Referat
Beskæftigelsesudvalget
29-11-2011 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Status på handlingsplan for rettidighed i indsatsen
  åbent 4 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 5 Fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 7 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 8 Koordination med andre politikområder
  åbent 9 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 10 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelse efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms Kjær med afbud.

Martin Sten Jørgensen med afbud, deltog fra kl. 15.25 pkt. 8.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Beskæftigelsesudvalget

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Resumé

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets områder. Fra 2010 er der overført et overskud på 2,2 mio. kr., hvormed der forventes et samlet overskud på 4,0 mio. kr. På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 30,3 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. vedrører de forsikrede ledige.

I denne budgetopfølgning har det været muligt at vurdere udgifterne vedr. de forsikrede ledige, som ikke tidligere har indgået i budgetopfølgningen i 2011. Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af dette mindreforbrug vedrørende de forsikrede ledige skal tilbagebetales til staten. Beløbet der blev tilbagebetalt i 2011 gældende for 2010 var 10 mio. kr.. Reguleringen i 2012 gældende for 2011 må forventes at blive noget større, på baggrund af den positive udvikling i ledigheden.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Beskæftigelsesområdet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der overføres 1.425.000 kr. fra puljen til sociale fleksjobs på den overførbare bevilling på politikområde 7 til ledighedsydelse på den ikke-overførbare bevilling på politikområde 8

c)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 31.675.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts, (en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj) og pr. 31. juli. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Fælles for politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering og politikområde 8 Forsørgelsesydelse gælder: På den ikke-overførbare bevilling er det fortsat en udfordring at fastsætte det forventede forbrug for 2011, som følge af den finansieringsmæssige omlægning der har fundet sted. Det er ikke muligt at sammenligne med forbruget tidligere år, og derfor er skønnet i budgetopfølgningen baseret på udviklingen i årets første 10 måneder.

 

 

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering og politikområde

Jobcenter Bornholm forventer et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 3,6 mio. kr., hvilket skyldes flekspuljen og den sociale flekspulje vedr. tilskud til virksomhederne i Bornholms Regionskommune. Der forventes et mindreforbrug på flekspuljen på 2,2 mio. kr. inkl. overførsel fra 2010 på 1,8 mio. kr. og den sociale flekspulje på 1,4 mio. kr. På den sociale flekspulje var der forudsat etablering af 20 årsværk, hvor der på nuværende tidspunkt kun er etableret 10 årsværk, hvilket bl.a. kan tilskrives konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet. Det indstilles derfor, at det ikke disponerede beløb på puljen i 2011 anvendes til finansiering af et merforbrug vedr. ledighedsydelse på politikområde 8.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 33,8 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. vedrører dagpenge til forsikrede ledige. Faldet i udgifterne kan tilskrives en lavere ledighed på Bornholm end forventet, som nu ligger på landsgennemsnittet. Faldet i ledigheden vurderes at have sammenhæng til fraflytning og udtrædelse af arbejdsmarkedet. 

Efterregulering af tilskuddet for 2011 opgøres først i juni måned 2012 og kendes derfor endnu ikke, men der forventes en hel eller delvis tilbagebetaling af mindreforbruget i 2011 til staten. I 2011 var den tilsvarende efterregulering vedr. 2010 på 10 mio. kr. men forventes at blive noget større for 2011.

De øvrige ydelser på politikområde 7 viser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket dog modsvares af en refusionsmæssig berigtigelse vedr. tidligere år på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget tilskrives en positiv udvikling på sygedagpengeområdet og en mindre gunstig udvikling på kontanthjælpsområdet.

 

Politikområde 8 Forsørgelsesydelser

Borgercenteret forventer et merforbrug på den overførbare bevilling på 0,1 mio. kr., hvilket reducerer overskuddet til 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes en ny pas-løsning, der skal anvendes til at producere biometriske pas.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug til ledighedsydelse på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives en tilgang af personer på ledighedsydelse hvilket primært skyldes færre ansættelser i fleksjob grundet konjunkturudviklingen. En del af dette merforbrug dækkes dog af det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra den sociale flekspulje, jf. bemærkningen under politikområde 7.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug til ledighedsydelse på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives en tilgang af personer på ledighedsydelse En del af dette merforbrug dækkes dog af det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra den sociale flekspulje, jf. bemærkningen under politikområde 7.

 

Politikområdet 4 Sociale ydelser på Socialudvalgets område skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesområdet. I budgetopfølgningen til Socialudvalget fremgår følgende:

 

Politikområde 4 Sociale ydelser

Borgercentret forventer merudgifter på den ikke-overførbare bevilling på 6,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31. juli. Merforbruget kan henføres til udgifter til førtidspension, og skyldes dels en mindre nedgang end forventet på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, dels fald i indtægt fra andre kommuner på førtidspension med 35 pct. refusion og endelig en merudgift på førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. Til sammenligning var der pr. 1. november 2011 i alt 1.348 personer med tilkendt førtidspension efter reglerne pr. 1. januar 2003 mod 1.195 personer pr. 1. november 2010. Merudgifterne vedr. førtidspension indgår som teknisk korrektion i budget 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 1,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der overført et overskud på 2,2 mio. kr., hvormed der forventes et samlet overskud på 4,0 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 30,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 28,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

Der gøres opmærksom på, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 efterreguleres i juni 2012, som kan medføre, at en del af dette mindreforbrug skal tilbagebetales til staten.

 

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Jobcenter Bornholm

1.641

1.934

33.750

3.575

33.750

Beskæftigelse og aktivering

1.641

1.934

33.750

3.575

33.750

Borgercenteret - forsørgelsesydelser

519

-118

-3.500

401

-3.500

Forsørgelsesydelser

519

-118

-3.500

401

-3.500

Beskæftigelsesudvalget

2.160

1.816

30.250

3.976

30.250

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Handlingsplan for rettidighed i indsatsen - konkret projektforslag

00.01.00P22-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget godkendte i sit møde den 27. september 2011, pkt. 5, jobcentrets forslag til det videre arbejde i forhold til en konkret handlingsplan for rettidighed i indsatsen for jobklare.

 

Regeringen lægger med sit forslag til finanslov 2012 allerede nu op til nogle lovændringer, som har nogle konsekvenser for nogle af de forslag, jobcentret skulle arbejde videre med.

 

Det drejer sig bl.a. om intensiv aktivering, hvor det i forslag til finanslov for 2012 foreslås, at det der benævnes fuldtidsaktivering efter 2½ år (aktivering af dagpengemodtagere efter 2½ års ledighed, 30 timer om ugen, 6 timer om dagen i primært virksomhedsrettede tilbud), afskaffes.

Herudover foreslås varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge (krav om et 26 ugers tilbud) afskaffet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for borgere og beskæftigelse indstiller,

 

   at status vedr. handlingsplanen for rettidighed i indsatsen tages til efterretning,

 

   at jobcentrets forslag til initiativer på de forskellige forslag godkendes, herunder

 

   at starttilbuddet til de unge knyttes til Projektet Hurtig i Gang,

 

   at Starttilbuddet godkendes for budgetåret 2012 med

 

a)      1,0 årsværk til varetagelse af samtaler m.m. til de unge i Jobcenter Bornholm

b)      1,0 årsværk til varetagelse af straksafklaring af den unges ret til kontanthjælp i Borgercenteret.

 

Udgiften på 900.000 kr. (2 x 400.000 kr. løn og 50.000 kr. til øvrige udgifter) finansieres ved bedre rettidighed for de unge samt færre unge på kontanthjælp.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i sit møde den 27. september 2011 forslagene til handlingsplaner, og at evt. konkrete forslag med økonomiske konsekvenser skulle forelægges udvalget i november. Nedenfor gennemgås de forskellige forslag, status angives og forslag til igangsætning, økonomi m.m. angives.

 

Status på handlingsplan for unge under 30 år:

 

1)      Unge med uddannelse visiteres til anden aktør: Der er nu indgået aftale med en anden aktør (to indbudte ønskede ikke etablering på Bornholm) om opgaven. Det drejer sig om unge jobklare dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

2)      Etablering af starttilbud: Et tilbud primært til unge uden uddannelse på kontant- og starthjælp, men andre unge kan også benytte tilbuddet. Jobcentret foreslår, at tilbuddet kobles på det nuværende tilbud Hurtig i Gang, dvs. bruger de samme lokaler mm.

 

Der ansættes 1,0 medarbejder til varetagelse af samtaler de første 0-4 uger (typisk 1-2 uger) med henblik på udarbejdelse af plan for det videre forløb. Den første visitation til starttilbuddet vil typisk ske fra jobbutikken. Visitation kan først ske når der foreligger en afgørelse om kontanthjælp. Det er derfor nødvendigt at Borgercenteret har ressourcer til en straksafklaring af den unges ret til kontanthjælp. Det videre forløb tænkes som visitation til egne tilbud, afklaring om uddannelsespålæg, virksomhedscentre, aktive tilbud m.m., såfremt det ikke er muligt for den unge at starte i ordinær uddannelse, eller eventuelt forløb på Bornholms Produktionshøjskole direkte.

Det er jobcentrets opfattelse, at igangsætning af et starttilbud til de unge, som også omhandler fællesmøder om det at skulle stå til rådighed, aktivering, rettigheder og pligter, vil kunne resultere i dels en bedre opfyldelse af rettidigheden blandt de unge, dels hurtigere kunne afklare det videre forløb.


Starttilbuddet foreslås finansieret ved at de unges 1. aktiveringstilbud gives til tiden og med den længde, loven foreskriver (jfr. mulige ændringer ovenfor). Det forventes også, at de unges selvforsørgelse (går i job) vil stige i kraft af en tidligere indsats eller at de overgår til SU ved tidligere opstart i ordinær uddannelse.

Som en del af finansieringen har jobcentret opgjort den manglende rettidighed for unge dagpengemodtagere for august og september 2011. Et gennemsnit heraf er en kommu-nal udgift på 126.000 kr. pr. måned. En opfyldelse af rettidighed, kombineret med aktive tilbud vil kunne reducere den kommunale udgift til mellem 63-88.000 kr. (der vil være en kommunal udgift til passive/aktive perioder på mellem 50-70 % af de 126.000 kr.).


Hertil kommer opfyldelse af rettidighed for unge kontanthjælpsmodtagere, som ikke p.t. er muligt at opgøre. Den kommunale mindreudgift kan således finansiere starttilbuddet.

 

 

 

 Status på handlingsplan til forsikrede ledige over 30 år

 

1)      Hurtig i gang: Beskæftigelsesudvalget har godkendt en fortsættelse af Hurtig i Gang i 2012

2)      Brugen af andre aktører: Jobcentret har forsøgt at indgå aftaler med to mulige andre aktører i forhold til jobklare over 55 år, men ingen af de to indbudte andre aktører ønskede at påtage sig opgaven. Opgaven varetages således af jobcentret og de over 55-årige kan også visiteres til Hurtig i Gang.

3)      Forløb med eventuel virksomhedsrettet aktivering: Jobcentret har p.t. fremsendt en kravspecifikation til tre mulige private leverandører af jobsøgningsforløb med evt. kombination af virksomhedsrettet aktivering. Der er tale om tre lokale mulige leverandører, idet der ikke på området kommer et centralt udbud (som tidligere). Jobcentret har vurderet, at der er et stort behov for disse forløb og det påtænkes at vælge to leverandører, som sammen med jobcentrets eget tilbud i CAK (Arbejdsliv) kan tilbyde 4 ugers jobsøgningsforløb. Der er tale om to forløb, hhv. for fuldtidsledige og deltidsbeskæftigede.

De to private leverandører vil blive aflønnet efter samme model, som tidligere centrale udbud, dvs. 25 % i drift og 75 % i bonus. Bonus kan være virksomhedsrettet tilbud (25-50 %), eller ordinær beskæftigelse, uddannelse på SU eller voksenlærling med 75 % bonus.

Jobcentret forventer at aftalerne er på plads således, at der fra januar 2012 kan tilbydes jobsøgningskurser løbende. Der skønnes i udgangspunktet ikke at ville være merudgifter forbundet med forløbene, idet det skulle svare nogenlunde til nuværende omfang og niveau for bonus.

Status på handlingsplan for personer omfattet af intensiv aktivering

Som nævnt indledningsvis barsles med lovændringer på dette område og jobcentret foreslår, at de nye regler på området afventes.

 

Status på handlingsplan for personer som er i deltidsbeskæftigelse

Jobcentret har gennemgået procedurer og sager med manglende refusion. Reglerne er uigennemskuelige og bl.a. forholdet med fuldtidsarbejde en uge, deltid andre uger og dermed betaling til staten, er rejst over for beskæftigelsesregionen.

 

Jobcentret vil anvende ovenstående jobsøgningsforløb for deltidsbeskæftigede i de tilfælde, hvor det kan konstateres, at der skal aktiveres efter gældende regler.

Økonomiske konsekvenser

Bedre rettidighed.

Reduceret udgift fra 126.000 kr. pr. mdr. til 75.500 = 50.500 kr. x 12 mdr.                         606.600 kr.                                                        

 

Færre unge på forsørgelse i kortere tid.

Antal unge som ikke vil være på kontanthjælp

20 x 6.472 kr./mdr. x 6 mdr.(forventet gennemsnitsvarighed) – refusion (30 %)    543.648 kr.

 

Samlet udgiftsreduktion                                                                          1.150.248kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Siden oktober 2011 har en del af sygedagpengeteamet været med i et forsøgssamarbejde med Borgercenteret i forbindelse med opstart og åbning af sygedagpengesager.

 

Baggrunden for dette samarbejde er, at sygedagpengeteamet i jobcentret har oplevet at en række borgere ved en endnu tidligere fremrykket indsats kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

 

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) lavet ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Der er nogle af disse sager hvor vi ved en hurtig screening vurderer, at vi kan fastholde borgeren på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 m.v.), og der vil være nogle af disse sager hvor vi ved at spørge ind til borgerens sygemelding umiddelbart kan få afklaret om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der ansøges om kr. 450.000 til ansættelse af en sagsbehandler i indsatsgruppen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at projekt Fremrykket Visitation bevilges med kr. 450.000, og

at pengene tages fra kontoen for sygedagpenge med 30 % refusion

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Hvad sker der i dag?

Uden denne fremrykkede indsats ’opdages’ disse sager kun ved første opfølgningssamtale tidligst ved 8. uge. Inden lægelige oplysninger m.v. er indhentet, er sagen oftest 12-16 uger gamle. Dvs. der er sager hvor der er udbetalt sygedagpenge i op til 16 uger, hvor det vurderes at vi ved en hurtig indsats kunne have stoppet udbetalingen tidligere.

 

Nuværende erfaring

Fokusområdet har siden oktober 2011 været de selvstændige og sygemeldte fra ledighed, og her har vi indtil videre screenet 78 sager. Ud af disse har 12 % (9 personer) raskmeldt sig ved telefonisk henvendelse, 5 % (4 personer) har vi vurderet ikke opfylder § 7, og i 19 % af sagerne (15 personer) har vi fået en klar dato for raskmelding indenfor 3 måneder.

 

Dvs. i 17 % af sagerne har vi fået stoppet sagen med det samme, og i yderligere 19 % af sagerne indenfor de første 3 måneder. Disse sager ville alle først være blevet behandlet ved første kontaktsamtale efter 8. uge, og tidligst lukket ved 12.-15. uge. I de resterende 64 % (50 personer) er sagen blevet åbnet og kontaktforløbet er opstartet på normal vis.

 

Afledt effekt – vandring mellem ydelser

Et øget samarbejde med teamet for arbejdsmarkedsklare i jobcentret i forhold til de ledige, vil også bedre indsatsen for de ledige der sygemelder sig. En del af disse sygemelder sig så snart der stilles krav til dem om deltagelse i tilbud eller krav om jobsøgning/ virksomhedskontakt, og når vi så har dem til samtale 3 mdr. senere raskmelder de sig. Disse sager vil et øget samarbejde og en fremrykket visitation i sygedagpengeteamet kunne minimere, og ressourcerne kan anvendes til dem der har et reelt behov.

 

Jobcentret vurderer at vi ved en fremrykket visitation, og screening af sager fra ledighed og selvstændige så tidligt som muligt, vil kunne hjælpe flere borgere – både i forhold til den rette indsats, og i forhold til at fastholde de ledige på arbejdsmarkedet igennem støtteordninger.

 

Indsatsen vil bestå i:

 

a)      de der skal kontaktes og

b)      de der skal åbnes uden yderligere kontakt før den lovpligtige opfølgning.

 

I de sager hvor borgeren kontaktes og hvor det vurderes relevant, vil der blive indhentet en LÆ255 (Attest om mulighed for at varetage et arbejde) fra egen læge, som netop beskriver årsagen til sygemeldingen, behandlingstiltag, forventede varighed og påvirkning af arbejdsevnen.

 

På baggrund af denne attest laves en konkret vurdering efter § 7, og sagen stoppes med det samme såfremt borgeren ikke opfylder betingelserne.

 

I denne funktion vil der være et tæt samarbejde i forhold til de ledige med teamet for de arbejdsmarkedsparate, således at vi allerede der hvor borgeren overvejer at sygemelde sig, kan komme på banen med råd og vejledning. Ligeledes vil der være et tæt samarbejde med fastholdelse og forebyggelsesfunktionen, i forhold til at vejlede og rådgive om mulighederne for fastholdelse på arbejdspladsen, såfremt dette er muligt. Yderligere vil der være et tæt samarbejde med ydelsesteamet i borgercentret i forbindelse med procedurerne ved sagsopstart og den økonomiske del.

 

Indsatsen tænkes udvidet til også at omfatte lønmodtagere, hvor fokus i højere grad vil være fastholdelse og/eller delvis raskmelding i stedet for fuld raskmelding.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Bornholm vil ansætte 1 person til denne indsats, og vurderer at det vil give en besparelse ved at vi kan forkorte perioden på sygedagpenge for den beskrevne gruppe.

 

Der ansøges derfor om kr. 450.000,00 til ansættelse af en sagsbehandler i indsatsgruppen med opstart fra 1. januar 2012.

 

På baggrund af undersøgelsen i oktober – november 2011, vurderes det, at varigheden vil kunne afkortes med mindst 1 måned i ca. 15 % af sagerne.

 

For de ledige og selvstændige er der således tale om ca. 70 personer på årsbasis, hvor vi vil spare sygedagpenge i 1 måned.

 

Normalt varer en sygedagpengesag mindst 3 måneder fra vi modtager sagen til den vil være afklaret i en sådan grad, at der ville kunne tages stilling til om borgeren er berettiget til sygedagpenge – en § 7-vurdering.

 

En fastholdelse af 70 borgere vil derfor give en minimumsbesparelse på

 

70 personer á 1 måned = 70 x kr. 16.597 = (Brutto)                                  kr. 1.161.790

- refusion (30%)________________________                                                           kr.    348.537

Netto besparelse                                                                                                              kr.    813.253

 

Udgifter til 1/1 årsværk                                                                                                     kr.    450.000

Besparelse samlet                                                                                                         kr.   363.253

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I 2011 iværksatte sygedagpengeteamet en række tiltag som skulle fokusere på de langvarige sygedagpengesager kombineret med et fokus på den tidlige indsats. Denne indsats bestod af et samarbejde med Kommunernes Revision BDO i forhold til sparring og supervision i sagerne. Således en konkret gennemgang af de langvarige sager over 52 uger, en intensiveret og koncentreret tidlig indsats overfor de delvise rask- og sygemeldte, og i forhold til fastholdelse/ forebyggelse.

 

Indsatsen på de langvarige sager samt samarbejdet med Kommunernes Revision BDO har vist sig at have stor effekt på både antal sager, og som nytteeffekt hos sagsbehandlerne i teamet. Disse indsatser vurderes at have haft den ønskede effekt i forhold til at få tilgangen integreret som en del af sagsbehandlingen. Indsatsen overfor de delvise rask- og sygemeldte samt fastholdelse og forebyggelse ønskes videreført på baggrund af erfaringerne hidtil.

 

Der ansøges om forlængelse af indsatsen med kr. 450.000,00 til ansættelse af en sagsbehandler i indsatsgruppen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at projekt Tidlig indsats bevilges med kr. 450.000, og

at beløbet tages fra kontoen for sygedagpenge med 30 % refusion

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

En del af den tidlige indsats har fokuseret på at forebygge og fastholde ude på virksomhederne igennem oplysning om støttemuligheder, og ved at gå i dialog med virksomhederne i konkrete sager, hvor en sygemelding vurderes at kunne undgås helt.

 

Bl.a. deltog fastholdelsesgruppen i BRK’s fælles arbejde med sygefravær, hvor vi stadig er repræsenteret i projektgruppen.

 

Den anden del af indsatsen bygger på erfaringerne fra projektet Aktiv - Hurtigere Tilbage og har særlig fokus på delvise rask- og sygemeldinger. Disse erfaringer viser, at jo tættere tilknytning der er til virksomheden, jo mindre er risikoen for, at den sygemeldte mister tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette bekræfter den hidtidige indsats.

 

Erfaringen viser at ved at have et intensivt fokus på borgeren igennem en hyppigere opfølgning kombineret med besøg, og samtaler afholdt i virksomheden samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser (f.eks. ergo- og fysioterapeut), har vi hurtigere fået borgeren tilbage på fuld tid. Yderligere har eventuelle problemer på den pågældende arbejdsplads/-situation kunnet imødegås, og chancen for en senere og gentagende sygemelding er dermed blevet mindsket.

 

Arbejdet i 2011 har indtil videre netop vist, at denne tidlige og intensive indsats overfor delvise rask- og sygemeldte har bevirket at vi er kommet i tættere og tidligere dialog med virksomhederne, lægerne og A-kasserne i de sager hvor dette har været relevant.  Specielt samarbejdet med A-kasserne ønskes intensiveret i 2012, bl.a. igennem en besøgsrunde hos de enkelte A-kasser.

 

Det tættere samarbejde har sammen med den intensive og fokuserede indsats på de delvise rask- og sygemeldte betydet færre fuldtidssygemeldinger, og dermed en øget fastholdelse på arbejdsmarkedet.

 

Antal sager.

I perioden januar 2011 til november 2011 har gruppen varetaget 80 fastholdelsessager.

 

I oktober 2010 var der 149 delvise rask- og sygemeldte tilknyttet jobcentret, mens dette tal i november 2011 var 92, et markant fald som skyldes den øgede fokus med at fastholde borgerne på arbejdsmarkedet igennem at forkorte deres tid som delvise rask- og sygemeldte via samarbejde mellem borger, virksomhed og sagsbehandler. 

 

På baggrund af disse resultater ønskes det at kunne videreføre den tidlige indsats overfor de delvise rask- og sygemeldte samt fastholdelse/forebyggelse.

 

Det anbefales derfor, at jobcentret fortsætter den udvidede tidlige indsats, men med et yderligere skærpet fokus overfor de delvise rask- og sygemeldte, beskrevet nedenfor:

 

Hurtig indsats:

Umiddelbart efter registrering af delvis sygemelding skal borgeren indkaldes til første samtale. Denne omhandler råd og vejledning generelt, samt information om ret og pligt i forbindelse med sygemeldingen. Herunder også information om, at arbejdsgiver vil blive inddraget på et tidligt tidspunkt.

 

Rundbordssamtale med arbejdsgiver:

Det tilstræbes at 2. opfølgningssamtale foretages med deltagelse af arbejdsgiveren. Dette med henblik på at der aftales en handleplan, der kan sikre hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen, herunder også mulighederne for brug af de sociale kapitler på arbejdspladsen.

 

Rundbordssamtale med andre aktører:

Der kan efter behov inviteres andre aktører til deltagelse ved opfølgningssamtalerne for at der kan iværksættes de rigtige foranstaltninger for at sikre, at borgeren bibeholder tilknytning til arbejdspladsen – eksempelvis faglig organisation i forbindelse med opkvalificering/ omplacering på arbejdspladsen.

 

Udarbejdelse af fastholdelsesplan

Ved første samtale med arbejdsgiver skal der udarbejdes en fastholdelsesplan, der sikre en hurtig tilbagevende til oprindelig beskæftigelse, eller at plan for brug af de sociale kapitler på arbejdspladsen.

 

Fastholdelsesplanen skal være et redskab til at den tætte og hyppige dialog mellem arbejdsgiver, borger og sagsbehandler medvirker til, at der dels hurtigt handles på ”afvigelser”, og dels at der hele tiden er fokus på at borgeren vender tilbage til ordinær beskæftigelse. Alternativt at der tidligt i forløbet bliver foretaget en bredere vurdering, hvilket vil sige ressourcer i forhold til hele arbejdsmarkedet.

 

Hyppige opfølgningssamtaler

Der skal afholdes opfølgningssamtaler hver 4-5 uge for at sikre, at borgeren ikke mister tilknytning til arbejdspladsen.

 

Der lægges i sygedagpengeteamet op til at videreføre den indsats som har været varetaget af 3 personer. Denne gruppe vil have ansvaret for hele forløbet omkring fastholdelse/forebyggelse samt delvise raskmeldte. Samtidigt lægges der op til et forsat tæt samarbejde med både virksomheder, A-kasser samt eksterne såvel som interne aktører.

 

Intensiveret A-kasse samarbejde

Der ønskes på baggrund af erfaringerne fra lægebesøgsrunden, at iværksætte en besøgsrunde til hver enkelt at de på øen repræsenterede A-kasser, som kan være igangsættende til et endnu tættere samarbejde, og forståelse for lovgivning, arbejdsgange og fokus.

 

’Salgsrundtur’ til udvalgte BRK virksomheder

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de fastholdelsessamtaler der har været afholdt med virksomheder til dato, kan der med fordel fokuseres på et opsøgende arbejde i BRK’s egne virksomheder. Formålet med dette arbejde skal være at udbrede viden om de støtteordninger der eksisterer (personlig assistance, § 56, mentor og hjælpemidler), samt at åbne muligheden for et tættere samarbejde direkte med fastholdelsesgruppen. Dette tænkes opstartet i samarbejde med Løn & Personale, og ved deltagelse på fagrådsmøder eller andre relevante fora med deltagelse af mindst 1 fastholdelseskonsulent.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Bornholm overførte i 2011 2 medarbejdere til den tidlige indsats, og det vil fortsætte i 2012. Derudover ansøges udvalget om at dække udgiften til en forlængelse af yderligere en sagsbehandler.

 

Der ansøges derfor om kr. 450.000,00 til ansættelse af en sagsbehandler i indsatsgruppen med opstart fra 1. februar 2012.

 

På baggrund erfaringerne fra 2011, som viser at fastholdelsesfunktionen (v/3 personer) har varetaget ca. 80 henvendelser og har dermed fastholdte 80 borgere på arbejdsmarkedet - borgere som ellers med stor sandsynlighed ville have endt på sygedagpenge, vurderer jobcentret fastholdelse af denne indsats vil kunne varetage minimum 40 borgere på arbejdsmarkedet årligt.

 

Normalt varer en sygedagpengesag min. 3 måneder fra at vi modtager sagen til den vil være afklaret i en sådan grad, at vi ville kunne tage stilling til om borgeren er berettiget til sygedagpenge – en § 7-vurdering.

 

En fastholdelse af 40 borgere vil derfor give en minimumsbesparelse på

 

40 personer á 3 måneder = 40 x kr. 49.790 = (Brutto)                                kr. 1.991.600

- refusion (100% 4 uger + 30% resterende tid) = (kr. 612.800 + 413.640)         kr. 1.026.440

Netto besparelse                                                                                                               kr.   965.160

 

Udgifter til 1/1 årsværk                                                                                                     kr.    450.000

Besparelse samlet                                                                                                        kr.    515.160

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 6  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder.

 

Der ansøges som tillæg til eksisterende bevilling om kr. 58.000 til konsulentbistand til rådighed for sagssparring, generelle drøftelser af indsats, fokus og tilgang samt en diskussion af lovgivningen på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at der bevilges kr. 58.000,00 frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012., og

at beløbet tages fra kontoen for ledighedsydelse med 30 % refusion

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den i 2011 bevilgede indsats til varetagelse af borgere som har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder. Bevillingen blev givet på baggrund af nedenstående sagsfremstilling:

 

”En fokuseret og intensiveret indsats overfor disse borgere vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse og dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse.

 

Målet for disse borgere er og har hele tiden været et fleksjob, men af flere grunde har de ikke kunne finde en virksomhed som har haft opgaverne eller jobbet til dem. Mange af disse har derfor gået og ventet i rigtig lang tid, en tid hvor deres tilstand som oftest ikke er blevet forbedret. Det bevirker desværre at sandsynligheden for at matche dem med en virksomhed bliver mindre jo længere tid de går og venter på ledighedsydelse. Grundene til at de ikke er blevet matchet med en virksomhed kan være mange, men sammensætningen af det bornholmske arbejdsmarked spiller en stor rolle, og så netop det faktum at disse borgere har brug for en ekstra støtte til at finde en virksomhed.

 

Alternativet er, at disse borgere bliver afklaret til førtidspension, da deres tilstand i den lange venteperiode er forværret i en sådan grad, at muligheden for at blive matchet med en virksomhed er forsvindende lille.

 

En øget fokuseret og intensiveret indsats overfor disse borgere i form af tættere og hyppigere kontakt, og støtte ift. en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder fokus på ordningen med de sociale fleksjob, vil resultere i en hurtigere afklaring og for dem hvor det er muligt, en forhøjet sandsynlighed for et match med en konkret virksomhed.

 

Denne indsats vil primært bygge på erfaringerne fra sygedagpengeprojektet: Aktive – Hurtigere tilbage, som netop viste at en hurtig og intensiveret personlig kontakt gjorde at sagerne blev hurtigere belyst og at borgerne dermed blev hurtigere afklaret.

 

Det primære formål vil være at hjælpe disse borgere med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af et fleksjob, som de har ventet på i over 18 måneder.

 

Der vil dog være borgere hvis tilstand i denne periode er forværret i en sådan grad at de skal indstilles til en førtidspension. Disse borgere vil dermed hurtigst muligt komme over på den rette forsørgelse ift. deres tilstand, og dermed spare kommunen for ydelserne på dette område.

 

Konkret er der tale om en indsats varetaget af to personer som ansættes til netop denne kontakt/indsats. Dette vil samtidigt frigøre nogle ressourcer i fleksgruppen til at varetage de tilbageværende borgere og intensivere indsatsen for dem, således at tilgangen til de langvarige sager over 18 måneder bremses.

 

En yderligere effekt af dette vil være at fleksgruppen i langt højere grad vil kunne foretage de lovpligtige revurderinger, som med det nuværende pres ikke altid nås rettidigt. Dette har økonomiske konsekvenser for kommunen i form af tilbagebetaling af de sager hvor dette ikke nås. Den ovenstående indsats vil som sagt frigøre ressourcer i fleksgruppen til overholdelse af dette, og dermed opnå yderligere besparelse.”

 

Ovenstående indsats er iværksat og kører nu som planlagt efter en mindre intern organisationsændring i gruppen. Sagsbehandlerne har løbende fulgt debatten og indsatsen på sygedagpengeområdet, og specielt supervisionen i sagerne, og samarbejdet med Kommunernes Revision BDO, og konsulenten Carina Flindt. Statistikerne på sygedagpengeområdet viser tydelig hvor stor en effekt dette samarbejde og denne supervision har haft. På baggrund af dette har sagsbehandlerne på fleksområdet haft et møde med konsulenten i forhold til muligheden af at iværksætte en lignende indsats indenfor fleksområdet.

 

Konsulenten mente klart at en lignende indsats i forhold til en kritisk gennemgang af procedurer, arbejdsgange m.v. på området ville kunne få en lignende effekt indenfor de langvarige ledighedsydelsessager.

 

Som udgangspunkt er det vurderet at der kan blive tale om 3 dage fordelt over 6 måneder, hvor der kan sparres i forhold til enkelte sager, samt foregå løbende drøftelser omkring tilgang, lovforståelse og –tolkning.

 

En af de helt store succeser af samarbejdet med Kommunernes Revision BDO på sygedagpengeområdet, har været den direkte nytteeffekt der har været ved at inddrage sagsbehandlerne aktivt i dette samarbejde, således at indsatsen og tilgangen er kommet ’ind under huden’ på alle sagsbehandlerne.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Bornholm ønsker at indgå et samarbejde med KD Consult, hvor den konsulent som varetog samarbejdet med Sygedagpengeteamet tidligere, nu arbejder. Som udgangspunkt har vi i samråd med konsulenten vurderet, at der vil blive tale om 5 møder fordelt over de første 6 måneder i 2012.

 

Der ansøges derfor om kr. 58.000 til i alt 5 dage, hvor konsulenten vil være til rådighed for sagssparring, generelle drøftelser af indsats, fokus og tilgang, samt en diskussion af lovgivningen på området.

 

Besparelsespotentiale kan bl.a. fremkomme ved følgende fokus punkter som kun er eksempler på de justeringer i praksis som skal afklares og tilrettes via sparring fra ekstern konsulent:

 

 

 

hurtigere til rådighed og i job (Besparelsen ligger i at borgeren hurtigere kan varetage et fleksjob).

 

 

 

 

En vurdering på baggrund af erfaringerne fra den lignende indsats på sygedagpengeområdet peger på, at besparelsespotentialet langt vil overstige udgifter til ekstern konsulent jf. tilbud på kr. 58.000. Men da der er tale om mange små tilretninger i praksis kan der ikke direkte anvise/ synliggøres et resultatet, udover den generelle udvikling for området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.00A00-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

I mødet den 8. marts 2011 besluttede udvalget, at dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen, og opdeles efter 2012-målene.

 

14. november kl. 13.30: Mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed.

 

29. november kl. 13.30: Mål 2 permanent forsørgelse og mål 3 indvandrere, samt lokalt mål sygedagpengemodtagere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gang årligt, forår og efterår.

 

Dialogmødet i efteråret har til formål at få drøftet sammenhængen mellem mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder virksomhedens udmøntning af de politiske mål.

 

 

Dagsordenen til dialogmøderne i efteråret vil derfor omfatte disse emner:

 

1.      Virksomheden giver en kort status på 2011 hvor det er relevant i forhold til mål og økonomi for 2012

2.      Drøftelse af mål for politikområdet set i sammenhæng med det vedtagne budget for 2012

3.      Drøftelse af virksomhedens udmøntning af og opfølgning på de politiske mål

 

Det er næste års budget og mål der er det særlige fokus for dialogen i efterårets dialogmøde. Derudover kan flere emner tages op på dialogmødet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

I forbindelse med samling af administrationen ønsker udvalget en dialog om en revurdering af Familiecentrets organisatoriske placering.

 

Sagsfremstilling

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om en samling af administrationen er der igangsat en proces med organisationstilpasning. I organiseringsprocessen indgår politisk input om mål, organisations- og opgavesammenhænge, herunder vedrørende beskæftigelsesindsatsen i sammenhæng med de øvrige områder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Indsatsen i 2011

Indsatsen i 2011 fokuserer på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl.

Som noget nyt i 2011, har der været mulighed for at give kommunen oplysninger vedrørende mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside. I indeværende år er der indtil videre modtaget 40 anmeldelser, for det meste omhandlende reelt enlige og sort arbejde.

Borgercenteret arbejder i 2011 løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Aktuelt har der været fokus på betaling af medicinregninger for pensionister til apoteker uden for Bornholm. Disse sager er endnu ikke afsluttet. Det undersøges om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholm, og er berettiget til de ydelser som udbetales af Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

I perioden 1. januar til 31. oktober 2011 har Borgercenteret modtaget i alt 55 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser, heraf er 41 sager afsluttet.

Ud af de 41 sager, har 14 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 10 sager med tilbagebetalingskrav, 6 sager er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

7 sager er sendt til nærmere undersøgelse hos Politidirektøren. Heraf er 2 afsluttet med dom, 3 er kommet retur uden at der blev rejst sigtelse i sagen og 2 sager afventer fortsat behandling. De resterende sager er fortsat under behandling i kontrolgruppen.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret har i 2011 deltaget i aktion Fair Play, i samarbejde med Skat og Fødevarestyrelsen. 15 virksomheder fik besøg. Dette gav anledning til undersøgelser af 2 sager, ligesom der er modtaget 1 sag fra en anden skatteregion til undersøgelse. Denne sag er endt med en domsfældelse på 6 mdr. betinget fængsel samt tilbagebetaling af kr. 144.000

Økonomiske konsekvenser

Foreløbig besparelse i 2011

Pr. 31. oktober 2011 udgør den samlede besparelse kr. 853.213,41, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 412.371 samt tilbagebetalingskrav med kr. 441.652,41 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93

00.07.00G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

Bornholms Regionskommune, Borgercenteret har deltaget i Ankestyrelsens praksis-undersøgelse, hvor temaet var kommunernes anvendelse af bestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) §§ 91 og 93 om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser.

 

Praksisundersøgelsen er foretaget som led i Ankestyrelsens forpligtelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Praksisundersøgelsen skal efter retssikkerhedslovens § 79a behandles på et kommunal-bestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Reglen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser, og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere lovgivningen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, og dermed sikre borgernes retssikkerhed.

 

Der har været afholdt dialogmøde med de involverede kommuner den 17. maj 2011, hvor resultatet af undersøgelsen blev præsenteret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I undersøgelsen fokuseres på, om kommunernes afgørelser om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

 

§ 91 omhandler den situation, hvor borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelser eller den situation, hvor borgeren har fået en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Eksempelvis, hvor borgeren selv er skyld i ledighed, og derfor har fået karantæne fra A-kassen. Borgeren vil her ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen med det samme.

 

§ 93 omhandler særligt de situationer, hvor borgerne har haft en uforsvarlig økonomi, eller hvor borgeren inden for kortere tid vil være i stand til at betale den udbetalte hjælp tilbage, eksempelvis fordi borgeren får frigivet en børneopsparing.

 

Kommunen skal kræve tilbagebetaling af den udbetalte forsørgelsesydelse efter § 91, hvorimod kommunen kan vælge at gøre det, når afgørelsen træffes efter § 93.

 

I undersøgelsen indgår 108 sager fra 17 kommuner.

 

Undersøgelsens hovedresultater

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

Materiel vurdering

I 91 procent af sagerne – svarende til 69 ud af 76 sager - truffet efter § 91 er afgørelsen om tilbagebetaling i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 91 procent af sagerne manglede ingen eller kun enkelte mindre væsentlige oplysninger.

 

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

For sager truffet efter § 93 er 69 procent af sagerne - svarende til 22 ud af 32 sager – i overensstemmelse med regler og praksis. I 88 procent af sagerne var der tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at kommunen kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

Formel vurdering

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne som udgangspunkt har godt styr på forvaltningslovens regler om afgørelsens form og krav til begrundelse i de undersøgte sager.

 

I 88 procent af kommunernes afgørelser var begrundelsen for at kræve tilbagebetaling af den udbetalte hjælp i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. I en del sager har kommunen dog truffet afgørelse efter § 91, nr. 2, hvor det havde været mere nærliggende at anvende § 91 nr. 1. I de sager har Ankestyrelsen vurderet, at begrundelsen kun i nogen grad var tilstrækkelig fyldestgørende.

 

Med hensyn til resultatet for Bornholms Regionskommune som det fremgår det af undersøgelsens bilag 2, er resultatet overordnet set tilfredsstillende for så vidt angår § 91 området.

 

Hvad angår § 93 området, vil Borgercenteret sikre en ensartet anvendelse af denne paragraf ved blandt andet at følge de at Ankestyrelsens anbefalinger til hvorledes kommunerne skal sagsbehandle i fremtidige sager.

 

Borgercenteret har i den anledning gennemgået undersøgelsen og vil sikre implementeringen af anbefalingerne ved at afholde temamøder med de teams der administrerer lovens paragraffer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 29. november 2011

1.
Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93, Ankestyrelsen juni 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Dialogmødet mellem Jobcenter Bornholm og Beskæftigelsesregionen 18. november 2011
  3. Overvejelser vedr. mål 1
  4. Referat fra ERB-mødet 14. november 2011

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Taget til efterretning. Der tilrettelægges en temadrøftelse for udvalget med henblik på Årsforum 2012, der afholdes på Bornholm.

 

Sagsfremstilling

Ad pkt. d:

Arbejdsmarked og beskæftigelse

I forlængelse af drøftelserne på både Årsforum og Styrelsesmødet 26. - 27. september 2011 med input fra bl.a. Martin Sten Jørgensen, drøftedes mulighederne for i højere grad at samarbejde omkring arbejdsmarked og beskæftigelse - herunder med fokus på emner som arbejdskraftens mobilitet, ungdomsarbejdsløshed, inklusion af sårbare grupper på arbejdsmarkedet og praktikpladser.

Der var enighed om at dette tema kunne være et tværgående tema, herunder med aktiviteter indenfor lobby, udveksling og projekter.

Et konkret forslag var at lade temaet indgå i det næste Årsforum, der er planlagt afholdt på Bornholm den 13. juni 2012 - som optakt til Folkemødet.

Roland Gustbee vil tage tema og forslag med i de næste besøg, og med i oplægget til online Styrelsesmødet 12/12.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 29. november 2011

1.
Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm Status 4. kv. 2011. BRHS november 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Temamøde om erhvervspolitik 6. december.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Integrationsrådet.