Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
07-12-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2011
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Økonomi- og Erhvervsudvalget (eget område)
  åbent 4 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011
  åbent 5 Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2011
  åbent 6 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 7 Drøftelse forud for budgetvejledning 2013
  åbent 8 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012
  åbent 9 Kvalitetskontrakt 2012
  åbent 10 Anlægsbevilling vedr. etablering af Bornholms Rådhus
  åbent 11 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013
  åbent 12 Kvalitetsrapport 2010/11 for kommunens skolevæsen
  åbent 13 Genbehandling af beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling i Bornholms FamilieCenter
  åbent 14 Lokalpuljen - kommissorium og forretningsorden
  åbent 15 Kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker
  åbent 16 Ansøgning om anlægsbevilling til stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård
  åbent 17 Rønne Theater - restfinansiering af udbygning
  åbent 18 Evt. overdragelse af Svanekehallen til Bornholms idrætsområder
  åbent 19 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelse efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93
  åbent 20 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 21 Lokalplanforslag 064 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakke i Rønne etape 2
  åbent 22 Kommuneplantillæg 007, samt SMV & VVM Stubbeløkken Granitbrud
  åbent 23 Anlægsbevilling til Parkeringsanalyse i Rønne
  åbent 24 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2012
  åbent 25 Godkendelse af takster for spildevand 2012
  åbent 26 Godkendelse af regnskab 2010 og budget 2012 for de Kommunale Almene Handicapboliger på Stenbanen , Rønne.
  åbent 27 Godkendelse af endelig fastsættelse af husleje for de 4 boliger Stjernehuset ved Klintebo.
  åbent 28 Forslag om ændret fordeling af reserverede midler til etablering af Campus Bornholm
  åbent 29 Indstilling af rammer for regionale udviklingsmidler for 2012
  åbent 30 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til Folkemødesekretariat i 2012 og 2013
  åbent 31 Ansøgning om Regionalfondstilskud til iværksætterprojektet "Vækstfabrikken"
  åbent 32 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til Bright Conventions Bornholm for 2012
  åbent 33 Ansøgning om forlængelse af projektchefstilling til Green Solution House
  åbent 34 Status på Vækstforums handlingsplan 2011/2012
  åbent 35 Destination Bornholm - Handlingsplan 2012
  åbent 36 Business Center Bornholm - Handlingsplan for 2012
  åbent 37 Handlingsplan 2012 for Bornholms Akademi
  åbent 38 Orientering fra formanden
  åbent 39 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. november 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (138,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (308,2 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 30. november 2011 (69,8 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (123,2 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 30. november 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 138,6 mio. kr. er faldet med 28,0 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. oktober 2011. Faldet i beholdningen skyldes fortsat hovedsagelig, at anlægsaktiviteten er væsentligt højere i 2011 end i 2010. Herunder er der p.t. et udlæg for Bofa på 36,5 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning nu ligger under niveauet i 2010. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo november ca. 34 mio. kr. højere end i 2010, idet det må forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 69,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr. Hertil kommer resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 på de ikke-overførbare områder og finansiering, hvilket har øget den beregnede kassebeholdning fra 33,0 mio. kr. pr. 31. oktober 2011.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning er beregnet på baggrund af den beregnede kassebeholdning tillagt forventede overførsler til 2012 jf. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011. Det bemærkes, at overførslerne vedrørende anlægsvirksomhed, lån og kvalitetsfond er negativ, hvilket skyldes, at der fortsat er salgsindtægter, der ikke er indgået som budgetlagt.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Beholdninger pr. 30. november 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 for Økonomi- og Erhvervsudvalget (eget område)

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne området pr. 31. oktober 2011 viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b)     at der meddeles en negativ tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på de ikke-overførbare områder på 1.742.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts, (en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj) og pr. 31. juli. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Politikområde 0 Økonomi

Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2011 og et underskud på 4,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den sidste opfølgning. Beløbene vedrører tværgående besparelser, hvor der endnu ikke er taget beslutning om udmøntning/fordeling af besparelserne. Der er igangsat arbejder med henblik på udmøntning.

 

Politikområde 11 Erhverv og Samfund

Bornholms Akademi forventer samlet set et mindreforbrug på 147.000 kr. i 2011. Mindreforbruget kan henføres til Uddannelsescenter Snorrebakken, hvor budgettet forventes overholdt inkl. nedbringelse af det overførte underskud fra 2010.

Merforbruget henføres udelukkende til Akademiet, som bruger størstedelen af det overførte overskud. Vurderingerne er forbedret med 1.135.000 kr. i forhold til sidste opfølgning, hvilket skyldes, at Bornholms Akademi i modsætning til tidligere nu forventer at overføre et overskud til næste år.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til erhvervsfremme forventes et merforbrug på 1,86 mio. kr. i 2011, idet en stor del af de bevilgede midler forventes at komme til udbetaling i 2011 og finansieres af overførte midler fra 2010. Der forventes et overskud på 800.000 kr., hvilket er en forbedring på 150.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Der tages forbehold for yderligere udbetalinger af tilskud.

For Vækstforum forventes et mindreforbrug på 283.000 kr. og et overskud på 9,35 mio. kr. Dette er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning, hvilket skyldes en ny bevilling fra september, hvor 200.000 kr. forventes udbetalt i 2011.

 

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

Der forventes et mindreforbrug vedr. personale på 4,5 mio. kr. og et overskud på 15,8 mio. kr., som primært vedrører overførsel af puljemidler fra tidligere år. Vurderingen er forbedret med 1,1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning, hvilket hovedsageligt kan tilskrives puljen til ekstra elever, hvor tilskuddene fra AER i 2010 og 2011 samles til dækning af udgifterne til praktikpladserne indtil praktikperioden udløber. På det ikke-overførbare området forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. seniorjobs og tjenestemænd, hvilket er 0,8 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. Ændringen skyldes tilgang af færre seniorjobs og afgang af flere tjenestemandspensionister end forudsat ved sidste opfølgning.

Der forventes et merforbrug på 359.000 kr. på politikerne, baseret på et forbrug på samme niveau som i 2010. Med udgangen af 2011 vil der således være et samlet underskud på 720.000 kr., hvilket er uændret i forhold til sidste opfølgning. Der er således ikke overensstemmelse mellem det afsatte budget og det reelle forbrug. På det ikke-overførbare område forventes et merforbrug på 212.000 kr. vedr. afholdelse af folketingsvalget i 2011. Erfaringerne viser, at en afstemning ikke kan holdes inden for de i budgettet afsatte midler.

 

Politikområde 13 Informationsteknologi

Budgettet forventes overholdt, hvilket er uændret i forhold til sidste opfølgning. Det overførte overskud på 9,7 mio. kr. som opsparing til investeringer videreføres til 2012.

 

Politikområde 14 Fællesadministration

Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Merforbruget skyldes bl.a. implementering af nyt lønsystem, udgifter til konsulentbistand, primært BDO-analyser, samt mindreindtægter vedr. administrationsvederlag fra forsyningsvirksomheder. Der forventes et overskud på 6,6 mio. kr. idet 2,5 mio. kr. af det oprindelige overskud på 13,6 mio. kr. anvendes til finansiering af anlægsprojekter vedrørende inter- og intranet.

På det ikke-overførbare område forventes merudgifter på 560.000 kr. vedrørende rykkergebyrer, hvilket skyldes forsinkelser i indfasningen af et nyt debitorsystem. Dette er en forværring på 300.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Der føres dialog med KMD om konsekvenserne af forsinkelserne, herunder det økonomiske aspekt.

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder, hvilket er en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Fra 2010 er der overført et overskud på 45,8 mio. kr., hvoraf der er overført 3,7 mio. kr. til anlæg. Herefter forventes et samlet overskud på 38,7 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 1,74 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,31 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

Virksomhed

Opr. overførsel

Rev. overførsel

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

 

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Sekr. for politikomr 00

-1.473

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Økonomi

-1.473

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Bornholms Akademi

1.231

1.231

147

0

1.378

0

Sekr. for politikomr. 11 (ØKE)

2.664

2.664

-1.864

0

800

0

Sekr. for politikomr. 11 (Vækstforum)

9.067

9.067

283

0

9.350

0

Erhverv og samfund

12.962

12.962

-1.434

0

11.528

0

Løn og Personale

11.354

11.354

4.476

2.514

15.830

2.514

Sekr. for politikområde 12

-361

-361

-359

-212

-720

-212

Organisation, personale og politikere

10.993

10.993

4.118

2.302

15.110

2.302

Politisk & Administration

9.691

8.491

1.200

0

9.691

0

Informationsteknolog

9.691

8.491

1.200

0

9.691

0

Børne- og Skolesek

1.279

1.279

0

0

1.279

0

Social- og Sundhedssek

534

534

200

0

734

0

Politisk & Administrativ Sek

4.577

2.077

0

0

2.077

0

Løn og Personale

1.767

1.767

-1.267

0

500

0

Økonomi og Analyse

3.547

3.547

-300

-560

3.247

-560

Regional Udvikling

2.096

2.096

-2.096

0

0

0

Direktionen

-179

-179

-1.023

0

-1.202

0

Direktion og stabe

11.808

9.308

-4.686

-560

4.622

-560

Fællesadministration

13.621

11.121

-4.486

-560

6.635

-560

Økonomi- og Erhvervsudvalget

45.793

42.093

-3.389

1.742

38.704

1.742

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 27,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et samlet overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr., som forventes nedbragt til et overskud på 61,7 mio. kr. ved udgangen af 2011, idet 10,3 mio. kr. er overført til anlæg.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i 2011. Når mindreforbruget vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. holdes ude, forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling. Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af mindreforbruget vedrørende de forsikrede ledige på 26 mio. kr. skal tilbagebetales til staten. Dog viser KL’s prognose pr. november 2011, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 ikke vil blive efterreguleret.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2010) på netto 31,3 mio. kr., idet 32,0 mio. kr. forventes overført til 2012.

 

På finansieringssiden forventes samlet set merindtægter på 8,25 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning, samt mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til renter, afdrag og finansforskydninger.

 

Det samlede kassetræk i 2011 forventes at udgøre 46,9 mio. kr., hvilket er 54,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2011, hvor der blev budgetlagt med en kasseforøgelse på 7,5 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at den samlede budgetopfølgning og fagudvalgenes indstillinger godkendes

b)     der meddeles tillægsbevilling på -20.162.000 kr. for de virksomheder, der forventer mer- eller mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling, jf. bilag 3 punkt A, som finansieres af de likvide midler. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

c)     at der meddeles tillægsbevilling på 9.526.000 kr. for de virksomheder, der forventer merforbrug i 2011, idet der meddeles tilsvarende negative tillægsbevillinger i budget 2012, jf. bilag 3 punkt B. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen ved træk i 2011 og modsvares af en tilsvarende tilførsel i 2012.

d)     at der meddeles tillægsbevillinger for i alt -10.400.00 kr. i henhold til oversigt over øvrige tillægsbevillinger, jf. bilag 3 punkt C, som finansieres af de likvide midler. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og pr. 31. juli, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Opfølgning pr. 31. oktober

Drift

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug i 2011 på 27,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget excl. overførsler, hvilket er en forbedring på 10,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Af det overførte overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr. kan 10,3 mio. kr. overføres til anlæg. Samlet set forventes dermed et overskud på 61,7 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 20,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 27,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Når mindreforbruget vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. holdes ude, forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

Udvalg og politikområde

Rev. Overførsel

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

3.355

-267

-832

3.088

-832

Undervisning

12.059

-2.980

430

9.079

430

Børn og familier

317

-16.178

0

-15.861

0

Børne- og Skoleudvalget

15.731

-19.425

-402

-3.694

-402

Sociale ydelser

0

0

-6.500

0

-6.500

Ældre

13.149

14.241

-616

27.390

-616

Psykiatri og handicap

8.173

-12.468

-4.991

-4.295

-4.991

Sundhed

0

0

1.200

0

1.200

Forebyggelse og behandling

2.697

24

0

2.721

0

Socialudvalget

24.018

1.798

-10.907

25.816

-10.907

Beskæftigelse og aktivering

1.641

1.934

33.750

3.575

33.750

Forsørgelsesydelser

519

-118

-3.500

401

-3.500

Beskæftigelsesudvalget

2.160

1.816

30.250

3.976

30.250

Teknik og miljø

1.829

-5.849

-521

-4.020

-521

Forsyning og drift

1.384

-2.921

0

-1.537

0

Teknik- og Miljøudvalget

3.213

-8.770

-521

-5.557

-521

Økonomi

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Erhverv og samfund

12.962

-1.434

0

11.528

0

Organisation, personale og politikere

10.993

4.118

2.302

15.110

2.302

Informationsteknolog

8.491

1.200

0

9.691

0

Fællesadministration

11.121

-4.486

-560

6.635

-560

Økonomi- og Erhvervsudvalget

42.093

-3.389

1.742

38.704

1.742

Fritid og kultur

2.726

-238

0

2.488

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyg. Udv

1.963

525

0

2.488

0

Bornholms Regionskommune

89.178

-27.445

20.162

61.733

20.162

Merforbrug = negativt fortegn

 

I bilag 1 er udvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 gengivet, og i bilag 2 findes en oversigt over virksomhedernes budgetopfølgning på samtlige politik- og udvalgsområder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 19,4 mio. kr. i 2011. Heraf kan 17,2 mio. kr. henføres til det forventede merforbrug i Bornholms Familiecenter. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

På Socialudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2011. På ældreområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 14,2 mio. kr., mens der på Psykiatri og Handicapområdet forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. kan henføres til Psykiatri og Handicap virksomheden.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i 2011, som hovedsagelig kan henføres til merudgifter på 6,5 mio. kr. til øget tilgang af førtidspensionister og 6,8 mio. kr. til høreapparater og hjælpemidler, samt mindreudgifter til medfinansiering på sundhedsområdet.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 30,3 mio. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på 3,5 mio. kr. på forsørgelsesydelser som opvejes af et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. på Jobcenter Bornholm. Heraf vedrører 26 mio. kr. forsikrede ledige, som ikke tidligere har indgået i budgetopfølgningen i 2011. Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af dette mindreforbrug vedrørende de forsikrede ledige skal tilbagebetales til staten. Beløbet der blev tilbagebetalt i 2011 gældende for 2010 var 10 mio. kr. Dog viser KL’s prognose pr. november 2011, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 ikke vil blive efterreguleret.

 

 

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 8,8 mio. kr. i 2011. Merforbruget kan for 5,8 mio. kr. henføres til området for veje og havne under Teknik og Miljø området og vedrører primært merforbrug på vintertjenesten. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets (eget) område forventes på den overførbare bevilling et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2011, hvilket bl.a. kan henføres til merforbrug på fællesadministrationen og ikke udmøntede tværgående besparelser. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2011.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes balance i 2011.

 

 

Fagudvalgene indstiller

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på udvalgsmøderne i begyndelsen af september, jf. bilag 1.

 

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 402.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 3.694.000 kr. på den overførebare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Social- og Sundhedssekretariatet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 12.607.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der overføres 1.700.000 kr. fra sekretariatspuljen for politikområde 6 (ikke-overførbar bevilling) til Psykiatri og Handicap (overførbar bevilling)

d)     at der i forbindelse med regnskabsafslutning overføres bevilling fra sekretariatspuljen for politikområde 5 til Sacs svarende til underskuddet i 2011, forventet 187.000 kr.

e)     at der i forbindelse med regnskabsafslutning overføres bevilling fra Borger og Sundhed (Visitation Ældre) til Psykiatri og Handicap svarende til underskuddet i 2011, forventet 4.220.000 kr.

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

a) Taget til efterretning.

b), c), d) og e) Indstillingerne anbefales.

 

 

 

Områdechefen for Beskæftigelsesområdet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der overføres 1.425.000 kr. fra puljen til sociale fleksjobs på den overførbare bevilling på politikområde 7 til ledighedsydelse på den ikke-overførbare bevilling på politikområde 8

c)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 31.675.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Anbefales.

 

Områdechefen for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 521.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 5.557.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.
Udvalget beder administrationen om at udarbejde et notat om dieselprisernes udvikling og virkning på BAT og Vej & Parks budgetter, såvel indenfor som udenfor BRKs indkøbsaftale.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b)     at der meddeles en negativ tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på de ikke-overførbare områder på 1.742.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

Overholdelse af servicerammen

Pr. 31. oktober er det forventede regnskab for serviceudgifterne opgjort, og der forventes en overskridelse af servicerammen på 4,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011 på serviceområderne. Dette er en forbedring i forhold til halvårsregnskabet 2011, hvor der forventedes en overskridelse på 15,9 mio. kr.

På overførselsudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på 25 mio. kr.

 

Forventet overførsel til 2011

Fra 2010 blev der samlet set overført 68,0 mio. kr. Underskud på 31,5 mio. kr. vedrørende Familiecenter Bornholm og Løvstikken blev eftergivet, således at den samlede overførsel fra 2010 udgjorde 99,5 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. er overført anlæg i 2011.

 

Pr. 31. oktober 2011 forventes en samlet overførsel til 2012 på 61,7 mio. kr. fordelt med 105,0 mio. kr. i overskud og 43,3 mio. kr. i underskud. Overførslen fra 2011 til 2012 vil være omfattet af de nye overførselsregler, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 i forbindelse med økonomistyringsnotatet. I følge de nye regler kan der overføres 5 % overskud og 2 % underskud beregnet på baggrund af virksomhedens budgetramme, som er virksomhedens korrigerede nettobudget ekskl. overførsler fra tidligere år.

Når de nye regler anvendes i forhold til den forventede overførsel til 2012, forventes en samlet overførsel til 2012 på 70 mio. kr. fordelt med et overskud på 85,9 mio. kr. og underskud på 15,9 mio. kr. Med de nye regler forventes et overskud på 14,9 mio. kr. tilført kassen, mens et underskud 23,2 mio. kr. forventes at skulle finansieres fra kassen.

Heri er der taget højde for de centrale puljer, som er undtaget, samt de virksomheder, hvor indtægter indgår som en del af budgetstyringen (RKR, Vej og Park, Døgnplejen, Devika).

 

 

Anlæg

Budgetopfølgningen vedrørende anlæg viser et forventet mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2010) på netto 31,3 mio. kr., idet 32,0 mio. kr. forventes overført til 2012. Til sammenligning blev der overført anlæg for netto 47,0 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Der forventes desuden at skulle overføres -13,3 mio. kr. vedrørende finansiering af plejeboligbyggerier og -13,3 mio. kr. vedrørende finansiering af Bofa’s anlægsprojekter.

 

For uddybning på udvalgsniveau, henvises til bilag 4. I bilag 5 findes en oversigt over alle anlægsprojekter i 2011 fordelt på udvalg.

 

 

 

Anlæg:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet forbrug regnskab 2011

Forventet restkorr. budget 2011

Forventet overførsel til 2012

Skattefinansieret anlæg

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

22.943

16.066

6.877

6.761

Socialudvalget

12.110

6.210

5.900

5.900

Teknik- og Miljøudvalget

96.762

60.609

36.152

37.029

Økonomi- og Erhvervsudvalget

4.604

1.073

3.530

3.533

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

21.199

5.501

15.698

15.698

Skattefinansierede udgifter

157.617

89.460

68.157

68.921

Jordforsyning, køb/salg af jord og bygninger

-69.172

-547

-68.624

-68.624

Skattefinansieret område i alt

88.445

88.913

-467

296

Plejeboligbyggeri (SU)

116.136

97.700

18.436

18.436

Brugerfinansieret anlæg (TMU)

55.292

42.000

13.292

13.292

Samlet resultat

259.873

228.613

31.261

32.024

Note: Differencen mellem tallene i de to sidste kolonner afslutning af en række anlægsprojekter, hvor forbruget afviger fra bevillingen.

 

 

 

Kvalitetsfonden

Der forventes anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne på 28,8 mio. kr. i 2011, hvoraf 50 pct. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Kommunen har i 2011 modtaget 15,1 mio. kr. og der er således uudnyttede kvalitetsfondsmidler i 2011 på 0,6 mio. kr., som skal deponeres og kan anvendes i efterfølgende år. Herudover overføres der uudnyttede kvalitetsfondsmidler fra tidligere år på 25,9 mio. kr. Samlet set forventes der primo 2012 at være deponeret 26,5 mio. kr., hvoraf 13,7 mio. kr. er disponeret til budgetlagte anlægsprojekter.

 

Finansiering

Vedrørende skatter, tilskud og udligning forventes merindtægter for 8,25 mio. kr. i 2011, hvoraf de 0,25 mio. kr. vedrører merindtægter fra skatter samt 8,0 mio. kr. udgøres at det ekstraordinære tilskud til vinteren 2010/2011. De 8 mio. kr. er fratrukket Teknik og Miljøs underskud vedrørende 2010 i forbindelse med budgetoverførslerne til 2011.

 

Der forventes mindreudgifter vedrørende renter på 1,0 mio. kr. og mindreudgifter vedrørende afdrag på lån på 0,85 mio. kr.

 

På balanceforskydninger forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes et ekstraordinært afdrag på 0,7 mio. kr. fra Bornholms Vand A/S, idet gæld under 1 mio. kr. i henhold til lovgivningen skulle afvikles med udgangen af 2010. Modsat er der merudgifter til beboerindskudslån m.m. på 0,4 mio. kr.

 

Der er optaget lån med 16,35 mio. kr. vedrørende det generelle budget til optagelse af lån, hvor der udestår optagelse af lån på 1,28 mio. kr. Dette lån optages i marts 2012 på baggrund af lånerammen for 2011.

Der er forudsat optaget lån til Bofas anlægsarbejder med 65,35 mio. kr., som overføres til 2012, da arbejderne endnu ikke er afsluttet. Ligeledes er der budgetlagt optagelse af lån til finansiering af plejeboliger med 59,43 mio. kr., som ligeledes overføres til 2012.

 

 

Samlet forventet regnskab 2011

Der er udarbejdet en resultatopgørelse, jf. bilag 6, baseret på det forventede regnskab som beskrevet i denne budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.

 

Samlet set blev der oprindeligt budgetteret med et overskud på 7,5 mio. kr. (kasseforøgelse). I det forventede regnskab forventes et underskud på 46,9 mio. kr. I 2011 forventes dermed et kasseforbrug på 54,3 mio. kr.

Dette kan henføres til følgende forventet forbrug i 2011:

·         Der er givet kassefinansierede tillægsbevillinger for i alt 29,4 mio. kr. hvoraf 23 mio. kr. vedrører anlæg, 3,3 mio. kr. vedrører drift og 3,1 mio. kr. vedrører finansiering

·         Forbrug i 2011 af overførte driftsmidler på 37,8 mio. kr., idet der er overført 99,5 mio. kr. fra 2010 og der forventes overført 61,7 mio. kr. til 2012.

·         Forbrug i 2011 af overførte anlægsmidler på 15,7 mio. kr., idet der er overført 47,0 mio. kr. fra 2010 og der forventes overført 31,3 mio. kr. til 2012.

·         På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

·         Øvrige mindre justeringer på andre poster resulterer i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

 

 

 

Konsekvenser for budget 2013

Bornholms Familiecenter merforbrug i 2011 forventes at udgøre 17,2 mio. kr. pr. 31. oktober 2011.  Skønnet for merforbruget er opjusteret til 18,9 mio. kr. i budgetopfølgning og status pr. november, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2011. Der pågår fortsat et udredningsarbejde med henblik på at afdække konsekvenserne for 2012 og 2013.

 

Der er i budgetforliget 2012-2015 aftalt en budgettilpasning til Psykiatri og handicap på 11,4 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 12,9 mio. kr. i 2015, der forventes at kunne dække det forventede merforbrug fremadrettet. 

 

Der er på den ikke-overførbare bevilling i budget 2012 og overslagsårene afsat 2 mio. kr. til høreapparater henholdsvis 3 mio. kr. til hjælpemidler og genoptræning, således at der er taget højde for et forventet merforbrug i 2012, svarende til niveauet i 2011. 

 

Der er i budgetforliget for 2012-2015 aftalt en budgettilpasning på 4 mio. kr. i 2012 og overslagsårene til Teknik og Miljø til merudgifter vedr. sne/nedbør.

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Der gøres opmærksom på de nye overførselsregler der er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 i forbindelse med økonomistyringsnotatet og som træder i kraft med overførslen fra 2011 til 2012.

Økonomi- og Analyse vil til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i januar 2012 forelægge udvalget et forslag til en proces, der kan understøtte styringen af virksomhedernes forbrug af overførte overskud, således at hensynet til overholdelse af servicerammen tilgodeses.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 27,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et samlet overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr. Når der tages højde for overskud, der kan konverteres 10,3 mio. kr. til anlægsmidler, forventes et samlet overskud på 61,7 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i 2011. Når mindreforbruget vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. holdes ude, forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling.

Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af mindreforbruget vedrørende de forsikrede ledige på 26 mio. kr. skal tilbagebetales til staten. Dog viser KL’s prognose pr. november 2011, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 ikke vil blive efterreguleret.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2010) på netto 31,3 mio. kr., idet 32,0 mio. kr. forventes overført til 2012.

 

På finansieringssiden forventes merindtægter på 8,25 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning, samt mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til renter, afdrag og finansforskydninger.

 

Det samlede kassetræk i 2011 forventes at udgøre 46,9 mio. kr., hvilket er 54,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2011, hvor der blev budgetlagt med en kasseforøgelse på 7,5 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (DOC)

2.
Bilag 2 Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (PDF)

3.
Bilag 3 Tillægsbevillinger (PDF)

4.
Bilag 4 Notat om opfølgning på anlæg (DOC)

5.
Bilag 5 Anlægsoversigt pr. 31.10.2011 (PDF)

6.
Bilag 6 Resultatopgørelse pr. 31. oktober 2011 (PDF)

7.
Notat om Beredskabets økonomi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2011

00.32.00Ø00-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal der udarbejdes tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At tidsplanen godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale regnskab skal overgives til revisionen senest den 1. juni 2012. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i at kunne overholde nævnte tidsfrist.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Tidsplan for aflæggelse af regnskab 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 25. november 2011 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne med undtagelse af CaR (risiko på variabel rente) som er rødt. Nøgletallet er gået i rødt på grund af øgede udsving i den korte rente. Rammen for nøgletallet er ”max. 2%”, men udgjorde pr. 25. november 2011 2,2%. Det vurderes at overskridelsen er af midlertidig karakter og under hensyntagen til at de øvrige nøgletal er pænt i grønt, indstilles det at der ikke foretages justeringer i porteføljen for at bringe nøgletallet i grønt. 

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 25. november 2011

66,1 mio. kr.

                                                   

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for rente- og valutaswaps pr. 28. november 2011:

Regionskommunen har 1 rente- og valutaswap i Schweizer-francs tilbage. Aftalen blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalen betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 2 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på lån optaget i Schweizerfrancs. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

Regionskommunen har desuden en renteswap i danske kroner. Aftalen blev indgået med Nordea, juni 2009.

 

I forbindelse med betaling af terminsydelserne fremkommer en gevinst/tab. Den realiserede gevinst fremgår af nedenstående oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                   realiseret gevinst

 

14.11.2003 / 19.03.2012       CHF              16,9 mio.                             1.587.000 kr.*

Udløbet 30.06.2011              CHF                8,5 mio.                                342.000 kr.

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK               9,2 mio.                         -  168.000 kr.

 

                                                                                                            1.761.000 kr.

 

*) Den anførte gevinst er inklusiv betaling af 1,1 mio. kr. i forbindelse med nedbringelse af swappen med 1/3 i henhold til ØKE`s beslutning den 24. august 2011 (punkt 3).

 

Rente- og valutaswapsene har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 28. november 2011 var markedsværdien:

 

 1,9 mio. kr. i bankens favør på CHF-swappen

 1,0 mio. kr. i bankens favør på swappen i DKK

 

Det samlede tab kan dermed opgøres til – 1,1 mio. kr. (22. september 2011: - 1,2 mio. kr.)

 

 

 

CHF-swappen:

 

På ØKE`s møde den 14. september 2011 blev det besluttet at ”kursen på CHF følges og borgmesteren bemyndiges til at handle, hvis kursen nærmer sig break-even, som indtræffer ved kurs 590”. Kursen har endnu ikke været nede i nævnte niveau, så der er ikke blevet handlet.

Kursen på CHF pr. 29. november 2011: 603 – 606.

Det skal bemærkes at swappen udløber den 19. marts 2012, hvilket betyder at der senest denne dag skal foregå en omveksling af DKK til CHF.

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 25. november 2011: 137 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

 

Afkast 1.1 – 23.11.2011: 3,64% (svarende til ca. 4,0 % p.a.)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er at fastholde placeringen, idet ”den bagvedliggende portefølje rummer obligationer der vil være attraktive bl.a. ved rentestigning”.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Finansiel strategi - rapportering pr. 25. november 2011 (PDF)

2.
Rente- og valutamarkedet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Drøftelse forud for budgetvejledning 2013

00.30.02S01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Jf. styrelsesloven er det Økonomi- og Erhvervsudvalget, som tilrettelægger budgetprocessen, herunder godkender aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Disse skal beskrives i Budgetvejledning 2013 som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2012. Budgetvejledningen beskriver den politiske behandling af mål og økonomi for 2013, herunder de politiske aktiviteter og roller, der er gennem budgetprocessen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget

-         evaluerer budgetprocessen for 2012

-         drøfter nye mulige elementer i budgetprocessen for 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

 

Forud for udarbejdelsen af Budgetvejledning for 2013 ønskes en evaluering af budgetproces 2012 samt drøftelse af eventuelle nye elementer i den kommende budgetproces for 2013. Dette sker som input til udarbejdelsen af Budgetvejledning for 2013. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012

01.01.02P15-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsplan er et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig. Bornholms udviklingsplan har sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

De tre planelementer i forslaget til Bornholms udviklingsplan er:              

-        Den regionale udviklingsplan (planlovens § 10a)

-        Kommuneplanstrategien (planlovens § 23a)

-        Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens § 33a)

 

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger. Projektgruppen og projektejer anbefaler, at udviklingsplanen sendes i høring i fagudvalgene først. Fagudvalgene kan behandle udviklingsplanen på deres møder i december og i januar.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på den baggrund få forelagt fagudvalgenes høringssvar og anbefalinger til justeringer af udviklingsplanen på mødet den 18. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 sendes i høring i fagudvalgene til behandling på fagudvalgenes møder i december og januar.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt med de af udvalget drøftede rettelser indarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan er tænkt som et overordnet dokument, som skal være retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Udviklingsplanen skal være styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når der skal prioriteres ressourcer, økonomi og opgaver.

Som illustreret i figuren nedenfor tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med indenrigsministeren.

Forslaget til udviklingsplanen er bygget op over kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

 

 

 

 

De overordnede planer og mål skal udmøntes i mere konkrete politikker og strategier inden for de enkelte serviceområder, og der skal årligt udarbejdes handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsplanen realiseres.

 

De årlige handlingsplaner skal indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen. De årlige handlingsplaner udarbejdes administrativt og forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegner sig i efteråret 2011. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af de årlige handlingsplaner.

 

Ved siden af udviklingsplanen bliver der udarbejdet en særskilt redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden de tre planeelementer i udviklingsplanen sidst blev revideret og vedtaget.

 

Det videre arbejde med Bornholms Udviklingsplan 2012 følger nedenstående tidsplan:

Dato

Aktivitet

8. dec.-11. jan.

Høring i fagudvalg og fagudvalgenes behandling af forslaget på møder medio december og primo januar

18. jan.

ØKE behandler forslag til udviklingsplanen inkl. høringssvar fra fagudvalg

26. jan.

KB behandler/godkender forslaget til udviklingsplanen med indstilling om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

Febr. - april

Offentlig høringsperiode

Maj

ØKE behandler udviklingsplanen inkl. høringssvar fra den offentlige høring og KB vedtager den endelig udviklingsplan

Maj ->

Udarbejdelse af handlingsplan 2012

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Forslag til Bornholms Udviklingsplan (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Kvalitetskontrakt 2012

00.22.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af kvalitetsreformen er der foretaget en ændring af styrelsesloven, der betyder, at kommunerne fra 1. juli 2010 skal udarbejde en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal indeholde de aktuelle borgerrelaterede mål, som kommunen arbejder med. Der er således udarbejdet en opdateret udgave af kvalitetskontrakten, som indeholder mål fra budget 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kvalitetskontrakt 2012 videresendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ordningen om kvalitetskontrakter skal sikre, at kommunens borgere kan få et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. I kvalitetskontrakten præsenteres de politiske mål for borgerne, så de på denne måde kan få information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de respektive serviceområder.

Kvalitetskontrakten skal indeholde de aktuelle politiske mål, som kommunen arbejder med. Det vil derfor blive aktuelt at opdatere kvalitetskontrakten årligt med de politiske mål, der er vedtaget i forbindelse med budgettet for det pågældende år.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at delegere opgaven til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

Kommunerne skal desuden årligt følge op på, hvor langt de er kommet med at opfylde de fastsatte mål.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Kvalitetskontrakt 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling vedr. etablering af Bornholms Rådhus

82.06.00S05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til byggeprogram m.m. i forbindelse med byggeri af Bornholms Rådhus.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til byggeprogram m.m. i forbindelse med byggeri af Bornholms Rådhus,

b)     at tillægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af samlet administrationsbygning på én adresse, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget under politikområde 14 Fællesadministration.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med indgåelse af budgetaftale 2012 at samle administrationen på Landemærket 26. Indledningsvis udarbejdes et byggeprogram med udgangspunkt i bl.a. analyse fra Rambøll om samling af administrationen.

Byggeprogrammet er en detaljeret afklaring og formulering af bygherrens krav og ønsker og dermed grundlaget for afholdelse af arkitektkonkurrence.

I forbindelse med etableringen af Bornholms Rådhus anbefales, at der tilknyttes en bygherrerådgiver med særlig ekspertise i udarbejdelse af byggeprogram, afholdelse af udbud og gennemførelse af arkitektkonkurrence. Økonomisk ramme anslået til 600.000 kr.

For at forberede renovering/byggeri optimalt foretages allerede nu en række undersøgelser af bl.a. miljømæssige forhold som PCB, asbest og jordforurening samt tekniske forhold som jordbundsforhold, bygningskonstruktion og isolering. Økonomisk ramme anslået til 100.000 kr.

I forbindelse med det planmæssige grundlag, herunder udarbejdelse af lokalplan for byggeriet, vurderes det hensigtsmæssigt allerede i forbindelse med byggeprogrammet at få udarbejdet en bygningsmæssig og infrastrukturel disposition af området Landemærket 26. Økonomisk ramme anslået til 100.000 kr. 

Opgaverne løses i tæt samarbejde mellem projektchef, medarbejdere og rådgivere.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2012 og 2013 afsat rådighedsbeløb til etablering af samlet administrationsbygning på én adresse med hhv. 110 mio. kr. og 61 mio. kr., i alt 171 mio. kr.

Dette er den første bevillingssag vedrørende byggeriet af Bornholms Rådhus. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på 170,2 mio. kr.

Der vil senere i forløbet blive fremlagt bevillingssager i forbindelse med arkitektkonkurrencen og når byggeriet påbegyndes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013

17.20.01G01-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

11

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen træffer ligeledes beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i hvert skoledistrikt og på hvilke afdelinger, børnehaveklasserne placeres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 5 i Rønneskolen

b)     Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, på hvilke afdelinger de 15 børnehaveklasser placeres

c)     ønskerne om indskrivning på Rønneskolen fra andet skoledistrikt imødekommes for 3 elevers vedkommende, således at det samlede antal indskrevne elever på Rønneskolen bliver 110. De tre elever indskrives i Rønneskolen på baggrund af kriterier beskrevet i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, bilag 2, punkt 1.3.

d)     at de resterende 24 elever, der har ønsket anden skole end distriktsskolen, meddeles afslag på ansøgningen.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Det anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse at:

 

Der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 5 i Rønneskolen.

De 4 klasser i Paradisbakkeskolen placeres med 3 klasser på afdeling Nexø og 1 klasse på afdeling Svaneke.

De 3 klasser i Hans Rømer Skolen placeres med 1 klasse på hver afdeling.

De 3 klasser i Skole Nord placeres med 2 klasser på afdeling Svartingedal og 1 klasse på afdeling Kongeskær.

De 5 klasser i Rønneskolen placeres med 2 klasser på afdeling Åvang, 1 klasse på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark.

Ledige pladser fordeles i henhold til principperne i Styrelsesvedtægten.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.
 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert af de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2012 og overslagsårene fastsat det maksimale elevtal ved indskrivning til børnehaveklasse til 22.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver af de 10 afdelinger.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

 

Endvidere fastlægger styrelsesvedtægten, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2012-2013 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 430 børn.

318 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 85 er indskrevet i private skoler og 27 har søgt om udsættelse af skolestarten. Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 20,8 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

Forældrenes ønsker om indskrivning giver følgende fordeling mellem skoledistrikterne:

 

Skole Nord:                    52 elever, alle fra skolens eget distrikt

Paradisbakkeskolen:        78 elever, hvoraf 4 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         62 elever, hvoraf 3 elever ikke bor i distriktet         

Rønneskolen:                 126 elever, hvoraf 20 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at der er i alt 27 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Hvis alle 27 ønsker opfyldes (”frit valg”) vil der skulle dannes i alt 16 børnehaveklasser, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 6 i Rønneskolen.


Hvis der derimod kun godkendes 3 ønsker fra andre distrikter om optagelse i Rønneskolen vil der skulle oprettes 5 børnehaveklasser og det samlede antal børnehaveklasser bliver 15, da der ikke sker ændringer i Skole Nord, Hans Rømer Skolen eller Paradisbakkeskolen.

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleåret 2012-2013 vil ved dannelse af 15 klasser blive 21,2 og ved 16 klasser 19,9.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kan ikke på nuværende tidspunkt beskrives, da de afhænger af, hvilken tildelingsmodel, der besluttes indført på skoleområdet fra 1. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Oversigt over elever til børnehaveklasse 2012-2013 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Kvalitetsrapport 2010/11 for kommunens skolevæsen

17.01.10P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/11 foreligger nu til behandling. Samlet vurderes det, at folkeskolen på Bornholm – både som helhed og den enkelte folkeskole - har et fuldt tilfredsstillende fagligt niveau. Dette er vurderingen, selv om eleverne i nogle tilfælde præsterer under gennemsnit.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2010/11 for det bornholmske skolevæsen, til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Børne- og skolesekretariatet med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. Skolernes kvalitetsrapport indeholder i år:

·         En vurdering af skolen

·         En oversigt over rammerne (skolen i tal)

·         Opfølgning på sidste års anbefalinger

·         Skolebestyrelsens vurdering

·         Skolechefens besøg

·         En oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse

 

Sekretariatets vurdering af skolevæsenet er baseret på skolernes egne indberetninger. Skolechefen har i februar 2011 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger for skolerne drøftet.

 

Kvalitetsrapporten for 2011 er forenklet i omfang og struktur i forhold til tidligere års rapporter, idet der i 2011 ikke er medtaget en vurdering af de pædagogiske processer. Det vil ske i kvalitetsrapporten for 2012.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten 2010/11, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2009/10 kan læses.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 15. november 2011. Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Skole Nord, og Rønneskolen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. Rønneskolen bemærker dog, at man mener at talmaterialet anvendes for unuanceret.

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse og virksomheds MED er tilfredse med, at Kvalitetsrapporten kun medtager de pædagogiske processer hvert andet år og ønsker at deltagerkredsen ved skolechefens besøg omfatter både ledelse og bestyrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Kvalitetsrapport sammenskrivning høringssvar (DOC)

2.
Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Bornholms Heldagsskole (MSG)

4.
høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2010 - 2012.DOC (DOC)

5.
HøringKvalitets.doc (DOC)

6.
Hans Rømer Skolen (DOC)

7.
SB-hørings vedr. kvalitetsrapport .doc (DOC)

8.
Hans Rømer Skolen (DOC)

9.
Endelig Kvalitetsrapport 2010-2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13   Genbehandling af beslutning om ny struktur og distriktsopdeling i Bornholms Familiecenter

00.15.10A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Med henblik på analyse og yderligere afklaring af den fremtidige struktur for Bornholms Familiecenter, har Børne- og Skoleudvalget i den senere tid afholdt møder uden for dagsorden med Bornholms FamilieCenters ledelse samt med virksomhedslederne indenfor udvalgets område, som samarbejder med BFC.

 

Der er på denne baggrund, efter ønske fra Børne- og skoleudvalget, udarbejdet et notat, og der et ønske om en fornyet behandling af sagen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

 

Børne- og Skoleudvalget drøfter, om udvalget på det foreliggende grundlag genbehandler sagen og beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2011:

Børne- og skoleudvalget ønsker ikke at genbehandle sagen og beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling.

Børne- og skoleudvalget fastholder den oprindelige beslutning, men dog med højst 2 placeringer i Distrikt Land.

 

Erik Lund Hansen kan ikke tilslutte sig beslutningen og ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen, idet han mener, at forudsætningerne for den oprindelige beslutning er ændret.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Børne- og skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard, René Nordin Bloch og Winni Grosbøll kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms Familiecenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en tillægsbevilling til ombygningen af lokaler i Bornholms Heldagsskole i Østermarie til et antal kontorarbejdspladser for medarbejdere i Bornholms Familiecenter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 1. september 2011 meddelt en anlægsbevilling til ombygningen af lokaler i Bornholms Heldagsskole tidligere afdeling Villa Maria til kontorarbejdspladser for medarbejdere i Bornholms Familiecenters Distrikt Vest.

 

Herudover har Børne- og skolesekretariatet undersøgt mulighederne for en placering af medarbejdere fra Bornholms Familiecenter i Distrikt Nord og Distrikt Øst, og peger på muligheder for etablering af et antal kontorarbejdspladser på Kildebakken

 

Børne- og skoleudvalget har med henblik på analyse og yderligere afklaring af den fremtidige struktur for Bornholms Familiecenter, afholdt møder uden for dagsorden med Bornholms FamilieCenters ledelse samt med virksomhedslederne på børne- og skoleområdet, som samarbejder med BFC.

 

Der er på denne baggrund, efter ønske fra Børne- og skoleudvalget, udarbejdet et notat.

 

Der er en række forhold, både i notatet og på det fælles fagrådsmøde, der har været afholdt, som peger på en god udvikling i den nuværende struktur, samt en række forbehold for den kommende inddeling.

 

I forbindelse med implementeringen af den kommende struktur har det endvidere vist sig umuligt at placere medarbejdere på distriktsskolerne, som ellers var hensigten med hele strukturen, der kan således konstateres ændringer i forhold til det oprindeligt besluttede.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Samlet placering af BFC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Lokalpuljen - kommissorium og forretningsorden

00.01.00Ø40-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 500.000 kr. til en nyoprettet Lokalpulje. Sammen med de eksisterende puljer i forskellige udvalg vil der fra 2012 anslået være 1.122.630 kr. i puljen.

Der skal i den forbindelse fastsættes kommissorium og forretningsorden for udmøntningen af puljen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at forslag til kommissorium og forretningsorden indstilles til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Forslag fra S og SF's medlemmer til kommissorium for innovationspuljen på 500.000 kr. indstilles godkendt med de rettelser, der var enighed om. De eksisterende puljer fortsætter i 2012 og indgår i evalueringen efter 1 år.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Udmøntning af puljen.

 

Innovationspuljen kan søges af alle og ansøgninger fra børn og unge vil blive prioriteret højest.

Der kan ikke gives tilskud til erhvervs- og turismefremmende tiltag, hvis et af disse formål kan opfattes som hovedsigtet med afholdelsen af udgiften.

Lokalpuljen administreres af et råd, kaldet Lokalrådet, med Fritid & Kultur som sekretariat.

Lokalrådet:

Rådet består af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Politikerne udpeges af kommunalbestyrelsen for hver valgperiode. Repræsentanterne for lokalområderne udpeges ligeledes af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet.

Lokalrådet arbejder efter en forretningsorden, der vedtages af kommunalbestyrelsen sammen med nærværende kommissorium.

Evaluering:

Lokalpuljen evalueres hvert andet år, første gang dog med udgangen af 2012. Evalueringen forelægges Kommunalbestyrelsen i det efterfølgende januarmøde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Udkast til forretningsorden (DOC)

2.
Udkast til kommissorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

 

I forbindelse med lukning af Skolen, frigivelse af Fritidshuset til salg, pr. 1. aug. 2011 og nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012 i Klemensker er der behov for lokaler til foreningsvirksomhed andet steds.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

Oplægget til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Aktiviteterne i bygning A og D indstilles godkendt og aktiviteterne i bygning C undersøges nærmere.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.Sagsfremstilling

I forbindelse med frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg har kommunalbestyrelsen besluttet, at der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemensker området og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse.

 

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet at:

o        Bygning A og D, Klemensker skole anvendes til ungdomsskolevirksomhed.

o        Bygning B Gymnastiksalen anvendes i indeværende sæson til idræt og ungdomsskolevirksomhed. Derefter vurderes brugen på ny.

o        Klemensker Hallen overgår pr. 1. jan. 2012 til Bornholms Idrætsområder

o        Øvrige bygninger på Klemensker skole sælges eller nedrives.

Kommunale Ejendomme vil efterfølgende forelægge en samlet plan for alle bygninger i Klemensker.

 

I dette punkt ønskes en stillingtagen til den fremtidige anvendelse af kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker.

 

Foreningsaktiviteter på ”Hjemmet” og i Klemensker Fritidshus – hidtil antal anvendte m2:

 

Forening

Aktivitet

Pt. m2

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

 

Der oplistes 4 scenarier; Bornholms Ungdomsskole er part i alle 4 scenarier.

 

Scenarie 1 Bygning A og D

Rum 1:            Væveloft – lokalet er taget i brug

Rum 9:            Klemensker Lokalhistorie

Rum 10:           Ældremobiliseringens datastue – integreres med Ungdomsskolens EDB-undervisning og Klemensker Lokalhistories PC'er

                      Der er behov for en trappelift for handicappede til rum 9 og 10.

Rum 20            Aktivitetshus for Ældre med adgang til The-køkken i tilstødende lokale

 

Det har ikke været muligt at finde et lokale til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens §18  (Frivilligt Socialt arbejde).

 

I ovenstående er den oprindelige tanke vedr. Multikulturhus i Klemensker til både unge- og ældreaktiviteter ved at tage form, men for at fuldføre tanken er der også behov for Bygning C.

 

De forventede omkostninger til scenarie 1 forventes at se ud som følger:

Handicaplift, inkl. lift, el, montage m.v. – skønnet erfaringspris kr. 100.000.    

 

Scenarie 2: Bygning A + D + C

En for brugerne optimal løsning vil være at Bygning C frigives til Ungdomsskole- og foreningsbrug. Ungdomsskolen /Dybdalskolen ønsker at afskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som har til huse i Vej & Parks bygning på Jernbanevej.

Dermed bliver der også mulighed for at indplacere sløjdholdet.

Det vil endvidere give de optimale vilkår for Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens

Aktiviteter – 2 lokaler til denne brug og Fysiklokalet til værkstedsaktiviteter. Udgift til trappelift spares.

 

Rum 1               Vævedamer

Rum 16              Ældremobiliseringens datastue

Rum 17              Lokal historisk arkiv

Rum 18              Sløjd – Det er bare mænd

Rum 19              Tømrerværksted – Ungdomsskolen

Rum 20              Aktivitetshus / Ungdomsskole

 

De forventede omkostninger til scenarie 2 forventes at se ud som følger:

 

 

Scenarie 3

Bygning B:

Gymnastiksalen anvendes af Ungdomsskolen og Idræt

Gymnastiksalen er i dag den optimale lokaleløsning for KIF’s gymnastikaktiviteter og ungdomsskolens bevægelsesfag.

Gymnastiksalen har behov for en gennemgribende vedligeholdelse og fornyet fjernvarmeinstallation.

 

De forventede omkostninger til scenarie 3 forventes at se ud som følger:

Bygning B, kun gymnastiksal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drifts- og vedligeholdelsudgifter:*

 

 

 

 

Vedligeholdelsesbehov (udvendigt og tekniske install. jf. 10 årige vedligeholdelsesplaner

Gennemsnit/kr/år i 10 år

68.330

Skønnede driftsomkostninger i øvrigt:

 

 

 

207.000

I alt årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter:

 

 

 

275.330

*Indvendig vedligeholdelse er ikke medtaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernvarme- og vandtilkobling:

 

 

 

 

Fjernvarmestik

 

 

 

144.000

Beholderudskiftning

 

 

 

35.000

Blandesløjfer, 3 stk

 

 

 

100.000

Automatik

 

 

 

60.000

Sum

 

 

 

339.000

Uforudsete udgifter

%

 

10

33.900

Håndværkerudgifter, ialt

 

 

 

372.900

Byggeteknisk rådgivning

%

 

14

52.206

I alt fjernvarme- og vandtilkobling:

 

 

 

425.106

 

 

Scenarie 4

En nedlæggelse af gymnastiksalen giver et øget pres på halfordelingen; der kan tænkes i alternative løsninger med inddeling af hallen, således at hallen kan rumme flere aktiviteter på en gang, der skal også indtænkes en løsning på opbevaring af gymnastikmateriel.  Opføring af en materielbygning kan være en løsning, men en placering er problematisk.

 

De forventede omkostninger til scenarie 4 forventes at se ud som følger:

 

 

 

 

 

 

Der foreligger p.t. ikke oplysning om priser på ruminddeling.

 

Afrunding

Der har den 23. november 2011 været afholdt et orienteringsmøde med foreninger, hvor ovenstående muligheder blev præsenteret.

 

Der var fra deltagernes side stor enighed om at pege på Scenarie 2 frem for Scenarie 1; bedre løsning for både lokalhistorisk arkiv, datastue og så også et lokale til sløjdholdet, og endelig en mulighed for at ungdomsskolen får et selvstændigt lokale til tømrerværksted (motorer og flisstøv fungerer ikke sammen)

Idrætsinspektøren har afholdt brugermøde i Klemensker Hallen den 21. nov. her anbefales en fastholdelse af gymnastiksalen.

 

Der kan ikke anvises finansiering af scenarie 2, 3 og 4

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af vedlagte bilag og under de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Scenarieliste_Klemenskerskole (XLS)

2.
Notat Klemensker foreninger (DOC)

3.
Foreninger Klemensker økonomi (XLS)

4.
Lokaliteter på Ungdomsskole Nord, Klemensker (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

5.
Klemensker Skole - oversigtskort (PDF)

6.
Registrering af kommunale bygninger i Klemensker (PDF)

7.
Notat fra brugerrådsmøde (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Ansøgning om anlægsbevilling til stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård

82.00.00G00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ansøgning om en anlægsbevilling på i alt 2.300.000 kr. over årene 2012 og 2013 til udskiftning af stråtage på Melstedgård.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til renovering at stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgaard,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.625.000 kr. i 2012,

c)     at tillægsbevillingen finansieres med 940.000 kr. fra driftskontoen til vedligeholdelse af stråtage for 2011-2016 og med 685.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje i 2012,

d)     at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 med 675.000 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje i 2013, og

e)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og Kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen fra områdechefen for Fritid & Kultur anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er i juni 2011 udarbejdet en statusrapport for stråtagenes tilstand på Landbrugsmuseet Melstedgård, som er en kommunal ejendom. Bornholms Museum står dog for vedligeholdelsen af museet, bortset fra stråtagene, hvis vedligeholdelse varetages af Teknik og Miljø.

Rapporten konkluderer, at der er opstået et efterslæb med udskiftninger af stråtagene, idet de afsatte midler ikke rækker til nødvendige udskiftninger. Resultatet er meget nedslidte tagflader med utætheder, stormskader og lapninger, der ikke tilgodeser fredningsbestemmelser om at holde fredede bygninger tætte på tag og fag.

 

Økonomiske konsekvenser

Indtil 2005 ydede staten et tilskud på 50% til stråtagene, men herefter har der kun været de kommunale midler til vedligeholdelsen, svarende til et budget på knap 190.000 kr. årligt.

Rapporten opgør behovet for renovering sådan:

2012:      1.625.000 kr.

2013:        675.000 kr.

I alt        2.300.000 kr.

 

Af dette beløb kan driftsbudgettet finansiere 940.000 kr. over årene 2011-2016, idet der må forventes mindre behov for midler til vedligeholdelse i årene under og efter renoveringen. Der vil således kun være et vedligeholdelsesbudget på 25.000 kr. i årene 2012-2016.

Statusrapporten og en revideret plan for renoveringen vedlægges som bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Statusrapport Melstedgård (PDF)

2.
Revideret plan for renovering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rønne Theater - restfinansiering af udbygning

20.01.01Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anmodning fra Rønne Theater om hjælp til betaling af optagne lån til restfinansiering af udbygning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at kommunen overtager og indfrier Rønne Theaters realkredit- og banklån på anslået i alt 3.811.481 kr., idet der samtidig oprettes et rente- og foreløbig afdragsfrit lån af samme størrelse til Rønne Theater.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.Sagsfremstilling

Rønne Theater opnåede i forbindelse med den seneste udbygning ikke fuld fondsfinansiering og har derfor optaget et 20-årigt realkreditlån og et banklån på i alt 3.800.333 kr. til restfinansieringen. Senere har teatret dog måttet erkende, at man ikke kan skaffe tilstrækkelige driftsmidler til at tilbagebetale lånet og har derfor anmodet kommunen om hjælp.

Kommunalbestyrelsen drøftede i forbindelse med budgetseminaret teatrets situation og var indstillet på at vurdere muligheden for støtte, når man havde overblik over alternativerne.

Der er to alternative muligheder for kommunal støtte:

1) at der ydes et årligt kommunalt driftstilskud på 250.000 kr. i 20 år til betaling af lånene eller

2) at lånene overtages og indfries i form at et rente- og indtil videre afdragsfrit lån til Rønne Theater.

Rønne Theater er indforstået med at påbegynde tilbagebetaling af lånet, når det i enighed med kommunen vurderes at være muligt ud fra en årlig vurdering af teatrets økonomi.

Samtidig vil Rønne Theaters (RT) personaleudgifter i forbindelse med en forhåbentlig ny 4-årig aftale fra og med 2013 kunne overføres til Bornholms Teater (BT) med ca. 350.000 kr., idet arbejdsopgaverne alligevel ligger her for størstedelens vedkommende. RT kan så købe de nødvendige resterende ydelser af BT. Ændringen medfører, at RT kan koncentrere sig om at vedligeholde ejendommen og ikke længere skal råde over et personale, som reelt ikke har en ledelse, men en ikke-arbejdende bestyrelse at forholde sig til.

De overførte midler medfører også, at der i givet fald kan forventes hjemtaget yderligere statsrefusion med ca. 40% af beløbet, således at BT får ekstra 140.000 kr. at arbejde med.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede udgift ved alternativ 1 er 5,0 mio. kr. over 20 år, mens udgiften ved alternativ 2 er 3,81 mio. kr. her og nu. Over 20 år er der således en mindreudgift på 1,19 mio. kr.

Alternativ 1 medfører en løbende driftsudgift, mens alternativ 2 indebærer, at den samlede udgift trækkes på de likvide midler ved indfrielsen. Omregnes udbetalingen i alternativ 1 til en nutidsværdi svarende til udgiften i alternativ 2, bliver forrentningen knap 2,74 pct.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Evt. overdragelse af Svanekehallen til Bornholms idrætsområder

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

18

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med overdragelsen af hallerne i Hasle og Klemensker fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder bedt om, at det undersøges, hvorvidt driften af Svanekehallen ligeledes skal overflyttes fra Paradisbakkeskolen til Bornholms Idrætsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

At Svanekehallen fortsat skal høre under skolens drift.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Anbefales godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. november 2011:

Afventer indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Svanekehallen ligger størrelsesmæssigt midt i mellem at være en idrætshal eller en gymnastiksal. En idrætshal har normalt en størrelse på 20*40 meter svarende til en håndboldbane eller 5 badmintonbaner. Svanekehallen indeholder kun 4 badmintonbaner. Af den grund har hallen altid af de lokale brugere og skolen været betragtet mere som en gymnastiksal end en idrætshal. Hallen er dog lidt større end øens største gymnastiksal (på Søndermarksskolen), som indeholder 3 badmintonbaner.

Paradisbakkeskolen har afgivet høringssvar, hvor det påpeges at skolen betragter hallen som en gymnastiksal, samt at skolen ikke har nogen interesse i at afgive driften til Bornholms Idrætsområder. Skolen mener, at en overdragelse af Svanekehallen kun kan komplicere tingene på et tidspunkt, hvor skolens bygninger er på vej til at overgå til Facility Management.

Endelig mener skolen, at det er positivt at have sin egen gymnastiksal, ligesom mange andre skoler har det.

Bornholms Idrætsråd har også afgivet høringssvar, hvor de anbefaler, at skolers gymnastiksale kun overføres til Bornholms Idrætsområder i tilfælde af at en skole lukkes. På den baggrund mener Idrætsrådet ikke, at Svanekehallen skal flyttes væk fra Paradisbakkeskolens drift.

Økonomiske konsekvenser

En beregning fra Økonomi og Analyse viser at det årlige budget til drift af Svanekehallen udgør cirka 382.500 kroner. I Hasle og Klemensker var budgettet til drift af hallerne specificeret særskilt i skolernes budget. Det er Svanekehallen ikke – den indgår i skolens almindelige budget.

Såfremt driften af Svanekehallen flyttes til Bornholms Idrætsområder vil ovennævnte driftsbudget skulle følge med. Det er vurderingen, at det vil være vanskeligt at drive hallen for det budgetbeløb

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Formanden for Børne- og Skoleudvalget har oplyst, at udvalget ikke behøver drøfte sagen igen. Udvalget har indstillet, at en evt. overdragelse af Svanekehallen skulle undersøges, men stiller sig tilfreds med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets behandling og indstilling.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. november 2011

1.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93

00.07.00G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

19

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

Bornholms Regionskommune, Borgercenteret har deltaget i Ankestyrelsens praksis-undersøgelse, hvor temaet var kommunernes anvendelse af bestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) §§ 91 og 93 om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser.

 

Praksisundersøgelsen er foretaget som led i Ankestyrelsens forpligtelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Praksisundersøgelsen skal efter retssikkerhedslovens § 79a behandles på et kommunal-bestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Reglen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser, og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere lovgivningen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, og dermed sikre borgernes retssikkerhed.

 

Der har været afholdt dialogmøde med de involverede kommuner den 17. maj 2011, hvor resultatet af undersøgelsen blev præsenteret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I undersøgelsen fokuseres på, om kommunernes afgørelser om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

 

§ 91 omhandler den situation, hvor borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelser eller den situation, hvor borgeren har fået en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Eksempelvis, hvor borgeren selv er skyld i ledighed, og derfor har fået karantæne fra A-kassen. Borgeren vil her ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen med det samme.

 

§ 93 omhandler særligt de situationer, hvor borgerne har haft en uforsvarlig økonomi, eller hvor borgeren inden for kortere tid vil være i stand til at betale den udbetalte hjælp tilbage, eksempelvis fordi borgeren får frigivet en børneopsparing.

 

Kommunen skal kræve tilbagebetaling af den udbetalte forsørgelsesydelse efter § 91, hvorimod kommunen kan vælge at gøre det, når afgørelsen træffes efter § 93.

 

I undersøgelsen indgår 108 sager fra 17 kommuner.

 

Undersøgelsens hovedresultater

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

Materiel vurdering

I 91 procent af sagerne – svarende til 69 ud af 76 sager - truffet efter § 91 er afgørelsen om tilbagebetaling i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 91 procent af sagerne manglede ingen eller kun enkelte mindre væsentlige oplysninger.

 

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

For sager truffet efter § 93 er 69 procent af sagerne - svarende til 22 ud af 32 sager – i overensstemmelse med regler og praksis. I 88 procent af sagerne var der tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at kommunen kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

Formel vurdering

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne som udgangspunkt har godt styr på forvaltningslovens regler om afgørelsens form og krav til begrundelse i de undersøgte sager.

 

I 88 procent af kommunernes afgørelser var begrundelsen for at kræve tilbagebetaling af den udbetalte hjælp i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. I en del sager har kommunen dog truffet afgørelse efter § 91, nr. 2, hvor det havde været mere nærliggende at anvende § 91 nr. 1. I de sager har Ankestyrelsen vurderet, at begrundelsen kun i nogen grad var tilstrækkelig fyldestgørende.

 

Med hensyn til resultatet for Bornholms Regionskommune som det fremgår det af undersøgelsens bilag 2, er resultatet overordnet set tilfredsstillende for så vidt angår § 91 området.

 

Hvad angår § 93 området, vil Borgercenteret sikre en ensartet anvendelse af denne paragraf ved blandt andet at følge de at Ankestyrelsens anbefalinger til hvorledes kommunerne skal sagsbehandle i fremtidige sager.

 

Borgercenteret har i den anledning gennemgået undersøgelsen og vil sikre implementeringen af anbefalingerne ved at afholde temamøder med de teams der administrerer lovens paragraffer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 29. november 2011

1.
Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93, Ankestyrelsen juni 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 18. januar 2011, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·         at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2012 til d. 31. december 2012, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2012.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Lokalplanforslag 064 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakke i Rønne etape 2

01.02.05P16-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

21

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011 at Plejecenter Snorrebakken etape 2 skulle iværksættes. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 064, der omfatter et offentligt område til plejecenter m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplanforslag 064 offentliggøres i 8 uger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 064 er udarbejdet for at skabe grundlag for etablering af etape 2 i det nye plejecenter ved Snorrebakken i den østlige udkant af Rønne.

Kommunalbestyrelsen har tidligere udarbejdet en lokalplan nr. 055 for et plejecenter ved Snorrebakken, som muliggjorde etablering af den første etape af plejecenterets 60 boliger m.v. i et delområde 1. Et delområde 2 blev reserveret til bebyggelse med endnu ca. 60 boliger (plejeboliger, ældreboliger eller lignende) svarende til et etage areal på ca. 5000 m2. Der forventes i udgangspunktet en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter over terræn. Begge plejeafsnit bliver trafikbetjent fra privatfælles adgangsvej fra ringvejsafsnittet mellem Torneværksvej og Snorrebakken

Da delområde 2 kun var udlagt som et rammeområde, kræves en supplerende lokalplanlægning, før dette område kan tages i brug til bebyggelse

Denne lokalplan fastlægger således de nærmere bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesmæssige forhold, parkerings­forhold m.v. i delområde 2

Desuden indgår et mindre grøntområde mellem delområde 2 og ringvejen i lokalplan 064. Området er i lokalplan 055 fastlagt som et ubebygget grønt område, men med lokalplan 064 skal det sikres at der kan udføres mindre terrænreguleringer samt anlæg af stier mm. I området.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Miljøscreening LP 064 (DOC)

2.
Lokalplanforslag 064 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Kommuneplantillæg 007, samt SMV & VVM Stubbeløkken Granitbrud

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af brydningsarealet samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Rønne Granitbrud (Stubbeløkken), på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne.

Der søges om en årlig indvinding af granit på 300.000 m3 i et område, der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011.

Det blev besluttet, at der skulle igangsættes en VVM proces (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet) i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), inden der tages endelig stilling til udstedelse af en råstoftilladelse.

Teknik & Miljø har sammen med NCC udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 007 med tilhørende SMV (SMV = Strategisk Miljø Vurdering, i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24/9 2009 om Miljøvurdering af planer og programmer) samt VVM redegørelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 1. september 2011 at forslaget blev sendt i offentlig høring.

I offentlighedsperioden d. 7. september - 2. november 2011 er der indkommet ét høringssvar.

Ejeren af en del af brydningsarealet ønsker at et mindre område på 0,5 ha inden for VVM grænsen bliver tilplantet med skov.

I kommuneplanen er hele området udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. I samme kommuneplan er anført, at råstofområder efter endt brydning overgår til skovområde.

Den ønskede skovrejsning indarbejdes således i den endelige efterbehandlingsplan for hele området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at kommuneplantillæg 007 af november 2011 med VVM samt SMV redegørelse endeligt godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, der trådte i kraft 1. juli 2003 og udløber 1. juli 2013.

Tilladelsen omfatter et areal på 46 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC Roads A/S har tilkendegivet, at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer, som kan indvindes rentabelt.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år.

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 i Råstofplan for Bornholm 2008-2020.

 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV har der været foretaget offentlig høring, samt SMV høring af overordnede myndigheder.

Den offentlige høring foregik i perioden 9. marts – 8. april 2011. Der blev endvidere afholdt et informationsmøde med virksomhedsbesøg den 22. marts 2011. SMV-høring af overordnede myndigheder er foretaget i perioden 9. maj-10. juni 2011.

Ved den første offentlige høring af naboer og andre interesserede er der indkommet 3 skriftlige indlæg. NCC Roads A/S har modtaget mails og telefoniske bemærkninger, som ikke er sendt til BRK fra DN-Bornholm og en enkelt nabo i forbindelse med debatperioden. Disse bemærkninger er sammen med spørgsmål ved informationsmødet 22. marts indgået i arbejdet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Ved SMV-høring af de overordnede myndigheder er der indkommet 3 høringssvar.

Høringssvarene er inddraget og vurderet i forslaget til VVM-redegørelsen, som sammen med kommuneplantillæg 007 blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

 

I offentlighedsperioden der sluttede den 2. november 2011, er der indkommet ét høringssvar.

Ejeren af en del af brydningsarealerne ønsker et mindre område på ca. 0,5 ha tilplantet med skov, for herved at skabe en sammenhæng med eksisterende løvskov.

Området er i kommuneplanen udlagt som et område hvor skovrejsning er uønsket. I samme kommuneplan er under afsnit 6,4 retningslinjer for råstofindvindingsområder anført at råstofområder, efter udnyttelsen af ressourcen, overgår til skovtilplantningsområde, såfremt området ikke er bundet til anden anvendelse, eller væsentlige geologiske interesser taler for friholdelse af træer.

NCC har oplyst, at tidligere geologiske undersøgelser med geo- el og boringer viser, at det aktuelle område ligger vest for arealerne med Rønne Granit, og derfor ikke er interessant i relation til råstofindvinding.

Området ligger ligeledes udenfor de udpegede områder med væsentlige geologiske interesser. Da arealet har en beskeden udstrækning og grænser op til et område med eksisterende skov, vurderes en eventuel tilplantning ikke at påvirke de geologiske interesser i området negativt.

Spørgsmålet om skovrejsning på det ønskede område, har været drøftet med Naturstyrelsen, Her er meldingen, at der ikke i skovloven eller andre steder er noget til hinder for den ønskede skovrejsning. Teknik & Miljøs naturafdeling har ingen bemærkninger til den ønskede skovrejsning.

 

Det vedhæftede Kommuneplantillæg 007 af november 2011 er tilrettet efter modtagelse og indarbejdelse af høringssvar vedrørende skovtilplantning.

 

Efterbehandlingsplanen for området, som er en del af råstoftilladelsen, vil herefter blive tilpasset så der kan ske skovrejsning på de ønskede 0,5 ha.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Bemærkning til Kommuneplantillæg 007 vedr skovrejsning (PDF)

2.
Kommuneplantillæg 007 - Rønne Granit - endelig version efter offentlig høring (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Anlægsbevilling til Parkeringsanalyse i Rønne

05.09.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Trafikplan for Rønne 2011 – 2021, blev det besluttet at der skulle udføres en parkeringsanalyse i Rønne. Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til dette projekt og det forventes at udgifterne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

a)     At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af en parkeringsanalyse i Rønne

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     At anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

I Trafikplanen for Rønne er en af visionerne at skabe en fredelig og attraktiv bymidte gennem trafikregulering, hvor sikkerhed og tryghed for fodgængere og cyklister prioriteres i særlig grad.

Et af de mulige tiltag for at opfylde denne vision er at minimere sammenblandingen af bløde og hårde trafikanter i og omkring bymidten, f.eks. ved at gøre større eller mindre dele af området bilfrit. Dette vil eller kan komme til at berøre de fremtidige parkeringsmuligheder i området, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at få gennemført en egentlig parkeringsanalyse.

I forbindelse med gennemførelsen af parkeringsanalysen vil der også blive gennemført en analyse af cykeltrafikken i Rønne.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. Det foreslås at udgiften på 500.000 kr. til parkeringsanalysen finansieres over den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2012

05.01.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012, herunder 12.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 12.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på overordnede vejnet 2012

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 12.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730kr.

Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2012 vil beløbe sig til 12.900.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Godkendelse af takster for spildevand 2012

13.00.00S55-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S foreslår, at prisen for afledning af spildevand hæves med ca. 9 % fra 24,60 kr/m³ i 2011 til 26,76 kr/m³ i 2012. Tilslutningsbidrag og fast afgift reguleres med nettoprisindekset.

Formålet med takststigningen er primært at kunne øge indsatsen mod de regnvandsrelaterede problemer i kloakforsyningen.

Bornholms Forsyning A/S foreslår endvidere, at kommunens betaling for vejafvanding øges fra 4 % til 8 % af kloakforsyningens anlægsinvesteringer i overensstemmelse med udmeldingen fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at taksterne for spildevand i henhold til takstbladet indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at det øgede provenu anvendes til en øget indsats mod de klimarelaterede problemer.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til budget og takster for kloakforsyningen i 2012. Ud fra ønsket om at øge indsatsen mod de klimarelaterede problemer, er taksterne hævet sådan, at prisloftet udnyttes fuldt ud. Således hæves prisen for afledning af spildevand fra beboelser og virksomheder med ca. 9 % fra 24,60 kr/m³ i 2011 til 26,76 kr/m³ i 2012 (eks. moms). Tilslutningsbidrag og fast afgift samt afgift for tømningsordningen reguleres med nettoprisindekset.

I budgettet indgår endvidere en fordobling af kommunens betaling for vejafvanding fra 4 % til 8 % af kloakforsyningens anlægsinvestering. Dette er en følge af, at kommunen, ifølge beregninger fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen, hidtil har betalt væsentligt mindre for vejafvandingen, end det koster forsyningsselskabet at behandle vandet. Således har Forsyningssekretariatet i et udkast til afgørelse beregnet, at kommunen i årene 2007-2010 årligt har betalt 7-800.000 kr. for lidt for vejafvandingen. Dette anses for at være en uddeling af midler fra forsyningsselskabet til kommunen, hvilket medfører reduktion i kommunens statstilskud. Beregningsmæssigt er Bornholms Forsynings omkostninger ved behandling af vejvandet større end 8 % af anlægsinvesteringen, men ifølge Betalingsloven må betalingen for vejafvanding højst udgøre 8 %.

Det er dog endnu ikke endeligt afgjort, at kommunens betaling for vejafvandingen skal øges til 8 %. Kommunernes Landsforening er gået ind i sagen og der er tilsyneladende uenighed mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om fortolkningen af loven. Teknik & Miljø finder det dog overvejende sandsynligt, at det ender med en væsentlig forøgelse af kommunens betaling. Når der foreligger en endelig afgørelse i sagen, vil det blive forelagt TMU hvorledes de eventuelt øgede udgifter til vejafvanding finansieres.

Stigningen i taksterne og kommunens betaling for vejafvandingen gør det muligt at øge spildevandsforsyningens anlægsbudget fra ca. 20 mio. kr. i 2011 til ca. 27 mio. kr. i 2012. Forøgelsen vil fortrinsvis blive brugt på forbedringer i kloaksystemerne med henblik på at reducere de regnvandsrelaterede problemer.

Såfremt kommunens bidrag til vejafvandingen ikke øges til 8 %, vil det medføre, enten at spildevandstaksterne skal øges yderligere, eller at Forsynings anlægsbudget, og dermed indsatsen mod de klimarelaterede problemer, skal reduceres.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens omkostninger til vejafvanding vil ved en øgning til 8% stige fra ca. 800.000 kr./år til ca. 2.160.000 kr./år. Hvis vejafvandingsbidraget fortsat fastholdes på 4 % vil bidraget som følge af de øgede anlægsinvesteringer stige med op til ca. 280.000 kr. /år til ca. 1.100.000 kr. årligt. Stigningen er ikke indarbejdet i budgettet for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Takster 2012 (PDF)

2.
Budget 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Godkendelse af regnskab 2010 og budget 2012 for de Kommunale Almene Handicapboliger på Stenbanen, Rønne.

82.16.05Ø54-0375

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

25

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bestyrelsen for de Kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger har i sep. 2011 godkendt Regnskab 2010 og budget 2012 for ovennævnte boliger. Bestyrelsen anbefaler at huslejen nedsættes i 2012, og at denne leje tilbageføres til udlejningstidspunktet. (marts 2009).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

a)     at huslejen for de kommunale almene handicapboliger på Stenbanen reduceres i 2012 med 725 kr./md.

b)     at for meget opkrævet husleje siden 2009 tilbagebetales til beboerne, efter der er sket tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse.

c)     at regnskab 2010 samt budget 2012 for Stenbanen godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. november 2011:

Udsættes til senere behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

De 16 almene handicapboliger på Stenbanen i Rønne blev udlejet pr 1. marts 2009.

Ud fra udlejningsbudgettet blev lejen beregnet til 6335 kr/md for boligerne som alle er på 75 m2. ( svarende til ca. 1014 kr/m2/år).

 

Byggeregnskabet udviste et lille mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldtes at byggelånsrenterne lå lavt i byggeperioden.

Belåningen er efterfølgende (endelig belåning kom på plads i august 2011) blevet omlagt, hvilket har medført en reduktion i ydelsen for beboerne.

 

Dette giver anledning til nedsættelse af lejen i 2012 med 725 kr/md. Den reducerede leje reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. marts 2009.

Beløbet udbetales til beboerne i forhold til det antal måneder de har boet på Stenbanen, og efter tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse fra kommunen

Princippet omkring tilbagebetaling er tidligere godkendt af Boligernes Bestyrelser, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Kommunalbestyrelse (Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 30. juni 2011).

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får for meget udbetalt boligydelse retur. Derudover er der ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet de almene boligafdelinger i økonomisk henseende hviler i sig selv.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2011

1.
Regnskab 2010, Budget 2012 Stenbanen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Godkendelse af endelig fastsættelse af husleje for de 4 boliger Stjernehuset ved Klintebo.

82.16.05Ø54-0376

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

27

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bestyrelsen for de Kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger har i sep. 2011 godkendt huslejefastsættelse for ovennævnte boliger. Bestyrelsen anbefaler at huslejen nedsættes i 2012, og at denne leje tilbageføres til udlejningstidspunktet. (01-07-2007)

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

a)     Huslejen for de 4 boliger i Stjernehuset reduceres i 2012 med 600 kr./md.

b)     For meget opkrævet husleje siden 01-07-2007 tilbagebetales til beboerne, efter der er sket tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. november 2011:

Udsættes til senere behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.Sagsfremstilling

De 4 almene handicapboliger i Stjernehuset ved Klintebo blev udlejet pr 1. oktober 2007.

Lejen blev fastsat ud fra en i skema 2 beregnet kapitaludgift svarende til 645 kr/m2/år.

Senere blev byggeriet endeligt finansieret, og senest er finansieringen blevet ændret således at beboerbetalingen nedsættes.

Den nye finansiering fastsætter en beboerbetaling på 549 kr/m2/år

Dette giver anledning til nedsættelse af lejen i 2012 med 600 kr/md. Den reducerede leje reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2007.

Beløbet udbetales til beboerne i forhold til det antal måneder de har boet i Stjernehuset og efter tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse fra kommunen.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får for meget udbetalt boligydelse retur. Derudover er der ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet de almene boligafdelinger i økonomisk henseende hviler i sig selv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2011

1.
Vedr. huslejefastsættelse - Stjernehuset (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Forslag om ændret fordeling af reserverede midler til etablering af Campus Bornholm

00.03.04Ø39-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

28

 

Hvem beslutter

Vækstforum beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Resumé

Vækstforum besluttede på sit møde den 6. juni 2011 at foretage en forhåndsreservering på 10 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. fra regionalfonden og 5 mio. kr. fra de regionale udviklings-midler til etablering af Campus Bornholm, idet opretholdelsen af reservationen blev betinget af, at finansiering er tilvejebragt og en endelig ansøgning er indsendt senest 1. august 2012.

Denne beslutning blev truffet på baggrund af, at der på daværende tidspunkt var flere regionale udviklingsmidler til rådighed end Regionalfondsmidler.

Denne situation har imidlertid ændret sig.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at forhåndsreserveringen på 5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler konverteres til

Regionalfondsmidler, således at der er reserveret 10 mio. kr. alene fra Regionalfonden til etablering af Campus Bornholm, idet reserveringen fortsat er betinget af, at endelig

ansøgning er indsendt senest 1. august 2012.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 11:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der ligger på dagens møde 3 ansøgninger til de regionale udviklingsmidler (frie midler), der ikke alle kan imødekommes med de tilbageværende midler. Disse ansøgninger repræsenterer alle væsentlige mærkesager for Vækstforum, idet der er tale om tilskud til

·         Folkemødet 2012 og 2013

·         Vækstfabrikken (den iværksætterindsats, der længe har været efterlyst i Vækstforums handlingsplaner)

·         Forlænget forprojekt for Green Solution House

 

Udover at de resterende midler ikke rækker til at honorere disse ansøgninger, så vil der ikke være flere regionale udviklingsmidler (frie midler) tilbage før i 2014.

 

Der har været en del tilbageløbsmidler under Regionalfonden. Såfremt de reserverede 5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler konverteres til Regionalfondsmidler, vil der – såfremt ansøgningerne til dagens møde imødekommes - være 1,9 mio. kr. tilbage under Regionalfonden. Derudover er der reserveret i alt 20 mio. kr. til Green Solution House og Campus Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det er væsentligt at den angivne frist for opretholdelse af reserveringen til Campus Bornholm, 1. august 2012, opretholdes, da der ellers kan blive problemer med afløb af midler. Der henvises her til den såkaldte N+2-regel, der tilsiger, at en årsramme for fondene skal være anvendt og udbetalt 2 år efter – ellers kan det medføre tilbagebetaling til EU-kommissionen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Indstilling af rammer for regionale udviklingsmidler for 2012

24.10.00Ø36-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

29

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgettet for 2012 har Bornholms kommunalbestyrelse foretaget en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler får Bornholms Vækstforum indstillingsret over 10.016.266 kr., hvilket er 126.601 kr. mere end i 2011.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at fordelingen af de puljemidler på 10.016.266 kr. som Vækstforum har indstillingsret over, godkendes. 

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 10:

Indstillingen blev godkendt, idet der efterfølgende vil blive fremsendt et notat om fordelingen af de samlede regionale udviklingsmidler, der indgår i budget 2012 for Bornholms Regionskommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune (BRK) får i 2012 i alt ca. 21 mio. kr. til regionale udviklingsopgaver. Beløbet kommer fra flg. to kilder: 16,4 mio. kr. i statstilskud via Region Hovedstaden (2,3 % af bloktilskuddet) og 4,6 mio. kr. som BRK’s andel (110,70 kr. pr. indbygger).

De regionale udviklingsopgaver dækker også initiativer inden for kollektiv trafik samt jordforurening og råstofområdet. Det er også herfra, BRK dækker udgifterne til driften af Vækstforum samt Vækstforumsekretariatet.

 

Fordelingen af de midler, som Vækstforum har indstillingsret over, foreslås fordelt efter samme model som i 2011:

                                                                            2011               2012

     Pulje til udvikling af uddannelsesområdet           1.029.000      1.029.000

     Pulje til kulturområdet                     514.500         514.500

     ”Frie midler”                                                 8.346.165      8.472.766

     Samlet pulje til Vækstforums indstilling              9.889.665    10.016.266

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Som det fremgik af punkt 9 på Vækstforums dagsorden til mødt den 28. november 2011, er en stor del af midlerne allerede bundet i indgåede udviklingskontrakter med operatører og flerårige projekter.

 

Såfremt indstillinger fra mødet i Bornholms Vækstforum den 28. november 2011 godkendes, og når der indregnes overførte midler fra tidligere år, er der følgende beløb tilbage under de regionale udviklingsmidler:

 

Pulje til udvikling af uddannelsesområdet                1.207.717 kr.

Pulje til kulturområdet                                           560.390 kr.                     

”Frie midler”                                                     4.822.019 kr.

Samlet pulje til nye projekter                               6.590.126 kr.      

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til Folkemødesekretariat i 2012 og 2013

24.00.00Ø39-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

30

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune søger om 1 mio. kr. i medfinansiering ud af et totalbudget på kr. 5,9 til gennemførelse af Folkemøderne i 2012 og 2013.

Folkemødet holdes i Allinge i 2012 i dagene 14.-17. juni og er i 2013 foreløbig planlagt til dagene 13.-16. juni.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum indstiller ansøgningen til et tilskud på op til 1 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler, hvoraf op til 0,5 mio. kr. indstilles anvendt i forbindelse med Folkemødet 2012

b)     at udløsningen af medfinansieringen på op til 0,5 mio. kr. til Folkemødet i 2013 sker på baggrund af en evaluering af Folkemødet i 2012. 

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 15:

Indstillingen blev godkendt.

Borgmester Winni Grosbøll deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum fik ved sit møde i september 2011 en orientering om evalueringen af dette års Folkemøde i Allinge, og det blev samtidig oplyst, at der var en ansøgning på vej til Bornholms Vækstforum om medfinansiering i 2012 og 2013.

2011-Folkemødet havde deltagelse af alle partier i Folketinget, der var 256 arrangementer fra 72 forskellige arrangører, og 235 akkrediterede pressefolk dækkede Folkemødet for mere end 70 forskellige medier. Politiet skønnede, at der var samlet ca. 10.000 gæster i løbet af de fire dage.

Folkemødet 2012 og 2013 skal fortsætte traditionen fra Folkemødet 2011 og tilbyde danske partier, organisationer og borgere et frit mødested med plads til refleksioner om rammerne for vores samfund og udveksling af holdninger.

Folkemødet er også en platform for udveksling af viden og holdninger på tværs af politiske repræsentationer. Således deltog repræsentanter for Europaparlamentet, Folketinget, regionerne og kommunerne i dette års Folkemøde.

Folkemødet i relation til erhvervsudviklingsstrategien

Folkemødet 2012 og 2013 vurderes at understøtte samtlige indsatsområder i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi. Overordnet set, bidrager Folkemødet med øget branding af Bornholm på lang sigt og øget vækst i erhvervslivet på både kort og lang sigt. Dette sker både ved afviklingen af selve Folkemødet og ved at lokale aktører udnytter Folkemødet som en unik platform for synliggørelse af deres aktiviteter.

Konkret understøttes indsatsområdet Bornholm som Erhvervs-ø ved at skabe rammer for øget synlighed af bornholmske aktiviteter og resultater som erhvervs-ø samt øget omsætning for bornholmske erhvervsdrivende under og efter Folkemødet.

Indsatsområdet Bornholm som Uddannelses-ø understøttes ved at tilbyde mulighed for profilering af dette indsatsområde gennem mulighed for fremvisning af øens uddannelsesprojekter og andre aktiviteter inden for uddannelsesområdet.

Indsatsområdet Bornholm som Grøn test-ø fremmes ved at Folkemødet kan udnyttes som platform for fremvisning af aktiviteter og resultater fra de større, igangværende energiprojekter samt Bornholms unikke mulighed for at blive anvendt som test-ø-

Og endelig understøttes Bornholm som Oplevelses-ø, ved at en event som Folkemødet forstærker Bornholms brand og image som en ø rig på oplevelser.

 

Effektvurdering

Gennemførelse af Folkemøderne i 2012 og 2013 skal være med til at cementere, at Folkemødet er en ny tradition på Bornholm, der er kommet for at blive, således at de centrale organisationer prioriterer at deltage.

Folkemødet som fast tradition vil for Bornholm betyde:

-          Øget medieomtale om Bornholm op til og under Folkemødet

-          Øget turisme

-          Øget omsætning via Folkemødets gæster og arrangører

-          Øget attraktivitet for potentielle tilflyttere og nye medarbejdere.

Succeskriterier

Der er defineret flg. succeskriterier for Folkemødet i 2012 og Folkemødet i 2013:

-          Fordobling i deltagerantal – fra 10.000 besøgende til 20.000 besøgende

-          400 arrangementer i Folkemødets kalender

-          80 forskellige arrangører

-          250 akkrediterede journalister

Økonomiske konsekvenser

Hovedposterne i det samlede budget for 2012 og 2013 er:

                 Løn til medarbejdere                         kr. 2.000.000

                 Konsulentydelser                              kr.      40.000

                 Rejser, kost og logi                           kr.      70.000

                 Information og markedsføring              kr.    900.000

                 Scene, plads og pressecenter m.v.      kr. 2.400.000

                 Sekretariatsdrift                               kr.    260.000

                 Underholdning                                  kr.    400.000

                 I alt                                                          kr. 5.900.000

 

Omkostningerne søges finansieret således:

                 Vækstforum (denne ansøgning)           kr. 1.000.000

                 Kommunens erhvervsfremmekonto       kr. 1.000.000

                 Indenrigsministeriet                           kr. 1.000.000

                 LAG Bornholm                                  kr. 1.000.000

                 Sponsorater (fx DI, LO, DA, KL,

Öresundskomité, Danske Regioner)     kr.    800.000

Andre fonde                                    kr. 1.100.000

I alt                                                          kr. 5.900.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet vurderer, at realiseringen af Folkemødet i 2011 var en af de større nyskabelser, der var med til at sætte Bornholm positivt på Danmarkskortet. En medfinansiering til økonomien for gentagelse af Folkemødet i 2012 og 2013 vil være afgørende for arbejdet hen imod en mere selvfinansierende drift.

Vækstforumsekretariatet stiller sig tvivlende overfor en fordobling af besøgstallet fra 10.000 til 20.000, men ser heller ikke dette som et afgørende succes kriterium. 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Ansøgning- Folkemøde 2012 og 2013 (PDF)

2.
Detaljeret budget for Folkemødet 2012 og 2013 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Ansøgning om Regionalfondstilskud til iværksætterprojektet "Vækstfabrikken"

00.03.04Ø39-0188

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

31

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Byggestyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Væksthus Hovedstadsregionen ansøger om et Regionalfondstilskud på 2.196.570 kr. (50%) og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 1.206.570 kr. (23%) til iværksætterprojekt ”Vækstfabrikken”. Vækstfabrikken placeres fysisk både i Rønne og Nexø.

Business Center Bornholm, Den Erhvervsdrivende Fond Møbelfabrikken og Campus Bornholm/Young Enterprise er partnere i projektet. Business Center Bornholm skal via sit kontaktnet bistå med at rekruttere velegnede frivillige og professionelle rådgivere, deltage i opbygning af rådgiverkoncepterne og medvirke til fastlæggelse af screeningskriterierne og deltage i screeningen af vækstiværksættere. Møbelfabrikken skal lægge lokaler til projektets aktiviteter og sikre, at der indgås lejeaftaler. Campus Bornholm/Young Enterprise deltager i projektet for at øge lysten til iværksætteri blandt de studerende og skal sikre, at deltagerne i Young Enterprise modtager passende vejledning og sparring i projektet, og at de bedste studerende tilbydes plads i Vækstfabrikken.

Projektet skal ses i tæt sammenhæng med Socialfondsansøgningen ”Iværksætterfabrikken”, der repræsenterer projektets kompetenceudviklingsdel, og som er ansøgt særskilt (se bilag).

Projektperioden er 1. januar 2012 – 31. december 2014.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum indstiller ansøgningen til et Regionalfondstilskud på 2.196.570 kr. (50%) under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.2. ”Etablering og udvikling af nye virksomheder”,

b)     at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget at bevilge et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 1.206.570 kr. (23%).

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 16:

Vækstforum godkendte indstillingen under forudsætning af, at partnerne (VHHR og BCB) kommer med et supplerende oplæg om, hvordan "Single Point of Entry" fastholdes. Dette vil blive rundsendt i skriftlig høring i Bornholms Vækstforum.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt under forudsætning af den skriftlige høring.

Borgmesteren bemyndiges til at godkende efter høring.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

På Bornholm er der store muligheder for at styrke og udnytte vækstpotentialet blandt iværksættere og mindre virksomheder. Bornholm har en af landets laveste etableringsrater, og der er få, som vokser sig til større virksomheder. Ved at etablere en vækstfabrik på Bornholm kan der skabes et miljø, som ruster og understøtter iværksættere til at realisere deres fulde vækstpotentiale og ambitioner. Det er samtidigt en målsætning, at flere kommer godt fra start og overlever på længere sigt.

Projektet trækker på erfaringer fra Vækstfabrikkerne i Region Sjælland (VHSJ) og Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN), men ønsker i højere grad at sammentænke indsatserne. Vækstfabrikken etableres i samarbejde med Møbelfabrikken og Business Center Bornholm og tager udgangspunkt i specifikke Bornholmske erhvervsudfordringer, brugernes behov og Bornholms styrkepositioner.

Vækstfabrikken er et fysisk miljø i Nexø målrettet serviceerhverv, produktion og kunstneriske erhverv og et fysisk miljø i Rønne målrettet videnservice og cleantech. I Rønne etableres Vækstfabrikken hos Bornholms Brandforsikring A/S, hvor der stilles op til 331 m2 til rådighed. Gennem Vækstfabrikken og Iværksætterfabrikken er det målet, at en stor del af de Bornholmske iværksættere får hjælp. Jo større vækstpotentialet er, desto flere tilbud stilles til rådighed. Alene de allerbedste får tilbud om at blive lejere i Vækstfabrikken.

Vækstkulturen styrkes ved at give Bornholms iværksættere målrettet sparring og professionel rådgivning i forbindelse med etablering af og vækst i virksomheden og ved at understøtte uddannelsesmiljøernes indsats på iværksætteri og entrepreneurship gennem målrettet hjælp og vejledning til studerende. Udvikling og vækst gennem større omsætning og flere arbejdspladser understøttes ved at give iværksættere med stort vækstpotentiale mulighed for at være en del af et progressivt og vækstfremmende miljø, hvor der gives direkte faglig støtte gennem professionel rådgivning og social og praktisk støtte gennem netværk med ligesindede og daglig sparring. Vækstfabrikken fokuserer på at styrke iværksætternes ambitioner og evne til at etablere og gennemføre forretningsudvikling som grundlag for økonmisk vækst.

Aktiviteterne er for alle iværksættere (0-3 år) både med og uden CVR-nummer. Vækstforløb, vækstboost og kontorplads i Vækstfabrikken (denne ansøgning) er forbeholdt vækstiværksættere.

 

Projektets resultater og milepæle:

Projektet samlede forventede resultater er følgende.

 

·         Rådgivningsforløb for 300 iværksættere

·         Screening af 480 iværksættere

·         Vækstforløb med kontrakt for 30 iværksættere

·         Vækstboost (professionel rådgivning) for 15 iværksættere

·         30 Samarbejdsaftaler med rådgivere.

 

Disse resultater er i projektbeskrivelsen opdelt på 6 milepæle i løbet af projektets løbetid.

 

Projektbeskrivelse

Projektet består af følgende elementer:

 

Etablering af frivilligt rådgiverkorps

Som iværksætter er det afgørende for overlevelsen, at man får sparring fra ekstern rådgiver. Der etableres et frivilligt rådgiverkorps med minimum 10 rådgivere fordelt på forskellige kompetencer. De frivillige rådgivere forpligter sig til at levere gratis rådgivning suppleret med et rabattilbud inden for f.eks. markedsføring, salg, økonomi og jura. Formålet er, at skabe et godt samspil mellem iværksættere og private rådgivere. Tilbuddet stilles til rådighed for alle iværksættere.

Rådgivernes tid er ikke medtaget i projektets budget.

 

Etablering af professionelt rådgiverkorps til Vækst-boost

Rådgivning og ekstern sparring er vigtige elementer, når virksomheder skal kickstarte væksten eller opsøge nye vækstområder. Ofte er virksomhederne ikke modne til at opsøge privat rådgivning selvom behovet er der. For at give væksten et boost etableres at netværk af private rådgivere, både udenøs og bosiddende på Bornholm, og der etableres et tilbud om professionel rådgivning for op til kr. 80.000,- pr. virksomhed med et tilskud på op til kr. 40.000,-. Virksomheden skal selv finansiere 50 % af rådgivningen. Vækst-boost er et tilbud til lejerne i Vækstfabrikken.

 

Vækstforløb

I et vækstforløb afdækkes vækstpotentiale og ambitioner. Her anvendes Væksthjulet samt coach og procesteknikker, og der udarbejdes en vækstplan. Denne del af vækstforløbet foretages af Væksthus Hovedstadsregionen og finansieres via væksthusets resultatkontrakt. I tillæg hertil udarbejdes forventningsafstemning og vækstforløb med konkrete aktiviteter. Der indgås en kontrakt med virksomhederne herom.

De personlige egenskaber er afgørende for vækstiværksætterens succes. Der udarbejdes en personanalyse (PI) med feedback. Ca. 70 % af de succesfulde iværksættere har samme typeprofil. Målet er at skabe værdi og vækst gennem fokus på og udvikling af ejerens personprofil. Under vækstforløbet er det konsulentens ansvar at følge op på milepæle. Der holdes møder efter behov, dog min. hver måned. Vækstforløb er et krav til lejerne i Vækstfabrikken.

 

Øge iværksætterkulturen på Bornholm

Ved at arbejde målrettet med at dyrke og sprede lysten til at få foden under eget bord kan man skabe en kulturændring. Studerende er en af nøglerne til at øge dette fokus. Der etableres et samarbejde med Young Enterprise og Campus Bornholm for at få aktiveret unge og kommende iværksættere, som kan agere rollemodeller for andre. Studerende knyttes til Vækstfabrikken, så det bliver et naturligt omdrejningspunkt for de, der flirter med tanken om at blive selvstændig. Et sted hvor man kan hente viden, inspiration og møde andre ligesindede. Der etableres to ”flyverpladser” i Vækstfabrikken til studerende.

 

Screening af iværksættere og virksomheder til Vækstfabrikken

Alle iværksættere screenes af Vækstfabrikkens konsulenter. Der udarbejdes en screeningsmanual, der skal være opfyldt, for at iværksætteren kan få lov at flytte ind på Vækstfabrikken. Det tilstræbes at gøre det eksklusivt og attraktivt at blive ”optaget” og dermed også profilere vækstiværksætteri. Vækstfabrikken skal have en klar tiltrækningskraft på vækstiværksættere.

Screeningen skal sikre, at kunderne matches med det optimale tilbud. Screeningen er en individuel samtale, hvor der fokuseres på lysten til at drive virksomhed, ønsket om at indgå aktivt i netværk, ønske om videreudvikling af virksomheden samt en generel vurdering af ideens bæredygtighed og personens kompetenceniveau. Der lægges vægt på, at der er tale om et forpligtende samspil mellem iværksætter og Vækstfabrikken.

 

Service i huset

På Vækstfabrikken gennemgår beboerne et vækstforløb samtidig med, at de får stillet en arbejdsplads til rådighed. Et forløb på en Vækstfabrik kan vare op til tre år. Det er målet løbende at have 10 lejere i Vækstfabrikken. Samlet forventes 30 at være tilknyttet gennem projektperioden. Vækstfabrikken etableres hos Bornholms Brandforsikring A/S i Rønne og på Møbelfabrikken i Nexø. Begge steder er der andre selvstændige og konsulenter, som beboeren kan indgå i både et socialt og fagligt fællesskab med. I Vækstfabrikken er rådgivning og behovet for en god arbejdsplads til en rimelig pris samlet i ét tilbud. Det tilbydes kontor i åbent rum, eget kontor eller en ”flyverplads”, som kan bruges fleksibelt 2-3 dage om ugen. Der etableres fælles services, og alle arbejdspladser har adgang til trådløst netværk og printer samt mødelokaler. I Vækstfabrikken er der mulighed for netværksaktiviteter, småproduktion, showroom og lager.

Huslejen betales af iværksætterne selv og indgår ikke i projektets budget.

Lejere får adgang til at benytte Vækstfabrikker i Region Sjælland.

 

Forankring af aktiviteterne

Via partnersammensætningen kan projektets resultater forankres bredt på Bornholm. Projektet vil i den sidste fase udvikle en model for forankring af aktiviteterne. Den kan f.eks. indeholde en privat forankring af frivillig rådgivning i f.eks. organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 4.393.140 kr., der fordeler sig således:

                 Administration/projektregnskab                                           283.500,00 kr.

Projektarbejde (Væksthus Hovedstadsregionen 9,75 måneder

pr. år i 3 år, Business Center Bornholm 1,5 måned pr. år i 3

år)                                                                                 1.922.000,00 kr.

Indirekte omkostninger (standardsats)                                 670.140,00 kr.

Ekstern konsulentbistand

-         Professionel rådgivning/15 virksomheder 1.200.000 kr.

-         rejser og ophold for udenøs konsulenter       75.000 kr.

-         Assistance til WEB fra Væksthus Sjælland     67.500 kr.

-         Evaluering                                                100.000 kr.    1.442.500 kr.

Revision                                                                              75.000,00 kr.

                 I alt                                                                                      4.393.140,00 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

 

                 Regionalfonden (50%)                                                    2.196.570,00 kr.

Regionale udviklingsmidler (27%)                                      1.206.570,00 kr.                              

Privat egenfinansiering (virksomhedernes egenbetaling

til professionel rådgivning 600.000 kr. + kontant tilskud

  fra Bornholms Brandforsikring A/S kr. 390.000 kr.               990.000,00 kr.

                      I alt                                                                                4.393.140,00 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.2.”Etablering og udvikling af nye virksomheder”, der omfatter etablering af virksomhedskuvøser med fysiske faciliteter og rådgivning for SMV’er og styrkelse af iværksætteri.

Projektet imødekommer til fulde målsætningerne i Vækstforums handlingsplan 2011-2012 om at skabe et fysisk iværksætter- og innovationsmiljø. Projektet har ligeledes været en del af tidligere handlingsplaner under arbejdstitlen ”Vækstparken”.

Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder ”Bornholm som erhvervs-ø”, ”Bornholm som uddannelses-ø” og ”Bornholm som Grøn Test-ø” med projektets delvise fokus på etablering af clean-tech virksomheder.

Projektet sigter mod at styrke og udnytte det vækstpotentiale, der er på iværksætterområdet - med fokus på professionel bistand til både iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale i et særligt vækstfremmende miljø.

Ansøger forventer, at 300 iværksættere gennemgår et rådgivningsforløb, at der skabes 30 iværksættere, og at 15 iværksættervirksomheder gennemgår et særligt vækstforløb.

Projektets ambition er at øge overlevelsesgraden for iværksættere fra de nuværende godt 60% til 80% over tre år. For de vækstiværksættere, som får ophold i Vækstfabrikken, forventer ansøgere en højere vækst i omsætning, antal medarbejdere og eksport på minimum 20% i forhold til tilsvarende virksomheder, der ikke har gennemgået et lignende forløb.

Ansøger forventer desuden, at projektet øger interessen for, at studerende etablerer egen virksomhed, og at minimum ét studenterteam forventes at etablere virksomhed i projektperioden.

 

Projektet er nyskabende på Bornholm, i og med at det repræsenterer den første koordinerede og målrettede indsats på iværksætterområdet, og da der ikke findes et tilbud på Bornholm, som målrettet hjælper iværksættere fra opstart til succesfuld vækst gennem rådgivning og daglig sparring.

Projektet er additionelt, da iværksættere har begrænsede midler, hvorfor tilbuddet vanskeligt kan etableres på fuldt kommercielle vilkår.

 

Efter Vækstforums behandling

Som det fremgår af beslutningen fra Bornholms Vækstforum, har Vækstforum lavet en forudsætning for den positive indstilling til EU-tilskuddet og tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler, nemlig at Vækstforum ønsker et supplerende oplæg om, hvordan "Single Point of Entry" fastholdes.

Vækstforumsekretariatet kan oplyse, at direktørerne for henholdsvis Væksthushovedstads-regionen og Business Center Bornholm har påbegyndt dialogen om dette umiddelbart efter, og notatet ventes snarest at komme i skriftlig høring i Bornholms Vækstforum.

For ikke at forsinke den administrative proces har Vækstforumsekretariatet valgt at fremsende indstillingen om tilskuddet til de regionale udviklingsmidler til Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige godkendelse i umiddelbar forlængelse af Vækstforummødet. Det eventuelle tilsagn fra Økonomi- og Erhvervsudvalget kommer således kun i anvendelse, såfremt Vækstforum godkender det supplerende oplæg om ”Single Point of Entry”.

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Ansøgning (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

2.
Socialfondsansøgning Iværksætterfabrik (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til Bright Conventions Bornholm for 2012

24.00.00Ø39-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

32

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 8/12 2009 på baggrund af indstilling fra Bornholms Vækstforum at bevilge 725.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til et Erhvervsturismesekretariatet ”Bright Conventions Bornholm” i 2010 samt at reservere 725.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til projektet i både 2011 og 2012, idet udløsningen af disse tilskud skulle bero på en evaluering af det første års aktiviteter samt handlingsplaner for de følgende år.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum på baggrund af projektets afrapportering på dagens møde beslutter, om det skal indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det reserverede beløb på op til kr. 725.000 kr. for 2012 frigøres til projektet.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 13:

Vækstforum besluttede at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget at frigøre det reserverede beløb på op til kr. 725.000 af de regionale udviklingsmidler til "Bright Conventions Bornholm" i 2012. 

Formanden for Business Center Bornholm, Michael Bladt, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Lene Grønning, Business Center Bornholm, har tidligere på dagens møde afrapporteret projektets forløb og resultater for 2011 og gjort rede for planlagte aktiviteter i 2012.

Projektet her derudover indleveret en skriftlig afrapportering til vækstforumsekretariatet (vedhæftet som papir-bilag), der indeholder en oversigt over aktiviteterne i 2011 og de planlagte aktiviteter for 2012. Den skriftlige afrapportering konkluderer følgende:

 

Indsatsen er indtil 1. maj blevet varetaget af Lisbeth Bendixen, og derefter af Lene Grønning grundet Lisbeth Bendixens opsigelse.

 

På baggrund af samarbejdspartnernes ønske om øget markedsføring og direkte salg, blev der i en midlertidig periode indtil 31. oktober ansat en deltidsmedarbejder, der kunne varetage opsøgende salg. Dette arbejde har afstedkommet mere end 375 opfølgninger pr. telefon, mail og udsendelser af materialer og kataloger.

Da Energy Tours har vist sig at være en succes, har Lene Grønning væsentligste indsats ligget på dette område. Bright Conventions Bornholm har i dag et produkt, der omfatter turprogrammer, høj faglighed og et godt arrangement fra de offentlige og private virksomheder, der stiller sig til rådighed for de mange besøgende.

Der tabes dog stadig mange kunder på grund af kvaliteten af produktet, og mange venter på, at Green Solution House bliver klart, da der er stor interesse for dette produkt. Der skal derfor i 2012 blandt andet arbejdes en del med produktet hos leverandørerne på Bornholm.

 

De mange salgsmesser og konferencer i 2011 har skabt mange kontakter og reservationer for 2012-2015. Bright Conventions Bornholm har i 2011 været inde over 42 grupper af besøgende mod 18 i 2010. 70 % af disse grupper er deltagere i Energy Tours.

 

Allerede i 2010 nåede man 10.119 overnatninger for forretningsrejser/grupper, hvilket var over målet om 10.000 overnatninger mod 8.082 i 2009. Der har ligeledes været en flot stigning i antal overnatninger i 2011 over hele året, med juni som rekordmåned, hvor Folkemødet spillede en væsentlig rolle.

Denne stigning er ikke set andre steder i landet, hvilket har afstedkommet to artikler i Børsen om Bornholm som mødeø. Det har vist sig, at Bornholm ikke blot har haft en stigning i antal overnatninger inden for dette segment, men også har distanceret sig på området inden for Energy Tours, hvilket har tiltrukket mange mødeturister fra hele verden.

 

2012 er projektets sidste finansierede år. Derfor skal der i 2012 være fokus på projektets formål – nemlig at skabe en forretning, selskabet ”Bright Conventions Bornholm”, der er det selskab der udbyder og sælger Bornholm som mødeø, og som også skal være markedsførings- og salgskanal for Green Solution House og tiltrække større konferencer.

 

Det blev ved bevillingen fra Vækstforum i 2010 også pålagt sekretariatet for Bright Conventions Bornholm, at der skulle arbejdes med events og evt. sportsarrangementer. På samme tid havde VHHR oprettet en Event– og sports klynge, hvor der var blevet tilført en projektansvarlig. Lisbeth Bendixen deltog i samarbejdet med Event- og sportsklyngen i foråret 2011. Der er afholdt en del møder i dette regi, men det har ikke afstedkommet en direkte opgave til Conventions Bornholm. 

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte tilskud for 2012 på 725.000 kr. blev reserveret i forbindelse med behandlingen af ansøgningen i december 2009 og indgår allerede i forbrugsoversigten.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Afrapportering 2011/Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Ansøgning om forlængelse af projektchefstilling til Green Solution House

24.00.00Ø39-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

33

 

Hvem beslutter

 

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Business Center Bornholm (BCB) ansøger om forlængelse af projektchefstillingen til Green Solution House med et halvt år, fra 1. januar 2012 til 30. juni 2012, hvilket beløbsmæssigt indebærer et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på kr. 330.000.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum – på baggrund af dagens afrapportering – indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, om der skal ske en forlængelse af projektchefstillingen frem til 30. juni 2012 og dermed bevilges kr. 330.000 af de regionale udviklingsmidler.

b)     at opretholdelsen af reservationen på kr. 10 mio. fra EU’s regionalfond fortsat er betinget af, at en ansøgning er indsendt til behandling på Vækstforums første møde i 2012.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 12:

Vækstforum besluttede, at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skal ske en forlængelse af projektchefstillingen frem til 30. juni 2012 og dermed bevilges kr. 330.000 af de regionale udviklingsmidler, idet opretholdelsen af reservationen på 10 mio. kr. fra EU's regionalfond fortsat er betinget af, at en ansøgning er indsendt til behandling på Vækstforums første møde i 2012.

Formanden for BCB's bestyrelse, Michael Bladt, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandlede ved sit møde i september 2010 en ansøgning om tilskud til ansættelse af en projektchef til et forlænget forprojekt frem til udgangen af 2011 vedrørende etablering af Green Solution House.

 

Ved Vækstforummødet 28. november 2011 blev der givet en ny afrapportering om status på realiseringen af Green Solution House.

Som det fremgik af afrapporteringen, arbejdes der nu med et faseopdelt projekt, som indenfor de kommende måneder skal overgå til et konkret byggeprojekt. Første fase af projektet omfatter konferencefaciliteter til 350 personer og delvis renovering af det eksisterende byggeri til et samlet byggebudget på kr. 65 mio.

 

Der pågår i øjeblikket en række kontraktlige forhandlinger om sponsorater med materialeleverandører, som ikke kan nå at blive afsluttet inden årets udgang.

 

Projektchefen påpeger endvidere, at der fortsat vil være omfattende koordinering og arbejde med at maksimere de afledte effekter af projekt Green Solution House, som vil komme hele det bornholmske samfund til gavn. Der er således indledt arbejde samarbejde på en række områder, herunder:

-          Udvikling af en socialøkonomisk virksomhed baseret på renovering af hotelmøbler i samarbejde med Jobcenter Bornholm og lokale møbelpolstrere.

-          Samarbejde med Danmarks Designskole om en Erhvervs-PhD med fokus på industrielt design baseret på CradletoCradle©.

-          Samarbejde med Danmarks Designskole om CradletoCradle© undervisning i regi af Campus Bornholm.

-          Etablering af en styregruppe omkring byggeriet af Green Solution House, som overgår fra at være et offentligt-privat projekt til at være et privat projekt.

 

Projektchefen oplyser, at det ikke været muligt at opnå tilskud via nationale fonde. Det blev ved afrapporteringen i juni 2011 oplyst, at der samlet er tilvejebragt 21 mio. kr. (inkl. Forhåndsreservering fra Regionalfonden på 10 mio. kr.) til projektet samt 30 mio. kr. fra strategiske partnere som sponsorater. Projektchefen oplyser, at der nu mangler et mindre realkreditlån, som forventes at komme på plads.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forlængelsesperioden fordeler sig som følger:

                 Lønudgifter                                     kr. 265.000

                 Rejser, kost og logi                           kr.   30.000

                 Administration, husleje                      kr.   35.000

                 I alt                                                          kr. 330.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at det giver god mening at forlænge projektlederstillingen med et halvt år for at sikre en maksimering af de afledte effekter af Green Solution House på Bornholm. 

 

Anmodningen om at forlænge perioden for projektchefen ventes trukket, såfremt finansieringen ikke er kommet på plads inden Vækstforummødet 28. november 2011.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Ansøgning om forlængelse af projektchefstillingen - Green Solution House (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Status på Vækstforums handlingsplan 2011-2012

24.10.00P00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

34

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Som direkte opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien ”Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø” vedtog Vækstforum sin handlingsplanen for 2011/2012 på mødet den 4. april 2011. Opgaverne blev efterfølgende fordelt mellem Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen. Handlingsplanerne for Business Center Bornholm og Destination blev således vedtaget af Vækstforum den 6. juni d.å. Handlingsplan (og kontrakt) for Bornholms Akademi var vedtaget allerede i december 2010.

Dette punkt indeholder en kort status på fremdriften af de enkelte indsatser, der – kort fortalt – skrider planmæssigt fremad. Dette punkt er direkte relateret til de efterfølgende tre der omhandler godkendelse af 2012 handlingsplanerne for hhv. Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Bornholms Akademi.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,

at Bornholms Vækstforums tager status på Vækstforums 2011/2012 handlingsplan til efterretning og videresender denne til Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 20:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De fleste af handlingsplanens indsatser skrider planmæssigt fremad. Dog løses de rammeskabende områder som ”Fysisk samling af ungdomsuddannelserne i Campus Bornholm, sikre at udbuddet af praktikpladser matcher efterspørgslen, tidssvarende bredbåndsforbindelser samt transport til konkurrencedygtige priser” ikke på den korte bane. Emnerne er således adresseret i Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen.

For status på opførelsen af ”Bright Green Solution House” henvises til punktet ang. dette.

 

Bornholm som erhvervs-ø

Flere af handlingsplanens aktiviteter gennemføres i regi af Væksthus Hovedstadsregionen, som fx klyngeudviklingsprojektet hvor især eksport/internationalisering er et kærneelement.

Ansøgning om etablering af et fysisk iværksætter- og innovationsmiljø drøftes på dette møde.

Erhvervsservice til eksisterende virksomheder – herunder særlig fokus på generationsskifte, løses af Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen gennem løbende rådgivning.

 

Bornholm som uddannelses-ø

Væksthus Hovedstadsregionens projekt ”Vækstfabrikken” adresserer innovation og iværksætteri i forhold til ungdomsuddannelserne. Projektansøgning drøftes på dette møde.

Business Center Bornholm har netop ansat tre medarbejdere til projekt ”Udvikling af grønt byggeri og spin-off i udkantsområder”. Ansøgning om forhøjet tilskud fra Regionalfonden behandles på dette møde.

Business Center Bornholm har ansøgt den konkurrenceudsatte pulje om midler til en strategisk kompetenceudviklingsindsats af ledere og medarbejdere. Dog er status– i skrivende stund – at Erhvervs- og Byggestyrelsen indstiller ansøgningen til afslag.

 

Sideløbende med Vækstforums handlingsplan arbejder Bornholms Akademi med sin handlingsplan. Der henvises til punktet på denne dagsorden for en status på denne.

 

Bornholm som grøn test-ø

Væksthus Hovedstadsregionens projekt ”BGTI – modelleringsprojekt” er godt i gang. Første test-case der finder sted på ”Victor Vask” i samarbejde med Jensen-Group er igangsat.  

Der er afholdt workshop med projektets interessenter, og de fire øvrige testcases er identificeret.

Projektet har løbende bilaterale dialoger med interessenter til de fire øvrige testcases: Bornholms Forsyning, Østkraft, Rønne Vand & Varme, Bornholms Hospital og BRK’s Plejehjem og Centre (det nye plejehjem).

Projektet er i løbende dialog med udenøs virksomheder og organisationer, som ønsker at teste og demonstrere deres produkter på Bornholm.

 

Bornholm som oplevelses-ø

Destination Bornholm arbejder fortsat med projekt ”Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter”. Konkret arbejdes der bl.a. med temaerne Bedsteforældre og Børnebørn, Svampeture for tyske gæster, Outdoor-uge og fødevaretemaet.

Væksthus Hovedstadsregionen arbejder med udvikling af fødevareinnovation med fokus på eksport gennem klyngeudviklingsprojektet der begynder 2012.

Endvidere planlægger Væksthus Hovedstadsregionen et nyt fødevareinnovationsprojekt med 6 nye virksomheder med start i 2012 og forhåbentlig medfinansiering under Grønt Udviklings- og Demonstrations Programmet (GUDP).

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte. Projekterne ansøger om evt. finansiering i separate ansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

For en uddybende status på de enkelte projekter henvises til Vækstforums projektkatalog.

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Status på Vækstforums handlingsplan 2011 - 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Handlingsplan 2012 for Destination Bornholm

24.10.00P00-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

21

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

35

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2011-2012 på mødet den 4. april 2011, samt handlingsplaner for de enkelte operatører på mødet den 6. juni.

Sekretariatet har siden været i dialog med Destination Bornholm med henblik på en status på aktiviteterne samt formulering af evt. nye aktiviteter for 2012.

Godkendelse af dette punkt er en forudsætning for udbetaling af tilskud til Destination Bornholms for udførelse af de opgaver, som fremgår af udviklingskontrakten med Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum godkender Destination Bornholms handlingsplan for 2012,

b)     at Vækstforum indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2012 på 1.445.000 kroner (2010 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 21:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm udføres en række opgaver, som praktisk udmøntning af Vækstforums strategi og handlingsplaner.

Nedenfor er angivet såvel de opgaver, der enten:

·         Kan afholdes inden for basiskontraktens økonomiske ramme = K

·         Er i færd med at realiseres i et projekt = P.

·         Skal realiseres i et nyt projektet der betyder, at Vækstforum må forvente at blive præsenteret for en ansøgning = A.

 

Destination Bornholm som koordinator:

·         Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner (K)

·         Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher (K)

·         Sparring til turismeklynge (K)

 

Destination Bornholm som hovedoperatør:

·         Fortsætte udvikling af kvalitetsoplevelser som rejsemotiv (P)

·         Udvikling af det digitale oplevelsesunivers (P)

·         Udvikling af Middelalderunivers, fase 3 (A)

·         Projekt om naturbaserede oplevelser/aktiviteter (A)

 

Destination Bornholm som samarbejdspartner:

·         Trafikal tilgængelighed (K)

·         Klyngeudvikling (P)

·         Masterbrand (K)

·         Opkvalificering af turisterhverv (K)

·         Konference Ø (Convention Bureau Bornholm) (P)

·         Fødevaresatsning (P)

·         Energy Tours (P)

 

Destination Bornholms informations og erhvervsservice for turisterhvervet:

·         Fungerer som talerør for turisterhvervet i forhold til myndigheder og offentlighed (K)

·         Formidler analyser og undersøgelser vedrørende kundeadfærd og efterspørgsel, markedsanalyser mv. (K)

·         Servicerer erhvervet med hensyn til markedsføring af produkter (K)

·         Koordinerer erhvervets markedsføringsindsats (K)

 

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af 1.145.000 kroner til Destination Bornholm på baggrund af den reservation der tidligere blev indstillet af Bornholms Vækstforum og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget, under forudsætning af handlingsplanens godkendelse jf. udviklings­kontraktens bestemmelser.

Til de opgaver der er mærket med (A) kan der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt. Vækstforum har dog ikke bundet sig til at indstille ansøgningen til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Jf udviklingskontrakten med mellem Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm, indebærer rollen som operatør, ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udfører disse – evt. at søge yderligere midler hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporteres de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”.

En stor del af operatørforpligtelsen finansieres via basisbevillingen på kr. 1.468.120 (2011-niveau) årligt mellem Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum, som det tidligere er indstillet af Bornholms Vækstforum, og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Handlingsplan 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Handlingsplan 2012 for Business Center Bornholm

24.10.00P00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

36

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2011-2012 på mødet den 4. april 2011, samt handlingsplaner for de enkelte operatører på mødet den 6. juni 2011.

Sekretariatet har siden været i dialog med Business Center Bornholm med henblik på en status på hidtidige aktiviteter, samt formulering af evt. nye aktiviteter for 2012.

Godkendelse af dette punkt er en forudsætning for udbetaling af det acontobeløb som blev indstillet af Bornholms Vækstforum den 26. september 2011. Beløbet dækker de opgaver, der fremgår af den midlertidige kontrakt i perioden januar - juni 2012 jf. nedenstående sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum godkender Business Center Bornholms handlingsplan for 2012, og

b)     at Vækstforum indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at acontobeløbet på 1.200.000 kroner udbetales fra de regionale udviklingsmidler til dækning af Business Center Bornholms aktiviteter i perioden januar - juni 2012.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 22:

Indstillingen blev godkendt, idet der arbejdes på at opnå en endelig godkendelse af Business Center Bornholms flerårige udviklingskontrakt ved Vækstforums møde i februar. Formanden for bestyrelsen for Business Center Bornholm, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm udføres en række opgaver, som praktisk udmøntning af Vækstforums strategi og handlingsplaner.

Nedenfor er angivet de opgaver, der enten:

·         Kan afholdes inden for basiskontraktens økonomiske ramme = K

·         Er i færd med at realiseres i et projekt = P

·         Skal realiseres i et nyt projektet der betyder, at Vækstforum må forvente at blive præsenteret for en ansøgning = A

 

Hovedoperatør/samarbejdspartner jf. Vækstforums handlingsplan 2011-2012 (uddybes side 9 ff. i bilaget):

·         Sikre forsat erhvervsservice til eksisterende virksomheder – herunder særligt fokus på generationsskifte (K)

·         Tilbyde virksomhedersledere/medarbejdere korte udviklingsforløb inden for tekno-logianvendelse, innovation, miljørigtigt byggeri, personalepleje mv. (A)

·         Sikre opførelse af konferencecentret ”Bright Green Solution House” (P)

 

Samt:

·         Sekretariat for bornholmske erhvervsklynger (K)

·         Tilflytterservice (K+P)

 

Vækstforum finansierer disse basisydelser med et a conto beløb på kr. 1.200.000 (2011-niveau) i perioden januar - juni 2012.

 

Derudover har Bornholms Vækstforum indstillet midler til følgende igangværende projekter, der ledes af Business Center Bornholm (er uddybet side 12 i bilaget):

·         Kompetence Forum Bornholm 2008-2011 (P)

·         Fortsat indsats på tilflytterområdet, 2009-2011 (P)

·         Information, 2010 – 2011 (P)

·         Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House 2010-2011(P)

·         Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm 2010-2012 (P)

·         Udvikling af grønt byggeri og spin-off i udkantsområde -2011 (P)

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af 1.200.000 kroner til BCB på baggrund af den reservation, der blev indstillet af Bornholms Vækstforum den 26. september 2011 og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget, under forudsætning af handlingsplanens godkendelse jf. udviklings­kontraktens bestemmelser.

Til de opgaver, der er mærket med (A), kan der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt. Vækstforum har dog ikke bundet sig til at indstille ansøgningen til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Business Center, indebærer rollen som operatør, ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udføre disse – evt. at søge yderligere midler, hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporteres de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”.

Bilag til Bornholms Vækstforum 28. november 2011

1.
Handlingsplan 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Handlingsplan 2012 for Bornholms Akademi

24.10.00Ø54-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

28-11-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

37

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2011-2012 på mødet den 4. april 2011, samt handlingsplaner for de enkelte operatører på mødet den 6. juni.

Sekretariatet har siden været i dialog med Bornholms Akademi med henblik på en status på aktiviteterne samt formulering af evt. nye aktiviteter for 2012.

Godkendelse af dette punkt er en forudsætning for udbetaling af tilskud til Bornholms Akademi for udførelse af de opgaver, som fremgår af udviklingskontrakten med Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum godkender Bornholms Akademis handlingsplan for 2012, og

b)     at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2012 på 750.000 kroner (2011 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bornholms Vækstforum 28. november 2011, pkt. 23:

Indstillingen blev godkendt, idet der senest i forbindelse med næste udviklingskontrakt skal ske en evaluering og drøftelse af akademiets opgaveportefølje.

Leder af Bornholms Akademi, Jens Gunst, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Bornholms Akademi udføres en række opgaver som praktisk udmøntning af Vækstforums strategi og handlingsplaner.

Nedenfor er angivet såvel de opgaver, der enten:

·         Kan afholdes inden for basiskontraktens økonomiske ramme = K

·         Er i færd med at realiseres i et projekt = P

·         Skal realiseres i et nyt projektet der betyder, at Vækstforum må forvente at blive præsenteret for en ansøgning = A

 

Hovedoperatør/samarbejdspartner jf. Vækstforums handlingsplan 2011-2012 (uddybes side 3 i bilaget):

1. Frivillig Indsats. Specielt i forhold til UTA-projektet og 95 % målsætningen arbejdes med kurser i de frivillige organisationer på Bornholm. (P)

2. Videregående kursus i ledelse af innovation og entrepreneurship med udgangspunkt i praksis, Sammen med CBS, Center for Innovation og Entrepreneurskab. (A)

3. Forankring af en lang række ”spin-off´s” til Bornholm af PowerLab projektet i uddannelsessektoren på Bornholm sammen med Bright Green Test Island og DTU. (A)

4. Projektorienteret undervisning/ny uddannelser – BHES og EcoGrid, sammen med DTU, m.fl.). (A)

 

I relation til 3 og 4 ovenfor arbejdes der med flere forskellige uddannelses- og konferenceelementer, og etablering af en egentlig naturvidenskabelig ”søjle”, der strækker sig fra folkeskolen til kandidatniveauet.

 

Herudover arbejdes der i Bornholms Akademi på flere projekter med et sigte på gennemførelse i 2013-2014:

5. Master i Regional Innovation og Fremtid sammen med SDU og evt. CBS.

6. Turismebachelor (der foreligger en analyse/feasibility study, som også er forelagt Vækstforum, men der er endnu ikke blevet frigjort ressourcer til at udvikle og forankre uddannelsen). Uddannelsen skal udvikles sammen med K-Nord.

7. Udvikling af et egentligt HD-uddannelsestilbud på Bornholm, som i lighed med ovenstående pkt. 5. og 6. evt. skal udvikles på baggrund af en egentlig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet.

 

Samt prioriteringer på længere sigt (2014):            

8. Akvakurser sammen med Lakseklækkeriet m.fl.

9. Kurser i feltarkæologi på Bornholm i samarbejde med Bornholms Museum, Københavns Universitet og Lund Universitet og på sigt Kiel og Warzawas universiteter.

 

Øvrige aktiviteter der jf. udviklingskontrakten løses af Bornholms Akademi:

·         Udarbejdelse af faglige anbefalinger i forbindelse med projektansøgninger på uddannelsesområdet til de regionale udviklingsmidler og strukturfondsansøgninger.

·         Udarbejdelse af publikationen: ’Uddannelser på Bornholm’ på vegne af samtlige bornholmske uddannelsesinstitutioner.

·         Overvågning af og initiativforpligtigelse overfor nationale og internationale uddannelsesindsatser og videreformidling af oplysninger herom til Regional Udvikling/BRK. Dette indebærer bl.a. deltagelse i relevante fora i Danske Regioner og udformning af udkast til høringssvar vedrørende lovforslag på uddannelsesområdet. Disse udkast sendes til Regional Udvikling/BRK til endelig sagsbehandling. Det understreges, at der ikke overdrages myndighedsopgaver hermed.

·         Monitorering af udviklingen både nationalt og internationalt, i EU og det øvrige udland; særligt udviklinger og potentialer i Østersøregionen følges opmærksomt.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af 750.000 kroner til Bornholms Akademi på baggrund af kontrakt, der blev indstillet af Bornholms Vækstforum den 20. december 2010 og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udbetalingen sker i to halvårlige rater.

Til de opgaver, der er mærket med (A), kan der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt. Vækstforum har dog ikke bundet sig til at indstille ansøgningen til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Bornholms Akademi, indebærer rollen som operatør, ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udføre disse – evt. at søge yderligere midler, hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. For en uddybende status på de enkelte projekter henvises til Vækstforums projektkatalog.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Handlingsplan 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

38

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Beskæftigelsesministeren kommer på besøg den 15. december 2011.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

39

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Orientering og status på etape 2, Snorrebakken.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt