Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
14-09-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Procedurer vedrørende køb/salg af kommunale ejendomme og grunde
  åbent 3 Likviditetsoversigter pr. 31. august 2011
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Økonomi- og Erhvervsudvalget (eget område)
  åbent 5 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 for Bornholms Regionskommune
  åbent 6 Afrapportering af status for rente- og valutaswap i Schweizer-francs
  åbent 7 Budget 2012, 1. behandling
  åbent 8 Regnskab for 1. halvår 2011
  åbent 9 Samling af administrationen
  åbent 10 Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010
  åbent 11 Bornholms Varme A/S - Ansøgning om kommunegaranti
  åbent 12 Anlægsbevilling til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret (NMC) og Plejecenter Åbo
  åbent 13 Anlægsbevilling til udskiftning af nødkald til Døgnplejen Bornholm
  åbent 14 Anlægsbevilling til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og -centre
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby
  åbent 16 Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle
  åbent 17 Anlægsbevilling til udvidelse af Bofas deponikapacitet
  åbent 18 Endelig vedtagelse af lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen
  åbent 19 Vedtagelse af lokalplan 059 for et flexboligområde i Allinge
  åbent 20 Behandling af høringssvar vedr. lokalplan nr. 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn
  åbent 21 Forslag til lokalplan for mobilmast i Rønne Syd
  åbent 22 Bornholms programansøgning til udmøntning af Grøn Vækst-puljen
  åbent 23 Folkemødet 2011, evalueringsrapport og økonomi
  åbent 24 Folkemødet 2012, bevilling
  åbent 25 Ligestillingsredegørelse 2011
  åbent 26 Beskrivelse af den administrative organisation
  åbent 27 Screening af serviceområder i Bornholms Regionskommune
  åbent 28 Orientering fra formanden
  åbent 29 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen
Ingen.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Procedurer vedrørende køb/salg af kommunale ejendomme og grunde

82.02.00G10-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi – og erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I tilknytning til intensiveret fokus på procedurerne vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme arbejdes der pt. af flere spor. Disse fremlægges til drøftelse i Økonomi- og erhvervsudvalget, med henblik på endelig godkendelse på Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 5. oktober 2011.    

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at de skitserede rammer drøftes med henblik på at behandle konkret forslag på mødet den 5. oktober    

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

De hidtidige fulgte procedurer vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme er tiltrådt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2009. Med henblik på at intensivere og fremskynde disse processer er nye procedurer i forslag under udarbejdelse af Økonomi og Analyse. Med henblik på behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2011.

 

Forslaget om intensiveret indsats løber af 5 spor

 

1.      Umiddelbare salg af konkrete bygninger.

2.      Kontinuerligt udbygget overblik over kommunens ejendomme og grunde

3.      Nye procedurer for så vidt angår samarbejdsrelationer med ejendomsmæglere samt andre finansielle samarbejdspartnere.

4.      Nye interne politiske og administrative procedurer vedrørende køb og salg af ejendomme.

5.      Fast procedurer vedrørende håndtering af bygninger – herunder bygningernes økonomi  ved serviceophør.           

 

Fremadrettet vil ovenstående arbejde være forankret i Økonomi og Analyse, med Teknik og Miljø som primær intern samarbejdspart.

 

Ad 1: Processerne for så vidt angår salg af følgende ejendomme er overtaget af Økonomi- og analyse. Processerne er opdelt i to faser:

 

Fase 1:

-         Nygård i Rønne, Porcelænsvej 1

-         Sandvig plejehjem, Hammershusvej 70

-         Sirius, Stenbrudsvej 27

For disse ejendomme er salgsproceduren i gang. Det forventes at sagerne vil kunne være tilendebragt ved årets udgang.

 

Fase 2: I umiddelbar forlængelse af en kommende beslutning om samling af administrationen, vil et arbejde med planlægning og afdækning af afvikling/salg af relevante bygninger blive igangsat.   

 

Ad 2: Arbejdet med at kvalitetssikre kommunens overblik over alle kommunens ejendomme, samt supplere disse med relevante nye informationer – herunder økonomi (budget og forbrug), har været igangsat i Teknik og Forsyning. Fremadrettet vil dette udvidet stykke arbejde kontinuerligt skulle ske I et samarbejde mellem Økonomi og Analyse og Teknik og Forsyning. I første omgang vil Økonomi og Analyse have speciel fokus på de ejendomme der pt. er sat til salg. Tidshorisonten for dette er at arbejdet er igangsat og vil pågå kontinuerligt. 

 

Ad 3: Som et vigtigt element i primært salgsopgaven udarbejdes der forslag til nye administrative procedurer, lige fra politisk beslutning om salg til afsluttet købsaftale. Herunder planlægger Økonomi og Analyse at indlede en dialog om gensidig forventningsafstemning med ejendomsmæglere samt andre finansielle samarbejdspartnere. Planen for dette vil blive forelagt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. oktober.

 

Ad 4: Blandt andet afledt af de nye samarbejdsprocedurer med ejendomsmæglere og den finansielle sektor vil Økonomi og Analyse udarbejde forslag til ny procedurer for den politiske kontinuerlige håndtering af køb - salgsopgaverne. Der lægges op til at Økonomi- og Erhvervsudvalget op til fire gange om året behandler en status for køb/ og salg af ejendomme, samt træffer eventuelle relevante beslutninger afledt heraf. Planen for dette vil blive forelagt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 5. oktober.

 

5. Som et sidste element igangsættes, der et arbejde med henblik på at skabe ensartet procedurer for hver gang en aktivitet ophører i den bygning og bygningen efterfølgende skal afhændes. Tidshorisonten for udkast til ensartede procedurer vil være udgangen af 2011 og skal ses i sammenhæng med implementeringen af Facility Management, samt arbejdsgrupperne vedrørende Økonomistyringsprojektet.        

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Likviditetsoversigter pr. 31. august 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. august 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (177,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (320,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. august 2011 (37,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (137,3 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. august 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 177,6 mio. kr. er faldet med 19,7 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. juli 2011. Faldet i beholdningen er bl.a. et resultat af, anlægsaktiviteten har været væsentligt højere i 2011 end på samme tidspunkt sidste år.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu ved at vende, idet den gennemsnitlige kassebeholdning har været stort set den samme i hele juli måned. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ca. 75 mio. kr. højere end i 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 37,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr., samt resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 på de ikke-overførbare områder. Der er endvidere reguleret for konsekvenserne af midtvejsreguleringen af tilskud for 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Beholdninger pr. 31. august 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 - Økonomi- og Erhvervsudvalget (eget område)

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder pr. 31. juli 2011 viser et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget 

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Politikområde 0 Økonomi

Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2011 og et underskud på 4,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den sidste opfølgning. Beløbene vedrører tværgående besparelser, hvor der endnu ikke er taget beslutning om udmøntning/fordeling af besparelserne. Der er igangsat arbejder med henblik på udmøntning.

 

Politikområde 11 Erhverv og Samfund

Bornholms Akademi forventer samlet set et merforbrug på 988.000 kr. i 2011. Merforbruget henføres udelukkende til Akademiet, som bruger størstedelen af det overførte overskud. Budgettet for Uddannelsescenter Snorrebakken forventes overholdt inkl. nedbringelse af det overførte underskud fra 2010. Vurderingerne er uændrede i forhold til sidste opfølgning.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til erhvervsfremme forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2011, idet en stor del af de bevilgede midler forventes at komme til udbetaling i 2011 og finansieres af overførte midler fra 2010. Der forventes et overskud på 549.000 kr., hvilket er en forbedring på 449.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Der tages forbehold til yderligere udbetalinger af tilskud.

For Vækstforum forventes et merforbrug på 483.000 kr. og et overskud på 9,55 mio. kr. Dette er en forbedring på 4,55 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning, hvilket kan tilskrives en gennemgang af de godkendte bevillinger, herunder en nøjere vurdering af, hvilke beløb der forventes at komme til udbetaling i 2011.

 

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

Der forventes et mindreforbrug vedr. personale på 3,36 mio. kr. og et overskud på 14,7 mio. kr., som primært vedrører overførsel af puljemidler fra tidligere år. Vurderingen er uændret i forhold til sidste opfølgning. På det ikke-overførbare området forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. seniorjobs og tjenestemænd, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning.

Der forventes et merforbrug på 467.000 kr. på politikerne, baseret på et forbrug på samme niveau som i 2010. Med udgangen af 2011 vil der således være et samlet underskud på 720.000 kr. Der er således ikke overensstemmelse mellem det afsatte budget og det reelle forbrug.

 

Politikområde 13 Informationsteknologi

Budgettet forventes overholdt, hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr i forhold til sidste opfølgning. Det overførte overskud på 9,7 mio. kr. som opsparing til investeringer videreføres til 2012.

 

Politikområde 14 Fællesadministration

Der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Merforbruget skyldes bl.a. implementering af nyt lønsystem, udgifter til konsulentbistand samt mindreindtægter vedr. administrationsvederlag fra forsyningsvirksomheder. Der forventes et overskud på 5,8 mio. kr. idet 4,0 mio. kr. af det oprindelige overskud på 9,8 mio. kr. anvendes til finansiering af anlægsprojekter vedrørende ledelsesinformation og inter- og intranet.

På det ikke-overførbare område forventes merudgifter på 260.000 kr. vedrørende rykkergebyrer, hvilket skyldes forsinkelser i indfasningen af et nyt debitorsystem.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder viser, at der på den overførbare bevilling forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Fra 2010 er der overført er overskud på 45,8 mio. kr. hvormed der samlet set forventes et overskud på 35,7 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Økonomi

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Bornholms Akademi

1.231

-988

0

243

0

Sekr. for politikomr. 11 (ØKE)

2.664

-2.015

0

649

0

Sekr. for politikomr. 11 (Vækstforum)

9.067

483

0

9.550

0

Erhverv og samfund

12.962

-2.520

0

10.442

0

Løn og Personale

11.354

3.362

1.687

14.716

1.687

Sekr. for politikområde 12

-361

-359

0

-720

0

Organisation, personale og politikere

10.993

3.004

1.687

13.996

1.687

Politisk & Administration

9.691

0

0

9.691

0

Informationsteknologi

9.691

0

0

9.691

0

Børne- og Skolesekretariatet

1.279

-679

0

600

0

Social- og Sundhedssekretariatet

534

0

0

534

0

Politisk & Administrativ Sekretariat

4.577

0

0

577

0

Løn og Personale

1.767

-1.267

0

500

0

Økonomi og Analyse

3.547

-800

-260

2.747

-260

Regional Udvikling

2.096

-446

0

1.650

0

Direktionen

-179

-606

0

-785

0

Direktion og stabe

11.808

-3.119

-260

4.689

-260

Fællesadministration

13.621

-3.798

-260

5.823

-260

Økonomi- og Erhvervsudvalget

45.793

-6.101

1.427

35.692

1.427

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 for Bornholms Regionskommune

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 viser et forventet merforbrug på 37,6 mio. kr. på den overførbare bevilling samt et merforbrug på 7,0 mio. kr. på den ikke-overførbar bevilling. Samlet set forventes et overskud på 51,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På anlæg er der anvendt 79,6 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 257,5 mio. kr.. På finansieringssiden er tilskud og udligning reduceret med 31,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at den samlede budgetopfølgning godkendes

b)     at der gives en tillægsbevilling på 265.000 kr. som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 og konsekvenser af lovændringer for budgetgarantien.

c)     at der gives en tillægsbevilling vedr. tilskud og udligning på 31.464.000 kr. (mindreindtægt) som følge af Midtvejsreguleringen 2011

d)     at der gives en negativ tillægsbevilling til Jobcenter Bornholm på 18.264.000 kr. svarende til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Opfølgning pr. 31. juli

Drift

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug i 2011 på 37,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget excl. overførsler, hvilket er en forbedring på 1,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts. Overførslen fra 2010 er øget fra 67,7 mio. kr. til 99,5 mio. kr., idet der er eftergivet underskud på Børne- og Skoleudvalgets område for 31,5 mio. kr. samt en efterregulering på 0,4 mio. kr. på Fritids, Kultur, og Forebyggelsesudvalgets område. Ud af det overførte overskud fra 2010 kan 10,6 mio. kr. overføres til anlæg. Dermed forventes et samlet overskud på 51,3 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts. 

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011

Udvalg og politikområde

Beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011 i forhold til opr. budget

Forventet over/underskud i 2011

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

3.355

21

-532

3.376

-532

Undervisning

12.059

-1.149

0

10.910

0

Børn og familier

317

-19.463

0

-19.146

0

Børne- og Skoleudvalget

15.731

-20.591

-532

-4.860

-532

Sociale ydelser

0

0

-5.000

0

-5.000

Ældre

13.149

10.839

-629

23.988

-629

Psykiatri og handicap

8.173

-13.226

-4.609

-5.053

-4.609

Sundhed

0

0

600

0

600

Forebyggelse og behandling

2.697

-251

0

2.446

0

Socialudvalget

24.018

-2.637

-9.638

21.381

-9.638

Beskæftigelse og aktivering

1.641

0

6.200

1.641

6.200

Forsørgelsesydelser

519

0

-4.200

519

-4.200

Beskæftigelsesudvalget

2.160

0

2.000

2.160

2.000

Teknik og miljø

-4.071

-6.627

-216

-10.698

-216

Forsyning og drift

13.483

-1.276

0

6.008

0

Teknik- og Miljøudvalget

9.412

-7.903

-216

-4.690

-216

Økonomi

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Erhverv og samfund

12.962

-2.520

0

10.442

0

Organisation, personale og politikere

10.993

3.004

1.687

13.996

1.687

Informationsteknolog

9.691

0

0

9.691

0

Fællesadministration

13.621

-3.798

-260

5.823

-260

Økonomi- og Erhvervsudvalget

45.793

-6.101

1.427

35.692

1.427

Fritid og kultur

3.176

-1.126

0

1.600

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyg. Udv

2.413

-363

0

1.600

0

Bornholms Regionskommune

99.527

-37.595

-6.959

51.283

-6.959

Note: Merforbrug = negativt fortegn

 

I bilag 1 er udvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 gengivet, og i bilag 2 findes en oversigt over virksomhedernes budgetopfølgning på samtlige politik- og udvalgsområder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 20,2 mio. kr. i 2011. Heraf kan 19,6 mio. kr. henføres til det forventede merforbrug i Bornholms Familiecenter. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

 

På Socialudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2011. På ældreområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., mens der på Psykiatri og Handicapområdet forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. kan henføres til Psykiatri og Handicap virksomheden, samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Bornholms Kommunale Tandpleje.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011, som hovedsaglig kan henføres til merudgifter på 5 mio. kr. til øget tilgang af førtidspensionister og 5,3 mio. kr. til høreapparater og hjælpemidler.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling balance i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på 4,2 mio. kr. på forsørgelsesydelser som opvejes af et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på Jobcenter Bornholm.  

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2011. Merforbruget kan for 6,6 mio. kr. henføres til Teknik og Miljø området og vedrører primært merforbrug på vintertjenesten. Der kan overføres 6,2 mio. kr. til anlæg ud af det samlede overskud fra 2010 på 9,4 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2011.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets (eget) område forventes på den overførbare bevilling et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2011, hvilket primært kan henføres til merforbrug på 3,8 mio. kr. på fællesadministrationen og 2,8 mio. kr. vedrørende ikke udmøntede tværgående besparelser. Der kan overføres 4,0 mio. kr. til anlæg ud af det samlede overskud fra 2010 på 47,3 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2011.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2011. Der kan overføres 0,5 mio. kr. til anlæg ud af det samlede overskud fra 2010 på 2,4 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2011.

 

 

Fagudvalgene indstiller

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på udvalgsmøderne i begyndelsen af september, jf. bilag 1.

 

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning

 

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der tages endelig stilling til finansieringen af Psykiatri og handicaps merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011

 

Socialudvalget den 5. september 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Indstilling anbefales.

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Beskæftigelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2011:

Anbefales

 

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Behandles samme møde

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. september 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har godkendt indstillingen pr. mail, idet udvalgets møde den 7. september 2011 er aflyst.

 

 

Overholdelse af servicerammen

I forbindelse med halvårsregnskabet 2011 er det forventede regnskab for serviceudgifterne opgjort, og der forventes en overskridelse på 15,9 mio. kr. af servicerammen i forhold til det oprindelige budget 2011 på serviceområderne.

 

Anlæg

Økonomi og Analyse har vurderet oversigten over anlægsarbejder og forudsætter generelt, at de bevillingsmæssige forudsætninger i projekterne overholdes. Budgetopfølgningen vedrørende anlæg giver derfor generelt ikke anledning til bemærkninger for så vidt angår anlægsudgifterne.

Der har indtil videre i 2011 være noget større anlægsaktivitet end i 2010, idet der pr. 31. juli 2011 er afholdt bruttoanlægsudgifter for knap 100 mio. kr., svarende til 25 pct. af bruttoanlægsbudgettet. Heraf er der afholdt udgifter for 46,8 mio. kr. til ældre- og plejeboligbyggerierne ud af et samlet bruttoanlægsbudget hertil på 121,9 mio. kr.

Der er i budgettet forudsat en række indtægter fra salg af jord og bygninger, skove, landbrugsarealer og havnearealer. Indtægterne i tidligere år er ikke indgået i den forventede takt, og der er dermed overført budgetter for salgsindtægterne til 2011, således at der i 2011 er et akkumuleret salgsbudget på ca. 70 mio. kr. Der følges op herpå i særskilte sager til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet der endnu ikke er indgået væsentlige indtægter fra salg i 2011.

For yderligere specifikation af de enkelte anlægsprojekter henvises til anlægsoversigten i bilag 3, som udviser det faktiske forbrug opgjort pr. 31. juli 2011.

 

Kvalitetsfonden

Kommunen skal egenfinansiere 50 pct. af investeringerne på kvalitetsfondsområderne for at kunne udnytte tilskuddet fra kvalitetsfonden. Bornholms Regionskommunes tilskud fra kvalitetsfonden i 2011 udgør 15 mio. kr. Herudover er der overført deponering fra tidligere år på 25,9 mio. kr., da kvalitetsfondsmidlerne ikke blev fuldt udnyttet i 2009 og 2010. Da de deponerede midler kan anvendes i 2011 er der reelt i alt 40,9 mio. kr. til rådighed i 2011. Heraf er der pt. disponeret 26,4 mio. kr., hvorfor der resterer 14,5 mio. kr. til brug for nye projekter.

Det korrigerede budget på kvalitetsfondsområderne udgør pt. i alt 52,7 mio. kr., hvoraf halvdelen 26,4 mio. kr., som nævnt finansieres af kvalitetsfonden. Heraf er der pr. 31. juli 2011 kun afholdt anlægsudgifter for 14,4 mio. kr., hvoraf halvdelen, eller 7,2 mio. kr., finansieres af kvalitetsfonden.

Eventuelle uudnyttede kvalitetsfondsmidler i 2011 skal deponeres og kan anvendes i efterfølgende år.

 

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2010/11 (LCP)

Samlet set forøges Bornholms Regionskommunes bloktilskud for 2011 med i alt 28.000 kr. hvoraf de 25.000 kr. tilføres kassen. Korrektioner som følge af Budgetgarantien i 2011 udgør i alt en tilførsel på 24,3 mio. kr. hvoraf 24,0 mio. kr. tilføres kassen, mens 262.000 kr. tilføres Jobcenter Bornholm og Borgercenteret, jf. bilag 4.

 

Midtvejsregulering 2011

Samlet set korrigeres indtægterne vedr. tilskud og udligning i budget 2011 med en mindreindtægt på 31,5 mio. kr.. Heraf vedrører 18,2 mio. kr. nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011, som tilsvarende reguleres på politikområde 07 på beskæftigelsesområdet vedrørende forsikrede ledige, samt 2,5 mio. kr. i LCP som vedrører regulering af overgangstilskud i 2011 i forbindelse med finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet. Endvidere endelig afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2010, som resulterer i en tilbagebetaling på 10,7 mio. kr., hvor der var regnet med en efterregulering på ca. 30 mio. kr. 

 

 

Samlet forventet regnskab 2010

Der er ikke udarbejdet en resultatopgørelse baseret på budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Resultatopgørelsen vil blive forelagt til næste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.

 

 

Konsekvenser for budget 2012

Bornholms Familiecenter merforbrug i 2011 forventes at udgøre 19,6 mio. kr. pr. 31. juli 2011.  Skønnet for merforbruget er nedjusteret til 17,7 mio. kr. i budgetopfølgning pr. august, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011. Der pågår fortsat et udredningsarbejde med henblik på at afdække konsekvenserne for 2012.

 

Der er i budgetforliget 2012-2015 aftalt en budgettilpasning til Psykiatri og handicap på 11,4 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 12,9 mio. kr. i 2015, der forventes at kunne dække det forventede merforbrug fremadrettet. 

 

Der er på den ikke-overførbare bevilling i budget 2012 og overslagsårene afsat 2 mio. kr. til høreapparater henholdsvis 3 mio. kr. til hjælpemidler og genoptræning, således at der er taget højde for et forventet merforbrug i 2012, svarende til niveauet i 2011. 

 

Der er i budgetforliget for 2012-2015 aftalt en budgettilpasning på 4 mio. kr. i 2012 og overslagsårene til Teknik og Miljø til merudgifter vedr. sne/nedbør.

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Det bør overvejes at reservere midler i budget 2012 i forhold til virksomhedernes ønsker til brug af opsparede midler, samt eventuelle forventede merforbrug, til imødegåelse af rammeoverholdelse på serviceområderne.

Fremadrettet bør brug af opsparede midler planlægges, således at det kan indgå i budgetlægningen af hensyn til overholdelse af servicerammen.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 37,6 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et samlet overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr. Når der tages højde for overskud, der kan konverteres 10,6 mio. kr. til anlægsmidler, forventes et samlet overskud på 51,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. i 2011.

 

På anlægssiden er der ud af anlægsbudget (netto) på 257,5 mio. kr. anvendt 79,6 mio. kr. pr. 31. juli 2011.

 

På finansieringssiden er tilskud og udligning reduceret med 31,5 mio. kr. som følge af reduceret bloktilskud i midtvejsreguleringen 2011. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 samt budgetgarantien indebærer en budgettilførsel på 265.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 (DOC)

2.
Bilag 2 Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 (PDF)

3.
Bilag 4 Lov- og cirkulæreprogram 2010/11 (PDF)

4.
Bilag 3 Anlægsoversigt pr. 31. juli 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

  møde

 6 Afrapportering af status for rente- og valutaswap i Schweizer-francs

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Regionskommunen har en rente- og valutaswap i Schweizer-francs (CHF). Kursen på CHF har stabiliseret sig efter beslutningen om, at binde kurserne op mod kursen for Euroen. Dette giver anledning til en drøftelse af hvorvidt swappen skal indfries helt eller nedbringes yderligere.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at det drøftes

 

a)     om der skal foretages en hel eller delvis nedbringelse af rente- og valutaswappen i CHF til dagskursen eller ved break even, eller

b)     om rente- og valutaswappen skal forblive uændret med henblik på en omlægning til et fysisk lån i CHF i Kommunekredit marts 2012

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Kursen følges og borgmesteren bemyndiges til at handle, hvis kursen nærmer sig break even, som indtræffer ved kurs 590.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet i august 2011, at nedbringes swappen med 1/3 ved kurs 625. Dette er sket, og kursen er pr. 9. september nede i kurs 617. Break even vil indtræffe ved kurs 607, hvor markedsværdien vil være på ca. 2 mio. kr.

 

Der er ingen ekstra omkostninger til gebyrer forbundet med en indfrielse før tid.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Budget 2012, 1. behandling

00.30.00Ø02-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2012, som er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august 2011.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget for 2012 oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2012 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Borgerlisten, Liberal Alliance og løsgænger Jacob Kjøller på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august 2011.

 

Alle beløb er anført i 2012 priser med mindre andet er angivet.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Budgetarbejdet for 2012 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2012 i budget 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budget- og aftalevejledningen for 2012 den 19. januar 2011. Samtidig udmeldte Økonomi- og Erhvervsudvalget en budgetrammereduktion på i alt 30,0 mio. kr. (2011 pl), fordelt i 2012 med 10,8 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 12,0 mio. kr. til Socialudvalget, 1,1 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 2,4 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 2,5 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,1 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Ved vedtagelsen af budget 2011 blev det for 2012 besluttet, at der skulle arbejdes med at tilvejebringe effektiviseringer for 20 mio. kr. Den administrative effektiviseringsproces resulterede i effektiviseringer for 10,1 mio. kr., som Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte til behandling i udvalgene den 13. april 2011.

 

På samme møde den 13. april udmeldte Økonomi- og Erhvervsudvalget en revideret rammereduktion, hvor der blev taget højde for de fremsendte effektiviseringsforslag på udvalgsområderne, samt ekstraordinært også demografikorrektionen baseret på befolkningsprognosen 2011. Den reviderede rammereduktion blev fastholdt på 30,0 mio. kr. (2011-pl), men med en revideret fordeling på udvalgsniveau på 7,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 14,3 mio. kr. til Socialudvalget, 0,0 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 3,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 3,1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,5 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Den 26. april afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 1 om præcisering af visionerne fra sidste år for valgperioden samt fagudvalgenes oplæg til mål for 2012.

 

Fagudvalgene har fremsendt deres budgetbidrag den 15. juni. Budgetbidragene er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding af rammereduktioner og drøftelserne på budgetseminar 1. Budgetbidragene er medio juni sendt i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i virksomhederne. Høringssvar og udtalelser i øvrigt indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august.

 

Den 21. juni afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 2, hvor emnet var en foreløbig status på økonomien for 2012 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt en drøftelse af udvalgenes budgetbidrag.

 

Den 11. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2012 m.fl. år.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 29. og 30. august. På seminaret indgik kommunalbestyrelsen forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til budget for 2012 m.fl. år til 1. behandlingen.

 

I henhold til budget- og aftalevejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminar 3 og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomhed. Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 26. september.

 

 

 

 

 

 

Budgetforslaget for 2012 m.fl. år

Budgetforslaget for 2012 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2 – 4.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budget 2012:

Skatteprocenten fastholdes på 25,9 pct. og grundskyldspromille fastholdes ligeledes uændret på 33,41 promille.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for skatteindtægterne og beregning af tilskud og udligning.

Der optages lån for i alt 198,7 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 51 mio. kr. vedr. administrationsbygning, 11,8 mio. kr. vedr. anlæg på kvalitetsområderne, 125,9 mio. kr. vedr. plejeboliger og 10 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, ældreområdet og vedr. hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Fagudvalgene har konkretiseret kommunalbestyrelsens visioner i en række mål. Disse mål fremgår af budgetbemærkningerne på politikområderne. Budgetbemærkningerne vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Budgetforliget 2012

På budgetseminaret den 29. og 30. august indgik kommunalbestyrelsen forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til budget for 2012 m.fl. år til 1. behandlingen. Forligsemnerne fremgår af bilag 7.

 

Takster

Forslaget til takster for 2012 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Taksten på dagpasningsområdet er anført i 2011 priser, og vil blive genberegnet til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten på udvalgsniveau fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på politikområde- og budgetområdeniveau forud for kommunalbestyrelsens budgetseminar ultimo august, som indgår i materialet til budgetseminaret. Budgetbemærkningerne vil blive opdateret, således at de kan indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til onsdag den 27. september 2011 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Analyse med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oea@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Bilag 1 Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bilag 2 Bevillingsoversigt (PDF)

3.
Bilag 3 Hovedoversigt (PDF)

4.
Bilag 4 Investeringsoversigt (PDF)

5.
Bilag 5 Takstoversigt (PDF)

6.
Bilag 6 Den kirkelige ligning (PDF)

7.
Bilag 7 Budgetforligsemner 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Regnskab for 1. halvår 2011

00.32.12Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2011 fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- at regnskabet for 1. halvår 2011 godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen fra 2011 aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2011 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

              inkl. en analyse/vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til det

              oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                 Inkl. bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem det forventede årsresultat

                 set i forhold til det oprindeligt budgetterede

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 11,8 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 30,4 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår opgøres dermed til et underskud på 18,6 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2011 udviser et underskud på
253,4 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2011 er et underskud på 53,0 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2011 bliver dermed et merforbrug på 306,4 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2011

Tillægsbevilling
1. halvår 2011

Halvårsregnskab 2011

Forventet
regnskab
2011

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.540.471

-81.180

-1.344.421

-2.590.187

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.520.405

159.130

1.278.599

2.603.208

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

2.241

 

302

2.241

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-17.825

77.950

-65.520

15.262

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 Ialt

113.157

60.671

53.712

238.127

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

95.332

138.621

-11.809

253.389

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

37.104

12.792

30.365

52.956

RESULTAT IALT

132.436

151.413

18.556

306.345

 

De numeriske store afvigelser skal bl.a. forklares i følgende forhold.  

Det primære driftsresultat er opgjort for hele året til at udgøre et underskud på godt 15 mio. kr, mod et halvårsregnskabsresultat på plus 65 mio. kr. I dette skal der iagttages en række forhold

Da alle årets ejendomsskatter indtægtsføres i januar/februar måned, giver den en relativ høj indtægt i første halvår, sammenholdt med helårsforventningen. Ejendomsskatterne udgør ca. 112 mio. kr., hvoraf halvdelen ca. 56 mio. kr. fremadrettet skal periodiseres til andet halvår.  Derudover er der i det forventede årsresultat på indtægtssiden indregnet en forventet negative midtvejsregulering på ca. 30 mio.kr., der falder i december. Når der tages højde for disse to forhold svarer helårseffekten på indtægtssiden til det dobbelte af halvårseffekten.

 

For så vidt angår driftsudgifterne er det i ØA – qua det er første gang organisationen registrerer halvårsregnskab - en formodning om, at ikke alle relevante udgifter for 1. halvår er bogført på første halvår. Dette vurderes at være en medvirkende forklaring på forskydningen størrelsesordenen -20 mio.kr. fra 2. halvår til 1. halvår.

 

Den helt overvejende grund til ” en manglende relativ fordobling ” mellem det forventede årsregnskab og halvårsregnskabet skyldes det forventede anlæg. Således er det angivet, at der forventes gennemført anlæg for i størrelsesordenen 185 mio. kr. i andet halvår 2011. En væsentlig faktor her er plejehjemsbyggeriet, men også udgifter til ny forbrænding og deponi på BOFA, anskaffelse af nye busser til BAT, Mulighedernes land, samt etablering af ny ringvej i Rønne, påvirker udgifter betragteligt. Hertil kommer, at der i det forventede regnskab ikke er taget højde for det forventede salg af bl.a. havneområder, mv.

 

Alt i alt er det nødvendigt at henlede opmærksomheden på det indberettede resultat ikke giver udtryk for finansieringssiden, idet der på anlægsområdet i betragtelig grad er tale om lånefinansiering, og tilskud af forskellig art, hvilket ikke er opgjort i indberetningen.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2011, henvises der til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til det oprindeligt budgetterede.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Regnskabsopgørelse (PDF)

2.
Regnskabsoversigt (PDF)

3.
Bemærkninger til halvårsregnskab 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Samling af administrationen

00.15.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27.januar 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med yderligere analyse vedrørende en samling af administrationen.

 

Der foreligger nu analyse, som er udarbejdet af Rambøll.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at der tages stilling til samling af administrationen, og henviser i den anledning til analysen fra Rambøll A/S

 

b)     at beslutningen sendes i høring i kommunens Hoved-MED

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Anbefaler at administrationen samles og at beslutningen sendes i høring i Med-Hovedudvalget.

Bjarne Hartung Kirkegaard, Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke, idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Liste V og liste K foreslår at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, hvori indgår flere scenarier med udgangspunkt i anvendelse og optimering af nuværende bygningsmasse, med varierende grader af decentral kommunal administration.

 

Beslutningsgrundlaget tager udgangspunkt i en vurdering af hvilke administrative faglige funktioner der, med fordel kunne samles.

For så vidt angår bygningsmassen, tages udgangspunkt i de allerede udarbejdede 10-årige vedligeholdelsesplaner, tilføjet de forhold der af hensyn til arbejdsmiljø og tilgængelighed vurderes som lovpligtige eller på anden måde anses for nødvendige.

 

For forslaget stemte 8 (liste V, liste K), imod stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller).

For indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med tilføjelsen, at administrationen samles ét sted, stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller), imod stemte 8 (liste V, liste K).

Liste V og liste K ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet:
Liste V og liste K kan ikke medvirke idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration. 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Udgår.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

at ud fra en økonomisk tilgang indstilles, at Landemærket udbygges og renoveres med henblik på samling af administrationen.

I den forbindelse henvises til supplerende bemærkninger, hvor der er en vurdering af henholdsvis Ullasvej og Landemærket, men der henvises også til udtalelsen fra Med-Hovedudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen afventer deres stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.


Sagsfremstilling

Den endelige analyse vedrørende samling af administrationen forligger nu fra Rambøll foreligger nu. Det er en fyldestgørende analyse, som kan danne grundlag for kommunalbestyrelsen beslutning.

 

Bornholms Regionskommune valgte i forbindelse med sammenlægning af de fem tidligere kommuner og amt at placere administrationen fordelt på alle de tidligere rådhuse/administrationsbygninger, samt yderligere lokationer relateret til virksomhedsdannelserne.

 

Samling af administrationen skal på den ene side ses i lyset af at understøtte processen for effektivisering i Bornholms Regionskommune, men dernæst også, at identificere fordele og ulemper ved samling forskellige modeller for en fremtidig fysisk placering af de administrative funktioner.

 

Rambøll har analyseret i forhold til organisatoriske og personalemæssige faktorer, altså med udgangspunkt i en række faktorer, som beskriver forhold der påvirker medarbejdere, ledelse, produktivitet og effektivitet.

 

Hertil kommer den økonomiske analyse, som er med henblik på en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de valgte modeller. heri indgår vurdering af engangsudgifter, løbende udgifter, anlægsinvesteringer etc.

 

Rambølls anbefalinger

Det må på baggrund af analysen fra Rambøll konkluderes, at såvel de organisatoriske og økonomiske fordele er til stede for en sammenlægning af administrationen. Analyses fremhæver følgende:

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive personalemæssige løsning, vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive organisationsrelaterede løsning vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

 

 

Yderligere bemærkninger

Udover disse faktorer skal henvises til evalueringen af administrationsprojektet, som klart anviste personalets ønske om en samling af administrationen. Heri kan udledes et bidrag til holdninger, værdier og ønsker, men også viden om fordele og ulemper.

 

 

 

Det skal generelt bemærkes, at flere af de kommunale administrationsbygninger er endda meget utidssvarende, og heller ikke er handicapvenlige.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til analyse fra Rambøll.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

MED-Hovedudvalget, høringssvar den 15. august 2011:

MED-Hovedudvalget har drøftet samling af administrationen ad flere gange igennem flere år og har anbefalet en samling. MED-Hovedudvalget anbefaler fortsat en samling af administrationen.

 

Hvis MHU skal pege på en placering af en samlet administration vil Rønne ud fra en demografisk og økonomisk tilgang være det naturlige valg - med udbygning ved Ullasvej ud fra en trafikal betragtning.

 

MHU er bevidst om at en samling af administrationen kan generere en større rationalisering end skitseret i rapporten og anbefaler derfor en involvering af medarbejderne i det videre arbejde med en samling af administrationen.

 

Så snart der er truffet beslutning om en samling af administrationen, sætter kommunaldirektøren processen med organisationstilpasningen i gang. Udgangspunktet er, at besparelser på personaleområdet skal kunne ske via naturlig afgang, som dog ikke er en garanti.

 

 

Supplerende bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011 og Kommunalbestyrelsen, den 22. september 2011

Nedenfor gennemgås kort en vurdering af placering af en samlet administration på henholdsvis Landemærket og Ullasvej, som fordeler sig på følgende parametre:

 

  1. Økonomi
  2. Salg af eksisterende ejendomme
  3. Fysisk planlægning
  4. Infrastruktur
  5. P-plads
  6. Mulighed for udvidelse

 

Ad.1. Med hensyn til økonomien er anlæg i henhold til rapport fra Rambøll estimeret til:

 

Ullasvej

Nybyggeri                                                  161,4      mio. kr.

Renovering                                                   19,3      mio. kr.

Salg af eksisterende ejendomme                    20,6      mio. kr.

I alt                                                           161,4      mio. kr.

 

Landemærket

Nybyggeri                                                  152,4      mio. kr.

Renovering                                                   19,3      mio. kr.

Salg af eksisterende ejendomme                    20,2      mio. kr.

I alt                                                           151,5      mio. kr.

 

Anlægsmæssigt er Landemærket 9,9 mio. kr. billigere end Ullasvej.

 

Med hensyn til økonomien er besparelsen på driften årligt i henhold til rapport fra Rambøll estimeret til:

 

Ullasvej

Drift                                                               4,0      mio. kr.

Løn m.v.                                                         8,3      mio. kr.

I alt                                                             12,3      mio. kr.

 

Landemærket

Drift                                                               4,5      mio. kr.

Løn m.v.                                                         8,3      mio. kr.

I alt                                                             12,8      mio. kr.

 

De 8,3 mio. kr. er i budgetforliget estimeret til 10,0 mio. kr.

 

Effektiviseringspotentialet er på Landemærket 0,5 mio. kr. større årligt end Ullasvej.

 

 

Ad.2. Salg af eksisterende ejendomme

Selve økonomien i salget er gengivet ovenfor og Rambøll mener det er med udgangspunkt i en forsigtig bedømmelse.

 

Der vil givet være muligheder for afhændelse af begge ejendomme, men ud fra en vurdering af fremtidig anvendelse af de eksisterende bygninger, i henhold til gældende fysisk planlægning, er der umiddelbart flere muligheder for afhændelse af bygningerne på Ullasvej.

 

 

Ad.3. Fysisk planlægning

Ved begge lokationer, vil der som udgangspunkt skulle udarbejdes lokalplaner, og af hensyn til ændringens karakter også kommuneplantillæg.

 

 

Ad.4. Infrastruktur

I forhold til infrastruktur ligger Landemærket væsentligt mere centralt end Ullasvej.

 

Ved en placering på Landemærket skal planlægges for afvikling af mere trafik i området, særlig morgen og eftermiddag, men også i forbindelse med mødevirksomhed.

 

Ved Ullasvej skal planlægges for afvikling af yderligere offentlig transport.

 

 

Ad.5. P-plads

I begge alternativer vil man kunne tilfredsstille behovet for P-pladser. Der er dog grundet det større areal i forbindelse med Ullasvej, åbenlyst mere plads, også til flere P-pladser.

 

 

Ad.6. Mulighed for udvidelse

I begge alternativer vil man kunne tilfredsstille behovet for udvidelse. Der er dog grundet det større areal i forbindelse med Ullasvej, åbenlyst mere plads, også til større udvidelse.

 

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Analyse - samling af administrationen Bornholms Regionskommune (DOC)

2.
Bilag til analysen - Data (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010

00.30.10Ø09-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-08-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2011, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal koordinere og godkende anvendelsen af overførte midler fra 2010. Der er fremsendt en række ansøgninger fra virksomhederne om anvendelse af overførte midler til udvalgets godkendelse

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at anvendelse af overførte midler fra 2010 godkendes om anbefalet af direktionen, og

b)     at der for fremtidige ansøgninger, der kan kategoriseres som anlæg, kan fremsendes sager om anlægsbevillinger uden Økonomi- og Erhvervsudvalgets forudgående godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august 2011:

Udsat og genoptages på udvalgets møde den 14. september 2011.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen godkendt.
I forbindelse med overførslen for Teknik & Miljø er fortolkningen af anbefalingen, at det overførte underskud på 4,07 mio. kr. finansieres af det overførte overskud på Vej & Park samt RKR-Service. De resterende 1,83 mio. kr. afventer senere stillingtagen.

Sagsfremstilling

Virksomhederne har fremsendt ansøgninger om anvendelse af overførte midler fra 2010. Ansøgningerne er samlet i bilag 1, hvoraf direktionens anbefalinger om godkendelse eller afslag også fremgår.

Ansøgningerne på Socialudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets områder har været behandlet i fagudvalget. Udvalgenes anbefalinger fremgår ligeledes af bilag 1.

Ansøgningerne på Børne- og Skoleudvalgets og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område har ikke været behandlet i fagudvalgene. Der er ikke indkommet ansøgninger på Beskæftigelsesudvalgets og Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

 

Der er i alt fremsendt ansøgninger for 15,8 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler ansøgninger for i alt 9,3 mio. kr. godkendt. Disse anbefalede ansøgninger fordeler sig med

·         5,3 mio. kr. hvor udgifterne allerede er afholdt og hvor et afslag vil betyde, at virksomheden skal finde tilsvarende besparelser på indeværende års budget,

·         1,225 mio. kr. som godkendes afholdt via driften, og

·         2,775 mio. kr. som godkendes afholdt som anlægsudgifter, hvorved serviceudgifterne ikke påvirkes af forbruget. Der skal efterfølgende godkendes anlægsbevillinger i kommunalbestyrelsen.

Direktionen har ved vurderingen af, hvilke ansøgninger der anbefales, lagt vægt på, at der er tale om enkeltstående udgifter i forlængelse af politiske beslutninger, udgifter i forlængelse af trepartsaftalen samt om der generelt er tale om mindre beløb. Desuden er ansøgninger, der kan kategoriseres som anlæg, generelt anbefalet godkendt.

 

Herudover har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at overføre overskud fra 2010 fra Vej og Park Bornholm og RKR-service til Teknik & Miljø på i alt 5,9 mio. kr., begrundet i ekstraordinære udgifter til snerydning. Dette fremgår ikke af bilag 1.

Da Teknik & Miljø har et overført underskud på 4,07 mio. kr. er det en budgetudvidelse i 2011 på 1,83 mio. kr. på Teknik & Miljø. Direktionen anbefaler, at Teknik & Miljø som udgangspunkt overholder budgettet i 2011, idet nettooverførslen reserveres til eventuelle helt ekstraordinære udgifter til snerydning sidst på året.

 

Direktionen indstiller ansøgninger for i alt 5,5 mio. kr. til afslag jf. bilag 1, fordelt med 2,9 mio. kr. hvor det vurderes at udgifterne kan udskydes til 2012, og 2,6 mio. kr. som bør holdes inden for driftsbudgettet for 2011.

Direktionen har ved vurderingen af ansøgningerne til afslag lagt vægt på, om udgiften kan udskydes til 2012, og dermed eventuelt budgetteres i 2012, eller om der er tale om løbende drift, herunder tilpasninger, der må forventes afholdt inden for det vedtagne driftsbudget.

Det skal bemærkes, at direktionen har anbefalet afslag på en række af de ansøgninger, som fagudvalgene har anbefalet godkendt.

 

Det er meddelt virksomhederne, at Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler ansøgninger om anvendelse af overførte midler i august og igen i oktober. Direktionen har været tilbageholdende med anbefalinger om godkendelse af ansøgninger, og derfor vil ansøgninger der får afslag i denne omgang indgå i sagen igen i oktober.

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede ansøgninger bevirker et forbrug på serviceudgifterne på 6.625 mio. kr., hvilket kan holdes inden for den afsatte pulje til delvis imødegåelse af eventuelle forbrug af overførte midler.

Der er pt. ikke overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af forbrug af overførte midler fra 2010. Økonomi og Analyse gennemførte primo juli en runde med virksomhederne med henblik på kvalificering af det forventede merforbrug, som næsten blev halveret. Det forventes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 kan gives et samlet overblik over 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Virksomhederne har fremsendt ansøgninger om anvendelse af overførte midler fra 2010. Ansøgningerne er samlet i bilag 1, hvilket har været drøftet i Økonomi- og erhvervsudvalget den 24. august. Med udgangspunkt heri er bilaget opdateret – bilag 5. Der er ikke indkommet ansøgninger på Beskæftigelsesudvalgets område.

 

Der er i alt fremsendt ansøgninger for 39,1 mio. kr., hvoraf det anbefales at ansøgninger for i alt 29,97 mio. kr. godkendt. Disse anbefalede ansøgninger fordeler sig med

·         11,5 mio. kr. hvor udgifterne allerede er afholdt og hvor et afslag vil betyde, at virksomheden skal finde tilsvarende besparelser på indeværende års budget,

·         11,4 mio. kr. som godkendes afholdt via driften, og

·         7,1 mio. kr. som godkendes afholdt som anlægsudgifter, hvorved serviceudgifterne ikke påvirkes af forbruget. Der skal efterfølgende godkendes anlægsbevillinger i kommunalbestyrelsen.

 

Der indstilles ansøgninger for i alt 5,1 mio. kr. til afslag jf. bilag 5, fordelt med 2,5 mio. kr. hvor det vurderes at udgifterne kan udskydes til 2012, og 2,6 mio. kr. som bør holdes inden for driftsbudgettet for 2011.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2011

1.
Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010 (PDF)

2.
Budgetopfølgning pr. 30.04.2011 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

3.
Budgetopfølgning pr. 31.05.2011 til Socialudvalget (DOC)

4.
Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010 - TMU (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

5.
Anvendelse af overførte midler fra 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Bornholms Varme A/S - Ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har den 1. september 2011 på vegne af Bornholms Varme A/S ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 46,75 mio. kr. til endelig finansiering af overtagelsen af fjernvarmenettet til Sorthat/Muleby og Nyker.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives kommunegaranti til optagelse af et 25-årigt lån på 46,75 mio. kr. optaget i KommuneKredit til overtagelse af ledningsnettet til Sorthat/Muleby og Nyker.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Varme A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for endelig finansiering af overtagelse af fjernvarmenettet inkl. transmissionsledninger til Sorthat/Muleby og Nyker fra OK Entreprise ApS, som har stået for etableringen. Overdragelsen sker i henhold til overdragelsesaftale af 31. marts 2009, og er de sidste etaper i overdragelsesaftalen.

Der søges om en garanti for et lån på 46,75 mio. kr., idet der samtidig indfries en byggekredit på 42 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har garanteret for den 26. november 2009.

Projektet er blevet dyrere, fordi der er kommet 403 tilslutninger mod budgetteret 350 tilslutninger. Det har betydet øgede udgifter til flere stikledninger og længere hovedledning. Bornholms Varme anfører, at det øgede antal tilslutninger vil være med til at give fjernvarmeområdet en sundere økonomi, som i sidste ende betyder lavere priser for forbrugerne.

Med afslutningen af de sidste etaper har anlægsudgifterne udgjort 94,65 mio. kr. til det samlede fjernvarmenet til forsyning af Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker. Kommunalbestyrelsen har tidligere givet kommunegarantier til de første etaper på i alt 47,9 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti har umiddelbart ikke konsekvenser for kommunens økonomi, idet det ligger inden for lånebekendtgørelsens rammer at give garantier til anlægsudgifter på varmeforsyningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Oversigt over afgivne garantier ultimo september 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret og Plejecenter Aabo

82.07.00S05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret (NMC) og Plejecenter Aabo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret og Plejecenter Aabo

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 300.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og –centres overførte driftsoverskud fra 2010 og med 300.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)      at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Elevatorerne både på Aabo og NMC kan ikke repareres yderligere.

Elevatoren på NMC står til udskiftning inden for den næste måned, da elevatoren ikke fungerer eller kan transportere personer eller gods uden at gå i stå midt mellem etagerne.

Elevatoren på Aabo skal udskiftes inden årets udgang, idet der også her er risiko for totalt nedbrud. Yderligere lever elevatoren ikke op til sikkerhedskrav vedrørende døråbninger og tilkald.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilbud på udskiftning på henholdsvis 350.000 kr. til ny elevator på NMC og 250.000 kr. til ny elevator på Aabo.

 

Udgiften på i alt 600.000 kr. kan finansieres med 50 pct. eller 300.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og -centres overførte driftsoverskud fra 2010 på i alt 2,2 mio. kr. og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm

82.07.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 500.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm.

Døgnplejen Bornholm anmoder nu om anlægsbevilling hertil, således at projektet kan igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg  i Døgnplejen Bornholm, idet  anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Nødkaldeanlægget i Døgnplejen Bornholm skal udskiftes og opdateres, da anlægget er forældet, og der bl.a. ikke kan rekvireres IT-support eller reservedele til anlægget.

 

Der pågår pt. et EU-udbud ift. kaldeanlæg og nødkaldeanlæg, idet den samlede anlægsudgift forventes at overskride de givne EU-regler.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2011 til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm. Udgiften til nødkaldeanlæg forventes at kunne finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og -centre

82.07.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 1.900.000 kr. til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre.

Bornholms Plejehjem og –centre anmoder nu om anlægsbevilling hertil, således at projektet kan igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.900.000 kr. til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Et eksisterende kaldeanlæg skal udvides og opdateres på en række af virksomhedens decentrale plejecentre, da flere af plejecentrenes eksisterende anlæg er forældede, og der bl.a. ikke kan rekvireres IT-support eller reservedele til disse anlæg. 

Det skal bemærkes, at anlægsprojektet ikke omfatter byggeriet på Snorrebakken, etape I og II.

 

Der pågår pt. et EU-udbud ift. kaldeanlæg, idet den samlede anlægsudgift forventes at overskride de givne EU-regler.

 

 

.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.900.000 kr. i budget 2011 til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre. Udgiften til kaldeanlæg forventes at kunne finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby

82.07.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om en anlægsbevilling på 1.750.000 kr. til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby, Bakkebo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.750.000 kr. til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler på Bakkebo i Aakirkeby

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 875.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 875.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011:

Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

Sagsfremstilling

Bornholms Plejehjem og -centre har ansvaret for bygninger, drift og vedligeholdelse af de lokaler som Døgnplejen Bornholm benytter i Aakirkeby – herunder bygningen Bakkebo.

 

Døgnplejen Bornholm har i gennem de sidste år samlet flere funktioner og team på midten af Bornholm, på Doktorbakken i Aakirkeby, tæt på Plejecenter Aabo. Døgnplejen Bornholm benytter Plejecenter Aabos personalefaciliteter, men har på Bakkebo grupperum til i alt 40 – 60 medarbejdere dagligt. Dette medfører et stort flow af medarbejdere ud og ind af døren dagligt, hvilket boligen ikke er gearet til med anlagte parketgulve o.l.

Ligeledes er der ingen isolering, vinduerne er utætte, taget er utæt, hvilket medfører, at det er vanskeligt at holde en acceptabel rumtemperatur for bl.a. de administrative medarbejdere, der har deres ophold i boligen det meste af dagen. Arbejdstilsynet har givet anmærkninger, og hvis der ikke sker forbedringer, vil Bornholms Regionskommune blive pålagt pligt til forbedringer inden for nærmeste fremtid.

Medarbejderne giver klart udtryk for, at de arbejdsmiljømæssige forhold giver fysiske gener, især i forhold til kulde og træk. Gulvet kan ikke røres rent – rengøringspersonalet beretter om træsplinter ved vask af gulvene. Der er væsentlige trækproblemer – lokalerne kan ikke opvarmes til mere end 17o – 18 o om vinteren, og yderligere er der fugtproblemer.

Der er ikke afsat midler til renoveringsudgifter i denne størrelsesorden i Bornholms Plejehjem og –centres budget.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø er blevet anmodet om hjælp til at vurdere udgiften til udskiftning af tag/isolering, vinduer og gulv. Vurderingen fra Teknik & Miljø afventes, men Bornholms Plejehjem og –centre skønner, at udskiftning af tag/isolering vil beløbe sig til ca. 1,0 mio. kr. Udskiftning af gulv og vinduer anslås til ca. 750.000 kr.

 

Udgiften på i alt 1.750.000 kr. til renovering af Bakkebo i Aakirkeby foreslås finansieret med 50 pct. eller 875.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og tilsvarende med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje udgør pt. 3.245.108 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Ansøgning Bakkebo (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Overdragelse af idrætshallen i Klemensker

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nords afdeling i Klemensker er det foreslået, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder.

Forslaget har været til høring i Skole Nord, hvor både MED-udvalg og skolebestyrelse anbefaler, at Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. Bornholms Idrætsråd er også positiv overfor en overdragelse af hallen til Bornholms Idrætsområder, under forudsætning af, at brugerne ikke stilles ringere og serviceniveauet ikke falder.

Indstillingen er anbefalet af Børne- og Skoleudvalget 16. august 2011 og af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At idrætshallen i Klemensker overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At driftsbudgettet til Klemenskerhallen overføres til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

c)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne i Klemensker.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at en overdragelse af hallen også inkluderer driften af gymnastiksalen i vintersæson 2011/12.

 

Overdrages idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at Bornholms Idrætsområders medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end i dag, hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

Dette forslag har Skole Nord ikke kunnet bakke op om, hvorfor der vil skulle afholdes et møde med lokalområdet om forslaget, før det evt. videresendes til ØKE.

 

En overdragelse af hallerne i både Klemensker og Hasle til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle (budget 2011). Beløbet fordeler sig således:

Klemenskerhallen             664.894,00

Haslehallen                    609.591.00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Høringssvar Skole Nord MEDudvalg (DOC)

2.
Høringssvar Skole Nord skolebestyrelse (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Anlægsbevilling til udvidelse af Bofas deponikapacitet

07.03.11S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som forudsagt i ”overgangsplan for deponeringsanlæg, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne” der blev udarbejdet i marts 2003, er Bofas eksisterende deponikapacitet ved at være opbrugt og det er nødvendigt med en udvidelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

     at der gives en anlægsbevilling på 12.500.000 kr. til udvidelse af Bofas deponikapacitet, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

at anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån, idet ydelserne kan afholdes inden for det nuværende budgets rammer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, prioriterede Kommunalbestyrelsen at afsætte 12,5 mio. kr. til en udvidelse af deponikapaciteten, finansieret ved optagelse af lån.

 

Med den foreslåede udvidelse, vil det være muligt at klare tilkørsel af deponeringsegnet affald til og med 2019, hvor det vil være nødvendigt med endnu en etape. Deponiudvidelsen bevirker i øvrigt, at det vil være nødvendigt at flytte modtageplads for haveaffald – hvilket netop er gennemført.

 

Udvidelse af deponikapaciteten vil sikre samme serviceniveau som hidtil. Alternativet hertil vil være at deponeringsegnet affald fra de bornholmske erhvervsvirksomheder og containerpladser skal transporteres til deponier i det øvrige Danmark – hvilket både økonomisk og miljømæssigt vil være omkostningstungt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 12.500.000 kr., finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån når anlægsprojektet er afsluttet. I den mellemliggende periode anvendes midler fra kommunens kassebeholdning.

Anlægsprojektets afskrivnings- og rentemæssige konsekvenser vil være indeholdt i de fremtidige deponitakster, som er underlagt ”Kommunalbestyrelsens mål vedrørende takster/gebyrer for affaldsbehandling”. De driftsmæssige udgifter eksklusive afskrivninger og renter vil være som hidtil, hvorimod de afskrivnings- og rentemæssige konsekvenser ved investeringen fremgår af nedenstående tabel under afledte driftsudgifter. Investeringen forventes ikke at påvirke den nuværende deponitakst.

 

Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau

 

2011

2012

2013

2014

Anlæg

12.500

0

0

0

Drift

125

1.825

1.775

1.725

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Endelig vedtagelse af lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen

01.02.05P16-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

18

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle har nu været i 8 ugers offentlig høring fra den 13. april 2011 til den 8. juni 2011. Der er i perioden indkommet i alt 5 bemærkninger/indsigelser til planen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplanen vedtages med de nævnte ændringsforslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 058 for et sommerhusområde ved Tofte har hovedsagelig til formål, at ophæve den eksisterende lokalplan 07-03 og del af lokalplan 07-04 samt ophæve to deklarationer. Lokalplanen giver mulighed for, at områdets hotellejligheder kan overgå til sommerhusstatus og at området kan udstykkes i enkeltparceller. Hele lokalplanområdet indgår herefter i et naturligt sammenhæng, både vejførings- og beliggenhedsmæssigt.

 

Indsigelser/bemærkninger

1. Karen Lunden og Asbjørn Jakobsen (Skovkanten 1)

A.  Ønsker i forbindelse med vedligeholdelse af skoven tilladt hegning af nyplantninger,
således at rådyrene ikke kan æde de spæde træer. Ønsker at arealer op til 1000m2 skal kunne hegnes i op til 10 år.

B.  Ønsker ikke at udstykning i delområde 2 skal kunne udstykkes ned til 1200 m².

 

 

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Indsigelsen bør imødekommes delvist, da det er korrekt, at det kan være problematisk at få træer i vækst uden beskyttelse for rådyr.

B.      Indsigelsen bør ikke imødekommes, da udstykninger på minimum 1200m2 også er tilladt i den hidtil gældende lokalplan 07-04, og denne grundstørrelse er almindeligt i sommerhusområder.

 

2. Oluf Vingborg (Jydegårdsvej 11)

Gør opmærksom på at vejføringen ikke er korrekt tegnet på kortbilagene.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Det er rigtigt at vejene vises lidt forkert og det forventes at blive rettet ved næste revision af vejkortene. Det har ingen betydning for grundejer da vejene i kortbilagene kun er vist for at illustrere.

 

3. Lis Engell (Skovkanten 4)

A.  Gør opmærksom på at bebyggelsen i område 1 består af 3 hustyper og ikke 2 hustyper.

B.  Mener at der i område 1 skal være mulighed for at udbygge den enkelte feriebolig med en carport/udhus. (har selv en carport)

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Det offentliggjorte lokalplanforslag nævner ikke antal hustyper (bemærkningen stod i forbindelse med et udkast til lokalplanforslaget som ejerforeningen havde kommentar til).

B.      Indsigelsen imødekommes ikke, da det er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalforslaget at området ikke bør bebygges yderligere, da det i forvejen er tæt bebygget og forsat skal bære præg af en spredt sommerhusbebyggelse i skovområdet. Derfor tillades yderligere bebyggelse ikke jf. § 4.1. Ejerforeningen i delområde 1 har medvirket ved udarbejdelse af lokalplane og har ikke haft bemærkninger til denne bestemmelse i lokalplanen.

 

4. Annelise Iversen (Skovkanten 34)

A.  Indsiger mener, at den nugældende bebyggelsesregulerende deklaration fra 13.07 1964 ikke er blevet fulgt, heller ikke med vedtagelse af de gældende lokalplaner 07-03 fra 1989 og 07-04 fra 1991. Der er en udstykningsplan fra 1964 man kunne have valgt at følge, da man skulle udbygge området. Ligeledes har man ødelagt den fredede del midt i området på 0,9 ha., da man byggede og anlagde vejene.

B.  Indsiger mener, at deklaration fra 13.10 1998, der er en opstramning af lokalplan 07-03, som bl.a. forhindrer en udstykning af området og forbud mod bebyggelse af vandland skal overholdes af kommunalbestyrelsen som påtale berettiget.

C.  Indsiger gør opmærksom på fejl i matrikel nr. på kortbilag 1 og korrektion i redegørelsen på s.7.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Formålet med denne nye lokalplan er netop at få ryddet op i de gældende lokalplaner og deklarationer, da de ikke stemmer overens, se også lokalplanens redegørelse s.9 hvor det er nærmere beskrevet.

 

A.     Den nævnte deklaration fra 1964 ophæves i § 12 ved lokalplanens endelige vedtagelse for ikke at have modstridende bestemmelser. Bestemmelserne i den nye lokalplan er en kombination af deklarations og de gældende lokalplaners bestemmelser.
Der er en lille del af den bebyggelsesregulerende deklaration, hvor i der indgår et fredet område. Halvdelen af dette område er beliggende i delområde 2, hvor det er udlagt til fredskov og den anden del er beliggende i delområde 1, hvor yderligere bebyggelse ikke tillades. Derfor ophæves denne del af den bebyggelsesregulerende deklaration også, da der i dette område ikke kan bygges yderligere og skovarealet vedligeholdes jf. §§ 4.1 og 8.1 efter lokalplanens vedtagelse og derfor ikke ændrer noget i forhold til den bebyggelsesregulerende deklaration.

B.      Der tales om en deklaration fra 1998, der er udformet som supplement til den nugældende lokalplan 03-07. Da denne lokalplan ophæves ved den nye lokalplans endelige vedtagelse, aflyses også denne deklaration, fordi den del der omhandler udstykning er i strid med den nye lokalplan. Det er kommunen der er påtaleberettiget og kommunen kan derfor til en hver tid aflyse deklarationen. Deklarationen indføjes dog i § 12, så den bliver aflyst ved endelig vedtagelse af denne plan.

C.     Matrikelnumrene på kortbilaget samt tilføjelse af vejnavn rettes til i den endelige plan

 

5. Ulla og Jens Riis (Jydegårdsvej 17)

A.  Gør opmærksom på at deres ejendom ikke hører ind under ejerforeningen Rubinsøen og heller ikke er omfattet af deklarationen fra 1964. De ønsker ikke at være en del af den nye lokalplan.

B.  De ønsker at det skal være tilladt at sætte vildthegn op for at beskytte nye træer ved vedligeholdelse af skovdriften

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Ejendommen er omfattet af lokalplan 07-03 men er ikke en del af Ejerforeningen Rubinsøen. For at ophæve den gældende lokalplan (der udlægger området hotelformål) skal der udarbejdes en ny lokalplan, der udlægger området til sommerhusbebyggelse, derfor er ejendommen nødt til at blive omfattet af den nye lokalplan.

B.      Indsigelsen kan imødekommes, jf. indsigelse, da det er korrekt at det kan være problematisk at få træer i vækst uden beskyttelse for rådyr.

 

Ændringsforslag:

§ 8.3 tilføjes:

     Opsætning af vildthegn tillades til beskyttelse af nyplantning af træer i forbindelse med vedligeholdelse af skovbevoksning.

 

§ 12.1 tilføjes:

     Deklaration tinglyst den 13. oktober 1998 aflyses ved endelig vedtagelse af denne plan.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Asbjørn Jakobsen og Karen Lunden (MSG)

2.
Lis Engell (MSG)

3.
Oluf Vingborg (MSG)

4.
Ulla og Jens Riis (TIF)

5.
Annelise Iversen (TIF)

6.
Lokalplanforslag 058 (PDF)

7.
Lokalplan 07-03 (PDF)

8.
Lokalplan 07-04 (PDF)

9.
Deklaration af den 29 07 1964 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Vedtagelse af lokalplan 059 for et flexboligområde i Allinge.

01.02.05K04-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2011 at offentliggøre et forslag til lokalplan 059 samt et tilknyttet tillæg nr. 004 til kommuneplan 2009, med det formål at muliggøre flexboliganvendelse af 6, allerede tilladte helårsboliger.

Der er i offentlighedsperioden modtaget indsigelser mod planen, vedrørende planens bestemmelser om bebyggelse og anvendelse, og vedrørende den udarbejdede miljøscreening.

Der klages desuden over at der, forud for lokalplanlægningen, er tilladt nedrivning og bebyggelse, som indsigerne mener, er sket uden tilstrækkelig hensyntagen til bevaringsværdier eller borgerinddragelse.

Lokalplanen vil dog ikke kunne ændre på allerede givne tilladelser og afgørelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplan 059 og kommuneplantillæg 004 vedtages endeligt, uden ændringer som følge af indsigelser mod planerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2011 at offentliggøre et forslag til lokalplan 059 samt et tilknyttet tillæg nr. 004 til kommuneplan 2009. Efter 8 ugers offentliggørelse var der modtaget indsigelser vedrørende planens indhold, idet der samtidig klages over et forudgående sagsforløb for så vidt angår nedrivnings- og byggetilladelser.

Planforslagenes indhold:

Forslaget til lokalplan og det tilknyttede forslag til kommuneplantillæg nr. 4, havde som hovedformål, at muliggøre en mere fleksibel anvendelse af lokalplanområdets boliger til flex-boligformål (helårsboligformål eller fritidsboligformål). Lokalplanen omfatter et areal der tidligere var bebygget med ”Allinge Sygehus”.

Lokalplanen fastlægger rammer for den fremtidig anvendelse og bebyggelse i området, men ændrer ikke ved at der allerede var meddelt byggetilladelse til opførelse af 6 nye boliger på ejendommen, hvilket også fremgår af lokalplanens redegørelse. Lokalplanens bestemmelser er med hensyn til materialevalg og bebyggelsesform udformet med udgangspunkt i det allerede tilladte byggeprojekt, så evt. fremtidig bebyggelse i områdets også sikres en lignende karakter. Bebyggelsesprocent m.v. er derudover fastlagt i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer for boligområder.

Af det vedhæftede kommuneplantillæg nr. 004 fremgår at lokalplanområdet udskilles som særskilt boligområde til flex-boligformål, men med bestemmelser der i øvrigt svarer til det oprindelige boligområdes (bebyggelsesprocent maks. 30 %, 1,5 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m).

Miljøscreeningen afgjorde at der ikke skulle udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

 

Forudgående sagsforløb:

Da en lokalplan udelukkende kan regulere den fremtidige brug af lokalplanområdet, skal her understreges, at en lokalplan ikke kan ophæve eller ændre allerede givne tilladelser.

Når der alligevel her redegøres kort for det forudgående sagsforløb, skyldes det at en stor del af indsigelserne netop vedrører de forudgående sagsafgørelser.

Det oprindelige ”Allinge Sygehus” lå i et område der i kommuneplanen var udlagt til boligformål (201.B.02), men området var ikke omfattet af lokalplan. Hele det øvrige område bestod af parcelhusbebyggelse. Den oprindelige bebyggelse bestod af et ca. 100-årigt institutionsbyggeri i op til 2 etager, med senere tilførte knopskydninger.

Bygningen blev ansøgt nedrevet i 2008, begrundet i at ejendommen var i for ringe stand til at kunne genanvendes til boligformål. Ejendommens bygninger var registreret som bevaringsværdig, men kun i klasse 3, hvorefter de i henhold til gældende praksis kan tillades nedrevet efter høring af Kulturmiljørådet. Kulturmiljørådet udtalte at man ikke havde noget at indvende mod nedrivningen. Iflg. nedrivningstilladelsen fremgår, at det desuden blev vurderet, at nedrivningen ikke gav anledning til nedlæggelse af forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, og at der derfor heller ikke skulle udarbejdes lokalplan. Tilladelse til nedrivning blev meddelt den 15. dec. 2008 (Bebyggelsen var dog først færdig nedrevet 2010).  

Sept. 2009 blev der ansøgt om byggetilladelse til opførelse af 6 boliger på grunden - 4 boliger i 1 etage med delvist udnyttet kælderetage (så bygninger fremstår i forskudt plan i 1-2 etager), samt 2 boliger uden kælder. Desuden ansøgtes om et fælleshus på ca. 60 m2. Det blev igen vurderet at opførelsen af 6 boliger på grunden ikke gav anledning til nedlæggelse af forbud efter planlovens § 14, blandt andet fordi boligernes udformning i forskudt plan, tilgodeså de hensigter der var om højdebegrænsninger i kommuneplanens rammebestemmelser. Der blev meddelt byggetilladelse den 30. nov. 2009. Da der ikke var ansøgt om dispensationer i forhold til byggeloven eller anden lovgivning, blev der ikke foretaget nabohøring.

2010 blev der ansøgt om at også de 2 sidste huse kunne udføres med udnyttet kælderetage. Afgørelsen var forinden genvurderet i plangruppen der, vurderede at der i et revideret projekt, var taget tilstrækkeligt hensyn til byggeriets indvirkning på omgivelserne, blandt andet gennem bygningernes placering og udformning. Der var derfor fortsat ikke krav om udarbejdelse af lokalplan.  November 2010 blev der derfor meddelt byggetilladelse til det det ændrede byggeri.

Hvis denne forudgående sagsbehandling tages op til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet forventes det at en evt. udtalelse herom, forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Behandling af indsigelser:

Der er inden for indsigelsesfristens udløb modtaget følgende indsigelser mod planen:

1)     Indsigelse fra Leif og Per Munkgaard Thorsen, vedlagt underskrevet fælleserklæring fra yderligere 9 indsigere samt kopi af klage til Naturklagenævnet.

Af indsigelsen fremgår at man er utilfreds med at kommunen i 2009 tillod nedrivning af den oprindelige bebyggelse samt tilladelse til opførelse af 6 nye boliger på ejendommen, herunder tilladelse til sprængning af klipper. Nedrivning og byggetilladelse er gennemført uden forudgående inddragelse af borgerne og at man først er blevet inddraget ved udsendelsen af forslag til lokalplan 059.

I forhold til lokalplanforslagets indhold, klages især over

- at bebyggelsesprocenten er hævet fra 18 til 30,

- at facadehøjden angives til 8,5 m i stedet for 7m,

- boligernes placering og etageantal, og

- at boligerne tillades anvendt til flexboliger.

Indsigerne mener desuden at bebyggelsen vil fremstå uharmonisk og æstetisk miljøbelastende, at især de nederste 2 huse vil påvirke naboerne negativt, at en intern skelvej vil genere naboen, og at flexboliganvendelse vil fremme beboelse uden reel tilknytning til området. Endelig klages over at en udført miljøscreening der konkluderer at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Indsigerne mener at hele projektet med sin nuværende udformning påvirker negativt.

Indsigelsen er desuden vedlagt klage til Natur- og miljøklagenævnet hvor der bl.a. klages over nedrivningstilladelse, byggetilladelse og lokalplanproces, idet indsigerne mener at kommunalbestyrelsen skulle have udarbejdet et forslag før de nævnte tilladelser blev givet. Det vides endnu ikke om nævnet tager klagen op, eller om kommunen anmodes om en udtalelse.

 

2)     Supplerende indsigelse fra advokatfirmaet Svejgaard-Galst, på vegne af Leif og Per Munkgaard Thorsen.

Indsigelsens indhold vedrører de samme punkter som ovennævnte. Her fremhæves at bebyggelsen mht. placering og udformning vil genere ift. udsigt for naboerne, at kommuneplanens ramme for bebyggelse på 1,5 etager er tilsidesat med tilladelsen til at udnytte underetage i forskudt plan, uden at der er gennemført nabohøring som dispensationssag.

Mht. flexboliger suppleres med at denne anvendelse medfører at området skifter karakter, med boliger der står tomme en stor del af året.

Bebyggelsen og områdets karakter burde efter indsigelsen have givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering, og der burde have været udarbejdet lokalplan før der blev meddelt nedrivnings- og byggetilladelser.

Det oplyses at der agtes søgt om værditabserstatning som følge at det nye byggeri.

 

Kommentarer/anbefalinger

Indsigelserne vedrørende allerede meddelte tilladelser efter byggeloven kan ikke imødekommes, da disse tilladelser allerede er meddelt og udnyttet i overensstemmelse med gældende regler. Det blev i den forbindelse vurderet, at den tilladte boligbebyggelse, udført med delvist udnyttet kælderetage i forskudt plan og med flade tage, vil påvirke mindre end de 1,5 etager der var beskrevet i kommuneplanens rammer. Byggeriet levede dermed op til kommuneplanens intentioner om højdebegrænsninger mm.

I forhold til planloven blev det vurderet, at der ikke var pligt til lokalplanudarbejdelse, hverken pga. de tilladte nedrivninger eller pga. byggetilladelsen. Byggeriets udnyttelse af terrænet i etablering af boliger med forskudt plan, gør at byggeriet, i forhold til naboerne, vil være lavere og synes væsentligt mindre, end hvis man havde tilladt et traditionelt byggeri i 1,5 etager med udnyttet tagetage. 

Lokalplanens formål var først og fremmest at muliggøre at de 6 helårsboliger tillades anvendt som flex-boliger. Denne ændring kunne ikke tillades uden udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Der blev udarbejdet en særlig begrundelse for denne ændring i kommuneplantillæg nr. 004, som var vedhæftet lokalplanforslaget.

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser tog derudover udgangspunkt i det allerede tilladte byggeprojekt, f.eks. mht. materialevalg og bebyggelsesplacering. Maksimal bebyggel­sesprocent og bygningshøjder/etageantal blev dog fastlagt svarende til kommuneplanens hidtidige rammer for området. Derved sikres en fremtidig bebyggelsesmulighed svarende til det hidtil gældende, men i øvrigt også svarende til det der gælder for det tilstødende boligområde. Dog tillader lokalplanen kun en maksimal bygningshøjde på 4,5 m ved facader med én etage, målt i forhold til færdigt terræn.

Mht. miljøscreeningen skal en ny plan vurderes i forhold til hidtil gældende planlægning. Da ændringen i planlægningen primært vedrører boligernes anvendelse som flex-boliger, medfører planen ikke større ændringer, f.eks. i forhold til tidligere gældende kommuneplanrammer. Teknik & Miljø mener da også at screeningen er korrekt udført, idet der samlet set påvises at der ikke sker væsentlige miljømæssige ændringer, som følge af de offentliggjorte planforslag, og der bl.a. derfor ikke skulle udarbejdes miljørapport.

Mht. evt. erstatningsspørgsmål, der omtales i indsigelse nr. 2, skal det fremhæves, at lokalplanlægning i princippet udgør en erstatningsfri regulering af et områdes bebyggelse. Ejerne i et udlagt boligområde må derudover forvente, at også naboer kan opføre boligbebyggelse på deres grund. Her skal fremhæves, at selve byggeriet af 6 nye boliger sker uden dispensationer, og inden for rammerne af gældende bygningsreglement.

 

Teknik & Miljø kan på den baggrund ikke anbefale at indsigelserne imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Indsigelse 1 (TIF)

2.
Indsigelse 2 (TIF)

3.
Forslag til lp 059 mm (DOC)

4.
Miljøscreening (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Behandling af høringssvar vedr. lokalplan nr. 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn

01.02.05K04-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

20

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2011, at sende forslag til lokalplan nr. 061 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanens formål er, at overføre området fra landszone til sommerhusområde, at fastlægge rammerne for ny sommerhusbebyggelse, og at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet efter de særlige krav, der stilles til planlægning i kystnærhedszonen.

Der er i alt modtaget 6 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at lokalplan 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn vedtages med mindre ændringer som følge af indsigelser.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 061 blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 26. maj 2011. Ved høringsfristens udløb den 11. august 2011 var der indkommet 4 høringssvar til behandling.

Efterfølgende er der indkommet yderligere 2 høringssvar (punkt E og F) som det undtagelsesvist også er valgt at behandle. Det begrundes med usikkerhed om, hvornår et høringssvar, dateret den 8. august, men først modtaget i Teknik & Miljø den 15. august, er tilkommet kommunen. Et andet høringssvar, som tillige overskred tidsfristen, omhandler forholdet mellem bygningsreglement og lokalplanlægning. Det vurderes at være relevant kort at belyse dette emne. 

 

 

Høringssvar, jf. bilag1:    

                

A.                 Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelhøjde på mindst 1,20 meter DVR90 (over normalt havniveau).

 

B.                  Bodil Frederiksen, Jættebrovej 1, Østermarie. Ejer den tilstødende ejendom vest for det nye sommerhusområde.

              Hun foreslår at bygninger skal holdes mindst 15 meter fra vestligt skel i stedet for de 5 meter, der er fastsat i lokalplanforslaget. Hun henviser til at det vil være naturligt, da afstanden til det nordlige skel, som grænser op til det eksisterende sommerhusområde også er fastsat til 15 meter. Endvidere foreslår hun, at der etableres et levende hegn mod vestligt skel. Hegnet skal fungere som skel og afskærmning mellem hendes landbrugsjord og sommerhusområdet.

 

C.                 Hanne Riis, Borgergade 9, Svaneke. Ejer af et sommerhus i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Hendes ejendom har i perioder været udsat for nedstrømning af betydelige mængder overfladevand fra markerne ovenfor Bølshavn. Hun frygter derfor at byggemodningen og den senere bebyggelse af det nye sommerhusområde vil medføre en øget nedstrømning af overfladevand fra de højere liggende områder.

 

D.                 Camilla Lindegaard og Henrik Stender, Strandvejen 110B, 2. tv, Hellerup. Ejere af et sommerhus i sommerhusområdet nord for lokalplanområdet.

              De henviser til at det oprindeligt var planlagt, at husene skulle udlægges i lokalplanområdets sydøstlige hjørne ud mod Bølshavnvej. De henstiller derfor til at husene placeres så langt fra skel til det eksisterende sommerhusområde mod nord som muligt. Afstanden skal mindske støjgener og indkig fra eventuelle kommende naboer. De foreslår at afstanden fra de nye sommerhuse til nordligt skel udvides fra 15 til 30 meter, hvis den nuværende nordvestlige placering af sommerhusene fastholdes samt at der etableres tæt/lav beplantning i afstandsbæltet.

              De mener at der oprindeligt var tale om at opføre huse i 1½ plan, men at der nu er planlagt 2 reelle etager orienteret mod de eksisterende sommerhuse, hvilket de finder, er til stor gene mht. støj og indkig.

Endvidere peger de på at der er rigtig mange sommerhuse til salg på Bornholm som er vanskelige at afsætte. Derfor beder de kommunen om at overveje vigtigheden af at der udlægges og bygges endnu flere sommerhuse, der enten vil stå tomme hen og/eller overbefolke Bølshavn i højsæsonerne.

 

E.                  Bent Hansen, Falstergade 15, Horsens og Jytte Lindegaard, Prinsesse Alexandrines Allé 10, Charlottenlund. Ejere af sommerhuse i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Begge mener, at moderne byggeri i to etager er for voldsomt og ikke passer ind i området, samt at det eksisterende sommerhusområde vil blive forstyrret af larm og uro fra så mange nye huse. De mener at byggeriet bør laves et andet sted, hvor det passer bedre ind.

 

F.                  Claus Rylander Christensen, St. Torvegade 90, Rønne. Ejer af et sommerhus i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Han bemærker at reglerne i Bygningsreglementet (BR10) tilsyneladende ikke er overholdt. Som udgangspunkt er han positivt indstillet overfor lokalplanforslaget, men ser et problem i at bygningshøjde, facadehøjde og antal af etager overskrider kravene i bygningsreglementet. Han mener at et hus i to etager vil give indblik i hans have fra 2. etage, hvilket han finder generende. Han anbefaler, at forslaget bliver tilrettet således at det er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

 

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

 

Ad A.     Lokalplanområdets laveste punkt ligger ca. 20 meter over havets overflade. Kystdirektoratets anbefaling om en sokkelhøjde på mindst 1.20 meter DVR90 (over normalt havniveau) er derfor allerede opfyldt.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen.

 

Ad B.      Årsagen til at byggeriet skal holde en afstand på 15 meter til det nordlige skel er hensynet til naboerne i det tilstødende sommerhusområde. Normalt er afstandskravet 5 meter. Ved at trække bygningerne 15 meter tilbage mindskes mulighederne for indblik til huse og haver pga. terrænfaldet. Samme problematik gør sig ikke gældende ved vestligt skel, da nabogrunden bliver anvendt til landbrugsformål og ikke beboelse. Af samme årsag er der ikke behov for at stille krav i lokalplanen om etablering af et levende hegn til afskærmning mellem sommerhusområdet og landbrugsjorden.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

  

Ad C.      Teknik & Miljø er vidende om problemerne i området med afledning af overfladevand i forbindelse med kraftige regnbyger og tøbrud. Derfor er der er i lokalplanen fastsat en bestemmelse om, at veje skal udføres med vandgennemtrængelig grusbelægning eller græsarmeringssten, så vandet kan nedsives i jorden. Endvidere er der fastsat en bestemmelse om at tage skal udføres som grønne tage beplantet med stenurter og mos. Planterne optager en stor del af den nedbør, der falder på taget. Generelt skal overflade- og regnvand håndteres lokalt inden for lokalplanområdet ved nedsivning, faskine eller lignende. Dette skal ske efter miljømyndighedens anvisninger. Derved sikres der en tilstrækkelig dimensionering af de valgte løsninger.

Ændringsforslag: Som supplement til ovenstående anbefaler Teknik & Miljø, at parkeringsarealerne også etableres med vandgennemtrængelige belægninger således at bestemmelse 7.4 ændres og suppleres med: ”Parkeringsarealerne skal udføres med grusbelægning eller med græsarmeringssten”.  

 

Ad D.     Miljøministeriet har udlagt området til sommerhusformål gennem ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen”. Af landsplandirektivet fremgår det at områdets sydøstlige del netop skal friholdes for bebyggelse for at bevare udsigten over havet og Christiansø fra Bølshavnvej.

            Den form for byggeri i forskudt plan, der muliggøres ved lokalplanen, med 2 etager mod nordøst og 1 etage mod sydvest, muliggøres pga. det skrånende terræn.

              Bebyggelsen er i forvejen trukket 15 meter tilbage fra nordligt skel, hvilket er 10 meter længere end normalt. Denne afstand i samspil med terrænfaldet samt det eksisterende levende hegn, findes tilstrækkeligt til at afhjælpe eventuelle gener for naboer i det tilstødende sommerhusområde.

            Udlægget af sommerhusområdet sker som konsekvens af et landsplandirektiv, der tager udgangspunkt i at der er behov for flere sommerhusområder. En øjeblikkelig brist i boligmarkedet ændrer ikke på det forventede behov.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad E.     Udover at muliggøre bygherrens projektforslag skal lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og udformning så vidt muligt sikre at bebyggelsen opleves som en sammenhængende bebyggelse, der er tilpasset de kystnære omgivelser. Det er således kommunalbestyrelsens opfattelse, at sommerhusområdet er velplaceret og nutidigt planlagt.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad F.     De regler i bygningsreglementet (BR10) der henvises til i høringssvaret er reglerne for ”byggeret i sommerhusområder”. De beskriver alene i hvilken størrelsesorden man som udgangspunkt har ret til at bygge. Gennem lokalplaner kan man både stramme og slække på disse regler, hvis der er planmæssig begrundelse for det. Det kan f.eks. være, at et skrånende terræn giver mulighed for byggeri i forskudt plan uden at det påvirker omgivelserne væsentligt. I lokalplanområdet er terrænet netop meget skrånende.

            For at begrænse muligheden for indblik til naboerne i det tilstødende sommerhusområde, er det valgt at trække bebyggelsen 15 meter væk fra det nordlige skel mod det normale afstandskrav på 5 meter. Det vil i samspil med det naturlige terrænfald samt den eksisterende beplantning reducere muligheden for indblik i naboområdet væsentligt.

            Bestemmelserne i lokalplanforslaget er endvidere i overensstemmelse med rammerne for Bølshavn i kommuneplanen fra 2009.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Lokalplanforslag nr. 061 Bølshavn (PDF)

2.
Bilag 1. Indsigelser/bemærkninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Forslag til lokalplan for mobilmast i Rønne Syd

01.02.05P16-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                                             

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. juni, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan, der kan gøre det muligt at etablere et masteanlæg i Rønne Syd for 3G-mobiltelefoni.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 057 for en 36–42 meter høj mobilmast i Rønne Syd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at kommunalbestyrelsen sender forslag til lokalplan 057 i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har til hensigt at muliggøre opsætningen en 36 – 42 meter høj gittermast med tilhørende radiokabine på en mindre del af matr.nr. 314 p Rønne Markjorder. Arealet ejes af Bornholms Regionskommune, og er på knap 500 m2. Arealet er omfattet af byplanvedtægt nr. 14 fra 1976. Det er i denne byplanvedtægt bestemt, at der ikke må anbringes eller oprettes udvendige antenner eller antennemaster i byplanvedtægtens område. Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 057 vil byplanvedtægt nr. 14 derfor blive ophævet for så vidt angår det aktuelle areal.

Baggrund

Der er i disse år et stigende antal ansøgninger om opsætning af master og antennesystemer til brug for radiobaseret kommunikation, herunder især trådløse bredbåndstjenester og udbygningen af 3G-mobiltelefoni.  Endvidere udvikles der hele tiden nye tjenester, f.eks. datatjenester, der kræver høj datahastighed. De tekniske muligheder øges tilsvarende, så der kan tilbydes højere datahastighed. Da frekvenseffektiviteten imidlertid ikke øges tilsvarende, er der et voksende behov for flere basisstationer og dermed flere master og antennesystemer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at et område er dækket af et antennesystem, der skal også tages højde for den øgede trafikbelastning med stadigt større datamængder. Der bliver derfor behov for øget tæthed mellem antennerne, der hvor brugerne bor, arbejder og færdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Referat fra TMU 07-06-2011 (DOC)

2.
Forslag til lokalplan 057 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Bornholms programansøgning til udmøntning af Grøn Vækst-puljen

24.00.00Ø39-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

30-08-2011

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

22

 

Hvem beslutter

Vækstforum drøfter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter                                 

Resumé

Fødevareministeriet har inviteret regionerne herunder Bornholms Regionskommune til at udarbejde et program om sammenhængende udviklingsindsatser til udmøntning af aftalen om Grøn Vækst under landdistriktsprogrammet. Der er reserveret en ramme på knap 200 mio. kr. pr år. Senest 1. oktober 2011 skal hver region indsende sit program. Vækstforumsekretariatet har i samarbejde med især sekretariatet for LAG-Bornholm udarbejdet en programansøgning, som her forelægges Vækstforum.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller at Vækstforum indstiller at ØKE godkender programansøgningen

 

Bornholms Vækstforum, 30. august 2011 pkt. 1:

HØRINGSSVAR: Ingen bemærkninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Vækstforum blev på sidste møde den 6. juni forelagt en proces for programskrivningen af programansøgningen til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst. Heraf fremgik det, at programansøgningen ville blive sendt i offentlig høring for at kunne nå at blive politisk behandlet inden ansøgningsfristen 1. oktober 2011.

 

Grøn Vækst puljen er i fri konkurrence regionerne imellem. Hver region indsender sit program senest 1. oktober 2011, hvor Direktoratet for FødevareErhverv (FERV) godkender og ud af en samlet projektportefølje på ca. 130-140 mio. kr. årligt budgetsætter de indsendte programmer ud fra følgende kriterier:

·         Støtter op om landdistriktskommuner (0-2 point)

·         Dokumentation af behov for indsatsen (0-2 point)

·         Målgruppen er defineret (0-2 point)

·         Skaber nye arbejdspladser (0-2 point)

·         Samspil med øvrige indsatser (0-2 point)

 

Grøn Vækst puljen består af EU-midler under landdistriktsprogrammet, hvor følgende projektansøgninger kan søges indenfor 5 forskellige ordninger (processen herfor er endnu ikke klarlagt af FERV). De 5 ordninger er som følger:

·         2 LAG tilskudsordninger (bek. nr. 254 af 31/3-09 og bek. nr. 255 af 31/3-09)

·         Netværksaktiviteter (bek. nr. 397 af 2/2-11)

·         Natur- og miljøprojekter (bek. 930 af 16/7-10)

·         Udvikling af demonstration i fødevaresektoren (bek. nr. 932 af 19/7-10)

Vækstforum og ØKE behandler de enkelte projektansøgninger og FERV foretager administrativ kontrol og træffer den endelige afgørelse i sagen, meddeler tilsagn, udbetaler og gennemfører efterfølgende kontrol. Såfremt projekter søges under én af de 2 LAG-ordninger skal LAG-Bornholm høres inden projektet sendes til FERV.

 

Processen

Projekterne skal medfinansieres med 50 % kommunale eller regionale midler. Det har derfor været en udfordring at sammenstykke et program, der kan rumme projekter med kommunal/regional medfinansiering. En anden udfordring har været den relativt kompakte proces, hvor den formelle invitation fra FERV først blev sendt 15. juni 2011. Vækstforumsekretariatet har dog har dog været bekendt med ordningen siden medio maj 2011. Vækstforumsekretariatet indkaldte derfor hurtigst muligt efter Vækstforums sidste møde 6. juni et bredt udsnit af Bornholms Erhvervsfremmeaktører samt en bred repræsentation af kommunens Teknik & Miljø enhed til et programskrivningmøde dels for at formidle om programmet og dels for at indkalde mulige projekter. Her fremkom mange gode projektforslag som Vækstforumsekretariatet i samarbejde med sekretariatet for LAG-Bornholm arbejdede videre med.

 

Efterfølgende har FERV pr. tlf. præciteret at Bornholm ikke kan forvente at få tildelt mere end 5-10 mio. kr. af Grøn Vækst puljen. Programskrivningsgruppen har derfor set sig nødsaget til at prioritere i projekterne ud fra følgende kriterier:

·         Projekter der har en klar offentlig interesse

·         Projekter som har en projektejer med klar interesse for projekters gennemførelse

·         Projekter som har en klar definerbar målgruppe

·         Projekter der kan generere arbejdspladser

·         Projekter der med en stor sandsynlighed kan fremskaffe den offentlige medfinansiering uden at belaste kommunens budget.

 

Det har indsnævret kredsen af samarbejdspartnere til foruden LAG-Bornholm at bestå af Bornholms Landbrug, Biokraft A/S (om kommunalt ejet aktieselskaber kan indgå som offentlig medfinansiering er endnu ikke afklaret af FERV) samt kommunens Teknik & Miljø, vejgruppen samt naturgruppen). Der har løbende været en tæt dialog med samarbejdsparterne.

 

Programmet

Programansøgningen følger strengt det skema, som skal anvendes ved ansøgning af 200 mio. kr. puljen til Grøn Vækst (vedlagt som bilag). Heri skal bl.a. angives hvilke projekter man forventer at modtage til programmet. Programskrivningsgruppen har forsøgt at lægge sig tæt op ad Bornholms Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi samt LAG-Bornholms udviklingsstrategi, da projekter under de to LAG-ordninger ikke må stride mod LAG´ens udviklingsstrategi. Det har resulteret i en programansøgning med følgende indsatsområder med tilhørende forventede projekter:

 

Kvalitetsfødevare ved naturpleje

 

·         Bornholm som Grøn test-ø samt

Optimering af biogasproduktion

 

·         Bornholms som Oplevelses-ø

Cykelstiprojekt

Vandrestier

Adgang til fortidsminder

Økonomiske konsekvenser

De forventede projekter er budgetteret som følger:

 

Kvalitetsfødevare ved naturpleje:                   5.000.000 kr.

Optimering af biogasproduktion:                    8.000.000 kr.

Cykelstiprojekt:                                           20.000.000 kr.

Vandrestier                                       2.000.000 kr.

Adgang til fortidsminder:                         400.000 kr.

 

Heraf ansøges om 50 % fra Landdistriktsprogrammet (de to LAG-ordninger og Natur og Miljø ordningen).

Programansøgningen er ikke umiddelbart forbundet med regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter høringen blev igangsat har sekretariatet modtaget en præcisering fra Direktoratet for FødevareErhverv (FERV) vedr. en administrationspraksis hos FERV om at max 15 % af udgifter til planlægning af natur- og miljøprojekter er tilskudsberettigede udgifter under Natur- og miljøordningen. Det har ingen indholdsmæssig betydning for det bornholmske program, idet der ikke er forudsat planlægningsprojekter som forventede projekter. FERV vil dog alligevel gerne have at deres administrationspraksis fremgår eksplicit i de regionale programmer. Sekretariatet vil derfor foretage den administrative ændring af Bornholms programansøgning.

Bilag

-   Bornholms Programansøgning til udmøntning af puljen under Grøn Vækst

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Bornholms programansøgning til udmøntning af Grøn Vækst-puljen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Folkemødet 2011, evalueringsrapport og økonomi

24.00.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Evalueringsrapporten for Folkemødet 15. – 18. juni 2011 foreligger nu og er udarbejdet på grundlag af en lang række evalueringsmøder med interne og eksterne samarbejdspartnere, samt ca. 250 modtagne svar på spørgeskemaer tilsendt arrangører eller udfyldt via Folkemødets hjemmeside.

De mange bidrag og indsamlede faktiske oplysninger fra Folkemødet 2011 viser at målsætningerne blev indfriet langt ud over det forventede, ligesom evalueringsbidragene giver et entydigt billede af tilfredshed over folkemødets afvikling.

Der er med evalueringsbidragene også kommet mange forslag til ændringer og forbedringer for kommende folkemøder. Rapporten har opdelt evalueringen i 13 områder, med kort sammenfatning af evalueringen efterfulgt af en eller flere konkrete anbefalinger for kommende folkemøder.

Regnskabet for Folkemødet 2011 viser et merforbrug på 165.834 kr. udover de budgetterede 2,3 mio. kr. Hertil skal så lægges bidrag i form af medarbejdertimer o.a. fra flere af regionskommunens stabe, områdesekretariater og virksomheder, der indenfor deres egne driftsbudgetter prioriterede at sikre bemanding og teknisk service under Folkemødet – hvilket var medvirkende til at sikre den succes, Folkemødet 2011 blev.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at

§         drøfte evalueringen af Folkemødet 2011,

§         at lade merforbruget overføre til budgettet for Folkemødet 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Evalueringen taget til efterretning, idet merforbruget finansieres af de kommunale erhvervsfremmemidler.

Sagsfremstilling

Efter afviklingen af Folkemødet 15. – 18. juni 2011 er der gennemført en lang række evalueringsmøder både internt i regionskommunen og med eksterne samarbejdspartnere som de politiske partier, borgere, erhverv og foreningsliv på Nordbornholm m.fl. Der er ligeledes modtaget evalueringsbidrag fra 58 arrangører og ca. 200 besøgende på Folkemødet.

På baggrund af de mange bidrag og indhentede faktiske oplysninger er der udarbejdet en evalueringsrapport (vedhæftet).

Rapporten viser at de oprindelige målsætninger for Folkemødet alle er opfyldt i langt højere grad end forventet. Alle folketingets partiledere og 72 forskellige organisationer mv. deltog i Folkemødet. Besøgstallet skønnes af politiet til at være ca. 10.000 gæster i løbet af de fire dage, og dermed fem gange flere end forventet. Der blev gennemført i alt 256 arrangementer mod de forventede 30, og medierne var repræsenteret med 235 journalister fordelt på mere end 70 forskellige medier.

De erhvervsmæssige effekter omfatter bl.a.  en markant stigning i antallet af hotelovernatninger på Bornholm, sammenlignet med juni 2010 (ca. 2.500 ekstra overnatninger). Hertil kommer andre positive virkninger for fly- og færgeselskaber, andre overnatningsformer, restaurationer mv.

Evalueringen viser at Folkemødet 2011 var en klar succes. Alle partier har meddelt at de vil være med igen i 2012, i lighed med en lang række af de deltagende organisationer. Endvidere har nye organisationer som bl.a. Dansk Folkeoplysnings Samråd og Folkehøjskolernes Forening i Danmark, meddelt deres interesse i at være med ved kommende folkemøder.

 

Evalueringen er opdelt i 13 områder, med hver en kort evaluering og konkrete anbefalinger gældende for kommende folkemøder.

Det anbefales at fastholde navnet ”Folkemøde”, sikre større deltagelse af folkelige foreninger samt at flytte folkemødet mere ind i weekenden, hvilket også imødekommer forslag fra Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder på grundlag af et møde med repræsentanter for alle folketingets partier.

Det anbefales således først at åbne Folkemødet 2012 onsdag aften den 13. juni, og afslutte det søndag senest kl. 13.00. For at sikre aktivitet fra start til slut foreslås statsministeren at åbne Folkemødet og oppositionslederen at afslutte det søndag.

Der har været kritik af at talerstolen lå for yderligt i området og der er en generel holdning til at talerstolen fremover bør være placeret mere centralt i folkemødets område. Der er drøftet flere mulige placeringer, men uden entydig støtte til nogen af placeringerne. Folkemødesekretariatet anbefaler at flytte talerstolen til Cirkuspladsen.

Der har været kritik af programavisen, der fremover anbefales at være mere brugervenlig.

I rapporten indgår også en række anbefalinger til mødefaciliteter, servicefaciliteter, markedsføring, fagligt indhold og pressedeltagelse.

 

Økonomiske konsekvenser

I takt med at de oprindelige målsætninger for Folkemødet 2011 blev overskredet, har det været nødvendigt at udvide budgetrammen fra oprindeligt 2.150.000 kr. til 2,3 mio. kr.

Heraf blev der tilvejebragt ekstern finansiering på 2,0 mio. kr., fordelt på:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Landdistriktspuljen                   500.000 kr.

Bornholms Vækstforum, regionale udviklingsmidler                          500.000 kr.

Den lokale aktionsgruppe på Bornholm (EU’s Landdistriktsfond)         500.000 kr.

Sparekassen Bornholm Fonden                                                   200.000 kr.

Bornholms Brand                                                                     100.000 kr.

Dansk Industri                                                                         50.000 kr.

Danske Regioner                                                                       50.000 kr.

LO Danmark                                                                             50.000 kr.

Øresundskomiteen                                                                    50.000 kr.

I alt                                                                                   2.000.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede på sit møde den 18. maj 2011 en underskudsgaranti på 300.000 kr. fra puljen af kommunale erhvervsfremmemidler.

 

Regnskabet pr. 7/9 2011 for Folkemødet 2011 viser udgifter for samlet 2.465.834 kr.

Største afvigelse i forhold til budgettet gælder udgifter til klargøring af plads og anlæg, med et merforbrug på ca. 470.000 kr. Alene udgifterne til at tilvejebringe strømforsyning og IT netværk beløb sig til 290.000 kr. Der er dog tale om éngangsudgifter, da anlæg og netværk også kan anvendes ved kommende folkemøder.

De medregnede personaleudgifter vedrører projektleder, pressemedarbejder, assistent, regnskabsmedarbejder og tre andre BRK medarbejdere frikøbt på timebasis. Herudover blev der trukket på en lang række medarbejdere fra regionskommunens forskellige stabe, områdesekretariater og virksomheder, hvis timer er finansieret via de respektive enheders driftsbudgetter og derfor ikke er medtaget i folkemødets regnskab.

På baggrund af erfaringerne fra Folkemødet 2011 vil der i budgettet for kommende folkemøder blive medtaget alle regionskommunens udgifter til klargøring og gennemførelse af Folkemødet, ligesom indsatsen for at tilvejebringe ekstern finansiering vil ske både tidligere og til en bredere kreds.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Evalueringsrapport, Folkemødet 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Folkemødet 2012, bevilling

24.00.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Evalueringen af Folkemødet 2011 viser at deltagelsen var langt større end forventet og bl.a. foranledigede et merforbrug i forhold til budgettet på 165.834 kr., samt anvendelse af den underskudsgaranti på 300.000 kr., som Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede på sit møde den 18. maj 2011.

Bornholms Regionskommunes samlede økonomiske bidrag til afviklingen af Folkemødet 2011 har således været på 465.834 kr. Hertil skal så også lægges ekstra bemanding og teknisk service afholdt indenfor deltagende stabes, områdesekretariaters og virksomheders ordinære driftsbudgetter.

I lyset af evalueringen af Folkemødet 2011 vil der blive udarbejdet et budget for Folkemødet 2012, der afpasses den større deltagelse og de i 2011 uforudsete ekstra udgifter. Finansieringen søges fortsat for langt størstedelen tilvejebragt gennem eksterne bidrag, men det indstilles at Bornholms Regionskommunes via sine kommunale erhvervsfremmemidler bidrager med en bevilling på 500.000 kr. til forberedelse og gennemførelse af Folkemødet 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at bevilge 500.000 kr. fra puljen af kommunale erhvervsfremmemidler til forberedelse og gennemførelse af Folkemødet 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ved Folkemødet 2011 deltog i henhold til politiet omkring 10.000 gæster fordelt på de fire dage. Alle politiske partier i Folketinget og med deres partiledere deltog, ligesom der i alt deltog 72 organisationer mv. med sammenlagt 256 registrerede arrangementer. 235 pressefolk deltog fra samlet mere end 70 forskellige medier.

De erhvervsmæssige effekter var betydelige, herunder omkring 2.500 ekstra hotelovernatninger sammenlignet med juni 2010, i henhold til Danmarks Statistik. Hertil skal så lægges positive effekter for andre overnatningsformer, færger, fly, restaurationer og detailhandel mm.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for Folkemødet 2011 var på 2,3 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. var finansieret eksternt med bidrag fra Indenrigs- & Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, Bornholms Vækstforum, LAG-Bornholm, Sparekassen Bornholm Fonden, Bornholms Brand, DI, LO-Danmark, Danske Regioner og Øresundskomiteen.

Budgettet for Folkemødet 2012 vil blive tilrettet på grundlag af erfaringerne fra Folkemødet 2011, og antallet af eksterne bidragsydere ventes øget, således at størstedelen af budgettet fortsat vil blive finansieret af ekstern finansiering.

Med den indstillede bevilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje af kommunale erhvervsfremmemidler vil der restere 220.076 kr. af budgetrammen for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Ligestillingsredegørelse 2011

81.00.15G12-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter ligestillingslovens § 5a udarbejder Bornholms Regionskommune hvert andet år en ligestillingsredegørelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ligestillingsredegørelsen vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal over for kommunens borgere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyntil ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte.

 

Redegørelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik og indholdet af denne, samt den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier. Desuden skal den indeholde oplysning om den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af ligestillingslovens § 10a, der bliver nedsat af Kommunalbestyrelsen.

 

Redegørelsen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

 

Oplysningerne i redegørelsen er indsat i et standardskema, der skal indsendes til ministeren for ligestilling inden den 1. november 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Ligestillingsredegørelse 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Beskrivelse af den administrative organisation

00.15.00A00-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Beskrivelsen af regionskommunens administrative organisation er ajourført som følge af overgangen til dialogbaseret mål- og rammestyring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At beskrivelsen af den administrative organisation tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Beskrivelsen af Bornholms Regionskommunes administrative organisation er et dynamisk dokument, som løbende justeres i takt med, at organisationen udvikler sig.

Her i sensommeren 2011 er vilkårene for regionskommunens virke primært dikteret af den finansielle krise og regeringens 2020-plan. Forventningerne kommer i høj grad til udtryk i kommunalbestyrelsen fire ambitiøse visioner, der udgør pejlemærkerne for regionskommunens virke i indeværende valgperiode.

Disse ændrede vilkår og forventninger har affødt behov for en meget stram økonomistyring, og det er baggrunden for, at kommunalbestyrelsen i juni 2011 besluttede at ændre sin styreform fra dialogbaseret aftalestyring til dialogbaseret mål- og rammestyring. Den nye styreform har blandt andet ændret på rolle- og ansvarsfordelingen blandt regionskommunens mange aktører, og organisationen er derfor tilpasset, så den bedst muligt understøtter principperne i styringsmodellen. Organisationsbeskrivelsen er konsekvensrettet og ajourført i overensstemmelse med de besluttede ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Screening af serviceområder i Bornholms Regionskommune

00.30.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Screening af kommunens opgaveløsning og derigennem identificere mulige effektiviseringsgevinster.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at arbejdet med screening af serviceområder indledes og gennemføres snarest.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenfor er skitseret rammerne for et projekt, hvils overordnede formål kunne være at identificere og afdække de områder inden for Bornholms Regionskommune, hvor der er et endnu uudnyttet besparelsespotentiale.

 

Mål for arbejdet er, at medvirke til forslag i forbindelse med budget 2013 og de øvrige overslagsår. Forslag kan også udarbejdes med henblik på stillingtagen allerede i forbindelse med budget 2012.

 

Projektet foreslås tilrettelagt med følgende 2 faser:

 

Fase 1: Potentialevurdering og samlet screening af besparelsespotentialet.

 

Fase 2: Dybdegående analyser på udvalgte områder

 

 

Fase 1

I den indledende potentialevurdering foretages en systematisk gennemgang af alle kommunens (økonomisk) væsentlige serviceområder.

 

Det foreslås at alle områder (dagpasning, undervisning, udsatte børn, ældre, integration, beskæftigelse, kultur og fritid, erhvervsfremme osv. osv.) som udgangspunkt vurderes med afsæt i samme systematik og metode, om end der vil være forskelle i analysemulighederne og relevansen på de forskellige områder.

 

Ved afdækningen af mulighederne på de enkelte områder foreslås, at der anvendes følgende metoder:

 

 

På de enkelte områder foreslås undersøgelsen gennemført ved hjælp af:

 

 

Et naturligt udgangspunkt for analyserne kunne være de 18 politikområder, der fremgår af kommunens budget 2011.:

 

Politikområde 00 Økonomi

Politikområde 01 Dagpasning

Politikområde 02 Undervisning

Politikområde 03 Børn og Familier

Politikområde 04 Sociale ydelser

Politikområde 05 Ældre

Politikområde 06 Psykiatri og handicappede

Politikområde 07 Beskæftigelse og aktivering

Politikområde 08 Forsørgelsesydelser

Politikområde 09 Teknik og Miljø

Politikområde 10 Forsyning og drift

Politikområde 11 Erhverv og Samfund

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

Politikområde 13 Informationsteknologi

Politikområde 14 Fællesadministration

Politikområde 15 Fritid og Kultur

Politikområde 16 Biblioteker

Politikområde 17 Sundhed

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

 

Udover en gennemgang af de forskellige serviceområder, foreslås fase 1 suppleret med en indledende potentialevurdering af en række tværgående initiativer.

 

I nedenstående oversigt er oplistet en række yderligere konkrete eksempler på potentielle tværgående effektiviseringsområder, som kunne omfattes af den indledende potentialevurdering. Oversigten er udelukkende tænkt som eksempler, og er således ikke områder, der nødvendigvis er relevante på Bornholm.

 

Eksemplerne er oversigten er grupperet under en række overskrifter, som kan fungere som sammenhængende overskrifter eller temaer for en række forskellige analyseområder.

 

Overskrifterne kunne være:

 

 

 

 

Eksempler på tværgående effektiviseringsområder

Tværgående effektivisering

Rengøring

Ejendomsenhed/ facility management Ejendomsforvaltning (vicevært, udlejning, vedligeholdelse, energi, byggeri mv.).

Indkøb

Sygefravær

Regnskab og bogholderiopgaver

Borgerservice

Refusion – Særligt dyre enkeltsager, Regres mv.

Udnyttelse af AC-medarbejderes rådighedsforpligtelse

Afholdelse af 6. ferieuge

Forenkling af MED-systemet

Mellemkommunale betalinger

IT og digitalisering

Effektiv it-anvendelse

Selvbetjening

Velfærdsteknologi

Kanalstrategi

Digitaliseret ”koncept/standard”-understøttelse

Indførelse af arbejdskraftbesparende teknologi

Effektiv arbejdstid

Arbejdsgange

Sagsgange

ATA-tider som princip hele vejen rundt

Mødekulturer

Inhouse (time/sagsstyring)

Tilpasning af åbningstider

Nye service og driftsformer

Udlicitering og konkurrenceudsættelse af forskellige driftsfunktioner (f.eks. rengøring, enkelte administrative funktioner og udvalgte hårde og bløde serviceområder i øvrigt).

BUM

Kontraktstyring

OPP

Servicefællesskaber

Tværkommunale samarbejder

Organisering og strukturer

Sammenlægning af funktioner

Samling af administration på færre adresser

Organisering og antallet af ledelseslag / funktioner

Specialisering

Projektorganisering

 

 

Det vurderes, at en sådan kombination af tilgange, hvor der både anlægges en tværgående tilgang og en områdespecifik tilgang, vil være hensigtsmæssig for at identificere det samlede besparelsespotentiale.

 

Fase 1 afsluttes med en selvstændig afrapportering, hvori det identificere potentiale på de forskellige områder gennemgås. Afrapporteringen fra fase 1 kan endvidere indeholde et forslag til prioriteret rækkefølgeplan for igangsættelsen af de mere dybdegående analyser i fase 2, baseret på resultaterne fra den indledende potentialevurdering.

 

Fase 2: Dybdegående analyser på specifikke områder

I en fase 2 foreslås gennemført en mere dybdegående og konkret analyse af en række af de områder, der blev udvalgt og prioriteret som afslutning på fase 1. Formålet med fase 2-analyserne er dels at få be- eller afkræftet formodningen om et uudnyttet effektiviseringspotentiale, dels i videst muligt omfang at få potentialet mere præcist estimeret under hensyntagen til udgangspunktet på Bornholm.

 

De metoder der vil blive taget i anvendelse i fase 2 vil i høj grad afhænge af hvilke analyseområder der konkret udvælges. Som mulige metoder eller værktøjer kan fx anvendes:

 

 

Metodisk foreslås analyserne baseret på anvendelsen af en kombination af kvantitative og kvalitative data indhentet fra ressourcepersoner på Bornholm. Derudover vil analyserne i høj grad inddrage erfaringer fra andre kommuner. 

 

Resultatet fra fase 2 forventes at kunne være en række analyser på de udvalgte områder, som umiddelbart vil kunne fungere som baggrund for en politisk stillingtagen.

Økonomiske konsekvenser

Fase 1 vil kunne løses indenfor en ramme på 400.000 kr.

Fase 2 forventes afklaret i forlængelse af fase 1, men søges ligeledes løst inden for en ramme på 400.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

28

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

29

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt