anvisninger. Derved sikres der en tilstrækkelig dimensionering af de valgte løsninger.

Ændringsforslag: Som supplement til ovenstående anbefaler Teknik & Miljø, at parkeringsarealerne også etableres med vandgennemtrængelige belægninger således at bestemmelse 7.4 ændres og suppleres med: ”Parkeringsarealerne skal udføres med grusbelægning eller med græsarmeringssten”.  

 

Ad D.     Miljøministeriet har udlagt området til sommerhusformål gennem ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen”. Af landsplandirektivet fremgår det at områdets sydøstlige del netop skal friholdes for bebyggelse for at bevare udsigten over havet og Christiansø fra Bølshavnvej.

            Den form for byggeri i forskudt plan, der muliggøres ved lokalplanen, med 2 etager mod nordøst og 1 etage mod sydvest, muliggøres pga. det skrånende terræn.

              Bebyggelsen er i forvejen trukket 15 meter tilbage fra nordligt skel, hvilket er 10 meter længere end normalt. Denne afstand i samspil med terrænfaldet samt det eksisterende levende hegn, findes tilstrækkeligt til at afhjælpe eventuelle gener for naboer i det tilstødende sommerhusområde.

            Udlægget af sommerhusområdet sker som konsekvens af et landsplandirektiv, der tager udgangspunkt i at der er behov for flere sommerhusområder. En øjeblikkelig brist i boligmarkedet ændrer ikke på det forventede behov.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad E.     Udover at muliggøre bygherrens projektforslag skal lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og udformning så vidt muligt sikre at bebyggelsen opleves som en sammenhængende bebyggelse, der er tilpasset de kystnære omgivelser. Det er således kommunalbestyrelsens opfattelse, at sommerhusområdet er velplaceret og nutidigt planlagt.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad F.     De regler i bygningsreglementet (BR10) der henvises til i høringssvaret er reglerne for ”byggeret i sommerhusområder”. De beskriver alene i hvilken størrelsesorden man som udgangspunkt har ret til at bygge. Gennem lokalplaner kan man både stramme og slække på disse regler, hvis der er planmæssig begrundelse for det. Det kan f.eks. være, at et skrånende terræn giver mulighed for byggeri i forskudt plan uden at det påvirker omgivelserne væsentligt. I lokalplanområdet er terrænet netop meget skrånende.

            For at begrænse muligheden for indblik til naboerne i det tilstødende sommerhusområde, er det valgt at trække bebyggelsen 15 meter væk fra det nordlige skel mod det normale afstandskrav på 5 meter. Det vil i samspil med det naturlige terrænfald samt den eksisterende beplantning reducere muligheden for indblik i naboområdet væsentligt.

            Bestemmelserne i lokalplanforslaget er endvidere i overensstemmelse med rammerne for Bølshavn i kommuneplanen fra 2009.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Lokalplanforslag nr. 061 Bølshavn (PDF)

2.
Bilag 1. Indsigelser/bemærkninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Godkendelse af projekt for anlæg af Ringvej nordøst om Rønne

05.01.02S05-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Projekteringen for det samlede anlæg af Ringvej nordøst om Rønne, herunder ekspropriations-projekt, er nu afsluttet. Rådgivningsfirmaet er nu i gang med udarbejdelse af et detailprojekt, og derefter forventes anlægsarbejdet udsendt i offentlig licitation i september/oktober 2011.

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 31. marts 2011 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at godkende projektet og samtidig til at beslutte og gennemføre ekspropriationen og indgå aftaler om erstatning mv.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at projekt og ekspropriationsprojekt godkendes og

at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to medlemmer til at deltage i og lede ekspropriati-         onsforhandlingerne

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Projekt og ekspropriationsprojekt godkendes. Steen Colberg Jensen og Torben Rønne-Larsen deltager i ekspropritationsforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Linjeføring

Ved fastlæggelse af linjeføringen har der været to tvangspunkter, nemlig tilslutningen mod nord til Ndr. Ringvej og mod syd til Østre Ringvej. Krydsningen ved Snorrebakken er valgt så langt mod øst at man ikke berører eksisterende bebyggelser. Derudover indgår de eksisterende vejstrækninger af Ndr. Ringvej og Østre Ringvej i den samlede ringvej.

 

Tværprofil

Vejen vil blive anlagt med et tværprofil på 2 x 3,5 meter kørebaner, 2 meter cykelsti i begge vejsider. Der er ikke planlagt fortove langs ringvejen fra Torneværksvej til nuværende Østre Ringvej, men en 1,5 meter bred natursti i vestsiden af vejen. På de eksisterende strækninger vil kørebaneprofilet blive tilpasset i fornødent omfang.

 

Krydsudforminger

Der er 3 hovedkrydsninger/tilslutninger af eksisterende veje:

·         Haslevej/Nrd. Ringvej – anlægges som lysreguleret kryds

·         Torneværksvej/Nrd. Ringvej/ny ringvej – anlægges som rundkørsel med en ø-diameter på  18 meter

·         Snorrebakken/ny ringvej – anlægges som en rundkørsel med en ø-diameter på 25 meter

Gartnervangen og Blykobbevej tilsluttes i de eksisterende kryds.

Der etableres en sikret passage for bløde trafikanter fra Smallesund til DGI-anlægget

Der etableres adgang fra det fremtidige plejecenter på Snorrebakken

I forbindelse ekspropriationen vil der blive indgået drøftelser med de virksomheder der har adgang til Rabækkevej om nye adgange i henhold til gældende lokalplan for området.

 

Afvanding

Hele den nye vejstrækning fra Østre Ringvej til Torneværksvej samt afstrømningen fra det fremtidige plejecenter, vil blive afvandet til en afløbsledning ved Smallesund med afløb til Byåen. Afvandingen vil ske gennem forsinkelsesbassiner/kunstige søer, hvilket vil neddrosle vandmængderne i deres udløb i Byåen.

Afledningen af overfladevand fra det geografiske opland vil blive opfanget af store grøfter øst for omfartsvejen mellem vejen og plejecenteret. Det kan ikke ses bort fra at der fortsat vil være risiko for oversvømmelser af området ved tøbrud eller ekstraordinære regnhændelser.

Teknik & Miljø er gået i dialog med Bornholms Forsyning og med Plejecenteret med henblik på en endelig fælles udformning af afløb fra området, som kan minimere risikoen for oversvømmelser.

 

Ekspropriation

Det vil være nødvendigt at ekspropriere arealer og rettigheder mv. fra 8 lodsejere, heraf ca. 80 m2 fra 4 lodsejere ved Haslevej og ca. 6.850 m2 fra 4 lodsejere ved Rabækkeområdet.

Ekspropriationsforhandlingerne er planlagt til november/december 2011.

For at skabe plads til rundkørsel og ny omfartsvej ved Torneværksvej, nedrives en mindre kommunal ejendom, der i dag huser Heldagsskolen, som er ved at flytte til den tidligere Østermarie Skole

 

Udbud

Detailprojektet forventes udsendt samlet i en entreprise i offentlig licitation i september/oktober 2011 med en relativ lang tidsplan opdelt i etaper, der strækker sig fra november 2011 til ind i 2014, hvilket kan tilgodese de mindre og lokale entreprenører. Asfalt-, belysnings- og afmærkningsentrepriserne vil blive udsendt i selvstændige entrepriser.

Første etape vil indeholde adgangen til plejecenteret og forventes færdig til juni 2012.

 

Økonomi

Den økonomiske ramme for projektet er 35,0 mio. kr., svarende til tilskuddet fra Transportministeriet.

Det kan ikke forventes at hele projektet kan gennemføres for de afsatte midler. Som konsekvens heraf vil selve ringvejsprojektet bestå af den nyanlagte vej fra Ndr. Ringvej til Østre Ringvej inkl. afvanding, etablering af lyskrydset ved Haslevej samt renovering og tilpasning af delstrækninger af Ndr. Ringvej og Østre Ringvej.

Overordnet vil de eksisterende veje, Nordre Ringvej og Østre Ringvej, blive renoveret i udformning og udseende som nyanlægget mellem Torneværksvej til Østre Ringvej.

Eventuelle anlæg af cykelstier langs de eksisterende veje forventes etableret i forbindelse med det øvrige vejanlæg, og finansieret via Transportministeriets pulje for de Bornholmske Cykelveje.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til anlægget af ringvejen øst om Rønne som beskrevet overfor, forventes at kunne afholdes indenfor de midler der er givet tilsagn om fra Transportministeriet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag

Planer for omfartsvej og ekspropriation

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Planer for omfartsvej del 1 (PDF)

2.
Planer for omfartsvej del 2 (PDF)

3.
Planer for omfartsvej del 3 (PDF)

4.
Planer for omfartsvej, ekspropriation del 1 (PDF)

5.
Planer for omfartsvej, ekspropriation del 2 (PDF)

6.
Planer for omfartsvej, ekspropriation del 3 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010

29.09.00P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

14

 

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Opfølgning på kommunens KRAMS-indsatser i 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orienteringen tages til efterretning

b)     at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Sendes til orientering i øvrige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen.

 

Ny indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller til Teknik & Miljøudvalget

at orientering tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgettet for 2008 om, at indføre et tværgående mål for forebyggelse og sundhedsfremme. En beslutning, som betød at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Hvor den ene indsats skal være målrettet rygning.

 

Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsaftalerne. For nogle virksomheder sker opfølgningen på KRAMS i virksomhedsaftalerne i aftaleopfølgningen for andre sker den i forbindelse med at der udarbejdes en tilsynsrapport. Notat er baseret på virksomhedernes aftaleopfølgninger og tilsynsrapporter.

BRK's KRAMS-oversigt for 2010:

Samlet konklusion for alle fagområder:

 

·         KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder.

·         Der er en mangfoldighed i kommunens KRAMS-indsatser især på motionsområdet. Eksempler på motionsaktiviteter: Fra fem minutters pausegymnastik, hinkeruder og hulahop på gangen, firmabowling og wii zumba.

 

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2011 blive udviklet en mere formaliseret og struktureret afrapporteringsform.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Krams bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

10

 

Facilities management

Klimaændringer og udfordringer med vandafledning.

 

ESCO

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Orientering givet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd