Referat
Teknik- og Miljøudvalget
27-09-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til ombygning af lysreguleret kystvejskryds til rundkørsel i Rønne
  åbent 3 Behandling af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser
  åbent 4 Høringssvar vedr. planlægning for vindmøller ved Tornbygård
  åbent 5 Råstofplanredegørelse i offentlig høring
  åbent 6 Udtalelse vedrørende klage over landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, Klemensker.
  åbent 7 Reducering af antal taxibevillinger
  åbent 8 Anlægsbudget til betaling af restværdi af leasede brandbiler
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

1

 

 

Fraværende

Carsten Scheibye og Per Ole Petersen havde meldt afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til ombygning af lysreguleret kystvejskryds til rundkørsel i Rønne – tillægsbevilling

05.01.02Ø02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 01. marts 2011 har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 400.000 kr. til projektering og 4.100.000 kr. til anlæg for ombygning af det lysregulerede kryds på Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen i Rønne til en rundkørsel.

Kommunalbestyrelsen gav på møde d. 31. marts 2011 en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projekte-ring og projektudbud.

Ombygningen fra et lysreguleret kryds til en rundkørsel udføres for at fjerne den sorte uheldsplet ved at minimere antallet af uheld og give en mere smidig trafikafvikling til havn og bycentrum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a.      at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4.100.000 kr. til ombygning af  kystvejskrydset ved Haslevej, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 4.500.000 kr.

b.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på 1.000.000 kr.

c.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 på 3.100.000 kr.

d.      at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg med hhv. 1.000.000 kr. i 2011 og 3.100.000 kr. i 2012

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det nuværende lysregulerede kryds har tidligere været en sort uheldsplet og er igen udpeget som en sort uheldsplet i 2010 med 8 uheld over de sidste 5 år. I Trafiksikkerhedsplan 2008 og i Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 er krydset udpeget med ombygning til en rundkørsel for at nedbringe antallet af uheld.

Projekt indgår som en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgør en del af Bornholms Regions-kommunes medfinansiering.

Projektudbuddet er gennemført og der er afholdt offentlig licitation d. 19. september 2011 for anlægsarbejdet. Den billigste pris var samlet på 4.100.000 kr., hvilket betyder at det samlede anlæg, inkl. asfaltbelægninger, belysningsanlæg og afstribning og skiltning, kan holdes inden for den forudsatte pris på 4,1 mio. kr.

Anlægsudgiften forventes afholdt med 1.000.000 kr. i 2011 og 3.100.000 kr. i 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsudgift på 4.100.000 kr., som holder sig indenfor det prioriterede budget, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I 2011 udgør det resterende rådighedsbeløb i denne pulje pt. 10.081.230 kr. medens der i 2012 er afsat 19.336.500 kr. ( i 2012-prisniveau) i puljen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Behandling af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

05.07.02K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 7.december 2010 at udsende forslag til regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i offentlig høring i perioden 31. marts til 10. maj 2011.

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 8 forskellige skriftlige bidrag om en række forhold og emner. Der har været afholdt møde med Handicaprådet og forslaget er godkendt af Bornholms Politi 17. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller:

at bilag – plan for udførelse af renhold ændres beskrivelse i regulativ til ” øvrige byer, torve og pladser efter behov dog mindst 6 gange årligt ”. For øvrige indkomne bidrag fastholdes det offentliggjorte regulativ.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I offentlighedsfasen for forslag til regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser har Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø foretaget følgende:

Annonceret og udsendt ” Forslag til regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser” til offentlige myndigheder, foreninger m.fl. og lagt forslaget på BRK hjemmeside og alle øens borgercentre.

Gennemgået og drøftet planens indhold med Handicaprådet og Bornholms Politi.

Regionskommunen har modtaget 8 forskellige bidrag til regulativet. Bidragene er behandlet i bilag 1, der indeholder:

1.      Oversigt over bidrag i emnegrupper

2.      Gennemgang af bidrag der blandt andet indeholder følgende:

 

·         Lempelse på grundejerforpligtigelse ved store snemængder

·         Ønske til ændret prioritering af vinterindsats

·         Domspraksis, håndhævelse af myndighedstilsyn

·         Høj prioritering ved indsats i områder med ældre og handicappede og handicap p-pladser, pensionistsnerydning.

·         Plan for udførelse, omfang, høring og information

Økonomiske konsekvenser

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser er udarbejdet i overensstemmelse med det budget der er politisk vedtaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse ad veje, stier og pladser (DOC)

2.
Indsigelse fra Ældrerådet (DOC)

3.
Indsigelse fra Rø Skolevej (MSG)

4.
Indsigelse fra Strøby og Klintebo (MSG)

5.
Indsigelse fra Gitte og Ole Jensen (DOC)

6.
Høringssvar fra Aakirkeby Borgerforening (DOC)

7.
Indsigelse fra SYTE (MSG)

8.
Høringssvar fra Bornholms Politi (MSG)

9.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

10.
Oversigt over høringssvar Vinterregulativ (DOC)

11.
Gennemgang af bidrag emnevis til vinterregulativ (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Høringssvar vedr. planlægning for vindmøller ved Tornbygård

01.02.05K04-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011, at sende forslag til lokalplan 048 A og 048 B samt forslag til kommuneplantillæg nr. 002 med tilhørende VVM-redegørelse i offentlig høring i 8 uger. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 12 høringsbreve. Endvidere har kommunen modtaget en underskriftindsamling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller,

a)     at kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplan­tillæg nr. 002 og lokalplan nr. 048 B uden ændringer som følge af de indkomne høringssvar.

b)     at forslag til lokalplan 048 A bortfalder, idet projektet som muliggøres af denne lokalplan medvirker til en betydelig mindre besparelse på udledningen af drivhusgasser end den besparelse, som muliggøres med det mølleprojekt, der er indeholdt i lokalplan 048 B.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Anbefales. Bente Johansen afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 048 A og 048 B samt forslag til kommuneplantillæg nr. 002 med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse har været i offentlig høring fra den 1. marts til den 27. april 2011.

Den 29. marts blev der afholdt et offentligt orienteringsmøde om sagen.

De to lokalplanforslag giver mulighed for hver sin mølletype på henholdsvis 118 meter og 127 meter totalhøjde. Endvidere afviger de to forslag en smule i forhold til møllernes præcise placering. Kun ét af de to lokalplanforslag kan vedtages endeligt.

VVM-redegørelsen omhandler de miljømæssige konsekvenser af forslagene, blandt andet CO2 besparelse, støj, skyggekast og visuelle konsekvenser.

For at sikre en grundig sagsbehandling af de indkomne indsigelser, hvoraf flere er meget detaljerede, har Teknik & Miljø benyttet en længere sagsbehandlings­tid end sædvanligt. Sagsbehandlingen er sket i tæt dialog med Vindmøllesekretariatet, som er et uafhængigt statsligt organ, der har til formål at hjælpe kommunerne med vindmølleplanlægningen.

Kommunalbestyrelsen skal nu på baggrund af den offentlige høring beslutte, om lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt

Ved beslutning om vedtagelse skal der endvidere tages stilling til hvilket af de to forslag til lokalplan (048 A eller 048 B), der kan godkendes.

Et forslag til lokalplan bortfalder, hvis det ikke er vedtaget endeligt inden 3 år efter offentliggørelsen.

Høringssvarene

Ved høringsfristens udløb var der indkommet tolv høringsbreve, som alle er kritiske over for planerne. Teknik & Miljøs behandling af de enkelte høringssvar fremgår af bilaget ”Redegørelse vedr. høringssvar om vindmølleplaner ved Tornbygård”.

Som bilag til ét af høringssvarene har Teknik & Miljø fået leveret en CD-rom med en betydelig mængde rapporter, mailvekslinger, kopier af breve m.m. Disse bilag kan ses ved henvendelse til Teknik og Forsynings sekretariat eller til Politisk & Administrativt Sekretariat.

Udover de tolv høringssvar har Bornholms Regionskommune modtaget en underskriftindsamling hvor 1.703 personer efter det oplyste har skrevet under på, at de gør indsigelse imod lokalplan nr. 048 A og 048 B med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.

Der foreligger ikke dokumentation for hvilket spørgsmål der har foreligget i forbindelse med underskriftafgivelsen.

Endelig har kommunen modtaget en underskrift­indsamling, hvor 43 personer har skrevet under på at de er imod lokalplan 048 A og 048 B, men for vindmøller på havet.

Mange af høringssvarene er kritiske overfor de mulige miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for lokalmiljøet. Især anfægtes de grænseværdier og afstandskrav, som de statslige myndigheder har fastlagt for den kommunale planlægning. En række af indsigelserne indeholder påstande, som ikke er i overensstemmelse med de relevante myndigheders konklusioner.

For at imødekomme de seneste års offentlige debat om eventuelle helbredsskadelige effekter fra vindmøller har Sundhedsstyrelsen i 2011 udgivet en rapport om emnet. Styrelsen konkluderer heri, at der ikke er videnskabeligt belæg for sundhedsfare ved at være nabo til store vindmøller, når de danske grænseværdier er overholdt.

Kommunerne kan ikke fravige de grænseværdier og minimumsafstande, som Sundheds­styrelsen og Miljøstyrelsen har fastlagt.

Et andet gennemgående træk i indsigelserne er et ønske om at store vindmøller bliver placeret på havet i stedet for på land. Regeringen har imidlertid i sin nyligt udgivne Energistrategi 2050 konkluderet, at der i mange år fremover ikke vil være tale om et enten eller, men derimod om et både og. Det skyldes at produktion af strøm fra landvindmøller i mange år fremover fortsat forventes at være 2 - 4 gange billigere at producere end strøm fra havvindmøller.

Det er af samfundsøkonomiske grunde ikke muligt at opgive opsætningen af nye møller på land. For at sikre opfyldelse af regeringens energipolitiske målsætning, skal der derfor i mange år fortsat både satses på land- og havvindmøller.

 

Baggrund for kommunens vindmølleplanlægning

·         Nationalt niveau

Regeringens klimakommission offentliggjorde i 2010 sin rapport om, hvordan Danmark på kort og langt sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. Der peges heri på, at en stor del af den fossilfri energiproduktion bør komme fra vindmøller, både til havs og på land. El fra landvindmøller vil imidlertid i de fleste tilfælde være billigere end el fra havvindmøller. Selvom landvindmøller producerer ca. halvt så meget el som havvindmøller i forhold til den enkelte mølles nominelle kapacitet, er produktionen af el på landmøller alligevel 2-4 gange billigere. Derfor anbefaler Klimakommissionen, at landvind af samfundsøkonomiske årsager bør fremmes. Inden år 2025 antager klimakommissionen, at landvindmøllerne er udbygget til i alt 4.000 MW fra den nuværende kapacitet på 2.800 MW, hvoraf en hel del af de eksisterende møller vil blive udfaset på grund af alder.

Denne anbefaling fra Klimakommissionen er fulgt op iregeringens energiudspil fra februar 2011: ”Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn energi”. Her redegør regeringen for, at man vil understøtte den fortsatte planlægning i kommunerne for opstilling af nye vindmøller med henblik på at finde flere pladser på land, hvor der kan stå nye og større vindmøller. Det er regeringens forventning, at dette frem mod 2020 vil bidrage med opførelsen af nye vindmøller på land med en samlet kapacitet på 1800 MW. Sideløbende hermed vil man arbejde for en udbygning med havvindmøller, da der kun findes et begrænset antal egnede placerings­muligheder på land.

 

·         Kommunalt niveau

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2008 Bornholms Energistrategi 2025. Målet med Bornholms energistrategi er:

o        at øge forsyningssikkerheden

o        at bidrage til den lokale beskæftigelse og værditilvækst

o        at reducere Bornholms afhængighed af fossile brændsler

o        at reducere bornholmernes CO2-udslip til et minimum

o        at styrke øens grønne image

Som et meget vigtigt led i realiseringen af energistrategien har kommunalbestyrelsen igangsat en planlægning, der skal gøre det muligt at udbygge den bornholmsk producerede vindkraft. Vindkraft fra landbaserede møller vil ifølge regeringens klimakommission i mange årtier fremover være langt den største kilde til grøn energi.

I første omgang erder igangsat konkret planlægning for et vindmølleområde ved Tornbygård mellem Muleby og Klemensker. Området her vil kunne rumme et vindmølleprojekt med tre stk. ca. 120 meter høje møller med en samlet kapacitet på enten 6 eller 6,9 MW.  

Det har hidtil været Teknik & Miljøs vurdering, at der herudover stort set ikke var flere mulige vindmølleområder tilbage på Bornholm. Teknik- og Miljøudvalget besluttede imidlertid i januar 2011, at der yderligere skulle igangsættes et ødækkende analysearbejde med henblik på at kortlægge muligheder og begrænsninger for opstilling af flere store vindmøller på Bornholm. Denne analyse, som gennemføres med bistand fra Miljøministeriets Vindmøllesekretariat, er i øjeblikket under udarbejdelse.

 

·         Lokalt niveau

Arealet ved Tornbygård er blevet udpeget gennem en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, som blev behandlet i kommunalbestyrelsen i 2007. I den forbindelse indkom der forslag om fem bornholmske lokaliteter, hvor det principielt var muligt at planlægge for opstilling af vindmølleprojekter. I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med to af de fem lokaliteter, herunder altså området ved Tornbygård.

Vindressourcen i området ved Tornbygård er blandt de bedste lokaliteter på Danmarks landterritorium på grund af den høje beliggenhed og placeringen i et åbent landskab ud mod en vestvendt kyst. Vindmøller, der placeres her, vil derfor have en meget høj virkningsgrad.

Der vil i området kunne placeres tre store vindmøller. Ejeren af arealet ved Tornbygård har udarbejdet to forskellige projektidéer for et vindmølleprojekt, som begge er beskrevet i en omfattende VVM-redegørelse, der har indgået i den netop overståede offentlige høring. Hovedprojektet er omfattet af lokalplan nr. 048 A, mens det alternative projekt er omfattet af lokalplan nr. 048 B. Kun én af de to lokalplaner kan vedtages endeligt.

Hovedprojektet (lokalplan 048 A) omfatter tre vindmøller med en samlet kapacitet på 6 MW. Vindmøllerne opstilles på en nord/syd-gående linje øverst på en flad bakke. Vindmøllernes totalhøjde er på 118 meter, og den gennemsnitlige årlige produktion er beregnet til 17.300 MW-timer. Den samlede CO2 besparelse i over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år er beregnet til 251.000 tons.

Det alternative projekt (lokalplan 048 B) omfatter tre vindmøller med en samlet kapacitet på 6,9 MW. Vindmøllerne opstilles på en nordvest/sydøst-gående linje placeret skråt lidt nedover bakkesiden. Højdeforskellen på øverste og nederste vindmølleplacering er ca. 7 meter. Vindmøllernes totalhøjde er på 126,3 meter, og den gennemsnitlige årlige produktion er beregnet til 22.300 MW-timer. Den samlede CO2 besparelse over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år er beregnet til 323.000 tons.

I forbindelse med den offentlige høring har Bornholms Regionskommune i samarbejde med vindmølleopstilleren afholdt et offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanerne. Referat herfra foreligger som bilag.

 

 

Vurdering af hovedforslaget (048 A) i forhold til det alternative forslag (048 B)

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at hovedforslaget er landskabeligt lidt mindre dominerende end det alternative forslag, ikke mindst i forhold til samspillet med Ny Kirke set fra Ellebyvejen, jf. kommentaren i det tilknyttede redegørelsesbilag pkt. L.

Det alternative forslag vil producere ca. 25 % mere el end hovedforslaget. Dette medfører, at der i møllernes tekniske levetid på 20 år ved det alternative forslag spares ca. 72.000 tons CO2 mere end ved hovedforslaget. Det alternative forslag vil spare udledning af ca. 323.000 tons CO2, mens hovedforslaget vil spare udledning af ca. 251.000 tons CO2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
Forslag til lokalplan nr. 048 A inkl. kommuneplantillæg nr. 001 (PDF)

2.
Forslag til lokalplan nr. 048 B inkl. kommuneplantillæg nr. 001 (PDF)

3.
VVM-redegørelse / miljørapport (PDF)

4.
Redegørelse vedr. høringssvar (PDF)

5.
Indsigelse fra Bo Samson (DOC)

6.
Indsigelse fra Svend og Liselotte Dernie (MSG)

7.
Indsigelse fra Tabea E. Zimmermann (TIF)

8.
Indsigelse fra Arne Nielsen (TIF)

9.
Indsigelse fra kenneth og Christina Kofod (TIF)

10.
Indsigelse fra Torkil Jensen (MSG)

11.
Indsigelse fra Lasse Birk Pedersen (MSG)

12.
Indsigelse fra Thomas C. H. Jørgensen og Britt Bruun Ipsen (TIF)

13.
Indsigelse fra Bornholms Frie Idrætsskole (MSG)

14.
Indsigelse fra Foreningerne i Nyker (PDF)

15.
Bemærkning fra Poul-Jørgen Videslet (MSG)

16.
Indsigelse fra Susanne og Per Johansen Grubbe (DOCX)

17.
Susanne og Per Johansen Grubbe (PDF)

18.
Underskriftsindsamling II (PDF)

19.
Bornholms Energistrategi 2025 (PDF)

20.
Regeringens energiudspil, februar 2011 (PDF)

21.
Referat fra KB-møde 9. oktober 2008 (DOC)

22.
Referat fra KB-møde 24. februar 2011 (DOC)

23.
Referat fra borgermøde 29. marts 2011 (PDF)

24.
Energistyrelsens rapport om kystnære havvindmøller (PDF)

25.
Sundhedsstyrelsens rapport om vindmøller og helbredseffekter (PDF)

26.
Miljøstyrelsens udtalelse om lavfrekvent støj (PDF)

27.
Notat om Den Grønne Ordning i VE-loven (DOC)

28.
Redegørelse vedr. høringssvar (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Råstofplanredegørelse i offentlig høring

01.09.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2008 vedtog Bornholms Regionskommune Råstofplan for Bornholm 2008-2020. Råstofplanen skal gennemgås hvert fjerde år for at vurdere om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, der sendes i offentlig høring i 8 uger. Teknik & Miljø vurderer i redegørelsen at der ikke er behov for revision af råstofplanen. På baggrund af redegørelsen og de indkomne høringssvar beslutter kommunalbestyrelsen om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller at redegørelsen sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Råstofplanlægningen er fastlagt i råstofloven (lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009). I lovens § 5a er indholdet i planen fastsat og processen for udarbejdelse af råstofplan samt revision af denne er fastlagt i § 6a, stk. 7. Råstofplanlægningen varetages af Regionerne. På Bornholm er det dog Bornholms Regionskommune.

Planperioden er 12 år. Der skal være planlagt for indvindingsressourcer for mindst to planperioder (i alt 24 år).

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. På baggrund af redegørelsen og indkomne høringssvar beslutter kommunalbestyrelsen, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Der er i Råstofplan for Bornholm 2008-2020 udlagt råstofinteresseområder, og råstofindvindingsområder. I råstofinteresseområder, er der kendskab til råstofforekomster, som det på længere sigt kan blive aktuelt at udnytte. Der er dog ikke afvejet imod andre arealinteresser i disse områder. I råstofindvindingsområder er der, udover en kendt ressource, foretaget en interesseafvejning, således at ansøger som hovedregel kan påregne meddelelse af en råstoftilladelse. I både råstofinteresseområder og råstofindvindingsområder kan arealbindende dispositioner som byudvikling og lign. normalt kun ske såfremt råstofferne er udnyttet først. Da råstofindvinding kun undtagelsesvist kan tillades uden for råstofindvindingsområder, er en stabil lokal råstofforsyning afhængig af at der er udlagt tilstrækkeligt med råstofindvindingsområder.

Skulle der opstå væsentlige behov for ændringer mellem revisionerne af råstofplanen er det dog muligt at lave et tillæg til råstofplanen. Et eventuelt tillæg til råstofplanen vil, ligesom en revideret råstofplan, blive udsendt i offentlig høring.

 

Teknik & Miljø har i juli og august været i kontakt med nuværende og tidligere råstofindvindere og har på baggrund af deres tilbagemeldinger samt statistiske data (indberetninger af indvundne råstofmængder) udarbejdet den vedhæftede redegørelse. Redegørelsen vurderer den tilgængelige restressource inden for de udlagte råstofindvindingsområder. Råstofforbruget har ligget nogenlunde stabilt igennem de seneste år, med mindre udsving som afspejler byggeaktiviteten i samfundet. Med den nuværende årlige produktion giver det en restlevetid for de nuværende råstofindvindingsområder på 120-160 år fordelt på kategorierne granit, sandsten samt sand, grus og sten. Teknik & Miljø vurderer derfor i redegørelsen at der ikke er behov for revision af råstofplanen.

Redegørelsen skal nu sendes i 8 ugers høring i efteråret 2011, hvorefter de indkomne bemærkninger vil blive fremlagt politisk sammen med en vurdering af hvorvidt råstofplanen skal revideres.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
Råstofplanredegørelse September 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udtalelse vedrørende klage over landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, Klemensker.

01.03.03K03-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljø har den 7. juli 2011 meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, 3782 Klemensker.

2 naboer har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet (i 1 klage).

Teknik- og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed for landzoneafgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der sendes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljø har den 7. juli 2011 givet landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, 3782 Klemensker. Møllen har en tårnhøjde på 19 m og en vingeradius på 3 m.

Vindmøllen opstilles i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Naboerne har i nabohøringen protesteret imod møllen, og ejerne af Krashavevej 2, 3782 Klemensker, og Bedegadevej 10, 3782 Klemensker, har nu fremsendt en fælles klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Naboerne henviser til de bemærkninger, de kom med i nabohøringen forud for beslutningen.

De foreslår en placering syd for ejendommens bygninger, idet de mener at den tilladte placering øst for bebyggelsen giver både visuelle og lydmæssige gener. Specielt fra Bedegadevej 10 vil møllen efter ejernes opfattelse være dominerende visuelt.

Ejerne er bekymrede for de fremtidige huspriser med en vindmølle så tæt på deres ejendomme, og peger endvidere på eventuelle problemer med antenneforhold.

Da støjen fra vindmøllen er lavere end de gældende støjkrav, og da der ikke vil være skyggegener fra møllen på naboejendomme, er der i overensstemmelse med praksis givet tilladelse.

I landzonetilladelsen er det således vurderet, at der ved placeringen af møllen 19,5 m øst for bebyggelsen er taget hensyn både til naboer og til landskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
Landzonetilladelse til vindmølle (DOC)

2.
Kort over afstande til naboer (PDF)

3.
Klage fra naboerne (MSG)

4.
VVM-skema, Bedegadevej 8 (DOC)

5.
Udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Reducering af antal taxibevillinger

22.11.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Antallet af bevillinger til taxikørsel fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele området, jf. lov om taxikørsel m.v.    § 2, stk. 2. Denne kompetence er i henhold til gældende kompetenceplan tillagt Teknik- og Miljøudvalget.

 

Det blev ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2009 besluttet, at antallet af taxibevillinger på Bornholm skulle nedsættes med 3 bevillinger, til et samlet antal på 27 bevillinger, hvor 22 bevillinger er til små vogne og 5 bevillinger er til store vogne med lift. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag hertil.

 

I august måned ophørte en vognmand sit erhverv og indleverede dermed sin bevilling til lille vogn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalget at;

a)     Den ledige bevilling ikke slås op igen og at antallet af bevillinger dermed reduceres

til 26. Heraf 21 bevillinger til små vogne og 5 bevillinger til store vogne.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har rekvireret statistisk materiale over kørslen fra formanden for bestillingskontoret DanTaxi Bornholm, Benny Jensen. Af dette materiale fremgår det, at kørslen på øen er faldende. Omsætningen pr. bil er faldet i perioden januar - juli fra 2010 til 2011 med 16,4 %.


 

 

DanTaxi omsætning

 

Måned

2010

2011

 

Januar

1.302.502

1.302.502

 

Februar

1.217.185

1.217.185

 

Marts

1.223.630

1.223.630

 

April

1.324.588

1.324.588

 

Maj

1.451.883

1.295.688

 

Juni

1.376.728

1.535.169

 

Juli

1.649.722

1.564.325

 

 

 

 

 

I Alt

9.546.238

9.463.087

-83.151

 

 

 

 

 

Da bestillingskontoret først overgik til DanTaxi i maj 2010 er tallene for jan-april 2010 fiktive. Der er brugt samme omsætning som registreret i 2011 for at have et sammenligningsgrund-lag. Ydermere skal omsætningstallene ses i lyset af at der i 2010 var 13 bevillinger og i 2011 var 15 bevillinger (der var således 2 ledige bevillinger). Regnes omsætningen ud pr. bil i 2010 og i 2011 ses et fald på 16,4 %.

 

Der er endvidere hentet oplysninger fra det øvrige Danmark hvor tendensen er den samme. Direktøren for DanTaxi oplyser at antallet af bevillinger, alene i Region Hovedstaden, i de sidste 3 år er faldet med 300 bevillinger. Jf. skrivelse fra Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark er deres antal bevillinger på landet gået ca. 40 % tilbage og i bestillingskontorerne er det ca. 25 %.

 

Ved fastsættelse af bevillingsantallet må der løbende foretages en vurdering af, om antallet af bevillinger svarer til behovet på øen, således at der kan ydes en tilfredsstillende service overfor borgerne. Det bemærkes at, Teknik & Miljø, der administrerer taxiområdet i kommunen, ikke har modtaget klager over ventetider ved transport med taxi.

 

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har taget formandsbeslutning om at sende dagsordenspunktet i forhåndshøring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene, der også fremgår af bilagene, er som følger:

 

·         Ældrerådet udtaler at de tager indstillingen om reduktion af antallet af bevillinger til efterretning.

 

·         Handicaprådet udtaler at de ikke har bemærkninger til at den ledige bevilling ikke opslåes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbudget til betaling af restværdi af leasede brandbiler

14.05.06Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

14

 

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljø, Beredskabet, leaser pt. 4 brandbiler. Leasingkontrakterne på bilerne udløber i hhv. 2012 (2 stk.) og 2013 (2 stk.).  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     At beredskabet i 2012 og 2013 køber de 4 leasede brandbiler for restværdien, der udgør 3,0 mio. kr.

b)     At udgiften til køb af brandbilerne indarbejdes i anlægsbudgettet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

c)      At Teknik og Miljøs driftsbudget reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2012 og med yderligere 200.000 kr. fra 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Udsat

Ny indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     At beredskabet i henholdsvis 2012 og 2013 genleaser de 4 leasede brandbiler der til sammen har en restværdi der udgør 3,0 mio. kr.

b)     At bilerne genleases i 8 år og med en restværdi svarende til 1 års leasingydelse (svarende til at bilerne er betalt efter 9 år). Udgiften til genleasingen afholdes i driftsbudgettet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

 Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabet har igennem 10 år leaset 4 stk. brandbiler. Leasingkontrakterne udløber i hhv. 2012 og 2013. Der er nu mulighed for at indkøbe bilerne til deres restværdi, som i alt for de 4 biler er 3 mio. kr. fordelt med 2 biler i 2012 og 2 biler i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Som alternativ til køb af de 4 brandbiler ved udløb af leasingkontrakterne, kan leasingkontrakterne uden videre genleases hos det pågældende leasingselskab. Ved en årlig ydelse pr. leasingkontrakt svarende til nuværende ydelse, vil leasingkontrakterne være indfriet i henholdsvis 2020 og 2021. Tilbud fra leasingselskab vedlægges som bilag. Renten i tilbuddet for genleasing er væsentlig lavere ned nuværende rentefod. Restlevetiden for de pågældende køretøjer er anslået til ca. 15 år, svarende til hhv. 2026 og 2027.

 

Brandvæsenet har som et andet alternativ indhentet/beregnet priser på køb af 4 nye tilsvarende brandbiler til levering i hhv. 2012 og 2013. Dette vil beløbe sig til hhv. 3.3 mio. kr. i 2012 og 3.4 mio. kr. i 2013. De 4 brandbiler vil kunne anskaffes ved finansiering fra kommunens kassebeholdning, alternativt ved leasing. Der vedlægges et bilag med beregning af leasingudgifterne ved leasing af 4 nye biler med en leasingperiode på 20år. Levetiden for disse køretøjer skønnes at være ca. 25 år. Levering af brandbilerne kræver et EU-udbud, da den samlede anskaffelsessum overstiger udbudsgrænsen.

Ved anskaffelse af nye køretøjer, skal de nuværende 4 køretøjer i princippet tilbageleveres til leasingfirmaet, dog således at brandvæsenet jf. leasingaftalen vil være pligtig til at anvise en køber for køretøjerne. Da det er tvivlsomt at brandvæsenet kan anvise køber til de nuværende køretøjer, er dette alternativ dog ikke anbefalelsesværdig.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
Tilbud på genleasing af brandbiler. (XLS)

2.
Tilbud på leasing af 4 nye brandbiler. (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

9

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2011:

Orientering om byggesag

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 100  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Ingen