Referat
Socialudvalget
28-11-2011 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasevej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig budgetopfølgning oktober 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Socialudvalget
  åbent 4 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 40 - 43
  åbent 5 Orientering om fællesarealer og køkkenfaciliteter på eksisterende plejecentre
  åbent 6 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Midtpunktet 2011
  åbent 7 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg B1 2011
  åbent 8 Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottets afd. B 2, 2011
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Østergade 54 2011
  åbent 10 Tilsynsrapport - Røbo 2011
  åbent 11 Orientering om testamentering
  åbent 12 Handicapprisen 2011 - uddeling af
  åbent 13 Ældremobiliseringen anmoder om overførsel af § 18-midler mellem aktiviteterne 2011
  åbent 14 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen deltog i mødet fra kl. 14 - kl. 15.35 og deltog i behandlingen af punkterne 1 - 12.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig budgetopfølgning oktober 2011 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo oktober 2011 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Taget til efterretning. Udvalget anerkender den indsats der sker i brug af sygefraværspolitikken.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

 

Sygefraværet i Bornholms Plejehjem og –centre er steget over de sidste 5 måneder - fra 4% til 7%. Dette kan skyldes den relativt dårlige sundhedsprofil for Bornholm, som også afspejler sig i virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre, der beskæftiger ca. 600 medarbejdere.

 

Stigningen i sygefraværet relaterer sig primært til en stigning indenfor området langtidssygemeldinger. Mange år på arbejdsmarkedet, generel nedslidning, høj andel af +50 årige, og overvejende kvindelige medarbejdere har betydning for sygefraværet.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Fokusopfølgning oktober 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Socialudvalget

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Resumé

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Socialudvalgets områder. Fra 2010 er der overført et overskud på 24,0 mio. kr., hvormed der forventes et samlet overskud på 25,8 mio. kr. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhedssekretariatet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 12.607.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der overføres 1.700.000 kr. fra sekretariatspuljen for politikområde 6 (ikke-overførbar bevilling) til Psykiatri og Handicap (overførbar bevilling)

d)     at der i forbindelse med regnskabsafslutning overføres bevilling fra sekretariatspuljen for politikområde 5 til Sacs svarende til underskuddet i 2011, forventet 187.000 kr.

e)     at der i forbindelse med regnskabsafslutning overføres bevilling fra Borger og Sundhed (Visitation Ældre) til Psykiatri og Handicap svarende til underskuddet i 2011, forventet 4.220.000 kr.

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

a) Taget til efterretning.

b), c), d) og e) Indstillingerne anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts, (en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj) og pr. 31. juli. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

 

 

Politikområde 4 Sociale ydelser

Borgercentret forventer merudgifter på den ikke-overførbare bevilling på 6,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. juli. Merforbruget kan henføres til udgifter til førtidspension, og skyldes dels en mindre nedgang end forventet på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, dels fald i indtægt fra andre kommuner på førtidspension med 35 pct. refusion og endelig en merudgift på førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1.1.2003. Til sammenligning var der pr. 1. november 2011 i alt 1.348 personer med tilkendt førtidspension efter reglerne pr. 1.1.2003 mod 1.195 personer pr. 1. november 2010. Merudgifterne vedr. førtidspension indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

Området skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesområdet.

 

Politikområde 5 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. på den overførbare bevilling samt et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011 på den ikke-overførbare bevilling. I forventningen til mindreforbruget for 2011 er indregnet de af Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefalede ansøgninger om anvendelse af overført overskud fra 2010. På den overførbare bevilling forventes der således sammen med overførslerne fra 2010 et overskud på ældreområdet på 27,4 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 3,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling er der ingen ændringer i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) forventer et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling og forventer dermed et samlet overskud på 11,6 mio. kr., hvilket er stort set det samme som ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er det samme som ved sidste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på den overførbare bevilling skyldes primært et mindreforbrug på ydelser der visiteres til, herunder BUM og mellemkommunale betalinger på 4,8 mio. kr. og et mindreforbrug på andre ydelser, herunder udgifter til elever på 1,4 mio. kr. Dog verserer der stadig en sag med Greve Kommune, vedrørende uenighed om refusionstilsagn. Sagen er overdraget til Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Sjælland, men forventes først afgjort i 2012. Kravet er skønsmæssigt opgjort til ca. 3,5 mio. kr., men beløbet kan godt blive højere jo længere tid der går inden sagen afgøres. Tabes sagen vil det påvirke regnskabsresultatet for 2012, derfor bør det sikres at der i det overførte overskud fra 2011 til 2012 er dækning for kravet. Mindreforbruget på andre ydelser dækker bl.a. over et mindreforbrug på elever på 1,4 mio. kr. dette skal dog tages med forbehold, da der i skønnet indgår endnu ikke afregnede, men forventede AER refusioner for i alt ca. 3,6 mio. kr. Refusioner virksomheden har krav på, men som måske først når at komme med i regnskab 2012.

Merforbruget på den ikke-overførbare bevilling skyldes dels et leverandør skift tilbage i maj måned, og dels at leverandørskiftet har medført konvertering til nye bletyper. Nogle borgere har skiftet til en dyrere bletype, begrundet i at det vil give færre våde senge, mindre vådt tøj med reduceret personaletid til følge. Effekten vil alt andet lige vise sig i mindre ressourceforbrug til skift af bleer og vasketøj hos udfører virksomhederne.

 

DeViKa forventer balance mellem budget og regnskab i 2011 og forventer dermed et samlet overskud på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til det overførte overskud fra 2010, hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,6 mio. kr.

Virksomheden har været tilbageholdende med udgifter til vikarer, vedligeholdelse og investeringer og har opnået at overholde budgettet, selv om indtægterne fra plejehjem og -centre har været lavere end tidligere forventet. Det er mærkbart, at antallet af modtagere af madservice på plejehjem og -centre er lavere på grund af de kommende flytninger.

 

Døgnplejen Bornholm forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2011 og forventer dermed et samlet overskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med ca. 0,1 mio. kr. på grundbudgettet og ca. 1,1 mio. kr. på BUM budgettet. Dog skal forventningen til mindreforbruget tages med et forbehold da der stadig mangler udlodning af bl.a. sygdomspuljen og udkontering af udgifter vedrørende bl.a. arbejdsskader og telefoni samt at der kan komme merudgifter forbundet med udskiftning af biler i den resterende periode af året.

 

Bornholms Plejehjem og -Centre forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2011 og forventer dermed et samlet overskud på 2,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

I mindreforbruget for 2011 er medregnet er bevilliget forbrug af overførte midler fra 2010 i på ca. 1,0 mio. kr. til bl.a. indkøb af liftvægte, etablering af terrasse, udbedring af klimaskærm og antenneforhold samt indkøb af nye tv, udskiftning af elevatorer m.m.

Ibrugtagning af de nye boliger på Aabo og Nørremøllecentret er imidlertid blevet udskudt i forhold til den oprindelige tidsplan, hvilket har medført et mindreforbrug på drift på ca. 1,1 mio. kr.

Forventningerne til mindreforbruget må dog tages med en vis usikkerhed i størrelsesordenen +/- 0,5 til 1,0 mio. kr. grundet manglende udlodning af sygdomspulje, en uafsluttet bygningsforsikringssag, hvor erstatningens størrelse endnu ikke er helt fastlagt, en uafsluttet sag med boligselskabet omkring opkrævning for forbrug i tidligere år, mv.

 

Sekretariatsbevillingen for politikområde 05 ældre forventer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2011 og forventer dermed et samlet overskud op 7,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget relaterer sig til, ændringer i boligstrukturen på ældreområdet på ca. 3,8 mio., projekt velfærdsteknologi på ca. 0,7 mio. kr. og projekt hverdagsrehabilitering på ca. 0,45 mio. kr. hvor overskuddet i 2011 er planlagt overført til 2012.

 

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, hvilket nedbringer overskuddet fra 2010 på 8,2 mio. kr. til et forventet underskud på 4,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug i 2011 på 5 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011.

 

Rønne Botilbud forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,6 mio. kr. Resultatet er en forværring på knap 0,2 mio. kr. i forhold til ØKE’s bevilgede forbrug af overførsel fra 2010.

Merforbruget skyldes planlagt disponering til udbedring af lysforhold, jf. Arbejdsmiljømæssige krav, indkøb af IT-udstyr, planlagte kursusaktiviteter, supervision og anvendelse af trepartsmidlerne. Virksomheden har endvidere været/er ramt af flere langtidssygemeldinger, som medfører et merforbrug på vikarbudgettet. Udbetaling af ikke afholdt ferie for ferieåret 2010 (feriehindring) beløber sig til ca. 0,1 mio. kr.

Områdechefen er tæt på den økonomiske udvikling og disponering i Rønne Botilbud med henblik på at nedbringe de forventede merudgifter.

 

Klintebo forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,3 mio. kr.

 

Nexøhuset forventer merforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Sacs forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011, hvilket hovedsageligt skyldes underskud vedr. Kulturhusets køkkendel på 0,3 mio. kr. og dels manglende indkøb i forbindelse med forsikringserstatning vedr. vandskaden i 2010 på 0,3 mio. kr. Merforbruget i 2011 reducerer således et overskuddet fra 2010 på 0,5 mio. kr. til et underskud ved udgangen af 2011 på 0,2 mio. kr.

Da det ikke, trods ihærdig indsats, er lykkedes at skabe balance mellem udgifter og indtægter i Kulturhusets køkken, indstiller områdechefen, at det forventede underskud på knap 0,2 mio. kr., i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 dækkes af mindreforbruget på ældreområdets sekretariatspulje.

Underskuddet på Kulturhusets køkkendel har de sidste 3 år udgjort mellem 0,2 og 0,3 mio. kr. om året, hvilket fremtidigt kun kan afhjælpes ved reduktion af åbningstiden, tilførsel af ressourcer - alternativt lukning af køkkenfunktionen.

 

Røbo forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr., finansieret af overført overskud fra 2010, og anbefalet af Socialudvalget.  Merforbruget skyldes fortrinsvis indkøb af ny bus samt tagrenovering.

 

Borger og Sundhed (Hjælpemidler og genoptræning) forventer at overholde budgettet på den overførbare bevilling. På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. til hjælpemidler, hvilket er en forbedring i forhold til opfølgningen pr. 31. juli 2011 på 0,8 mio. kr. Merudgifterne vedr. hjælpemidler indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

Kommunikationscentret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket nedbringer overskuddet til 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes etableringsudgifter ved udvidelse af STU’en.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. høreapparater. Dette er en forværring i forhold til 31. juli 2011 på 0,7 mio. kr.  Det er vigtigt at påpege, at området er generelt stigende i hele landet og at stigningen i antallet af høreapparater beror på en lægelig vurdering. Det er således umiddelbart ude af kommunalt regi rent styringsmæssigt.

Det er imidlertid Kommunikationscenterets forventning, at den nye samarbejdsaftale (indgået i maj/juni med speciallægerne) vil forbedre muligheden for økonomisk og administrativ styring af hele området. Merudgifterne vedr. høreapparater indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

Psykiatri og handicap forventer et merforbrug på den overførbare bevilling på 8,7 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet fra 2010 på 2,7 mio. kr. til et underskud på 5,9 mio. kr. På den ikke overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

På den overførbare bevilling er der siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 sket en forbedring på 2 mio. kr. Det skal herudover bemærkes at merforbruget udløser ekstra refusion på 1,7 mio. kr. på sekretariatspuljen.

Områdechefen er tæt på den økonomiske udvikling og disponering i Psykiatri og handicap med henblik på at nedbringe de forventede merudgifter.

 

Sekretariatet for politikområde 6 forventer en merindtægter vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli på 1 mio. kr. Det indstilles, at merindtægten på 1,7 mio. kr. overføres til Psykiatri og Handicaps ramme på den overførbare bevilling.

 

 

 

 

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning,

 

Prognosen for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er baseret på hospitalernes indberettede aktiviteter for de første 9 måneder af 2011. Prognosen er behæftet med usikkerhed, men peger dog i retning af et fald på det somatiske sygehusområde, der mere end opvejer en forventet stigning indenfor praksissektoren.

 

Der er foretaget en benchmarking af kommunernes (med)finansiering af sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden i 2010. Benchmarkingen viser, at udgiften pr. indbygger i Bornholms Regionskommune samlet set ligger under gennemsnittet for kommunerne som helhed i Regions Hovedstaden. Kun på genoptræningsområdet og på ambulant psykiatrisk behandling ligger Bornholms Regionskommune over gennemsnittet.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og Behandling

Samlet set for forebyggelse og behandling forventes balance mellem budget og regnskab i 2011 og forventer dermed et samlet overskud på 2,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 på 1,9 mio. kr. til et forventet overskud på 1,6 mio. kr., hvilket er det samme som ved sidste opfølgning.

På trods af øgede og uforudsete udgifter til genanskaffelser og reparation af udstyr samt vedligeholdelse på ca. 0,3 mio. kr. forventes indeværende års budget overholdt bl.a. på grund af en ubesat tandlægestilling der dog forventes besat pr. 1. januar 2012. Merforbruget skyldes dermed alene et forventet forbrug på 0,3 mio. kr. til anlægsudgifter i Nexø som følge af spareforslaget vedrørende lukningen af klinikken i Aakirkeby.

 

Borger og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., og forventer dermed et overskud i 2011 på 1,1 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører overført overskud fra 2010 på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på projektet Forløbsprogrammer for KOL og diabetes på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på forløbsprogrammer er planlagt overført til 2012, hvor udgiften skal afholdes.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Socialudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 4,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der overført et overskud på 24,0 mio. kr., hvormed der forventes et samlet overskud på 25,8 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

 

 

Virksomhed

Overførsel

fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Borgercenteret - Soc

0

0

-6.500

0

-6.500

Sociale ydelser

0

0

-6.500

0

-6.500

Borger og Sundhed (VÆ)

5.264

6.301

-616

11.565

-616

DeViKa

892

0

0

892

0

Døgnplejen Bornholm

3.420

1.141

0

4.561

0

Bornholms Plejehjem og-Centre

2.283

189

0

2.472

0

Sekr. for politikområde 05

1.291

6.609

0

7.900

0

Ældre

13.149

14.241

-616

27.390

-616

Rønne Botilbud

1.751

-1.120

0

631

0

Klintebo

1.153

-853

0

300

0

Nexøhuset

405

-250

0

155

0

Sacs

458

-645

0

-187

0

Røbo

744

-439

0

305

0

Borger og Sundhed (HG)

275

1

-3.421

276

-3.421

Kommunikationscentre

755

-505

-3.420

250

-3.420

Psykiatri og Handicap

2.736

-8.656

150

-5.920

150

Facility Management pol.omr. 06

-105

0

0

-105

0

Sekr. for politikområde 06

0

0

1.700

0

1.700

Psykiatri og handicap

8.173

-12.468

-4.991

-4.295

-4.991

Social- og Sundhedssek

0

0

1.200

0

1.200

Sundhed

0

0

1.200

0

1.200

Bornholms Kommunale Tandpleje

1.850

-250

0

1.600

0

Borger og Sundhed (FOS)

846

275

0

1.121

0

Forebyggelse og behandling

2.697

24

0

2.721

0

Socialudvalget

24.018

1.798

-10.907

25.816

-10.907

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 40 - 43

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 43 i 2011 var i alt 1.552 brugere, som modtog i alt 7.035 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,53 time. I uge 40 i 2011 var i alt 1.564 brugere, som modtog i alt 6.930 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,43 time. Brugerantallet er faldet med 12 og timerne pr. uge er steget med 105 timer.

Til sammenligning var der i uge 43 i 2010 i alt 1.609 brugere med i alt 6.878 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,27 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.593 brugere med 7.083 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

43

1.552

7.035

4,53

2011

40

1.564

6.930

4,43

 

Ændring fra uge 40 til 43

 

   -12

 

105

 

2011

2010

Gennemsnit

1.593

1.623

7.083

7.055

4,45

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 43 i 2011: 0 ledige plejehjemspladser, 3 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om fællesarealer og køkkenfaciliteter på eksisterende plejecentre   

27.42.20A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Med fokus på fællesarealer og køkkenfaciliteter er der foretaget en kortlægning af de fysiske rammer på plejehjem og plejecentre under virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre. Kortlægningen tager udgangspunkt i de eksisterende fysiske forhold for fællesarealer og køkkenfaciliteter, og ser på muligheder for at etablere fællesarealer med tilknyttede køkkenfaciliteter tæt på beboernes plejeboliger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning   

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer på alle centre. Således skal der arbejdes videre med både interne forsøg, og der skal tages kontakt til boligselskaberne med henblik på at skabe de ønskede muligheder. 

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget har udtrykt ønske om, at etablere leve- og bomiljøer på alle plejehjem og plejecentre. Et leve-bomiljø er et sted, hvor personer med behov for pleje og omsorg kan bo og leve et liv som giver mening for den enkelte. Et liv hvor omsorgen, udover pleje af kroppen, også har fokus på det sociale og det aktive i et menneskes liv. Et sted, hvor beboerne kan leve det hverdagsliv, de ønsker og magter, og med udgangspunkt i den tidligere tilværelse.

 

For at afgrænse opgaven er der i kortlægningen lagt vægt på 1) at beskrive de eksisterende forhold for fællesarealer og køkkenfaciliteter og 2) se på muligheder for at etablere fællesarealer og køkkenfaciliteter i de eksisterende fysiske rammer.

 

Plejecenter Aabo:

I forbindelse med etablering af 10 nye boliger pr. 15. november 2011 med gode fællesarealer/opholdstue og et centralt brugerkøkken i enheden har Plejecenter Aabo sammen med Det kommunale Boligselskab ved enkle anskaffelser forbedret køkkenfaciliteterne på de eksisterende 4 boenheder.

 

Konklusion:

Plejecenter Aabo har de fysiske rammer med fællesarealer og køkkenfaciliteter i de enkelte enheder, således at man er i stand til delvis tilberedning af maden.

 

Plejecenter Slottet:

Plejecenter Slottets centrale køkken leverer mad til afdelingerne, hvor der er mulighed for delvis tilberedning i den enkelte afdelings køkkenfaciliteter.

 

Konklusion:

Der foretages ikke ændringer, da beboerne (på afdelingerne B2 og B3) forventes at flytte til Snorrebakken etape 2 primo 2014.

 

Nylars Plejecenter:

Nylars Plejecenter modtager helfabrikata eller delvis færdigtilberedt mad fra DeViKa. Måltiderne tilberedes/varmes i de små køkkener tilknyttet hver etage på centeret. Beboerne deltager aktivt eller oplevelsesmæssigt i forberedelserne.

 

Konklusion:

Nylars Plejecenter har de fysiske rammer med fællesarealer og køkkenfaciliteter i de enkelte enheder, således at man er i stand til delvis tilberedning af maden.

 

Ældrekollektivet i Aarsdale:

Ældrekollektivet i Aarsdale indkøber de daglige råvarer til morgenmad og frokost lokalt. Råvarerne tilberedes og serveres i enhederne. Den varme middagsmad leveres af DeViKa, og maden varmes/tilberedes i enhederne.

 

Konklusion:

Ældrekollektivet i Aarsdale har de fysiske rammer med fællesarealer og køkkenfaciliteter i de enkelte enheder, således at man er i stand til delvis tilberedning af maden.

 

Plejecenter Klippebo:

Plejecenter Klippebo står overfor en om/- og tilbygning for at skabe fælles opholdsrum med tilknyttede køkkener i såvel stueetage som på 1. sal.

 

Konklusion:

Plejecenter Klippebos om/- og tilbygning vil tilgodese muligheden for delvis tilberedning af maden i de enkelte enheder.

 

Plejehjemmet Toftegården:

Plejehjemmet Toftegården er opført for ca. 35 år og er i dag ikke tidssvarende.

 

Konklusion:

Afvente endelig politisk stillingtagen til eventuel ombygning.  

 

Plejecenter Lunden:

Paradisvej 15 (lille fysisk selvstændig boenhed til 15 beboere):

Modtager i dag al madleverence fra DeViKa jf. servicepakkekonceptet (morgenmad, varm middagsmad, kage til eftermiddagskaffe og kold aftensmad/snitter). Fællesarealer forefindes, som giver mulighed for fællesspisning, men for kunne imødekomme muligheden for delvis tilberedning af maden skal køkkenet ombygges.

 

Øvrige 69 beboere på Plejecenter Lunden har et botilbud uden tilhørende fællesarealer og køkkenfaciliteter. Heraf er de 25 boliger indvendige og de 44 boliger udvendige. Beboerne i de 69 boliger giver udtryk for, at de ønsker fællesarealer tilknyttet, som giver dem mulighed for socialt samvær. Der er en udfordring i, at skabe trygge fællesskabsrammer for beboerne i de 44 udvendige boliger. 

 

Konklusion:

Paradisvej 11:

Vil med ændringer i køkkenet kunne leve op til, at man er i stand til delvis tilberedning af maden.

 

Øvrig del af Plejecenter Lunden:

Indvendige boliger (9 og 16 boliger), og udvendige boliger (44 boliger) har behov for fællesarealer med tilknyttede køkkenfaciliteter. Dette kræver, at Boligselskabet DVB vil ændre i eksisterende indretning og/eller være villige til en tilbygning.

 

Nørremøllecentret:

Nørremøllecentret består i dag af tre afdelinger, hvoraf afdeling Vest har køkkenfaciliteter og fællesrum tilknyttet, som vil kunne leve op til, at man er i stand til delvis tilberedning af maden. I to af afdelingerne er der ikke mulighed for at tilberede maden og beboerne har ikke mulighed for at indtage deres måltider i samlet gruppe.

Nørremøllecentret udbygges pt. med henholdsvis 9 og 8 boliger, som tages i brug januar 2012, her er der etableret fællesarealer og køkkenfaciliteter, således at man er i stand til delvis tilberedning af maden.

 

Konklusion:

For at Nørremøllecentret kan tilbyde ensartede tilbud uanset hvilken afdeling, man som beboer visiteres til, er der behov for renovering med etablering af fællesarealer og tilknyttede køkkenfaciliteter i 2 af afdelingerne. Boligselskabet har tilkendegivet, at de er positive overfor at deltage i en renovering.

 

Samlet konklusion:

Ved mindre ændringer er det muligt, at etablere fællesarealer og køkkenfaciliteter i 2 enheder på Nørremøllecentret. Boligselskabet er villige til ændringer.

 

Ved mindre ændringer på Paradisvej 11 (Plejecenter Lunden) er det muligt at etablere de nødvendige køkkenfaciliteter. Kræver dialog med Boligselskabet DVB.

 

Ved ændringer på Plejecenter Lunden (de resterende 69 boliger) kan der skabes fællesarealer og køkkenfaciliteter for de 25 indvendige boliger. Der er en større udfordring i at skabe fællesarealer og køkkenfaciliteter for de 44 udvendige boliger. Kræver dialog med Boligselskabet BO42 og Boligselskabet DVB. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Kortlægning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Midtpunktet 2011

27.12.16K09-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 11. oktober 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Det er Tilsynets indtryk, at Midtpunktet fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at Midtpunktet er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at Brugerråd, brugere og medarbejdere inddrages i stor udstrækning i forhold til beslutninger og det er Tilsynets opfattelse, at der arbejdes målrettet på den fortsatte udvikling af tilbuddet.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at Midtpunktet sikrer, at opbevaring af personfølsomme oplysninger journaliseres/ opbevares efter BRKs retningslinjer om opbevaring af klassificerede informationer.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Behovet for at behandle sagsforløbene elektronisk på handicapområdet både for myndighed og udfører er stigende. Derfor arbejdes der på i samarbejde med både myndighed og udførerniveau, at anskaffe et omsorgssystem der sikrer at gældende retningslinjer overholdes.

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg B1 2011

27.12.16K09-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på B1 den 18. oktober 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i Botilbuddet B1. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme ved tilsynet, er godt tilfredse med at bo på B1.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Behovet for at behandle sagsforløbene elektronisk på handicapområdet både for myndighed og udfører er stigende. Derfor arbejdes der på i samarbejde med både myndighed og udførerniveau, at anskaffe et omsorgssystem der sikrer at gældende retningslinjer overholdes.

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Tilsynsrapport B1 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottets afd. B 2, 2011

27.12.16K09-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 2. maj og 12. oktober 2011 aflagt uanmeldt/anmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Slottets afd. B 2:

Det er Tilsynets overordnede indtryk, på baggrund af samtaler med beboerne på Slottets afd. B 2, at man er tryg og tilfreds med forholdene i afdelingen. Beboerne er inddraget i udformningen af en husorden, hvori der også indgår rygepolitik, som der et stort behov for at have fokus på. Dette af hensyn til at ingen, hverken beboere og medarbejdere, bør udsættes for passiv rygning.

Det tilstræbes at efterkomme beboernes individuelle ønsker som f.eks. at komme ud og rejse m.m.

 

Det er Tilsynets indtryk, at B 2 har en kompetent medarbejdergruppe og at hverdagen rummer mange faglige og praktiske udfordringer i en beboergruppe, hvor aldersspændet er fra 50 – til 85 år.

 

Både beboere og medarbejdere glæder sig til at flytte til den planlagte nye lokalitet.

 

Der er fulgt op på det kommunale tilsyns- og embedslægetilsynets anbefalinger fra 2010, og der er ikke givet anbefalinger i år.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B2 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Østergade 54 2011

27.12.16K09-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Kollegiet Østergade 54 den 1. november 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i Rønne Botilbud – Østergade 54. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det er Tilsynets opfattelse, at de beboere, der træffes hjemme ved tilsynet, er godt tilfredse med at bo i Østergade 54.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Tilsynsrapport Østergade 54 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tilsynsrapport - Røbo 2011

27.12.16K09-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo d. 5. og 19. oktober 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

 

Tilsynet er udført i Botilbudet Røbo d. 5. og 19. oktober 2011. Røbo ligger i meget smukke omgivelser. Bygningerne er godt vedligeholdt, og udenomsarealerne virker meget indbydende. Lejlighederne er individuelt indrettede, og det er tydeligt, at beboerne hver i sær sætter sit eget præg på boligen. De beboere, som vi træffer på vores rundtur på stedet, og som vi taler med i forbindelse med tilsynet, udtrykker tilfredshed med tilbuddet.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

·         beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen

·         hjælpen er tilrettelagt, og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at Røbo igangsætter et arbejde omkring beboermøder i gruppe 3 og 1 i lighed med gruppe 2. Handleplan herfor tilsendes Tilsynet senest d. 1. december 2011.

·         Tilsynet anbefaler Røbo at udarbejde en kostpolitik.

·         Tilsynet fik forelagt 3 handlerplaner. 2 af handleplanerne er ikke fulgt op af en faglig plan for udmøntning af de indgåede aftaler fra handleplanen. Den 3. var mangelfuld udfyldt. Tilsynet indskærper, at aftalerne i handleplanen skal følges op i en faglig plan fra tilbuddet.  Dette skal ske umiddelbart efter gennemført handleplansmøde. Tilsynet skal have en tilbagemelding, når de faglige planer er udført.

·         Tilsynet anbefaler Røbo at udfærdige en handleplan for det videre arbejdet med at etablere et fælles beboerforum. Handleplanen sendes til Tilsynet senest 1. februar 2011.

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne ikke er i tvivl om, hvor Røbos procedure for indberetning af evt. magtanvendelser findes.

·         Tilsynet anbefaler, at der indføres egenkontrol i forhold til, om der er doseret korrekt medicin. Der skal ligeledes gennemføres egenkontrol vedr. medicin af stedets leder.

·         Ved PN medicin skal der anføres, hvilken dosis der skal gives, og hvad max. dosis er.

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

 

 

Det er Tilsynets opfattelse, at Røbo´s forhold er som beskrevet i Tilbudsportalen.

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Rapport Røbo (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering om testamentering

27.42.00Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

I foråret 2011 efterlod en borger et testamente til fordel for Bornholms Regionskommune. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         orientering om rammer for anvendelse af arv

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

Af testamentet fremgår det, at alt hvad der efterlades efter pågældendes død ”skal tilfalde Bornholms Regionskommune til anvendelse for Alzheimers ramte og demente, som har bopæl på det af kommunen på Snorrebakken nyopførte plejecenter for at bringe dem glæde i dagligdagen.” 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Handicapprisen 2011 - uddeling af

00.05.07G01-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

22

 

Socialudvalget

28-11-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a. som har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at prisoverrækkelsen i 2011 fastsættes til torsdag den 15. december, kl. 15.30

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Prisoverrækkelsen uddeles torsdag den 15. december kl. 13.00.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der udvælges modtager(e) af Handicapprisen

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Modtager af prisen udvalgt.

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede i sit møde den 15. august, at uddele prisen lørdag den 3. december 2011 i forbindelse med FN´s internationale handicapdag. Da Socialudvalget efterfølgende har planlagt ordinært møde den 15. december foreslås uddeling af handicapprisen flyttet.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til prisen er sket henholdsvis den 26. oktober og 2. november med deadline for indkomne forslag den 9. november 2011 kl. 12.00. Socialudvalget vil i sit møde den 28. november 2011 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse. Annoncering om selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 7. december.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 28. november 2011

Indstilling af kandidater til handicapprisen vil foreligge til mødet.

 

Der vil blive annonceret om selve prisoverrækkelsen i Rytterknægten den 7. december. Prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 15. december kl. 13.00 i Kulturhuset, Østergade 54 i Rønne.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ældremobiliseringen anmoder om overførsel af § 18-midler mellem aktiviteterne 2011

27.15.12P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I budgetåret 2011 anmoder Ældremobiliseringen om overflytning af 9.500 kr. fra Stolemotion/Motionsvenner til andre aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at anmodningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Anmodningen imødekommet for Datastuen i Hasle, Datastuen i Nexø og Telefonstjernen i Nexø i alt kr. 4.500.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013 skal ændringer i forhold til det fremsendte budget forelægges Socialudvalget.

 

I budgetåret 2011 har Stolemotion/Motionsvenner mulighed for at afgive et beløb på 30.000 kr. Af dette beløb ønsker Ældremobiliseringen at overflytte 9.500 kr. til udgifter i tre datastuer samt én telefonstjerne.

Økonomiske konsekvenser

Overflytning af i alt 9.500 kr. til:

·         Datastuen i Hasle: Møder, administration og transport      1.500 kr.

·         Allinge Datastue: Husleje og internet                             5.000 kr.

·         Nexø Datastue: Flytning til Nørremøllecenteret                1.500 kr.

·         Nexø Telefonstjerne: Nedskæring i bevilling                     1.500 kr.

 

Midler som kan tilbagebetales til Bornholms Regionskommune er således i alt 21.100 kr.:

·         Stolemotion/Motionsvenner                                         20.500 kr.

·         Bisiddertjenesten                                                            600 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 839.869 kr.

Der er et restbeløb på 67.755 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

15

 

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Mødet den 26. marts flyttes til den 22. marts kl. 15.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Punkterne: 6, 7, 8, 9 og 10.