Referat
Beskæftigelsesudvalget
06-09-2011 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om status forrettidighed i indsatsen
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Beskæftigelsesudvalget
  åbent 4 Koordination med andre politikområder
  åbent 5 Orientering 0m afgjorte ankesager i 1. halvår 2011
  åbent 6 BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010
  åbent 7 Sager til orientering
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Orientering om status for rettidighed i indsatsen

00.01.00P22-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

Teamleder Jan Rasmussen og stabsmedarbejder Michael Blom om status for rettidighed i indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Oplæg om status på rettidigheden vil blive udsendt til medlemmerne inden udvalgsmødet. I øvrigt henvises til udvalgsmødet den 16. august 2011, punkt 12, bilag 1-4.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. september 2011

1.
Udfordringerne for rettidighed på sygedagpengeområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

2

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 på Beskæftigelsesudvalgets områder viser balance på den overførbare bevilling. Overskuddet fra 2010 på 2,2 mio. kr. forventes videreført til næste år.

På den ikke overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Beskæftigelsesområdet indstiller til Beskæftigelsesudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

 

Politikområde 07 Beskæftigelse og aktivering og politikområde 08 Forsørgelsesydelser

Pr. 1. januar 2011 er der gennemført en grundlæggende ændring af lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet, herunder specielt den finansieringsmæssige del. Dette betyder, at en øget del nu refunderes via bloktilskud og beskæftigelsestilskud, og i mindre grad via direkte refusioner. Politikområde 07 og 08 er tilført kr. 81,2 mio. kr. i forbindelse med finansieringsomlægning pr. 1. januar 2011. Beløbet er budgetomplaceret til politikområde 7 og 8 og der mangler at blive omplaceret 4,2 mio. kr. fra politikområde 07 til politikområde 08.

Det er fortsat en udfordring at fastsætte det forventede forbrug for 2011 på baggrund af de finansieringsmæssige omlægninger der har fundet sted, hvilket betyder, at vi ikke kan sammenligne med tidligere år.

Ud fra udviklingen i årets første 7 måneder har vi gennemgået alle områder og forventer ud fra dette et mindreforbrug på ca. 10,2 mio. kr. på politikområde 07 og et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. på politikområde 08.

Der udestår endvidere en refusionsmæssig berigtigelse vedr. 2007 i forbindelse med rettidighedsreglerne, som der aktuelt regnes på. Berigtigelsen skal godkendes af BDO Kommunernes Revision, og der er afsat 4 mio. kr. til dækning af denne berigtigelse.

Det samlede mindreforbrug på den ikke-overførbare ramme på ca. 2 mio.kr. vedrører primært driftsudgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Der er i budgettet forudsat, at der etableres 20 årsværk sociale fleksjobs, men ved udgangen af januar kvartal var der kun etableret 9 årsværk. Det forudsættes derfor, at et ikke disponeret beløb på puljen i 2011 anvendes til finansiering af et merforbrug vedrørende ledighedsydelse på politikområde 08.

På den overførbare ramme forventes overskuddet på henholdsvis 1,6 mio. kr. i Jobcenteret og 0,5 mio. kr. i Borgercenteret videreført til 2012.

 

Politikområderne 07 og 08 skal ses i sammenhæng med politikområde 04 Sociale ydelser under Socialudvalget.

 

Politikområde 04 Sociale ydelser (Socialudvalget)

Borgercentret forventer merudgifter på den ikke-overførbare bevilling på 5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. maj. Merforbruget kan henføres til udgifter til førtidspension, og skyldes dels en mindre nedgang end forventet på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, dels fald i indtægt fra andre kommuner på førtidspension med 35 pct. refusion og endelig en merudgift på førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1.1.2003. Til sammenligning var der pr. 1. august 2011 i alt 1314 personer med tilkendt førtidspension efter reglerne pr. 1.1.2003 mod 1151 personer pr. 1. august 2010. Merudgifterne vedr. førtidspension indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes balance på den overførbare bevilling på Beskæftigelsesudvalgets områder. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er der tale om en forbedring på 0,1 mio. kr. Overskuddet fra 2010 på 2,2 mio. kr. forventes videreført til næste år.

På den ikke overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket også er forbedringen siden budgetopfølgningen pr. 31. marts.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Jobcenter Bornholm

1.641

0

6.200

1.641

6.200

Beskæftigelse og aktivering

1.641

0

6.200

1.641

6.200

Borgercenteret - forsørgelsesydelser

519

0

-4.200

519

-4.200

Forsørgelsesydelser

519

0

-4.200

519

-4.200

Beskæftigelsesudvalget

2.160

0

2.000

2.160

2.000

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Drøftet. Der søges arrangeret et møde hvor udvalget kan komme i dialog med repræsentanter for de unge målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 16. august 2011 besluttede udvalget, at de tværgående problematikker fra kommunalbestyrelsens temamøde den 23. august 2011 tages op til drøftelse i dette møde.

 

Ligeledes blev det besluttet at drøfte samarbejdet om integrationsindsatsen. Det er efterfølgende aftalt at dette tema afventer, at deltagere fra samarbejdsforum mellem virksomheder med opgaver på integrationsområdet kan deltage i en orientering af udvalget i næste udvalgsmøde den 27. september.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2011

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden. I perioden 1. januar til 29. august 2011 har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 4 klagesager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket. I alle 4 sager er afgørelsen blevet stadfæstet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Afgørelser fra

Beskæftigelses-ankenævnet

Fra 1. januar til 29. august 2011

 

Afvisning

 

Stadfæstelse

 

Hjemvisning

 

Ophævelse

 

Ændring

Forsikrede

 

1

 

 

 

Revalidering

 

 

 

 

 

Sygedagpenge

 

3

 

 

 

Fleksjob

 

 

 

 

 

Befordring

 

 

 

 

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

 

 

Ophør med tilbud/hjælpemidler

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  BRK opfølgning på KRAMS- indsatser 2010

29.09.00P07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

14

 

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Opfølgning på kommunens KRAMS-indsatser i 2010.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orienteringen tages til efterretning

b)     at sagen sendes til orientering til øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget, den 15. august 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Sendes til orientering i øvrige fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Centralt i BRK’s forebyggende og sundhedsfremmende indsats er Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgettet for 2008 om, at indføre et tværgående mål for forebyggelse og sundhedsfremme. En beslutning, som betød at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe i 2008 og de kommende år skal have indsatser rettet mod minimum to af de fem KRAMS-faktorer - kost, rygning, alkohol, motion og stress. Hvor den ene indsats skal være målrettet rygning.

 

Med henblik på at følge op på kommunens KRAMS-indsatser er der udarbejdet et notat. Virksomhedernes indsatser beskrives i virksomhedsaftalerne. For nogle virksomheder sker opfølgningen på KRAMS i virksomhedsaftalerne i aftaleopfølgningen for andre sker den i forbindelse med at der udarbejdes en tilsynsrapport. Notat er baseret på virksomhedernes aftaleopfølgninger og tilsynsrapporter.

BRK's KRAMS-oversigt for 2010:

Samlet konklusion for alle fagområder:

 

·         KRAMS er på dagsordenen i alle BRK's virksomheder.

·         Der er en mangfoldighed i kommunens KRAMS-indsatser især på motionsområdet. Eksempler på motionsaktiviteter: Fra fem minutters pausegymnastik, hinkeruder og hulahop på gangen, firmabowling og wii zumba.

 

Med henblik på at fremme idé- og erfaringsudvekslingen på tværs i kommunen, vil der for 2011 blive udviklet en mere formaliseret og struktureret afrapporteringsform.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Krams bilag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.       Det lokale Beskæftigelsesråd   

b.      jobCAMP11 den 3. – 4. november i Aalborg

c.       Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK (BU 7. juni, TMU 16. august og ØKE 24. august)

Indstilling og beslutning

Områdechefen for borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

8

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Der overvejes initiativer vedrørende manglen på praktikpladser.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-09-2011

10

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Intet.