Referat
Børne- og Skoleudvalget
08-11-2011 kl. 14:00
Ullasvej 23, Rønne, mødelokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forslag til langsigtet plan for dagtilbud - i høring
  åbent 3 Lukning af afdeling Muleby Børnehus i dagtilbud Nord
  åbent 4 Driftsudgifter ved at have ubrugte bygninger liggende
  åbent 5 Forslag til tildelingsmodeller på skoleområdet
  åbent 6 Politik for inkluderende læringsmiljøer
  åbent 7 Ændring af tidsplan for arbejdet med en udviklings - og investeringsplan for kommunens skolebygninger
  åbent 8 Renoveringspulje til skolebygninger, anlægsbevilling
  åbent 9 Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til langsigtet plan for dagtilbud - i høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede 4. maj 2011, at sende oplæg til langsigtet plan for dagtilbudsområdet til debat i forældreråd, distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

 

Der blev i perioden afholdt debatmøde, hvor distriktsbestyrelser, forældreråd, øvrige forældre, medarbejdere og politikere var inviteret.

 

Debatperioden udløb 6. august 2011. Forslaget var planlagt behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 27. september 2011, men udvalget besluttede at udskyde behandlingen til den 8. november 2011.

 

På baggrund af de indkomne kommentarer fra debatperioden, samt dialog med Børne- og Skoleudvalget er der nu udarbejdet forslag til en langsigtet plan for dagtilbudsområdet, som foreslås sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     Forslag til langsigtet plan sendes i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

b)     Høringsperioden er fra 9. november 2011 til 13. januar 2012, hvor høringsmateriale skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. november 2011:

Indstillingen godkendt, idet Børne- og skoleudvalget på nuværende tidspunkt ikke ønsker en lukning af Allinge/Tejn Børnehus, men udvalget ser gerne forslag til en ændret organisering i Distrikt Nord.

I forbindelse med den ændrede struktur skal der også foretages en vurdering af ledelsesstrukturen primært i Dagtilbud Vest.

Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen tilrettes jf. Børne- og skoleudvalgets bemærkninger og ovenstående beslutninger.

Børne- og skoleudvalget ønsker herudover, at det undersøges, om der er behov for et dagtilbud med udvidet åbningstid.

 

 

 

Sagsfremstilling

 

I debatperioden er udarbejdet kommentarer fra:

 

 1. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

 

 1. Medarbejderne i Dagtilbud Vest

 

 1. Bestyrelsen i Dagtilbud Vest

 

 1. MED udvalget Dagtilbud Øst

 

 1. Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst

 

 1. MED udvalg, Distriktsbestyrelse og ledergruppe Dagtilbud Nord

 

 1. Fælles bemærkninger fra de 4 MED udvalg

 

 1. BUPL

 

 1. Handicaprådet

 

 1. Efter høringsfristens udløb indkommet udtalelse fra tre afdelingsledere i dagtilbud Midt, samt fra forældrerådet i Bællacenteret.

 

 1. Indkommet forslag om etablering af Busbørnehave

 

 1. Indkommet forslag til bygning af ny Skovbørnehave i distrikt Vest

 

Opsummering af kommentarer til debatoplægget: ”Langsigtet plan for dagtilbudsområdet”

 

Børnenes dagpleje og Pladsformidling:

 • Vigtigt at dagplejen fortsat er en virksomhed
 • Relevant at etablere en specialgruppe i Tejn Børnehus
 • Ved nybyggeri skal ind tænkes rum til legestue og gæstepleje
 • Det er væsentligt med valgfrihed for forældrene, dermed skal der være tilbud om dagpleje i nærområderne

Medarbejderne Dagtilbud Vest

 • I 2015 mangles ca. 40 pladser i distrikt Vest
 • Peger på realisering af scenarie 1 i debatoplægget
 • Øge antallet af pladser gennem en varig løsning
 • Bibeholdelse af 7 afdelinger i distriktet
 • Forbedring af de fysiske rammer
 • Bygningsmæssige ændringer i Trinbrættet
 • Oprettelse af ”busbørnehave” til brug i spidsbelastningsperioderne
 • Oprettelse af permanent satellit i Muleby børnehus

Distriktsbestyrelsen Dagtilbud Vest

 • Etablering af varig løsning på pladsmanglen
 • Ønsker ikke en stor institution i stedet for 3 af de nuværende
 • Langsigtet plan skal medtænke revision af visitationsreglerne
 • Realisere scenarie 1 i debatoplægget
 • Budgettildelingsmodellen ligestiller ikke børn i små og store institutioner
 • Børnepolitikken bør ind tænkes i den langsigtede plan

MED udvalget Dagtilbud Øst

 • Scenariet med 1 stor institution i Nexø by er en god ide
 • Vuggestue og børnehavedelen i Sydgården skal bevares

Distriktsbestyrelsen Dagtilbud Øst

 • De kommunale tilbud i nærområderne skal bevares
 • Der skal ses på nye samarbejdsmuligheder med andre virksomheder
 • Scenariet med 1 stor institution i Nexø by er en god ide

MED udvalg, distriktsbestyrelse og ledergruppe i Dagtilbud Nord

 • Anbefaler politikerne at lukke Muleby Børnehus
 • Opfordrer til undersøgelse af om Distrikt Vest kan benytte sig af Muleby Børnehus
 • Anbefaler at der kigges på en løsning for Allinge/Tejn området
 • Børnehuset Tejn er på grænsen af fornuftig bæredygtighed
 • Skovhuset skal bevares
 • Etablering af specialgruppe i Børnehuset i Tejn
 • Igangsættelse af bygningsmæssig ændring af Klemensker Børnehus rummende dagpleje og gæstepleje
 • Tilpasning af distriktsgrænser og antal distrikter
 • Udvidelse af åbningstiden i enkelte afdelinger
 • Vurdering af behovet for vippeordning på hele øen

Fælles fra de 4 MED udvalg

 • Problemstillinger i forhold til visitationsreglerne skal beskrives
 • De små institutioner skal bevares
 • Der skal tænkes på tværs af distrikterne

BUPL

 • Enig i, at mange af institutionsbygningerne er utidssvarende
 • Nyopført dagtilbud i Aakirkeby der huser Legestedet og Idrætsbørnehaven er en god begyndelse
 • Nybygninger skal indrettes efter pædagogikken
 • Ved visitering skal samarbejdet til distriktslederne udvides, visiteringen skal ikke udelukkende ske på basis af opmålinger, men også udfra pædagogiske overvejelser
 • Pladsformidlingen er en myndighedsopgave der bør flyttes til Borgerservice
 • Forslag om rullende opstart i børnehaveklasserne
 • Forslag om ny tildelingsmodel, hvor basisbeløbet indregnes i takstbeløbet
 • Etablering af tættere konkretiseret samarbejde mellem Distriktslederne for skole og dagtilbud
 • Udvikling af teamledelse modeller inden for de enkelte distrikter

Handicaprådet

 • Ønsker at få evalueringen til drøftelse

 

Centrale punkter i forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger samt dialog med Børne- og Skoleudvalget, er der foretaget ændringer og justeringer i tekst og indhold i det før udsendte: ”Debatoplæg for en langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen”, hvilket har resulteret i: ”Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen”.

 

”Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen” beskriver dagtilbudsstrukturen og de overordnede rammevilkår, herunder den demografiske udvikling, som har stor betydning for de grundlæggende betingelser for området.

 

I materialet indgår prognose for pasningsbehov 2012-2021, samt det faktisk forventede fødselstal 2011.

 

På baggrund af ovenstående er udarbejdet konkrete forslag til en langsigtet plan for de fire dagtilbudsdistrikter.

 

Endvidere lægges op til debat om afledte effekter på en ændring af dagtilbudsstrukturen:

 

Forslag til høringsperiode:

 

Høringsperioden er fra 9. november 2011 til 13. januar 2012, hvor høringsmateriale skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. november 2011

1.
Samlede kommentarer til debatoplæg langsigtet plan for dagtilbud (DOC)

2.
Forslag om naturbus-instituioner på Bornholm (PDF)

3.
Ideoplæg til naturbørnehave udarbejdet af forældre og personale i Skovbørnehaven Rønne (DOC)

4.
Forslag til langsigtet plan i høring 01.11.11 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Lukning af afdeling Muleby Børnehus i dagtilbud Nord

28.06.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Nord har på deres bestyrelsesmøde den 3. oktober 2011, med baggrund i udsættelsen af ”Den langsigtede plan”, besluttet at indstille lukning af Muleby Børnehus til politisk behandling.

 

Pr. 1. april 2012 er der kun i alt 7 vuggestue- og 10 børnehavebørn tilbage i Muleby Børnehus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget godkender, at afdelingen Muleby Børnehus i Dagtilbud Nord lukkes pr. 31. marts 2012

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Indstillingen godkendt.

Børne- og skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse, at provenuet ved besparelsen ved lukning af Muleby Børnehus fastholdes på politikområde 01.

Sagsfremstilling

I debatoplægget om en langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen indgår i scenarierne for Distrikt Nord forslag om lukning af Muleby Børnehus pr. 1. april 2012.

 

Pr. 1. april 2012 er der i Muleby Børnehus:

 

·         7 vuggestuebørn

·         10 børnehavebørn

 

Heraf har distriktsleder kendskab til, at et barn kun er midlertidigt indskrevet i Muleby Børnehus og, at et barn flytter til en institution udenfor distriktet.

 

Det forventede børnetal pr. 1. april 2012 vurderes til ikke, at være hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt.

 

Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Nord, har på deres møde den 3. oktober 2011 drøftet dette, og Distriktsbestyrelsen indstiller, at forældrene til vuggestue- og børnehavebørn tilbydes en plads i en af distriktets øvrige afdelinger, der arbejdes på at sikre børnene så god en overgang som muligt. Der vil være basis for, at tilbyde personale ansættelse svarende til det antal børn der overflyttes til andre afdelinger i distriktet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetposter, beløb i tusind kroner

2012

2013-15

Løn pædagogisk leder

-313

-417

Grundtilskud pr. afdeling

-110

-147

Bygningsdrift *

-152

-211

I alt brutto

-575

-775

Ændret forældrebetaling (25 pct.)*

 

181

Ændring søskenderabat og fripladstilskud

 

-56

Ændret tilskud til private (inkl. søskenderabat og fripladstilskud)

 

-179

I alt netto

 

-829

 

*) Kun 161.000 kr. ud af de budgetterede 211.000 kr. til bygningsdrift indgår i grundlaget for udregning af forældrebetaling (udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, samt forsikringer på i alt 50.000 kr. indregnes ikke). Forældrebetalingen beregnes derfor som 25 % af 725.000 kr.

 

Lukning af Muleby Børnehus pr. 1. april 2012 betyder at der for budgetåret 2012 kan spares 9 måneders budget til posterne ”løn pædagogisk leder” og ”grundtilskud pr. afdeling”, hvilket svarer til 75 pct. af budgettet. På bygningsdriften kan der også spares 75 pct. på langt de fleste poster (rengøring, el mv.) – dog vil dette ikke være muligt på varmekontoen, hvor der kalkuleres med at 44 pct. af varmeforbruget finder sted i månederne januar til marts. Derfor bliver kontoen til varme kun beskåret med 56 pct.

 

I og med at taksterne for forældrebetaling og tilskudsbeløbene til de private operatører er fastlagt for 2012 vil der ikke skulle ændres i budgetterne til disse poster.

 

Den samlede nettobesparelse i 2012 bliver på 575.000 kr.

 

Børne- og Skoleudvalget kan ikke disponere over det fulde besparelse på 575.000 kr., idet der skal afsættes midler til fortsat drift af bygningen. Størrelsen af beløbet afhænger af hvad bygningen efterfølgende skal anvendes til.

 

I budget 2013-15 vil der kunne spares 775.000 kr. brutto på driften. Dertil er der beregnet en nedgang i forældrebetalingen på 181.000 kr. og en besparelse på søskenderabat og fripladstilskud på 56.000 kr. 

 

Endelig vil der – som følge af besparelser på de kommunale pladser – opnås besparelser på tilskuddene til private operatører på netto 179.000 kr.

 

I alt forventes en årlig besparelse på 829.000 kr. Børne- og Skoleudvalget kan ikke disponere over det fulde besparelse på 575.000 kr., idet der skal afsættes midler til fortsat drift af bygningen. Størrelsen af beløbet afhænger af hvad bygningen efterfølgende skal anvendes til.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. november 2011

1.
Brev fra distriktsleder og bestyrelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om driftsudgifter ved at have ubrugte bygninger liggende

82.07.00G10-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har bedt om en orientering om udgifterne ved at have tomme bygninger liggende ubrugte hen på Børne- og Skoleudvalget område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

At Børne- og Skoleudvalget drøfter orienteringen med henblik på at fremme en afgørelse af, hvad der skal ske med de tomme bygninger.

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Børne- og skoleudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at ØKE overtager bygningsdrift og vedligehold af ubrugte bygninger, så det hænger sammen med ansvaret for salg og provenu af salg fra 1. januar 2012.

 

Sagsfremstilling

En række omstruktureringer og nedlæggelser af afdelinger indenfor Børne- og Skoleudvalgets område har ført til, at flere bygninger ikke længere er i anvendelse. De tomme bygninger skal dog stadig opvarmes, nødtørftigt vedligeholdes og tilses, hvis de ikke skal forfalde. Disse driftsudgifter kaldes ofte bygningernes liggeomkostninger.

 

Børne- og Skoleudvalget har tidligere gjort opmærksom på, at man ønsker bygninger solgt eller nedrevet, hvis ikke kommunens egne virksomheder kan anvende dem.

 

Efterfølgende oversigt fortæller, hvilke driftsudgifter der er forbundet med at have tomme bygninger liggende. Tallene i oversigten er skønnede af bygningsgruppen i Teknik og Miljø. Forbrugsudgifter er skønnede på baggrund af tidligere års forbrug. For varmeudgifternes vedkommende er udgifterne fastsat, så bygningerne kan holdes frostfrie i vinterperioden. Udgifterne til vedligeholdelse er kun de absolut nødvendige. Bygningsgruppen gør opmærksom på, at der på længere sigt skal afsættes væsentlig større beløb til opretning af bygningernes vedligeholdelsesstandard. Udgifter til forsikringer og ejendomsskat er ikke medtaget. Udhuse er ikke medtaget. Skovhytten i forbindelse med Jordbærhuset i Snogebæk, der skal beholdes er ikke medtaget.

 

 

Skønnede årlige udgifter i kr.

Nuværende budget

Afsat til drift fra den 1/1 2012/ år

Noter

1. Louisenhøj, Torneværksvej, Rønne

99.000

67.000

67.000

10.000 kr. vedr. alarm er en engangsudgift

2. Jordbærhuset, Snogebæk

112.000

241.000

0

10.000 kr. vedr. alarm er en engangsudgift

3. Sirius, Nexø

94.000

0

0

10.000 kr. vedr. alarm er en engangsudgift.

4. Tidl. Klemensker skole ex. ungdomsskolen

323.000

1.305.300

92.391

10.000 kr. vedr. alarm er en engangsudgift. Der er sparet 2, 5 mio. kr. tilsammen på Klemensker + Bodilsker

5. Tidl. Bodilsker Skole

384.000

1.363.446

92.340

10.000 kr. vedr. alarm er en engangsudgift. Der er sparet 2, 5 mio. kr. tilsammen på Klemensker + Bodilsker

6. Bia Lid, Hasle

160.000

366.566

0

10.000 kr. vedr. alarm er en engangsudgift. Det nuværende budget på 366.566 kr. er som en del af budgetforliget for 2012 sparet bort.

I alt

1.172.000

3.343.312

251.731

 

Tabel 1: Oversigt over liggeomkostninger og afsat budget i 2012

Økonomiske konsekvenser

Tabel 1 viser at der i 2012 skønnes at være udgifter for 1.172.000 kr. Der er imidlertid kun afsat et budget på I alt 251.731 kr., der mangler derfor 920.269 kr. Der er brug for, at det besluttes, hvem der skal drive bygningerne indtil en anden virksomhed overtager dem eller de bliver solgt / nedrevet.

 

Virksomhederne indenfor Børne- og skoleområdet har budget til bygningsdriften frem til den 31. december 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til tildelingsmodeller på skoleområdet

17.00.00Ø02-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af en ændret skolestruktur den 24. februar 2011, at der også skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for kommunens fire almene skoler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

·         Vurderer, hvilken balance udvalget ønsker mellem en elevtalsafhængig model og en klassetildelingsmodel.

·         Sender notatet: ”Ny tildelingsmodel på skoleområdet” i høring i de fire skolebestyrelser i perioden 8. november til 19. december 2011.

·         Forholder sig til den situation, at tildelingsmodellen tilsammen i nogle år fordeler flere midler til de fire skoler end demografimodellen tildeler skolevæsenet. Der er to muligheder:1)Børne- og Skoleudvalget kan enten anbefale, at den samlede budgetramme skal overholdes. Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. 2) Den samlede budgetramme udvides så serviceniveauet fastholdes.

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Børne- og skoleudvalget godkender indstillingen og sender notatet "Ny tildelingsmodel på skoleområdet" i høring, idet Børne- og skoleudvalget anbefaler variant A.

Børne- og skoleudvalget anbefaler, at den samlede budgetramme skal overholdes, og budgettildelingen genberegnes hvert år.

 

Sagsfremstilling

I øjeblikket fordeles det samlede budget for hele skolevæsenet mellem skolerne ved et kronebeløb pr. elev (taxametermodel).  Sigtet med en ny tildelingsmodel, er at sikre et økonomisk driftsgrundlag for skolerne i den skolestruktur, der blev besluttet den 24. februar 2011.

 

Man kan få et overblik over den økonomiske dimension af de mulige tildelingsmodeller, hvis man opfatter dem som et kontinuum eller et spekter med to poler. Som den ene pol kan man forestille sig en model, der tildeler det samme budget til hver skole. Den anden pol er en model, der tildeler budget udelukkende i forhold til antallet af elever.

 

        Beløb pr. skole------ Beløb pr. afdeling------ Beløb pr. klasse------ Beløb pr. elev

 

I mellem disse yderpoler kan man forestille sig et uendeligt antal varianter, der enten er ”rene” som f.eks. et beløb pr. skole eller kombinationer af forskellige beløb fordelt på to eller flere parametre.

 

I grundmodellen indgår de fire parametre som er nævnt ovenfor: Beløb pr. skole, beløb pr. afdeling, beløb pr. klasse og beløb pr. elev. Der er blevet beregnet 3 varianter af grundmodellen.

 

Grundmodellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2011. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel, der primært er klassebaseret.

Økonomiske konsekvenser

Sammenligning af varianterne

Varianternes økonomiske dimension er nedenfor illustreret ud fra i hvor høj grad, der er tale om overvejende fast budgettildeling eller overvejende variabel budgettildeling.  

Figur 1: Procentandel af budgetramme fordelt efter skole, afdeling, klasse og elev

 

 

 

 

 


Skole

Afdeling

Klasse

Elev

Nuværende taxametermodel og udgangspunkt

2%

-

98%

Variant A – Fire parametre

3%

4%

34%

58%

Variant B – Fire parametre

6%

8%

55%

31%

Variant C – Fire parametre

6%

8%

71%

15%

 

I varianter med overvejende fast tildeling (skole, afdeling og klassetildeling) vil der blive omfordelt budget fra skoler med høje klassekvotienter til skoler med lave klassekvotienter.

I varianter med overvejende variabel tildeling (elevtildeling) omfordeles budget fra skoler med lave klassekvotienter til skoler med høje klassekvotienter.

Beregningerne viser, at stort set alle de af arbejdsgruppen udarbejdede varianter omfordeler budget fra Rønneskolen og Paradisbakkeskolen til Hans Rømers Skolen og Skole Nord.

 

Jo lavere andel af budgetrammen, der fordeles efter antallet af elever, desto hårdere rammes Rønneskolen og Paradisbakkeskolen af omfordelingen, da disse skoler har de højeste klassekvotienter.

En tildelingsmodel, der overvejende tildeler fast budget er dog ikke i overensstemmelse med demografikorrektionen af skoleområdets budgetramme.

Demografikorrektionen er baseret på en marginalmode, der regulerer ændringer i befolkningsudviklingen for aldersgruppen 6-16 årige.

Ved en tildelingsmodel på skoleområdet, som overvejende har en fast tildeling, opstår de ubalancer, som fremgår af nedenstående tabel 1. Det ses, at alle tre varianter forventes at tildele skolerne et større budget end ved den nuværende taxametermodel i 2015.

Det ses endvidere af tabel 1, at under de valgte forudsætninger har varianterne følgende konsekvenser for de tre år:

2013: Der er balance i alle varianter i forhold til udgangspunktet.

2014: Budgettildelingen reduceres i alle varianter i forhold til udgangspunktet

2015: I alle varianter øges tildelingen.

 

Tabel 1: Oversigt over alle modellerne, differencer ift. Udgangspunktet

Variant

2013

2014

2015

Variant A

0

-532.000

446.000

Variant B

0

-196.000

1.424.000

Variant C

0

-71.000

1.947.000

Note: Minus angiver at rammen reduceres i forhold til udgangspunktet

Politisk kan man forholde sig på to måder til differencerne i 2015:

 1) Den samlede budgetramme skal overholdes: Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. (De tildelte beløb pr. klasse eller pr. elev reduceres så tildelingen holder sig indenfor skolevæsenets totalramme)

 2) Den anden mulighed er, at den samlede budgetramme udvides.

Ved en genberegning vil der være tale om en serviceforringelse. Ved tilførsel af yderligere midler fastholdes serviceniveauet som i udgangspunktet.

Varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling

Overblik over varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling pr. elev og pr. klasse er gengivet i tabel 2 og tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 2: Gnst. budgettildeling* pr. elev

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

38.870

39.970

38.820

39.000

Variant A

40.190

41.250

38.560

37.960

Variant B

41.330

43.140

38.310

37.050

Variant C

41.600

43.580

38.150

36.980

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Tabel 3: Gnst. budgettildeling* pr. klasse

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

796.560

795.270

849.660

840.560

Variant A

823.400

820.460

843.730

818.060

Variant B

846.950

858.120

838.180

798.360

Variant C

852.390

866.820

834.530

797.010

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Forskellene i tildelte beløb pr. elev/ år afspejles i de beløb, der flyttes fra skoler, med høje klassekvotienter til skoler med relativt lave klassekvotienter.

 

I en rent elevbaseret tildelingsmodel tildeles den højeste service til klasser med mange elever.

 

I en tildelingsmodel baseret på klasser vil den højeste service derimod tildeles klasser med få elever.

 

Børne- og Skoleudvalget skal derfor forholde sig til, hvilken balance der ønskes mellem på den ene side den elevtalsafhængige models ulighed målt skole for skole og på den anden side klassetildelingsmodellens ulighed målt elev for elev.

 

Den nye tildelingsmodel skal have virkning fra den 1. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. november 2011

1.
Ny tildelingsmodel på skoleområdet 27 10 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Politik for inkluderende læringsmiljøer

17.03.00K04-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-09-2011

3

 

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 7. juni 2011 sendte Børne- og Skoleudvalget et forslag til en politik for inkluderende læringsmiljøer i høring. Høringssvarene er nu indkommet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Politik for inkluderende læringsmiljøer godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011:

Arbejdsgruppen behandler de indkomne høringssvar, og forslaget til politik for inkluderende læringsmiljøer forelægges på kommende udvalgsmøde.

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Forslaget til politik for inkluderende læringsmiljøer anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Formålet med en politik for inkluderende læringsmiljøer er at tydeliggøre de inkluderende værdier: Tilstedeværelse, deltagelse og læring for både forældre, børn og professionelle. Endvidere at skabe opmærksomhed omkring redskaber og procedurer, der fremmer inklusion og endelig at medvirke til at sikre en effektiv ressourceanvendelse.

 

Forslaget til en politik for inkluderende læringsmiljøer indeholder:

a)     En definition af begrebet inklusion

b)     Mål for inklusion

c)     Principper for udvikling af samarbejdet mellem børne- og ungeområdets almene tilbud og tilbuddene til børn og unge med særlige behov

d)     Konkrete rammer og forslag til hvordan de almene tilbud kan gøres mere inkluderende

e)     Opfølgning og evaluering

 

Som tillæg til Politikken er der udarbejdet en oversigt over de nuværende kommunale tilbud til børn og unge med særlige behov på dagtilbuds- og Skoleområdet. Oversigten kaldes ”Tilbudsviften”. ”Tilbudsviften” udgør et selvstændigt dokument, der løbende udvikles.

 

Som bilag er vedhæftet et resume af de indkomne høringssvar. Der indkommet 17 høringssvar. Langt den overvejende del af høringssvarene er i udgangspunktet positive overfor politikken. Flere svar gør opmærksom på, at der bør være sammenhæng mellem inklusionsopgavens omfang og den økonomi, der stilles til rådighed for at kunne løse den.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Arbejdsgruppen har den 12. oktober 2011 gennemgået de indkomne høringssvar og indarbejdet dem i forslaget til ”Politik for inkluderende læringsmiljøer”. Forslaget efter indarbejdelsen af høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. september 2011

1.
Tilbudviften (DOC)

2.
Resume af høringssvar vedr. Inkluderende læringsmiljøer (DOC)

3.
Handicaprådet høringssvar (DOC)

4.
SB-hørings-inklusion .doc (DOC)

5.
31.08.2011 Høringssvar Inkluderende læringsmiljøer.doc (DOC)

6.
Høringssvar vedrørende inklusion.doc (DOC)

7.
Høringssvar vedr. politik for inkluderende læringsmiljøer(1246192).DOC (DOC)

8.
høringssvar politik for inklusion.doc (DOC)

9.
Bemærkninger til høringsmaterialet1 (3).doc (DOC)

10.
Høringssvar, forslag til politik for inkluderende miljøer, Dagtilbud Vest.doc (DOC)

11.
Høringssvar inkluderende læringsmiljøer fra Paradisbakkeskolen (MSG)

12.
høringssvar vedr. politik for inkluderende læringsmiljø 110906.doc (DOC)

13.
10. kl center høringssvar (MSG)

14.
Forslag til politik for inkluderende (1228019).DOC (DOC)

15.
SV: Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer i høring (MSG)

16.
Politik inklusion, høringssvar.doc (DOC)

17.
Inklusion, høringssvar, distriktet, sept. 11.doc (DOC)

18.
Inklusionspolitik, høringssvar, bestyrelsen, aug. 11.doc (DOC)

19.
Forslag til Høringssvar vedr. Politik for inkluderende læringsmiljøer.doc (DOC)

20.
Høringssvar vedr politik for inklusion.doc (DOC)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. november 2011

21.
Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer 12 10 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ændring af tidsplan for arbejdet med en udviklings - og investeringsplan for kommunens skolebygninger

17.00.05P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 1. marts 2011, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde et forslag til en udviklings- og investeringsplan for kommunens skolebygninger. Arbejdet skulle være afsluttet inden udgangen af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skoleområdet indstiller:

·         At arbejdsgruppens arbejde med en oversigt over nødvendige udvendige vedligeholdelsesarbejder over de næste 10 år udgår af kommissoriet.

·         At arbejdsgruppens principforslag ”Den fleksible Skole” behandles, debatteres og besluttes sammen med skolepolitikken.

·         At arbejdet med forslag til energiinvesteringer og grøn teknologi stilles i bero, indtil det er politisk besluttet, hvilke tiltag der ønskes fremmet i forbindelse med ”Investeringsmodel for energirenoveringer”

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommissoriet for arbejdsgruppen har tre punkter:

 

·         Arbejdsgruppen skal udarbejde en oversigt over nødvendige udvendige vedligeholdelsesarbejder de næste 10 år.

Status: Et eksternt konsulentfirma har gennemgået kommunens skolebygninger og opstillet en oversigt for ”Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på prioritering” for perioden 2011 til 2020.

Arbejdsgruppens forslag: Al bygningsvedligeholdelse overgår fra den 1. januar 2012 til Teknik og Miljø, det såkaldte facility management. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at denne opgave tages ud af kommissoriet.

 

·         Arbejdsgruppen skal komme med principforslag til indretning af skolerne så de lever op til de krav, der følger af folkeskoleloven i forhold til fleksibilitet, teknisk udstyr og faglokaler.

Status: Arbejdsgruppen arbejder på et udkast kaldet ”Den fleksible skole”, der skal kunne danne baggrund for en eventuel senere konkret og professionel projektbeskrivelse.

Arbejdsgruppens forslag: At arbejdsgruppen arbejder videre med principforslaget ”Den fleksible Skole” og at arbejdet koordineres med arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende skolepolitik. Det foreslås endvidere at principforslaget behandles, debatteres og besluttes sammen med skolepolitikken.

 

·         Forslag til investeringer i energioptimering og grøn teknologi gerne med en formidlingsmæssig og pædagogisk tilgang

Status: Et forstudie vedrørende energiprojekter vil blive præsenteret for TMU den 8. november 2012. Der eksisterer ikke en kommunal pulje til investering i grøn teknologi. En sådan pulje vil tidligst kunne indgå i budgettet fra 2013.

Arbejdsgruppens forslag: arbejdet med forslag til energiinvesteringer og grøn teknologi stilles i bero, indtil det er politisk besluttet, hvilke tiltag der ønskes fremmet i forbindelse med ”Investeringsmodel for energirenoveringer”

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Renoveringspulje til skolebygninger, anlægsbevilling

82.18.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 27. september 2011 behandlede Børne- og Skoleudvalget en ansøgning fra Hans Rømer Skolen om en anlægsbevilling til en række vedligeholdelsesopgaver. Behandlingen blev udsat, fordi udvalget ønskede en procedure for anvendelse af de afsatte midler til skolerenoveringer.

Teknik og Miljøs bygningsgruppe har nu udarbejdet en oversigt, og anbefaler, at den resterende del af bygningspuljen anvendes til de nedenfor beskrevne arbejder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 545.375 kr. til de nævnte vedligeholdelsesarbejder

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på 505.888 kr. og i 2012 på 39.487 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger i hhv. 2011 og 2012

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug på anlægsbevillingen ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger

d)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet Børne- og skoleudvalget ønsker, at pkt. c i indstillingen udgår.

 

Sagsfremstilling

Bygningsgruppen i Teknik og Miljø vurderer, at de skader, der som regel medfører de største meromkostninger, relaterer sig til utætheder i klimaskærmen. På den baggrund anbefaler bygningsgruppen, at der søges om anlægsbevilling til følgende vedligeholdelsesarbejder:

 

 

 

 

 

Hans Rømer Skolen

 

Afdeling Aaker:

1) udskiftning af eternittag over festsal + klasseværelser.

(eternitpladerne er fra 1954 og er meget nedslidte)                                     295.575 kr.

 

Afdeling Vestermarie:

2) Reparation af skotrende. (taget er utæt omkring skotrenden

og der er store skader på den underliggende konstruktion)                               89.800 kr.

 

Kildebakken:

3) udskiftning af paptag på gymnastiksal.

(Tagpapbelægningen er meget nedslidt og utæt mange steder)                      125.000 kr.

 

 

Ungdomsskolen Klemensker:

4) Reparation af nedløb og murværk.

(Utæt nedløb har medført store skader på det bagvedliggende murværk)            20.000 kr.

 

Paradisbakkeskolen:

Afdeling Nexø:

5) Reparation af inddækninger over indgangsparti. (Defekte inddækninger

er årsag til vandindtrængning og der er skader loftet i indgangspartiet)              15.000 kr.

 

I alt søges om                                                                                        545.375 kr.

 

Ovenstående akutte vedligeholdelsesarbejder er prissat til i alt 545.375 kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter på 545.375 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

Det korrigerede rådighedsbeløb i skolerenoveringspuljen for 2011 udgør 505.888 kr. Restbeløbet på 39.487 kr. kan finansieres af skolerenoveringspuljen i budget 2012, som udgør 1.124.200 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til budget 2011 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, fortsætter og hvornår de afsluttes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at udvalget fremover forelægges en administrativ budgetopfølgning og en ajourført implementeringsplan for Bornholms Familiecenter. 

 

Siden medio juni 2011 har der været gennemført budgetopfølgningsmøder hver 14. dag (de såkaldte 14-dagsmøder) med repræsentanter fra Bornholms Familiecenter, Børne- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse.

 

I forhold til budgetopfølgningen udvalget fik forelagt på mødet den 27. september 2011, er forventningerne til merforbruget nedjusteret ved den seneste budgetopfølgning, hvor der forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr. i 2011 – jf. bilag.

 

Siden budgetopfølgningen der var på udvalgets møde den 27. september, har BDO rettet egentlige fejl i den tekniske opsætning af rapportdelen i AØL. Dette sammenholdt med forholdsvis store omregistreringer i forbindelse med den løbende validering af data i AØL er størstedelen af forklaringen på nedjusteringen af det forventede merforbrug i 2011.

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 16. september 2011. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 2. november 2011:

 

Der er udarbejdet nyt Gantt diagram til Børne- og Skoleudvalget. Diagrammet følger projektets organisering i henholdsvis en økonomisk del, en organisatorisk del og en faglig del. Diagrammet viser de overordnede succeskriterier og de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig dertil. Som tidligere følges diagrammet op med en mere udfoldet statusbeskrivelse.

 

Genopretning af økonomien:

Styrkelse af registreringsrammen:

Evalueringen af de hidtidige arbejdsgange omkring dataregistreringen forventes afsluttet primo november. Herefter udarbejdes forslag til fremadrettede arbejdsgange. Første udkast til reduktion i detaljeringsgraden i registreringen er udarbejdet.

 

Analyse og implementering af BDO’s budgetforudsætninger:

BDO har korrigeret for deres fejl i rapportopsætningen i AØL og udgangspunktet for deres beregninger er klarlagt. Arbejdet med at klarlægge og kvalificere BDO’s beregningsmæssige antagelser i alt-andet-lige betragtningen har vist sig at være mere kompliceret en først antaget og arbejdet forventes tidligst afsluttet medio november.

Der er igangsat en egentlig sagsgennemgang af alle anbringelsessager med henblik på at klarlægge og vurdere potentiale i forhold til paradigmeskift.

 

Udarbejdelse af målrettet ledelsesinformation:

Igangsat en proces med henblik på udvikling af rapporter til understøttelse af den faglige styring. Udvalget får løbende budgetopfølgninger, der fra og med 2012 udbygges med pris- og mængdeforudsætninger.

 

Budgetrammer og budgetmodeller for nye tilbud

Der har været en længere proces omkring udviklingen af budgetmodeller for Ungehuset samt Børne- og Familiehuset. Budgetmodellerne forventes fastlagt inden 1. december 2011.

  

 

Etablering af en tydelig organisering:

Vurdering af de administrative behov m.m:

Der er påbegyndt en analyse og beskrivelse af de administrative behov i BFC. Denne skal danne grundlag for en vurdering om mulighed for bedre ressourceanvendelse i de administrative funktioner.

 

Løvstikken:

Der er igangsat vurdering af de fysiske rammer.

 

Optimering af ressourceanvendelse i forhold til visitation og sagsmæssige procedurer:

Der er nedsat en hurtigt arbejdende gruppe med repræsentation af sagsbehandlere fra myndighedsteamene. Gruppens arbejde forventes afsluttet med forslag til ændret visitationsprocedurer medio december.

 

Distrikt land og vest:

Der udarbejdes notat vedr. den fysiske placering, som forelægges BSU

 

 

Styring af faglig udvikling:

Faglig udvikling af myndighedsafdelingen:

Opkvalificering af det sagsmæssige arbejde i myndighedsafdelingen er i proces. Der vil snarest blive foretaget gennemgang af samtlige sagsstammer med henblik på vurdering af sagernes aktuelle status, herunder om de hører indenfor det vedtagne Anbringelsesgrundlag. Vurderingsgrundlaget afventer i øjeblikket ledelsesmæssig godkendelse.

 

Fastlæggelse af udviklingsplan for myndighedsområdet:

på det faglige område er der fastlagt udviklingsplan for det samlede sagsbehandlerteam, ligesom der er taget initiativ til en udviklingsplan for det administrative sagsarbejde, der er forankret hos de administrative medarbejdere.

 

Afklare behov for kompetenceudvikling og socialfaglig støtte:

Der er fastlagt kompetenceudviklingsplan for den samlede sagsbehandlergruppe og der er påbegyndt undervisningsforløb.

 

Faglig udvikling behandlingsområdet:

Afklaring af behov for kompetenceudvikling for Ungehuset er i proces. Der afvikles pt. gruppelederkurser og misbrugskurser.

Afklare behov for kompetenceudvikling i forhold til Børne- / Familiehus afventer planlagt besøg i hhv. Hillerød og Frederikssund, og efterfølgende beslutning om den organisatoriske tilknytning af familiebehandling samt metodevalg. Afklaring af de eksisterende kompetencer er i proces.

 

Familiebehandling:

Afklare behov for kompetenceudvikling i Familiebehandling. Registrering af eksisterende kompetencer er i proces. Familiebehandlerne arbejde pt. med at udarbejde et aktuelt ydelseskatalog, der beskriver hvad familiebehandlerne laver i dag. Dette skal danne udgangspunkt for tilretning af de fremtidige ydelser. Ydelseskataloget forventes færdigt inden jul.

 

Løvstikken:

Udviklingsprocessen vedr. Løvstikken er pt. sat på " stand by", da der arbejdes med de af arbejdstilsynet påbudte forandringer i forhold til personale og tilrettelæggelse af arbejdet.

 

Gennemgang af sager på Cpr.nr. niveau:

Der er udsendt cpr. nr. lister til distriktsledere og de er igangsat en proces vedr. vurdering af de enkelte sager med henblik på omlægning af indsatser.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. november 2011

1.
Bilag - Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

10

 

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011:

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 8. november 2011: Pkt. 2 og pkt. 5