Referat
Børne- og Skoleudvalget
27-09-2011 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Målsætning mv. for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen
  åbent 3 Politik for inkluderende læringsmiljøer
  åbent 4 Procedure ved udsat skolestart
  åbent 5 Klage over afslag på skolebuskort til elev på Paradisbakkeskolens Nexø afdeling
  åbent 6 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på Hans Rømer Skolen
  åbent 7 Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 8 Overdragelse af idrætshallen i Hasle
  åbent 9 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

1

 

 

Fraværende

Lene Feldthus Andersen deltog i mødet fra kl. 15.30 under behandling af pkt. 2.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Målsætning mv. for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 1. marts 2011 nedsatte Børne- og Skoleudvalget en arbejdsgruppe der havde til opgave at fremkomme med forslag til målsætning for den bornholmske folkeskole. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og fremlægger resultatet.

Arbejdsgruppen deltager ved præsentationen af forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget sender forslaget til skolepolitik, ledelsesstruktur og afdelingsråd i høring i skolebestyrelser og handicapråd med høringsfrist 15. november 2011

Børne- og Skoleudvalget i høringsperioden afholder en temadag vedr. skolepolitikken

Der efter endelig godkendelse af skolepolitikken afholdes en lokal skolemesse, ”Skolens dag”, i foråret 2012

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Børne- og Skoleudvalget sender forslag til ledelsesstruktur og afdelingsråd i høring i

 skolebestyrelser og handicapråd med høringsfrist den 15. november 2011.

 

I forslaget ændres § 17 til: Skolebestyrelsen udarbejder i samarbejde med afdelingsrådene principper for afdelingsrådenes arbejde.

 

Børne- og skoleudvalget udpeger Ole Dreyer til at deltage i arbejdsgruppens videre arbejde med planlægning af en temadag, hvor forslaget til skolepolitik præsenteres.

 

På temadagen konkretiseres de handlinger, der kan udfylde rammerne, og arbejdsgruppen formulerer forslag til konkrete forslag til, hvordan rammerne skal udfyldes.

 

Børne- og Skoleudvalget får forelagt forslaget til skolepolitik og forslag til udmøntning, inden det sendes i høring.

 

Børne- og skolesekretariatet udarbejder i samarbejde med arbejdsgruppen et revideret forslag til tids- og handleplan for det videre arbejde.

                                                   

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen havde i henhold til kommissoriet for arbejdsgruppen til opgave at fremkomme med forslag til:

 

1)     En vision for det bornholmske skolevæsen.

 

Arbejdsgruppen har slået dette punkt sammen med nedenstående punkt 2.1 og udarbejdet et forslag til en skolepolitik, der udstikker retningen for, hvad der kan gøre den bornholmske folkeskole attraktiv.

Politikken er opstillet i fem punkter:

 

·         Fællesskab, relationer og samarbejde.

·         Plads til forskellighed og udfordringer for alle.

·         Tidssvarende fysiske rammer og fleksible lege- og læringsmiljøer.

·         Lyst og inspiration til livslang læring.

·         Lokal forankring – globalt udsyn.

 

Det samlede forslag til skolepolitik er bilagt sagen.

 

2) Konkrete mål for indholdet i den bornholmske folkeskole, det vil sige mål for:

2.1 En attraktiv og udviklingsorienteret folkeskole, der tilvælges af forældre, elever og personale.

Dette punkt er beskrevet sammen med ovenstående punkt 1) om en vision for folkeskolen og fremgår af bilaget ”Forslag til skolepolitik”

2.2 Skoledemokrati og forældreinvolvering, herunder skolebestyrelsernes og afdelingsrådenes arbejde.

Arbejdsgruppen har beskrevet elevernes og forældrenes samarbejde med skolen i skolepolitikken under ”Fællesskab, relationer og samarbejde”. Herudover er der udarbejdet ”Forslag vedr. afdelingsråd”, der er bilagt sagen. Forslaget indebærer, at der til den enkelte skolebestyrelse delegeres kompetence til at udarbejde principper for afdelingsrådenes arbejde, herunder principper for klasseforældrerådenes arbejde.

2.3 Inklusion af elever med særlige behov, på baggrund af inklusionsarbejdsgruppens forslag.

Inklusionsarbejdsgruppen har udarbejdet forslag til inklusionspolitik i Bornholms Regionskommune og forslaget er sendt i høring.
Inklusionsbegrebet indgår endvidere i skolepolitikken under ”Fællesskab, relationer og samarbejde” og ”Plads til forskellighed og udfordringer for alle”.2.4 Den ledelsesmæssige organisering.

Arbejdsgruppen har udarbejdet ”Forslag til ledelsesstruktur”, der er bilagt sagen.
Forslaget beskriver ledelsesstrukturen, organiseringen og de ledelsesmæssige relationer i skolens lederteam.

2.5 Hvordan høring og formidling af forslaget til en skolepolitik skal gennemføres

Arbejdsgruppen foreslår, at der i høringsperioden 28. september – 15. november 2011 afvikles en temadag, hvor Børne- og Skoleudvalget, skolebestyrelser, afdelingsråd, elevråd og medarbejderrepræsentanter deltager.
Temadagen tænkes afviklet ved brug af eksterne oplægsholder(e), videospots, debatter m.v.

 

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at der i forbindelse med implementering af skolepolitikken afholdes en skolemesse, ” Skolens dag”, i foråret 2012.

Messen afholdes som 1-dags arrangement med workshops, præsentationer, elevaktiviteter, inspirationsoplæg, demonstrationer af undervisningsmaterialer og –medier m.m.

Økonomiske konsekvenser

Til afvikling af temadagen i høringsperioden forventes udgifter til oplægsholdere, lokaler, forplejning og lignende på ca. 40.000 kr.

Der er budgetmæssig dækning for beløbet i Udviklings- og Omstillingspuljen under ”Sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning”.
Budget for afvikling af skolemessen i 2012 vil efterfølgende blive behandlet i særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Bilag 1 - Forslag til skolepolitik (DOC)

2.
Bilag 2 - Forslag vedr. afdelingsråd (DOC)

3.
Bilag 3 - Forslag til ledelsesstruktur (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Politik for inkluderende læringsmiljøer

17.03.00K04-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 7. juni 2011 sendte Børne- og Skoleudvalget et forslag til en politik for inkluderende læringsmiljøer i høring. Høringssvarene er nu indkommet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Politik for inkluderende læringsmiljøer godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Arbejdsgruppen behandler de indkomne høringssvar, og forslaget til politik for inkluderende læringsmiljøer forelægges på kommende udvalgsmøde.

 

 

Sagsfremstilling

Formålet med en politik for inkluderende læringsmiljøer er at tydeliggøre de inkluderende værdier: Tilstedeværelse, deltagelse og læring for både forældre, børn og professionelle. Endvidere at skabe opmærksomhed omkring redskaber og procedurer, der fremmer inklusion og endelig at medvirke til at sikre en effektiv ressourceanvendelse.

 

Forslaget til en politik for inkluderende læringsmiljøer indeholder:

a)     En definition af begrebet inklusion

b)     Mål for inklusion

c)     Principper for udvikling af samarbejdet mellem børne- og ungeområdets almene tilbud og tilbuddene til børn og unge med særlige behov

d)     Konkrete rammer og forslag til hvordan de almene tilbud kan gøres mere inkluderende

e)     Opfølgning og evaluering

 

Som tillæg til Politikken er der udarbejdet en oversigt over de nuværende kommunale tilbud til børn og unge med særlige behov på dagtilbuds- og Skoleområdet. Oversigten kaldes ”Tilbudsviften”. ”Tilbudsviften” udgør et selvstændigt dokument, der løbende udvikles.

 

Som bilag er vedhæftet et resume af de indkomne høringssvar. Der indkommet 17 høringssvar. Langt den overvejende del af høringssvarene er i udgangspunktet positive overfor politikken. Flere svar gør opmærksom på, at der bør være sammenhæng mellem inklusionsopgavens omfang og den økonomi, der stilles til rådighed for at kunne løse den.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer (DOC)

2.
Tilbudviften (DOC)

3.
Resume af høringssvar vedr. Inkluderende læringsmiljøer (DOC)

4.
Handicaprådet høringssvar (DOC)

5.
SB-hørings-inklusion .doc (DOC)

6.
31.08.2011 Høringssvar Inkluderende læringsmiljøer.doc (DOC)

7.
Høringssvar vedrørende inklusion.doc (DOC)

8.
Høringssvar vedr. politik for inkluderende læringsmiljøer(1246192).DOC (DOC)

9.
høringssvar politik for inklusion.doc (DOC)

10.
Bemærkninger til høringsmaterialet1 (3).doc (DOC)

11.
Høringssvar, forslag til politik for inkluderende miljøer, Dagtilbud Vest.doc (DOC)

12.
Høringssvar inkluderende læringsmiljøer fra Paradisbakkeskolen (MSG)

13.
høringssvar vedr. politik for inkluderende læringsmiljø 110906.doc (DOC)

14.
10. kl center høringssvar (MSG)

15.
Forslag til politik for inkluderende (1228019).DOC (DOC)

16.
SV: Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer i høring (MSG)

17.
Politik inklusion, høringssvar.doc (DOC)

18.
Inklusion, høringssvar, distriktet, sept. 11.doc (DOC)

19.
Inklusionspolitik, høringssvar, bestyrelsen, aug. 11.doc (DOC)

20.
Forslag til Høringssvar vedr. Politik for inkluderende læringsmiljøer.doc (DOC)

21.
Høringssvar vedr politik for inklusion.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Procedure ved udsat skolestart

17.20.04P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

En arbejdsgruppe har udarbejdet en revideret beskrivelse af proceduren ved ansøgning om udsat skolestart.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Proceduren godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Proceduren godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af den debat der opstod efter indskrivningen af elever til børnehaveklassen i skoleåret 2011/12 har udvalget ønsket proceduren for bevilling af udsat skolestart forelagt.

 

En arbejdsgruppe har gennemgået folderen ”På vej i Skole”, der udsendes til alle forældre i forbindelse med indskrivningen. Arbejdsgruppen bestod af en repræsentant fra PPR og Sundhedsplejen, to afdelingsledere fra øens dagtilbud, en afdelingsleder fra skolerne, Børne- og Skolesekretariatets konsulent på dagtilbudsområdet og skolechefen.

 

Proceduren lægger vægt på, at det almindelige er, at børn begynder i skole, når de har alderen til det. Kun helt ekstraordinært og efter ansøgning udsættes skolestarten. Proceduren dækker både den offentlige skole og skoler drevet efter friskoleloven. Proceduren omfatter folderen ”På vej i Skole” og et ansøgningsskema, der kan rekvireres af børnehaven i de tilfælde, hvor forældrene ønsker at ansøge om udsat skolestart.

 

Et barn, der er 5-6 år, har ret til at blive undervist. Forældrene har pligt til at sørge for at barnet bliver undervist. Hvis det er begrundet i barnets udvikling, kan et barn få udsat skolegangen med et år efter undervisningspligtens indtræden. Afgørelsen træffes af skolechefen på vegne af kommunalbestyrelsen.

 

 

 

 

2009/10

2010/11

2011/12

Børn til indskrivning

494

464

436

Ansøgninger om udsat skolestart

95

66

62

Antal udsatte

95

64

58

Antal afslag

0

2

4

 

Tabellen ovenfor viser det totale antal børn til indskrivning på Bornholm de pågældende skoleår og udviklingen ansøgninger om udsat skolestart. Det skal bemærkes, at børnehaveklassen fra og med skoleåret 2009/10 blev obligatorisk, idet undervisningspligten blev udvidet fra 9 til 10 år. Den nye lov fik gennemslag fra skoleåret 2010/11.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Revideret folder sep. 2011 (PDF)

2.
Ansøgning om udsat skolestart - skema (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Klage over afslag på skolebuskort til elev på Paradisbakkeskolens Nexø afdeling

17.21.01K02-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen har givet afslag på ansøgning om skolebuskort til en elev på afdeling Nexø. Forældrene har efterfølgende klaget over afgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

afslaget fastholdes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af folkeskolelovens § 26, at kommunen skal sørge for transport af børn, der har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasse - 3. klasse, 6 km i 4. - 6. klasse, 7 km i 7.- 9.klasse og 9 km i 10. klasse.

Bornholms Regionskommune har i styrelsesvedtægten for skolevæsenet fastlagt de samme kilometergrænser.

Forældrene til en elev, der går i 9. klasse, har klaget over skolens afslag på ansøgning om skolebuskort.

Afstanden mellem hjem og skole regnes iht. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK. nr. 25 af 10. januar 1995) som den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året. Afstanden måles mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.

Skolen har ved opmåling anvendt den pr. 30. september 2010 godkendte procedure ved opmåling af skolevejen, jf. det vedlagte bilag.

Iht. KRAK’s ruteplan er afstanden 6,6 km. Forældrene var ikke enige i denne opmåling og skolen har derfor bedt Vejvirksomheden foretage en konkret opmåling, der efterfølgende er målt til 6,84 km.

Afstanden mellem hjem og skole udgør således ikke de 7 km, der på 9. klassetrin forudsættes for udstedelse af skolebuskort betalt af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Procedure ved ansøgning om skolebuskort september 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på Hans Rømer Skolen

82.18.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

16-08-2011

11

 

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hans Rømer Skolen ansøger om en anlægsbevilling til en række vedligeholdelsesarbejder. I alt søges om 1.440.550 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 489.100 kr. til de nævnte vedligeholdelsesarbejder, idet der ikke bevilges midler til efterisolering af taget på afdeling Aaker.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 489.100 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Udsættes, idet Børne- og skoleudvalget ønsker en teknisk vurdering af skolens ønsker, en orientering om, hvilke midler Hans Rømers skolen har anvendt på vedligeholdelse i 2011 samt en oversigt over anvendelsen af renoveringspuljen til skolebygninger i de seneste 4 år.

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Børne- og skoleudvalget fastholder beslutningen fra den 16. august 2011.

Børne- og skoleudvalget ønsker fremadrettet fastlagt en procedure for anvendelse af de afsatte midler til skolerenoveringer.

Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke i beslutningen, idet hun m.h.t. renoveringspuljen tidligere anvendelse finder det rimeligt og berettiget, at Hans Rømer skolen får den ansøgte anlægsbevilling for 2011.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling til følgende vedligeholdelsesarbejder på Hans Rømer Skolen:

 

Afdeling Aaker

Efterisolering af tag                                                             951.450 kr.

Vinduer, afdeling Aaker                                                         16.650 kr.

I alt                                                                                 968.100 kr.

 

 

Afdeling Mosaik

Sålbænke                                                                           62.370 kr.

Legeplads                                                                          60.660 kr.

Døre og vinduer                                                                 147.620 kr.

I alt                                                                                 270.650 kr.

 

Afdeling Vestermarie

Skotrender                                                                         89.800 kr.

EDB lokale                                                                          59.360 kr.

Vinduer                                                                             52.640 kr.

I alt                                                                                 201.800 kr.

 

I alt søges om                                                                 1.440.550 kr.

 

Der er indhentet tilbud på vedligeholdelsesarbejderne

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås derfor, at der bevilges midler til ovenstående vedligeholdelsesopgaver, undtagen til projektet vedrørende efterisolering af taget på afdeling Aaker.

 

De samlede anlægsudgifter, som eksklusiv efterisolering af taget på afdeling Aaker, udgør 489.100 kr. Kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger.

 

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 505.888 kr.

 

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Børne- og Skoleudvalget ønskede i sit møde den 16. august 2011:

 

1) En teknisk vurdering af skolens ønsker

Teknik og miljø vurderer, at kun en renovering af skotrenderne på afdeling Vestermarie er af akut karakter.

 

2) En orientering om hvilke midler Hans Rømer Skolen har anvendt på vedligeholdelse

Se bilag

3) en oversigt over anvendelsen af renoveringspuljen til skolebygninger
Oversigten blev udleveret ved Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2011.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Bygningsvedligeholdelse Hans Rømer Skolen 2009-2011 (XLS)

2.
Renoveringspulje til skolebygninger (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til budget 2011 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på og opdatering af implementeringsplanen, der angiver hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, fortsætter og hvornår de afsluttes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·        Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at udvalget fremover forelægges en administrativ budgetopfølgning og en ajourført implementeringsplan for Bornholms Familiecenter. 

 

Siden medio juni 2011 har der været gennemført budgetopfølgningsmøder hver 14. dag (de såkaldte 14-dagsmøder) med repræsentanter fra Bornholms Familiecenter, Børne- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse.

 

I forhold til budgetopfølgningen udvalget fik forelagt på mødet den 6. september 2011, er det forventede merforbrug uændret ved den seneste budgetopfølgning, hvor der også forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. i 2011 – jf. bilag. Der er indenfor de enkelte foranstaltningstyper mindre udsving, men det samlede bud er uændret.

 

I forbindelse med BDO projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge blev det aftalt, at der i samarbejde med BDO i efteråret 2011 skulle foretages en evaluering af processen. Forud for denne evaluering pågår et arbejde med BDO i forhold til opsætning og korrektion af den tekniske del af AØL. Dette med henblik på at der sikres konsensus omkring datagrundlaget for BDO’s budgetforudsætninger.

 

I den kommende evaluering vil indgå en vurdering af uoverensstemmelsen mellem det grundlag BDO tog udgangspunkt i, i forbindelse med budgetprognosen for 2011 samt besparelsespotentialet og de løbende budgetopfølgninger.

 

Der er behov for yderligere analyser af om og i hvilket omfang, de besluttede principper for den fremtidige sagsbehandling er slået igennem dels i forhold til de nye sager dels i forhold til mulighederne for gennemførelsen af den forudsatte revisitering af eksisterende foranstaltninger.

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 31. august 2011. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 16. september 2011:

 

·        Der er påbegyndt afklaring af tekniske forhold m.m. i forbindelse med vurdering af budgetforudsætninger. Dette sker i tæt samarbejde med BDO.

·        Der afholdes budgetopfølgninger hver 14. dag, og der arbejdes på at udvikle form og indhold.

·        Der er gennemført første gennemgang af sager på CPR- niveau med henblik på muligheder for omlægning. Dette gældende for plejefamilieforhold, anbringelse på opholdssteder, anbringelse på døgninstitutioner, særligt udgiftskrævende enkeltsager. For aflastningsforhold og tabt arbejdsfortjeneste påbegyndes dette arbejde september 2011. Efter denne første gennemgang er førstnævnte sager overgået til konkret faglig vurdering med henblik på at foretage konkret vurdering for reduktion.

·        I forbindelse med samarbejdet med skoler og institutioner i distrikterne er der afholdt forventningsafstemning i samtlige distrikter. Der er aftalt mødestruktur, sagsbehandlerne er præsenteret i de respektive distrikter, der er etableret fast sagsbehandler på Kildebakken og faste tider på skolerne ved Skole-Familierådgiverne.

·        Ungehusets ydelseskatalog er færdig gjort og er planlagt præsenteret for alle lederne i BFC den 26. september 2011.

·        Børne-Familiehuset er godkendt kommunalbestyrelsen den 1. september 2011 og der udarbejdes ydelseskatalog, som er planlagt præsenteret for alle lederne i BFC den 26. september 2011.

·        I forbindelse med indsatser på Løvstikken tilknyttes konsulent fra Børne- Skolesekretariatet med henblik hjælp og støtte til koordinering af diverse indsatser på Løvstikken.

·        I forbindelse med de videre processer i og omkring de kommunale plejefamilier tilknyttes konsulent fra Børne- Skolesekretariatet.

·        I forbindelse med placering af medarbejderne er der godkendt anlægsbevilling i kommunalbestyrelsen, den 1. september 2011. Der tilknyttes ekstern rådgiver til udarbejdelse af det videre forløb for Villa Maria. I forhold til distrikt Nord er der indledt dialog med Kildebakken og i forhold til distrikt Øst er der indgået dialog med mulige steder - der afventer nærmere konkretisering.

 

 

I forhold til den videre implementering er der fremadrettet taget initiativ til at igangsætte en målrettet indsats i forhold til de enkelte indsatsområder. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde mere konkret med de udpegede opgaver for at sikre fremdriften i forhold til implementeringsplanen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Bilag - Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter (BSU 27. september 2011) (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Overdragelse af idrætshallen i Hasle

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

4

 

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nords afdeling i Klemensker er det foreslået, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. I samme ombæring er det foreslået, at idrætshallen i Hasle tilsvarende overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder.

Forslaget har været til høring i Skole Nord, hvor både MED-udvalg og skolebestyrelse anbefaler, at Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder, men at Haslehallen ikke skal overdrages til Bornholms Idrætsområder, idet man frygter for konsekvenserne for lokalsamfund og skole.

Bornholms Idrætsråd er til gengæld positiv overfor en overdragelse af begge haller til Bornholms Idrætsområder, under forudsætning af, at brugerne ikke stilles ringere og serviceniveauet ikke falder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At idrætshallen i Klemensker overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At idrætshallen i Hasle fortsat hører under Skole Nord.

c)     At driftsbudgettet til Klemenskerhallen overføres til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

d)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne i Klemensker.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at Klemenskerhallen inkl. gymnastiksalen overføres til Bornholms Idrætsområder.

Børne- og skoleudvalget ønsker, at der afholdes et møde med Fritids- og kulturudvalget, Børne- og skoleudvalget, Idrætsrådet og repræsentanter fra Skole Nord om tilhørsforhold for Haslehallen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstilling a), c) og d) indstilles godkendt. Fremsendelse til Kommunalbestyrelsen afventer dog dialogen jfr. indstilling b).

Indstilling b) afventer en dialog med interessenterne jfr. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af den 16/8 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at Hasle Hallen overføres til Bornholms Idrætsområder, og at der foretages en vurdering af, om Svaneke hallen evt. skal overføres til Bornholms Idrætsområder.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Overdrages idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at virksomhedens medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end i dag, hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

En overdragelse af hallerne til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle (budget 2011). Beløbet fordeler sig således:

Klemenskerhallen             664.894,00

Haslehallen                    609.591.00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

31. august 2011 er der afholdt et dialogmøde med de involverede brugere, virksomheder og politikere fra både Børne- og Skoleudvalget samt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Referat fra mødet er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag og er grundlag for en genoptagelse af drøftelsen omkring en eventuel overdragelse af Haslehallen.

Spørgsmålet om overdragelse af hallen i Klemensker er videresendt til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Høringssvar Skole Nord MEDudvalg (DOC)

2.
Høringssvar Skole Nord skolebestyrelse (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (DOC)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

4.
Referat dialogmøde med parterne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

4

 

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen består af en styringsaftale og en udviklingsaftale. Aftalen for 2012 skal godkendes senest den 15. oktober 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende rammeaftalen 2012 for så vidt angår voksenområdet

 

Socialudvalget d. 26. september 2011:

Godkendt.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

·         at godkende rammeaftalen 2012 for så vidt angår børneområdet

 

Børne- og Skoleudvalget d. 27. september 2011:

Godkendt.                                                                                                                                                                                 

 

Sagsfremstilling

Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig styringsaftale og udviklingsstrategi, som tilsammen udgør rammeaftalen for 2012.

 

Formålet med udviklingsstrategien er:

·         At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

·         At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling.

·         At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

 

Denne første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen.

 

Særlige udviklingstemaer

Socialministeren har udmeldt dyre særforanstaltninger / enkeltmandsprojekter som særligt tema. I foråret 2011 var der 52 enkeltmandsforanstaltninger af denne type i regionen, til en samlet udgift på 152 mio. kr.. Kommunerne under et har ikke har haft vanskeligheder ved at finde et relevant tilbud til borgeren, og det vurderes derfor, at der ikke er behov for at oprette eksempelvis specialteam til rådgivning eller et fælles akutberedskab. Samtidig har 12 kommuner tilkendegivet at de har mulighed for umiddelbart at oprette særforanstaltninger. Enkelte kommuner har dog haft vanskeligheder med at finde tilbud til en borger, ligesom flere kommuner nævner at hjemtagning af handlekommune-forpligtelsen kan ændre billedet. Det anbefales derfor, at der ikke umiddelbart iværksættes fælles tiltag, men at området følges tæt i 2012.

 

I Bornholms Regionskommune er der i forbindelse med en analyse af det specialiserede område for børn og voksne sat fokus på særligt dyre særforanstaltninger / enkeltmandsprojekter.

 

Tilbud til senhjerneskadede, har været i fokus i foråret 2011, og det anbefales derfor, at kommunerne udpeger hjerneskadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012, herunder med en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige indsats og den socialfaglige indsats.

 

Justering af lovgivning omkring nye rammeaftaler

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Dette udkast til udviklingsstrategi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden. Det forventes at lovgivningen tilpasses, så kommunerne overtager det samlede ansvar med virkning for rammeaftalen 2013.

 

Udkastet til udviklingsstrategi har været drøftet i embedsmandsudvalget samt i K29, og anbefales til godkendelse i kommunerne.

 

Formålet med styringsaftalen er:

·         At være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen.

·         At øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

 

Styringsaftalen i Hovedstaden er baseret på den fælles takstmodel som er udviklet af kommunerne i Hovedstaden og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

 

Ændringer i styringsaftalen

Styringsaftalen adskiller sig fra takstmodellen på to punkter:

 

1) Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. I Hovedstadens hidtidige takstmodel har dette ikke været adresseret. Praksis har dog været, at ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud. Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet er at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette må medføre er kendte på forhånd. Der kan ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følgende af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet. Princippet er baseret på at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønster, som giver udbyderen mulighed for at tilpasse kapacitet og indhold i tilbuddet.

2) Ændring af afsnit om efterregulering, så afvigelser inden for 5 procent af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 procent. Indregnes i taksten to år efter. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I en overgangsordning efterreguleres taksterne for 2012 på baggrund af afvigelser i den faktiske belægningsprocent på mere end +/- 5 procent. i 2010. Der udarbejdes yderligere beskrivelse af overgangs-ordningen til drøftelse med kommunaldirektørkredsen i efteråret 2011.

 

Aftale om takstudvikling 2012

KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styringsaftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før pl-regulering. KKR’s opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 procent. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 procent afhængigt af, om der vægtes med takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i 2012.

 

KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012:

·         At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen.

·         At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

 

Udkastet til styringsaftale har været drøftet i embedsmandsudvalget, samt i K29, og anbefales til godkendelse i kommunerne.

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, samt KL vurderer at konsekvenserne af rammeaftalen er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

 

Socialudvalgets beslutning af 26. september 2011 foreligger på mødet.

 

Høringssvar fra Bornholms Handicapråd eftersendes

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet har i deres møde den 22. september 2011 ingen bemærkninger til aftalen.

 

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Styringsaftale 2012 (PDF)

2.
Udviklingsstrategi 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

10

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Henvendelse fra Campus Bornholm omkring overførsel af eleverne i overbygningen.

Den langsigtede plan for den fremtidige dagtilbudsstruktur behandles af Børne- og skoleudvalget den 7. november 2011.

Forslag om etablering af overbygning i skoleafdeling Svaneke drøftet.

Dagplejen i Gudhjem nedlægges.

Drøftelse af fremtidssikret struktur på det specialiserede socialområde sker i første omgang på fælles fagrådsmøde primo oktober.

Udarbejdet notat vedr. budgetforslag i Budget 2012 om forældrebetaling i Mælkebøtten 

SVU godtgørelsens størrelse i forbindelse med uddannelsesprojekt på dagtilbudsområdet afhængig af uddannelsesbaggrund.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

pkt. 2 og 4.