Referat
Beskæftigelsesudvalget
27-09-2011 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Orientering om status på STU/EGU området
  åbent 2 Orientering om samarbejdsforum mellem virksomheder med opgaver på integrationsområdet
  åbent 3 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 4 Beskæftigelsesplan 2012
  åbent 5 Handlingsplan for rettidighed i indsatsen
  åbent 6 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 7 Tidlig indstas for sygedagpengemodtagere
  åbent 8 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger
  åbent 9 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 10 Tilbud til uinge under 30 år
  åbent 11 Koordination med andre politikområder
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Orientering om status på STU/EGU området

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

Børne- og skoleudvalget fik i mødet den 16. august 2011 en orientering om STU og EGU området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lederen af UngeCenter Bornholm, Jens Zachariasen, giver tilsvarende i tidsrummet kl. 15.00 - 15.15 en orientering om Særlig Tilrettelagt Undervisning og Erhvervs Grunduddannelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Erhvervs Grund Uddannelsen (PPT)

2.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om samarbejdsforum mellem virksomheder med opgaver på integrationsområdet

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering

Resumé

I mødet den 16. august 2011 besluttede udvalget at drøfte samarbejdet om integrationsindsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tina Hammer Darkó, Borgercenteret, og Jan Rasmussen, Jobcenter Bornholm, vil i tidsrummet kl. 15.15 – 15.30 orientere om samarbejdet mellem virksomheder med opgaver på integrationsområdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Oplæg om samarbejdsforum mellem virksomheder med opgaver på integrationsområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

3

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen og Jacob Kjøller med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Beskæftigelsesplan 2012

15.00.00P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for fremme af beskæftigelsen, som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har i brev af 2. marts 2011 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2012. De beskæftigelsespolitiske mål fra 2011 er fastholdt, som godt dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år, og en videreførelse af målene vil sikre kontinuitet og fokus i jobcentrenes indsats.

 

For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

1.     mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere) med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

2.     mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på

     permanent offentlig forsørgelse

     Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger

     (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

3.     mål: Unge skal i uddannelse eller job

     Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse

     begrænses mest muligt.

 

4.     mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job

     Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på

    offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2012.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2012.

 

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål indgår yderligere:

 

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes.

 

Antallet af personer på ledighedsydelse må ikke stige.

 

I forhold til de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål, har Jobcenter Bornholm opsat nedenstående målbare mål for den borgerrettede del af beskæftigelsesindsatsen, der ligeledes indgår som mål i budget 2012.

 

Ledige skal hurtigt tilbage i job - Langtidsledigheden skal bekæmpes

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 800 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 25,4 % fra december 2010 til december 2012.

 

Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 251 personer i december 2012, svt. et fald på 5 % fra december 2010 til december 2012.

 

Unge skal i uddannelse eller job

Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 755 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 10 % fra december 2010 til december 2012.

 

Flere indvandrere og efterkommere skal i job

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 202 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. en ændring på 0 % fra december 2010 til december 2012.

 

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes

Antallet af sygedagpengemodtagere over 26 uger nedbringes til 338 forløb i december 2012, svt. et fald på 20 % fra december 2010 til december 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ved udarbejdelsen af mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2012 har det endelige budget for 2012 ikke været kendt, idet det er forudsat at beskæftigelsesplanen skal endelig vedtages i kommunalbestyrelsen forud for vedtagelsen af budget 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 1. juli sendes i høring hos LBR, der afgiver høringssvar i sit møde den 24. august.

 

I mødet den 24. august 2011 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

”Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at der med Jobcenter Bornholms forslag til Beskæftigelsesplan for 2012 er tale om en god beskæftigelsesplan, hvor der generelt er lagt op til ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd finder at beskæftigelsesplanen indeholder de relevante mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, ligesom man kan tilslutte sig at der er opstillet få konkrete og målbare mål.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed at der lægges vægt på en tidlig indsats med virksomhedsrettede og aktive tilbud til ledige, i et strategisk samarbejde med virksomhederne om en målrettet aktiveringsindsats i sammenhængende forløb.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender, at der satses på at opnå og fastholde de fastsatte mål for rettidighed for alle målgrupper.

 

Generelt lægger man vægt på, at der fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år konstaterer Det lokale Beskæftigelsesråd med tilfredshed, at målet er lagt på et meget ambitiøst niveau, idet man lægger stor vægt på en samlet indsats, der kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.”

 

Endvidere har Beskæftigelsesplan 2012 være forelagt Handicaprådet til høring: Ingen bemærkninger.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Beskæftigelsesregionens høringssvar af 30. august 2011 har givet anledning til at jobcentret har genovervejet niveauet for mål 1, og revurderet det samlede mål for arbejdskraftreserven med udgangspunkt i den forventede udvikling og en styrket indsats på området.

 

Beskæftigelsesplanen for 2012 skal godkendes af kommunalbestyrelsen i mødet den 13. oktober forud for vedtagelsen af budget 2012.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Beskæftigelsesplan 2012 (DOC)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar over Beskæftigelsesplan 2012 af 30. august 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Handlingsplan for rettidighed i indsatsen

00.01.00P22-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. september 2011 der blev givet en orientering om rettidigheden i indsatsen.

 

I forlængelse heraf er der arbejdet videre med en handlingsplan for forbedring af rettidigheden i forhold til de unge, personer omfattet af intensiv aktivering, og mulighederne generelt for aktivering af dagpengemodtagere tidligere end lovens fastsatte tidspunkter for ret og pligt aktivering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

     at handlingsplanens forslag til forbedring af rettidigheden godkendes, og

     at konkrete forslag med økonomiske konsekvenser, inden for udvalgets budgetramme,

         forelægges udvalget i november 2011.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I udvalgets møde den 6. september 2011 blev der givet en orientering om rettidighed i indsatsen. Det fremlagte oplæg er vedlagt som bilag.

 

Udvalget pegede på, at der skulle arbejdes videre med rettidigheden i forhold til de unge, personer omfattet af intensiv aktivering, og mere bredt om mulighederne for tidligere aktivering af dagpengemodtagere.

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at de nedenstående forslag er udtryk for de foreløbige overvejelser, som efterfølgende skal drøftes videre i jobcentret.

 

 

 

 

Forslag til handlingsplan for unge over 30 år:

 

1)      Unge med uddannelse visiteres til anden aktør: Serviceudbud 2011 giver mulighed for dette, og jobcentret arbejder på at indgå aftale med to andre aktører om bl.a. varetagelse af indsatsen over for denne målgruppe. Det forventes at aftaler indgås i løbet af september/oktober, hvorefter tilbuddet kan anvendes. Denne indsats forventes ikke at medføre merudgifter, idet målgruppen også tidligere har været henvist til anden aktør. Udgiften finansieres som hidtil inden for nuværende økonomiske ramme.

2)      Etablering af starttilbud: Der foreslås etableret et starttilbud, som inden for relativ kort tid sørger for viderevisitering til relevant tilbud – det kan for nogen være Nye Veje, for andre et af CAK’s øvrige tilbud, eller tilbud uden for CAK.
Det vigtige er, at der i løbet af kort tid er en plan for det videre forløb, idet unge skal have en plan for 26 uger i forbindelse med aktivering. For unge under 20 år skal det ske allerede efter 4 ugers ledighed, og for unge mellem 20-29 skal det ske senest efter 13 ugers ledighed.
I starttilbuddet arbejdes både kollektivt med informationsmøder o.l. og individuelt med samtaler i forhold til det videre forløb.

Det er endvidere afgørende, at der sker en fremrykket visitering til starttilbuddet og at dette påbegyndes hurtigst muligt, og senest ved bevilling af eks. kontanthjælp. Den første visitation til starttilbuddet foreslås at ske fra jobbutikken.

Økonomi: Forslag til lokaler, placering, øvrige ressourcer og finansiering forelægges udvalget i november 2011. Tilbuddet tænkes påbegyndt fra 1. januar 2012.
Starttilbuddet tænkes primært til unge under 30 år, men personer over 30 år, som vurderes til at dette tilbud er det mest relevante, vil også kunne visiteres hertil.


Forslag til handlingsplan for forsikrede ledige over 30 år:

1)      Hurtig i Gang: Hurtig i Gang foreslås videreført i 2012. Der henvises til pkt. 6 på dagsordenen. Konceptet for Hurtig i Gang evalueres i efteråret 2011 med henblik på eventuelle justeringer.

2)      Brugen af andre aktører: Andre aktører (som varetager såvel kontaktforløb som aktiveringsindsats) vil i første omgang blive anvendt til personer over 55 år. Serviceudbud 2011 giver mulighed for dette og jobcentret arbejder på at indgå aftale med to andre aktører om bl.a. varetagelse af indsatsen over for denne målgruppe. Det forventes at aftaler indgås i løbet af september/oktober, hvorefter tilbuddet kan anvendes. Denne indsats forventes ikke at medføre merudgifter, idet målgruppen også tidligere har været henvist til anden aktør (finansieres inden for nuværende økonomiske ramme).

3)      Forløb med garanti for virksomhedsrettet aktivering efterfølgende: Det er en mulighed at indgå aftaler med private om forløb med evt. garanti for virksomhedsrettet aktivering efterfølgende (højere refusion samtidig med opfyldelse af rettidighed). Jobcentret får jævnligt henvendelser herom.
I øjeblikket er der ikke aftaler med private om ovenstående, men mulighederne vil blive vurderet i efteråret, samtidig med at det afventes om der på regionalt niveau kommer en udbudsrunde med lignende forløb (er under overvejelse i beskæftigelsesregionen).
Der vil ikke i udgangspunktet være merudgifter forbundet med forslaget, med mindre en evt. aftale om drift og bonus udgiftsmæssigt bliver væsentligt højere end tidligere set.

 

Forslag til handlingsplan for personer omfattet af intensiv aktivering

 

1)      Indsats overfor ledige dagpengemodtagere omfattet af intensiv aktivering.
Jobcentret har ligesom en lang række af landets øvrige jobcentre en udfordring i forhold til ledige dagpengemodtagere, som er omfattet af bestemmelserne om intensiv aktivering.

2)      Jobcentret vil derfor i den kommende periode, gennemgå interne arbejdsgange, med henblik, på at sikre at der er tilstrækkelige og relevante tilbud til rådighed for de ledige omfattet af indsatsen.

3)      Jobcentret vil i Beskæftigelsesudvalgets møder i november fremlægge konkrete initiativer til sikring af rettidigheden for indsatsen.
         

Forslag til handlingsplan for personer som er i deltidsbeskæftigelse

 

1)      Deltidsaktivering for personer som er i deltidsbeskæftigelse.
Bornholms Regionskommune mister refusion for udbetalte arbejdsløshedsdagpenge for personer som ikke opfylder de komplekse beregningsregler i forbindelse med deltidsbe-skæftigelse.
For at sikre, at kommunen ikke mister refusion i sager med deltidsbeskæftigelse, vil jobcentret give tilbud om deltidsaktivering for de timer som ligger udover beskæftigel-sen, op til 30 timer.

2)      Jobcentret udarbejder i løbet af september og oktober 2011, en analyse af personkredsen i deltidsbeskæftigelse, som skal have et supplerende aktiveringstilbud.

3)      Jobcentret fremlægger ved Beskæftigelsesudvalgets møde i november konkrete initiativer om indhold af aktivering, finansiering, ressourceanvendelse og konsekvenser for kommunens refusion af dagpenge.

 

 

Forslag til handlingsplan for personer på sygedagpenge

 

1)      Efter en nærmere analyse af problematikken vedr. rettidighed på sygedagpengeområdet, vurderer jobcentret at størstedelen af problemet ligger i vores registreringspraksis. Derfor vil der i september/oktober blive iværksat en konkret og præcis beskrivelse af procedurerne for korrekt registrering af en opfølgningssamtale for sygemeldte.

 

2)      Effekten af denne følges tæt, således at jobcentret allerede i november/december vil vurdere om den ændrede registreringspraksis har forbedret rettidigheden. Er dette ikke tilfældet, vil nye tiltag skulle iværksættes. Status vil blive fremlagt i Beskæftigelsesudvalgets møde ultimo november.

 

3)      Jobcentret forventer at opnå en markant bedre rettidighed ved årsskiftet 2011/2012.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Oplæg ved orienteringen af Beskæftigelsesudvalget i mødet den 6. september 2011 (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

 

Der foreslås en videreførelse af indsatsen i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at der til videreførelse af en Hurtig i gang indsats i 2012 bevilges et rammebeløb på kr.   1.312.000 kr. (løn: 1.200.000 kr./ Drift: 112.000)

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at Hurtig i Gang skulle fortsætte i 2. halvår 2011.

 

En opgørelse pr. 30. august 2011 viser, at i alt 245 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats siden projektets start i oktober 2010.

 

Af deltagerne er 154 kommet i job, svarende til 63 %, og 11 personer er kommet i ordinær uddannelse. Det svarer samlet til at 68 % af deltagerne er blevet afmeldt jobcentret.

 

I alt 38 personer deltager/har deltaget i et aktivt tilbud frem til nu (virksomhedspraktik, løntilskud) tidligere end minimumskravenes bestemmelser. I gennemsnit har det aktive tilbud varet knap 9 uger.

 

I alt 30 personer har deltaget i uddannelse, typisk AMU-uddannelse. I gennemsnit 5 uger.

 

Udtræk fra Jobindsats.dk viser, at den gennemsnitlige varighed for personer på A-dagpenge fra januar-juni 2010 til januar-juni 2011 har udviklet sig positivt, forstået på den måde at der er sket en reduktion i antal uger på A-dagpenge. OBS! Denne opgørelse dækker alle ledige og ikke kun den gruppe som har deltaget i projekt ”Hurtig i gang”.

 

 

Antal personer

Gnsn. Varighed, uger

Antal fuldtidspersoner

Ledige

Januar-juni 2010

Januar-juni 2011

 

2.487

2.216

 

10,7

10,0

 

1.027

852

Bruttoledige inkl. Aktiverede

Januar-juni 2010

Januar-juni 2011

 

 

2.588

2.329

 

 

 

13,1

12,8

 

 

1.303

1.147

 

Ovenstående viser, at der faktisk er sket en reduktion i den gennemsnitlige varighed. Dette skyldes ikke nødvendigvis alene Hurtig i Gang, men er et samspil af en række faktorer.

 

Det er jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område.

 

Derfor forventes som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

 

Økonomiske konsekvenser

Selvfinansierende projekt:

Det er derfor Jobcenterets vurdering, at projektet som minimum er selvfinansierende, som følgende opgørelse viser, men at der med meget stor sandsynlighed vil være tale om at projektet kan være med til at reducere udgifterne yderligere.

 

I denne forbindelse skal projekt ”Hurtig i gang” også ses som et aktivt værktøj i forhold til at støtte de borgere, som er i risiko for at miste dagpengeretten[1].

 

Beregning af budget 2012:

 

Forkortet ledighedsperiode for 275 ledige[2]                                737.275 kr.

Øget refusion aktive perioder[3]                                                574.500 kr.

I alt                                                                                  1.311.775 kr.

 

Hurtig i Gang evalueres løbende og opfølgningen forelægges for udvalget.                                                          

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

I budgetforslaget for 2012 er ovenstående bemyndigelse foreslået videreført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget. Der henvises til det generelle overblik over sygedagpengeområdet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Notat af 16. september 2011 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)

2.
Overblik, sygedagpenge. Jobindsats.dk (XML)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger

15.20.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med særlig indsats i sygedagpengesager over 52 uger med bevilling af kr. 375.000.

 

I mødet den 16. marts 2011 godkendte udvalget implementering af ny praksis i forlængelsessager, og revurdering af løbende sager i overensstemmelse hermed.

 

Til denne særlige indsats er nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer, som behandler og varetager ca. 50 % af sygedagpengesagerne over 52 uger. Gruppen gennemgår disse sager med henblik på at få lukket dem hurtigere gennem en fokuseret og intensiveret indsats. Jobcentret har koblet Kommunernes Revision BDO på denne proces som sparringspartner.

 

Ved opstart medio februar 2011 fik gruppen overdraget 106 sager til denne særlige indsats. Med en fokuseret og intensiveret indsats i disse sager, er der en forventning om, at størstedelen vil kunne afsluttes i løbet af projektperioden.

 

Ultimo august 2011 har gruppen lukket 78 sager, og ud af disse har 14 borgere indtil videre valgt at klage over denne afgørelse. Ingen af disse sager er på nuværende tidspunkt kommet retur fra Ankenævnet. Varigheden af de lukkede sager er fra 66 til 199 uger med et gennemsnit på 88 uger.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for baggrund og status.

 

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Notat af 16. september 2011 om status på indsatsen over for langvarige sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Der er dog endnu for tidligt, at sige noget videre om effekt eller status. Dette vil følge mere uddybende i næste notat.

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Notat af 16. september 2011 om opfølgning på afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Tilbuddet der er til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 14. september 2011 indskrevet 37 borgere. Normering i tilbuddet er 50 fordelt på 25 i tilbud og 25 i praktikker. I alt er i 2011 94 borgere startet i projektet.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status, herunder en midtvejsstatus pr.1. juni.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
Notat af 14. september 2011 om opfølgning på Projekt Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 7. juni 2011 drøftede udvalget problematikken omkring borgere der mister forsørgelsesgrundlaget, og besluttede at der følges op med status på målgrupperne der mister forsørgelsesgrundlaget.

 

Med lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er der med virkning fra 1. juli 2010 sket en afkortning af den periode, indenfor hvilken et dagpengeberettiget medlem af en a-kasse kan modtage dagpenge.

 

Afkortningen af dagpengepengeperioden betyder, at alle ledige efter 1. juli 2010 maksimalt har ret til dagpenge i 2 år inden for en 3-årig periode.

Der foreligger en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd af hvor mange langtidsledige dagpengemodtagere, der fra juli 2012 er i risikogruppen for at miste dagpengeretten fra juli 2012.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 27. september 2011

1.
38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i jukli 2012, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 4. september 2011 (PDF)

2.
Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012, Arbejdernes Erhvervsråd 10. september 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.       Det lokale Beskæftigelsesråd

b.      Temamøde med Bornholms Vækstforum 4. juni 2012 kl. 8.00-13.00: Beskæftigelse og arbejdskraft

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Taget efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

13

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

27-09-2011

15

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 27. september 2011:

Intet.

 

 

 [1] I alt drejer det sig om 241 bornholmere, der står til at miste dagpengene fra juli 2012. Opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervsråd.

[2] Gennemsnitlig reduktion foreslås antaget til 1,4 uge for ledige. Dagpenge pr. uge er 3.830 kr. Kommunens besparelse vil være 50 %, som er finansieringsandelen p.t. Antal ledige sat til 275, som er lidt flere end det antal, der fra start i oktober 2010 til september 2011 har deltaget. Der regnes ikke i budgettet med kontanthjælpsmodtagere, idet antal deltagere på denne ydelse har været ganske få.

[3] Her beregnes antal uger i aktive tilbud ud fra nuværende niveau tillagt en stigning, bl.a. ud fra øget fokus samt ansættelse af jobkonsulent. Her regnes med 75 personer i aktive tilbud i 10 uger.