Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
02-11-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet
  åbent 3 Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om tilskud til deltagelse i konference
  åbent 4 Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til harmonika-træf
  åbent 5 Budget 2012 - Lokalpuljen
  åbent 6 Anlægsbevilling til renovering af fritids- og medborgerhuse
  åbent 7 Kultur for livet
  åbent 8 Evt. overdragelse af Svanekehallen til Bornholms idrætsområder
  åbent 9 Ny folkeoplysningspolitik og revision af idrætspolitik
  åbent 10 Conventus i selvejende haller
  åbent 11 Etablering af §35 stk. 2 udvalg
  åbent 12 Ændring af tilskudsbrøker - Folkeoplysende voksenundervisning
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet

20.00.00G00-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Halvårligt dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at dialogmødet afvikles jfr. nedenstående dagsorden.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Gennemført. Der udarbejdes særskilt referat.

Sagsfremstilling

Koordinationsgruppen er inviteret til kl. 15.00 med følgende dagsorden:

  1. Velkomst ved Bjarne Kristiansen.
  2. Tilbagemeldinger fra de kulturelle råd.
  3. Udviklingsmuligheder, herunder opfølgning på fælles møder mellem kultur og idræt.
  4. Kulturlegat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om tilskud til deltagelse i konference

81.04.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Billedskolen ansøger om et tilskud på 6.652 kr. til 2 læreres deltagelse i en konference.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Bevilget et tilskud på 6.652 kr.

Sagsfremstilling

Billedskolen ansøger den 4/10 2011 om et tilskud på 6.652 kr. til 2 læreres deltagelse i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeders konference ”Kunst og kontraster” på KØS – Museet for kunst i det offentlige rum den 4.-6. november 2011.

Konferencen er et landsdækkende netværk på ca. 100 kunstformidlere og kunstnere, der arbejder med børn, unge, kunst, kommunikation og formidling.

Lærerne, der kun har en ansættelse på 3 timer ugentligt i 24 uger om året, deltager i fritiden.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 50.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til harmonika-træf

20.03.00Ø40-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning fra Hasle Byting om tilskud til et harmonika-træf i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Afslag.

Sagsfremstilling

Hasle Byting ansøger den 3/10 2011 om et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af et harmonika-træf i skuldersæsonen den 7-10/6 2012. Arrangementet afholdes i samarbejde med turistforeningen og andre foreninger/aktører i Hasle ud fra et ønske om at skabe mere liv i Hasle også uden for højsæsonen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 50.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. november 2011

1.
Oplyser, at arrangementet er flyttet en uge (MSG)

2.
harmonikatraef_web (1).pdf (PDF)

3.
Kopi af Budget til Regionskommunen.xlsx (XLSX)

4.
080131114352Ansoegningsskema_BRK.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budget 2012 - Lokalpuljen

00.30.04Ø02-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Proces for implementering af Lokalpuljen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget godkender nedenstående proces for implementering af Lokalpuljen.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 500.000 kr. til en nyoprettet Lokalpulje. Sammen med de eksisterende puljer i forskellige udvalg vil der fra 2012 være der anslået være 1.122.630 kr. i puljen.

Udmøntningen af puljen administreres i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Kommissorium udarbejdes i samme udvalg og forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse senest i december 2011. Kommissoriet skal tage hensyn til borgerinddragelse og intentionerne i de øvrige puljer.

Proces for implementering:

Puljen er på dagsordenen i de igangværende lokale dialogmøder og vil også indgå i arbejdet i en under det administrative netværk nedsat arbejdsgruppe, som skal definere begrebet ”Lokale udviklingsplaner”. Dialogmøderne afsluttes med et ø-dækkende møde den 1. december 2011.

Af hensyn til forelæggelsen for Kommunalbestyrelsen i december-mødet vil kommissoriet dog blive forelagt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget allerede i mødet den 30. november 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af fritids- og medborgerhuse

82.19.00S05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fritid & Kultur søger om en anlægsbevilling på kr. 605.500 til energirenovering og renovering af klimaskærme i 5 fritids- og medborgerhuse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 606.500 kr. til renovering af fem fritids- og medborgerhuse

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Fritid & Kulturs driftsramme for fritids- og medborgerhuse

c)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til renoveringsopgaver i fem fritids- og medborgerhuse.

Der er tale om energirenoveringer af vinduer, udskiftning af olietanke, optimeret varmestyring og endvidere renovering af klimaskærm. De samlede udgifter anslås til i alt kr. 606.500 ekskl. moms.

Teknik & Miljø, Kommunale ejendomme været indover med teknisk bistand.


 

Hus

Anlægsopgave

Budget kr.

Kærnehuset, Allinge

Total energirenovering af vinduer, etape 2

90.000

Pedersker Samlingshus

Renovering af klimaskærm, vinduer, tagrender og pudsede facader og vindskeder, etape 1

77.500

Rådstuen i Sandvig

Total energirenovering af vinduer og port afsluttende etape

133.000

Kulturhuset FREM

Energirenovering

106.000

Svaneke

Udskiftning af olietank. Optimeret varmestyring, ny cirk.pumpe, isolering af rør, udsk.af el-kabler, efterisolering af loft

Nexø Fritidshus

Renovering af klimaskærm

200.000

Udskiftning af tagbeklædning, ny facadedør, 1 vindue og galv.trappe til flugtvej

I alt

 

606.500

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 606.500 kr., idet renoveringsarbejderne kan kategoriseres som anlæg. Udgiften kan finansieres af drifts- rammen for fritids- og medborgerhuse.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af at Økonomi- og Erhvervsudvalget  den 24. august 2011 har godkendt at Fritid & Kultur kan anvende 450.000 kr. af de overførte driftsmidler fra 2010 til anlæg.

Herudover godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. september 2011 at der for fremtidige ansøgninger, der kan kategoriseres som anlæg, kan fremsendes sager om anlægsbevillinger uden Økonomi- og Erhvervsudvalgets forudgående godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kultur for livet

20.00.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af KRAM (en anden tilgang til forebyggelse) og projektet ”Kultur på recept” i forlængelse af Region Sjællands konference ”Kultur for livet” den 6-7/10 2011, som udvalgsmedlem Dorthe Fink deltog i.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter ”Kultur for livet” ud fra en orientering fra Dorthe Fink.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Udsættes.

 

Sagsfremstilling

Region Skåne afholdte den 6. og 7. oktober en konference med ovenstående overskrift.

Konferencens fokuspunkter var:

·         Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden?

 

Konferencen havde omkring 20 forskellige oplæg, hvor oplægsholdere fra hver deres position samstemmende kunne fastslå, at kulturens mangfoldige kraft bidrager til at gøre os glade, skaber relationer, skaber livskraft, giver os identitet, øger vores velbefindende og livskvalitet og bidrager til vores sundhed (styrker vores immunforsvar).

 

Især to af oplæggene ønskes drøftet:

KRAM (Kompetencer – Relationer – Anerkendelse – Mestring) og Kultur på recept.

 

Nærmere beskrivelse af disse to oplæg fremgår af vedlagte bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. november 2011

1.
Kultur for livet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Evt. overdragelse af Svanekehallen til Bornholms idrætsområder

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Børne- og Skoleudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med overdragelsen af hallerne i Hasle og Klemensker fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder bedt om, at det undersøges, hvorvidt driften af Svanekehallen ligeledes skal overflyttes fra Paradisbakkeskolen til Bornholms Idrætsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

At Svanekehallen fortsat skal høre under skolens drift.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Svanekehallen ligger størrelsesmæssigt midt i mellem at være en idrætshal eller en gymnastiksal. En idrætshal har normalt en størrelse på 20*40 meter svarende til en håndboldbane eller 5 badmintonbaner. Svanekehallen indeholder kun 4 badmintonbaner. Af den grund har hallen altid af de lokale brugere og skolen været betragtet mere som en gymnastiksal end en idrætshal. Hallen er dog lidt større end øens største gymnastiksal (på Søndermarksskolen), som indeholder 3 badmintonbaner.

Paradisbakkeskolen har afgivet høringssvar, hvor det påpeges at skolen betragter hallen som en gymnastiksal, samt at skolen ikke har nogen interesse i at afgive driften til Bornholms Idrætsområder. Skolen mener, at en overdragelse af Svanekehallen kun kan komplicere tingene på et tidspunkt, hvor skolens bygninger er på vej til at overgå til Facility Management.

Endelig mener skolen, at det er positivt at have sin egen gymnastiksal, ligesom mange andre skoler har det.

Bornholms Idrætsråd har også afgivet høringssvar, hvor de anbefaler, at skolers gymnastiksale kun overføres til Bornholms Idrætsområder i tilfælde af at en skole lukkes. På den baggrund mener Idrætsrådet ikke, at Svanekehallen skal flyttes væk fra Paradisbakkeskolens drift.

Økonomiske konsekvenser

En beregning fra Økonomi og Analyse viser at det årlige budget til drift af Svanekehallen udgør cirka 382.500 kroner. I Hasle og Klemensker var budgettet til drift af hallerne specificeret særskilt i skolernes budget. Det er Svanekehallen ikke – den indgår i skolens almindelige budget.

Såfremt driften af Svanekehallen flyttes til Bornholms Idrætsområder vil ovennævnte driftsbudget skulle følge med. Det er vurderingen, at det vil være vanskeligt at drive hallen for det budgetbeløb

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. november 2011

1.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ny folkeoplysningspolitik og revision af idrætspolitik

18.16.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

28-09-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med en revision af Folkeoplysningsloven er det et krav, at kommunerne formulerer en folkeoplysningspolitik. Samtidig fremgår det af kommunens nuværende idrætspolitik, at den skal revideres ved udgangen af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Proces for formulering af Folkeoplysningspolitik og revision af idrætspolitikken til udvalgets drøftelse.

At der afsættes op til maksimalt 95.000 kroner til gennemførsel af processen – betaling for proceskonsulenter og mødeudgifter m.v.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 28. september 2011:

Indstilling godkendt. Udvalget ønsker udarbejdet en overordnet politik omfattende folkeoplysning, idræt og kultur.

 

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Processen påbegyndes med et temamøde om folkeoplysningspolitik den 30. november 2011. 

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede 18. august, at der skal udarbejdes forslag til en proces, hvor formuleringen af en folkeoplysningspolitik tænkes sammen med en revision af idrætspolitikken og eventuelt kulturpolitikken.

Idet der er en tæt sammenhæng mellem idræts- og folkeoplysningsområdet (som dækker forenings- og aftenskolevirksomhed) foreslår sekretariatet for Fritid og Kultur at politikkerne på disse områder formuleres som en fælles ”Fritids- og Folkeoplysningspolitik” som inkluderer kommunens politik for folkeoplysning, idræt, aftenskole og øvrige fritidsaktiviteter i én politik. Til gengæld vurderes det, at der ikke er tilstrækkelig fællesområder, til at det er relevant at lade kulturpolitikken indgå.

Ifølge den nye lov er kommunen forpligtet til at sikre brugerinddragelse i formuleringen af Folkeoplysningspolitikken. Processen vil berøre mange parter – herunder Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og samrådet for Folkeoplysning (aftenskoler) samt eventuelt også kommunale og selvejende haller og borgere/brugere. På den baggrund anbefales det, at der hyres professionelle proceskonsulenter med erfaring i at styre politikformuleringsprocesser.

En foreløbig tidsplan for processen kunne blive som følger:

Oktober 2011:                Der indgås aftale med proceskonsulenter.
                                   Konsulenterne indgår i dialog med interessenterne og beskriver en
                                   detaljeret proces for det videre forløb.

November 2011:             Den detaljerede proces godkendes af Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

December 2011:             Processen sættes i gang og vil blive afsluttet i løbet af vinteren 2012 med henblik på en endelig godkendelse af politikken i foråret 2012.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med ændringerne i Folkeoplysningsloven er budgettet under Fritid og Kultur blevet tilført 42.000 kroner i 2011 og 53.000 kroner i 2012 = 95.000 kroner i alt til øget brugerinddragelse og formulering af folkeoplysningspolitik. Dette er sket som en teknisk korrektion.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 28. september 2011

1.
Nuværende idrætspolitik (DOC)

2.
Guide til ny Folkeoplysningspolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Conventus i selvejende haller

82.16.00P27-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, at de selvejende idræts- og svømmehaller som en forudsætning for at modtage tilskud fra BRK skal gøre brugen af hallerne tilgængelig via Conventus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Folkeoplysningsudvalgets indstilling til godkendelse.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Udvalget anbefaler, at samtlige haller gør brug af Conventus i 2012. Fra 2013 godkendes Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget ønsker en mere optimal udnyttelse af idrætsfaciliteterne på Bornholm. Denne ambition ligger i naturlig forlængelse af Facilitetsundersøgelsens anbefaling om større aktivering samt bedre og mere fleksibel udnyttelse af faciliteterne.

Til det formål har Folkeoplysningsudvalget investeret i online booking systemet Conventus, som stilles gratis til rådighed for alle foreninger, haller og skoler på Bornholm.

Med Conventus bookingsystemet vil ledige tider i idrætsfaciliteterne blive synlige og stillet til rådighed for foreningerne. De kommunale haller og skolernes gymnastiksale er alle i gang med at tage systemet i brug, men ikke alle selvejende idræts- og svømmehaller gået i gang med at benytte systemet.

Det er væsentligt at alle idrætsfaciliteter anvender systemet, for at give overblik og nå projektets overordnede mål.

Det er planen, at Conventus skal benyttes ved fordelingen af haltider fra marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

De selvejende idræts- og svømmehaller modtager årligt godt 13 millioner kroner i tilskud fra kommunen. Tilskuddene fordeler sig således:

 

 

Tilskud 2011

Poulsker

745.514

Nexø

1.464.720

Aakirkeby

2.367.790

Nyvest

987.378

Nordlandshallen

1.365.441

DGI hallen

579.950

Østermarie

1.292.781

Rønne Svømmehal

2.693.458

Gudhjem Svømmehal

1.618.328

I alt

13.115.360

 

Tilskuddene udbetales primært som betaling for skolernes brug af hallerne til skoleidræt samt som grundlag for at hallerne stilles gratis til rådighed for foreningernes brug af hallerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Etablering af § 35 stk. 2 udvalg

18.15.30A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

25-10-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

11

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den nye Folkeoplysningslov indgår folkeoplysningsudvalg ikke længere i den kommunale struktur. Det betyder at det nuværende Folkeoplysningsudvalg principielt ikke har nogen juridisk kompetence efter 1. januar 2012.

Til gengæld skal kommunerne i henhold til § 35 stk. 2 nedsætte et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter Folkeoplysningslovens kapitel 3, hvortil kommunalbestyrelsen kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

a)     At det nuværende folkeoplysningsudvalg formelt udpeges som kommunens § 35 stk. 2 udvalg frem til udløbet af nuværende valgperiode 31.12.2013.

b)     At udvalget fortsat benævnes ”Folkeoplysningsudvalget”.

c)     At udvalget tildeles kompetence efter den hidtidige kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.

d)     At Folkeoplysningsudvalget inden næste valgperiode fremsætter et begrundet forslag til eventuel revision af udvalgets sammensætning og kompetence efter den nye lov.

Folkeoplysningsudvalget, den 25. oktober 2011:

Indstilles til godkendelse

 

 

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I den nye folkeoplysningslovs § 35 fremgår det at:

 

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af

1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,

2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og

3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.

 

Samtidig er begrebet ”Folkeoplysningsudvalg” gledet helt ud af loven.

 

De nye udvalg i kommunerne, der skal nedsættes efter § 35 stk. 2, minder på mange områder om de hidtidige folkeoplysningsudvalg, men samtidig indebærer loven også en del ændringer – f.eks.:

·         Der er stor kommunal frihed med hensyn til sammensætningen af udvalget.

·         Udvalget indgår som en del af forvaltningen, og kommunalbestyrelsen vil derfor kunne delegere kompetence i udstrakt grad til udvalget.

·         Udvalget kan – efter delegation af kompetence – træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne, hvilket også betyder, at klageadgangen over udvalgets beslutninger forsvinder.

·         Bortset fra de tre lovgivne kompetencer i § 35, kan kommunalbestyrelsen til enhver tid tilbagekalde delegeret kompetence.

·         Udvalget kan benævnes andet end ”Folkeoplysningsudvalget”.

 

Kommunernes Landsforening anbefaler, at kommuner med et eksisterende Folkeoplysningsudvalg formelt udpeger dette som det nye § 35 stk. 2 udvalg med det nuværende Folkeoplysningsudvalgs kompetencer og derefter igangsætter en proces med henblik på afklaring af en eventuel ny sammensætning af udvalget og dets kompetencer.
Dette skal ske i sammenhæng med formuleringen af en folkeoplysningspolitik – efter den nye lovs § 34 – folkeoplysningspolitikken skal specifikt indeholde bestemmelser om kommunens brugerinddragelse på området.

Endvidere henvises til vedlagte FAQ fra Kommunernes Landsforening vedr. brugerinddragelse i den nye Folkeoplysningslov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2011

1.
FAQ om brugerinddragelse og nyt udvalg (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Ændring af tilskudsbrøker - Folkeoplysende voksenundervisning

18.15.01P21-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Forslag om ændring af tilskudsbrøk fra 2/3 til 1/2 for særligt tilrettelagt undervisning og instrumentalundervisning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling godkendes.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til nugældende regler kan tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag maksimalt udgøre 1/3 af lønudgiften, og tilskud til særligt tilrettelagt undervisning samt instrumentalundervisning kan maksimalt udgøre 2/3 af lønudgiften.

I forbindelse med besparelsen på 200.000 kr. i budget for 2012 er det tidligere drøftet, at udmøntningen kan ske ved ændring af tilskudsbrøk for 2/3 til 1/2 for særligt tilrettelagt undervisning og instrumentalundervisning.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at brøken ændres fra 2/3 til ½.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen betyder, at deltagerbetalingen vil stige for særligt tilrettelagt undervisning og instrumentalundervisning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

13

 

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Der vil blive indkaldt til temamøde medio marts 2012 vedrørende en overordnet politik for kultur-, fritids- og folkeoplysningsområdet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Ingen.