Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
28-09-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialog med handicapidrætskonsulent
  åbent 3 Overdragelse af idrætshallen i Hasle
  åbent 4 Facilitetsundersøgelsen
  åbent 5 Ny folkeoplysningspolitik og revision af idrætspolitik
  åbent 6 Renovering af Rønne Svømmehal
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til pumpe i Rønne Svømmehal
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til skilift
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til miniarenaer
  åbent 10 Forslag om flytning af Pedersker Stadion
  åbent 11 Bornholms Kunstmuseum - tilbageførsel af anlægsbevilling til fjernvarme
  åbent 12 Vedtægter for Bornholms Regionskommunes Teaterråd
  åbent 13 Ansøgning fra Stuekultur Bornholm om tilskud til udstilling
  åbent 14 Opfølgning på fælles møder - kultur og idræt
  åbent 15 Arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2012
  åbent 16 Lokaler til "Klemensker Væveloft"
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

1

 

 

Fraværende

Dorthe Fink

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialog med handicapidrætskonsulent

18.20.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunens handicapidrætskonsulent, Allan Hedegaard, inviteres til dialog med udvalget om konsulentens arbejde og opgaver.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         Drøftelsen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Dialogmøde afholdt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2010 og efterfølgende år blev der afsat midler i BRK’ budget med henblik på at sikre, at der fortsat er en handicapidrætskonsulent på Bornholm.

Dansk Handicap Idrætsforbund varslede i 2009, at handicapidrætskonsulenten på Bornholm ville blive nednormeret til 20 timer ugentligt.  På den baggrund indgik BRK en aftale med DHIF, som sikrer at konsulenten fortsat har 30 timers ansættelse ugentlig. Aftalen betyder også, at kommunen har indflydelse på, hvilke opgaver handicapidrætskonsulenten løser.

Formelt er handicapidrætskonsulenten ansat af DHIF.

Økonomiske konsekvenser

BRK overfører i 2011 124.117 kroner til Dansk Handicap Idrætsforbund.

BRK’s bidrag svarer til 9 timers ugentlig ansættelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Overdragelse af idrætshallen i Hasle

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nords afdeling i Klemensker er det foreslået, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. I samme ombæring er det foreslået, at idrætshallen i Hasle tilsvarende overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder.

Forslaget har været til høring i Skole Nord, hvor både MED-udvalg og skolebestyrelse anbefaler, at Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder, men at Haslehallen ikke skal overdrages til Bornholms Idrætsområder, idet man frygter for konsekvenserne for lokalsamfund og skole.

Bornholms Idrætsråd er til gengæld positiv overfor en overdragelse af begge haller til Bornholms Idrætsområder, under forudsætning af, at brugerne ikke stilles ringere og serviceniveauet ikke falder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At idrætshallen i Klemensker overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At idrætshallen i Hasle fortsat hører under Skole Nord.

c)     At driftsbudgettet til Klemenskerhallen overføres til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

d)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne i Klemensker.

 

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2011:

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at Klemenskerhallen inkl. gymnastiksalen overføres til Bornholms Idrætsområder.

Børne- og skoleudvalget ønsker, at der afholdes et møde med Fritids- og kulturudvalget, Børne- og skoleudvalget, Idrætsrådet og repræsentanter fra Skole Nord om tilhørsforhold for Haslehallen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Indstilling a), c) og d) indstilles godkendt. Fremsendelse til Kommunalbestyrelsen afventer dog dialogen jfr. indstilling b).

Indstilling b) afventer en dialog med interessenterne jfr. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af den 16/8 2011.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget anbefaler, at Hasle Hallen overføres til Bornholms Idrætsområder, og at der foretages en vurdering af, om Svaneke hallen evt. skal overføres til Bornholms Idrætsområder.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Overdrages idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at virksomhedens medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end i dag, hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

En overdragelse af hallerne til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle (budget 2011). Beløbet fordeler sig således:

Klemenskerhallen             664.894,00

Haslehallen                    609.591.00

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

31. august 2011 er der afholdt et dialogmøde med de involverede brugere, virksomheder og politikere fra både Børne- og Skoleudvalget samt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Referat fra mødet er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag og er grundlag for en genoptagelse af drøftelsen omkring en eventuel overdragelse af Haslehallen.

Spørgsmålet om overdragelse af hallen i Klemensker er videresendt til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Høringssvar Skole Nord MEDudvalg (DOC)

2.
Høringssvar Skole Nord skolebestyrelse (DOC)

3.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (DOC)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

4.
Referat dialogmøde med parterne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Facilitetsundersøgelsen

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

I facilitetsundersøgelsen udarbejdet af Syddansk Universitet foreslås det, at der iværksættes en proces for udvikling af de eksisterende idrætsanlæg og -faciliteter på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At udvalget drøfter fremadrettede initiativer afledt af facilitetsundersøgelsens konklusioner og anbefalinger.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

På baggrund af analysens anbefalinger ønsker udvalget forslag til, hvordan aktiviteter på kultur- og idrætsområdet i højere grad kan samtænkes.

Sagsfremstilling

I facilitetsanalysen foreslås at følgende elementer indgår i en udviklingsproces:

·         Større aktivering af faciliteterne.

·         Fastholde og udvide den lokale forankring.

·         Større samarbejde og koordinering mellem idrætsfaciliteter.

·         Opkvalificering af medarbejdere og ledelse i idrætsanlæggene.

·         Styrkelse af økonomien via flere kommercielle aktiviteter i faciliteterne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Facilitetsundersøgelsens anbefalinger. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ny folkeoplysningspolitik og revision af idrætspolitik

18.16.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med en revision af Folkeoplysningsloven er det et krav, at kommunerne formulerer en folkeoplysningspolitik. Samtidig fremgår det af kommunens nuværende idrætspolitik, at den skal revideres ved udgangen af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Proces for formulering af Folkeoplysningspolitik og revision af idrætspolitikken til udvalgets drøftelse.

b)     At der afsættes op til maksimalt 95.000 kroner til gennemførsel af processen – betaling for proceskonsulenter og mødeudgifter m.v.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Indstilling godkendt. Udvalget ønsker udarbejdet en overordnet politik omfattende folkeoplysning, idræt og kultur.

 

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede 18. august, at der skal udarbejdes forslag til en proces, hvor formuleringen af en folkeoplysningspolitik tænkes sammen med en revision af idrætspolitikken og eventuelt kulturpolitikken.

Idet der er en tæt sammenhæng mellem idræts- og folkeoplysningsområdet (som dækker forenings- og aftenskolevirksomhed) foreslår sekretariatet for Fritid og Kultur at politikkerne på disse områder formuleres som en fælles ”Fritids- og Folkeoplysningspolitik” som inkluderer kommunens politik for folkeoplysning, idræt, aftenskole og øvrige fritidsaktiviteter i én politik. Til gengæld vurderes det, at der ikke er tilstrækkelig fællesområder, til at det er relevant at lade kulturpolitikken indgå.

Ifølge den nye lov er kommunen forpligtet til at sikre brugerinddragelse i formuleringen af Folkeoplysningspolitikken. Processen vil berøre mange parter – herunder Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og samrådet for Folkeoplysning (aftenskoler) samt eventuelt også kommunale og selvejende haller og borgere/brugere. På den baggrund anbefales det, at der hyres professionelle proceskonsulenter med erfaring i at styre politikformuleringsprocesser.

En foreløbig tidsplan for processen kunne blive som følger:

Oktober 2011:                Der indgås aftale med proceskonsulenter.
                                   Konsulenterne indgår i dialog med interessenterne og beskriver en
                                   detaljeret proces for det videre forløb.

November 2011:             Den detaljerede proces godkendes af Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

December 2011:             Processen sættes i gang og vil blive afsluttet i løbet af vinteren 2012 med henblik på en endelig godkendelse af politikken i foråret 2012.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med ændringerne i Folkeoplysningsloven er budgettet under Fritid og Kultur blevet tilført 42.000 kroner i 2011 og 53.000 kroner i 2012 = 95.000 kroner i alt til øget brugerinddragelse og formulering af folkeoplysningspolitik. Dette er sket som en teknisk korrektion.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Nuværende idrætspolitik (DOC)

2.
Guide til ny Folkeoplysningspolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Renovering af Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Efter afholdt borgermøde og studietur skal der lægges en plan for den videre proces i forhold til renovering af Rønne Svømmehal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Nedenstående tidsplan til udvalgets godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Der indbydes én arkitektvirksomhed til udarbejdelse af et skitseprojekt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune ønsker i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden at renovere og nytænke Rønne Svømmehal under overskriften ”Nyt liv i gamle svømmehaller”.

28. juni 2011 blev der afholdt et dialogmøde med udvalget, fonden, borgere og organiserede brugere af svømmehallen.

30. juni 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 200.000 kroner til udarbejdelse af et skitseprojekt. Forudsætningen var, at Lokale- og Anlægsfonden finansierer halvdelen af udgiften.

18. august 2011 blev der afholdt en studietur for udvalget og brugere af Rønne Svømmehal til Hörby Svømmehal i Sverige samt Vestbadet i Brøndby og DGI Byens svømmehal i København.

 

Sekretariatet for Fritid og Kultur foreslår følgende fremadrettede tidsplan:

November/december 2011: I dialog med brugere og samarbejdspartnere (udvalget, Lokale- og Anlægsfonden og svømmehallens bestyrelse) udarbejdes et konkurrenceprogram som grundlag for en arkitektkonkurrence.

December/januar 2011/12: 3 udvalgte arkitektfirmaer udarbejder deres bud på en fornyelse af Rønne Svømmehal i en indbudt arkitektkonkurrence.

Februar 2012: En dommerkomite bestående af en fagdommer fra Dansk Arkitektforening, en repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden, en eller flere repræsentanter fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, en eller flere repræsentanter for brugerne samt evt. borgmesteren udarbejder dommerbetænkning som grundlag for beslutning om et projekt.

7. marts 2012: Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget behandler dommerbetænkningen og indstiller vinderprojektet til godkendelse som grundlag for et renoveringsprojekt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen afgivet i juni 2011 på 200.000 blev givet under forudsætning af, at ét arkitektfirma udarbejdede ét skitseprojekt. En indbudt arkitektkonkurrence forventes at blive dyrere.

Ifølge en vurdering fra Teknik og Miljø vil udarbejdelse af konkurrenceprogram og håndtering af konkurrenceprocessen (herunder aflønning af fagdommer) koste omkring 200.000. Derudover vurderes det, at der vil skulle være præmiepenge på niveauet 75.000 kr. til hvert af de tre deltagende arkitektfirmaer, for at kunne få firmaerne til at deltage i konkurrencen.

Såfremt ovennævnte plan godkendes vil der blive anmodet om en yderligere økonomisk bevilling på baggrund af et detaljeret og gennemarbejdet budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om tilskud til pumpe i Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal har i løbet af sommeren fået udskiftet en cirkulationspumpe i forbindelse med vandrensningsanlægget. Udskiftningen med tilhørende monteringsarbejde vil koste mellem 200.000 og 225.000 kroner inkl. moms. Rønne Svømmehal søger om at kommunen betaler udskiftningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Afslag på det foreliggende grundlag.

 

Sagsfremstilling

Svømmehallen begrunder udskiftningen af pumpen med, at det var nødvendigt for at kunne leve op til lovkrav vedr. vandkvalitet. Pumpen er derfor bestilt og leveret, idet der var lang leveringstid.

Svømmehallen bemærker, at de som selvejende institution ikke har mulighed for at betale pumpen over driften. Bestyrelsen orienterede i maj 2011 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget om situationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 ikke disponible anlægsrammer til rådighed, som vil kunne anvendes til at finansiere et tilskud til Rønne Svømmehal.

I forbindelse med betonrenoveringen af Rønne Svømmehal i 2010/11, er der et forventet overskud på anlægsbevillingen, som eventuelt vil kunne anvendes til finansieringen af pumpen. Anlægsregnskabet for betonrenoveringen er dog ikke endeligt afsluttet endnu og skal pumpen finansieres af den bevilling, skal det godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Ansøgning (DOC)

2.
Orientering fra maj 2011 (DOC)

3.
Leverandørens tilbud (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om tilskud til skilift

04.08.10Ø40-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Skivenner ansøger om tilskud til etablering af skilift ved skibakken ved Østerlars.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Der bevilges et tilskud på 50.000 kroner til etablering af en skilift finansieret af udvalgets frie midler.

Sagsfremstilling

Den nuværende lift (tovtræk) ved skibakken er ikke velegnet i relation til bakkens hældning og længde. Derfor ønsker Skibakkens Venner at etablere en rigtig lift. Prisen for en lift ligger på cirka 900.000 kroner, hvoraf foreningen på nuværende tidspunkt har tilsagn om tilskud for cirka halvdelen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart midler i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget regi, som kan anvendes til at imødekomme ansøgningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøgningen er efter anmodning fra Skibakkens Venner også fremsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Ansøgning (DOC)

2.
Informationsfolder om Bornholms Skivenner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om tilskud til miniarenaer

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

18-08-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) søger om et tilskud på 315.000 kroner til etablering af minimum syv miniarenaer på Bornholm.

Etableringen af miniarenaerne skal foregå i et samarbejde med DBU Bornholm, DBU, Indu A/S og de bornholmske fodboldklubber.

BSK bemærker, at kommunal støtte er afgørende for at opnå støtte fra andre fonde.

BSK har fremsendt uddybning til ansøgningen, som fremgår af supplerende sagsfremstilling nedenfor.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 18. august 2011:

Udvalget ønsker at tage stilling til hver enkelt bane. Det er en forudsætning, at banerne også er tilgængelige for andre sportsgrene, og at banerne lægges uden for de eksisterende idrætsarealer.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Udvalget vil støtte op til 10 baner med 30.000 kroner pr. bane under forudsætning af, at restfinansieringen er på plads. Udvalget ønsker at godkende et samlet projekt med konkret placering af de enkelte baner. Udvalget prioriterer placeringer uden for eksisterende idrætsanlæg, hvilket ikke anses for opfyldt i den foreliggende ansøgning.

Tilskuddet kan udbetales med maks. 150.000 kr. i 2012 og resten i 2013.

 

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at etablere en række mindst 7 mindre fodboldarenaer på 12*20 meter rundt omkring på Bornholm. Banerne vil blive ejet af lokale fodboldklubber, men være til fri og gratis afbenyttelse for borgerne hele døgnet.

Bornholms Sports- og Kulturcenter anser projektet som en mulighed for at få omstillet idrætsfaciliteter til en ændret idrætskultur i befolkningen og optimere idrætsforholdene for borgerne ganske betydeligt samt skabe rammerne for forebyggelse af livsstilssygdomme.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede projekt er budgetteret til 1.403.000 kroner, hvor BSK forventer at kunne finansiere 1.088.000 via fonde og bidrag fra lokale fodboldklubber. Der ansøges derfor om et kommunalt tilskud på 315.000 kroner fra kommunens pulje til breddeidrætsaktiviteter.

Aktuelt er der en restsaldo på 388.220 kroner i breddeidrætspuljen under forudsætning af, at der er reserveret 150.000 kroner til fritidspas og er bevilget 200.000 pr. år i tre år (2011-2013) til projekt YoungCare.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

BSK har 30. august afholdt møde med en række fodboldklubber, og vil på den baggrund etablere 10 miniarenaer med følgende oplysninger om placering:

·         2 baner omkring Bornholm Sport & Event (tidligere Bornholms Sports- og Kulturcenter) – på bane 9 eller 10 på Rønne Stadion Nord

·         1 bane i Hasle – på havneområdet i samarbejde med bytinget

·         1 bane i Østermarie – i samarbejde med skolen omkring denne

·         1 bane i svaneke - i samarbejde med skolen omkring denne

·         1 bane i Snogebæk (Poulsker IF)

·         1 bane i Åkirkeby – Omkring hallen

·         1 bane i Nylars (Nyvest) – omkring hallen

·         1 bane i Østerlars - i samarbejde med skolen omkring denne

·         1 bane i Nyker - i samarbejde med skolen omkring denne

·         Herudover vil RIK og Viking i Rønne etablere 2 baner ved de to klubbers klubhuse.

Endelig vil BSK prøve at etablere en bane i Rønne bymidte med støtte fra erhvervslivet.

 

BSK tilføjer derudover:

For alle baner gælder det at vi via en kommende etablering lever op til de konklusioner som er indeholdt i den nye facilitetsundersøgelse.

Vi har ingen problemer med at banerne er åbne for andre idrætsgrene, dog forlanger DBU at der ikke må ske ændringer på banen, ligesom fodboldklubben skal have fortrinsret ved stævner og andre arrangementer/aktiviteter.

Det er afgørende for os, i relation til ansøgninger om støtte i diverse fonde og puljer, at kommunen melder et beløb ud, da dette er afgørende for støtten fra disse fonde.

Vi håber på en hurtig og positiv behandling.

 

Såfremt de ovenfor anførte placeringer ikke kan imødekommes ønsker BSK en begrundelse for hvorfor samt angivelse af mulige placeringer, som udvalget kan støtte.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 18. august 2011

1.
Ansøgning (DOC)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

2.
Uddybende ansøgning (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag om flytning af Pedersker Stadion

04.08.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af én bane på Pedersker Stadion, har Pedersker IF foreslået at nedlægge hele stadion mod at der etableres en ny fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole, så foreningens aktiviteter kan flyttes dertil.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet, at det forslag skulle undersøges nærmere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At udvalget beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget om en flytning af Pedersker Stadion.

b)     At der lukkes en bane ved Pedersker Stadion.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Punkt b godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved lukning af én bane i Pedersker er det anslået, at Bornholms Idrætsområder vil kunne spare 30.000 kroner årligt på driften. Såfremt hele Pedersker Stadion nedlægges, vil der anslået kunne spares mellem 60.000 og 75.000 kroner årligt på driften.

Forslaget, der er drøftet med Pedersker IF, går i korte træk ud på, at Pedersker Stadion nedlægges. Der etableres i stedet en ny 11-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole. Denne bane overdrages til enten foreningen eller skolen, så kommunen ikke har nogen driftsforpligtelse på banen. Banen vedligeholdes i stedet af enten foreningen eller skolen. Dermed vil Bornholms Idrætsområder spare 30.000 – 45.000 kroner mere på driften end, hvis der kun lukkes én bane på Pedersker Stadion.

Etableringen af den nye bane vil være en anlægsopgave (engangsudgift). Undersøgelsen af planmæssige forhold m.v. viser at der ikke skulle være forhindringer for at der etableres en bane ved skolen. Samtidig vil det være nødvendigt at udvide omklædningsforholdene på privatskolen, så foreningens medlemmer også kan være der.

Såfremt denne løsning gennemføres, vil Pedersker IF sælge klubhuset som sommerhus og anvende provenuet til at få renoveret omklædningsforholdene på privatskolen.

Kommunens vil derimod skulle finansiere anlægget af selve banen. Der vil eventuelt være mulighed for at udstykke halvdelen af det nuværende Pedersker Stadion til sommerhusgrunde, som kan sælges og bidrage til finansieringen af anlægsopgaven. Den anden halvdel af banen vil ikke kunne udstykkes ifølge lokalplanen.

Der er indhentet to overslag på, hvad det vil koste at anlægge en fodboldbane ved privatskolen. Idet grunden skråner noget, vil det kræve en del opretning af jorden og de to overslag ligger derfor mellem 600.000 og 1.200.000 kroner ekskl. moms. Det kan antages at den reelle pris, ved en mere detaljeret beregning vil ende et sted mellem disse to overslag.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der skal arbejdes videre med forslaget, vil der blive indhentet konkret tilbud på anlægsopgaven og en konkret vurdering af en evt. indtægt ved salg af det eksisterende stadion til sommerhusgrunde. Det forventes umiddelbart ikke at et salg af arealet fuldt ud vil kunne finansiere anlægsudgifterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Så længe ovennævnte forslag er blevet undersøgt har nedlæggelsen af den ene bane i Pedersker været sat på standby.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Bornholms Kunstmuseum – reduktion af anlægsbevilling til bjergvarme

19.03.00S05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Kunstmuseum vil inddrage bjergvarmeprojektet i det kommende udvidelsesprojekt, hvorfor det igangværende projekt kan afsluttes og anlægsbevillingen kan reduceres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

a)     at anlægsbevillingen til bjergvarme på 1.653.400 kr. reduceres med 1.633.185 kr. til 20.215 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -1.668.512 kr., og at beløbet overføres til de likvide midler

c)     at den forventede driftsbesparelse på 160.000 kr. årligt tilbageføres til Fritid & Kulturs budget fra 2012

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 28/1 2010 at give en anlægsbevilling på 1.653.400 kr. til bjergvarmeinstallation på Bornholms Kunstmuseum. Samtidig besluttedes det at reducere det årlige driftstilskud til Bornholms Kunstmuseum med 160.000 kr. hvert år i 10-11 år fra og med 2010, indtil investeringen er tilbagebetalt.

I mødet den 31/3 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at udskyde ovennævnte beslutning i 2 år, da etableringen af bjergvarmeinstallationen af forskellige grunde blev udskudt.

Udskydelsen har imidlertid efterfølgende bevirket, at museet vil inddrage bjergvarmeprojektet i det kommende udvidelsesprojekt, hvorfor det igangværende projekt kan afsluttes.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg.

Det igangværende anlægsprojekt til bjergvarme afsluttes, anlægsbevillingen reduceres og det resterende rådighedsbeløb i 2011 tilføres kassebeholdningen.

Der er i 2010 afholdt en udgift til udbudsmateriale på 20.215 kr. Det resterende indeksregulerede rådighedsbeløb, som nu er overført til budget 2011, udgør 1.668.512 kr.

Beløbet tilføres de likvide midler.

Anlægsbevillingen på 1.653.400 kr. reduceres med 1.633.185 kr. til 20.215 kr.

Drift.

Beslutningen om at reducere driftstilskuddet til Bornholms Kunstmuseum med 160.000 kr. årligt neutraliseres.

Den forventede driftsbesparelse på 160.000 kr. årligt tilbageføres således til politikområde 15 Fritid og Kultur fra budget 2012 og frem.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Vedtægter for Bornholms Regionskommunes Teaterråd

20.01.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Godkendelse af ændring af Teaterrådets vedtægter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget godkender de ændrede vedtægter.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teaterrådet har drøftet Rønne Theaters repræsentation i rådet set i lyset af den seneste udvidelse af rådet med film- og litteraturrepræsentanter og Leif Thøstesens tilbagetræden som formand for Rønne Theater.

Teaterrådet foreslår, at vedtægterne ændres, så Rønne Theater ikke længere har en fast plads i rådet, idet teatret skiller sig ud fra de øvrige repræsentanter ved ikke at være egentlig kulturaktør/-arrangør, men udelukkende er bygningsadministrator/-udlejer. Rønne Theaters bestyrelsesformand er indforstået med dette forslag.

Vedtægterne er ændret jfr. ovenstående, idet Rønne Theater er slettet som medlem i vedtægternes § 2 jfr. vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Forslag til ændrede vedtægter - Teaterrådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ansøgning fra Stuekultur Bornholm om tilskud til udstilling

20.00.00Ø40-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning om et tilskud på 5.000 kr. til den årlige udstilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Der bevilges et tilskud på 2.500 kr. til afholdelse af en børneworkshop.

 

Sagsfremstilling

Stuekultur Bornholm ansøger den 29/8 2011 om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af den årlige udstilling den 15-16/10 2011. Udstillingen afholdes som en fælles udstilling med prydhønseforeningen, kaninavlerforeningen og racedueforeningen. Der vil desuden blive forsøgt lavet en workshop for børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 123.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Ansøgning om tilskud til fællesudstilling (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Opfølgning på fælles møder - kultur og idræt

20.00.00G00-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Opfølgning på fyraftensmødet den 16/9 2010 med repræsentanter fra de kulturelle råd og idrætsrådet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter en opfølgning på fyraftensmødet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Drøftet - skal ses i sammenhæng med beslutningerne under punkt 4 og 5 (facilitetsanalyse og ny politik).

 

Sagsfremstilling

Et opfølgende møde kunne eventuelt koncentreres om de nystartede foreninger Event Bornholm og Kulturvækst Bornholm. Formen på mødet ønskes drøftet.

Fotos af plancherne fra gruppearbejderne i mødet den 16/9 2010 vedlægges endvidere til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Planche 1 (JPG)

2.
Planche 2 (JPG)

3.
Planche 3 (JPG)

4.
Planche 4 (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2012

00.30.04Ø02-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Drøftet

 

Sagsfremstilling

Drøftelse af arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Lokaler til "Klemensker Væveloft"

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ungdomsskole Nord har afgivet 2 lokaler i Bygning A, tidligere Klemensker skole til foreningsvirksomhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)     Orienteringen tages til efterretning

b)     At forelæggelse af den samlede plan og forslag til den fremtidige anvendelse for de kommunale bygninger i Klemensker forelægges til politisk behandling i oktober.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har via dialog med Ungdomsskole Nord indgået aftale om, at Ungdomsskole Nord afgiver lokalerne 1 og 15 i Bygning A, tidl. Klemensker Skole til hhv. Klemensker Væveloft og Klemensker Sogns Lokalhistorie.

Kommunale Ejendomme er i gang med at beskrive de kommunale bygninger i Klemensker og indhente oplysninger fra virksomhederne vedr. den fremtidige anvendelse.

En forventet lukning af ”Hjemmet” i Klemensker pr. 1. april 2012 medfører, at der skal ske ændring i varmeforsyningen til bl.a. Tandklinikken og Bygning A og D, tidl. Klemensker skole samt de øvrige skolebygninger, såfremt de skal anvendes i kommunalt regi i fremtiden.

”Hjemmet” huser i dag udover ældre beboere også

o        Klemensker Sogns Lokalhistorie

o        Pensionistforeningens samlingslokale

o        Datastuen etableret i samarbejde med Ældremobiliseringen

o        Sløjdlokale for ældre mænd.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

17

 

Sager

·         Dialogmødet med Bornholms Idrætsområder oprindeligt aftalt til 1. november 2011 kl. 15:00 aflyses, idet lederen af idrætsområderne ikke kan deltage.
Dialogmødet foreslås i stedet afholdt i forbindelse med ordinært udvalgsmøde 30. november.

·         Orientering vedr. kunstgræsbanen på Rønne Stadion Nord.

·         Status fritidspas.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt