Referat
Socialudvalget
26-09-2011 kl. 14:15
mødelokal C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Benchmarking af den aktivitetsbestemte kommunale (med)finansiering af sundhedsområdet 2007-2010
  åbent 3 Ugestastik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 27 - 34
  åbent 4 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 5 Forslag til standardvedtægter for brugerbestyrelser og retningslinjer for brugerinddragelse på voksenområdet
  åbent 6 Tilsynspolitik samt revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning
  åbent 7 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2011
  åbent 8 Uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2011
  åbent 9 Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2011
  åbent 11 Ældrepris 2011
  åbent 12 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 13 TUBA Bornholm søger § 18-midler til frivillige terapeuter til rådgivning og terapi
  åbent 14 Frelsens Hær - Rønne Korps søger § 18-midler til julehjælp og akut hjælp
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Benchmarking af den aktivitetsbestemte kommunale  (med)finansiering af sundhedsområdet 2007-2010

29.06.04Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Der gives en orientering om resultatet af en benchmarking af den aktivitetsbestemte kommunale (med)finansiering af sundhedsområdet i 2007-2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunerne i Region Hovedstaden har dannet en ERFA-gruppe om kommunal (med)finansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden med det formål at diskutere og udveksle erfaringer indenfor den kommunale (med)finansiering af sundhedsområdet.  

 

ERFA-gruppen har udarbejdet en benchmarking af den kommunale (med)finansiering på sundhedsområdet med udgangspunkt i aktiviteten i 2007-2010 med det formål at give et overordnet overblik over den kommunale (med)finansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden, herunder både Region Hovedstaden i forhold til de øvrige regioner i landet og kommunerne indbyrdes i Region Hovedstaden.

 

Resultatet af benchmarkingen er præsenteret i vedlagte rapport.  Rapporten viser, at udgiften pr. indbygger i Bornholms Regionskommune generelt ligger under gennemsnittet for kommunerne som helhed i Region Hovedstaden. På genoptræningsområdet ligger Bornholm dog væsentlig over gennemsnittet. I notat er nærmere redegjort for resultatet af benchmarkingen med særligt fokus på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Notat: Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden med særligt fokus på Bornholms Regionskommune (DOC)

2.
Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2010; Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

3   Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 27 - 34

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 34 i 2011 var i alt 1.580 brugere, som modtog i alt 6.996 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,43 time. I uge 27 i 2011 var i alt 1.596 brugere, som modtog i alt 6.939 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time. Brugerantallet er faldet med 16 og timerne pr. uge er steget med 57 timer.

Til sammenligning var der i uge 34 i 2010 i alt 1.619 brugere med i alt 6.876 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,25 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.600 brugere med 7.113 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

34

1.580

6.996

4,43

2011

27

1.596

6.939

4,35

 

Ændring fra uge 27 til 34

 

   -16

 

57

 

2011

2010

Gennemsnit

1.600

1.623

7.113

7.055

4,45

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 34 i 2011: 0 ledige plejehjemspladser, 9 ledige plejecenterboliger og 9 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen består af en styringsaftale og en udviklingsaftale. Aftalen for 2012 skal godkendes senest den 15. oktober 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende rammeaftalen 2012 for så vidt angår voksenområdet

 

Socialudvalget d. 26. september 2011:

Godkendt.

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

·         at godkende rammeaftalen 2012 for så vidt angår børneområdet

 

Børne- og Skoleudvalget d. 27. september 2011:

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig styringsaftale og udviklingsstrategi, som tilsammen udgør rammeaftalen for 2012.

 

Formålet med udviklingsstrategien er:

·         At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

·         At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling.

·         At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

 

Denne første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen.

 

Særlige udviklingstemaer

Socialministeren har udmeldt dyre særforanstaltninger / enkeltmandsprojekter som særligt tema. I foråret 2011 var der 52 enkeltmandsforanstaltninger af denne type i regionen, til en samlet udgift på 152 mio. kr.. Kommunerne under et har ikke har haft vanskeligheder ved at finde et relevant tilbud til borgeren, og det vurderes derfor, at der ikke er behov for at oprette eksempelvis specialteam til rådgivning eller et fælles akutberedskab. Samtidig har 12 kommuner tilkendegivet at de har mulighed for umiddelbart at oprette særforanstaltninger. Enkelte kommuner har dog haft vanskeligheder med at finde tilbud til en borger, ligesom flere kommuner nævner at hjemtagning af handlekommune-forpligtelsen kan ændre billedet. Det anbefales derfor, at der ikke umiddelbart iværksættes fælles tiltag, men at området følges tæt i 2012.

 

I Bornholms Regionskommune er der i forbindelse med en analyse af det specialiserede område for børn og voksne sat fokus på særligt dyre særforanstaltninger / enkeltmandsprojekter.

 

Tilbud til senhjerneskadede, har været i fokus i foråret 2011, og det anbefales derfor, at kommunerne udpeger hjerneskadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012, herunder med en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige indsats og den socialfaglige indsats.

 

Justering af lovgivning omkring nye rammeaftaler

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Dette udkast til udviklingsstrategi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden. Det forventes at lovgivningen tilpasses, så kommunerne overtager det samlede ansvar med virkning for rammeaftalen 2013.

 

Udkastet til udviklingsstrategi har været drøftet i embedsmandsudvalget samt i K29, og anbefales til godkendelse i kommunerne.

 

Formålet med styringsaftalen er:

·         At være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen.

·         At øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

 

Styringsaftalen i Hovedstaden er baseret på den fælles takstmodel som er udviklet af kommunerne i Hovedstaden og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

 

Ændringer i styringsaftalen

Styringsaftalen adskiller sig fra takstmodellen på to punkter:

 

1) Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. I Hovedstadens hidtidige takstmodel har dette ikke været adresseret. Praksis har dog været, at ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud. Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet er at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette må medføre er kendte på forhånd. Der kan ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følgende af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet. Princippet er baseret på at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønster, som giver udbyderen mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet.

2) Ændring af afsnit om efterregulering, så afvigelser inden for 5 procent af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 procent. Indregnes i taksten to år efter. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I en overgangsordning efterreguleres taksterne for 2012 på baggrund af afvigelser i den faktiske belægningsprocent på mere end +/- 5 procent. i 2010. Der udarbejdes yderligere beskrivelse af overgangs-ordningen til drøftelse med kommunaldirektørkredsen i efteråret 2011.

 

Aftale om takstudvikling 2012

KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styringsaftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før pl-regulering. KKR’s opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 procent. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 procent afhængigt af, om der vægtes med takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i 2012.

 

KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012:

·         At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen.

·         At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

 

Udkastet til styringsaftale har været drøftet i embedsmandsudvalget, samt i K29, og anbefales til godkendelse i kommunerne.

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, samt KL vurderer at konsekvenserne af rammeaftalen er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

 

Høringssvar fra Bornholms Handicapråd eftersendes

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet har i deres møde den 22. september 2011 ingen bemærkninger til aftalen.

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Styringsaftale 2012 (PDF)

2.
Udviklingsstrategi 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

5  Forslag til Standardvedtægter for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse på voksenområdet

27.15.04P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Forslag til Standardvedtægt for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse gældende for hele socialområdet.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Standardvedtægter og Retningslinjer sendes i høring i relevante brugerfora, samt i Handicapråd og Ældreråd

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Sendes i høring i relevante brugerfora, samt i Handicapråd og Ældreråd.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Ved lovændring pr. 1. juli 2010 er det op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt der skal oprettes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.m. eller om brugerinddragelsen skal tilrettelægges på anden vis.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 28. juni 2010, at Bruger- og pårørenderådene fortsætter uændret, og at der udarbejdes nye retningslinjer gældende for hele socialområdet, som forelægges til politisk behandling.  

 

Det overordnede politiske mål for politikområderne 05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling er: Et godt og aktivt liv for alle.

 

Et af de strategiske mål er: Fokus på borger- og brugerinddragelse. Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig hørt og respekteret. Længst muligt i eget liv. Hvorfor er vi her?

 

 

Forslag til Standardvedtægter for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse er udarbejdet i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes overordnede politiske målsætninger for ældre- og voksenhandicapområdet.

 

Standardvedtægter for Brugerbestyrelser

Der er udarbejdet forslag til ”Standardvedtægter for Brugerbestyrelser i tilbud indenfor Socialområdet i Bornholms Regionskommune” – omfattende blandt andet regler for valg af medlemmer, valgperiode samt bestyrelsernes arbejdsområder og kompetencer.

 

Retningslinjer for brugerinddragelse

Der er indtænkt 3 begrebsniveauer i retningslinjerne for brugerinddragelse: Brugerinddragelse på det personlige plan, brugerinddragelse i forhold til dagligdagen i BRK tilbud og brugerinddragelse i øvrigt.

 

Forslag til Standardvedtægter og Retningslinjer har været forelagt Fagrådet for Handicapområdet den 27. juni 2011, som udtaler at det er vigtigt at have et stærkt fokus på sikring af brugerens rettigheder og indflydelse. Fagrådet godkendte det fremsendte materiale.

 

Forslagene til Standardvedtægter og Retningslinjer har været forelagt Fagrådet for Ældreområdet den 19. september 2011, som udtaler at det er fint med tværgående retningslinjer og vedtægter, og at det er vigtigt at have fokus på brugerindflydelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Forslag til standardvedtægter (DOC)

2.
Forslag til retningslinjer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tilsynspolitik samt revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning   

27.36.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

9

 

Socialudvalget

26-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning, senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010. I standarden er der som noget nyt endvidere indarbejdet en tilsynspolitik, idet kommunerne inden udgangen af 2011 skal have udarbejdet og offentliggjort en tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd samt berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau for de omhandlede ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages en individuel vurdering.

 

Nærværende forslag til kvalitetsstandard er udarbejdet i samarbejde med døgnplejen og visitationen.  På baggrund af deres erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden er der primært gjort tiltag, så den reviderede standard fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis.

 

Sygepleje udgår af nærværende forslag, idet det er politisk besluttet, at der ikke længere visiteres hertil.

 

I standardens afsnit 10 Kvalitetsopfølgning på side 7 er der indarbejdet en tilsynspolitik. Lov om social service nr. 627 af 14. juni 2011, § 151 c siger, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.” Loven trådte i kraft den 1. juli 2011, og tilsynspolitikken skal første gang være udarbejdet og offentliggjort inden udgangen af 2011.

 

Tilsynspolitikken beskriver således, hvordan der i Bornholms Regionskommune føres tilsyn for tilbud efter § 83, hvor myndighedsafdelingen i virksomheden Borger og Sundhed varetager opgaven. 

 

  1. Der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Tilsynene tager udgangspunkt i en spørgeguide med hovedpunkter som: borgerens opfattelse af kvaliteten i hjemmeplejen og borgerens oplevelse af den bevilgede hjælp.

 

  1. Brugerundersøgelser kan anvendes.

 

  1. Der revisiteres løbende – eller ved oplyst ændring af borgerens funktionsevne.

 

  1. 2 x årligt gennemgås alle sager sammen med leverandøren, for at sikre serviceniveauet i forhold til kvalitetsstandarden. 

 

  1. Der afholdes årligt møde med leverandørerne for at skabe et fælles værdi- og praksisgrundlag for indsatsen i hjemmeplejen, sikre kvaliteten og for at afstemme indhold og forventninger til samarbejdet.

 

Resultaterne fra tilsynene anvendes til at udarbejde en årlig redegørelse. Redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne og i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 26. september 2011

Der er indkommet høringssvar fra:

·         Ældrerådet

Som: tager kvalitetsstandarden til efterretning med følgende bemærkninger:

o        Ad 3. Mål: Rådet påskønner målet med forebyggelse på alle måder

o        Ad 11.2 Psykisk pleje og omsorg: Rådet er tilfredse med, at der ydes hjælp til betaling i bank

o        Ad 11.7 Praktisk hjælp – rengøring: Rådet ønsker at passus omkring vanding af blomster udgår.

o        Ad 10. Kvalitetsopfølgning: Rådet anbefaler, at et afsnit om tilsynspolitik indarbejdes i folder om ydelser.

 

·         Borger og Sundhed, MED-udvalget

Som: intet har at bemærke.

 

·    Bornholms Plejehjem og – centre, MED-udvalget

Som: intet har at bemærke.

 

·         Døgnplejen, MED-udvalget

Som: udtaler vedr. punkt 11.7 Praktisk hjælp – rengøring. Døgnplejen oplever i praksis, at der reelt ikke tilbydes borgerne rengøring, men ”kun” renholdelse. Dette bør fremgå af kvalitetsstandarden med henblik på, at klargøre ydelsen ”Rengøring” i forhold til borgernes forventninger. Der er væsentlig retorisk og forventningsmæssig forskel på begreberne: rengøring – og renholdelse, ikke mindst hos vores ældre borgere.

 

Handicaprådet vil i deres møde den 22. september afgive høringssvar: Høringssvaret vil foreligge til udvalgets møde.

 

Administrativ bemærkning:

På baggrund af Ældrerådets høringssvar indarbejdes ydelsen vanding af blomster i afsnit 11.7 Praktisk hjælp - rengøring.

 

Handicaprådet har i deres møde den 22. september 2011 ingen bemærkninger til Tilsynspolitikken og revidering af standarden.

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

2.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar fra Borger og Sundhed (DOC)

5.
Høringssvar BPC (DOC)

6.
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2011

27.66.08K07-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

12

 

Socialudvalget

26-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet for første halvdel af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar – 30. juni 2011 modtaget 69 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der er afgivet tre indstillinger til fastholdelse af 3 borgere i forbindelse med konkrete hygiejnesituationer efter servicelovens § 126 stk. 2 og én indstilling om at forhindre borger i at forlade boligen i helt særlige situationer efter servicelovens § 127.

Der er sket en stigning i antallet af fastholdelser efter § 126 og et fald i antallet af fastholdelser i hygiejnesituationer.

Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne. Af bilaget fremgår, at en betydelig del af fastholdelserne og tilbageholdelserne i egen bolig repræsenterer episoder for en borger.

 

Myndigheden har været i dialog med teamlederne i de konkrete situationer med henblik på en nærmere udredning, vejledning og handleplan for hvordan magtanvendelser fremadrettet forebygges. I den forbindelse er VISO koblet på Plejecenter Slottet med henblik på hjælp til det pædagogiske arbejde. Myndigheden har løbende modtaget informationer om samarbejdet med VISO.

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og -centre arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser, hvilket den halvårlige opgørelse afspejler.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 26. september 2011

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet, der har taget redegørelsen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Statistik (XLS)

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2011

27.12.16K09-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

13

 

Socialudvalget

26-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 19. april 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Nylars Plejecenter:

Det er tilsynets overordnede indtryk og vurdering, at Nylars Plejecenter er et velfungerende tilbud til demente. Der er siden sidste tilsyn sket en faglig udvikling i forhold til den måde, der i dagligdagen arbejdes med at skabe gode og trygge forhold og indholdsmæssige rammer for beboerne. Der er kommet struktur på de forskellige administrative og praktiske opgaver samt aktiviteterne. Leder og medarbejdere er i en faglig udfordrende proces med det fælles mål, at skabe værdige og indholdsmæssige rammer for beboerne. Samarbejdet med Bruger- og pårørenderådet har resulteret i, at de pårørende har startet en pårørendegruppe.

 

Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 26. september 2011

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet, således: ”Rådet glæder sig over tilsynet på baggrund af arbejdet med de plejekrævende beboere. Flot tilsyn. Ældrerådet uddeler ros til Nylars Plejecenter. Rådet anerkender udviklingen på Nylars Plejecenter til gavn for beboere, pårørende og personale.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Tilsynsrapport (DOC)

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

27.36.16P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Revidering af Kvalitetsstandarden for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service og for Genoptræning efter Sundhedsloven. Standarden er senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd 

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en serviceinformation til borgerne om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 86, samt en beskrivelse af det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har fastsat. Formålet med standarden er at beskrive de visiterede ydelser borgeren kan forvente at modtage, at sikre ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov og at synliggøre og sikre sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den indsats, der leveres.

 

Der er ikke lovkrav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Men blandt andet for at sikre, at borgerne kender Regionskommunens tilbud herom, indgår almen genoptræning efter Sundhedsloven som en del af standarden for træningsområdet. 

 

Standarden er alene vejledende, der skal ifølge lovgivningen altid foretages en individuel vurdering.

 

Der er alene foretaget ændringer i nærværende Kvalitetsstandard af teknisk karakter.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Forslag standard for genoptræning og vedligeholdende træning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2011

27.12.16K09-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Sendes i høring i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 6. juni 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Klintebo. Botilbudet fremstår rent og pænt, og det er Tilsynets opfattelse at beboerne er tilfredse med at bo på Klintebo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ældrepris 2011

00.05.07G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-08-2011

10

 

Socialudvalget

26-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at prisoverrækkelsen i 2011 finder sted på FN´s ældredag den 1.oktober

                

Socialudvalget, den 15. august 2011:

Godkendt.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at der udvælges prismodtager(e) til ældreprisen

                

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

På dialogmødet den 12. november 2010 gav udvalget tilsagn om, at imødekomme Ældrerådets ønske om, at afholde prisoverrækkelsen på FN´s ældredag som i år er den 1. oktober.

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·         Tiltag der letter de ældres hverdag

·         Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater vil ske onsdag den 24. august 2011. Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den 7. september 2011 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 26. september blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet 3 indstillinger på kandidater til ældreprisen. Prisen uddeles lørdag den 1. oktober 2011, kl. 14.00 i Aakirkeby Hallen. 

 

 

Bilag til Socialudvalget 15. august 2011

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 838.869 kr.

Der er et restbeløb på 175.855 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 143.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  TUBA Bornholm søger § 18-midler til frivillige terapeuter til rådgivning og terapi

27.15.12Ø40-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

TUBA Bornholm søger § 18-midler til frivillige terapeuter til rådgivning og terapi for børn af alkoholikere i alderen 14-35 år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Bevilget kr. 40.000.

 

Sagsfremstilling

TUBA Bornholm har et ønske om at fortsætte anvendelsen af frivillige medarbejdere, som blev påbegyndt i 2010. De frivillige i TUBA bidrager med et særligt engagement til organisationen og oplever selv en personlig og faglig udvikling. Desuden er de frivillige gode kræfter at have med i det forebyggende og behandlende arbejde indenfor alkoholområdet i overensstemmelse med KRAMS.

 

TUBA Bornholm søger midler til frivillige terapeuter til rådgivning af og terapi til børn af alkoholikere i alderen 14-35 år. Der er pt. 40 i behandling.

 

Midlerne skal bruges til udvidelse af eksisterende og nyt projekt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 40.000 kr.

 

·         Supervision til frivillige (2x12x1000 kr.)                          24.000 kr.

·         Frivillige TUBA-unge (fortæring, materialer, aktiviteter)     15.000 kr.

·         Introdag (materialer)                                                    1.000 kr.

Af de 15.000 kr. udgør ca. 300 kr. udgifter til frugt til caféaftener.

 

TUBA Bornholm, som i 2010 fik bevilget 25.000 kr. til introdag for frivillige og supervision, har ingen formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Frelsens Hær - Rønne Korps søger § 18-midler til julehjælp og akut hjælp

27.15.12Ø40-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Frelsens Hær – Rønne Korps søger § 18-midler til julehjælp og akut hjælp til socialt svage familier i lokalområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Bevilget kr. 30.000 til julehjælp og kr. 10.000 til akuthjælp.

 

Sagsfremstilling

Frelsens Hær – Rønne Korps søger § 18-midler til julehjælp, som består af uddeling af gavekort til julemad og julegaver til børnene samt til akut hjælp som f.eks. tøj, spisebilletter og madpakker.

 

Aktiviteten har eksisteret i flere år, men tidligere år har Frelsens Hær selv dækket udgifterne.

I julen 2010 blev der således uddelt hjælp til 155 familier, men der bliver flere og flere, som har brug for hjælp.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 103.000 kr.

·         Julehjælp             93.000 kr.

·         Akut hjælp           10.000 kr.

 

Frelsens Hær – Rønne Korps havde pr. 31. december 2010 en formue på 17.517 kr.

Frelsens Hær i Danmark havde pr. 31. december 2010 en formue på 224.837 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

15

 

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Formanden gav orientering om status for værested på Allinge Havn.

Birger Rasmussen til møde i Styregruppen for FontæneHusene.

Virksomhedslederstilling til Plejecenter Snorrebakken opslås nu.

Orientering om procedure for forebyggende besøg.

Orientering om retningslinjer for transport til aflastning.

Orientering om ændring i caféen på Toftegården.   

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Punkterne 5, 9 og 10.