Referat
Teknik- og Miljøudvalget
29-11-2011 kl. 15:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Godkendelse af takster for Bornholms Vand A/S, samt 9 private vandværker.
  åbent 3 Godkendelse af takster for spildevand 2012
  åbent 4 Kommuneplantillæg 007, samt SMV & VVM Stubbeløkken Granitbrud
  åbent 5 Hjemvisning af Teknik & Miljø's afgørelse om afvisning af støjklage ved paintballbane i Rønne.
  åbent 6 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2012
  åbent 7 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2012
  åbent 8 Anlægsbevilling til Parkeringsanalyse i Rønne
  åbent 9 Lokalplanforslag 064 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakke i Rønne etape 2
  åbent 10 KLage over vedtagelse af LP 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen
  åbent 11 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende udstykning af Brobakken 10, Arnager.
  åbent 12 Orientering om Natur- og Miljklagenævnets afgørelse i klage over byggesag, Listed
  åbent 13 Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i klage over afgørelse efter lokalplan, Svaneke.
  åbent 14 Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. genoptagelse af klage over byggetilladelse Kapelvej, Rønne
  åbent 15 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 16 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

·                                         85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Der fremsendes en redegørelse for regelsættet vedr. behandling af tillægsdagsordener til udvalget.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Godkendelse af takster for Bornholms Vand A/S, samt 9 private vandværker.

13.02.00S55-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge vandforsyningsloven skal almene vandværker forelægge kommunen deres forslag til takstblade for næste års anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Lovens sigte er primært at fastholde vandpriserne på et niveau, der er rimeligt over for forbrugere og samtidigt sikrer vandværket de nødvendige midler til drift, renovering og udbygning.

Kommunalt ejede og store vandværksselskaber (>200.000 m3 pr. år) er omfattet af prisloft, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Kommunen tager dermed ikke stilling til det samlede prisniveau, men skal vurdere om prisloftet er overholdt, og om fordelingen mellem taksterne er rimelig. Blandt de aktuelle vandværker er det kun Bornholms Forsyning, der er omfattet af denne ordning.

4 bornholmske vandværker har endnu ikke afsluttet deres regnskabsår, og kan derfor ikke indsende takstblade til behandling på nuværende tidspunkt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at alle de foreslåede takster godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vandforsyningslovens § 53 fastlægger, at almene vandværkers årlige anlægs- og driftsbidrag forud skal godkendes af kommunen.

Loven giver dog ikke specifikke anvisninger om, hvilket grundlag dette skal gøres på. ”Vejledning om vandværkstakster af 1986” giver en række anbefalinger og forslag, men det pointeres, at der ikke er faste retningsliner for vandværkstakster.

Det fremgår dog, at loven primært tager sigte på at beskytte forbrugerne mod uhensigtsmæssigt høje vandpriser. Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres forsyningsområde, og, i mangel af markedsmekanismer, skal der derfor være en instans, der sikrer at priserne ikke stiger unødigt.

Vandværkets indtægter skal dog være tilstrækkeligt høje til at dække de årlige driftsomkostninger og til at opbygge likviditet til afholdelse af nødvendige udgifter, såsom renovering, udbygning og grundvandsbeskyttelse.

De forskellige taksttyper skal endvidere være balanceret, så bestemte forbrugergrupper ikke belastes i særlig grad.

Ved behandlingen af takster for 2012 har Teknik & Miljø lagt følgende retningslinjer til grund:

-       Små ændringer i forhold til 2011 godkendes, hvis prisniveauet er rimeligt i forhold til vandværkets økonomi.

-       Ønskes større ændringer, skal begrundelsen for dette fremgå af driftsregnskabet, være forklaret i ledsagende tekst, eller på anden måde være gjort kommunen bekendt.

Vurderingen sker på baggrund af vandværkets driftsregnskaber og kapitalbalancer for de senere år.

Et samlet overblik over økonomi og takster for alle vandværker er vedlagt som bilag 1. På baggrund af dette er nedenstående diagram udformet, som viser vandværkets samlede pris pr. m3 ved et typisk husstandsforbrug på 200 m3 pr år.

Det skal erindres, at betalingen til vandværket kun er en lille del af prisen for vand. Inklusive spildevandsbidrag og diverse statsafgifter koster vand omkring 80 kr. pr. m3 i kloakerede områder.

Man bemærker i øvrigt, at vandværkets priser typisk er højere på de nordbornholmske vandværker. Det er især begrundet i de høje priser for ledningsarbejde i granitrige områder.

Links til relevante lovtekster ses i bilag.

 

Bornholms Vand A/S.

Som stort, kommunalt ejet vandværk er Bornholms Forsyning omfattet af procedurerne i vandsektorloven. Teknik og Miljø kan bekræfte, at det af Forsyningssekretariatet tildelte prisloft er overholdt, som det er dokumenteret i bilag 3 og 4.

Takster for 2012 indebærer i øvrigt ingen ændringer i forhold til sidste år.

 

 

 

Private vandværker.

Balka Strand, Lobbæk, Pedersker, Snogebæk, Sømarken, Tejn, Østerlars og Østermarie vandværker ønsker ingen eller kun små ændringer i deres takster. Taksterne vurderes at have en passende størrelse i forhold til regnskaber og budgetter og at være rimeligt balanceret.

Vang vandværk ønsker en ret stor stigning, svarende til, at gennemsnitsprisen for en husstandsforbruger stiger fra 11,7 kr./ m3 til 16,1 kr./ m3.

Vang vandværk har udført omfattende renoveringer af nedslidte anlæg og har gennem en årrække kørt med driftsunderskud. Med de forhøjede takster er budgettet i balance.

Teknik & Miljø vurderer, at de foreslåede takststigninger er nødvendige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Budget (PDF)

2.
Beretning (PDF)

3.
Henvisninger til anvendte lovtekster (DOC)

4.
Kopi af takster og økonomi alle vandværker (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Godkendelse af takster for spildevand 2012

13.00.00S55-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S foreslår, at prisen for afledning af spildevand hæves med ca. 9 % fra 24,60 kr/m³ i 2011 til 26,76 kr/m³ i 2012. Tilslutningsbidrag og fast afgift reguleres med nettoprisindekset.

Formålet med takststigningen er primært at kunne øge indsatsen mod de regnvandsrelaterede problemer i kloakforsyningen.

Bornholms Forsyning A/S foreslår endvidere, at kommunens betaling for vejafvanding øges fra 4 % til 8 % af kloakforsyningens anlægsinvesteringer i overensstemmelse med udmeldingen fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at taksterne for spildevand i henhold til takstbladet indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at det øgede provenu anvendes til en øget indsats mod de klimarelaterede problemer.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til budget og takster for kloakforsyningen i 2012. Ud fra ønsket om at øge indsatsen mod de klimarelaterede problemer, er taksterne hævet sådan, at prisloftet udnyttes fuldt ud. Således hæves prisen for afledning af spildevand fra beboelser og virksomheder med ca. 9 % fra 24,60 kr/m³ i 2011 til 26,76 kr/m³ i 2012 (eks. moms). Tilslutningsbidrag og fast afgift samt afgift for tømningsordningen reguleres med nettoprisindekset.

I budgettet indgår endvidere en fordobling af kommunens betaling for vejafvanding fra 4 % til 8 % af kloakforsyningens anlægsinvestering. Dette er en følge af, at kommunen, ifølge beregninger fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen, hidtil har betalt væsentligt mindre for vejafvandingen, end det koster forsyningsselskabet at behandle vandet. Således har Forsyningssekretariatet i et udkast til afgørelse beregnet, at kommunen i årene 2007-2010 årligt har betalt 7-800.000 kr. for lidt for vejafvandingen. Dette anses for at være en uddeling af midler fra forsyningsselskabet til kommunen, hvilket medfører reduktion i kommunens statstilskud. Beregningsmæssigt er Bornholms Forsynings omkostninger ved behandling af vejvandet større end 8 % af anlægsinvesteringen, men ifølge Betalingsloven må betalingen for vejafvanding højst udgøre 8 %.

Det er dog endnu ikke endeligt afgjort, at kommunens betaling for vejafvandingen skal øges til 8 %. Kommunernes Landsforening er gået ind i sagen og der er tilsyneladende uenighed mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om fortolkningen af loven. Teknik & Miljø finder det dog overvejende sandsynligt, at det ender med en væsentlig forøgelse af kommunens betaling. Når der foreligger en endelig afgørelse i sagen, vil det blive forelagt TMU hvorledes de eventuelt øgede udgifter til vejafvanding finansieres.

Stigningen i taksterne og kommunens betaling for vejafvandingen gør det muligt at øge spildevandsforsyningens anlægsbudget fra ca. 20 mio. kr. i 2011 til ca. 27 mio. kr. i 2012. Forøgelsen vil fortrinsvis blive brugt på forbedringer i kloaksystemerne med henblik på at reducere de regnvandsrelaterede problemer.

Såfremt kommunens bidrag til vejafvandingen ikke øges til 8 %, vil det medføre, enten at spildevandstaksterne skal øges yderligere, eller at Forsynings anlægsbudget, og dermed indsatsen mod de klimarelaterede problemer, skal reduceres.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens omkostninger til vejafvanding vil ved en øgning til 8% stige fra ca. 800.000 kr./år til ca. 2.160.000 kr./år. Hvis vejafvandingsbidraget fortsat fastholdes på 4 % vil bidraget som følge af de øgede anlægsinvesteringer stige med op til ca. 280.000 kr. /år til ca. 1.100.000 kr. årligt. Stigningen er ikke indarbejdet i budgettet for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Takster 2012 (PDF)

2.
Budget 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Kommuneplantillæg 007, samt SMV & VVM Stubbeløkken Granitbrud

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af brydningsarealet samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Rønne Granitbrud (Stubbeløkken), på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne.

Der søges om en årlig indvinding af granit på 300.000 m3 i et område, der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011.

Det blev besluttet, at der skulle igangsættes en VVM proces (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet) i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), inden der tages endelig stilling til udstedelse af en råstoftilladelse.

Teknik & Miljø har sammen med NCC udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 007 med tilhørende SMV (SMV = Strategisk Miljø Vurdering, i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24/9 2009 om Miljøvurdering af planer og programmer) samt VVM redegørelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 1. september 2011 at forslaget blev sendt i offentlig høring.

I offentlighedsperioden d. 7. september - 2. november 2011 er der indkommet ét høringssvar.

Ejeren af en del af brydningsarealet ønsker at et mindre område på 0,5 ha inden for VVM grænsen bliver tilplantet med skov.

I kommuneplanen er hele området udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. I samme kommuneplan er anført, at råstofområder efter endt brydning overgår til skovområde.

Den ønskede skovrejsning indarbejdes således i den endelige efterbehandlingsplan for hele området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at kommuneplantillæg 007 af november 2011 med VVM samt SMV redegørelse endeligt godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, der trådte i kraft 1. juli 2003 og udløber 1. juli 2013.

Tilladelsen omfatter et areal på 46 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC Roads A/S har tilkendegivet, at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer, som kan indvindes rentabelt.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år.

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 i Råstofplan for Bornholm 2008-2020.

 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV har der været foretaget offentlig høring, samt SMV høring af overordnede myndigheder.

Den offentlige høring foregik i perioden 9. marts – 8. april 2011. Der blev endvidere afholdt et informationsmøde med virksomhedsbesøg den 22. marts 2011. SMV-høring af overordnede myndigheder er foretaget i perioden 9. maj-10. juni 2011.

Ved den første offentlige høring af naboer og andre interesserede er der indkommet 3 skriftlige indlæg. NCC Roads A/S har modtaget mails og telefoniske bemærkninger, som ikke er sendt til BRK fra DN-Bornholm og en enkelt nabo i forbindelse med debatperioden. Disse bemærkninger er sammen med spørgsmål ved informationsmødet 22. marts indgået i arbejdet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Ved SMV-høring af de overordnede myndigheder er der indkommet 3 høringssvar.

Høringssvarene er inddraget og vurderet i forslaget til VVM-redegørelsen, som sammen med kommuneplantillæg 007 blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

 

I offentlighedsperioden der sluttede den 2. november 2011, er der indkommet ét høringssvar.

Ejeren af en del af brydningsarealerne ønsker et mindre område på ca. 0,5 ha tilplantet med skov, for herved at skabe en sammenhæng med eksisterende løvskov.

Området er i kommuneplanen udlagt som et område hvor skovrejsning er uønsket. I samme kommuneplan er under afsnit 6,4 retningslinjer for råstofindvindingsområder anført at råstofområder, efter udnyttelsen af ressourcen, overgår til skovtilplantningsområde, såfremt området ikke er bundet til anden anvendelse, eller væsentlige geologiske interesser taler for friholdelse af træer.

NCC har oplyst, at tidligere geologiske undersøgelser med geo- el og boringer viser, at det aktuelle område ligger vest for arealerne med Rønne Granit, og derfor ikke er interessant i relation til råstofindvinding.

Området ligger ligeledes udenfor de udpegede områder med væsentlige geologiske interesser. Da arealet har en beskeden udstrækning og grænser op til et område med eksisterende skov, vurderes en eventuel tilplantning ikke at påvirke de geologiske interesser i området negativt.

Spørgsmålet om skovrejsning på det ønskede område, har været drøftet med Naturstyrelsen, Her er meldingen, at der ikke i skovloven eller andre steder er noget til hinder for den ønskede skovrejsning. Teknik & Miljøs naturafdeling har ingen bemærkninger til den ønskede skovrejsning.

 

Det vedhæftede Kommuneplantillæg 007 af november 2011 er tilrettet efter modtagelse og indarbejdelse af høringssvar vedrørende skovtilplantning.

 

Efterbehandlingsplanen for området, som er en del af råstoftilladelsen, vil herefter blive tilpasset så der kan ske skovrejsning på de ønskede 0,5 ha.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Bemærkning til Kommuneplantillæg 007 vedr skovrejsning (PDF)

2.
Kommuneplantillæg 007 - Rønne Granit - endelig version efter offentlig høring (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Hjemvisning af Teknik & Miljø's afgørelse om afvisning af støjklage ved paintballbane i Rønne.

09.11.00K02-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har i brev af 26. oktober 2011 hjemvist Teknik & Miljøs afgørelse til fornyet behandling.

 

På baggrund af de mange klager arbejder Fritid & Kultur på at finde andre placeringer af paintballbanen. De har meddelt, at Paintball Bornholm ikke får stillet arealet ved Rønne Stadion Syd til rådighed fremover. Teknik & Miljø vurderer derfor, at sagen i stedet skal henlægges.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at afgørelsen tages til efterretning og at sagen henlægges uden fornyet behandling.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtog henholdsvis d. 29. april 2011 og 2. maj 2011 klager fra en nabo (som også repræsenterer 5 andre husstande) samt fra indehaveren af en nærliggende rideskole. Der klages over støj fra paintballbanen som er beliggende på den sydlige del af Rønne Stadion Syd, Åkirkebyvej 138, Rønne.

 

Paintballbanen drives af foreningen Paintball Bornholm og har siden efteråret 2010 haft til huse på Rønne Stadion Syd. 2011 er dermed deres første udendørssæson. Foreningen træner hver onsdag fra kl. 16.15 og et par timer frem. Derudover forestår de arrangementer i forbindelse med Blå Mandage, polterabends m.m. I påsken 2011 blev der afholdt et stort stævne med deltagere fra resten af landet.

 

Teknik & Miljø foretog onsdag d. 11. maj 2011 en orienterende støjmåling. Der var fremmødt repræsentativt antal deltagere (10 unge).

 

Den orienterende støjmåling viser, at aktiviteterne på paintballbanen ikke overskrider de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

 

Med baggrund i støjmålingens resultater afvises klagen over støj d. 1. juni 2011.

 

Da paintballbanen er beliggende på kommunalt ejet areal og kommunalbestyrelse dermed har en væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften kan denne afgørelse påklages (§ 21 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 1517 af 14. december 2006).

 

Afgørelse om afvisning af klage påklages d. 30. juni 2011.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til klagen blev efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling d. 16. august 2011 sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Teknik & Miljøs bemærkninger fremgår af dagsordenpunkt 4 fra udvalgsmøde d. 16. august 2011.

 

Natur- og Miljøklagenævnet hjemviser i brev af 26. oktober 2011 Teknik & Miljøs afgørelse til fornyet behandling.

 

Nævnet konstaterer, at Teknik & Miljø ikke har forholdt sig til de støjgener, der stammer fra råben og skrigen mv. som følger med aktiviteterne på banen. Teknik & Miljø har vurderet, at Miljøbeskyttelsesloven ikke giver grundlag for at regulere støjende menneskelig adfærd som råb og skrig, hvilket Nævnet ikke er enig i.

 

Det er i praksis uhyre vanskeligt at udføre retvisende og entydige målinger af støjende menneskelig adfærd, især fordi lyden hele tiden ændrer sig og afhænger af en lang række forhold som kun delvist lader sig kontrollere. Derfor vil støjende menneskelig adfærd i praksis kun kunne begrænses gennem anvendelse af afskærmning samt tidsbegrænsning for aktiviteterne på banen.

 

Idrætskonsulent Ole Sig fra Fritid og Kultur har imidlertid meddelt, at Paintball Bornholm ikke får stillet arealet ved Rønne Stadion Syd til rådighed fremover. Derfor vurderer Teknik & miljø, at der ikke skal foretages fornyet behandling af sagen som derfor kan henlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Erklæring om, at Paintball Bornholm fremover ikke kan anvende Rønne Stadion Syd til træning (MSG)

2.
Afgørelse.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2012

00.01.00Ø02-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter      

Resumé

I anlægsbudgettet for 2012 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 19.336.500 kr.

Anlægsbudgettet 2011 indeholder følgende rådighedsbeløb, der blev prioriteret i 2011 men endnu ikke bevilget: 3.000.000 kr. til Bornholms Cykelveje i forbindelse med ringvejsprojektet i Rønne og 3.600.000 kr. til opkørsel på Munch Petersens Vej.

De fleste af nedennævnte projekter vil i større eller mindre omfang være en del af projektet ”Bornholms Cykelveje” og indgå som en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Dette vil fremgå af efterfølgende bevillingsansøgninger.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a) at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2012 godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Godkendt idet Trafiksanering af Gartnervangen i Rønne tages ud af prioriteringen.

Sagsfremstilling

Forslaget til prioritering af anlægsmidlerne er følgende:

·         Asfaltarbejderne til 12.900.000 kr. på det overordnede vejnet med afledte udgifter til blandt andet vejafvanding. Prioriteres i henhold til vejadministrationssystemet. I forbindelse med det ekstreme vintervejr i 2009 og 2010 er der behov for mange reparationer på de bornholmske asfaltveje og derfor afsættes ekstraordinært yderligere 3.000.000 kr. i forhold til 2011 til udbedring af de mange skader. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Parkeringsanalyse til 500.000 kr. I forbindelse med vedtagelsen af Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 blev det besluttet at der skulle udføres en parkeringsanalyse i Rønne for biler og cykler. Vejmyndigheden har derfor undersøgt parkeringsanalyser andre steder i landet og forhørt os hos rådgivningsfirmaer der skønner at analysen kan udføres for 500.000 kr.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.500.000 kr. vil over de kommende år omfatte ca. 300 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet. Renoveringerne foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med samlet prioritering.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Pulje til mindre vejprojekter på 750.000 kr. Til løsning af mindre vejprojekter som nævnt i Trafiksikkerhedsplan 2008, hvor der foreslås samme tema som sidste år med forbedring af krydsforhold for cyklister på veje, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder blandt andet på grund af for høje hastigheder.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Udfasning og ændring til nye belysningskilder til 250.000 kr. Kviksølvslyskilder skal udfases indkøbsmæssigt fra 2015. I belysningsanlægget er der ca. 2500 armaturer med kviksølvslyskilder. I overgangsperioden serieudskiftes lyskilderne hvorefter disse forventes at have 20.000 brændtimer (10 års brændtid). Samtlige armaturer vil skulle udskiftes / ombygges jf. nye krav om klasse II anlæg indenfor en 10 årig periode. De kommende år må der forventes at skulle flereafsættes øgede drifts- / anlægsmidler til konverteringen.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Planlægning af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn til 800.000 kr. I færgeforliget er det aftalt at begge hurtigfærger indsættes i timedrift til næste år og samtidig er der planer om en udbygning af detailhandelen ved havnen. Dette vil belaste vejforholdene yderligere omkring havnen, samt medføre ændringer af og på de nuværende kommuneveje. Da selve trafikafviklingen, herunder eventuelle ændringer af vejføringen og tilslutning til Ndr. Kystvej og Munch Petersens Vej er af væsentlig betydning, vil det være nødvendigt at gennemføre en planlægning af området, bl.a. i samarbejde med byggeri og plan i Teknik & Miljø. Det foreslås at der afsættes 800.000 kr. til dette arbejde.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012, men vil dog være afhængig af den øvrige planlægning af området.

·         Forbedring af skolevej i Svaneke til 250.000 kr. Vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke er i dag utilstrækkelige, utrygge og ikke særlig trafiksikre. Ved at opgradere allerede benyttede eksisterende stier (gennem parken) og meget lidt befærdede veje er det muligt at forbedre vej- og stiforholdene gennem Svaneke betydeligt for et beløb på 250.000 kr.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby til 300.000 kr. I Trafiksikkerhedsplan 2008`s gruppe 1 projekter 2008 – 2012 er trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby et af de sidste projekter der ikke er udført. Forslaget går ud på at trafiksikre denne vejstrækning med en byport der nedsætter hastigheden ind i byen og forbedre fodgængerovergangen ved idrætshallen og Davidskolen med et helleanlæg. Projektet vil blive udarbejdet i dialog med Davidskolen, idrætsforeningen og Aakirke-BY-tinget

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Hastighedszone i Rønne midtby til 300.000 kr. I Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 er et af de markante forslag at indføre en hastighedszone på 40 km/t i den indre del af Rønne by. Dette tiltag vil reducere hastigheden og dermed forbedre forholdene for cyklister og gående. Forslaget går ud på at opsætte skilte ved alle indfartsveje til den indre by og foretage mindre, men nødvendige ændringer af vejforholdene.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Projekt for trafiksanering af Zahrtmannsvej i Rønne til 500.000 kr. I forbindelse med den vedtagne ændring af opkørselsforholdene fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej, som der er givet projekteringsbevilling til i 2011, vil det være hensigtsmæssigt også at se på strækningen fra Munch Petersens Vej til Zahrtmanns Runddel, herunder en eventuel ombygning af den eksisterende rundkørsel. Denne vejstrækning har kapacitetsproblemer og lever ikke op til de trafiksikkerhedsmæssige normer i dag, specielt for cykler. Undersøgelse og projektering af denne vejstrækning anslås til 500.000 kr. Midler til selve anlægsarbejdet forventes ansøgt i 2013.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

·         Trafiksanering af Gartnervangen i Rønne til 250.000 kr. Efter flere henvendelser om trafikforholdene på Gartnervangen i Rønne, specielt om høje hastigheder og endvidere i forbindelse med trafikforholdene ved ny Ringvej nordøst om Rønne, vil der være behov for en trafiksanering af denne vejstrækning. Specielt skal hastigheden reduceres, bl.a. ved anlægge kantbaner for cyklister og etableres trafikchikaner for at reducere muligheden for at strækningen benyttes som ”smutvej” til og fra den nye ringvej. Trafiksaneringen anslås til 250.000 kr.

Anlægsudgiften forventes afholdt i 2012.

 

 

Af øvrige projekter der kunne overvejes i 2012/13 er:

·         Udbygning af Skippertorvet i Nexø til 500.000 kr.

·         Undersøgelse og projektering af en rundkørsel i Allinge – Tejnvej / Nordre Borrelyngvej / Vestergade til 500.000 kr.

·         Ombygning af krydset Segenvej og Vestermarievej til ca. 400.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Prioritering af anlægsmidlerne for 2012 vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2012

05.01.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012, herunder 12.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 12.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på overordnede vejnet 2012

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 12.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730kr.

Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2012 vil beløbe sig til 12.900.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til Parkeringsanalyse i Rønne

05.09.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Trafikplan for Rønne 2011 – 2021, blev det besluttet at der skulle udføres en parkeringsanalyse i Rønne. Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til dette projekt og det forventes at udgifterne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

a)     At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af en parkeringsanalyse i Rønne

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)      At anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Trafikplanen for Rønne er en af visionerne at skabe en fredelig og attraktiv bymidte gennem trafikregulering, hvor sikkerhed og tryghed for fodgængere og cyklister prioriteres i særlig grad.

Et af de mulige tiltag for at opfylde denne vision er at minimere sammenblandingen af bløde og hårde trafikanter i og omkring bymidten, f.eks. ved at gøre større eller mindre dele af området bilfrit. Dette vil eller kan komme til at berøre de fremtidige parkeringsmuligheder i området, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at få gennemført en egentlig parkeringsanalyse.

I forbindelse med gennemførelsen af parkeringsanalysen vil der også blive gennemført en analyse af cykeltrafikken i Rønne.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. Det foreslås at udgiften på 500.000 kr. til parkeringsanalysen finansieres over den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Lokalplanforslag 064 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakke i Rønne etape 2

01.02.05P16-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011 at Plejecenter Snorrebakken etape 2 skulle iværksættes. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 064, der omfatter et offentligt område til plejecenter m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplanforslag 064 offentliggøres i 8 uger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 064 er udarbejdet for at skabe grundlag for etablering af etape 2 i det nye plejecenter ved Snorrebakken i den østlige udkant af Rønne.

Kommunalbestyrelsen har tidligere udarbejdet en lokalplan nr. 055 for et plejecenter ved Snorrebakken, som muliggjorde etablering af den første etape af plejecenterets 60 boliger m.v. i et delområde 1. Et delområde 2 blev reserveret til bebyggelse med endnu ca. 60 boliger (plejeboliger, ældreboliger eller lignende) svarende til et etage areal på ca. 5000 m2. Der forventes i udgangspunktet en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter over terræn. Begge plejeafsnit bliver trafikbetjent fra privatfælles adgangsvej fra ringvejsafsnittet mellem Torneværksvej og Snorrebakken

Da delområde 2 kun var udlagt som et rammeområde, kræves en supplerende lokalplanlægning, før dette område kan tages i brug til bebyggelse

Denne lokalplan fastlægger således de nærmere bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesmæssige forhold, parkerings­forhold m.v. i delområde 2

Desuden indgår et mindre grøntområde mellem delområde 2 og ringvejen i lokalplan 064. Området er i lokalplan 055 fastlagt som et ubebygget grønt område, men med lokalplan 064 skal det sikres at der kan udføres mindre terrænreguleringer samt anlæg af stier mm. I området.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Miljøscreening LP 064 (DOC)

2.
Lokalplanforslag 064 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  KLage over vedtagelse af LP 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen

01.02.05K03-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget en klage over Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen. Klagen er fra en grundejer i lokalplanområdet. Teknik & Miljø har udarbejdet en udtalelse.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udtalelsen til Natur- og Miljøklagenævnet godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt en klage fra en lokal grundejer, og beder nu kommunen kommentere klagen Der klages blandt andet over kommunens høringsproces og over kommunens landskabelige vurdering af området.

Klageren mener ikke at der er foretaget tilstrækkelig partshøring. Natur og Miljøklagenævnet spørger om der ud over den offentlige høring efter planlovens regler, er vurderet om der var behov for partshøring af en eller flere ejere i lokalplanområdet.

Herudover ønskes det oplyst i hvilket omfang planområdet er undersøgt, og om der er kendskab til beskyttet natur og /eller arter i området. Kommunen bedes vurdere om der er tale om et §3 beskyttet område, herunder om området er et muligt levested for stor vandsalamander.

 

Vedr. høring: I svarskrivelsen til Natur- og Miljøklagenævnet oplyses bl.a., at kommunen har udført lokalplanlægningen efter planlovens bestemmelser, med 8 ugers offentlig høring. I forbindelse hermed er der bl.a. udført høring af alle berørte parter, jf. planlovens § 24- 26. Kommunen vurderer, at der derudover ikke er krav om yderligere partshøring.

 

Vedr. naturbeskyttelse: Kommunen har i 2006 foretaget en vurdering af konsekvenserne af planforslaget for Natura2000 området, herunder en vurdering af konsekvenserne for naturtyper og arter i lokalplanområdet. Dette fremgår af den udarbejdede screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.  Vurderingen er bl.a. foretaget på baggrund af at planforslaget grænser op til Natura2000-området og det derfor skal vurderes om planforslagets gennemførelse har konsekvenser, der rækker ind i Natura2000-området.

Kommunen har bl.a. vurderet at der ikke findes arter som ville blive væsentligt påvirket af planen.

 

T&M har nu, i november 2011, genbesigtiget "engarealet" mellem Almindings Station og Ekkodalshuset og foretaget en konkret vurdering af hvorvidt arealet i dag skulle være ”vokset ind” i §3-beskyttelsen. Arealet har jf. luftfotos været dyrket frem til 1999 (muligvis længere) og herefter ligget i græs, der er høstet frem til 2004. Arealet ligger herefter urørt hen.

Det er nu konstateret, at arealet fortsat ikke udgør et § 3 område, og samtidig fået bekræftet at planen ikke vil påvirke vandsalamandre eller andre arter væsentligt.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Natur- og Miljøklagenævnet anmodning om kommunens kommentar samt klagers brev til NMKN (MSG)

2.
Kommunens kommentar til Natur- og Miljøklagenævnet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende udstykning af Brobakken 10, Arnager.

01.03.03K03-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Regionskommunen gav den 10. november 2010 landzonetilladelse til udstykning af Brobakken 10, Arnager, 3700 Rønne, i 3 sommerhusgrunde.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af naboer.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 13. oktober 2011 ændret regionskommunens tilladelse til et afslag. Nævnet tilkendegiver samtidig, at der kan opføres ét sommerhus på maximalt 80-100 m2 på den vestligste del af ejendommen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at det følger af planlovens formål, at udstykning med henblik på nye boliger, herunder sommerhuse, så vidt muligt skal ske i områder, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Der meddeles således, i overensstemmelse med nævnets praksis, normalt ikke tilladelse til udstykning og etablering af sommerhuse i det åbne land og områder med spredt bebyggelse, hvor dette ikke er en følge af planlægning for det pågældende område.

Ejendommen er udlagt til sommerhusbebyggelse i regionkommuneplanen, men nævnet bemærker, at ejendommen ikke kan overføres til et sommerhusområde ved lokalplan.

Nævnet henviser til planlovens § 5b, stk. 1, nr. 3, hvorefter nye sommerhusområder i kystnærhedszonen som udgangspunkt ikke må udlægges.

En udstykning og bebyggelse af ejendommen kræver derfor en landzonetilladelse.

Et flertal på 8 af nævnets medlemmer finder efter en samlet vurdering, at en landzonetilladelse til det ansøgte ikke kan gives i den foreliggende sag. Der er lagt vægt på, at ejendommen er beliggende helt ud til kysten i landzone op til et tilstødende fredet område.

Med henvisning til at ejendommen ligger op til bebyggede områder både nordøst og vest for ejendommen, samt at strandbeskyttelseslinjen er ført uden om ejendommen, tilkendegiver nævnet dog samtidig, at der efter en fornyet ansøgning vil kunne opføres ét sommerhus på ejendommens vestligste del. En sådan tilladelse vil kunne gives til et sommerhus på 80-100 m2, svarende til praksis.

Et medlem af nævnet finder, at der ikke kan gives landzonetilladelse i den konkrete sag, navnlig med henvisning til de landskabelige forhold.

 

Afgørelsen betyder således, at ejendommen ikke kan udstykkes, men at der kan gives landzonetilladelse til at opføre ét sommerhus på ejendommens vestligste del (efter fornyet ansøgning).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i klage over byggesag, Listed

02.34.00K03-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag, hvor Teknik & Miljø havde givet ejer afslag på dispensation fra lokalplan nr. 30 til opførelse af en skorsten, der ikke placeredes midt i tagryggen.

Nævnet giver ikke klager medhold.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø gav i juni 2009 afslag på dispensation fra lokalplan 30 til opførelse af skorsten, der ikke placeredes midt i tagryggen på ejendommen Mosedalsvej 2, Listed.

Ejer klagede til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det blev bl.a. gjort gældende, at forskellige forvaltningsretlige regler ikke var overholdt: partshøring, pligt til at søge sagen oplyst, kommunen havde ikke foretaget det pligtmæssige skøn i sagen, og afgørelsen var i strid med proportionalitetsprincippet. Derudover gjorde klager gældende, at lokalplanens afsnit 4 ikke er tilstrækkeligt klare og præcise til at kunne håndhæves over for en borger. At der i afgørelsen henvises til ”Retningslinier for administration af områder omfattet af en bevarende lokalplan understreger netop, at kommunen var klar over, at lokalplanen ikke var tilstrækkelig hjemmel til afgørelsen. Klager henviser til, at ”Retningslinier for bevaringspolitikken i Nexø Kommune” fra 1991 må være en del af retsgrundlaget for afgørelsen”, og her er intet krav om placering i tagryggen. Endelig henvises der til ejendomme i området, hvor skorstenen ikke er placeret midt i tagryggen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet fastslår i sin afgørelse, at lokalplanen § 4, stk. 1 og § 4, stk. 3 finder anvendelse som gyldige lokalplanbestemmelser. Nævnet understreger, at både Nexø Kommunes og regionskommunens retningslinier og vejledningsblade, alene danner grundlag for kommunens administration af lokalplanens bevarende bestemmelser, men at kommunen, som det er sket, i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret vurdering af en ansøgning.

 

Med hensyn til det forvaltningsretlige ”undersøgelsesprincip” finder nævnet, at kommunen har opfyldt kravet bl.a. ved gentagne gange at opfordre ansøger til at dokumentere sine påstande om, at det teknisk ikke var muligt at placere skorstenen midt i tagryggen.

 

Kommunen har heller ikke efter nævnets opfattelse udøvet usaglig forskelsbehandling i forhold til andre ejendomme i området. De nævnte ejendomme er fra før lokalplanen 1988 med undtagelse af en enkelt, hvor kommunen i sin afgørelse dengang lagde vægt på særlige forhold omkring huset og vurderet husets betydning i bymiljø, beliggenhed m.v.

Nævnet finder, at i den konkrete sag, er der ved afgørelsen lagt vægt på husets meget markante beliggenhed ved Listed Havn og husets historiske og arkitektoniske karakter.

 

Samlet meddeler nævnet, at der ikke kan gives klager medhold.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13.september 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i klage over afgørelse efter lokalplan, Svaneke.

02.34.00K03-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har den 18. oktober 2011 truffet afgørelse i en klagesag, hvor kommunen som planlovsmyndighed gav afslag på dispensation efter lokalplan til etablering af tagterrasse på udestuen på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke. Klagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø gav den 22. november 2010 meddelt byggetilladelse og dispensation fra områdets lokalplan til opførelse af en udestue 14 m2 på ejendommen Søndergade 38, Svaneke. Samtidig blev der givet afslag på dispensation fra lokalplanen til etablering af en tagterrasse på udestuen.

Natur- og Miljøklagenævnet oplyser, at det kan vurdere om afgørelsen er retlig korrekt, men ikke tage stilling til om et afslag på dispensation er rimeligt eller hensigtsmæssigt i forhold til klagerens interesser.

Kommunens afgørelse er truffet efter lokalplan 30 med tilhørende politisk vedtagne (28.9.2010) retningslinier. Efter lokalplanen er der som udgangspunkt forbud mod at opføre, nedrive eller på anden måde ændre bebyggelsen med mindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil. Der er i lokalplanen opstillet bestemmelser om kommunens skøn i forbindelse med fravigelse af udgangspunktet.

Derudover følger det af almindelige forvaltningsretlige principper, at en myndighed skal foretage en konkret, individuel vurdering af en ansøgning om dispensation ud fra de hensyn, som skal varetages med dispensationsbestemmelsen. Der er således et forbud mod at fastlægge regler for ikke at ville meddele dispensation under nogen omstændigheder eller ved at opstille ufravigelige interne regler for en eventuel dispensation.

Disse forvaltningsretlige principper er imidlertid ikke til hinder for, at en kommune som her vælger politisk at vedtage retningslinier, når blot der i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering.

I denne sag er der ikke på baggrund af sagens dokumenter grundlag for at antage, at kommunen ikke har foretaget en konkret behandling af ansøgningen, ligesom der ikke efter det oplyste er sket usaglig forskelsbehandling. Der kan derfor ikke gives medhold i klagen. Kommunen har således haft hjemmel til at meddele afslag på dispensationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 18. oktober 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. genoptagelse af klage over byggetilladelse Kapelvej, Rønne

02.34.00K03-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har den 14. oktober 2011 afvist en anmodning om genoptagelse af klagesag indsendt af ejer af en naboejendom. Nævnet finder ikke, at der er fremkommet nye faktiske oplysninger eller nye retlige forhold af væsentlig betydning siden nævnets afgørelse af klagesagen vedr. udstedelse af byggetilladelse for ejendommen Kapelvej 22, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø gav den 21. oktober 2010 byggetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på Kapelvej 22, Rønne. Afgørelsen blev påklaget til det daværende Naturklagenævn af en nabo.

Nævnet konkluderede i sin afgørelse fra 17. december 2010, at kommunens tilladelse ikke var i strid med principperne i lokalplan nr. 54 for de centrale byområder, og at der ikke var inddraget usaglige kriterier i kommunens vurdering.

Klager er efterfølgende afgået ved døden og hendes arving og nuværende medejer af naboejendommen har anmodet klagenævnet om at genoptage sagen.

Begrundelsen for anmodningen om en genoptagelse er bl.a. at kommunen den 30. juni 2011 har vedtaget lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne.

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at genoptage sagen med henvisning til, at der ikke er fremkommet nye faktiske oplysninger eller nye retlige forhold af væsentlig betydning siden nævnets afgørelse af klagesagen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra 14. oktober 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Teknik- og Miljøudvalget

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Samlet set forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr. i 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets områder. Fra 2010 er der overført et revideret overskud på 3,2 mio. kr., hvormed der forventes et samlet underskud på 5,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 521.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)      at der gives en tillægsbevilling på 5.557.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.
Udvalget beder administrationen om at udarbejde et notat om dieselsprisernes udvikling og virkning på BAT og Vej & Parks budgetter, såvel indenfor som udenfor BRKs indkøbsaftale.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts, (en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj) og pr. 31. juli. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Politikområde 9 Teknik og Miljø

Natur & Miljø forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Dette er en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Forbedringen i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes en nedsættelse af aktivitetsniveauet, som estimeres til 0,2 mio. kr. og dertil forventes der merindtægter på salg af træ fra skovene på 0,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare del af budgettet forventer Natur & Miljø et mindreforbrug på små 0,3 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Forbedringen forklares ved at det – af ressourcemæssige årsager – ikke har været muligt at anvende alle de afsatte midler til udbud af jordforureningsundersøgelser i indeværende år. Ligesom ved sidste opfølgning hersker der stadig tvivl om den økonomiske konsekvens af kortlægningen af forurenede grunde på vidensniveau V2, hvilket kan influere på årets resultat. Et meget forsigtigt bud på den fremtidige udgift til V2 kortlægningen er at udgiften vil andrage et sted mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. Dette kan medføre et merforbrug på denne konto i 2012. Dette skal ses i lyset af at der har været mindreforbrug i de foregående år.

 

Byggeri & Plan forventer et mindreforbrug på små 0,7 mio. kr. på den overførbare del af budgettet Dette en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011. Forbedring forklares ved besparelser på de offentlige toiletter, samt en kraftig opbremsning af udgifterne til vedligehold af hhv. administrationsbygninger og "013-ejendommene" (andre ejendomme end boliger). På den ikke-overførbare del forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er en forringelse i forhold til sidste opfølgning på 0,5 mio. kr. Der kan være store udsving i resultatet for de kommunale ældreboliger, da der nogle år sker henlæggelser til større renoveringsopgaver. Regnskaberne for de kommunale ældreboliger skal hvile i sig selv over en årrække. 

 

Beredskabet forventes at komme ud med et merforbrug på 2,1 mio. kr. hvilket er en forværring på knap 0,5 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. juli 2011. Dette skyldes primært lønudgifter til det frivillige beredskab, samt et øget aktivitetsniveau i 2010/2011. Der er igangsat en omfattende undersøgelse af beredskabets samlede økonomi.

 

Veje og Havne forventer at komme ud med et samlet underskud på 5,8 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet på 0,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Forbedringen på 0,9 mio. kr. skyldes opbremsning af aktiviteter indenfor belægningsområdet

 

Teknik- og Miljøsekretariatet forventer et underskud ved årets udgang på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært udgifter til lønninger. Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011, er der iværksat initiativer til at nedbringe merforbruget, ved at reducere på personalet. På grund af opsigelsesvarsler får tiltagene dog først effekt fra 2012.

 

Politikområde 10 Forsyning og drift

Bofa forventer at holde budgettet i 2011 og har ingen yderligere bemærkninger til opfølgningen.

 

BAT forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette er en forværring på 1,6 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. juli 2011 hvor buddet var at budgettet i 2011 ville holde – dog med forbehold for usikkerhed med hensyn til stigende priser på brændstof, salget til uddannelsessøgende og om hvorvidt den nye færgeplan pr. 1. september 2011 ville påvirke årets resultat. BAT nævner fortsat disse usikkerhedsfaktorer.

Buddet på merforbruget på 1,6 mio. kr. består af følgende poster; udbedring af vinterskader på busparken (0,3 mio.kr.), efterkorrektion af lønsum vedr. 2010 (0,3 mio. kr.), ny færgeplan – meromkostning nye ture (0,2 mio. kr.), efterregulering for skolekørsel i 2010 (0,1 mio. kr.), samhandelsafregning med DBS for 2009 og 2010 (0,5 mio.kr.) og oprydning efter olieforurening på Remisevej og følgeudgifter for trafikomlægningerne på Rønne Havn (0,2 mio. kr. ). 

 

RKR Service forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket er en forværring på små 0,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. juli 2011. RKR Service nævner især prisstigning på mel og den nyligt indførte fedtafgift som grunde til forværringen. Det overførte overskud fra 2010 var på 2,3 mio. kr. og efter overførslen til sikring af budget 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets område på 1,85 mio. kr. og et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. i år vil overskuddet være tæt på nul ved årets udgang.

 

Vej & Park Bornholm forventer et merforbrug på 1,0 mio.kr. i 2011. Dette er identisk med buddet ved sidste budgetopfølgning. Merforbruget forklares med en forventning om nedbringelse af afspadseringskontoen på 1,0 mio. kr.

Vej & Park Bornholm havde et overført overskud fra 2010 på 6,5 mio. kr. Der er overført 4,05 mio. kr. til sikring af budget 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets, og dertil er der overført 1,5 mio.kr. til anlæg (solcelleanlæg og nødvendig tagreparation). Med et forventede merforbrug på 1,0 mio.kr. i 2011 vil overskuddet ved årets udgang være nul.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr. i 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets områder, hvilket er en forværring på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der overført et revideret overskud på 3,2 mio. kr., hvormed der forventes et samlet underskud på 5,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

I den reviderede overførsel er der taget højde for overførsel til anlæg mm.

 

Virksomhed

Opr.

overførsel

Rev.

overførsel

Forventet mer/

mindreforbrug i 2011

Forventet over/

underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-

overf.bar

Teknik- og Miljø

-4.071

1.829

-5.849

-521

-4.020

-521

Bofa

0

0

0

0

0

0

BAT

4.699

0

-1.600

0

-1.600

0

RKR Service

2.263

413

-350

0

63

0

Vej & Park Bornholm

6.520

970

-970

0

0

0

Forsyning og drift

13.483

1.384

-2.921

0

-1.537

0

Teknik og Miljøudvalget

9.412

3.213

-8.770

-521

-5.557

-521

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 18. januar 2011, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·         at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2012 til d. 31. december 2012, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2012.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

·                                         01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Ingen sager til høring i Ældreråd og Handicapråd.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

·                                         01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

18

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Ingen sager til gensidig orientering.