Referat
Socialudvalget
09-11-2011 kl. 14:15
mødelokale C, Ullavej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret
  åbent 3 Anlægsbevilling - Tagrenovering og udskiftning af gulvbelægning i Nexøhuset
  åbent 4 Anlægsbevilling til tagrenovering på Røbo
  åbent 5 Anlægsbevilling til genåbning af klinikrum i tandklinikken i Nexø
  åbent 6 Budgetopfølning pr. 30.09.2011 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 34 - 40
  åbent 8 Forløbsprogrammer for type 2 Diabetes og KOL
  åbent 9 Forslag til standardvedtægter for brugerbestyrelser og retningslinjer for brugerinddragelse på voksenområdet
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2011
  åbent 11 Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2011
  åbent 12 Uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2011
  åbent 13 Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2011
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården 2011
  åbent 15 Uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2011
  åbent 16 Uanmeldt plehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2011
  åbent 17 Uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2011
  åbent 18 Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  åbent 19 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet
  åbent 20 Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
  åbent 21 Forenkling på vej - i fremtiden
  åbent 22 Handicapprisen 2011 - uddeling af
  åbent 23 Nye lokaler til Ciderværkstedet
  åbent 24 Reduktion af midler til frivilligt socialt arbejde 2012
  åbent 25 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 26 Scleroseforeningen Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til årsmøde, kørsel, aktiviteter samt driftsudgifter
  åbent 27 Gensidig orientering
  åbent 28 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

1

 

 

Fraværende

Leif Olsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret

82.07.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til indretning og møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 150.000 kr. til møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 75.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og –centres overførte driftsoverskud fra 2010 og med 75.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med til- og nybygningen på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret er der i anlægsbudgettet ikke taget højde for indretning af servicearealer, herunder indkøb af inventar m.v.

 

Anlægsbevillingen skal anvendes til indretning af 3 nye servicelokaler (2 på Nørremøllecentret og 1 på Plejecenter Aabo). Arealer hvor medarbejderne bl.a. skal dokumentere elektronisk, opbevare og oplade trådløse telefoner, opbevare gældende instrukser og andre lovpligtige materialer m.m.

 

Bevillingen vil blive anvendt til gardiner og/eller afskærmning for sollys, lamper, reoler, garderobeskabe til medarbejderne og andet inventar, som ikke kan genanvendes fra de plejehjem/plejecentre som er, eller i nær fremtid bliver lukket. Bl.a. er der fra Arbejdstilsynet krav om hensigtsmæssige arbejdsstillinger og en indretning der skal tilgodese medarbejderne bedst muligt, når flere medarbejdere benytter samme arbejdsstation. Ved nyetablering kan der ikke gives dispensation herfor.

 

På Plejecenter Aabo vil der til det nye lokale blive indkøbt 2 bærbare pc'ere, således at medarbejderne også kan dokumentere på fællesarealer, i samvær med beboerne. Yderligere skal der indkøbes kontormøbler.

 

På Nørremøllecentret skal yderligere et lokale reetableres pga. flytning af lederkontor. Dette medfører ligeledes etablering af lys, gardiner, ol. og enkelte ændringer ift. indretning/inventar.

 

Fra Svaneke Plejecenter medtages borde og stole fra servicearealer, som genanvendes i de nye arealer på Nørremøllecentret. Men ikke alt passer indretningsmæssigt i de nye arealer, og enkelte møbler kan ikke genanvendes.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 150.000 kr. til indretning og møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret foreslås finansieret med 50 pct. eller 75.000 kr. fra Bornholms Plejehjem og –centres overførte driftsoverskud fra 2010 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Ansøgning om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Bornholms Plejehjem og –centres ansøgning om anvendelse af overført driftsoverskud fra 2010, hvor Bornholms Plejehjem og –centre ansøgte om mulighed for at anvende en del af dette til indretning og møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og Nørremøllecentret.

Socialudvalget har anbefalet ansøgningen og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 24. august 2011 anmodningen, idet ansøgningen kan kategoriseres som anlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til tagrenovering og udskiftning af gulvbelægning i Nexøhuset

82.07.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nexøhuset ansøger om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til tagrenovering og udskiftning af gulvbelægning i Nexøhuset.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 150.000 kr. til tagrenovering og udskiftning af gulvbelægning i Nexøhuset

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Nexøhusets overførte driftsoverskud fra 2010

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til henholdsvis gulvbelægning og renovering af tag.

Behovet for udskiftning af gulvbelægning er opstået i forbindelse med om- og tilbygning til Nexøhuset. Dele af tidligere gangareal og to rum er blevet inddraget i fællesstuen. For at skabe sammenhæng i rummene har det været nødvendigt at udskifte gulvbelægning.  

Behovet for renovering af tag skyldes utæthed.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 150.000 kr. til tagrenovering og udskiftning af gulvbelægning i Nexøhuset

foreslås finansieret med 150.000 kr. fra Nexøhusets overførte driftsoverskud fra 2010.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Nexøhusets ansøgning om anvendelse af overført driftsoverskud fra 2010, hvor Nexøhuset ansøgte om mulighed for at anvende en del af dette til tagrenovering og udskiftning af gulvbelægning i Nexøhuset.

Socialudvalget har anbefalet ansøgningen og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 24. august 2011 anmodningen, idet ansøgningen kan kategoriseres som anlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til tagrenovering på Røbo

82.07.00S05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Røbo ansøger om en anlægsbevilling på 275.000 kr. til tagrenovering på Røbo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 275.000 kr. til tagrenovering på Røbo

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Røbos overførte driftsoverskud fra 2010

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til renovering af fladt tag med stor lyskuppel på Røbo. Utætheden er midt i rummet mellem køkken og kantine. Behovet for renoveringen skyldes utæthed, der har et omfang, så det er nødvendigt at sætte spande under for at opfange regnvand og smeltet sne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 275.000 kr. til tagrenovering foreslås finansieret med 275.000 kr. fra Røbos overførte driftsoverskud fra 2010.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Røbos ansøgning om anvendelse af overført driftsoverskud fra 2010, hvor Røbo ansøgte om mulighed for at anvende en del af dette til tagrenovering.

Socialudvalget har anbefalet ansøgningen og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 24. august 2011 anmodningen, idet ansøgningen kan kategoriseres som anlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til genåbning af klinikrum i tandklinikken i Nexø  

82.04.00S05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Kommunale Tandpleje ansøger om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til genåbning af klinikrum i tandklinikken i Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 250.000 kr. til genåbning af klinikrum i tandklinikken i Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2010

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 18 Forebyggelse og behandling

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til genåbning af et klinikrum i tandklinikken i Nexø. Med lukningen af tandklinikken i Aakirkeby er der behov for en udvidelse af antallet af klinikrum i tandklinikken i Nexø. En genåbning af et klinikrum vil sikre en fleksibel drift, så klinikken fremover har 4 units til betjening af det samlede patientgrundlag i Nexø, som bliver ca. 2800 børn, unge og ældre.

 

Anlægsbevillingen vedrører primært indkøb og installation af nye units, idet det ikke kan svare sig at flytte udstyret fra Aakirkeby til Nexø. Udstyret i Aakirkeby er ca. 18 år gammelt og udskiftning af units i Aakirkeby ligger i planen for 2012 -13. Endvidere er der udgifter til afviklingen af klinikken i Aakirkeby.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 250.000 kr. til genåbning af et klinikrum i tandklinikken i Nexø

foreslås finansieret med 250.000 kr. fra Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2010.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Bornholms Kommunale Tandplejes ansøgning om anvendelse af overført driftsoverskud fra 2010, hvor Bornholms Kommunale Tandpleje ansøgte om mulighed for at anvende en del af dette til genåbning af et klinikrum i tandklinikken i Nexø. Socialudvalget har anbefalet ansøgningen og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 24. august 2011 anmodningen, idet ansøgningen kan kategoriseres som anlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetopfølning pr. 30.09.2011 indenfor Socialudvalgets område

00.30.14Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Udvalget besluttede i sit møde den 25. oktober 2010, at for at kunne leve op til ansvaret for driftsbevillingerne, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau. Da der ikke centralt i kommunen udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 er der lavet en sådan indenfor Socialudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgning tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det skal bemærkes, at konsekvensen af overførsel af driftsmidler til anlægsbudgettet, som ansøgt fra flere af virksomhederne indenfor Socialudvalgets område, ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen. Det vil betyde en forbedring af driftsresultatet.  

 

Budgetopfølgning pr. 30.09.2011 

Resultatet fremgår af tabel 1. Samlet på den overførbare bevilling er det forventede merforbrug reduceret til 74.000 kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 er resultatet et samlet overskud på 23,5 mio. kr., set i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli er der tale om en samlet forbedring på 2,5 mio. kr. 

 

På den ikke overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 


Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2011

 

 

 

Pr. 30.09.2011

Pr. 31.07.2011

Virksomhed

Overfør-   sel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

 

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Beløb i 1.000 kr.

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Borger og Sundhed (VÆ)

5.264

8.351

-752

13.615

-752

6.580

-629

11.844

-629

DeViKa

892

-642

0

250

0

-642

0

250

0

Døgnplejen Bornholm

3.420

-479

 

2.941

 

-650

0

2.770

0

Bornholms Plejehjem og-centre

2.283

-374

 

1.909

 

274

0

2.557

0

Sekr. for politikområde 05

1.291

5.276

0

6.567

0

5.276

0

6.567

0

Ældre

13.149

12.132

-752

25.282

-752

10.838

-629

23.988

-629

Rønne Botilbud

1.751

-1.120

0

631

0

-950

0

801

0

Klintebo

1.153

-853

0

300

0

-853

0

300

0

Nexøhuset

405

-217

0

188

0

-217

0

188

0

Sacs

458

200

 

258

 

-545

0

-87

0

Røbo

744

-730

0

14

0

-744

0

44

0

Borger og Sundhed (HG)

275

0

-2.755

275

-2.755

0

-2.609

275

-2.609

Kommunikationscentre

755

-505

-2.700

250

-2.700

-505

-2.700

250

-2.700

Psykiatri og Handicap

2.736

-8.836

0

-6.100

0

-9.516

0

-6.780

0

Facility Management pol.omr. 06

-105

105

0

0

0

105

0

0

0

Sekr. for politikområde 06

0

0

700

0

700

0

700

0

700

Psykiatri og handicap

8.173

-11.956

-4.755

-4.184

-4.755

-13.225

-4.609

-5.009

-4.609

Social- og Sundhedssek

0

 

1.200

 

1.200

0

600

0

600

Sundhed

0

0

1.200

0

1.200

0

600

0

600

Bornholms Kommunale Tandpleje

1.850

-250

0

1.600

0

-250

0

1.600

0

Borger og Sundhed (FOS)

846

0

0

846

0

0

0

846

0

Forebyggelse og behandling

2.697

-250

0

2.446

0

-250

0

2.446

0

Socialudvalget

24.018

-74

-4.307

23.544

-4.307

-2.637

-4.638

21.425

-4.638

 

Merforbrug = negativt fortegn

 

Politikområde 5 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på ældreområdet på i alt 25,3 mio. kr.  I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli er der samlet tale om en forbedring på 1,3 mio. kr.

Forbedringen ses primært indenfor Borger og Sundhed på områderne elever og BUM. Bornholms Plejehjem og -centre forventer stigende udgifter som følge af flere tunge borgere, der kræver særlige ekstra personaleressourcer.

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for Psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Overførslerne fra 2010 nedbringer merforbruget i 2011, således at merforbruget samlet forventes at blive på 4,1 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli er der samlet tale om en forbedring på 1,3 mio. kr.

 

ØKE har godkendt finansieringen af Psykiatri og Handicap som foreslået af Socialudvalget ved, at overføre budgetmidler fra Borger og Sundhed (Visitation Ældre) svarende til virksomhedens overførte mindreforbrug fra 2010, samt fra sekretariatspuljen for politikområde 5 Ældre. Der tages endelig stilling til beløbets størrelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.10.2011.

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til pr. 31. juli.

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Samlet for Forebyggelse og behandling forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på Forebyggelse og behandling på 2,4 mio. kr. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 34 - 40

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 40 i 2011 var i alt 1.564 brugere, som modtog i alt 6.930 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,43 time. I uge 34 i 2011 var i alt 1.580 brugere, som modtog i alt 6.996 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,43 time. Brugerantallet er faldet med 16 og timerne pr. uge er faldet med 66 timer.

Til sammenligning var der i uge 40 i 2010 i alt 1.610 brugere med i alt 6.884 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,28 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.596 brugere med 7.091 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

40

1.564

6.930

4,43

2011

34

1.580

6.996

4,43

 

Ændring fra uge 34 til 40

 

   -16

 

-66

 

2011

2010

Gennemsnit

1.596

1.623

7.091

7.055

4,44

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 40 i 2011: 0 ledige plejehjemspladser, 3 ledige plejecenterboliger og 4 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forløbsprogrammer for type 2 Diabetes og KOL  

29.30.08P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden aftalt, at implementere forløbsprogrammerne for Type 2 Diabetes og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Der gives en status på arbejdet med implementering af de to forløbsprogrammer i kommunen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Et forløbsprogram er en beskrivelse af, hvordan hospital, kommune og de praktiserende læger arbejder sammen om at give kroniske patienter den behandling og rehabilitering, som de har brug for. Et forløbsprogram arbejder med flere niveauer for behandling og rehabilitering, der afhænger af patientens behov og sygdom. Der sker således en opdeling – en såkaldt stratificering - af patienterne i 1, 2 og 3, hvor 1 er borgere med en kronisk sygdom i en mild form og 3 er de borgere, der er hårdest ram.

 

Bornholms Regionskommune har i Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden aftalt, at implementere forløbsprogrammerne for Type 2 Diabetes og KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

 

Implementeringen af forløbsprogrammerne forløber planmæssigt og der er stor interesse fra sundhedspersonalet i alle 3 sektorer til at indgå i arbejdet. Også fra patienter ses interesse og de første rehabiliteringsforløb både i kommunalt som i hospitalsregi er fuldt bookede.  

 

Implementering af forløbsprogrammerne indebærer:

a)     At der indgås lokale aftaler mellem praktiserende læger, hospitalet og kommunen om hvordan, hvornår samt indholdet af kommunikation omkring den kroniske patient mellem sektorerne. 

b)     At det involverede sundhedspersonale i de 3 sektorer har de kompetencer, der skal til. Fx skal læger og andre sundhedspersoner vide, hvordan og hvor de bedst finder mennesker med en kronisk sygdom tidligt i forløbet. Ligesom alle skal lære at se sig selv som en del af et sammenhængende forløb. Det kræver viden, udvikling og uddannelse

c)     At egen læge, kommune og hospital har tilbud – tilpasset de enkelte grupper:

Þ      Patienter stratificeret 1 kan hos egen læge få tilbud om:
Opsporing, diagnose, behandling og motivationssamtaler. 1 årskontrol og 1-4 kontroller årligt.

Þ      Patienter stratificeret 1-2 kan hos Bornholms Regionskommune få tilbud om: Sygdomsspecifik patientuddannelse, kommunalt træningstilbud, rygeafvænning samt ’lær at leve med kronisk sygdom’.

Þ      Patienter stratificeret 3 kan på Bornholms Hospital få tilbud om:
1 årskontrol hos speciallæge, 2-3 kontroller, individuel samtale livsstil, individuel rygeafvænning og kostvejledning, samt KOL-rehabiliteringshold med fysisk træning og KOL-skole eller type 2 Diabetes-skole. Hjemmeilt og iltsygeplejerske.

 

Ansvaret for implementering af de 2 forløbsprogrammer på Bornholm er placeret i en styregruppe med bl.a. områdechefen for Social og Sundhed, hospitalsdirektøren samt repræsentanter fra de praktiserende læger på Bornholm. Under styregruppen er der nedsat to tværsektorielle arbejdsgrupper der bl.a. har til opgave at komme med konkrete forslag til implementering af indsatsen.

 

Bornholms Regionskommune har fået projektmidler fra en statslig kronikerpulje til ansættelse af en proceskonsulent, der kan understøtte implementeringen i kommunen, herunder midler til indkøb af IT-system. Der er ikke bevilget ekstra ressourcer til den efterfølgende drift af forløbsprogrammerne og finansieringen af de nye indsatser skal findes indenfor eksisterende budgetrammer.

 

Implementeringen forløber planmæssigt, idet:

a)     der er indgået aftaler om kommunikation, fx er der udarbejdet visitationsguide til sundhedstilbud på Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune, aftaler om tilbagemelding til egen læge på patienter, der har deltaget i kommunale tilbud mv.

Kommunen har, for projektmidler, indkøbt et IT-sundhedsmodul, der sikrer den elektroniske kommunikation mellem sektorerne

b)     der har været afholdt tværsektorielle temadage om forløbsprogrammer for sundhedspersonalet i løbet af efteråret 2011 og flere er planlagt. Der har været stor  søgning til disse arrangementer, og der er generelt stor interesse og behov for viden om ’hinandens’ sektorer og diagnoserne.

I 1. kvartal 2012 afvikles ’fælles skolebænk’ for sundhedspersonale indenfor de 3 sektorer, der bl.a. har til formål at øge kendskabet på tværs af sektorerne. På fælles skolebænk mødes de personer, der varetager behandling og pleje af patienter og borgere med KOL og type 2 Diabetes på Bornholm, herunder både hospitalslæger og sygeplejersker fra almen praksis, samt sundhedsfagligt personale fra kommunen. Endvidere afholdes tværsektorielle kursus i sundhedspædagogik for personale, som skal eller allerede underviser/vejleder patienter i KOL og type2-diabetes. Både den fælles skolebænk og kurset i sundhedspædagogik afvikles på Bornholm.

På diabetes området har kommunen allerede en udviklingssygeplejerske, der bl.a. kan sikre at plejepersonalet på ældreområdet løbende undervises og opdateres i ny viden på diabetesområdet. Udviklingssygeplejersken understøtter ligeledes samarbejdet og vidensdeling på tværs af sektorerne.

Det samme er ikke tilfældet på KOL området. For at sikre en minimumsindsats på området fremover foreslås, at en lungesygeplejerske fra Døgnplejen fremover anvender 5 timer ugentligt til at varetage opgaven som ressourceperson på KOL, herunder undervisning af personalet på ældreområdet indenfor KOL.

c)     Implementering af forløbsprogrammerne indebærer, at Bornholms Regionskommune har en række specifikke tilbud til patienter med type 2 Diabetes og KOL. Nogle af disse tilbud fortsætter som hidtil fx rygestopkurser og den generelle patientuddannelse - lær at leve med kronisk sygdom.

Motion på Recept er tilpasset, så konceptet passer ind i forløbsprogrammerne. Det betyder bl.a., at KOL-træning er flyttet fra de privatpraktiserende fysioterapeuter til kommunalt regi og afvikles parallelt med KOL-patientuddannelsen. Kostvejledning   - som tidligere var et element i Motion på Recept – flyttes ligeledes og bliver en integreret del af de sygdomsspecifikke patientuddannelser.
Motion på Recept foreslås omdøbt til ’Træningstilbud hos de privatpraktiserende fysioterapeuter’. Udkast til revideret partnerskabsaftale med de privatpraktiserende fysioterapeuter vedlægges samt patientfolder.

De sygdomsspecifikke patientuddannelser indenfor type 2 Diabetes og KOL er helt nye tilbud i kommunalt regi. Patientuddannelserne, der starter i uge 43 er fuldt booket. Kursusfolder vedlægges. Patienterne vil i forlængelse af patientuddannelserne blive opfordret og støttet til at indgå i efterfølgende patientnetværk. Der planlægges med 4 kurser indenfor type 2 Diabetes og 3 kurser indenfor KOL årligt.

Planlægning og administration af de specifikke tilbud varetages i projektperioden af proceskonsulenten, men vil efterfølgende blive varetaget af Sundhed og Forebyggelse på Bornholm – en enhed under Borger og Sundhed. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke er bevilget ressourcer til drift af forløbsprogrammerne og finansieringen af de nye indsatser skal findes indenfor eksisterende budgetrammer.

 

Det årlige budget til Motion på Recept er i 2011 på 621.893 kr., men regnskab 2010 viste et forbrug på 360.000 kr. Også regnskabsprognosen for 2011 peger i retning af et forbrug på ca. 350.000 kr. En del af disse udgifter vedrører diætvejledning og KOL-træning, der med forløbsprogrammerne fremover tilbydes i kommunalt regi.

 

Med budget fremover på 360.000 kr. årligt til Træningstilbud hos de privatpraktiserende fysioterapeuter - der kun skal dække udgifter til fysisk træning og den flyttede træning af KOL-patienter til kommunalt regi - vil det samlede antal træningsforløb fremover kunne øges betydeligt i forhold til niveauet i 2010 og 2011. 

 

Mindreforbruget på Motion på Recept på ca. 265.000 kr. vil i første omgang kunne dække nye aktiviteter i forhold til forløbsprogrammerne for KOL og type 2 Diabetes.

 

Eventuelt behov for tilførsel af flere ressourcer vil blive vurderet i forbindelse med budgetprocessen for 2013.

 

I nedenstående tabel ses de budgetterede årlige driftsudgifter til indsatser og tiltag i forbindelse med forløbsprogrammerne, herunder udgifterne til ’Træning ved privatpraktiserende fysioterapeut’ (det tidligere Motion på Recept).

 

 

 

Antal forløb

Udgift pr. forløb

I alt

Total

KOL i alt

 

 

 

131.021

KOL- sygdomspecifik kursus

3

13.100

39.300

 

KOL-træning i kommunalt regi

3

11.507

34.521

 

KOL-ressourceperson - 5 timer ugentligt

 

 

57.200

 

Diabetes i alt

 

 

 

61.500

Diabetes - sygdomspecifik kursus

4

15.375

61.500

 

Træning ved privatpraktiserende fysioterapeuter i alt

 

 

 

360.000

IT-Sundhedsmodul - årlig drift

 

 

 

25.000

Administration og planlægning af forløbsprogrammer

 

 

 

44.372

Total

 

 

 

621.893

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
KOL-pjece (PUB)

2.
Diabetes-pjece (PUB)

3.
Partnerskabsaftale - træning ved privat prak. fysioterapeut (DOC)

4.
Træningspjece - prak. fysioterapi (PUB)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

9  Forslag til Standardvedtægter for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse på voksenområdet

27.15.04P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

5

 

Socialudvalget

09-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Forslag til Standardvedtægt for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse gældende for hele socialområdet.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Standardvedtægter og Retningslinjer sendes i høring i relevante brugerfora, samt i Handicapråd og Ældreråd

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Sendes i høring i relevante brugerfora, samt i Handicapråd og Ældreråd.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der foretages de nødvendige faktuelle rettelser/korrektioner i forslagene til henholdsvis vedtægter og retningslinjer

b)     at der jf. § 2, sker en tilretning, således at sekretærrollen, udover leder, kan varetages af stedfortræder eller afdelingsleder

c)     at der, jf. § 3, sker en tilretning, således at valgperioden til brugerbestyrelsen nedsættes til 1 år

d)     at det for ældreområdets vedkommende godkendes, at brugerbestyrelserne benævnes Beboer- og Familieråd

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Ved lovændring pr. 1. juli 2010 er det op til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt der skal oprettes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.m. eller om brugerinddragelsen skal tilrettelægges på anden vis.

 

Socialudvalget besluttede i sit møde den 28. juni 2010, at Bruger- og pårørenderådene fortsætter uændret, og at der udarbejdes nye retningslinjer gældende for hele socialområdet, som forelægges til politisk behandling.  

 

Det overordnede politiske mål for politikområderne 05 Ældre, 06 Psykiatri og Handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling er: Et godt og aktivt liv for alle.

 

Et af de strategiske mål er: Fokus på borger- og brugerinddragelse. Fortsat fokus på værdier og holdninger i arbejdet, så borgerne oplever sig hørt og respekteret. Længst muligt i eget liv. Hvorfor er vi her?

 

Forslag til Standardvedtægter for brugerbestyrelser og Retningslinjer for brugerinddragelse er udarbejdet i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes overordnede politiske målsætninger for ældre- og voksenhandicapområdet.

 

Standardvedtægter for Brugerbestyrelser

Der er udarbejdet forslag til ”Standardvedtægter for Brugerbestyrelser i tilbud indenfor Socialområdet i Bornholms Regionskommune” – omfattende blandt andet regler for valg af medlemmer, valgperiode samt bestyrelsernes arbejdsområder og kompetencer.

 

Retningslinjer for brugerinddragelse

Der er indtænkt 3 begrebsniveauer i retningslinjerne for brugerinddragelse: Brugerinddragelse på det personlige plan, brugerinddragelse i forhold til dagligdagen i BRK tilbud og brugerinddragelse i øvrigt.

 

Forslag til Standardvedtægter og Retningslinjer har været forelagt Fagrådet for Handicapområdet den 27. juni 2011, som udtaler at det er vigtigt at have et stærkt fokus på sikring af brugerens rettigheder og indflydelse. Fagrådet godkendte det fremsendte materiale.

 

Forslagene til Standardvedtægter og Retningslinjer har været forelagt Fagrådet for Ældreområdet den 19. september 2011, som udtaler at det er fint med tværgående retningslinjer og vedtægter, og at det er vigtigt at have fokus på brugerindflydelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 9. november 2011

Retningslinjer og vedtægter har været sendt i høring i de berørte virksomheders MED-udvalg, relevante organisationer, brugerfora i virksomhederne, Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Der er indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene i originaludgave, ligger som bilagsmateriale.

 

Handicap- og Ældreråd

Handicaprådet anbefaler Retningslinjer og Standardvedtægter for brugerinddragelse vedtaget. Handicaprådet finder, at retningslinjerne og vedtægterne falder i god tråd med de holdninger og den ånd som man ønsker fremmet.

 

Ældrerådet tager forslaget til Standardvedtægter til efterretning.

Til Retningslinjerne har Ældrerådet følgende rettelser:

Side 6: Formål, 3. afsnit: …… Ældrerådet repræsenterer brugerne af disse foranstaltninger og viderebringer deres ønsker og synspunkter til såvel det politiske- som det administrative niveau.

Side 7, rettelse til antal medlemmer i følgegrupper:

·         En følgegruppe for Social og Sundhed: Besættes af 4 medlemmer.

·         En følgegruppe for Teknik og Kultur: Besættes af 5 medlemmer.

 

Ældreområdet

Plejecenter Klippebos Bruger- og pårørenderåd, udtaler:

·         at i forhold til forslag i standardvedtægterne om en 2-årig valgperiode, ses der en fordel ved dette, idet det vil give en bedre kontinuitet i brugerbestyrelsens arbejde. Der ses dog også en ulempe, idet der må forventes et større frafald af bestyrelsesmedlemmer over 2 år p.g.a. større sandsynlighed for dødsfald blandt beboere, der er repræsenteret i rådet, enten selv eller af pårørende. Det kan være svært nok at rekruttere medlemmer til rådet, som forudses endnu sværere, når man skal binde sig til 2 år.

·         Bruger- og Pårørenderådet ser positivt på, at brugerbestyrelsen kan deltage i ansættelsesforløb med høringsret i forhold til ansættelse af nye medarbejdere.

·         i forhold til retningslinjerne for Brugerinddragelse har bruger- og pårørende rådet ingen kommentarer, men hilser det nye materiale velkomment.

 

Sønderbos Bruger- og Pårørenderåd, udtaler:

 

Lundens Bruger- og Pårørenderåd har noteret sig at de største ændringer er:

 

Endvidere anføreres det, at der er uoverensstemmelse/uklarhed i retningslinjerne og standardvedtægterne i forbindelse med indflydelse ved ansættelse af personale/leder. Dette ønskes klarere formuleret.

Nørremøllecentrets Bruger- og Pårørenderåd, udtaler:

Nørremøllecentrets Bruger- og Pårørenderåd har ingen kommentarer til ”Retningslinjer for brugerinddragelse i tilbud for voksne indenfor Socialområdet”.

 

Formændene for Bruger- og Pårørenderådene under Bornholms Plejehjem og –centre har i et tidligere møde med udvalget tilkendegivet, at de ønsker navnet ændret til Beboer- og Familieråd.

 

Voksenhandicap- samt psykiatriområdet

Klintebos Beboer- og Pårørenderåd, Ø-dækkende Brugerråd og Brugerrådet på B1, samt Brugerbestyrelsen Nexøhuset har ingen bemærkninger til de fremsendte forslag udover, at de glæder sig at komme i gang med det videre arbejde med det fremsendte materiale.

 

Brugerrådene ved SACSs har ingen kommentarer til retningslinjerne, men anfører i forhold til forslagene til vedtægter:

 

Andre

Klintebos MED–udvalg har ingen kommentarer eller tilføjelser til det fremsendte materiale.

 

Psykiatri og Handicaps MED–udvalg har ingen bemærkninger i forhold til forslag til Standardvedtægterne. I forhold til Retningslinjer for brugerinddragelse i tilbud for voksne indenfor Socialområdet er det Psykiatri og Handicaps MED- udvalgs opfattelse:

·        at retningslinjerne for brugerinddragelse er generelle retningslinjer og derfor ikke bør nævne konkrete tiltag. I så fald er der flere projekter der kan nævnes og forhåbentlig kommer også flere projekter til.

·        at Recovery er ikke en metode men et begreb, fænomen eller tilgang. Psykiatri og Handicap MED- udvalgs foreslår i stedet at skrive: ”Med en Recovery orienteret tilgang, at give borgere med en sindslidelse mulighed for, at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv”

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Forslag til standardvedtægter (DOC)

2.
Forslag til retningslinjer (DOC)

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Ældrerådet (MSG)

5.
Høringssvar BPR Klippebo (DOC)

6.
Høringssvar BPR Sønderbo (DOC)

7.
Høringssvar BPR Lunden (DOC)

8.
Høringssvar BPR Nørremøllecentret (MSG)

9.
Høringssvar BPR Klintebo (DOC)

10.
Høringssvar Ø-dækkende Brugerråd og Brugerrådet B1 (DOC)

11.
Høringssvar BPR Nexøhuset (DOC)

12.
Høringssvar SACS Sandemandsgården (DOC)

13.
Høringssvar Blækhuset (TIF)

14.
Høringssvar Kulturhuset (DOC)

15.
Høringssvar Klintebo MED-udvalg (DOC)

16.
Høringssvar Psykiatri og Handicap MED-udvalg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2011

27.12.16K09-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

10

 

Socialudvalget

09-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Sendes i høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 6. juni 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Klintebo. Botilbudet fremstår rent og pænt, og det er Tilsynets opfattelse at beboerne er tilfredse med at bo på Klintebo. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 9. november 2011

Tilsynsrapporten har været i høring i Handicaprådet den 13. oktober 2011, og er taget til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Tilsynsrapport Klintebo 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2011

27.12.16K09-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

9

 

Socialudvalget

09-11-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 18. maj 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyser de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Aabo:

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Aabo er et velfungerende plejecenter. Beboerne føler sig godt behandlet af medarbejderne og samarbejdet med de pårørende fungerer godt.

Ledelsen og medarbejderne på Aabo er voldsomt udfordret på, at kunne yde mange komplekse sygeplejefaglige opgaver og sikre den nødvendige kompetenceudvikling og ressourcetilpasning. Det er Tilsynets indtryk, at der tages hånd om disse udfordringer, og at det interne samarbejde fungerer godt.

 

Ledelsen og medarbejderne på Aabo har en anden kritisk udfordring og det er tyverier. Virksomhedsleder og teamleder har efter Tilsynets opfattelse gjort hvad de kunne for at afsløre tyven, men forgæves. Hændelserne er anmeldt til politiet. Tyverierne er ophørt.

 

Der er fulgt op på sidste års anbefalinger og der har ikke været behov for at give nye.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 9. november 2011

Ældrerådet har holdt møde den 25. oktober 2011 og har følgende høringssvar vedr. tilsyn på Plejecenter Aabo:

 

Ældrerådet noterer med tilfredshed, at personalet gør en stor indsats for at imødekomme beboernes behov og trivsel, samt at der er et godt samarbejde med bruger- pårørenderådet.

 

Ældrerådet kan tilslutte sig Socialudvalgets betragtninger for Aabo, men hæfter sig ved, at tilsynet ikke er opmærksomt på beboernes omsorgstandpleje.

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2011 final (DOC)

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådets møde den 25. oktober 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2011

27.12.16K09-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

11

 

Socialudvalget

09-11-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 20. juli 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Hjemmet i Klemensker.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyser de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Det generelle indtryk af Hjemmet i Klemensker:

Hjemmet i Klemensker fremtræder som et lille velfungerende og veldrevet plejehjem, hvor beboerens livskvalitet i hverdagen er i fokus. Tilsynet har gjort bemærkning vedr. udarbejdelse af ernæringsplan i de situationer, hvor det er relevant.

 

Der er givet anbefaling vedr. ernæringsplaner og dokumentation.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 9. november 2011

Ældrerådet har holdt møde den 25. oktober 2011 og har følgende høringssvar vedr. tilsyn på Hjemmet i Klemensker.

 

Ældrerådet noterer med tilfredshed, at personalet på Hjemmet gør en stor indsats for at imødekomme beboernes behov og trivsel, samt at der er et godt samarbejde med bruger- pårørenderådet.

 

Ældrerådet kan tilslutte sig Socialudvalgets betragtninger vedr. Klemensker, men hæfter sig ved, at tilsynet ikke er opmærksomt på beboernes omsorgstandpleje.

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådets møde den 25. november 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13   Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2011

27.12.16K09-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-09-2011

10

 

Socialudvalget

09-11-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. september 2011:

Socialudvalget bemærker, at der ikke er fulgt op på tidligere anbefalinger. Udvalget forudsætter, at der målrettet arbejdes med de givne anbefalinger.

Sendes i høring i Ældrerådet.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 12. juli 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejehjemmet Toftegården

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejehjemmet Toftegården fungerer tilfredsstillende. Beboerne er godt tilfredse med den omsorg de får og de føler sig trygge. Beboerne synes der er en god tone. Det er indtrykket, at de aktiviteter der aktuelt tilbydes, dækker beboernes behov, fordi beboerne ikke magter så meget. Der er som noget nyt etableret en madklub, hvor de deltagende beboere involveres i menuvalg og tilberedningen.

Der er en løbende proces i gang med at styrke og udvikle det interne samarbejde mellem de to afdelinger. Både leder og medarbejdere giver udtryk for, at det er givende, at der er fast morgenmøde mellem dagvagterne, således at den interne rapportgivning medarbejderne imellem er blevet styrket. Det er både til beboernes og medarbejdernes fordel specielt fordi mange beboere både er fysisk og psykisk dårlige (høj alder).

Udviklingen i den elektroniske omsorgsjournal fungerer godt, og de ”PC skrappe medarbejdere” hjælper deres kolleger i gang.

Der er fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til medicinhåndtering, ældres medicinske sygdomme og demens.

 

Tilsynet har hæftet sig ved:

 

Der er givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 9. november 2011

Ældrerådet har holdt møde den 25. oktober 2011 og har følgende høringssvar vedr. tilsyn på Plejehjemmet Toftegården:

 

Ældrerådet noterer med tilfredshed, at personalet på Plejehjemmet Toftegården gør en stor indsats for at imødekomme beboernes behov og trivsel, samt at der er et godt samarbejde med bruger- pårørenderådet.

 

Ældrerådet ser frem til, at fejlene omkring fodpleje på Toftegården bliver bragt i orden. (Ældrerådet er på mødet den 25. oktober blevet gjort opmærksom på, at der vedr. fodpleje er blevet fulgt op på tilsynets anbefalinger).

 

Ældrerådet kan tilslutte sig Socialudvalgets betragtninger vedr. Toftegården, men hæfter sig ved, at tilsynet ikke er opmærksomt på beboernes omsorgstandpleje.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. september 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådets møde den 25. oktober 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården 2011

27.12.16K09-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården den 6. september 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er tilsynets indtryk, at SACS–Sandemandsgården fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Sandemandsgården er et et tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Tilsynsrapport 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2011

27.12.16K09-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 26. juli 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Nørremøllecentret.

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Nørremøllecentret fremtræder som et velfungerende plejecenter. Beboerne virker tilfredse og trygge ved stedet. Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger, og at den iværksatte egenkontrol som led i forebyggelse af utilsigtede hændelser fungerer tilfredsstillende.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at en myndighedsafgørelse vedr. servicelovens regler om magtanvendelse ikke er efterlevet. Tilsynet er i dialog med Nørremøllecentret omkring brug af alarmsystemer.

 

Der er givet følgende anbefalinger, som der vil blive fulgt op på ved førstkommende tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
udkast NMC 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2011

27.12.16K09-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 16. august 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Sønderbo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejehjemmet Sønderbo.

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejehjemmet Sønderbo er et velfungerende plejehjem. Beboerne er glade for at bo her og oplever sig trygge og godt hjulpet. Medarbejderne har fået arbejdsglæden tilbage og der er iværksat en faglig udvikling og kvalitetsudvikling på alle de områder, som henholdsvis det kommunale tilsyn og embedslægetilsynet påpegede ved tilsyn 2010.

Sønderbo har fået en privat anonym donation til beboerne, og det anbefales i den forbindelse, at beboerne medinddrages i drøftelse af ideer og valg af aktiviteter fremadrettet.

 

Tilsynet har hæftet sig ved at der ikke indgår almindelig fodpleje i kropsplejen, men alle beboerne henvises til privat fodpleje uden en egentlig vurdering af, om det er nødvendigt (undtaget er de beboere der selv ønsker det eller beboere med kroniske sygdomme).

 

Der er givet anbefalinger.

 

Plejehjemmet Sønderbo har meddelt Tilsynet den 8. september 2011, at der er fulgt op på anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Sønderbo udkast 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2011

27.12.16K09-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 11. oktober 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Svaneke Plejecenter.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Svaneke Plejecenter.

Det er tilsynets indtryk, at Svaneke Plejecenter fortsat fungerer som et godt botilbud til de 8 ældre, som aktuelt bor her. Antallet af medarbejdere er reduceret i forhold til nedgangen af beboere, og f.eks. er rengøringsopgaverne overført til plejepersonalet. Der er fokus på en god og tryg hverdag for beboerne.

Beboerne giver udtryk for, at de tænker meget på den kommende flytning, men er dog trygge ved, at deres daglige hjælpere flytter med. Det giver dem tryghed.

Formanden for Bruger- og pårørenderådet er tilfreds med den måde leder og medarbejdere håndterer den kommende flytning, og der er et godt og respektfuldt samarbejde mellem parterne, og tingene foregår på en ordentlig måde.

Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger, og det kommunale tilsyn har ikke fundet anledning til anbefalinger.

 

Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

27.36.16P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

26-09-2011

9

 

Socialudvalget

09-11-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Revidering af Kvalitetsstandarden for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service og for Genoptræning efter Sundhedsloven. Standarden er senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd 

 

Socialudvalget, den 26. september 2011:

Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en serviceinformation til borgerne om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 86, samt en beskrivelse af det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har fastsat. Formålet med standarden er at beskrive de visiterede ydelser borgeren kan forvente at modtage, at sikre ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov og at synliggøre og sikre sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den indsats, der leveres.

 

Der er ikke lovkrav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Men blandt andet for at sikre, at borgerne kender Regionskommunens tilbud herom, indgår almen genoptræning efter Sundhedsloven som en del af standarden for træningsområdet. 

 

Standarden er alene vejledende, der skal ifølge lovgivningen altid foretages en individuel vurdering.

 

Der er alene foretaget ændringer i nærværende Kvalitetsstandard af teknisk karakter.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 9. november 2011

Der er indkommet høringssvar fra:

·         Handicaprådet. Ingen bemærkninger

·         Ældrerådet. Taget til efterretning

Bilag til Socialudvalget 26. september 2011

1.
Forslag standard for genoptræning og vedligeholdende træning (DOC)

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Ældrerådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

27.36.04P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Hermed foreligger forslag til den årlige revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Standarden er senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd

 

Socialudvalget den 9. november 2011:
Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Endvidere er standarden tilrettet vedtagne lovændringer for området.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Forslag kvalitetsstandard (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

29.15.12P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, Ældreråd samt Handicapråd.

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Der er i nærværende standard kun foretaget mindre ændringer for at gøre standarden mere tydelig og præcis.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Forslag Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Forenkling på vej – i fremtiden

00.15.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

”Forenkling på Vej” er en tværgående organisationsudviklingsindsats indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune. Formålet er at skabe mere tid til borgerne og øget arbejdsglæde via medarbejderdreven forenkling og sanering af utidssvarende regler, arbejdsgange og dokumentationskrav. Styregruppen for indsatsen foreslår, at kommissoriet revideres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til revideret kommissorium for ”Forenkling på Vej” godkendes

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstillingen godkendt. Udvalget finder det væsentligt, at arbejdet med forenkling af arbejdsgange og afbureaukratisering fortsat fastholdes. 

 

Sagsfremstilling

Projektet ’Forenkling på vej’ blev skudt i gang med et Kick-off møde den 19. maj 2010 med deltagelse af Socialudvalget, MED-udvalg og Styregruppen for projektet. Efterfølgende er medarbejderne via nyhedsbreve, MED-udvalg, ’postkasser’  mv. blevet opfordret til at indsende forenklingsforslag til Styregruppen.

Projektet har egen side på Dragenettet, hvor medarbejderne løbende kan følge arbejdet med de indkomne forslag. Forenkling på Vej på Dragenettet findes under Fagområder/Social og Sundhed/Forenkling på Vej. Oversigt over indsendte forenklingsforslag ses i bilag. Projektet har ligget relativt stille siden foråret bl.a. som følge af etablering af virksomheden Borger og Sundhed og den vakante stilling som virksomhedsleder for Døgnplejen Bornholm. Etableringen af Borger og Sundhed, hvor Visitation Ældre og Hjælpemidler og Genoptræning blev sammenlagt, har dog givet en række forenklede arbejdsgange, bl.a. fordi der er sket en samling af myndighedsopgaverne.

 

Styregruppen for ’Forenkling på vej’ tog på møde den 5. september projektet op til vurdering og det blev drøftet, hvordan ’Forenkling på vej’ fremover kan ske. Projektet har kun i et meget begrænset opfang modtaget forslag til forenklinger, der vedrører forhold internt i de involverede virksomheder. Det begrundes med, at sådanne forslag behandles internt i virksomheden.  Flere forslag – og løsninger – har derimod rettet sig mod forhold, der går på tværs af virksomhederne. 

Styregruppen kan endvidere konstatere, at indsendelse af forslag primært sker efter en periode med særligt fokus på projektet. Uden en særlig indsats kommer der kun få forslag frem.

 

Styregruppen vil derfor anbefale, at kommissoriet revideres og at ’Forenkling på vej’ fremover:

·         har særligt fokus på tværgående problemstillinger mellem områderne og mellem virksomhederne

·         inddrager myndighedsdelen indenfor Psykiatri og Handicap samt Børne- og Ungeområdet

·         afgrænser mødeaktiviteten til 2 gange årligt – for at sætte særligt fokus på tværgående problemstillinger og inddragelse af medarbejderne op til disse møder

 

Forslag til revideret kommissorium vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Oversigt over forenklingsforslag pr. 5. september 2011 (DOC)

2.
Forslag til revideret kommisorium for 'Forenkling på vej', nov. 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Handicapprisen 2011 - uddeling af

00.05.07G01-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at prisoverrækkelsen i 2011 fastsættes til torsdag den 15. december, kl. 15.30

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Prisoverrækkelsen uddeles torsdag den 15. december kl. 13.00.

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede i sit møde den 15. august, at uddele prisen lørdag den 3. december 2011 i forbindelse med FN´s internationale handicapdag. Da Socialudvalget efterfølgende har planlagt ordinært møde den 15. december foreslås uddeling af handicapprisen flyttet.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til prisen er sket henholdsvis den 26. oktober og 2. november med deadline for indkomne forslag den 9. november 2011 kl. 12.00. Socialudvalget vil i sit møde den 28. november 2011 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse. Annoncering om selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 7. december.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Nye lokaler til Ciderværkstedet

15.20.05G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Ciderprojektet har eksisteret gennem mere end fire år som et beskæftigelsesprojekt med henblik på bl.a. afklaring af ressourcesvage personer til arbejdsmarkedet. For at sikre en fortsat optimal ramme omkring projektet og en videreførelse af de sociale og beskæftigelsesmæssige opgaver i relation til produktionen, er det fundet nødvendigt at placere tapperiet i nye fysiske rammer.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         til orientering

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

De nuværende lokaler i Svaneke har på flere måder vist sig uhensigtsmæssige som ramme for projektets videre drift, bl.a. på grund af pladsmangel. Således har det i spidsbelastnings-perioder været nødvendigt at anvende dele af p-pladsområdet på havnen til at pakke varer, ligesom der er mangel på lagerplads.

Projektet har derfor afsøgt alternative lokaliteter i Nexø, hvilket imidlertid er strandet på grund af for store omkostninger til nødvendig ombygning, samt for små lokaler.

 

Ciderprojektet, og dermed Bornholms Regionskommune, har derfor indgået lejeaftale med selskabet Espersen angående lokaler på Fiskerivej i Rønne. I disse lokaler er der langt mere plads sammenlignet med de nuværende faciliteter i Svaneke, og lokaliteterne er i en markant bedre stand, ligesom der er mulighed for bl.a. at benytte kølefaciliteter. Endelig er det kommende lejemål, der overtages pr. 1. januar 2012 økonomisk mere attraktivt end det nuværende. Som noget andet og meget væsentligt er der øvrige erhvervsaktiviteter i området omkring Espersen, og de personer, der er tilknyttet Ciderprojektet, bliver derfor en del af et erhvervs- og arbejdsmiljø, hvilket er helt i tråd med filosofien bag projektet. Også for så vidt angår den videre transport af produkterne, indebærer den kommende placering af tapperiet fordele. Den omfattende flytning af inventar vil foregå i slutningen af 2011. 

 

Der vil fortsat være æbleplantage, biavl m.v. på arealerne i Svaneke.

 

Endelig vil det blive afsøgt, om der kan tilvejebringes økonomiske midler via fonde el. lignende til at finansiere et mindre forskningsprojekt, der afdækker de nærmere årsager til det, der må opfattes som succesfuldt og meningsfuldt arbejdsprojekt.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Reduktion af midler til frivilligt socialt arbejde 2012

27.15.12Ø40-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I budgetforlig 2012 er vedtaget en reduktion af § 18-midlerne med 203.600 kr., hvilket betyder at der alt andet lige bliver et større pres på de afsatte midler. Det skal således foreslås, at rammer og retningslinjer drøftes.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at principperne for tildeling af § 18 midler drøftes

b)     at retningslinjerne tilrettes således, at der alene sker tildeling i marts og september måned hvert år

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Indstilling godkendt, dog med rettelse til, at retningslinjerne tilrettes således, at der sker tildeling hvert kvartal.

 

Sagsfremstilling

Til det frivillige sociale arbejde er der i budget 2011 afsat 839.869 og i budget 2012 er der afsat 649.792 kr. Reduktionen på kr. 203.600 svarer til en reduktion på 24 %.

 

Der er indgået Partnerskabsaftale med Ældremobiliseringen for perioden 2011 – 2013. I denne fremgår det, at Ældremobiliseringen hvert år skal fremsende en årlig redegørelse til Socialudvalget om de frivillige aktiviteter under Partnerskabsaftalen. I 2011 fik Ældremobiliseringen bevilget 250.014 kr. Ændringer i forhold til det fremsendte budget skal forelægges Socialudvalget.

Desuden skal budget for det kommende år hvert år godkendes i Socialudvalget.   

 

Retningslinjerne for tildeling af støtte til frivillige organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde, godkendt i Socialudvalget januar 2010, siger at ”sigtet med den økonomiske støtte er at støtte den frivillige indsats, således at de økonomiske barrierer for udvikling af denne indsats mindskes samt at opmuntre de frivillige sociale organisationer til at udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.”

 

Der kan løbende søges § 18 midler hen over året.

 

For at udnytte de afsatte midler bedst muligt foreslås det, at de vedtagne Retningslinjer tilrettes, således at der alene bevilges § 18 midler i henholdsvis marts og september måned hvert år.

Økonomiske konsekvenser

En besparelse på 203.600 kr. svarende til en reduktion af budgettet på 24 %.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 839.869 kr.

Der er et restbeløb på 79.755 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for 60.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Scleroseforeningen Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til årsmøde, kørsel, aktiviteter samt driftsudgifter

27.15.12Ø40-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Scleroseforeningen søger midler til årsmøde, aktiviteter, kørsel samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Bevilget kr. 12.000 til drift.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er, at afholde arrangementer for scleroseramte og deres pårørende, samt sikre bedst muligt kendskab til sygdommen. Foreningen har ca. 300 medlemmer på Bornholm, heraf ca. 80 sygdomsramte.

 

Det er påkrævet, at bestyrelsen holder sig ’up to date’ omkring lovgivning og andet relevant stof, som bestyrelsesarbejde medfører. Alt dette foregår på frivillig basis. Som følge af lokalafdelingens geografiske placering kræver dette en del rejseaktivitet, hvilket udgør en stor post i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 60.000 kr.

·         Kontorhold, best.møder m.v.                                          9.000 kr.

·         Kørsel best.møder/indsamling af materiel                        11.000 kr.

·         Telefonpenge best.medlemmer                                       3.500 kr.

·         Aktiviteter, foredrag, workshops                                     8.000 kr.

·         Årsmøde                                                                    3.500 kr.

·         Rejser til årsmøde og Dr. Ferieby/Grenå                          25.000 kr.

 

Foreningen som pr. 31. december 2010 havde en formue på 22.642 kr., fik i 2009 bevilget 20.000 kr. til drift og arrangementer og i 2010 15.000 kr. til driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

27

 

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Orientering om Kvindekrisecentret givet.

KL´s sociale temamøde er i 2012 den 31. maj og 1. juni.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

28

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Punkterne: 14, 15, 16, 17, 19 og 20.