Referat
Kommunalbestyrelsen
22-09-2011 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2012, 1. behandling
  åbent 3 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 for Bornholms Regionskommune
  åbent 4 Regnskab for 1. halvår 2011
  åbent 5 Likviditetsoversigter pr. 31. august 2011
  åbent 6 Samling af administrationen
  åbent 7 Ligestillingsredegørelse 2011
  åbent 8 Anlægsbevilling til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret (NMC) og Plejecenter Åbo
  åbent 9 Anlægsbevilling til udskiftning af nødkald til Døgnplejen Bornholm
  åbent 10 Anlægsbevilling til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og -centre
  åbent 11 Endelig vedtagelse af lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen
  åbent 12 Vedtagelse af lokalplan 059 for et flexboligområde i Allinge
  åbent 13 Behandling af høringssvar vedr. lokalplan nr. 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn
  åbent 14 Forslag til lokalplan for mobilmast i Rønne Syd
  åbent 15 Anlægsbevilling til udvidelse af Bofas deponikapacitet
  åbent 16 Beskrivelse af den administrative organisation
  åbent 17 Bornholms Varme A/S - Ansøgning om kommunegaranti
  åbent 18 Retningslinier for reklamer
  åbent 19 Udpegning af medlem til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
  åbent 20 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe, Erik Lund Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirsten Wendell er indkaldt som stedfortræder for Carl Ilsøe. Bjarne Westerdahl er indkaldt som stedfortræder for Erik Lund Hansen.

Borgmesteren foreslår, at pkt. 18 udgår af dagsordenen og sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilket blev godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2012, 1. behandling

00.30.00Ø02-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2012, som er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august 2011.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget for 2012 oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Budgetforslaget oversendes til 2. behandling, idet det udsendte bilag med supplerende budgetbemærkninger indgår i 1. behandlingen.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2012 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Borgerlisten, Liberal Alliance og løsgænger Jacob Kjøller på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august 2011.

 

Alle beløb er anført i 2012 priser med mindre andet er angivet.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Budgetarbejdet for 2012 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2012 i budget 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budget- og aftalevejledningen for 2012 den 19. januar 2011. Samtidig udmeldte Økonomi- og Erhvervsudvalget en budgetrammereduktion på i alt 30,0 mio. kr. (2011 pl), fordelt i 2012 med 10,8 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 12,0 mio. kr. til Socialudvalget, 1,1 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 2,4 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 2,5 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,1 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Ved vedtagelsen af budget 2011 blev det for 2012 besluttet, at der skulle arbejdes med at tilvejebringe effektiviseringer for 20 mio. kr. Den administrative effektiviseringsproces resulterede i effektiviseringer for 10,1 mio. kr., som Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte til behandling i udvalgene den 13. april 2011.

 

På samme møde den 13. april udmeldte Økonomi- og Erhvervsudvalget en revideret rammereduktion, hvor der blev taget højde for de fremsendte effektiviseringsforslag på udvalgsområderne, samt ekstraordinært også demografikorrektionen baseret på befolkningsprognosen 2011. Den reviderede rammereduktion blev fastholdt på 30,0 mio. kr. (2011-pl), men med en revideret fordeling på udvalgsniveau på 7,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 14,3 mio. kr. til Socialudvalget, 0,0 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 3,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 3,1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,5 mio. kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Den 26. april afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 1 om præcisering af visionerne fra sidste år for valgperioden samt fagudvalgenes oplæg til mål for 2012.

 

Fagudvalgene har fremsendt deres budgetbidrag den 15. juni. Budgetbidragene er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding af rammereduktioner og drøftelserne på budgetseminar 1. Budgetbidragene er medio juni sendt i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i virksomhederne. Høringssvar og udtalelser i øvrigt indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. og 30. august.

 

Den 21. juni afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 2, hvor emnet var en foreløbig status på økonomien for 2012 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt en drøftelse af udvalgenes budgetbidrag.

 

Den 11. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2012 m.fl. år.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 29. og 30. august. På seminaret indgik kommunalbestyrelsen forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til budget for 2012 m.fl. år til 1. behandlingen.

 

I henhold til budget- og aftalevejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminar 3 og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomhed. Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 26. september.

 

Budgetforslaget for 2012 m.fl. år

Budgetforslaget for 2012 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2 – 4.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budget 2012:

Skatteprocenten fastholdes på 25,9 pct. og grundskyldspromille fastholdes ligeledes uændret på 33,41 promille.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for skatteindtægterne og beregning af tilskud og udligning.

Der optages lån for i alt 198,7 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 51 mio. kr. vedr. administrationsbygning, 11,8 mio. kr. vedr. anlæg på kvalitetsområderne, 125,9 mio. kr. vedr. plejeboliger og 10 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, ældreområdet og vedr. hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Fagudvalgene har konkretiseret kommunalbestyrelsens visioner i en række mål. Disse mål fremgår af budgetbemærkningerne på politikområderne. Budgetbemærkningerne vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Budgetforliget 2012

På budgetseminaret den 29. og 30. august indgik kommunalbestyrelsen forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til budget for 2012 m.fl. år til 1. behandlingen. Forligsemnerne fremgår af bilag 7.

 

Takster

Forslaget til takster for 2012 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Taksten på dagpasningsområdet er anført i 2011 priser, og vil blive genberegnet til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten på udvalgsniveau fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på politikområde- og budgetområdeniveau forud for kommunalbestyrelsens budgetseminar ultimo august, som indgår i materialet til budgetseminaret. Budgetbemærkningerne vil blive opdateret, således at de kan indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til onsdag den 27. september 2011 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Analyse med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oea@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Bilag 1 Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bilag 3 Hovedoversigt (PDF)

3.
Bilag 4 Investeringsoversigt (PDF)

4.
Bilag 5 Takstoversigt (PDF)

5.
Bilag 6 Den kirkelige ligning (PDF)

6.
Bilag 7 Budgetforligsemner 2012 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. september 2011

7.
Bilag 2 Bevillingsoversigt (PDF)

8.
Budgetbemærkninger BSU Politikområde 1-3 (PDF)

9.
Budgetbemærkninger SU Politikområde 4-6 og 17-18 (PDF)

10.
Budgetbemærkninger BU Politikområde 7-8 (PDF)

11.
Budgetbemærkninger TMU Politikområde 9-10 (PDF)

12.
Budgetbemærkninger ØKE Politikområde 0 og 11-14 (PDF)

13.
Budgetbemærkninger FKF Politikområde 15-16 (PDF)

14.
Budget 2012 Supplerende budgetbemærkninger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 for Bornholms Regionskommune

00.30.10Ø09-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

5

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 viser et forventet merforbrug på 37,6 mio. kr. på den overførbare bevilling samt et merforbrug på 7,0 mio. kr. på den ikke-overførbar bevilling. Samlet set forventes et overskud på 51,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På anlæg er der anvendt 79,6 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 257,5 mio. kr.. På finansieringssiden er tilskud og udligning reduceret med 31,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at den samlede budgetopfølgning godkendes

at der gives en tillægsbevilling på 265.000 kr. som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 og konsekvenser af lovændringer for budgetgarantien.

at der gives en tillægsbevilling vedr. tilskud og udligning på 31.464.000 kr. (mindreindtægt) som følge af Midtvejsreguleringen 2011

at der gives en negativ tillægsbevilling til Jobcenter Bornholm på 18.264.000 kr. svarende til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Sidste budgetopfølgning i 2011 gennemføres pr. 31. oktober 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til den administrative budgetopfølgning pr. 31. maj, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Opfølgning pr. 31. juli

Drift

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug i 2011 på 37,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget excl. overførsler, hvilket er en forbedring på 1,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts. Overførslen fra 2010 er øget fra 67,7 mio. kr. til 99,5 mio. kr., idet der er eftergivet underskud på Børne- og Skoleudvalgets område for 31,5 mio. kr. samt en efterregulering på 0,4 mio. kr. på Fritids, Kultur, og Forebyggelsesudvalgets område. Ud af det overførte overskud fra 2010 kan 10,6 mio. kr. overføres til anlæg. Dermed forventes et samlet overskud på 51,3 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts. 

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2011

Udvalg og politikområde

Beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011 i forhold til opr. budget

Forventet over/underskud i 2011

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

3.355

21

-532

3.376

-532

Undervisning

12.059

-1.149

0

10.910

0

Børn og familier

317

-19.463

0

-19.146

0

Børne- og Skoleudvalget

15.731

-20.591

-532

-4.860

-532

Sociale ydelser

0

0

-5.000

0

-5.000

Ældre

13.149

10.839

-629

23.988

-629

Psykiatri og handicap

8.173

-13.226

-4.609

-5.053

-4.609

Sundhed

0

0

600

0

600

Forebyggelse og behandling

2.697

-251

0

2.446

0

Socialudvalget

24.018

-2.637

-9.638

21.381

-9.638

Beskæftigelse og aktivering

1.641

0

6.200

1.641

6.200

Forsørgelsesydelser

519

0

-4.200

519

-4.200

Beskæftigelsesudvalget

2.160

0

2.000

2.160

2.000

Teknik og miljø

-4.071

-6.627

-216

-10.698

-216

Forsyning og drift

13.483

-1.276

0

6.008

0

Teknik- og Miljøudvalget

9.412

-7.903

-216

-4.690

-216

Økonomi

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Erhverv og samfund

12.962

-2.520

0

10.442

0

Organisation, personale og politikere

10.993

3.004

1.687

13.996

1.687

Informationsteknolog

9.691

0

0

9.691

0

Fællesadministration

13.621

-3.798

-260

5.823

-260

Økonomi- og Erhvervsudvalget

45.793

-6.101

1.427

35.692

1.427

Fritid og kultur

3.176

-1.126

0

1.600

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyg. Udv

2.413

-363

0

1.600

0

Bornholms Regionskommune

99.527

-37.595

-6.959

51.283

-6.959

Note: Merforbrug = negativt fortegn

 

I bilag 1 er udvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011 gengivet, og i bilag 2 findes en oversigt over virksomhedernes budgetopfølgning på samtlige politik- og udvalgsområder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 20,2 mio. kr. i 2011. Heraf kan 19,6 mio. kr. henføres til det forventede merforbrug i Bornholms Familiecenter. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

 

På Socialudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2011. På ældreområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., mens der på Psykiatri og Handicapområdet forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. kan henføres til Psykiatri og Handicap virksomheden, samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Bornholms Kommunale Tandpleje.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011, som hovedsaglig kan henføres til merudgifter på 5 mio. kr. til øget tilgang af førtidspensionister og 5,3 mio. kr. til høreapparater og hjælpemidler.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling balance i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på 4,2 mio. kr. på forsørgelsesydelser som opvejes af et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på Jobcenter Bornholm.  

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2011. Merforbruget kan for 6,6 mio. kr. henføres til Teknik og Miljø området og vedrører primært merforbrug på vintertjenesten. Der kan overføres 6,2 mio. kr. til anlæg ud af det samlede overskud fra 2010 på 9,4 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2011.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets (eget) område forventes på den overførbare bevilling et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2011, hvilket primært kan henføres til merforbrug på 3,8 mio. kr. på fællesadministrationen og 2,8 mio. kr. vedrørende ikke udmøntede tværgående besparelser. Der kan overføres 4,0 mio. kr. til anlæg ud af det samlede overskud fra 2010 på 47,3 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2011.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2011. Der kan overføres 0,5 mio. kr. til anlæg ud af det samlede overskud fra 2010 på 2,4 mio. kr. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2011.

 

 

Fagudvalgene indstiller

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på udvalgsmøderne i begyndelsen af september, jf. bilag 1.

 

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning

 

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der tages endelig stilling til finansieringen af Psykiatri og handicaps merforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011

 

Socialudvalget den 5. september 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Indstilling anbefales.

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Beskæftigelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2011:

Anbefales

 

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. september 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har godkendt indstillingen pr. mail, idet udvalgets møde den 7. september 2011 er aflyst.

 

 

Overholdelse af servicerammen

I forbindelse med halvårsregnskabet 2011 er det forventede regnskab for serviceudgifterne opgjort, og der forventes en overskridelse på 15,9 mio. kr. af servicerammen i forhold til det oprindelige budget 2011 på serviceområderne.

Anlæg

Økonomi og Analyse har vurderet oversigten over anlægsarbejder og forudsætter generelt, at de bevillingsmæssige forudsætninger i projekterne overholdes. Budgetopfølgningen vedrørende anlæg giver derfor generelt ikke anledning til bemærkninger for så vidt angår anlægsudgifterne.

Der har indtil videre i 2011 være noget større anlægsaktivitet end i 2010, idet der pr. 31. juli 2011 er afholdt bruttoanlægsudgifter for knap 100 mio. kr., svarende til 25 pct. af bruttoanlægsbudgettet. Heraf er der afholdt udgifter for 46,8 mio. kr. til ældre- og plejeboligbyggerierne ud af et samlet bruttoanlægsbudget hertil på 121,9 mio. kr.

Der er i budgettet forudsat en række indtægter fra salg af jord og bygninger, skove, landbrugsarealer og havnearealer. Indtægterne i tidligere år er ikke indgået i den forventede takt, og der er dermed overført budgetter for salgsindtægterne til 2011, således at der i 2011 er et akkumuleret salgsbudget på ca. 70 mio. kr. Der følges op herpå i særskilte sager til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet der endnu ikke er indgået væsentlige indtægter fra salg i 2011.

For yderligere specifikation af de enkelte anlægsprojekter henvises til anlægsoversigten i bilag 3, som udviser det faktiske forbrug opgjort pr. 31. juli 2011.

 

Kvalitetsfonden

Kommunen skal egenfinansiere 50 pct. af investeringerne på kvalitetsfondsområderne for at kunne udnytte tilskuddet fra kvalitetsfonden. Bornholms Regionskommunes tilskud fra kvalitetsfonden i 2011 udgør 15 mio. kr. Herudover er der overført deponering fra tidligere år på 25,9 mio. kr., da kvalitetsfondsmidlerne ikke blev fuldt udnyttet i 2009 og 2010. Da de deponerede midler kan anvendes i 2011 er der reelt i alt 40,9 mio. kr. til rådighed i 2011. Heraf er der pt. disponeret 26,4 mio. kr., hvorfor der resterer 14,5 mio. kr. til brug for nye projekter.

Det korrigerede budget på kvalitetsfondsområderne udgør pt. i alt 52,7 mio. kr., hvoraf halvdelen 26,4 mio. kr., som nævnt finansieres af kvalitetsfonden. Heraf er der pr. 31. juli 2011 kun afholdt anlægsudgifter for 14,4 mio. kr., hvoraf halvdelen, eller 7,2 mio. kr., finansieres af kvalitetsfonden.

Eventuelle uudnyttede kvalitetsfondsmidler i 2011 skal deponeres og kan anvendes i efterfølgende år.

 

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2010/11 (LCP)

Samlet set forøges Bornholms Regionskommunes bloktilskud for 2011 med i alt 28.000 kr. hvoraf de 25.000 kr. tilføres kassen. Korrektioner som følge af Budgetgarantien i 2011 udgør i alt en tilførsel på 24,3 mio. kr. hvoraf 24,0 mio. kr. tilføres kassen, mens 262.000 kr. tilføres Jobcenter Bornholm og Borgercenteret, jf. bilag 4.

 

Midtvejsregulering 2011

Samlet set korrigeres indtægterne vedr. tilskud og udligning i budget 2011 med en mindreindtægt på 31,5 mio. kr.. Heraf vedrører 18,2 mio. kr. nedregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011, som tilsvarende reguleres på politikområde 07 på beskæftigelsesområdet vedrørende forsikrede ledige, samt 2,5 mio. kr. i LCP som vedrører regulering af overgangstilskud i 2011 i forbindelse med finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet. Endvidere endelig afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2010, som resulterer i en tilbagebetaling på 10,7 mio. kr., hvor der var regnet med en efterregulering på ca. 30 mio. kr. 

 

 

Samlet forventet regnskab 2010

Der er ikke udarbejdet en resultatopgørelse baseret på budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Resultatopgørelsen vil blive forelagt til næste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.

 

 

Konsekvenser for budget 2012

Bornholms Familiecenter merforbrug i 2011 forventes at udgøre 19,6 mio. kr. pr. 31. juli 2011.  Skønnet for merforbruget er nedjusteret til 17,7 mio. kr. i budgetopfølgning pr. august, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2011. Der pågår fortsat et udredningsarbejde med henblik på at afdække konsekvenserne for 2012.

 

Der er i budgetforliget 2012-2015 aftalt en budgettilpasning til Psykiatri og handicap på 11,4 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 12,9 mio. kr. i 2015, der forventes at kunne dække det forventede merforbrug fremadrettet. 

 

Der er på den ikke-overførbare bevilling i budget 2012 og overslagsårene afsat 2 mio. kr. til høreapparater henholdsvis 3 mio. kr. til hjælpemidler og genoptræning, således at der er taget højde for et forventet merforbrug i 2012, svarende til niveauet i 2011. 

 

Der er i budgetforliget for 2012-2015 aftalt en budgettilpasning på 4 mio. kr. i 2012 og overslagsårene til Teknik og Miljø til merudgifter vedr. sne/nedbør.

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Det bør overvejes at reservere midler i budget 2012 i forhold til virksomhedernes ønsker til brug af opsparede midler, samt eventuelle forventede merforbrug, til imødegåelse af rammeoverholdelse på serviceområderne.

Fremadrettet bør brug af opsparede midler planlægges, således at det kan indgå i budgetlægningen af hensyn til overholdelse af servicerammen.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 37,6 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et samlet overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr. Når der tages højde for overskud, der kan konverteres 10,6 mio. kr. til anlægsmidler, forventes et samlet overskud på 51,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. i 2011.

 

På anlægssiden er der ud af anlægsbudget (netto) på 257,5 mio. kr. anvendt 79,6 mio. kr. pr. 31. juli 2011.

 

På finansieringssiden er tilskud og udligning reduceret med 31,5 mio. kr. som følge af reduceret bloktilskud i midtvejsreguleringen 2011. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 samt budgetgarantien indebærer en budgettilførsel på 265.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 (DOC)

2.
Bilag 2 Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. juli 2011 (PDF)

3.
Bilag 4 Lov- og cirkulæreprogram 2010/11 (PDF)

4.
Bilag 3 Anlægsoversigt pr. 31. juli 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Regnskab for 1. halvår 2011

00.32.12Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

8

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2011 fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

- at regnskabet for 1. halvår 2011 godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen fra 2011 aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2011 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

              inkl. en analyse/vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til det

              oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                 Inkl. bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem det forventede årsresultat

                 set i forhold til det oprindeligt budgetterede

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 11,8 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 30,4 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår opgøres dermed til et underskud på 18,6 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2011 udviser et underskud på
253,4 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2011 er et underskud på 53,0 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2011 bliver dermed et merforbrug på 306,4 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2011

Tillægsbevilling
1. halvår 2011

Halvårsregnskab 2011

Forventet
regnskab
2011

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.540.471

-81.180

-1.344.421

-2.590.187

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.520.405

159.130

1.278.599

2.603.208

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

2.241

 

302

2.241

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-17.825

77.950

-65.520

15.262

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 Ialt

113.157

60.671

53.712

238.127

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

95.332

138.621

-11.809

253.389

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

37.104

12.792

30.365

52.956

RESULTAT IALT

132.436

151.413

18.556

306.345

 

De numeriske store afvigelser skal bl.a. forklares i følgende forhold.  

Det primære driftsresultat er opgjort for hele året til at udgøre et underskud på godt 15 mio. kr, mod et halvårsregnskabsresultat på plus 65 mio. kr. I dette skal der iagttages en række forhold

Da alle årets ejendomsskatter indtægtsføres i januar/februar måned, giver den en relativ høj indtægt i første halvår, sammenholdt med helårsforventningen. Ejendomsskatterne udgør ca. 112 mio. kr., hvoraf halvdelen ca. 56 mio. kr. fremadrettet skal periodiseres til andet halvår.  Derudover er der i det forventede årsresultat på indtægtssiden indregnet en forventet negative midtvejsregulering på ca. 30 mio.kr., der falder i december. Når der tages højde for disse to forhold svarer helårseffekten på indtægtssiden til det dobbelte af halvårseffekten.

 

For så vidt angår driftsudgifterne er det i ØA – qua det er første gang organisationen registrerer halvårsregnskab - en formodning om, at ikke alle relevante udgifter for 1. halvår er bogført på første halvår. Dette vurderes at være en medvirkende forklaring på forskydningen størrelsesordenen -20 mio.kr. fra 2. halvår til 1. halvår.

 

Den helt overvejende grund til ” en manglende relativ fordobling ” mellem det forventede årsregnskab og halvårsregnskabet skyldes det forventede anlæg. Således er det angivet, at der forventes gennemført anlæg for i størrelsesordenen 185 mio. kr. i andet halvår 2011. En væsentlig faktor her er plejehjemsbyggeriet, men også udgifter til ny forbrænding og deponi på BOFA, anskaffelse af nye busser til BAT, Mulighedernes land, samt etablering af ny ringvej i Rønne, påvirker udgifter betragteligt. Hertil kommer, at der i det forventede regnskab ikke er taget højde for det forventede salg af bl.a. havneområder, mv.

 

Alt i alt er det nødvendigt at henlede opmærksomheden på det indberettede resultat ikke giver udtryk for finansieringssiden, idet der på anlægsområdet i betragtelig grad er tale om lånefinansiering, og tilskud af forskellig art, hvilket ikke er opgjort i indberetningen.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2011, henvises der til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til det oprindeligt budgetterede.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Regnskabsopgørelse (PDF)

2.
Regnskabsoversigt (PDF)

3.
Bemærkninger til halvårsregnskab 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Likviditetsoversigter pr. 31. august 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

3

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. august 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (177,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (320,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. august 2011 (37,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (137,3 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. august 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 177,6 mio. kr. er faldet med 19,7 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. juli 2011. Faldet i beholdningen er bl.a. et resultat af, anlægsaktiviteten har været væsentligt højere i 2011 end på samme tidspunkt sidste år.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu ved at vende, idet den gennemsnitlige kassebeholdning har været stort set den samme i hele juli måned. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ca. 75 mio. kr. højere end i 2010.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 37,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr., samt resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 på de ikke-overførbare områder. Der er endvidere reguleret for konsekvenserne af midtvejsreguleringen af tilskud for 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Beholdninger pr. 31. august 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Samling af administrationen

00.15.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-06-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-06-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

01-09-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

9

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27.januar 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med yderligere analyse vedrørende en samling af administrationen.

 

Der foreligger nu analyse, som er udarbejdet af Rambøll.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at der tages stilling til samling af administrationen, og henviser i den anledning til analysen fra Rambøll A/S

 

b)     at beslutningen sendes i høring i kommunens Hoved-MED

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011:

Anbefaler at administrationen samles og at beslutningen sendes i høring i Med-Hovedudvalget.

Bjarne Hartung Kirkegaard, Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke, idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011:

Liste V og liste K foreslår at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, hvori indgår flere scenarier med udgangspunkt i anvendelse og optimering af nuværende bygningsmasse, med varierende grader af decentral kommunal administration.

 

Beslutningsgrundlaget tager udgangspunkt i en vurdering af hvilke administrative faglige funktioner der, med fordel kunne samles.

For så vidt angår bygningsmassen, tages udgangspunkt i de allerede udarbejdede 10-årige vedligeholdelsesplaner, tilføjet de forhold der af hensyn til arbejdsmiljø og tilgængelighed vurderes som lovpligtige eller på anden måde anses for nødvendige.

 

For forslaget stemte 8 (liste V, liste K), imod stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller).

For indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med tilføjelsen, at administrationen samles ét sted, stemte 19 (liste F, liste A, liste L, liste O, liste B, liste I og Jacob Kjøller), imod stemte 8 (liste V, liste K).

Liste V og liste K ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet:
Liste V og liste K kan ikke medvirke idet vi ønsker at fremme en fortsat udvikling af hele øen med fokus på investeringer i borgernære servicetilbud frem for investeringer i administration. 

Kommunalbestyrelsen den 1. september 2011:

Udgår.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

at ud fra en økonomisk tilgang indstilles, at Landemærket udbygges og renoveres med henblik på samling af administrationen.

I den forbindelse henvises til supplerende bemærkninger, hvor der er en vurdering af henholdsvis Ullasvej og Landemærket, men der henvises også til udtalelsen fra Med-Hovedudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen afventer deres stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Der er udsendt 2 nye bilag til medlemmerne den 20.september 2011 med supplerende oplysninger om infrastruktur og P-pladsforhold.

For indstillingen stemte 19 (liste A, liste F, liste B, liste O, liste L, liste I og Jacob Kjøller), hverken for eller imod stemte 8 (liste V, liste K).


Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Den endelige analyse vedrørende samling af administrationen forligger nu fra Rambøll foreligger nu. Det er en fyldestgørende analyse, som kan danne grundlag for kommunalbestyrelsen beslutning.

 

Bornholms Regionskommune valgte i forbindelse med sammenlægning af de fem tidligere kommuner og amt at placere administrationen fordelt på alle de tidligere rådhuse/administrationsbygninger, samt yderligere lokationer relateret til virksomhedsdannelserne.

 

Samling af administrationen skal på den ene side ses i lyset af at understøtte processen for effektivisering i Bornholms Regionskommune, men dernæst også, at identificere fordele og ulemper ved samling forskellige modeller for en fremtidig fysisk placering af de administrative funktioner.

 

Rambøll har analyseret i forhold til organisatoriske og personalemæssige faktorer, altså med udgangspunkt i en række faktorer, som beskriver forhold der påvirker medarbejdere, ledelse, produktivitet og effektivitet.

 

Hertil kommer den økonomiske analyse, som er med henblik på en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de valgte modeller. heri indgår vurdering af engangsudgifter, løbende udgifter, anlægsinvesteringer etc.

 

Rambølls anbefalinger

Det må på baggrund af analysen fra Rambøll konkluderes, at såvel de organisatoriske og økonomiske fordele er til stede for en sammenlægning af administrationen. Analyses fremhæver følgende:

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive personalemæssige løsning, vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

·         På denne baggrund er det Rambølls vurdering, at den mest attraktive organisationsrelaterede løsning vil være implementering af scenarie 2, 3 eller 4 – hvor de administrative funktioner er samlet på én lokalitet

 

 

 

Yderligere bemærkninger

Udover disse faktorer skal henvises til evalueringen af administrationsprojektet, som klart anviste personalets ønske om en samling af administrationen. Heri kan udledes et bidrag til holdninger, værdier og ønsker, men også viden om fordele og ulemper.

 

 

 

Det skal generelt bemærkes, at flere af de kommunale administrationsbygninger er endda meget utidssvarende, og heller ikke er handicapvenlige.

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til analyse fra Rambøll.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

MED-Hovedudvalget, høringssvar den 15. august 2011:

MED-Hovedudvalget har drøftet samling af administrationen ad flere gange igennem flere år og har anbefalet en samling. MED-Hovedudvalget anbefaler fortsat en samling af administrationen.

 

Hvis MHU skal pege på en placering af en samlet administration vil Rønne ud fra en demografisk og økonomisk tilgang være det naturlige valg - med udbygning ved Ullasvej ud fra en trafikal betragtning.

 

MHU er bevidst om at en samling af administrationen kan generere en større rationalisering end skitseret i rapporten og anbefaler derfor en involvering af medarbejderne i det videre arbejde med en samling af administrationen.

 

Så snart der er truffet beslutning om en samling af administrationen, sætter kommunaldirektøren processen med organisationstilpasningen i gang. Udgangspunktet er, at besparelser på personaleområdet skal kunne ske via naturlig afgang, som dog ikke er en garanti.

 

 

Supplerende bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011 og Kommunalbestyrelsen, den 22. september 2011

Nedenfor gennemgås kort en vurdering af placering af en samlet administration på henholdsvis Landemærket og Ullasvej, som fordeler sig på følgende parametre:

 

  1. Økonomi
  2. Salg af eksisterende ejendomme
  3. Fysisk planlægning
  4. Infrastruktur
  5. P-plads
  6. Mulighed for udvidelse

 

Ad.1. Med hensyn til økonomien er anlæg i henhold til rapport fra Rambøll estimeret til:

 

Ullasvej

Nybyggeri                                                  161,4      mio. kr.

Renovering                                                  19,3      mio. kr.

Salg af eksisterende ejendomme                  20,6      mio. kr.

I alt                                                            161,4      mio. kr.

 

Landemærket

Nybyggeri                                                  152,4      mio. kr.

Renovering                                                  19,3      mio. kr.

Salg af eksisterende ejendomme                  20,2      mio. kr.

I alt                                                            151,5      mio. kr.

 

Anlægsmæssigt er Landemærket 9,9 mio. kr. billigere end Ullasvej.

 

Med hensyn til økonomien er besparelsen på driften årligt i henhold til rapport fra Rambøll estimeret til:

 

Ullasvej

Drift                                                              4,0      mio. kr.

Løn m.v.                                                        8,3      mio. kr.

I alt                                                              12,3      mio. kr.

 

Landemærket

Drift                                                              4,5      mio. kr.

Løn m.v.                                                        8,3      mio. kr.

I alt                                                              12,8      mio. kr.

 

De 8,3 mio. kr. er i budgetforliget estimeret til 10,0 mio. kr.

 

Effektiviseringspotentialet er på Landemærket 0,5 mio. kr. større årligt end Ullasvej.

 

 

Ad.2. Salg af eksisterende ejendomme

Selve økonomien i salget er gengivet ovenfor og Rambøll mener det er med udgangspunkt i en forsigtig bedømmelse.

 

Der vil givet være muligheder for afhændelse af begge ejendomme, men ud fra en vurdering af fremtidig anvendelse af de eksisterende bygninger, i henhold til gældende fysisk planlægning, er der umiddelbart flere muligheder for afhændelse af bygningerne på Ullasvej.

 

 

Ad.3. Fysisk planlægning

Ved begge lokationer, vil der som udgangspunkt skulle udarbejdes lokalplaner, og af hensyn til ændringens karakter også kommuneplantillæg.

 

 

Ad.4. Infrastruktur

I forhold til infrastruktur ligger Landemærket væsentligt mere centralt end Ullasvej.

 

Ved en placering på Landemærket skal planlægges for afvikling af mere trafik i området, særlig morgen og eftermiddag, men også i forbindelse med mødevirksomhed.

 

Ved Ullasvej skal planlægges for afvikling af yderligere offentlig transport.

 

 

Ad.5. P-plads

I begge alternativer vil man kunne tilfredsstille behovet for P-pladser. Der er dog grundet det større areal i forbindelse med Ullasvej, åbenlyst mere plads, også til flere P-pladser.

 

 

Ad.6. Mulighed for udvidelse

I begge alternativer vil man kunne tilfredsstille behovet for udvidelse. Der er dog grundet det større areal i forbindelse med Ullasvej, åbenlyst mere plads, også til større udvidelse.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. juni 2011

1.
Analyse - samling af administrationen Bornholms Regionskommune (DOC)

2.
Bilag til analysen - Data (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ligestillingsredegørelse 2011

81.00.15G12-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

25

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter ligestillingslovens § 5a udarbejder Bornholms Regionskommune hvert andet år en ligestillingsredegørelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ligestillingsredegørelsen vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal over for kommunens borgere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte.

 

Redegørelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik og indholdet af denne, samt den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier. Desuden skal den indeholde oplysning om den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af ligestillingslovens § 10a, der bliver nedsat af Kommunalbestyrelsen.

 

Redegørelsen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

 

Oplysningerne i redegørelsen er indsat i et standardskema, der skal indsendes til ministeren for ligestilling inden den 1. november 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Ligestillingsredegørelse 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret og Plejecenter Aabo

82.07.00S05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret (NMC) og Plejecenter Aabo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udskiftning af elevatorer på Nørremøllecentret og Plejecenter Aabo

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 300.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og –centres overførte driftsoverskud fra 2010 og med 300.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)      at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Elevatorerne både på Aabo og NMC kan ikke repareres yderligere.

Elevatoren på NMC står til udskiftning inden for den næste måned, da elevatoren ikke fungerer eller kan transportere personer eller gods uden at gå i stå midt mellem etagerne.

Elevatoren på Aabo skal udskiftes inden årets udgang, idet der også her er risiko for totalt nedbrud. Yderligere lever elevatoren ikke op til sikkerhedskrav vedrørende døråbninger og tilkald.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilbud på udskiftning på henholdsvis 350.000 kr. til ny elevator på NMC og 250.000 kr. til ny elevator på Aabo.

 

Udgiften på i alt 600.000 kr. kan finansieres med 50 pct. eller 300.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og -centres overførte driftsoverskud fra 2010 på i alt 2,2 mio. kr. og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm

82.07.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

13

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 500.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm.

Døgnplejen Bornholm anmoder nu om anlægsbevilling hertil, således at projektet kan igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udskiftning af nødkaldeanlæg  i Døgnplejen Bornholm, idet  anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Nødkaldeanlægget i Døgnplejen Bornholm skal udskiftes og opdateres, da anlægget er forældet, og der bl.a. ikke kan rekvireres IT-support eller reservedele til anlægget.

 

Der pågår pt. et EU-udbud ift. kaldeanlæg og nødkaldeanlæg, idet den samlede anlægsudgift forventes at overskride de givne EU-regler.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2011 til udskiftning af nødkaldeanlæg i Døgnplejen Bornholm. Udgiften til nødkaldeanlæg forventes at kunne finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og -centre

82.07.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 1.900.000 kr. til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre.

Bornholms Plejehjem og –centre anmoder nu om anlægsbevilling hertil, således at projektet kan igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.900.000 kr. til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Et eksisterende kaldeanlæg skal udvides og opdateres på en række af virksomhedens decentrale plejecentre, da flere af plejecentrenes eksisterende anlæg er forældede, og der bl.a. ikke kan rekvireres IT-support eller reservedele til disse anlæg. 

Det skal bemærkes, at anlægsprojektet ikke omfatter byggeriet på Snorrebakken, etape I og II.

 

Der pågår pt. et EU-udbud ift. kaldeanlæg, idet den samlede anlægsudgift forventes at overskride de givne EU-regler.

 

 

.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.900.000 kr. i budget 2011 til udvidelse af kaldeanlæg i Bornholms Plejehjem og –centre. Udgiften til kaldeanlæg forventes at kunne finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Endelig vedtagelse af lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen

01.02.05P16-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle har nu været i 8 ugers offentlig høring fra den 13. april 2011 til den 8. juni 2011. Der er i perioden indkommet i alt 5 bemærkninger/indsigelser til planen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplanen vedtages med de nævnte ændringsforslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 058 for et sommerhusområde ved Tofte har hovedsagelig til formål, at ophæve den eksisterende lokalplan 07-03 og del af lokalplan 07-04 samt ophæve to deklarationer. Lokalplanen giver mulighed for, at områdets hotellejligheder kan overgå til sommerhusstatus og at området kan udstykkes i enkeltparceller. Hele lokalplanområdet indgår herefter i et naturligt sammenhæng, både vejførings- og beliggenhedsmæssigt.

 

Indsigelser/bemærkninger

1. Karen Lunden og Asbjørn Jakobsen (Skovkanten 1)

A.  Ønsker i forbindelse med vedligeholdelse af skoven tilladt hegning af nyplantninger,
således at rådyrene ikke kan æde de spæde træer. Ønsker at arealer op til 1000m2 skal kunne hegnes i op til 10 år.

B.  Ønsker ikke at udstykning i delområde 2 skal kunne udstykkes ned til 1200 m².

 

 

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Indsigelsen bør imødekommes delvist, da det er korrekt, at det kan være problematisk at få træer i vækst uden beskyttelse for rådyr.

B.      Indsigelsen bør ikke imødekommes, da udstykninger på minimum 1200m2 også er tilladt i den hidtil gældende lokalplan 07-04, og denne grundstørrelse er almindeligt i sommerhusområder.

 

2. Oluf Vingborg (Jydegårdsvej 11)

Gør opmærksom på at vejføringen ikke er korrekt tegnet på kortbilagene.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Det er rigtigt at vejene vises lidt forkert og det forventes at blive rettet ved næste revision af vejkortene. Det har ingen betydning for grundejer da vejene i kortbilagene kun er vist for at illustrere.

 

3. Lis Engell (Skovkanten 4)

A.  Gør opmærksom på at bebyggelsen i område 1 består af 3 hustyper og ikke 2 hustyper.

B.  Mener at der i område 1 skal være mulighed for at udbygge den enkelte feriebolig med en carport/udhus. (har selv en carport)

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Det offentliggjorte lokalplanforslag nævner ikke antal hustyper (bemærkningen stod i forbindelse med et udkast til lokalplanforslaget som ejerforeningen havde kommentar til).

B.      Indsigelsen imødekommes ikke, da det er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalforslaget at området ikke bør bebygges yderligere, da det i forvejen er tæt bebygget og forsat skal bære præg af en spredt sommerhusbebyggelse i skovområdet. Derfor tillades yderligere bebyggelse ikke jf. § 4.1. Ejerforeningen i delområde 1 har medvirket ved udarbejdelse af lokalplane og har ikke haft bemærkninger til denne bestemmelse i lokalplanen.

 

4. Annelise Iversen (Skovkanten 34)

A.  Indsiger mener, at den nugældende bebyggelsesregulerende deklaration fra 13.07 1964 ikke er blevet fulgt, heller ikke med vedtagelse af de gældende lokalplaner 07-03 fra 1989 og 07-04 fra 1991. Der er en udstykningsplan fra 1964 man kunne have valgt at følge, da man skulle udbygge området. Ligeledes har man ødelagt den fredede del midt i området på 0,9 ha., da man byggede og anlagde vejene.

B.  Indsiger mener, at deklaration fra 13.10 1998, der er en opstramning af lokalplan 07-03, som bl.a. forhindrer en udstykning af området og forbud mod bebyggelse af vandland skal overholdes af kommunalbestyrelsen som påtale berettiget.

C.  Indsiger gør opmærksom på fejl i matrikel nr. på kortbilag 1 og korrektion i redegørelsen på s.7.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Formålet med denne nye lokalplan er netop at få ryddet op i de gældende lokalplaner og deklarationer, da de ikke stemmer overens, se også lokalplanens redegørelse s.9 hvor det er nærmere beskrevet.

 

A.     Den nævnte deklaration fra 1964 ophæves i § 12 ved lokalplanens endelige vedtagelse for ikke at have modstridende bestemmelser. Bestemmelserne i den nye lokalplan er en kombination af deklarations og de gældende lokalplaners bestemmelser.
Der er en lille del af den bebyggelsesregulerende deklaration, hvor i der indgår et fredet område. Halvdelen af dette område er beliggende i delområde 2, hvor det er udlagt til fredskov og den anden del er beliggende i delområde 1, hvor yderligere bebyggelse ikke tillades. Derfor ophæves denne del af den bebyggelsesregulerende deklaration også, da der i dette område ikke kan bygges yderligere og skovarealet vedligeholdes jf. §§ 4.1 og 8.1 efter lokalplanens vedtagelse og derfor ikke ændrer noget i forhold til den bebyggelsesregulerende deklaration.

B.      Der tales om en deklaration fra 1998, der er udformet som supplement til den nugældende lokalplan 03-07. Da denne lokalplan ophæves ved den nye lokalplans endelige vedtagelse, aflyses også denne deklaration, fordi den del der omhandler udstykning er i strid med den nye lokalplan. Det er kommunen der er påtaleberettiget og kommunen kan derfor til en hver tid aflyse deklarationen. Deklarationen indføjes dog i § 12, så den bliver aflyst ved endelig vedtagelse af denne plan.

C.     Matrikelnumrene på kortbilaget samt tilføjelse af vejnavn rettes til i den endelige plan

 

5. Ulla og Jens Riis (Jydegårdsvej 17)

A.  Gør opmærksom på at deres ejendom ikke hører ind under ejerforeningen Rubinsøen og heller ikke er omfattet af deklarationen fra 1964. De ønsker ikke at være en del af den nye lokalplan.

B.  De ønsker at det skal være tilladt at sætte vildthegn op for at beskytte nye træer ved vedligeholdelse af skovdriften

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

A.     Ejendommen er omfattet af lokalplan 07-03 men er ikke en del af Ejerforeningen Rubinsøen. For at ophæve den gældende lokalplan (der udlægger området hotelformål) skal der udarbejdes en ny lokalplan, der udlægger området til sommerhusbebyggelse, derfor er ejendommen nødt til at blive omfattet af den nye lokalplan.

B.      Indsigelsen kan imødekommes, jf. indsigelse, da det er korrekt at det kan være problematisk at få træer i vækst uden beskyttelse for rådyr.

 

Ændringsforslag:

§ 8.3 tilføjes:

                 Opsætning af vildthegn tillades til beskyttelse af nyplantning af træer i forbindelse med vedligeholdelse af skovbevoksning.

 

§ 12.1 tilføjes:

     Deklaration tinglyst den 13. oktober 1998 aflyses ved endelig vedtagelse af denne plan.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Asbjørn Jakobsen og Karen Lunden (MSG)

2.
Lis Engell (MSG)

3.
Oluf Vingborg (MSG)

4.
Ulla og Jens Riis (TIF)

5.
Annelise Iversen (TIF)

6.
Lokalplanforslag 058 (PDF)

7.
Lokalplan 07-03 (PDF)

8.
Lokalplan 07-04 (PDF)

9.
Deklaration af den 29 07 1964 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Vedtagelse af lokalplan 059 for et flexboligområde i Allinge.

01.02.05K04-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2011 at offentliggøre et forslag til lokalplan 059 samt et tilknyttet tillæg nr. 004 til kommuneplan 2009, med det formål at muliggøre flexboliganvendelse af 6, allerede tilladte helårsboliger.

Der er i offentlighedsperioden modtaget indsigelser mod planen, vedrørende planens bestemmelser om bebyggelse og anvendelse, og vedrørende den udarbejdede miljøscreening.

Der klages desuden over at der, forud for lokalplanlægningen, er tilladt nedrivning og bebyggelse, som indsigerne mener, er sket uden tilstrækkelig hensyntagen til bevaringsværdier eller borgerinddragelse.

Lokalplanen vil dog ikke kunne ændre på allerede givne tilladelser og afgørelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplan 059 og kommuneplantillæg 004 vedtages endeligt, uden ændringer som følge af indsigelser mod planerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2011 at offentliggøre et forslag til lokalplan 059 samt et tilknyttet tillæg nr. 004 til kommuneplan 2009. Efter 8 ugers offentliggørelse var der modtaget indsigelser vedrørende planens indhold, idet der samtidig klages over et forudgående sagsforløb for så vidt angår nedrivnings- og byggetilladelser.

Planforslagenes indhold:

Forslaget til lokalplan og det tilknyttede forslag til kommuneplantillæg nr. 4, havde som hovedformål, at muliggøre en mere fleksibel anvendelse af lokalplanområdets boliger til flex-boligformål (helårsboligformål eller fritidsboligformål). Lokalplanen omfatter et areal der tidligere var bebygget med ”Allinge Sygehus”.

Lokalplanen fastlægger rammer for den fremtidig anvendelse og bebyggelse i området, men ændrer ikke ved at der allerede var meddelt byggetilladelse til opførelse af 6 nye boliger på ejendommen, hvilket også fremgår af lokalplanens redegørelse. Lokalplanens bestemmelser er med hensyn til materialevalg og bebyggelsesform udformet med udgangspunkt i det allerede tilladte byggeprojekt, så evt. fremtidig bebyggelse i områdets også sikres en lignende karakter. Bebyggelsesprocent m.v. er derudover fastlagt i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer for boligområder.

Af det vedhæftede kommuneplantillæg nr. 004 fremgår at lokalplanområdet udskilles som særskilt boligområde til flex-boligformål, men med bestemmelser der i øvrigt svarer til det oprindelige boligområdes (bebyggelsesprocent maks. 30 %, 1,5 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m).

Miljøscreeningen afgjorde at der ikke skulle udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

 

Forudgående sagsforløb:

Da en lokalplan udelukkende kan regulere den fremtidige brug af lokalplanområdet, skal her understreges, at en lokalplan ikke kan ophæve eller ændre allerede givne tilladelser.

Når der alligevel her redegøres kort for det forudgående sagsforløb, skyldes det at en stor del af indsigelserne netop vedrører de forudgående sagsafgørelser.

Det oprindelige ”Allinge Sygehus” lå i et område der i kommuneplanen var udlagt til boligformål (201.B.02), men området var ikke omfattet af lokalplan. Hele det øvrige område bestod af parcelhusbebyggelse. Den oprindelige bebyggelse bestod af et ca. 100-årigt institutionsbyggeri i op til 2 etager, med senere tilførte knopskydninger.

Bygningen blev ansøgt nedrevet i 2008, begrundet i at ejendommen var i for ringe stand til at kunne genanvendes til boligformål. Ejendommens bygninger var registreret som bevaringsværdig, men kun i klasse 3, hvorefter de i henhold til gældende praksis kan tillades nedrevet efter høring af Kulturmiljørådet. Kulturmiljørådet udtalte at man ikke havde noget at indvende mod nedrivningen. Iflg. nedrivningstilladelsen fremgår, at det desuden blev vurderet, at nedrivningen ikke gav anledning til nedlæggelse af forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, og at der derfor heller ikke skulle udarbejdes lokalplan. Tilladelse til nedrivning blev meddelt den 15. dec. 2008 (Bebyggelsen var dog først færdig nedrevet 2010).  

Sept. 2009 blev der ansøgt om byggetilladelse til opførelse af 6 boliger på grunden - 4 boliger i 1 etage med delvist udnyttet kælderetage (så bygninger fremstår i forskudt plan i 1-2 etager), samt 2 boliger uden kælder. Desuden ansøgtes om et fælleshus på ca. 60 m2. Det blev igen vurderet at opførelsen af 6 boliger på grunden ikke gav anledning til nedlæggelse af forbud efter planlovens § 14, blandt andet fordi boligernes udformning i forskudt plan, tilgodeså de hensigter der var om højdebegrænsninger i kommuneplanens rammebestemmelser. Der blev meddelt byggetilladelse den 30. nov. 2009. Da der ikke var ansøgt om dispensationer i forhold til byggeloven eller anden lovgivning, blev der ikke foretaget nabohøring.

2010 blev der ansøgt om at også de 2 sidste huse kunne udføres med udnyttet kælderetage. Afgørelsen var forinden genvurderet i plangruppen der, vurderede at der i et revideret projekt, var taget tilstrækkeligt hensyn til byggeriets indvirkning på omgivelserne, blandt andet gennem bygningernes placering og udformning. Der var derfor fortsat ikke krav om udarbejdelse af lokalplan.  November 2010 blev der derfor meddelt byggetilladelse til det det ændrede byggeri.

Hvis denne forudgående sagsbehandling tages op til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet forventes det at en evt. udtalelse herom, forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Behandling af indsigelser:

Der er inden for indsigelsesfristens udløb modtaget følgende indsigelser mod planen:

1)     Indsigelse fra Leif og Per Munkgaard Thorsen, vedlagt underskrevet fælleserklæring fra yderligere 9 indsigere samt kopi af klage til Naturklagenævnet.

Af indsigelsen fremgår at man er utilfreds med at kommunen i 2009 tillod nedrivning af den oprindelige bebyggelse samt tilladelse til opførelse af 6 nye boliger på ejendommen, herunder tilladelse til sprængning af klipper. Nedrivning og byggetilladelse er gennemført uden forudgående inddragelse af borgerne og at man først er blevet inddraget ved udsendelsen af forslag til lokalplan 059.

I forhold til lokalplanforslagets indhold, klages især over

- at bebyggelsesprocenten er hævet fra 18 til 30,

- at facadehøjden angives til 8,5 m i stedet for 7m,

- boligernes placering og etageantal, og

- at boligerne tillades anvendt til flexboliger.

Indsigerne mener desuden at bebyggelsen vil fremstå uharmonisk og æstetisk miljøbelastende, at især de nederste 2 huse vil påvirke naboerne negativt, at en intern skelvej vil genere naboen, og at flexboliganvendelse vil fremme beboelse uden reel tilknytning til området. Endelig klages over at en udført miljøscreening der konkluderer at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Indsigerne mener at hele projektet med sin nuværende udformning påvirker negativt.

Indsigelsen er desuden vedlagt klage til Natur- og miljøklagenævnet hvor der bl.a. klages over nedrivningstilladelse, byggetilladelse og lokalplanproces, idet indsigerne mener at kommunalbestyrelsen skulle have udarbejdet et forslag før de nævnte tilladelser blev givet. Det vides endnu ikke om nævnet tager klagen op, eller om kommunen anmodes om en udtalelse.

 

2)     Supplerende indsigelse fra advokatfirmaet Svejgaard-Galst, på vegne af Leif og Per Munkgaard Thorsen.

Indsigelsens indhold vedrører de samme punkter som ovennævnte. Her fremhæves at bebyggelsen mht. placering og udformning vil genere ift. udsigt for naboerne, at kommuneplanens ramme for bebyggelse på 1,5 etager er tilsidesat med tilladelsen til at udnytte underetage i forskudt plan, uden at der er gennemført nabohøring som dispensationssag.

Mht. flexboliger suppleres med at denne anvendelse medfører at området skifter karakter, med boliger der står tomme en stor del af året.

Bebyggelsen og områdets karakter burde efter indsigelsen have givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering, og der burde have været udarbejdet lokalplan før der blev meddelt nedrivnings- og byggetilladelser.

Det oplyses at der agtes søgt om værditabserstatning som følge at det nye byggeri.

 

Kommentarer/anbefalinger

Indsigelserne vedrørende allerede meddelte tilladelser efter byggeloven kan ikke imødekommes, da disse tilladelser allerede er meddelt og udnyttet i overensstemmelse med gældende regler. Det blev i den forbindelse vurderet, at den tilladte boligbebyggelse, udført med delvist udnyttet kælderetage i forskudt plan og med flade tage, vil påvirke mindre end de 1,5 etager der var beskrevet i kommuneplanens rammer. Byggeriet levede dermed op til kommuneplanens intentioner om højdebegrænsninger mm.

I forhold til planloven blev det vurderet, at der ikke var pligt til lokalplanudarbejdelse, hverken pga. de tilladte nedrivninger eller pga. byggetilladelsen. Byggeriets udnyttelse af terrænet i etablering af boliger med forskudt plan, gør at byggeriet, i forhold til naboerne, vil være lavere og synes væsentligt mindre, end hvis man havde tilladt et traditionelt byggeri i 1,5 etager med udnyttet tagetage. 

Lokalplanens formål var først og fremmest at muliggøre at de 6 helårsboliger tillades anvendt som flex-boliger. Denne ændring kunne ikke tillades uden udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Der blev udarbejdet en særlig begrundelse for denne ændring i kommuneplantillæg nr. 004, som var vedhæftet lokalplanforslaget.

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser tog derudover udgangspunkt i det allerede tilladte byggeprojekt, f.eks. mht. materialevalg og bebyggelsesplacering. Maksimal bebyggel­sesprocent og bygningshøjder/etageantal blev dog fastlagt svarende til kommuneplanens hidtidige rammer for området. Derved sikres en fremtidig bebyggelsesmulighed svarende til det hidtil gældende, men i øvrigt også svarende til det der gælder for det tilstødende boligområde. Dog tillader lokalplanen kun en maksimal bygningshøjde på 4,5 m ved facader med én etage, målt i forhold til færdigt terræn.

Mht. miljøscreeningen skal en ny plan vurderes i forhold til hidtil gældende planlægning. Da ændringen i planlægningen primært vedrører boligernes anvendelse som flex-boliger, medfører planen ikke større ændringer, f.eks. i forhold til tidligere gældende kommuneplanrammer. Teknik & Miljø mener da også at screeningen er korrekt udført, idet der samlet set påvises at der ikke sker væsentlige miljømæssige ændringer, som følge af de offentliggjorte planforslag, og der bl.a. derfor ikke skulle udarbejdes miljørapport.

Mht. evt. erstatningsspørgsmål, der omtales i indsigelse nr. 2, skal det fremhæves, at lokalplanlægning i princippet udgør en erstatningsfri regulering af et områdes bebyggelse. Ejerne i et udlagt boligområde må derudover forvente, at også naboer kan opføre boligbebyggelse på deres grund. Her skal fremhæves, at selve byggeriet af 6 nye boliger sker uden dispensationer, og inden for rammerne af gældende bygningsreglement.

 

Teknik & Miljø kan på den baggrund ikke anbefale at indsigelserne imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Indsigelse 1 (TIF)

2.
Indsigelse 2 (TIF)

3.
Forslag til lp 059 mm (DOC)

4.
Miljøscreening (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Behandling af høringssvar vedr. lokalplan nr. 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn

01.02.05K04-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

20

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2011, at sende forslag til lokalplan nr. 061 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanens formål er, at overføre området fra landszone til sommerhusområde, at fastlægge rammerne for ny sommerhusbebyggelse, og at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet efter de særlige krav, der stilles til planlægning i kystnærhedszonen.

Der er i alt modtaget 6 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at lokalplan 061 for et sommerhusområde ved Bølshavn vedtages med mindre ændringer som følge af indsigelser.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 061 blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 26. maj 2011. Ved høringsfristens udløb den 11. august 2011 var der indkommet 4 høringssvar til behandling.

Efterfølgende er der indkommet yderligere 2 høringssvar (punkt E og F) som det undtagelsesvist også er valgt at behandle. Det begrundes med usikkerhed om, hvornår et høringssvar, dateret den 8. august, men først modtaget i Teknik & Miljø den 15. august, er tilkommet kommunen. Et andet høringssvar, som tillige overskred tidsfristen, omhandler forholdet mellem bygningsreglement og lokalplanlægning. Det vurderes at være relevant kort at belyse dette emne. 

 

 

Høringssvar, jf. bilag1:    

                

A.                 Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelhøjde på mindst 1,20 meter DVR90 (over normalt havniveau).

 

B.                  Bodil Frederiksen, Jættebrovej 1, Østermarie. Ejer den tilstødende ejendom vest for det nye sommerhusområde.

              Hun foreslår at bygninger skal holdes mindst 15 meter fra vestligt skel i stedet for de 5 meter, der er fastsat i lokalplanforslaget. Hun henviser til at det vil være naturligt, da afstanden til det nordlige skel, som grænser op til det eksisterende sommerhusområde også er fastsat til 15 meter. Endvidere foreslår hun, at der etableres et levende hegn mod vestligt skel. Hegnet skal fungere som skel og afskærmning mellem hendes landbrugsjord og sommerhusområdet.

 

C.                 Hanne Riis, Borgergade 9, Svaneke. Ejer af et sommerhus i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Hendes ejendom har i perioder været udsat for nedstrømning af betydelige mængder overfladevand fra markerne ovenfor Bølshavn. Hun frygter derfor at byggemodningen og den senere bebyggelse af det nye sommerhusområde vil medføre en øget nedstrømning af overfladevand fra de højere liggende områder.

 

D.                 Camilla Lindegaard og Henrik Stender, Strandvejen 110B, 2. tv, Hellerup. Ejere af et sommerhus i sommerhusområdet nord for lokalplanområdet.

              De henviser til at det oprindeligt var planlagt, at husene skulle udlægges i lokalplanområdets sydøstlige hjørne ud mod Bølshavnvej. De henstiller derfor til at husene placeres så langt fra skel til det eksisterende sommerhusområde mod nord som muligt. Afstanden skal mindske støjgener og indkig fra eventuelle kommende naboer. De foreslår at afstanden fra de nye sommerhuse til nordligt skel udvides fra 15 til 30 meter, hvis den nuværende nordvestlige placering af sommerhusene fastholdes samt at der etableres tæt/lav beplantning i afstandsbæltet.

              De mener at der oprindeligt var tale om at opføre huse i 1½ plan, men at der nu er planlagt 2 reelle etager orienteret mod de eksisterende sommerhuse, hvilket de finder, er til stor gene mht. støj og indkig.

Endvidere peger de på at der er rigtig mange sommerhuse til salg på Bornholm som er vanskelige at afsætte. Derfor beder de kommunen om at overveje vigtigheden af at der udlægges og bygges endnu flere sommerhuse, der enten vil stå tomme hen og/eller overbefolke Bølshavn i højsæsonerne.

 

E.                  Bent Hansen, Falstergade 15, Horsens og Jytte Lindegaard, Prinsesse Alexandrines Allé 10, Charlottenlund. Ejere af sommerhuse i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Begge mener, at moderne byggeri i to etager er for voldsomt og ikke passer ind i området, samt at det eksisterende sommerhusområde vil blive forstyrret af larm og uro fra så mange nye huse. De mener at byggeriet bør laves et andet sted, hvor det passer bedre ind.

 

F.                  Claus Rylander Christensen, St. Torvegade 90, Rønne. Ejer af et sommerhus i det eksisterende sommerhusområde nord for lokalplanområdet.

          Han bemærker at reglerne i Bygningsreglementet (BR10) tilsyneladende ikke er overholdt. Som udgangspunkt er han positivt indstillet overfor lokalplanforslaget, men ser et problem i at bygningshøjde, facadehøjde og antal af etager overskrider kravene i bygningsreglementet. Han mener at et hus i to etager vil give indblik i hans have fra 2. etage, hvilket han finder generende. Han anbefaler, at forslaget bliver tilrettet således at det er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

 

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

 

Ad A.     Lokalplanområdets laveste punkt ligger ca. 20 meter over havets overflade. Kystdirektoratets anbefaling om en sokkelhøjde på mindst 1.20 meter DVR90 (over normalt havniveau) er derfor allerede opfyldt.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen.

 

Ad B.      Årsagen til at byggeriet skal holde en afstand på 15 meter til det nordlige skel er hensynet til naboerne i det tilstødende sommerhusområde. Normalt er afstandskravet 5 meter. Ved at trække bygningerne 15 meter tilbage mindskes mulighederne for indblik til huse og haver pga. terrænfaldet. Samme problematik gør sig ikke gældende ved vestligt skel, da nabogrunden bliver anvendt til landbrugsformål og ikke beboelse. Af samme årsag er der ikke behov for at stille krav i lokalplanen om etablering af et levende hegn til afskærmning mellem sommerhusområdet og landbrugsjorden.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

  

Ad C.      Teknik & Miljø er vidende om problemerne i området med afledning af overfladevand i forbindelse med kraftige regnbyger og tøbrud. Derfor er der er i lokalplanen fastsat en bestemmelse om, at veje skal udføres med vandgennemtrængelig grusbelægning eller græsarmeringssten, så vandet kan nedsives i jorden. Endvidere er der fastsat en bestemmelse om at tage skal udføres som grønne tage beplantet med stenurter og mos. Planterne optager en stor del af den nedbør, der falder på taget. Generelt skal overflade- og regnvand håndteres lokalt inden for lokalplanområdet ved nedsivning, faskine eller lignende. Dette skal ske efter miljømyndighedens anvisninger. Derved sikres der en tilstrækkelig dimensionering af de valgte løsninger.

Ændringsforslag: Som supplement til ovenstående anbefaler Teknik & Miljø, at parkeringsarealerne også etableres med vandgennemtrængelige belægninger således at bestemmelse 7.4 ændres og suppleres med: ”Parkeringsarealerne skal udføres med grusbelægning eller med græsarmeringssten”.  

 

Ad D.     Miljøministeriet har udlagt området til sommerhusformål gennem ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen”. Af landsplandirektivet fremgår det at områdets sydøstlige del netop skal friholdes for bebyggelse for at bevare udsigten over havet og Christiansø fra Bølshavnvej.

            Den form for byggeri i forskudt plan, der muliggøres ved lokalplanen, med 2 etager mod nordøst og 1 etage mod sydvest, muliggøres pga. det skrånende terræn.

              Bebyggelsen er i forvejen trukket 15 meter tilbage fra nordligt skel, hvilket er 10 meter længere end normalt. Denne afstand i samspil med terrænfaldet samt det eksisterende levende hegn, findes tilstrækkeligt til at afhjælpe eventuelle gener for naboer i det tilstødende sommerhusområde.

            Udlægget af sommerhusområdet sker som konsekvens af et landsplandirektiv, der tager udgangspunkt i at der er behov for flere sommerhusområder. En øjeblikkelig brist i boligmarkedet ændrer ikke på det forventede behov.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad E.     Udover at muliggøre bygherrens projektforslag skal lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og udformning så vidt muligt sikre at bebyggelsen opleves som en sammenhængende bebyggelse, der er tilpasset de kystnære omgivelser. Det er således kommunalbestyrelsens opfattelse, at sommerhusområdet er velplaceret og nutidigt planlagt.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad F.     De regler i bygningsreglementet (BR10) der henvises til i høringssvaret er reglerne for ”byggeret i sommerhusområder”. De beskriver alene i hvilken størrelsesorden man som udgangspunkt har ret til at bygge. Gennem lokalplaner kan man både stramme og slække på disse regler, hvis der er planmæssig begrundelse for det. Det kan f.eks. være, at et skrånende terræn giver mulighed for byggeri i forskudt plan uden at det påvirker omgivelserne væsentligt. I lokalplanområdet er terrænet netop meget skrånende.

            For at begrænse muligheden for indblik til naboerne i det tilstødende sommerhusområde, er det valgt at trække bebyggelsen 15 meter væk fra det nordlige skel mod det normale afstandskrav på 5 meter. Det vil i samspil med det naturlige terrænfald samt den eksisterende beplantning reducere muligheden for indblik i naboområdet væsentligt.

            Bestemmelserne i lokalplanforslaget er endvidere i overensstemmelse med rammerne for Bølshavn i kommuneplanen fra 2009.

            Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Lokalplanforslag nr. 061 Bølshavn (PDF)

2.
Bilag 1. Indsigelser/bemærkninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Forslag til lokalplan for mobilmast i Rønne Syd

01.02.05P16-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

21

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                                             

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. juni, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan, der kan gøre det muligt at etablere et masteanlæg i Rønne Syd for 3G-mobiltelefoni.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 057 for en 36–42 meter høj mobilmast i Rønne Syd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at kommunalbestyrelsen sender forslag til lokalplan 057 i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har til hensigt at muliggøre opsætningen en 36 – 42 meter høj gittermast med tilhørende radiokabine på en mindre del af matr.nr. 314 p Rønne Markjorder. Arealet ejes af Bornholms Regionskommune, og er på knap 500 m2. Arealet er omfattet af byplanvedtægt nr. 14 fra 1976. Det er i denne byplanvedtægt bestemt, at der ikke må anbringes eller oprettes udvendige antenner eller antennemaster i byplanvedtægtens område. Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 057 vil byplanvedtægt nr. 14 derfor blive ophævet for så vidt angår det aktuelle areal.

Baggrund

Der er i disse år et stigende antal ansøgninger om opsætning af master og antennesystemer til brug for radiobaseret kommunikation, herunder især trådløse bredbåndstjenester og udbygningen af 3G-mobiltelefoni.  Endvidere udvikles der hele tiden nye tjenester, f.eks. datatjenester, der kræver høj datahastighed. De tekniske muligheder øges tilsvarende, så der kan tilbydes højere datahastighed. Da frekvenseffektiviteten imidlertid ikke øges tilsvarende, er der et voksende behov for flere basisstationer og dermed flere master og antennesystemer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at et område er dækket af et antennesystem, der skal også tages højde for den øgede trafikbelastning med stadigt større datamængder. Der bliver derfor behov for øget tæthed mellem antennerne, der hvor brugerne bor, arbejder og færdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2011

1.
Referat fra TMU 07-06-2011 (DOC)

2.
Forslag til lokalplan 057 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til udvidelse af Bofas deponikapacitet

07.03.11S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-09-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som forudsagt i ”overgangsplan for deponeringsanlæg, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne” der blev udarbejdet i marts 2003, er Bofas eksisterende deponikapacitet ved at være opbrugt og det er nødvendigt med en udvidelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

     at der gives en anlægsbevilling på 12.500.000 kr. til udvidelse af Bofas deponikapacitet, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

at anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån, idet ydelserne kan afholdes inden for det nuværende budgets rammer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. september 2011:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, prioriterede Kommunalbestyrelsen at afsætte 12,5 mio. kr. til en udvidelse af deponikapaciteten, finansieret ved optagelse af lån.

 

Med den foreslåede udvidelse, vil det være muligt at klare tilkørsel af deponeringsegnet affald til og med 2019, hvor det vil være nødvendigt med endnu en etape. Deponiudvidelsen bevirker i øvrigt, at det vil være nødvendigt at flytte modtageplads for haveaffald – hvilket netop er gennemført.

 

Udvidelse af deponikapaciteten vil sikre samme serviceniveau som hidtil. Alternativet hertil vil være at deponeringsegnet affald fra de bornholmske erhvervsvirksomheder og containerpladser skal transporteres til deponier i det øvrige Danmark – hvilket både økonomisk og miljømæssigt vil være omkostningstungt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 12.500.000 kr., finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af lån når anlægsprojektet er afsluttet. I den mellemliggende periode anvendes midler fra kommunens kassebeholdning.

Anlægsprojektets afskrivnings- og rentemæssige konsekvenser vil være indeholdt i de fremtidige deponitakster, som er underlagt ”Kommunalbestyrelsens mål vedrørende takster/gebyrer for affaldsbehandling”. De driftsmæssige udgifter eksklusive afskrivninger og renter vil være som hidtil, hvorimod de afskrivnings- og rentemæssige konsekvenser ved investeringen fremgår af nedenstående tabel under afledte driftsudgifter. Investeringen forventes ikke at påvirke den nuværende deponitakst.

 

Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau

 

2011

2012

2013

2014

Anlæg

12.500

0

0

0

Drift

125

1.825

1.775

1.725

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Beskrivelse af den administrative organisation

00.15.00A00-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

26

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Beskrivelsen af regionskommunens administrative organisation er ajourført som følge af overgangen til dialogbaseret mål- og rammestyring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At beskrivelsen af den administrative organisation tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskrivelsen af Bornholms Regionskommunes administrative organisation er et dynamisk dokument, som løbende justeres i takt med, at organisationen udvikler sig.

Her i sensommeren 2011 er vilkårene for regionskommunens virke primært dikteret af den finansielle krise og regeringens 2020-plan. Forventningerne kommer i høj grad til udtryk i kommunalbestyrelsen fire ambitiøse visioner, der udgør pejlemærkerne for regionskommunens virke i indeværende valgperiode.

Disse ændrede vilkår og forventninger har affødt behov for en meget stram økonomistyring, og det er baggrunden for, at kommunalbestyrelsen i juni 2011 besluttede at ændre sin styreform fra dialogbaseret aftalestyring til dialogbaseret mål- og rammestyring. Den nye styreform har blandt andet ændret på rolle- og ansvarsfordelingen blandt regionskommunens mange aktører, og organisationen er derfor tilpasset, så den bedst muligt understøtter principperne i styringsmodellen. Organisationsbeskrivelsen er konsekvensrettet og ajourført i overensstemmelse med de besluttede ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Bornholms Varme A/S - Ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-09-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har den 1. september 2011 på vegne af Bornholms Varme A/S ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 46,75 mio. kr. til endelig finansiering af overtagelsen af fjernvarmenettet til Sorthat/Muleby og Nyker.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives kommunegaranti til optagelse af et 25-årigt lån på 46,75 mio. kr. optaget i KommuneKredit til overtagelse af ledningsnettet til Sorthat/Muleby og Nyker.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Varme A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for endelig finansiering af overtagelse af fjernvarmenettet inkl. transmissionsledninger til Sorthat/Muleby og Nyker fra OK Entreprise ApS, som har stået for etableringen. Overdragelsen sker i henhold til overdragelsesaftale af 31. marts 2009, og er de sidste etaper i overdragelsesaftalen.

Der søges om en garanti for et lån på 46,75 mio. kr., idet der samtidig indfries en byggekredit på 42 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har garanteret for den 26. november 2009.

Projektet er blevet dyrere, fordi der er kommet 403 tilslutninger mod budgetteret 350 tilslutninger. Det har betydet øgede udgifter til flere stikledninger og længere hovedledning. Bornholms Varme anfører, at det øgede antal tilslutninger vil være med til at give fjernvarmeområdet en sundere økonomi, som i sidste ende betyder lavere priser for forbrugerne.

Med afslutningen af de sidste etaper har anlægsudgifterne udgjort 94,65 mio. kr. til det samlede fjernvarmenet til forsyning af Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker. Kommunalbestyrelsen har tidligere givet kommunegarantier til de første etaper på i alt 47,9 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti har umiddelbart ikke konsekvenser for kommunens økonomi, idet det ligger inden for lånebekendtgørelsens rammer at give garantier til anlægsudgifter på varmeforsyningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. september 2011

1.
Oversigt over afgivne garantier ultimo september 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Retningslinier for reklamer

00.13.02A50-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 1. september 2011, at regionskommunens overordnede retningslinjer vedrørende anvendelsen at reklamering af på kommunal ejendom skal revideres. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 

udkastet til revideret regelsæt for regionskommunens anvendelse af reklamer på kommunal ejendom drøftes og vedtages

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

Kommunerne har i kraft af kommunalfuldmagtsreglerne haft adgang til at sælge reklameplads i form af bandereklamer på idrætsanlæg, ligesom kommunerne som offentlige myndigheder kunne modtage gaver til brug for varetagelse af deres opgaver og informere om, hvem gaven var modtaget fra.

 

Med ikrafttrædelsen den 1. juli 2006 af den kommunale reklamelov (lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre), fik kommunerne udvidet adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering.

 

Loven giver kommunerne meget stor frihed til at anvende fast ejendom og løsøre til reklame – adgangen er alene betinget af overholdelse af markedsføringsloven og anden lovgivning. Kommunerne har dermed samme adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering som private.

 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at kommunalbestyrelserne har således råderum for lokalt at træffe beslutning om anvendelse af egne aktiver til reklamering, og at der er tillid til, at kommunalbestyrelserne ville være bedst egnede til at træffe beslutning om, hvorvidt den adgang, de fik til at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, skal benyttes, og i den forbindelse foretage den fornødne afvejning af på den ene side hensynet til neutralitet og saglighed og på den anden side hensynet til at skaffe sig supplerende finansiering.

 

Der er ingen kvantitative begrænsninger for reklamefinansiering – dvs. der er ikke begrænsninger for, i hvor stort omfang kommuner må anvende reklamefinansiering til varetagelse af deres opgaver. Der opstilles endvidere ikke begrænsninger med hensyn til, hvorledes de indtægter, kommuner får ved salg af reklameplads på kommunens faste ejendom og løsøre, skal anvendes. Kommunalbestyrelsen kan således frit disponere over disse midler med henblik på varetagelse af kommunale opgaver.

 

Økonomiske konsekvenser

Reklameindtægter via salg af kommunal reklameplads er en supplerende, mulig kommunal indtægtskilde. Indtjeningen vil afhænge af, hvor udbredt ordningen bliver i organisationen samt markedets interesser for at benytte kommunale aktiver som led i reklamering. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. september 2011

1.
Bilag 1 Børne og unge vejledning (PDF)

2.
Bilag 2 Regler for anvendelse af reklamer i BRK (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Udpegning af medlem til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

54.10.02A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Indstilling og beslutning

Indstilling foreligger på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Poul Overlund-Sørensen blev udpeget.

Sagsfremstilling

Henning Busted der er udpeget af den tidligere kommunalbestyrelse flytter fra øen og skolen anmoder kommunalbestyrelsen om udpegning af et nyt medlem til skolens bestyrelse.

 

Bestyrelsen er den bestyrelse der er udpeget i forrige valgperiode, men grundet skolens fusionsplaner er bestyrelsens funktionsperiode forlænget til 30. september 2012.

 

Retten til at udpege tilhører valggruppen AVLO.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-09-2011

20

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt