Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
30-11-2011 kl. 15:00
Musikhuzet
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 3 Lokalpuljen - kommissorium og forretningsorden
  åbent 4 Bornholms Kunstmuseum - udbygning
  åbent 5 Ansøgning om anlægsbevilling til stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård
  åbent 6 Ansøgning fra Bornholms Motor Sport om tilskud i forbindelse med arrangørværtsskab
  åbent 7 Ansøgning om ekstra tilskud til handifodbold
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til motionstilbud
  åbent 9 Kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker
  åbent 10 Kultur for livet
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der oprindeligt overført et overskud/underskud på 2,4 mio. kr., hvorfra 0,4 mio. kr. er søgt overført til anlæg. Dermed forventes et samlet overskud på 2,5 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts, (en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj) og pr. 31. juli. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Politikområde 15 Fritid og Kultur

Bornholms Musik- og Billedskole forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2011, som finansieres af overført overskud på 0,5 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er der tale om en forbedring. Der er i 2011 foretaget investeringer i bygninger og vedligeholdelse i øvrigt.

Kultur forventer balance i 2011 og et overskud på 0,5 mio. kr. svarende til overførslen fra 2010. Overskuddet henføres til forskydning i udbetaling af puljemidler mellem budgetår.

Fritid forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., som finansieres af overført overskud fra 2010 på 2,1 mio. kr., som dermed nedbringes til 1,6 mio. kr. Der er tale om en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2011, hvilket skyldes at der i 2011 har været færre ansøgninger til puljer end forventet. Af de overførte midler fra 2010 er 0,9 mio. kr. bundet til anvendelse til drift i 2012. Endvidere er 0,4 mio. kr. søgt overført til anlæg til finansiering af vedligeholdelse af fritids- og medborgerhuse.

Adm. Fritid og Kultur forventer balance i mellem forbrug og budget.

Bornholms Idrætsområder forventer at overholde budgettet i 2011. Udover driften afholdes udgifter vedrørende projektering af tagrenovering på Rønne Idrætshal, samt anskaffelse af nyt materiel til vedligeholdelsesopgaver.

 

Politikområde 16 Biblioteker

Bornholms Biblioteker forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2011 idet et tilsvarende underskud fra 2010 forventes nedbragt. Dermed forventes budgettet overholdt. Budgetopfølgningen er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der oprindeligt overført et overskud/underskud på 2,4 mio. kr., hvorfra 0,4 mio. kr. er søgt overført til anlæg. Dermed forventes et samlet overskud på 2,5 mio. kr.

 

I den reviderede overførsel er der taget højde for overførsel til anlæg mm.

 

Virksomhed

Opr.

overførsel

Rev.

overførsel

Forventet mer/

mindreforbrug i 2011

Forventet over/

underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-

overf.bar

Overførbar

Ikke-

overf.bar

Bornholms Musik- og Billedskole

537

537

-137

0

400

0

Kultur

501

501

-1

0

500

0

Fritid

2.117

1.667

-79

0

1.588

0

Adm. Fritid & Kultur

0

0

0

0

0

0

Bornholms Idrætsområder

20

20

-20

0

0

0

Fritid og Kultur

3.176

2.726

-238

0

2.488

0

Bornholms Biblioteker

-763

-763

763

0

0

0

Biblioteker

-763

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur- og

Forebyggelsesudvalget

2.413

1.963

525

0

2.488

0

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Lokalpuljen - kommissorium og forretningsorden

00.01.00Ø40-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 500.000 kr. til en nyoprettet Lokalpulje. Sammen med de eksisterende puljer i forskellige udvalg vil der fra 2012 anslået være 1.122.630 kr. i puljen.

Der skal i den forbindelse fastsættes kommissorium og forretningsorden for udmøntningen af puljen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at forslag til kommissorium og forretningsorden indstilles til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Forslag fra S og SF's medlemmer til kommissorium for innovationspuljen på 500.000 kr. indstilles godkendt med de rettelser, der var enighed om. De eksisterende puljer fortsætter i 2012 og indgår i evalueringen efter 1 år.

Sagsfremstilling

Udmøntning af puljen.

 

Innovationspuljen kan søges af alle og ansøgninger fra børn og unge vil blive prioriteret højest.

Der kan ikke gives tilskud til erhvervs- og turismefremmende tiltag, hvis et af disse formål kan opfattes som hovedsigtet med afholdelsen af udgiften.

Lokalpuljen administreres af et råd, kaldet Lokalrådet, med Fritid & Kultur som sekretariat.

Lokalrådet:

Rådet består af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Politikerne udpeges af kommunalbestyrelsen for hver valgperiode. Repræsentanterne for lokalområderne udpeges ligeledes af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet.

Lokalrådet arbejder efter en forretningsorden, der vedtages af kommunalbestyrelsen sammen med nærværende kommissorium.

Evaluering:

Lokalpuljen evalueres hvert andet år, første gang dog med udgangen af 2012. Evalueringen forelægges Kommunalbestyrelsen i det efterfølgende januarmøde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Udkast til kommissorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bornholms Kunstmuseum - udbygning

19.03.00G00-0003

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med Bornholms Kunstmuseums planlagte udbygning med et lysmuseum skal der tages stilling til

a) kommunal accept af udvidelsen af museets bygningsmasse

b) bygherrerollen

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

a)     at udbygningen accepteres, og at den eksisterende brugsaftale med Bornholms Kunstmuseum udvides til at omfatte udbygningen

b)     at bygherrerollen overlades til den nyetablerede erhvervsdrivende fond som foreslået af museet

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Udsættes, da det juridiske notat ikke foreligger. Udvalget er indstillet på at afholde et ekstraordinært møde, når notatet foreligger, af hensyn til sagens fremdrift.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Kunstmuseum ønsker at udvide museet med et lysmuseum, som for størstedelens vedkommende vil blive bygget under jorden. Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet denne sag i forbindelse med en udvidelse af museets driftsbudget.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling dels til udbygningen som ejer af bygninger og jord og dels til bygherrerollen.

 

Ejeraccept

Da Bornholms Regionskommune ejer de eksisterende bygninger med tilhørende jord kræver en udbygning en accept fra kommunen som ejer. Den eksisterende brugsaftale mellem kommunen og museet vil i givet fald blive udvidet til at omfatte udbygningen.

Tilskudsydende fonde har ved den tidligere udbygning været og forventes igen at være indforstået med, at kommunen efter udbygningen fortsat vil være ejer af hele bygningsmassen.

 

Bygherrerollen

Ved udvidelsen i 2003 stod amtet som bygherre, idet denne model pga. momsreglerne medførte den højeste budgetramme ud fra de modeller, der var aktuelle på daværende tidspunkt. Ved den aktuelle udbygning foreslår Bornholms Revision på vegne af museet at etablere en erhvervsdrivende fond, og at denne fond som bygherre forestår opførelse af nybygningen og efterfølgende udlejer denne til museet på markedsvilkår. Fonden kan få refunderet moms på udgifter til opførelse og drift af ejendommen.

Hvis kommunen står som bygherre, vil der skulle tilbagebetales 17,5% af fondstilskuddene til momsrefusionsordningen, hvilket betyder, at der skal skaffes en højere finansiering.

Det kan på denne baggrund konkluderes, at den økonomisk mest fordelagtige konstruktion for byggesagen er etableringen af en erhvervsdrivende fond.

Notat fra chefjuristen vil foreligge inden mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om anlægsbevilling til stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård

82.00.00G00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ansøgning om en anlægsbevilling på i alt 2.300.000 kr. over årene 2012 og 2013 til udskiftning af stråtage på Melstedgård.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til renovering at stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgaard,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.625.000 kr. i 2012,

c)     at tillægsbevillingen finansieres med 940.000 kr. fra driftskontoen til vedligeholdelse af stråtage for 2011-2016 og med 685.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje i 2012,

d)     at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 med 675.000 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje i 2013, og

e)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og Kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Der er i juni 2011 udarbejdet en statusrapport for stråtagenes tilstand på Landbrugsmuseet Melstedgård, som er en kommunal ejendom. Bornholms Museum står dog for vedligeholdelsen af museet, bortset fra stråtagene, hvis vedligeholdelse varetages af Teknik og Miljø.

Rapporten konkluderer, at der er opstået et efterslæb med udskiftninger af stråtagene, idet de afsatte midler ikke rækker til nødvendige udskiftninger. Resultatet er meget nedslidte tagflader med utætheder, stormskader og lapninger, der ikke tilgodeser fredningsbestemmelser om at holde fredede bygninger tætte på tag og fag.

 

Økonomiske konsekvenser

Indtil 2005 ydede staten et tilskud på 50% til stråtagene, men herefter har der kun været de kommunale midler til vedligeholdelsen, svarende til et budget på knap 190.000 kr. årligt.

Rapporten opgør behovet for renovering sådan:

2012:      1.625.000 kr.

2013:        675.000 kr.

I alt        2.300.000 kr.

 

Af dette beløb kan driftsbudgettet finansiere 940.000 kr. over årene 2011-2016, idet der må forventes mindre behov for midler til vedligeholdelse i årene under og efter renoveringen. Der vil således kun være et vedligeholdelsesbudget på 25.000 kr. i årene 2012-2016.

Statusrapporten og en revideret plan for renoveringen vedlægges som bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Statusrapport Melstedgård (PDF)

2.
Revideret plan for renovering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning fra Bornholms Motor Sport om tilskud i forbindelse med arrangørværtsskab

20.00.00Ø40-0161

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

6

 

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning om tilskud på 50.000 i forbindelse med arrangørværtsskab for en afdeling af det danske mesterskab i rally.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Bevilget et tilskud på 20.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Motor Sport ansøger den 13/11 2011 om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med arrangørværtsskabet for en afdeling af det danske mesterskab i rally med Rønne som værtsby. Der vil være udgifter til materielleje, afspærringsmateriel, toiletter, tryksager, program, resultatberegning, sikkerhed og officials/medhjælpere.

Arrangementet afvikles den 2. og 3. november 2012 i området omkring Rønne Havn og markedsføres både lokalt og nationalt i sportsnyheder. Derudover produceres et halvtimes program på TV2 Sport ugen efter løbet. I den forbindelse vil der typisk være en introduktion til området og byen med speciel fokus på seværdigheder, historie eller lignende.

Det samlede budget for DM rally-arrangementet er 425.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 44.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Ansøgning om tilskud til arrangørværtsskab af en afdeling af DM i rally (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om ekstra tilskud til handifodbold

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Dansk Handicap Idrætsforbund Bornholm søger om ekstra tilskud på 5.000 kroner til et handicapfodboldprojekt, som tidligere har modtaget 23.200 kroner i tilskud. Baggrunden for ansøgningen om ekstra tilskud er, at deltagerantallet har været højere end forventet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Bevilget et tilskud på 5.000 kr.

 

Sagsfremstilling

1. juni 2011 gav Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget et tilskud på 23.200 kroner til projekt Handifodbold i Nyker. Det opstillede budget, der lå til grund for bevillingen, kalkulerede med omkostninger for 15 deltagere.

Sæsonen er nu slut og i alt har 26 spillere deltaget i projektet, og dermed hænger økonomien i projektet ikke sammen.

Det er intentionen at projektet skal fortsætte i 2012 på normale vilkår – brugerbetalt.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan finansieres af breddeidrætspuljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om tilskud til motionstilbud

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Klemensker IF søger om tilskud på 32.877 til uddannelse og redskaber i forbindelse med et motionstilbud til ikke-idrætsvante voksne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

 

Sagsfremstilling

Klemensker IF Fitness oplever, at der er en stor gruppe ikke-idrætsvante borgere, som har behov for et struktureret tilbud. Foreningen ønsker derfor at udbyde et tilbud baseret på personlige træningsprogrammer og holdtræning i kombination med den normale individuelle træningsmulighed i centeret.

Ønsket bygger på erfaringerne fra at foreningen i en periode har haft et hold ”Fed Motion” i samarbejde med Bornholms Regionskommune.

For at igangsætte aktiviteten skal der uddannes en fitnesscoach samt investeres i diverse udstyr, som foreningen søger om tilskud til.

Budget:

Instruktørkursus – fitnesscoach 80 timer

13.892

- Tilskud fra DGI

- 3.054

+ Rejseomkostninger Bornholm/Horsens 3 gange

3.000

10 stk. store bolde/ABS

2.750

10 stk. træningsmåtter + ophæng

2.789

10 stk. pumpsæt + stativ

13.500

I alt

32.877

Økonomiske konsekvenser

Foreningen vil efter gældende regler under Folkeoplysningsudvalget kunne få et tilskud på 1.000 kroner til instruktøruddannelse.

Et tilskud vil kunne finansieres af breddeidrætspuljen, hvor der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 88.220 kroner. Puljen tilføres midler i budget 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

 

I forbindelse med lukning af Skolen, frigivelse af Fritidshuset til salg, pr. 1. aug. 2011 og nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012 i Klemensker er der behov for lokaler til foreningsvirksomhed andet steds.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

Oplægget til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Aktiviteterne i bygning A og D indstilles godkendt og aktiviteterne i bygning C undersøges nærmere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg har kommunalbestyrelsen besluttet, at der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemensker området og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse.

 

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet at:

o        Bygning A og D, Klemensker skole anvendes til ungdomsskolevirksomhed.

o        Bygning B Gymnastiksalen anvendes i indeværende sæson til idræt og ungdomsskolevirksomhed. Derefter vurderes brugen på ny.

o        Klemensker Hallen overgår pr. 1. jan. 2012 til Bornholms Idrætsområder

o        Øvrige bygninger på Klemensker skole sælges eller nedrives.

Kommunale Ejendomme vil efterfølgende forelægge en samlet plan for alle bygninger i Klemensker.

 

I dette punkt ønskes en stillingtagen til den fremtidige anvendelse af kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker.

 

Foreningsaktiviteter på ”Hjemmet” og i Klemensker Fritidshus – hidtil antal anvendte m2:

 

Forening

Aktivitet

Pt. m2

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

 

Der oplistes 4 scenarier; Bornholms Ungdomsskole er part i alle 4 scenarier.

 

Scenarie 1 Bygning A og D

Rum 1:            Væveloft – lokalet er taget i brug

Rum 9:            Klemensker Lokalhistorie

Rum 10:           Ældremobiliseringens datastue – integreres med Ungdomsskolens EDB-undervisning og Klemensker Lokalhistories PC'er

                      Der er behov for en trappelift for handicappede til rum 9 og 10.

Rum 20            Aktivitetshus for Ældre med adgang til The-køkken i tilstødende lokale

 

Det har ikke været muligt at finde et lokale til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens §18  (Frivilligt Socialt arbejde).

 

I ovenstående er den oprindelige tanke vedr. Multikulturhus i Klemensker til både unge- og ældreaktiviteter ved at tage form, men for at fuldføre tanken er der også behov for Bygning C.

 

De forventede omkostninger til scenarie 1 forventes at se ud som følger:

Handicaplift, inkl. lift, el, montage m.v. – skønnet erfaringspris kr. 100.000.    

 

Scenarie 2: Bygning A + D + C

En for brugerne optimal løsning vil være at Bygning C frigives til Ungdomsskole- og foreningsbrug. Ungdomsskolen /Dybdalskolen ønsker at afskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som har til huse i Vej & Parks bygning på Jernbanevej.

Dermed bliver der også mulighed for at indplacere sløjdholdet.

Det vil endvidere give de optimale vilkår for Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens

Aktiviteter – 2 lokaler til denne brug og Fysiklokalet til værkstedsaktiviteter. Udgift til trappelift spares.

 

Rum 1               Vævedamer

Rum 16              Ældremobiliseringens datastue

Rum 17              Lokal historisk arkiv

Rum 18              Sløjd – Det er bare mænd

Rum 19              Tømrerværksted – Ungdomsskolen

Rum 20              Aktivitetshus / Ungdomsskole

 

De forventede omkostninger til scenarie 2 forventes at se ud som følger:

 

 

 


Scenarie 3

Bygning B:

Gymnastiksalen anvendes af Ungdomsskolen og Idræt

Gymnastiksalen er i dag den optimale lokaleløsning for KIF’s gymnastikaktiviteter og ungdomsskolens bevægelsesfag.

Gymnastiksalen har behov for en gennemgribende vedligeholdelse og fornyet fjernvarmeinstallation.

 

De forventede omkostninger til scenarie 3 forventes at se ud som følger:

Bygning B, kun gymnastiksal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drifts- og vedligeholdelsudgifter:*

 

 

 

 

Vedligeholdelsesbehov (udvendigt og tekniske install. jf. 10 årige vedligeholdelsesplaner

Gennemsnit/kr/år i 10 år

68.330

Skønnede driftsomkostninger i øvrigt:

 

 

 

207.000

I alt årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter:

 

 

 

275.330

*Indvendig vedligeholdelse er ikke medtaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernvarme- og vandtilkobling:

 

 

 

 

Fjernvarmestik

 

 

 

144.000

Beholderudskiftning

 

 

 

35.000

Blandesløjfer, 3 stk

 

 

 

100.000

Automatik

 

 

 

60.000

Sum

 

 

 

339.000

Uforudsete udgifter

%

 

10

33.900

Håndværkerudgifter, ialt

 

 

 

372.900

Byggeteknisk rådgivning

%

 

14

52.206

I alt fjernvarme- og vandtilkobling:

 

 

 

425.106

 

 

Scenarie 4

En nedlæggelse af gymnastiksalen giver et øget pres på halfordelingen; der kan tænkes i alternative løsninger med inddeling af hallen, således at hallen kan rumme flere aktiviteter på en gang, der skal også indtænkes en løsning på opbevaring af gymnastikmateriel.  Opføring af en materielbygning kan være en løsning, men en placering er problematisk.

 

De forventede omkostninger til scenarie 4 forventes at se ud som følger:

 

 

 

 

 

 

Der foreligger p.t. ikke oplysning om priser på ruminddeling.

 

Afrunding

Der har den 23. november 2011 været afholdt et orienteringsmøde med foreninger, hvor ovenstående muligheder blev præsenteret.

 

Der var fra deltagernes side stor enighed om at pege på Scenarie 2 frem for Scenarie 1; bedre løsning for både lokalhistorisk arkiv, datastue og så også et lokale til sløjdholdet, og endelig en mulighed for at ungdomsskolen får et selvstændigt lokale til tømrerværksted (motorer og flisstøv fungerer ikke sammen)

Idrætsinspektøren har afholdt brugermøde i Klemensker Hallen den 21. nov. her anbefales en fastholdelse af gymnastiksalen.

 

Der kan ikke anvises finansiering af scenarie 2, 3 og 4

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af vedlagte bilag og under de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Klemensker Skole - oversigt over bygninger (TXT)

2.
Notat Klemensker foreninger (DOC)

3.
Scenarieliste_Klemenskerskole (XLS)

4.
Foreninger Klemensker økonomi (XLS)

5.
Lokaliteter på Ungdomsskole Nord, Klemensker (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Kultur for livet

20.00.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

7

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af KRAM (en anden tilgang til forebyggelse) og projektet ”Kultur på recept” i forlængelse af Region Sjællands konference ”Kultur for livet” den 6-7/10 2011, som udvalgsmedlem Dorthe Fink deltog i.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter ”Kultur for livet” ud fra en orientering fra Dorthe Fink.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Udsættes.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Region Skåne afholdte den 6. og 7. oktober en konference med ovenstående overskrift.

Konferencens fokuspunkter var:

·         Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden?

 

Konferencen havde omkring 20 forskellige oplæg, hvor oplægsholdere fra hver deres position samstemmende kunne fastslå, at kulturens mangfoldige kraft bidrager til at gøre os glade, skaber relationer, skaber livskraft, giver os identitet, øger vores velbefindende og livskvalitet og bidrager til vores sundhed (styrker vores immunforsvar).

 

Især to af oplæggene ønskes drøftet:

KRAM (Kompetencer – Relationer – Anerkendelse – Mestring) og Kultur på recept.

 

Nærmere beskrivelse af disse to oplæg fremgår af vedlagte bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. november 2011

1.
Kultur for livet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

11

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Ingen.