Referat
Børne- og Skoleudvalget
29-11-2011 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Forslag til model for etablering af spireforløb og forslag til proces for visitation til specialtilbud
  åbent 4 Kvalitetsrapport 2010/11 for kommunens skolevæsen
  åbent 5 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013
  åbent 6 Opgørelse af elevfravær for 5. - 9. klasse i perioden 1.8. - 31.10 2011
  åbent 7 Forslag vedr. afdelingsråd fra 1. august 2012
  åbent 8 Forslag vedr. ledelsesstruktur fra 1. august 2012
  åbent 9 Tidsplan for debat om og præsentation af skolepolitikken
  åbent 10 Orientering om kriminalpræventiv handleplan 2011-2014
  åbent 11 Genbehandling af beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling i Bornholms FamilieCenter
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsorden udsendt 24. november 2011 blev godkendt.

Erik Lund Hansen har ønsket pkt. 11 på dagsordenen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Samlet set forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. i 2011 på Børne- og Skoleudvalgets områder. Fra 2010 er der overført et overskud på 15,7 mio. kr., hvormed der forventes et samlet underskud på 3,7 mio. kr. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 402.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 3.694.000 kr. på den overførebare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts, (en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj) og pr. 31. juli. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Politikområde 1 Dagpasning

Mælkebøtten forventer at holde budgettet for 2011, således at det overførte underskud fra 2010 på 0,5 mio. kr. forbliver uændret. Dette er samme melding som ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Den aftalte spareplan med Mælkebøtten er iværksat og det forventes at underskuddet er væk ved udgangen af 2013.

 

Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling forventer et merforbrug på den overførbare del af budgettet på 1,2 mio. kr. Da Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling havde 0,1 mio. kr. med sig fra 2010 forventes der et underskud ved årets udgang på 1,1 mio. kr. Dette er en forværring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Dagplejen har oplevet et markant fald i antallet af børn i de seneste år, og alene i 2011 er antallet af børn i dagplejen faldet med 46 i perioden fra januar til september. Dertil forventes der et yderligere fald på 17 børn fra september til december. Det faldende børnetal betyder at dagplejen skal afskedige mange dagplejere og udgiften til dækning af afskedigelserne forventes at løbe op i mindst 0,6 mio. kr. Dertil er dækningsgraden faldet i de seneste måneder. Flere langtidssyge betyder øget pres på gæsteplejen. Arbejdet med gennemgangen af dagplejemodellen er endnu ikke afsluttet, da de relativ få data der forligger p.t. ikke er nok til at få ændret modellen på kvalificeret vis. Der er ved budgetforliget 2012-15 blevet afsat 0,8 mio. kr. i 2012 til fratrædelsesudgifter mm. som følge af faldende børnetal (primært hos dagplejen) i forbindelse med demografitilpasningen af antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012. Midlerne er ved budgetlægningen placeret på sekretariatsbevillingen. 

På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et underskud på 0,8 mio. kr. Dette er en forværring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Det er især udgiften til økonomiske fripladser der er steget siden sidste opfølgning.

 

Dagtilbud Nord forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Forbedringen skyldes primært at et tilgodehavende for projekter er 0,3 mio. kr. større end tidligere antaget. Nord har tidligere meldt ind at et opkvalificeringsprojekt til 0,3 mio. kr. er udsat til 2012 for at holde økonomien i ro i 2011. Dagtilbuddet havde et overført overskud på 1,2 mio. kr. fra 2010 som forventes at udgøre små 1,4 mio. kr. ved årets udgang.

 

Dagtilbud Midt forventer et merforbrug på godt 0,1 mio. i 2011, hvilket er en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Det er primært øgede udgifter til fratrædelser der afstedkommer merforbruget. Da dagtilbuddet havde et mindre overskud med sig fra 2010 forventes der et underskud på 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

 

Dagtilbud Øst forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2011. Da dagtilbuddet har et overskud med fra 2010 på 1,4 mio. kr. forventes der et overskud på 0,5 mio. kr. ved årets udgang. Der er tale om en forværring på 0,1 mio. kr. siden sidste opfølgning, som primært skyldes øgede udgifter til fratrædelser. Det forventede merforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes primært at antallet af børn passet i dagtilbuddet er faldet markant i 2011. På den baggrund forventes der udgifter på 0,5 mio. kr. til fratrædelser og dertil har der været et tab på mellem 0,1 og 0,2 mio. kr. på at have fuld åbningstid i Jordbærhuset i de sidste måneder frem til lukningen. Derudover endte dagplejen i Svaneke – som lukkede ned pr. 31. juli 2001 – med et underskud på knap 0,2 mio. kr.

 

Dagtilbud Vest forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til buddet ved sidste opfølgning. Det overførte underskud fra 2010 på 0,6 mio. kr. forventes derfor reduceret til 0,3 mio. kr. ved årets udgang.

 

Sekretariatsbevillingen forventer et mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Forbedringen siden sidste opfølgning skyldes en mindreudgift til børnepasning på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på udviklingspuljen på 0,2 mio. kr. Færre udgifter til pasning er den væsentligste forklaring på mindreforbruget i år, idet der er brugt godt 1,1 mio. kr. mindre til børnepasning i 2011 end budgetteret. Med en overførsel fra 2010 på knap 1,8 mio. kr. forventes der et overskud på sekretariatsbevillingen på 3,2 mio. kr. ved årets udgang.

Det samlede overskud ønskes som buffer, da der forventes et underskud hos dagplejen på 1,1 mio. kr. Dertil er det uvist om posten til aflønning af pædagogstudeende og PAU-elever holder i år, da der er usikkerhed vedrørende periodiseringer af refusionerne. I buddet på årets resultat er der indregnet udgifter på 0,3 mio. kr. til uddannelses-og opkvalificeringsprojektet i inklusion for dagtilbud. Projektet beløber sig til 1,1 mio. kr., hvor de 0,8 mio. kr. først anvendes i 2012 – en udgift som bufferen også skal dække.

 

 

Politikområde 2 Undervisning

Ungdomsskolen forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2011 og et underskud på 0,5 mio. kr. idet overført overskud på 0,6 mio. kr. fra 2010 forventes anvendt. Der er tale om en forværring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Merforbruget skyldes flytteomkostninger og indretning af nye lokaler i den tidligere Klemensker Skole.

Kildebakken forventer balance i 2011. Der er modtaget 115.000 kr. i fondsmidler i 2011, hvorfor budgetopfølgningen er forbedret med 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011.

Heldagsskolen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011 og et underskud på 0,3 mio. kr. idet det overførte overskud fra 2010 på 0,2 mio. kr. forventes anvendt. Der er tale om en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Merforbruget skyldes renovering og flytteprocessen til Østermarie Skole, hvor der er fundet flere uforudsete fejl og mangler, bl.a. fejl på kloaksystem og vandskade efter skybrud.

UngeCenter Bornholm forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, som kan finansieres af overført overskud på 2,6 mio. kr. Der er tale om en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Merforbruget i 2011 kan henføres til taxametertildelingen og forskydning mellem budgetår, idet flere elever påbegynder undervisning i august 2011 i forhold til sidste skoleårs start og dermed i budget 2011. På afdelingsniveau forventes der på 10. KCB incl. specialafdeling et merforbrug på 0,9 mio. kr., på UU et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., STU et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og at AVU er i balance.

På Ungecenterets ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af, at en del af EGU eleverne, som er påbegyndt uddannelsen i 2011, er i praktik, hvorved udgiften til skoleydelsen er udskudt til 2012.

Skole Nord forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., idet underskuddet fra 2010 indhentes ved stram styring. Der tages dog forbehold for merudgifter i forbindelse med nedlukning af afdeling Klemensker. Budgetopfølgningen er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2011.

Hans Rømers Skolen forventer balance i 2011 når der ses bort fra investering i fjernvarme på afdeling Aaker og Vestermarie. Inkl. energiinvestering forventes et underskud på 0,4 mio. kr. inkl. overført overskud på 0,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011. Det skal bemærkes, at det reelle overskud fra 2010 kun er på 58.000 kr., da der i 2010 er fejlkontereret 170.000 kr. Beløbet er modregnet i 2011.

 

Paradisbakkeskolen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvormed underskuddet fra 2010 på 0,5 mio. kr. forventes øget til 0,6 mio. kr. Der er tale om en forværring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Det forventede merforbrug skyldes udgifter i forbindelse med nedlæggelse af Bodilsker afdeling samt fusion af afdelingens elever og lærer med distriktsskolens øvrige afdelinger. Derudover nævnes forøgelse af inklusionsarbejdet siden sidste budgetopfølgning.

Rønneskolen forventet et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011, som finansieres af overført overskud fra 2010 på 1,5 mio. kr. Der er tale om en forværring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Merforbruget skyldes bl.a. udgifter i forbindelse med inklusion af børn med særlige behov og merudgift til varme.

På sekretariatsbevilling på politikområde 02 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. og et akkumuleret overskud på 7,7 mio. kr. i 2011.  Fra 2010 er der overført et overskud på 8,2 mio. kr. hvoraf der er reserveret 1,8 mio. kr. til finansiering af udskudt uddannelsesaktiviteter, og 0,3 mio. kr. til bufferpulje. Indeholdt i forbruget i 2011 kan nævnes et merforbrug på SFO-området på 1,4 mio. kr. som følge af flere indmeldte SFO og SFO-klub børn end budgetteret, samt mervisitering på 1,3 mio. kr. til Kildebakken i skoleåret 2010/11. Endvidere forventes de afsatte midler til inklusionsprojektet i 2010-2011 anvendt i 2011.

I forhold til sidste budgetopfølgning er der tale om en forværring på 0,6 mio. kr. som primært kan henføres til faktisk merindskrivning i SFO og SFO Klub i 2011.

 

 

Politikområde 3 Børn og Familier

Bornholms FamilieCenter forventer et merforbrug på 17,2 mio. kr. Merforbruget ses hovedsageligt på anbringelsesområdet (plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner).

Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt, at nå de af BDO opstillede forudsætninger for 2011. Dette i forhold til udgangspunktet for 2011, men ikke mindst i forhold til BDO’s forudsætninger om 10 måneders effekt af paradigmeskiftet for 2011. Implementeringen af paradigmeskiftet og de afledte effekter heraf har i praksis vist sig at have en betragtelig længere tidshorisont. Det har således vist sig, at der er store vanskeligheder i at ændre i eksisterende foranstaltninger.

I forhold til sidste budgetopfølgning er resultatet forbedret med 2,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at BDO har rettet en fejl i den tekniske opsætning af styresystemet AØL. Derudover er der, siden juli, sket forholdsvis store omregistreringer som følge af den løbende validering af data i AØL.

Der er fortsat fokus på styringen af Bornholms FamilieCenter. Børne- og Skoleudvalget får således forelagt en administrativ budgetopfølgning samt en status på implementeringen af BDO’s anbefalinger på deres månedlige møder.

Bornholms PPR og Sundhedspleje forventer et overskud på 290.000 kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste budgetopfølgning på 290.000 kr. Overskuddet fremkommer hovedsageligt på grund af en takstregulering vedr. Børneklinikken, samt at en udgift på 100.000 kr. til indførelse af nyt edb-system i sundhedsplejen først bliver effektueret i 2012.

Sekretariatsbevilling på politikområde 3 forventer et mindreforbrug på 985.000 kr. Mindreforbruget er 668.000 kr. større end ved sidste budgetopfølgning. Det skyldes, at det tidligere var forventet, at alle budgetterede midler vedr. diverse puljer blev brugt i 2011. De resterende midler vedr. LP-modellen samt puljen til implementering af den nye struktur på børne- og ungeområdet vil nu først blive brugt i 2012.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. i 2011 på Børne- og Skoleudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der overført et overskud på 15,7 mio. kr., hvormed der forventes et samlet underskud på 3,7 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

 

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Mælkebøtten

-473

0

0

-473

0

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

75

-1.196

-832

-1.121

-832

Dagtilbud Nord

1.155

231

0

1.386

0

Dagtilbud Midt

16

-149

0

-133

0

Dagtilbud Øst

1.379

-879

0

500

0

Dagtilbud Vest

-555

255

0

-300

0

Sekr. for politikområde 01

1.758

1.471

0

3.229

0

Dagpasning

3.355

-267

-832

3.088

-832

Bornholms Ungdomsskole

607

-1.057

0

-450

0

Kildebakken

2

-2

0

0

0

Bornholms Heldagsskole

241

-541

0

-300

0

UngeCenter Bornholm

2.636

-246

430

2.390

430

Distriktsskole Nord

-878

878

0

0

0

Hans Rømer Skolen

228

-669

0

-441

0

Paradisbakkeskolen

-539

-111

0

-650

0

Rønneskolen

1.527

-727

0

800

0

Sekr. for politikområde 02

8.234

-504

0

7.730

0

Undervisning

12.059

-2.980

430

9.079

430

Løvstikken

0

85

0

85

0

Børnecenter Bornholm

0

0

0

0

0

Bornholms PPR og Sundhedspleje

0

290

0

290

0

Bornholms FamilieCenter

0

-17.221

0

-17.221

0

Sekr. for politikområde 03

317

668

0

985

0

Børn og familier

317

-16.178

0

-15.861

0

Børne- og Skoleudvalget

15.731

-19.425

-402

-3.694

-402

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

3   Forslag til model for etablering af spireforløb og forslag til proces for visitation til specialtilbud

 

17.03.10A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I Kommunalbestyrelsens strategiske mål for 2011 vedrørende udvikling af en inkluderende og rummelig pædagogik i de kommunale dagtilbud, er det besluttet at der inden udgangen af 2011 oprettes spirepladser for børn med særlige vanskeligheder i de fire dagtilbudsdistrikter.

 

Børne- og Skoleudvalgets blev på deres møde den 16. august 2011 orienteret om:

·         Status på etablering af spirepladser i dagtilbudsdistrikterne

·         Kommissorium for nedsat tværfaglig arbejdsgruppe

 

Det blev besluttet, at Børne- og Skoleudvalget skulle have en yderligere orientering om forløbet omkring spirepladser, samt en forelæggelse af resultatet fra den tværfaglige arbejdsgruppe på deres møde i november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

 

a)     De etablerede spireforløb i Dagtilbud Vest fortsætter uændret.

b)     Det af arbejdsgruppen: ”Vedr. visitation til Mælkebøtten og spirepladser”, udarbejdede forslag til: ”Proces for visitation til specialtilbud” godkendes.

c)     Dagtilbud: Nord, Midt og Øst opretter fleksible spireforløb på baggrund af den foreslåede model 2.

d)     Forslag om nedsættelse af: ”Følgegruppe for inklusionsproces” godkendes.

e)     Der redegøres for følgegruppens arbejde på Børne- og Skoleudvalgtes møde 4. juni 2012.

 

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Orientering om status på spirepladser:

 

Dagtilbud Vest:

I Dagtilbud Vest har der siden 2005 været etableret spirepladser. Ordningen betegnes som en succes, der er ikke planer i distriktet om ændring af ordningen.

 

Dagtilbud Nord, Midt og Øst:

Sammenlignet med Dagtilbud Vest, står de tre øvrige distrikter med en geografisk udfordring i forhold til, at leve op til beslutningen om etablering af spireforløb i alle distrikter. De tre distriktsledere har i fællesskab udarbejdet et forslag til model, for hvordan de mener opgaven løses mest hensigtsmæssigt.

 

De fremkommer med to modeller, hvoraf de peger på den ene model, som den mest hensigtsmæssige.

 

Beskrivelse af de to modeller:

Model 1:

Etablering af spirepladser i en til to afdelinger:

 

  • Der er her risiko for at ekskludere børn fra deres nærmiljø, da de skal flyttes til en anden afdeling.
  • Børnene skal med stor sandsynlighed flyttes tilbage til ”eget område” i forbindelse med skolestart.
  • Visitationsreglerne tilskriver forældrene frit valg med mindre begrænsninger i denne frihed – et spirebarn kan således ikke visiteres til anden afdeling, end forældrene ønsker. Så en flytning til anden afdeling, som har disse pladser, skal ske frivilligt. Der opstår et problem, hvis forældrene ikke ønsker dette.
  • Transport af disse børn til anden afdeling er uafklaret.
  • Der er mellem 1 og 2 specialpædagoger i hvert distrikt. En relativ stor del af denne ressource bindes i opgaveløsningen på bekostning af andre børn med behov.

 

Nærmere beskrivelse:

Specielt i distrikterne Nord og Midt er der relativt langt mellem afdelingerne. Det betyder, at børn, der er ’spirebørn’, skal visiteres til en afdeling, som kan ligge ret fjernt fra det sted, hvor barnet og familien bor.

I forhold til visitationsreglerne visiteres børn i al almindelighed til den afdeling, som forældrene ønsker med mindre der ikke er fysisk plads pågældende sted. Normalt ønskes den nærmeste afdeling. Et spirebarn skal i denne model i samarbejde med forældrene muligvis flyttes til en af de andre afdelinger, som har spirepladser. Denne situation kan opstå, hvis man f.eks. under barnets ophold i vuggestuen opdager, at der er udviklingsmæssige forhold, der gør en spireplads attraktiv. Kommer barnet fra en dagpleje, kan det samme ske.

Der kan opstå et problem, hvis forældrene ikke ønsker en flytning af deres barn til en afdeling med spireforløb. Så vil barnet ikke kunne tilbydes en spireplads, selv om behovet er til stede. Tager forældrene imod tilbuddet er konsekvensen, at barnet fjernes fra sit oprindelige nærmiljø.

 

Model 2:

Etablering af fleksible spireforløb i alle afdelinger i distriktet:

 

  • Børnene forbliver i deres eget miljø. De har bedre mulighed for at blive inkluderet.
  • Ingen problemer med visitationsreglerne eller transport.
  • Der er mellem 1 og 2 specialpædagoger i hvert distrikt. En relativ stor del af denne ressource bindes i opgaveløsningen på bekostning af andre børn med behov.

 

Nærmere beskrivelse:

For at imødegå problemerne, der er beskrevet i mulighed 1, åbnes op for spireforløb i alle afdelinger i distrikterne. Det indebærer, at der skal ses fleksibelt på ressourceudnyttelsen af den specialpædagogiske hjælp, samt andre forhold i relation til disse børns særlige behov. Bl.a. et overskueligt og roligt miljø.

Indtages denne vinkel vil der i større udstrækning kunne arbejdes inkluderende med disse børn, da der ikke skal ske flytninger.

Udfordringen er, at få miljøer i alle afdelinger, som kan tilgodese børnenes behov. På den anden side kan det også konstateres, at alle børn har brug for overskuelige og rolige miljøer, i den udstrækning det kan lade sig gøre.

Denne strukturmulighed passer også bedst til de politiske intentioner om en inkluderende pædagogik.

 

 

Forslag til model:

Distriktslederne fra Dagtilbud: Nord, Midt og Øst foreslår, at beslutningen om oprettelse af spirepladser løses med udgangspunkt i model 2, at:

 

 

Orientering om tværfaglig arbejdsgruppe vedr. visitation til Mælkebøtten og Spirepladser

 

Forslag til proces for visitation til specialtilbud:

Den tværfagligt nedsatte arbejdsgruppe: ”Vedr. visitation til Mælkebøtten og spirepladser”, har udarbejdet et konkret forslag til proces for visitation til specialtilbud.

 

Arbejdsgruppen har på 4 møder i perioden 12. september 2011 til 6. oktober 2011 udarbejdet et konkret forslag til procedure for visitation til specialtilbud. Forslaget til visitationsprocedure følger ”Handleveje for forebyggende indsats” i den tværfaglige håndbog.

 

Forslaget er en en-strenget model, hvis formål er, at sikre en ensartet procedure fra den første bekymring opstår, til en eventuel visitation finder sted.

 

I processen skal der arbejdes med LP-modellen, og der skal udarbejdes handleplaner for det enkelte barn. Processen frem imod en indstilling til visitationsudvalget følger proceduren med konsultative forløb og netværksmøder fra ”Den Tværfaglige Håndbog”.

 

Visitationsudvalget:

Foreslås bestående af repræsentanter fra: Mælkebøtten, Dagplejen, PPR/Børneklinikken. PPR/psykologer, Bornholms FamilieCenter/sagsbehandlere, de 4 distriktsledere for dagtilbud samt visitationskonsulenten i PPR/BFC som mødeleder.

 

Arbejdsgruppen har stadig hængepartier fra dets kommissorium:

 

 

Der foreslås nedsat en ”Følgegruppe for inklusionsproces”:

 

Følgegruppen skal sammensættes af medlemmer fra gruppen ”Vedr. visitation til Mælkebøtten og spirepladser”.

 

Følgegruppen har ansvar for, at:

 

 

Følgegruppen foreslås nedsat pr. 1. januar 2012. Børne- og Skoleudvalget orienteres om gruppens arbejde på deres møde 4. juni 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Spirepladser i "Landdistrikterne" forslag fra distriktslederne fra: Nord, Midt og Øst (DOC)

2.
Forslag til procedure for visitation til specialtilbud på dagtilbudsområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Kvalitetsrapport 2010/11 for kommunens skolevæsen

17.01.10P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/11 foreligger nu til behandling. Samlet vurderes det, at folkeskolen på Bornholm – både som helhed og den enkelte folkeskole - har et fuldt tilfredsstillende fagligt niveau. Dette er vurderingen, selv om eleverne i nogle tilfælde præsterer under gennemsnit.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2010/11 for det bornholmske skolevæsen, til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Børne- og skolesekretariatet med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. Skolernes kvalitetsrapport indeholder i år:

·         En vurdering af skolen

·         En oversigt over rammerne (skolen i tal)

·         Opfølgning på sidste års anbefalinger

·         Skolebestyrelsens vurdering

·         Skolechefens besøg

·         En oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse

 

Sekretariatets vurdering af skolevæsenet er baseret på skolernes egne indberetninger. Skolechefen har i februar 2011 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger for skolerne drøftet.

 

Kvalitetsrapporten for 2011 er forenklet i omfang og struktur i forhold til tidligere års rapporter, idet der i 2011 ikke er medtaget en vurdering af de pædagogiske processer. Det vil ske i kvalitetsrapporten for 2012.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten 2010/11, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2009/10 kan læses.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 15. november 2011. Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Skole Nord, og Rønneskolen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. Rønneskolen bemærker dog, at man mener at talmaterialet anvendes for unuanceret.

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse og virksomheds MED er tilfredse med, at Kvalitetsrapporten kun medtager de pædagogiske processer hvert andet år og ønsker at deltagerkredsen ved skolechefens besøg omfatter både ledelse og bestyrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Kvalitetsrapport sammenskrivning høringssvar (DOC)

2.
Endelig Kvalitetsrapport 2010-2011 (DOC)

3.
Paradisbakkeskolen (MSG)

4.
Bornholms Heldagsskole (MSG)

5.
høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2010 - 2012.DOC (DOC)

6.
HøringKvalitets.doc (DOC)

7.
Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
SB-hørings vedr. kvalitetsrapport .doc (DOC)

9.
Hans Rømer Skolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013

17.20.01G01-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

5

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen træffer ligeledes beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i hvert skoledistrikt og på hvilke afdelinger, børnehaveklasserne placeres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 5 i Rønneskolen

b)     Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, på hvilke afdelinger de 15 børnehaveklasser placeres

c)     ønskerne om indskrivning på Rønneskolen fra andet skoledistrikt imødekommes for 3 elevers vedkommende, således at det samlede antal indskrevne elever på Rønneskolen bliver 110. De tre elever indskrives i Rønneskolen på baggrund af kriterier beskrevet i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, bilag 2, punkt 1.3.

d)     at de resterende 24 elever, der har ønsket anden skole end distriktsskolen, meddeles afslag på ansøgningen.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Det anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse at:

 

Der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 5 i Rønneskolen.

De 4 klasser i Paradisbakkeskolen placeres med 3 klasser på afdeling Nexø og 1 klasse på afdeling Svaneke.

De 3 klasser i Hans Rømer Skolen placeres med 1 klasse på hver afdeling.

De 3 klasser i Skole Nord placeres med 2 klasser på afdeling Svartingedal og 1 klasse på afdeling Kongeskær.

De 5 klasser i Rønneskolen placeres med 2 klasser på afdeling Åvang, 1 klasse på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark.

Ledige pladser fordeles i henhold til principperne i Styrelsesvedtægten.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert af de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2012 og overslagsårene fastsat det maksimale elevtal ved indskrivning til børnehaveklasse til 22.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver af de 10 afdelinger.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

 

Endvidere fastlægger styrelsesvedtægten, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2012-2013 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 430 børn.

318 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 85 er indskrevet i private skoler og 27 har søgt om udsættelse af skolestarten. Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 20,8 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

Forældrenes ønsker om indskrivning giver følgende fordeling mellem skoledistrikterne:

 

Skole Nord:                    52 elever, alle fra skolens eget distrikt

Paradisbakkeskolen:        78 elever, hvoraf 4 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         62 elever, hvoraf 3 elever ikke bor i distriktet         

Rønneskolen:                 126 elever, hvoraf 20 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at der er i alt 27 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Hvis alle 27 ønsker opfyldes (”frit valg”) vil der skulle dannes i alt 16 børnehaveklasser, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 6 i Rønneskolen.


Hvis der derimod kun godkendes 3 ønsker fra andre distrikter om optagelse i Rønneskolen vil der skulle oprettes 5 børnehaveklasser og det samlede antal børnehaveklasser bliver 15, da der ikke sker ændringer i Skole Nord, Hans Rømer Skolen eller Paradisbakkeskolen.

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleåret 2012-2013 vil ved dannelse af 15 klasser blive 21,2 og ved 16 klasser 19,9.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kan ikke på nuværende tidspunkt beskrives, da de afhænger af, hvilken tildelingsmodel, der besluttes indført på skoleområdet fra 1. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Oversigt over elever til børnehaveklasse 2012-2013 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Opgørelse af elevfravær for 5. - 9. klasse i perioden 1.8. - 31.10 2011

17.20.03P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at udvalget i november 2011 skulle forelægges en opgørelse over elevfraværet på 5. - 9. klassetrin i perioden 1. august til 31. oktober 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget tager opgørelsen til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Taget til efterretning, idet Børne- og skoleudvalget ønsker, at elevfravær indgår som et hovedtema i forårets dialogmøde med skolerne.

 

Sagsfremstilling

Opgørelsen over elevernes fravær fra starten af skoleåret 2011/2012 og frem til udgangen af oktober 2011 er bilagt sagen.

Opgørelsen viser skolernes lovpligtige elektroniske indberetning af elevfraværet for hver klasse på 5. til 9. klassetrin.

 

Fraværet er registreret i tre kategorier.

Sygdom (S), der dækker elevernes fravær ved dokumenteret sygdom, ulovligt fravær (U), der registrerer elevfravær uden skolens eller forældrenes tilladelse og endelig lovligt fravær (L), der angiver elevers fravær med forældrenes eller skolelederens tilladelse. Bilaget viser ligeledes det gennemsnitlige fravær pr. elev i klassen indenfor de tre kategorier.

 

Det fremgår af opgørelsen, at der er stor variation i fraværet og typen af fravær.

Variationerne ses både på klasser/årgange på den enkelte skole/afdeling, men også på tværs af skoler/afdelinger.

Enkelte af skolerne har i forbindelse med indberetningen af fraværet redegjort for udvalgte elever/klassers fravær og begrundet disse i bl.a. sygefravær ved indlæggelse på hospital og i enkelte tilfælde ved placering i særlige, midlertidige undervisningstilbud eller døgnforanstaltninger.

 

Ministeriet for Børn og Undervisning iværksatte den 22. november 2011 en kampagne med fokus på mere nærvær og mindre fravær i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

(se kampagnesitet: www.godtdukom.dk)

 

Endelig kan det oplyses, at alle skoler har udarbejdet skriftlige procedurer for, hvordan skolen håndterer situationer, hvor der konstateres stort fravær hos en elev.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Elevfravær i 5. - 9. klasse 1.8.2011 - 31.10.2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag vedr. afdelingsråd fra 1. august 2012

17.01.10K04-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget sendte den 27. september 2011 forslaget til ændrede bestemmelser om afdelingsråd i høring. Høringssvarene foreligger nu. Det færdigbehandlede forslag skal indarbejdes i en revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet, der behandles i foråret 2012 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

e)     Børne- og Skoleudvalget anbefaler forslaget.

f)       Forslaget vedrørende afdelingsråd indarbejdes i en ændret styrelsesvedtægt, der behandles politisk i foråret 2012 med ikrafttræden den 1. august 2012.

 

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Indstillingen godkendt, idet det indarbejdes, at medlemmerne af afdelingsrådene fortsat modtager vederlag og befordringsgodtgørelse.

 

Sagsfremstilling

Afdelingsrådene er oprettet som et forsøg. Forsøgsperioden løber frem til den 31. juli 2014.

 

Afdelingsrådene erstatter ikke skolebestyrelsen. Det betyder, at der ikke kan delegeres kompetence fra skolebestyrelsen til afdelingsrådene. Afdelingsrådene er alene rådgivende i forhold til skolebestyrelsernes arbejde, men vil lokalt kunne tillægges arbejdsopgaver, der ikke er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser for skolebestyrelser.

 

I forbindelse med den seneste ændring af skolestrukturen blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle fremkomme med konkrete mål for skoledemokrati og forældreinvolvering, herunder skolebestyrelsernes og afdelingsrådenes arbejde.

 

Arbejdsgruppens har udarbejdet et forslag. I korte træk betyder forslaget at:

 

·         Afdelingsrådene er sammensat og vælges som beskrevet i den nuværende styrelsesvedtægt (§ 12 til § 16)

·         Spørgsmålet om afdelingsrådenes forretningsorden, opgaver og beføjelser tilrettelægges efter principper udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsrådene på den enkelte skole og skolens bestyrelse.

 

Forslaget giver mulighed for at tilrettelægge afdelingsrådenes arbejde, så arbejdet afspejler lokale ønsker inden for de rammer folkeskoleloven udstikker.

 

Forslaget har været i høring i skolernes bestyrelser, afdelingsråd og virksomheds MED.

 

To skolebestyrelser, de fire virksomheds MED, afdelingsrådet ved Kongeskær og Østre kan tilslutte sig forslaget, som det foreligger. Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen ønsker beskrivelsen af afdelingsrådenes beføjelser fastholdt uændret. Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen mener, at ”afdelingsrådene i deres nuværende form fremmer forældre- elev og medarbejder indflydelsen”. Afdelingsrådet ved Søndermark ønsker valgperioden ændret til to år. Afdelingsrådet ved Åvang ønsker ligeledes en valgperiode på 2 år, fastholdt retten til at stille forslag om alle spørgsmål, og præciseret på hvilke områder afdelingsrådet har høringsret.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Hvis forslaget godkendes modtager medlemmerne af afdelingsrådene ikke vederlag og befordringsgodtgørelse fra den 1. august 2012

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Afdelingsråd, sammenskrivning af høringssvar (DOC)

2.
Afdelingsråd forslaget (DOC)

3.
Paradisbakkeskolen (MSG)

4.
Skole Nord, afdeling Kongeskær (TIF)

5.
Høringssvar- afd råd og ledelsesstruktur.DOC (DOC)

6.
Afd. Søndermark (MSG)

7.
Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
Rønne Skolen (DOC)

9.
Afdelingsråd, afd. Åvang (TIF)

10.
11-11-08 høringssvar.doc (DOC)

11.
Hans Rømer Skolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag vedr. ledelsesstruktur fra 1. august 2012

17.01.10K04-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget sendte den 27. september 2011 forslaget vedr. ledelsesstruktur i høring. Høringssvarene foreligger nu. Det færdigbehandlede forslag skal indarbejdes i en revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet, der behandles i foråret 2012 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

g)     Børne- og Skoleudvalget anbefaler arbejdsgruppens forslag.

h)     Forslaget vedrørende ledelsesstruktur indarbejdes i en ændret styrelsesvedtægt, der behandles politisk i foråret 2012 med ikrafttræden den 1. august 2012.

 

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om ændring af skolestrukturen pr. 1. august 2011 blev det også besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle fremkomme med et forslag til den ledelsesmæssige organisering af kommunens skoler. Udgifterne til aflønning af ledelsen sker indenfor den ramme, der tildeles skolen gennem tildelingsmodellen.

 

Arbejdsgruppen foreslår, at ledelsesteamet på skolen består af en skoleleder og et antal mellemledere.

På hver afdeling tillægges et af ledelsesteamets medlemmer funktionen som afdelingsskoleleder.

Én af mellemlederne er souschef og dermed stedfortræder for skolelederen.
Skolelederen og ledelsesteamet på skolen organiserer og strukturerer den samlede ledelsesopgave såvel på skolen som helhed som på de enkelte afdelinger.


I forbindelse med tilpasning/ændring af ledelsesstrukturen på den enkelte skole beskrives de fremtidige ledelsesopgaver både på skolen som helhed og på de enkelte afdelinger.

 

Organisationsdiagram 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget har været i høring i skolernes bestyrelser og virksomheds MED. Skolelederforeningen på Bornholm har også afgivet høringssvar.

 

De fire skolers bestyrelser, virksomhed MED, afdelingsrådet ved Kongeskær og Skolelederforeningen tager forslaget til efterretning/ tilslutter sig forslaget. Et enkelt skolebestyrelsesmedlem ved Paradisbakkeskolen ønsker en central rammestyring. Både Skole Nord og Hans Rømer Skolen understreger vigtigheden af tydelige funktionsbeskrivelser. Skole Nord ønsker endvidere, at det tydeligt markeres, at der er en daglig leder på hver afdeling.  Rønneskolens virksomheds MED foreslår teksten ændret til ”Mellemlederne kan tillægges forskellige funktioner”

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Ledelsesstruktur sammenskrivning (DOC)

2.
Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Skole Nord, afdeling Kongeskær (TIF)

4.
Skole Nord (MSG)

5.
Hans Rømer Skolen (DOC)

6.
Rønne Skolen (DOC)

7.
Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
Skolelederforeningen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tidsplan for debat om og præsentation af skolepolitikken

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I børne- og Skoleudvalgets møde den 27. september 2011 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et revideret forslag til tidsplan for det videre arbejde med skolepolitikken, herunder afvikling af et temamøde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole Indstiller at:

i)        Tidsplanerne godkendes

j)       ”Skolens dag” afvikles i forbindelse med ”Folkemødet 2012”

 

Børne- og skoleudvalget, 29. november 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at processen omkring debat og præsentation af skolepolitikken deles i to:

 

1)     Forslaget til en skolepolitik

Temadag om skolepolitikken afholdes torsdag den 9. februar 2012 kl. 13.00 til 17.00 på Uddannelsescenter Snorrebakken. Der indledes med et oplæg fra ekstern oplægsholder og derefter præsenteres de 5 temaer fra skolepolitikken med videospots fremstillet af fælleselevrådet, som indledning til hvert tema.

Tidsplan for arbejdet med skolepolitikken/temadag

Dato

Aktivitet

Aktør

14/11 2011

Arbejdsgruppemøde: Godkendelse af tidsplan. Drøftelse af arbejdsopgaverne. Tilrettelæggelse af en møderække. Indhold i temamøde om skolepolitikken

Arbejdsgruppen

29/11 2011

BSU orienteres via et orienteringspunkt om tidsplanen

BSU

02/12 2011 kl. 10-12

Arbejdsgruppemøde: Planlægning af temamøde om skolepolitikken

Arbejdsgruppen

19/12 2011

Fælleselevrådet afleverer videoindslag.

Fælleselevrådet

06/01 2012 kl. 10-12.

Arbejdsgruppemøde: Planlægning af temamøde om skolepolitikken

Arbejdsgruppen

20/01 2012 kl. 10-12. 

Arbejdsgruppemøde: Planlægning af temamøde om skolepolitikken

Arbejdsgruppen

 

 

 

09/02 2012

Temamøde om skolepolitikken kl. 13 til 17.

Arbejdsgruppen

10/04 2012

Forslag til målsætning behandles i Børne- og Skoleudvalget.

BSU

11/4 til 21/05 2012

Høring i Skolebestyrelser og Handicapråd

Arbejdsgruppen

04/6 2012

BSU behandling af målsætningen efter høring

BSU

20/6 2012

ØKE behandling af målsætningen efter høring

ØKE

28/6 2012

Beslutning af målsætningen i kommunalbestyrelsen

KB


2) Skolens dag – skolevæsenets deltagelse i folkemødet 2012

Arbejdsgruppen foreslår, at ”Skolens dag” bliver en del af ”Folkemødet 2012”, der afholdes i dagene 14. til 17. juni 2012. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at Børne- og Skoleudvalget af skolevæsenets udviklingspulje afsætter økonomi til personaleressourcer (tovholder), professionel ordstyrer og materialer i forbindelse med afviklingen af arrangementer på folkemødet.

Økonomiske konsekvenser

 

Børne- og Skoleudvalget har i sit møde den 27. september 2011 allerede afsat 40.000 kr. til afvikling af temadagen den. 9. februar 2012.

 

Vedr. deltagelse i folkemødet er sekretariatet for Børn - og Skole er i færd med at indhente priser på følgende opgaver:

·         Oplægsholder Temadag

·         Videoindslag

·         Tovholder

·         Materialer (displays mv.)

·         Ordstyrer

·         Leje af telt

·         Bustransport af elever

·         Uforudsete udgifter

 

Deltagelsen i folkemødet tænkes i første omgang finansieret af udviklings- og omstillingspuljen under sekretariatsbevillingen på politikområde 02 undervisning. Det undersøges endvidere om, der kan tilvejebringes fondsmidler, der helt eller delvist kan indgå i finansieringen. Når er endeligt overslag over udgifterne til deltagelse i Folkemødet er udarbejdet, forelægges et budget til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

27.00.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Der er i et samarbejde mellem SSP-koordinatoren og Børne- og Skolesekretariatet udarbejdet kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 jfr. § 19 i Lov om Social Service. Handleplanen beskriver de nuværende kriminalpræventive indsatser i Bornholms Regionskommune, samt de fremadrettede tiltag og indsatser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 Børne-skoleudvalget tager den udarbejdede kriminalpræventive handleplan for 2011-2014 til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Social Service § 19 – er kommunerne forpligtede til i en 3-årig periode at lave en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet, som er en del af den sammenhængende børnepolitik.

 

Handleplanen beskriver lovgivning, samt nuværende og fremadrettede kriminalpræventive indsatser for SSP samarbejdet i Bornholms Regions Kommune. Formålet med handleplanen er at leve op til lovgivningen blandt andet via konkrete indsatser der forebygger kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt de 12-18 årige børn og unge og er en konkret udmøntning af Børnepolitikken og Ungepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

11   Genbehandling af beslutning om ny struktur og distriktsopdeling i Bornholms Familiecenter.

00.15.10A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Med henblik på analyse og yderligere afklaring af den fremtidige struktur for Bornholms Familiecenter, har Børne- og Skoleudvalget i den senere tid afholdt møder uden for dagsorden med Bornholms FamilieCenters ledelse samt med virksomhedslederne indenfor udvalgets område, som samarbejder med BFC.

 

Der er på denne baggrund, efter ønske fra Børne- og skoleudvalget, udarbejdet et notat, og der et ønske om en fornyet behandling af sagen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

 

Børne- og Skoleudvalget drøfter, om udvalget på det foreliggende grundlag genbehandler sagen og beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2011:

Børne- og skoleudvalget ønsker ikke at genbehandle sagen og beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling.

Børne- og skoleudvalget fastholder den oprindelige beslutning, men dog med højst 2 placeringer i Distrikt Land.

 

Erik Lund Hansen kan ikke tilslutte sig beslutningen og ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen, idet han mener, at forudsætningerne for den oprindelige beslutning er ændret.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms Familiecenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en tillægsbevilling til ombygningen af lokaler i Bornholms Heldagsskole i Østermarie til et antal kontorarbejdspladser for medarbejdere i Bornholms Familiecenter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 1. september 2011 meddelt en anlægsbevilling til ombygningen af lokaler i Bornholms Heldagsskole tidligere afdeling Villa Maria til kontorarbejdspladser for medarbejdere i Bornholms Familiecenters Distrikt Vest.

 

Herudover har Børne- og skolesekretariatet undersøgt mulighederne for en placering af medarbejdere fra Bornholms Familiecenter i Distrikt Nord og Distrikt Øst, og peger på muligheder for etablering af et antal kontorarbejdspladser på Kildebakken

 

Børne- og skoleudvalget har med henblik på analyse og yderligere afklaring af den fremtidige struktur for Bornholms Familiecenter, afholdt møder uden for dagsorden med Bornholms FamilieCenters ledelse samt med virksomhedslederne på børne- og skoleområdet, som samarbejder med BFC.

 

Der er på denne baggrund, efter ønske fra Børne- og skoleudvalget, udarbejdet et notat.

 

Der er en række forhold, både i notatet og på det fælles fagrådsmøde, der har været afholdt, som peger på en god udvikling i den nuværende struktur, samt en række forbehold for den kommende inddeling.

 

I forbindelse med implementeringen af den kommende struktur har det endvidere vist sig umuligt at placere medarbejdere på distriktsskolerne, som ellers var hensigten med hele strukturen, der kan således konstateres ændringer i forhold til det oprindeligt besluttede.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Samlet placering af BFC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

12

 

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

BSU ønsker en generel orientering om UTA-projektet på kommende Børne- og skoleudvalgsmøde.

 

Børne- og skoleudvalget ønsker en generel drøftelse af tilsyn på Børne- og ungeområdet på kommende Børne- og skoleudvalgsmøde.

 

Børne- og skoleudvalget ønsker en orientering om, der er udfordringer omkring skolebuskørsel.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011: