Referat
Kommunalbestyrelsen
15-12-2011 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Genbehandling af beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling i Bornholms FamilieCenter
  åbent 3 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013
  åbent 4 Kvalitetsrapport 2010/11 for kommunens skolevæsen
  åbent 5 Kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker
  åbent 6 Lokalpuljen - kommissorium og forretningsorden
  åbent 7 Ansøgning om anlægsbevilling til stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård
  åbent 8 Rønne Theater - restfinansiering af udbygning
  åbent 9 Evt. overdragelse af Svanekehallen til Bornholms idrætsområder
  åbent 10 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelse efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93
  åbent 11 Lokalplanforslag 064 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakke i Rønne etape 2
  åbent 12 Kommuneplantillæg 007, samt SMV & VVM Stubbeløkken Granitbrud
  åbent 13 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 14 Anlægsbevilling til Parkeringsanalyse i Rønne
  åbent 15 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2012
  åbent 16 Godkendelse af takster for spildevand 2012
  åbent 17 Godkendelse af regnskab 2010 og budget 2012 for de Kommunale Almene Handicapboliger på Stenbanen , Rønne.
  åbent 18 Godkendelse af endelig fastsættelse af husleje for de 4 boliger Stjernehuset ved Klintebo.
  åbent 19 Kvalitetskontrakt 2012
  åbent 20 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2011
  åbent 21 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011
  åbent 22 Anlægsbevilling vedr. etablering af Bornholms Rådhus
  åbent 23 Besvarelse af Statsforvaltningen Hovedstadens supplerende spørgsmål vedr. de lette kollektive boliger
  åbent 24 Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd
  åbent 25 Bornholms Lakseklækkeri, fonden
  åbent 26 Beboerklagenævn - Udpegning af suppleant
  åbent 27 Anmodningom rokering af suppleanter i Handicaprådet
  åbent 28 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Dorthe Fink forlod mødet kl. 18,55 efter behandlingen af pkt. 2.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

2   Genbehandling af beslutning om ny struktur og distriktsopdeling i Bornholms Familiecenter

00.15.10A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

13

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Med henblik på analyse og yderligere afklaring af den fremtidige struktur for Bornholms Familiecenter, har Børne- og Skoleudvalget i den senere tid afholdt møder uden for dagsorden med Bornholms FamilieCenters ledelse samt med virksomhedslederne indenfor udvalgets område, som samarbejder med BFC.

 

Der er på denne baggrund, efter ønske fra Børne- og skoleudvalget, udarbejdet et notat, og der et ønske om en fornyet behandling af sagen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

 

Børne- og Skoleudvalget drøfter, om udvalget på det foreliggende grundlag genbehandler sagen og beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2011:

Børne- og skoleudvalget ønsker ikke at genbehandle sagen og beslutningen om ny struktur og distriktsopdeling.

Børne- og skoleudvalget fastholder den oprindelige beslutning, men dog med højst 2 placeringer i Distrikt Land.

 

Erik Lund Hansen kan ikke tilslutte sig beslutningen og ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen, idet han mener, at forudsætningerne for den oprindelige beslutning er ændret.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Børne- og skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard, René Nordin Bloch og Winni Grosbøll kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:
Liste A foreslår, at den centrale placering af Bornholms Familiecenter fastholdes.

 

For forslaget stemte 11 (liste A, liste K, liste I og Jacob Kjøller), imod stemte 15 (liste L, liste V, liste F, liste O), hverken for eller imod stemte 1 (liste B).

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget er godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms Familiecenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en tillægsbevilling til ombygningen af lokaler i Bornholms Heldagsskole i Østermarie til et antal kontorarbejdspladser for medarbejdere i Bornholms Familiecenter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 1. september 2011 meddelt en anlægsbevilling til ombygningen af lokaler i Bornholms Heldagsskole tidligere afdeling Villa Maria til kontorarbejdspladser for medarbejdere i Bornholms Familiecenters Distrikt Vest.

 

Herudover har Børne- og skolesekretariatet undersøgt mulighederne for en placering af medarbejdere fra Bornholms Familiecenter i Distrikt Nord og Distrikt Øst, og peger på muligheder for etablering af et antal kontorarbejdspladser på Kildebakken

 

Børne- og skoleudvalget har med henblik på analyse og yderligere afklaring af den fremtidige struktur for Bornholms Familiecenter, afholdt møder uden for dagsorden med Bornholms FamilieCenters ledelse samt med virksomhedslederne på børne- og skoleområdet, som samarbejder med BFC.

 

Der er på denne baggrund, efter ønske fra Børne- og skoleudvalget, udarbejdet et notat.

 

Der er en række forhold, både i notatet og på det fælles fagrådsmøde, der har været afholdt, som peger på en god udvikling i den nuværende struktur, samt en række forbehold for den kommende inddeling.

 

I forbindelse med implementeringen af den kommende struktur har det endvidere vist sig umuligt at placere medarbejdere på distriktsskolerne, som ellers var hensigten med hele strukturen, der kan således konstateres ændringer i forhold til det oprindeligt besluttede.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Samlet placering af BFC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013

17.20.01G01-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

3

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen træffer ligeledes beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i hvert skoledistrikt og på hvilke afdelinger, børnehaveklasserne placeres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 5 i Rønneskolen

b)     Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, på hvilke afdelinger de 15 børnehaveklasser placeres

c)     ønskerne om indskrivning på Rønneskolen fra andet skoledistrikt imødekommes for 3 elevers vedkommende, således at det samlede antal indskrevne elever på Rønneskolen bliver 110. De tre elever indskrives i Rønneskolen på baggrund af kriterier beskrevet i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, bilag 2, punkt 1.3.

d)     at de resterende 24 elever, der har ønsket anden skole end distriktsskolen, meddeles afslag på ansøgningen.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Det anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse at:

 

Der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2012-2013, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 5 i Rønneskolen.

De 4 klasser i Paradisbakkeskolen placeres med 3 klasser på afdeling Nexø og 1 klasse på afdeling Svaneke.

De 3 klasser i Hans Rømer Skolen placeres med 1 klasse på hver afdeling.

De 3 klasser i Skole Nord placeres med 2 klasser på afdeling Svartingedal og 1 klasse på afdeling Kongeskær.

De 5 klasser i Rønneskolen placeres med 2 klasser på afdeling Åvang, 1 klasse på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark.

Ledige pladser fordeles i henhold til principperne i Styrelsesvedtægten.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Liste O kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert af de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget 2012 og overslagsårene fastsat det maksimale elevtal ved indskrivning til børnehaveklasse til 22.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver af de 10 afdelinger.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

 

Endvidere fastlægger styrelsesvedtægten, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2012-2013 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 430 børn.

318 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 85 er indskrevet i private skoler og 27 har søgt om udsættelse af skolestarten. Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 20,8 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

Forældrenes ønsker om indskrivning giver følgende fordeling mellem skoledistrikterne:

 

Skole Nord:                    52 elever, alle fra skolens eget distrikt

Paradisbakkeskolen:        78 elever, hvoraf 4 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         62 elever, hvoraf 3 elever ikke bor i distriktet         

Rønneskolen:                 126 elever, hvoraf 20 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at der er i alt 27 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Hvis alle 27 ønsker opfyldes (”frit valg”) vil der skulle dannes i alt 16 børnehaveklasser, fordelt med 4 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 6 i Rønneskolen.


Hvis der derimod kun godkendes 3 ønsker fra andre distrikter om optagelse i Rønneskolen vil der skulle oprettes 5 børnehaveklasser og det samlede antal børnehaveklasser bliver 15, da der ikke sker ændringer i Skole Nord, Hans Rømer Skolen eller Paradisbakkeskolen.

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleåret 2012-2013 vil ved dannelse af 15 klasser blive 21,2 og ved 16 klasser 19,9.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kan ikke på nuværende tidspunkt beskrives, da de afhænger af, hvilken tildelingsmodel, der besluttes indført på skoleområdet fra 1. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Oversigt over elever til børnehaveklasse 2012-2013 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Kvalitetsrapport 2010/11 for kommunens skolevæsen

17.01.10P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/11 foreligger nu til behandling. Samlet vurderes det, at folkeskolen på Bornholm – både som helhed og den enkelte folkeskole - har et fuldt tilfredsstillende fagligt niveau. Dette er vurderingen, selv om eleverne i nogle tilfælde præsterer under gennemsnit.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2010/11 for det bornholmske skolevæsen, til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Børne- og skolesekretariatet med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. Skolernes kvalitetsrapport indeholder i år:

·         En vurdering af skolen

·         En oversigt over rammerne (skolen i tal)

·         Opfølgning på sidste års anbefalinger

·         Skolebestyrelsens vurdering

·         Skolechefens besøg

·         En oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse

 

Sekretariatets vurdering af skolevæsenet er baseret på skolernes egne indberetninger. Skolechefen har i februar 2011 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger for skolerne drøftet.

 

Kvalitetsrapporten for 2011 er forenklet i omfang og struktur i forhold til tidligere års rapporter, idet der i 2011 ikke er medtaget en vurdering af de pædagogiske processer. Det vil ske i kvalitetsrapporten for 2012.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten 2010/11, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2009/10 kan læses.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 15. november 2011. Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Skole Nord, og Rønneskolen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. Rønneskolen bemærker dog, at man mener at talmaterialet anvendes for unuanceret.

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse og virksomheds MED er tilfredse med, at Kvalitetsrapporten kun medtager de pædagogiske processer hvert andet år og ønsker at deltagerkredsen ved skolechefens besøg omfatter både ledelse og bestyrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I henhold til bekendtgørelse om fokus på fravær i den kommunale kvalitetsrapport om folkeskolen, er sagen efter behandlingen i Økonomi og Erhvervsudvalget vedhæftet bilaget benævnt: "Supplement til kvalitetsrapportens oplysninger om elevernes fravær".

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Kvalitetsrapport sammenskrivning høringssvar (DOC)

2.
Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Bornholms Heldagsskole (MSG)

4.
høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2010 - 2012.DOC (DOC)

5.
HøringKvalitets.doc (DOC)

6.
Hans Rømer Skolen (DOC)

7.
SB-hørings vedr. kvalitetsrapport .doc (DOC)

8.
Hans Rømer Skolen (DOC)

9.
Endelig Kvalitetsrapport 2010-2011 (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. december 2011

10.
Supplement til Kvalitetsrapport 2010-2011om elevfravær (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

15

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

 

I forbindelse med lukning af Skolen, frigivelse af Fritidshuset til salg, pr. 1. aug. 2011 og nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012 i Klemensker er der behov for lokaler til foreningsvirksomhed andet steds.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

Oplægget til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Aktiviteterne i bygning A og D indstilles godkendt og aktiviteterne i bygning C undersøges nærmere.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg har kommunalbestyrelsen besluttet, at der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemensker området og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse.

 

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet at:

o        Bygning A og D, Klemensker skole anvendes til ungdomsskolevirksomhed.

o        Bygning B Gymnastiksalen anvendes i indeværende sæson til idræt og ungdomsskolevirksomhed. Derefter vurderes brugen på ny.

o        Klemensker Hallen overgår pr. 1. jan. 2012 til Bornholms Idrætsområder

o        Øvrige bygninger på Klemensker skole sælges eller nedrives.

Kommunale Ejendomme vil efterfølgende forelægge en samlet plan for alle bygninger i Klemensker.

 

I dette punkt ønskes en stillingtagen til den fremtidige anvendelse af kommunale lokaler til foreningsvirksomhed i Klemensker.

 

Foreningsaktiviteter på ”Hjemmet” og i Klemensker Fritidshus – hidtil antal anvendte m2:

 

Forening

Aktivitet

Pt. m2

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

 

Der oplistes 4 scenarier; Bornholms Ungdomsskole er part i alle 4 scenarier.

 

Scenarie 1 Bygning A og D

Rum 1:            Væveloft – lokalet er taget i brug

Rum 9:            Klemensker Lokalhistorie

Rum 10:           Ældremobiliseringens datastue – integreres med Ungdomsskolens EDB-undervisning og Klemensker Lokalhistories PC'er

                      Der er behov for en trappelift for handicappede til rum 9 og 10.

Rum 20            Aktivitetshus for Ældre med adgang til The-køkken i tilstødende lokale

 

Det har ikke været muligt at finde et lokale til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens §18  (Frivilligt Socialt arbejde).

 

I ovenstående er den oprindelige tanke vedr. Multikulturhus i Klemensker til både unge- og ældreaktiviteter ved at tage form, men for at fuldføre tanken er der også behov for Bygning C.

 

De forventede omkostninger til scenarie 1 forventes at se ud som følger:

Handicaplift, inkl. lift, el, montage m.v. – skønnet erfaringspris kr. 100.000.    

 

Scenarie 2: Bygning A + D + C

En for brugerne optimal løsning vil være at Bygning C frigives til Ungdomsskole- og foreningsbrug. Ungdomsskolen /Dybdalskolen ønsker at afskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som har til huse i Vej & Parks bygning på Jernbanevej.

Dermed bliver der også mulighed for at indplacere sløjdholdet.

Det vil endvidere give de optimale vilkår for Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens

Aktiviteter – 2 lokaler til denne brug og Fysiklokalet til værkstedsaktiviteter. Udgift til trappelift spares.

 

Rum 1               Vævedamer

Rum 16              Ældremobiliseringens datastue

Rum 17              Lokal historisk arkiv

Rum 18              Sløjd – Det er bare mænd

Rum 19              Tømrerværksted – Ungdomsskolen

Rum 20              Aktivitetshus / Ungdomsskole

 

De forventede omkostninger til scenarie 2 forventes at se ud som følger:

 

 

Scenarie 3

Bygning B:

Gymnastiksalen anvendes af Ungdomsskolen og Idræt

Gymnastiksalen er i dag den optimale lokaleløsning for KIF’s gymnastikaktiviteter og ungdomsskolens bevægelsesfag.

Gymnastiksalen har behov for en gennemgribende vedligeholdelse og fornyet fjernvarmeinstallation.

 

De forventede omkostninger til scenarie 3 forventes at se ud som følger:

Bygning B, kun gymnastiksal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drifts- og vedligeholdelsudgifter:*

 

 

 

 

Vedligeholdelsesbehov (udvendigt og tekniske install. jf. 10 årige vedligeholdelsesplaner

Gennemsnit/kr/år i 10 år

68.330

Skønnede driftsomkostninger i øvrigt:

 

 

 

207.000

I alt årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter:

 

 

 

275.330

*Indvendig vedligeholdelse er ikke medtaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernvarme- og vandtilkobling:

 

 

 

 

Fjernvarmestik

 

 

 

144.000

Beholderudskiftning

 

 

 

35.000

Blandesløjfer, 3 stk

 

 

 

100.000

Automatik

 

 

 

60.000

Sum

 

 

 

339.000

Uforudsete udgifter

%

 

10

33.900

Håndværkerudgifter, ialt

 

 

 

372.900

Byggeteknisk rådgivning

%

 

14

52.206

I alt fjernvarme- og vandtilkobling:

 

 

 

425.106

 

 

Scenarie 4

En nedlæggelse af gymnastiksalen giver et øget pres på halfordelingen; der kan tænkes i alternative løsninger med inddeling af hallen, således at hallen kan rumme flere aktiviteter på en gang, der skal også indtænkes en løsning på opbevaring af gymnastikmateriel.  Opføring af en materielbygning kan være en løsning, men en placering er problematisk.

 

De forventede omkostninger til scenarie 4 forventes at se ud som følger:

 

 

 

 

 

 

Der foreligger p.t. ikke oplysning om priser på ruminddeling.

 

Afrunding

Der har den 23. november 2011 været afholdt et orienteringsmøde med foreninger, hvor ovenstående muligheder blev præsenteret.

 

Der var fra deltagernes side stor enighed om at pege på Scenarie 2 frem for Scenarie 1; bedre løsning for både lokalhistorisk arkiv, datastue og så også et lokale til sløjdholdet, og endelig en mulighed for at ungdomsskolen får et selvstændigt lokale til tømrerværksted (motorer og flisstøv fungerer ikke sammen)

Idrætsinspektøren har afholdt brugermøde i Klemensker Hallen den 21. nov. her anbefales en fastholdelse af gymnastiksalen.

 

Der kan ikke anvises finansiering af scenarie 2, 3 og 4

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af vedlagte bilag og under de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Klemensker Skole - oversigtskort (PDF)

2.
Registrering af kommunale bygninger i Klemensker (PDF)

3.
Notat fra brugerrådsmøde (PDF)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

4.
Scenarieliste_Klemenskerskole (XLS)

5.
Notat Klemensker foreninger (DOC)

6.
Foreninger Klemensker økonomi (XLS)

7.
Lokaliteter på Ungdomsskole Nord, Klemensker (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Lokalpuljen - kommissorium og forretningsorden

00.01.00Ø40-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 500.000 kr. til en nyoprettet Lokalpulje. Sammen med de eksisterende puljer i forskellige udvalg vil der fra 2012 anslået være 1.122.630 kr. i puljen.

Der skal i den forbindelse fastsættes kommissorium og forretningsorden for udmøntningen af puljen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at forslag til kommissorium og forretningsorden indstilles til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Forslag fra S og SF's medlemmer til kommissorium for innovationspuljen på 500.000 kr. indstilles godkendt med de rettelser, der var enighed om. De eksisterende puljer fortsætter i 2012 og indgår i evalueringen efter 1 år.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt, idet afklaring/kortlægningen af de eksisterende puljer forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget medio maj.

 

 

Sagsfremstilling

Udmøntning af puljen.

 

Innovationspuljen kan søges af alle og ansøgninger fra børn og unge vil blive prioriteret højest.

Der kan ikke gives tilskud til erhvervs- og turismefremmende tiltag, hvis et af disse formål kan opfattes som hovedsigtet med afholdelsen af udgiften.

Lokalpuljen administreres af et råd, kaldet Lokalrådet, med Fritid & Kultur som sekretariat.

Lokalrådet:

Rådet består af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Politikerne udpeges af kommunalbestyrelsen for hver valgperiode. Repræsentanterne for lokalområderne udpeges ligeledes af kommunalbestyrelsen efter offentligt opslag, hvor alle kan søge om optagelse i rådet.

Lokalrådet arbejder efter en forretningsorden, der vedtages af kommunalbestyrelsen sammen med nærværende kommissorium.

Evaluering:

Lokalpuljen evalueres hvert andet år, første gang dog med udgangen af 2012. Evalueringen forelægges Kommunalbestyrelsen i det efterfølgende januarmøde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Udkast til forretningsorden (DOC)

2.
Udkast til kommissorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om anlægsbevilling til stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgård

82.00.00G00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-11-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ansøgning om en anlægsbevilling på i alt 2.300.000 kr. over årene 2012 og 2013 til udskiftning af stråtage på Melstedgård.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til renovering at stråtagene på Landbrugsmuseet Melstedgaard,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.625.000 kr. i 2012,

c)     at tillægsbevillingen finansieres med 940.000 kr. fra driftskontoen til vedligeholdelse af stråtage for 2011-2016 og med 685.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje i 2012,

d)     at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 med 675.000 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje i 2013, og

e)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og Kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen fra områdechefen for Fritid & Kultur anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i juni 2011 udarbejdet en statusrapport for stråtagenes tilstand på Landbrugsmuseet Melstedgård, som er en kommunal ejendom. Bornholms Museum står dog for vedligeholdelsen af museet, bortset fra stråtagene, hvis vedligeholdelse varetages af Teknik og Miljø.

Rapporten konkluderer, at der er opstået et efterslæb med udskiftninger af stråtagene, idet de afsatte midler ikke rækker til nødvendige udskiftninger. Resultatet er meget nedslidte tagflader med utætheder, stormskader og lapninger, der ikke tilgodeser fredningsbestemmelser om at holde fredede bygninger tætte på tag og fag.

 

Økonomiske konsekvenser

Indtil 2005 ydede staten et tilskud på 50% til stråtagene, men herefter har der kun været de kommunale midler til vedligeholdelsen, svarende til et budget på knap 190.000 kr. årligt.

Rapporten opgør behovet for renovering sådan:

2012:      1.625.000 kr.

2013:        675.000 kr.

I alt        2.300.000 kr.

 

Af dette beløb kan driftsbudgettet finansiere 940.000 kr. over årene 2011-2016, idet der må forventes mindre behov for midler til vedligeholdelse i årene under og efter renoveringen. Der vil således kun være et vedligeholdelsesbudget på 25.000 kr. i årene 2012-2016.

Statusrapporten og en revideret plan for renoveringen vedlægges som bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. november 2011

1.
Statusrapport Melstedgård (PDF)

2.
Revideret plan for renovering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Rønne Theater - restfinansiering af udbygning

20.01.01Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anmodning fra Rønne Theater om hjælp til betaling af optagne lån til restfinansiering af udbygning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at kommunen overtager og indfrier Rønne Theaters realkredit- og banklån på anslået i alt 3.811.481 kr., idet der samtidig oprettes et rente- og foreløbig afdragsfrit lån af samme størrelse til Rønne Theater.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Rønne Theater opnåede i forbindelse med den seneste udbygning ikke fuld fondsfinansiering og har derfor optaget et 20-årigt realkreditlån og et banklån på i alt 3.800.333 kr. til restfinansieringen. Senere har teatret dog måttet erkende, at man ikke kan skaffe tilstrækkelige driftsmidler til at tilbagebetale lånet og har derfor anmodet kommunen om hjælp.

Kommunalbestyrelsen drøftede i forbindelse med budgetseminaret teatrets situation og var indstillet på at vurdere muligheden for støtte, når man havde overblik over alternativerne.

Der er to alternative muligheder for kommunal støtte:

1) at der ydes et årligt kommunalt driftstilskud på 250.000 kr. i 20 år til betaling af lånene eller

2) at lånene overtages og indfries i form at et rente- og indtil videre afdragsfrit lån til Rønne Theater.

Rønne Theater er indforstået med at påbegynde tilbagebetaling af lånet, når det i enighed med kommunen vurderes at være muligt ud fra en årlig vurdering af teatrets økonomi.

Samtidig vil Rønne Theaters (RT) personaleudgifter i forbindelse med en forhåbentlig ny 4-årig aftale fra og med 2013 kunne overføres til Bornholms Teater (BT) med ca. 350.000 kr., idet arbejdsopgaverne alligevel ligger her for størstedelens vedkommende. RT kan så købe de nødvendige resterende ydelser af BT. Ændringen medfører, at RT kan koncentrere sig om at vedligeholde ejendommen og ikke længere skal råde over et personale, som reelt ikke har en ledelse, men en ikke-arbejdende bestyrelse at forholde sig til.

De overførte midler medfører også, at der i givet fald kan forventes hjemtaget yderligere statsrefusion med ca. 40% af beløbet, således at BT får ekstra 140.000 kr. at arbejde med.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede udgift ved alternativ 1 er 5,0 mio. kr. over 20 år, mens udgiften ved alternativ 2 er 3,81 mio. kr. her og nu. Over 20 år er der således en mindreudgift på 1,19 mio. kr.

Alternativ 1 medfører en løbende driftsudgift, mens alternativ 2 indebærer, at den samlede udgift trækkes på de likvide midler ved indfrielsen. Omregnes udbetalingen i alternativ 1 til en nutidsværdi svarende til udgiften i alternativ 2, bliver forrentningen knap 2,74 pct.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Evt. overdragelse af Svanekehallen til Bornholms idrætsområder

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-11-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med overdragelsen af hallerne i Hasle og Klemensker fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder bedt om, at det undersøges, hvorvidt driften af Svanekehallen ligeledes skal overflyttes fra Paradisbakkeskolen til Bornholms Idrætsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

At Svanekehallen fortsat skal høre under skolens drift.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 2. november 2011:

Anbefales godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. november 2011:
Afventer behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Svanekehallen ligger størrelsesmæssigt midt i mellem at være en idrætshal eller en gymnastiksal. En idrætshal har normalt en størrelse på 20*40 meter svarende til en håndboldbane eller 5 badmintonbaner. Svanekehallen indeholder kun 4 badmintonbaner. Af den grund har hallen altid af de lokale brugere og skolen været betragtet mere som en gymnastiksal end en idrætshal. Hallen er dog lidt større end øens største gymnastiksal (på Søndermarksskolen), som indeholder 3 badmintonbaner.

Paradisbakkeskolen har afgivet høringssvar, hvor det påpeges at skolen betragter hallen som en gymnastiksal, samt at skolen ikke har nogen interesse i at afgive driften til Bornholms Idrætsområder. Skolen mener, at en overdragelse af Svanekehallen kun kan komplicere tingene på et tidspunkt, hvor skolens bygninger er på vej til at overgå til Facility Management.

Endelig mener skolen, at det er positivt at have sin egen gymnastiksal, ligesom mange andre skoler har det.

Bornholms Idrætsråd har også afgivet høringssvar, hvor de anbefaler, at skolers gymnastiksale kun overføres til Bornholms Idrætsområder i tilfælde af at en skole lukkes. På den baggrund mener Idrætsrådet ikke, at Svanekehallen skal flyttes væk fra Paradisbakkeskolens drift.

Økonomiske konsekvenser

En beregning fra Økonomi og Analyse viser at det årlige budget til drift af Svanekehallen udgør cirka 382.500 kroner. I Hasle og Klemensker var budgettet til drift af hallerne specificeret særskilt i skolernes budget. Det er Svanekehallen ikke – den indgår i skolens almindelige budget.

Såfremt driften af Svanekehallen flyttes til Bornholms Idrætsområder vil ovennævnte driftsbudget skulle følge med. Det er vurderingen, at det vil være vanskeligt at drive hallen for det budgetbeløb

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Formanden for Børne- og Skoleudvalget har oplyst, at udvalget ikke behøver drøfte sagen igen. Udvalget har indstillet, at en evt. overdragelse af Svanekehallen skulle undersøges, men stiller sig tilfreds med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets behandling og indstilling.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. november 2011

1.
Høringssvar Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93

00.07.00G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

29-11-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

Bornholms Regionskommune, Borgercenteret har deltaget i Ankestyrelsens praksis-undersøgelse, hvor temaet var kommunernes anvendelse af bestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) §§ 91 og 93 om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser.

 

Praksisundersøgelsen er foretaget som led i Ankestyrelsens forpligtelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Praksisundersøgelsen skal efter retssikkerhedslovens § 79a behandles på et kommunal-bestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Reglen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser, og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere lovgivningen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, og dermed sikre borgernes retssikkerhed.

 

Der har været afholdt dialogmøde med de involverede kommuner den 17. maj 2011, hvor resultatet af undersøgelsen blev præsenteret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I undersøgelsen fokuseres på, om kommunernes afgørelser om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

 

§ 91 omhandler den situation, hvor borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelser eller den situation, hvor borgeren har fået en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Eksempelvis, hvor borgeren selv er skyld i ledighed, og derfor har fået karantæne fra A-kassen. Borgeren vil her ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen med det samme.

 

§ 93 omhandler særligt de situationer, hvor borgerne har haft en uforsvarlig økonomi, eller hvor borgeren inden for kortere tid vil være i stand til at betale den udbetalte hjælp tilbage, eksempelvis fordi borgeren får frigivet en børneopsparing.

 

Kommunen skal kræve tilbagebetaling af den udbetalte forsørgelsesydelse efter § 91, hvorimod kommunen kan vælge at gøre det, når afgørelsen træffes efter § 93.

 

I undersøgelsen indgår 108 sager fra 17 kommuner.

 

Undersøgelsens hovedresultater

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

Materiel vurdering

I 91 procent af sagerne – svarende til 69 ud af 76 sager - truffet efter § 91 er afgørelsen om tilbagebetaling i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 91 procent af sagerne manglede ingen eller kun enkelte mindre væsentlige oplysninger.

 

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

For sager truffet efter § 93 er 69 procent af sagerne - svarende til 22 ud af 32 sager – i overensstemmelse med regler og praksis. I 88 procent af sagerne var der tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at kommunen kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling.

 

Formel vurdering

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne som udgangspunkt har godt styr på forvaltningslovens regler om afgørelsens form og krav til begrundelse i de undersøgte sager.

 

I 88 procent af kommunernes afgørelser var begrundelsen for at kræve tilbagebetaling af den udbetalte hjælp i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. I en del sager har kommunen dog truffet afgørelse efter § 91, nr. 2, hvor det havde været mere nærliggende at anvende § 91 nr. 1. I de sager har Ankestyrelsen vurderet, at begrundelsen kun i nogen grad var tilstrækkelig fyldestgørende.

 

Med hensyn til resultatet for Bornholms Regionskommune som det fremgår det af undersøgelsens bilag 2, er resultatet overordnet set tilfredsstillende for så vidt angår § 91 området.

 

Hvad angår § 93 området, vil Borgercenteret sikre en ensartet anvendelse af denne paragraf ved blandt andet at følge de at Ankestyrelsens anbefalinger til hvorledes kommunerne skal sagsbehandle i fremtidige sager.

 

Borgercenteret har i den anledning gennemgået undersøgelsen og vil sikre implementeringen af anbefalingerne ved at afholde temamøder med de teams der administrerer lovens paragraffer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 29. november 2011

1.
Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik §§ 91 og 93, Ankestyrelsen juni 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Lokalplanforslag 064 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakke i Rønne etape 2

01.02.05P16-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

21

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011 at Plejecenter Snorrebakken etape 2 skulle iværksættes. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 064, der omfatter et offentligt område til plejecenter m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at lokalplanforslag 064 offentliggøres i 8 uger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 064 er udarbejdet for at skabe grundlag for etablering af etape 2 i det nye plejecenter ved Snorrebakken i den østlige udkant af Rønne.

Kommunalbestyrelsen har tidligere udarbejdet en lokalplan nr. 055 for et plejecenter ved Snorrebakken, som muliggjorde etablering af den første etape af plejecenterets 60 boliger m.v. i et delområde 1. Et delområde 2 blev reserveret til bebyggelse med endnu ca. 60 boliger (plejeboliger, ældreboliger eller lignende) svarende til et etage areal på ca. 5000 m2. Der forventes i udgangspunktet en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter over terræn. Begge plejeafsnit bliver trafikbetjent fra privatfælles adgangsvej fra ringvejsafsnittet mellem Torneværksvej og Snorrebakken

Da delområde 2 kun var udlagt som et rammeområde, kræves en supplerende lokalplanlægning, før dette område kan tages i brug til bebyggelse

Denne lokalplan fastlægger således de nærmere bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesmæssige forhold, parkerings­forhold m.v. i delområde 2

Desuden indgår et mindre grøntområde mellem delområde 2 og ringvejen i lokalplan 064. Området er i lokalplan 055 fastlagt som et ubebygget grønt område, men med lokalplan 064 skal det sikres at der kan udføres mindre terrænreguleringer samt anlæg af stier mm. I området.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Miljøscreening LP 064 (DOC)

2.
Lokalplanforslag 064 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Kommuneplantillæg 007, samt SMV & VVM Stubbeløkken Granitbrud

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af brydningsarealet samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Rønne Granitbrud (Stubbeløkken), på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne.

Der søges om en årlig indvinding af granit på 300.000 m3 i et område, der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011.

Det blev besluttet, at der skulle igangsættes en VVM proces (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet) i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), inden der tages endelig stilling til udstedelse af en råstoftilladelse.

Teknik & Miljø har sammen med NCC udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 007 med tilhørende SMV (SMV = Strategisk Miljø Vurdering, i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24/9 2009 om Miljøvurdering af planer og programmer) samt VVM redegørelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 1. september 2011 at forslaget blev sendt i offentlig høring.

I offentlighedsperioden d. 7. september - 2. november 2011 er der indkommet ét høringssvar.

Ejeren af en del af brydningsarealet ønsker at et mindre område på 0,5 ha inden for VVM grænsen bliver tilplantet med skov.

I kommuneplanen er hele området udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. I samme kommuneplan er anført, at råstofområder efter endt brydning overgår til skovområde.

Den ønskede skovrejsning indarbejdes således i den endelige efterbehandlingsplan for hele området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at kommuneplantillæg 007 af november 2011 med VVM samt SMV redegørelse endeligt godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, der trådte i kraft 1. juli 2003 og udløber 1. juli 2013.

Tilladelsen omfatter et areal på 46 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC Roads A/S har tilkendegivet, at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer, som kan indvindes rentabelt.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år.

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 i Råstofplan for Bornholm 2008-2020.

 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV har der været foretaget offentlig høring, samt SMV høring af overordnede myndigheder.

Den offentlige høring foregik i perioden 9. marts – 8. april 2011. Der blev endvidere afholdt et informationsmøde med virksomhedsbesøg den 22. marts 2011. SMV-høring af overordnede myndigheder er foretaget i perioden 9. maj-10. juni 2011.

Ved den første offentlige høring af naboer og andre interesserede er der indkommet 3 skriftlige indlæg. NCC Roads A/S har modtaget mails og telefoniske bemærkninger, som ikke er sendt til BRK fra DN-Bornholm og en enkelt nabo i forbindelse med debatperioden. Disse bemærkninger er sammen med spørgsmål ved informationsmødet 22. marts indgået i arbejdet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Ved SMV-høring af de overordnede myndigheder er der indkommet 3 høringssvar.

Høringssvarene er inddraget og vurderet i forslaget til VVM-redegørelsen, som sammen med kommuneplantillæg 007 blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

 

I offentlighedsperioden der sluttede den 2. november 2011, er der indkommet ét høringssvar.

Ejeren af en del af brydningsarealerne ønsker et mindre område på ca. 0,5 ha tilplantet med skov, for herved at skabe en sammenhæng med eksisterende løvskov.

Området er i kommuneplanen udlagt som et område hvor skovrejsning er uønsket. I samme kommuneplan er under afsnit 6,4 retningslinjer for råstofindvindingsområder anført at råstofområder, efter udnyttelsen af ressourcen, overgår til skovtilplantningsområde, såfremt området ikke er bundet til anden anvendelse, eller væsentlige geologiske interesser taler for friholdelse af træer.

NCC har oplyst, at tidligere geologiske undersøgelser med geo- el og boringer viser, at det aktuelle område ligger vest for arealerne med Rønne Granit, og derfor ikke er interessant i relation til råstofindvinding.

Området ligger ligeledes udenfor de udpegede områder med væsentlige geologiske interesser. Da arealet har en beskeden udstrækning og grænser op til et område med eksisterende skov, vurderes en eventuel tilplantning ikke at påvirke de geologiske interesser i området negativt.

Spørgsmålet om skovrejsning på det ønskede område, har været drøftet med Naturstyrelsen, Her er meldingen, at der ikke i skovloven eller andre steder er noget til hinder for den ønskede skovrejsning. Teknik & Miljøs naturafdeling har ingen bemærkninger til den ønskede skovrejsning.

 

Det vedhæftede Kommuneplantillæg 007 af november 2011 er tilrettet efter modtagelse og indarbejdelse af høringssvar vedrørende skovtilplantning.

 

Efterbehandlingsplanen for området, som er en del af råstoftilladelsen, vil herefter blive tilpasset så der kan ske skovrejsning på de ønskede 0,5 ha.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Bemærkning til Kommuneplantillæg 007 vedr skovrejsning (PDF)

2.
Kommuneplantillæg 007 - Rønne Granit - endelig version efter offentlig høring (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

20

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 18. januar 2011, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·         at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2012 til d. 31. december 2012, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2012.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til Parkeringsanalyse i Rønne

05.09.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

23

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Trafikplan for Rønne 2011 – 2021, blev det besluttet at der skulle udføres en parkeringsanalyse i Rønne. Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til dette projekt og det forventes at udgifterne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

a)     At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af en parkeringsanalyse i Rønne

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     At anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I Trafikplanen for Rønne er en af visionerne at skabe en fredelig og attraktiv bymidte gennem trafikregulering, hvor sikkerhed og tryghed for fodgængere og cyklister prioriteres i særlig grad.

Et af de mulige tiltag for at opfylde denne vision er at minimere sammenblandingen af bløde og hårde trafikanter i og omkring bymidten, f.eks. ved at gøre større eller mindre dele af området bilfrit. Dette vil eller kan komme til at berøre de fremtidige parkeringsmuligheder i området, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at få gennemført en egentlig parkeringsanalyse.

I forbindelse med gennemførelsen af parkeringsanalysen vil der også blive gennemført en analyse af cykeltrafikken i Rønne.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. Det foreslås at udgiften på 500.000 kr. til parkeringsanalysen finansieres over den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2012

05.01.00S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

24

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012, herunder 12.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 12.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på overordnede vejnet 2012

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 12.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730kr.

Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2012 vil beløbe sig til 12.900.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Godkendelse af takster for spildevand 2012

13.00.00S55-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

25

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S foreslår, at prisen for afledning af spildevand hæves med ca. 9 % fra 24,60 kr/m³ i 2011 til 26,76 kr/m³ i 2012. Tilslutningsbidrag og fast afgift reguleres med nettoprisindekset.

Formålet med takststigningen er primært at kunne øge indsatsen mod de regnvandsrelaterede problemer i kloakforsyningen.

Bornholms Forsyning A/S foreslår endvidere, at kommunens betaling for vejafvanding øges fra 4 % til 8 % af kloakforsyningens anlægsinvesteringer i overensstemmelse med udmeldingen fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at taksterne for spildevand i henhold til takstbladet indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at det øgede provenu anvendes til en øget indsats mod de klimarelaterede problemer.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til budget og takster for kloakforsyningen i 2012. Ud fra ønsket om at øge indsatsen mod de klimarelaterede problemer, er taksterne hævet sådan, at prisloftet udnyttes fuldt ud. Således hæves prisen for afledning af spildevand fra beboelser og virksomheder med ca. 9 % fra 24,60 kr/m³ i 2011 til 26,76 kr/m³ i 2012 (eks. moms). Tilslutningsbidrag og fast afgift samt afgift for tømningsordningen reguleres med nettoprisindekset.

I budgettet indgår endvidere en fordobling af kommunens betaling for vejafvanding fra 4 % til 8 % af kloakforsyningens anlægsinvestering. Dette er en følge af, at kommunen, ifølge beregninger fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen, hidtil har betalt væsentligt mindre for vejafvandingen, end det koster forsyningsselskabet at behandle vandet. Således har Forsyningssekretariatet i et udkast til afgørelse beregnet, at kommunen i årene 2007-2010 årligt har betalt 7-800.000 kr. for lidt for vejafvandingen. Dette anses for at være en uddeling af midler fra forsyningsselskabet til kommunen, hvilket medfører reduktion i kommunens statstilskud. Beregningsmæssigt er Bornholms Forsynings omkostninger ved behandling af vejvandet større end 8 % af anlægsinvesteringen, men ifølge Betalingsloven må betalingen for vejafvanding højst udgøre 8 %.

Det er dog endnu ikke endeligt afgjort, at kommunens betaling for vejafvandingen skal øges til 8 %. Kommunernes Landsforening er gået ind i sagen og der er tilsyneladende uenighed mellem Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om fortolkningen af loven. Teknik & Miljø finder det dog overvejende sandsynligt, at det ender med en væsentlig forøgelse af kommunens betaling. Når der foreligger en endelig afgørelse i sagen, vil det blive forelagt TMU hvorledes de eventuelt øgede udgifter til vejafvanding finansieres.

Stigningen i taksterne og kommunens betaling for vejafvandingen gør det muligt at øge spildevandsforsyningens anlægsbudget fra ca. 20 mio. kr. i 2011 til ca. 27 mio. kr. i 2012. Forøgelsen vil fortrinsvis blive brugt på forbedringer i kloaksystemerne med henblik på at reducere de regnvandsrelaterede problemer.

Såfremt kommunens bidrag til vejafvandingen ikke øges til 8 %, vil det medføre, enten at spildevandstaksterne skal øges yderligere, eller at Forsynings anlægsbudget, og dermed indsatsen mod de klimarelaterede problemer, skal reduceres.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens omkostninger til vejafvanding vil ved en øgning til 8% stige fra ca. 800.000 kr./år til ca. 2.160.000 kr./år. Hvis vejafvandingsbidraget fortsat fastholdes på 4 % vil bidraget som følge af de øgede anlægsinvesteringer stige med op til ca. 280.000 kr. /år til ca. 1.100.000 kr. årligt. Stigningen er ikke indarbejdet i budgettet for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2011

1.
Takster 2012 (PDF)

2.
Budget 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Godkendelse af regnskab 2010 og budget 2012 for de Kommunale Almene Handicapboliger på Stenbanen, Rønne.

82.16.05Ø54-0375

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

25

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

26

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bestyrelsen for de Kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger har i sep. 2011 godkendt Regnskab 2010 og budget 2012 for ovennævnte boliger. Bestyrelsen anbefaler at huslejen nedsættes i 2012, og at denne leje tilbageføres til udlejningstidspunktet. (marts 2009).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

a)     at huslejen for de kommunale almene handicapboliger på Stenbanen reduceres i 2012 med 725 kr./md.

b)     at for meget opkrævet husleje siden 2009 tilbagebetales til beboerne, efter der er sket tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse.

c)     at regnskab 2010 samt budget 2012 for Stenbanen godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. november 2011:

Udsættes til senere behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De 16 almene handicapboliger på Stenbanen i Rønne blev udlejet pr 1. marts 2009.

Ud fra udlejningsbudgettet blev lejen beregnet til 6335 kr/md for boligerne som alle er på 75 m2. ( svarende til ca. 1014 kr/m2/år).

 

Byggeregnskabet udviste et lille mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldtes at byggelånsrenterne lå lavt i byggeperioden.

Belåningen er efterfølgende (endelig belåning kom på plads i august 2011) blevet omlagt, hvilket har medført en reduktion i ydelsen for beboerne.

 

Dette giver anledning til nedsættelse af lejen i 2012 med 725 kr/md. Den reducerede leje reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. marts 2009.

Beløbet udbetales til beboerne i forhold til det antal måneder de har boet på Stenbanen, og efter tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse fra kommunen

Princippet omkring tilbagebetaling er tidligere godkendt af Boligernes Bestyrelser, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Kommunalbestyrelse (Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 30. juni 2011).

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får for meget udbetalt boligydelse retur. Derudover er der ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet de almene boligafdelinger i økonomisk henseende hviler i sig selv.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2011

1.
Regnskab 2010, Budget 2012 Stenbanen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Godkendelse af endelig fastsættelse af husleje for de 4 boliger Stjernehuset ved Klintebo.

82.16.05Ø54-0376

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

27

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

27

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bestyrelsen for de Kommunale Almene Ældre- og Handicapboliger har i sep. 2011 godkendt huslejefastsættelse for ovennævnte boliger. Bestyrelsen anbefaler at huslejen nedsættes i 2012, og at denne leje tilbageføres til udlejningstidspunktet. (01-07-2007)

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

a)     Huslejen for de 4 boliger i Stjernehuset reduceres i 2012 med 600 kr./md.

b)     For meget opkrævet husleje siden 01-07-2007 tilbagebetales til beboerne, efter der er sket tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. november 2011:

Udsættes til senere behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De 4 almene handicapboliger i Stjernehuset ved Klintebo blev udlejet pr 1. oktober 2007.

Lejen blev fastsat ud fra en i skema 2 beregnet kapitaludgift svarende til 645 kr/m2/år.

Senere blev byggeriet endeligt finansieret, og senest er finansieringen blevet ændret således at beboerbetalingen nedsættes.

Den nye finansiering fastsætter en beboerbetaling på 549 kr/m2/år

Dette giver anledning til nedsættelse af lejen i 2012 med 600 kr/md. Den reducerede leje reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2007.

Beløbet udbetales til beboerne i forhold til det antal måneder de har boet i Stjernehuset og efter tilbagebetaling af for meget udbetalt boligydelse fra kommunen.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får for meget udbetalt boligydelse retur. Derudover er der ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet de almene boligafdelinger i økonomisk henseende hviler i sig selv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. november 2011

1.
Vedr. huslejefastsættelse - Stjernehuset (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Kvalitetskontrakt 2012

00.22.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

9

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af kvalitetsreformen er der foretaget en ændring af styrelsesloven, der betyder, at kommunerne fra 1. juli 2010 skal udarbejde en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal indeholde de aktuelle borgerrelaterede mål, som kommunen arbejder med. Der er således udarbejdet en opdateret udgave af kvalitetskontrakten, som indeholder mål fra budget 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kvalitetskontrakt 2012 videresendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ordningen om kvalitetskontrakter skal sikre, at kommunens borgere kan få et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. I kvalitetskontrakten præsenteres de politiske mål for borgerne, så de på denne måde kan få information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de respektive serviceområder.

Kvalitetskontrakten skal indeholde de aktuelle politiske mål, som kommunen arbejder med. Det vil derfor blive aktuelt at opdatere kvalitetskontrakten årligt med de politiske mål, der er vedtaget i forbindelse med budgettet for det pågældende år.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at delegere opgaven til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

Kommunerne skal desuden årligt følge op på, hvor langt de er kommet med at opfylde de fastsatte mål.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Kvalitetskontrakt 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. november 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (138,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (308,2 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 30. november 2011 (69,8 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (123,2 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 30. november 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 138,6 mio. kr. er faldet med 28,0 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. oktober 2011. Faldet i beholdningen skyldes fortsat hovedsagelig, at anlægsaktiviteten er væsentligt højere i 2011 end i 2010. Herunder er der p.t. et udlæg for Bofa på 36,5 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning nu ligger under niveauet i 2010. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo november ca. 34 mio. kr. højere end i 2010, idet det må forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 69,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr. Hertil kommer resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 på de ikke-overførbare områder og finansiering, hvilket har øget den beregnede kassebeholdning fra 33,0 mio. kr. pr. 31. oktober 2011.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning er beregnet på baggrund af den beregnede kassebeholdning tillagt forventede overførsler til 2012 jf. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011. Det bemærkes, at overførslerne vedrørende anlægsvirksomhed, lån og kvalitetsfond er negativ, hvilket skyldes, at der fortsat er salgsindtægter, der ikke er indgået som budgetlagt.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Beholdninger pr. 30. november 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

00.30.10Ø09-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 27,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et samlet overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr., som forventes nedbragt til et overskud på 61,7 mio. kr. ved udgangen af 2011, idet 10,3 mio. kr. er overført til anlæg.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i 2011. Når mindreforbruget vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. holdes ude, forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling. Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af mindreforbruget vedrørende de forsikrede ledige på 26 mio. kr. skal tilbagebetales til staten. Dog viser KL’s prognose pr. november 2011, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 ikke vil blive efterreguleret.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2010) på netto 31,3 mio. kr., idet 32,0 mio. kr. forventes overført til 2012.

 

På finansieringssiden forventes samlet set merindtægter på 8,25 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning, samt mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til renter, afdrag og finansforskydninger.

 

Det samlede kassetræk i 2011 forventes at udgøre 46,9 mio. kr., hvilket er 54,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2011, hvor der blev budgetlagt med en kasseforøgelse på 7,5 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at den samlede budgetopfølgning og fagudvalgenes indstillinger godkendes

b)     der meddeles tillægsbevilling på -20.162.000 kr. for de virksomheder, der forventer mer- eller mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling, jf. bilag 3 punkt A, som finansieres af de likvide midler. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

c)     at der meddeles tillægsbevilling på 9.526.000 kr. for de virksomheder, der forventer merforbrug i 2011, idet der meddeles tilsvarende negative tillægsbevillinger i budget 2012, jf. bilag 3 punkt B. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen ved træk i 2011 og modsvares af en tilsvarende tilførsel i 2012.

d)     at der meddeles tillægsbevillinger for i alt -10.400.00 kr. i henhold til oversigt over øvrige tillægsbevillinger, jf. bilag 3 punkt C, som finansieres af de likvide midler. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011. I 2011 er der gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts og pr. 31. juli, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2011.

 

Afvigelser i forhold til sidste budgetopfølgning refererer til budgetopfølgningen pr. 31. juli, med mindre andet er angivet.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2011 excl. overførsler.

Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2011, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Opfølgning pr. 31. oktober

Drift

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug i 2011 på 27,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget excl. overførsler, hvilket er en forbedring på 10,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Af det overførte overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr. kan 10,3 mio. kr. overføres til anlæg. Samlet set forventes dermed et overskud på 61,7 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 20,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 27,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Når mindreforbruget vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. holdes ude, forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011

Udvalg og politikområde

Rev. Overførsel

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

3.355

-267

-832

3.088

-832

Undervisning

12.059

-2.980

430

9.079

430

Børn og familier

317

-16.178

0

-15.861

0

Børne- og Skoleudvalget

15.731

-19.425

-402

-3.694

-402

Sociale ydelser

0

0

-6.500

0

-6.500

Ældre

13.149

14.241

-616

27.390

-616

Psykiatri og handicap

8.173

-12.468

-4.991

-4.295

-4.991

Sundhed

0

0

1.200

0

1.200

Forebyggelse og behandling

2.697

24

0

2.721

0

Socialudvalget

24.018

1.798

-10.907

25.816

-10.907

Beskæftigelse og aktivering

1.641

1.934

33.750

3.575

33.750

Forsørgelsesydelser

519

-118

-3.500

401

-3.500

Beskæftigelsesudvalget

2.160

1.816

30.250

3.976

30.250

Teknik og miljø

1.829

-5.849

-521

-4.020

-521

Forsyning og drift

1.384

-2.921

0

-1.537

0

Teknik- og Miljøudvalget

3.213

-8.770

-521

-5.557

-521

Økonomi

-1.473

-2.787

0

-4.260

0

Erhverv og samfund

12.962

-1.434

0

11.528

0

Organisation, personale og politikere

10.993

4.118

2.302

15.110

2.302

Informationsteknolog

8.491

1.200

0

9.691

0

Fællesadministration

11.121

-4.486

-560

6.635

-560

Økonomi- og Erhvervsudvalget

42.093

-3.389

1.742

38.704

1.742

Fritid og kultur

2.726

-238

0

2.488

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyg. Udv

1.963

525

0

2.488

0

Bornholms Regionskommune

89.178

-27.445

20.162

61.733

20.162

Merforbrug = negativt fortegn

 

I bilag 1 er udvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 gengivet, og i bilag 2 findes en oversigt over virksomhedernes budgetopfølgning på samtlige politik- og udvalgsområder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 19,4 mio. kr. i 2011. Heraf kan 17,2 mio. kr. henføres til det forventede merforbrug i Bornholms Familiecenter. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

På Socialudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2011. På ældreområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 14,2 mio. kr., mens der på Psykiatri og Handicapområdet forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. kan henføres til Psykiatri og Handicap virksomheden.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i 2011, som hovedsagelig kan henføres til merudgifter på 6,5 mio. kr. til øget tilgang af førtidspensionister og 6,8 mio. kr. til høreapparater og hjælpemidler, samt mindreudgifter til medfinansiering på sundhedsområdet.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 30,3 mio. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på 3,5 mio. kr. på forsørgelsesydelser som opvejes af et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. på Jobcenter Bornholm. Heraf vedrører 26 mio. kr. forsikrede ledige, som ikke tidligere har indgået i budgetopfølgningen i 2011. Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af dette mindreforbrug vedrørende de forsikrede ledige skal tilbagebetales til staten. Beløbet der blev tilbagebetalt i 2011 gældende for 2010 var 10 mio. kr. Dog viser KL’s prognose pr. november 2011, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 ikke vil blive efterreguleret.

 

 

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 8,8 mio. kr. i 2011. Merforbruget kan for 5,8 mio. kr. henføres til området for veje og havne under Teknik og Miljø området og vedrører primært merforbrug på vintertjenesten. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets (eget) område forventes på den overførbare bevilling et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2011, hvilket bl.a. kan henføres til merforbrug på fællesadministrationen og ikke udmøntede tværgående besparelser. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2011.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes balance i 2011.

 

 

Fagudvalgene indstiller

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på udvalgsmøderne i november, jf. bilag 1.

 

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 402.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 3.694.000 kr. på den overførebare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme.

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011

Taget til efterretning.

 

Områdechefen for Social- og Sundhedssekretariatet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 12.607.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der overføres 1.700.000 kr. fra sekretariatspuljen for politikområde 6 (ikke-overførbar bevilling) til Psykiatri og Handicap (overførbar bevilling)

d)     at der i forbindelse med regnskabsafslutning overføres bevilling fra sekretariatspuljen for politikområde 5 til Sacs svarende til underskuddet i 2011, forventet 187.000 kr.

e)     at der i forbindelse med regnskabsafslutning overføres bevilling fra Borger og Sundhed (Visitation Ældre) til Psykiatri og Handicap svarende til underskuddet i 2011, forventet 4.220.000 kr.

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

a) Taget til efterretning.

b), c), d) og e) Indstillingerne anbefales.

 

 

 

Områdechefen for Beskæftigelsesområdet indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der overføres 1.425.000 kr. fra puljen til sociale fleksjobs på den overførbare bevilling på politikområde 7 til ledighedsydelse på den ikke-overførbare bevilling på politikområde 8

c)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 31.675.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

 

Beskæftigelsesudvalget den 29. november 2011:

Anbefales.

 

Områdechefen for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 521.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 5.557.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2011:

Anbefales.
Udvalget beder administrationen om at udarbejde et notat om dieselprisernes udvikling og virkning på BAT og Vej & Parks budgetter, såvel indenfor som udenfor BRKs indkøbsaftale.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b)     at der meddeles en negativ tillægsbevilling vedr. mindreforbrug på de ikke-overførbare områder på 1.742.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. november 2011:

Indstilling anbefales.

 

 

Overholdelse af servicerammen

Pr. 31. oktober er det forventede regnskab for serviceudgifterne opgjort, og der forventes en overskridelse af servicerammen på 4,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011 på serviceområderne. Dette er en forbedring i forhold til halvårsregnskabet 2011, hvor der forventedes en overskridelse på 15,9 mio. kr.

På overførselsudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på 25 mio. kr.

 

Forventet overførsel til 2011

Fra 2010 blev der samlet set overført 68,0 mio. kr. Underskud på 31,5 mio. kr. vedrørende Familiecenter Bornholm og Løvstikken blev eftergivet, således at den samlede overførsel fra 2010 udgjorde 99,5 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. er overført anlæg i 2011.

 

Pr. 31. oktober 2011 forventes en samlet overførsel til 2012 på 61,7 mio. kr. fordelt med 105,0 mio. kr. i overskud og 43,3 mio. kr. i underskud. Overførslen fra 2011 til 2012 vil være omfattet af de nye overførselsregler, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 i forbindelse med økonomistyringsnotatet. I følge de nye regler kan der overføres 5 % overskud og 2 % underskud beregnet på baggrund af virksomhedens budgetramme, som er virksomhedens korrigerede nettobudget ekskl. overførsler fra tidligere år.

Når de nye regler anvendes i forhold til den forventede overførsel til 2012, forventes en samlet overførsel til 2012 på 70 mio. kr. fordelt med et overskud på 85,9 mio. kr. og underskud på 15,9 mio. kr. Med de nye regler forventes et overskud på 14,9 mio. kr. tilført kassen, mens et underskud 23,2 mio. kr. forventes at skulle finansieres fra kassen.

Heri er der taget højde for de centrale puljer, som er undtaget, samt de virksomheder, hvor indtægter indgår som en del af budgetstyringen (RKR, Vej og Park, Døgnplejen, Devika).

 

 

Anlæg

Budgetopfølgningen vedrørende anlæg viser et forventet mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2010) på netto 31,3 mio. kr., idet 32,0 mio. kr. forventes overført til 2012. Til sammenligning blev der overført anlæg for netto 47,0 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Der forventes desuden at skulle overføres -13,3 mio. kr. vedrørende finansiering af plejeboligbyggerier og -13,3 mio. kr. vedrørende finansiering af Bofa’s anlægsprojekter.

 

For uddybning på udvalgsniveau, henvises til bilag 4. I bilag 5 findes en oversigt over alle anlægsprojekter i 2011 fordelt på udvalg.

 

 

 

Anlæg:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet forbrug regnskab 2011

Forventet restkorr. budget 2011

Forventet overførsel til 2012

Skattefinansieret anlæg

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

22.943

16.066

6.877

6.761

Socialudvalget

12.110

6.210

5.900

5.900

Teknik- og Miljøudvalget

96.762

60.609

36.152

37.029

Økonomi- og Erhvervsudvalget

4.604

1.073

3.530

3.533

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

21.199

5.501

15.698

15.698

Skattefinansierede udgifter

157.617

89.460

68.157

68.921

Jordforsyning, køb/salg af jord og bygninger

-69.172

-547

-68.624

-68.624

Skattefinansieret område i alt

88.445

88.913

-467

296

Plejeboligbyggeri (SU)

116.136

97.700

18.436

18.436

Brugerfinansieret anlæg (TMU)

55.292

42.000

13.292

13.292

Samlet resultat

259.873

228.613

31.261

32.024

Note: Differencen mellem tallene i de to sidste kolonner afslutning af en række anlægsprojekter, hvor forbruget afviger fra bevillingen.

 

 

 

Kvalitetsfonden

Der forventes anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne på 28,8 mio. kr. i 2011, hvoraf 50 pct. finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Kommunen har i 2011 modtaget 15,1 mio. kr. og der er således uudnyttede kvalitetsfondsmidler i 2011 på 0,6 mio. kr., som skal deponeres og kan anvendes i efterfølgende år. Herudover overføres der uudnyttede kvalitetsfondsmidler fra tidligere år på 25,9 mio. kr. Samlet set forventes der primo 2012 at være deponeret 26,5 mio. kr., hvoraf 13,7 mio. kr. er disponeret til budgetlagte anlægsprojekter.

 

Finansiering

Vedrørende skatter, tilskud og udligning forventes merindtægter for 8,25 mio. kr. i 2011, hvoraf de 0,25 mio. kr. vedrører merindtægter fra skatter samt 8,0 mio. kr. udgøres at det ekstraordinære tilskud til vinteren 2010/2011. De 8 mio. kr. er fratrukket Teknik og Miljøs underskud vedrørende 2010 i forbindelse med budgetoverførslerne til 2011.

 

Der forventes mindreudgifter vedrørende renter på 1,0 mio. kr. og mindreudgifter vedrørende afdrag på lån på 0,85 mio. kr.

 

På balanceforskydninger forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes et ekstraordinært afdrag på 0,7 mio. kr. fra Bornholms Vand A/S, idet gæld under 1 mio. kr. i henhold til lovgivningen skulle afvikles med udgangen af 2010. Modsat er der merudgifter til beboerindskudslån m.m. på 0,4 mio. kr.

 

Der er optaget lån med 16,35 mio. kr. vedrørende det generelle budget til optagelse af lån, hvor der udestår optagelse af lån på 1,28 mio. kr. Dette lån optages i marts 2012 på baggrund af lånerammen for 2011.

Der er forudsat optaget lån til Bofas anlægsarbejder med 65,35 mio. kr., som overføres til 2012, da arbejderne endnu ikke er afsluttet. Ligeledes er der budgetlagt optagelse af lån til finansiering af plejeboliger med 59,43 mio. kr., som ligeledes overføres til 2012.

 

 

Samlet forventet regnskab 2011

Der er udarbejdet en resultatopgørelse, jf. bilag 6, baseret på det forventede regnskab som beskrevet i denne budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.

 

Samlet set blev der oprindeligt budgetteret med et overskud på 7,5 mio. kr. (kasseforøgelse). I det forventede regnskab forventes et underskud på 46,9 mio. kr. I 2011 forventes dermed et kasseforbrug på 54,3 mio. kr.

Dette kan henføres til følgende forventet forbrug i 2011:

·         Der er givet kassefinansierede tillægsbevillinger for i alt 29,4 mio. kr. hvoraf 23 mio. kr. vedrører anlæg, 3,3 mio. kr. vedrører drift og 3,1 mio. kr. vedrører finansiering

·         Forbrug i 2011 af overførte driftsmidler på 37,8 mio. kr., idet der er overført 99,5 mio. kr. fra 2010 og der forventes overført 61,7 mio. kr. til 2012.

·         Forbrug i 2011 af overførte anlægsmidler på 15,7 mio. kr., idet der er overført 47,0 mio. kr. fra 2010 og der forventes overført 31,3 mio. kr. til 2012.

·         På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.

·         Øvrige mindre justeringer på andre poster resulterer i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

 

 

 

Konsekvenser for budget 2013

Bornholms Familiecenter merforbrug i 2011 forventes at udgøre 17,2 mio. kr. pr. 31. oktober 2011.  Skønnet for merforbruget er opjusteret til 18,9 mio. kr. i budgetopfølgning og status pr. november, som er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2011. Der pågår fortsat et udredningsarbejde med henblik på at afdække konsekvenserne for 2012 og 2013.

 

Der er i budgetforliget 2012-2015 aftalt en budgettilpasning til Psykiatri og handicap på 11,4 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 12,9 mio. kr. i 2015, der forventes at kunne dække det forventede merforbrug fremadrettet. 

 

Der er på den ikke-overførbare bevilling i budget 2012 og overslagsårene afsat 2 mio. kr. til høreapparater henholdsvis 3 mio. kr. til hjælpemidler og genoptræning, således at der er taget højde for et forventet merforbrug i 2012, svarende til niveauet i 2011. 

 

Der er i budgetforliget for 2012-2015 aftalt en budgettilpasning på 4 mio. kr. i 2012 og overslagsårene til Teknik og Miljø til merudgifter vedr. sne/nedbør.

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Der gøres opmærksom på de nye overførselsregler der er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 i forbindelse med økonomistyringsnotatet og som træder i kraft med overførslen fra 2011 til 2012.

Økonomi- og Analyse vil til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i januar 2012 forelægge udvalget et forslag til en proces, der kan understøtte styringen af virksomhedernes forbrug af overførte overskud, således at hensynet til overholdelse af servicerammen tilgodeses.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 27,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 er der overført et samlet overskud fra 2010 på 99,5 mio. kr. Når der tages højde for overskud, der kan konverteres 10,3 mio. kr. til anlægsmidler, forventes et samlet overskud på 61,7 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i 2011. Når mindreforbruget vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. holdes ude, forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling.

Der gøres opmærksom på, at der finder en efterregulering sted af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i juni 2012, som kan medføre, at en del af mindreforbruget vedrørende de forsikrede ledige på 26 mio. kr. skal tilbagebetales til staten. Dog viser KL’s prognose pr. november 2011, at beskæftigelsestilskuddet for 2011 ikke vil blive efterreguleret.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug (inkl. overførsler fra 2010) på netto 31,3 mio. kr., idet 32,0 mio. kr. forventes overført til 2012.

 

På finansieringssiden forventes merindtægter på 8,25 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning, samt mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til renter, afdrag og finansforskydninger.

 

Det samlede kassetræk i 2011 forventes at udgøre 46,9 mio. kr., hvilket er 54,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2011, hvor der blev budgetlagt med en kasseforøgelse på 7,5 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011

1.
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (DOC)

2.
Bilag 2 Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (PDF)

3.
Bilag 3 Tillægsbevillinger (PDF)

4.
Bilag 4 Notat om opfølgning på anlæg (DOC)

5.
Bilag 5 Anlægsoversigt pr. 31.10.2011 (PDF)

6.
Bilag 6 Resultatopgørelse pr. 31. oktober 2011 (PDF)

7.
Notat om Beredskabets økonomi (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. december 2011

8.
Bilag 4 Notat om opfølgning på anlæg, rev. 8.12.2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Anlægsbevilling vedr. etablering af Bornholms Rådhus

82.06.00S05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

07-12-2011

10

 

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til byggeprogram m.m. i forbindelse med byggeri af Bornholms Rådhus.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til byggeprogram m.m. i forbindelse med byggeri af Bornholms Rådhus,

b)     at tillægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af samlet administrationsbygning på én adresse, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget under politikområde 14 Fællesadministration.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med indgåelse af budgetaftale 2012 at samle administrationen på Landemærket 26. Indledningsvis udarbejdes et byggeprogram med udgangspunkt i bl.a. analyse fra Rambøll om samling af administrationen.

Byggeprogrammet er en detaljeret afklaring og formulering af bygherrens krav og ønsker og dermed grundlaget for afholdelse af arkitektkonkurrence.

I forbindelse med etableringen af Bornholms Rådhus anbefales, at der tilknyttes en bygherrerådgiver med særlig ekspertise i udarbejdelse af byggeprogram, afholdelse af udbud og gennemførelse af arkitektkonkurrence. Økonomisk ramme anslået til 600.000 kr.

For at forberede renovering/byggeri optimalt foretages allerede nu en række undersøgelser af bl.a. miljømæssige forhold som PCB, asbest og jordforurening samt tekniske forhold som jordbundsforhold, bygningskonstruktion og isolering. Økonomisk ramme anslået til 100.000 kr.

I forbindelse med det planmæssige grundlag, herunder udarbejdelse af lokalplan for byggeriet, vurderes det hensigtsmæssigt allerede i forbindelse med byggeprogrammet at få udarbejdet en bygningsmæssig og infrastrukturel disposition af området Landemærket 26. Økonomisk ramme anslået til 100.000 kr. 

Opgaverne løses i tæt samarbejde mellem projektchef, medarbejdere og rådgivere.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2012 og 2013 afsat rådighedsbeløb til etablering af samlet administrationsbygning på én adresse med hhv. 110 mio. kr. og 61 mio. kr., i alt 171 mio. kr.

Dette er den første bevillingssag vedrørende byggeriet af Bornholms Rådhus. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på 170,2 mio. kr.

Der vil senere i forløbet blive fremlagt bevillingssager i forbindelse med arkitektkonkurrencen og når byggeriet påbegyndes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Besvarelse af Statsforvaltningen Hovedstadens supplerende spørgsmål vedr. de lette kollektive boliger

82.00.00K08-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har i forlængelse af Bornholm Regionskommmunes  breve af 21. april 2010 og 17. januar 2011 med bilag vedrørende de de lette kolletive boliger Hasle og Klemensker stillet kommunalbestyrelsen i regionskommunen en række præciserende spørgsmål i relation til bl.a. økonomien vedrørende boligerne og administrationen i tilknytning hertil.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udkastet til besvarelse, bilag 1 godkendes og fremsendes til statsforvaltningen.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har anmodet regionskommunen om at redegøre for, hvorfor kollektivboligerne i årene 2003-2007 oparbejdede et akkumuleret underskud på 404.654 kr. til kommunen, og at der i disse år ikke blev foretaget henlæggelser til vedligeholdelse m.v.

 

Statsforvaltningen har i den forbindelse anmodet om at få oplyst, hvornår og hvorfor gælden opstod, og hvilken betydning det efter kommunalbestyrelsens vurdering dette har for fastsættelsen af huslejen for de nuværende beboere. 

 

Statsforvaltningen har endvidere med henvisning til kommunalbestyrelsen møde den 25. november 2010, hvor kommunalbestyrelsen godkendte regnskaber for årene 2003-2009 samt budget for 2011 for den selvejende institution De lette kollektivboliger i Klemensker og Hasle, forespurgt hvorfor kommunen har udfærdiget budget og regnskaber for boligerne. Statsforvaltningen har i den forbindelse henledt opmærksomheden på §§ 5 og 11 i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 2010 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. december 2011

1.
Udkast til besvarelse til Statsforvaltningen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd

00.01.00A30-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsens behandlede i mødet den 27. maj 2010 organisationernes indstillinger af medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd. Efter fornyet henvendelse til organisationerne om indstillinger i respekt for ligestillingsloven og fornyet forsøg på at indhente manglende særlige begrundelser for afvigelser i forhold hertil, godkendte borgmesteren den 8. juni 2010 at udpege indstillingerne af medlemmer og suppleanter.

 

Siden har et medlem indstillet af LO og et medlem indstillet af Integrationsrådet ønsket at udtræde, og der er indstillet 2 nye medlemmer til LBR.

 

Yderligere har en suppleant indstillet af LO ønsket at udtræde, og da en af de hidtidige suppleanter er indstillet til medlem er der indstillet 2 suppleanter.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at de indstillede medlemmer og suppleanter udpeges.

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011:
Liste B og liste F indstiller at punktet sendes tilbage, idet kravet om at der skal indstilles personer af begge køn ikke er opfyldt.

Forslaget er godkendt.
Liste I ikke kan medvirke.

 

Borgmesteren indstiller, at der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Joan Prahl Skovgaard fra LO og Sanja Pancic Larsen fra Integrationsrådet blev udpeget.

 

Sagsfremstilling

LO indstiller Nils Pedersen som medlem, og Joan Prahl Skovgaard og Michael Tysk-Andersen som suppleanter.

 

Integrationsrådet indstiller Carl Ilsøe som medlem.

 

Ved udpegning efter disse indstillinger vil fordelingen af medlemmer i LBR være 3 kvinder og 11 mænd. Tilsvarende vil fordelingen af de udpegede 10 suppleanter være ligelig med 5 kvinder og 5 mænd.

 

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Udpegningen gælder for resten af perioden indtil 31. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter at kommunalbestyrelsen tilbagesendte indstillingerne har LO i mail af 14. november 2011 genfremsendt indstillingerne af Nils Pedersen som medlem, og Joan Prahl Skovgaard og Michael Tysk-Andersen som suppleanter.

 

Som begrundelse for at fastholde indstillingerne gør LO gældende, at man herved som altovervejende hovedregel bygger på medlemsdemokrati, og indstiller repræsentanter fra fagforeningerne på grund af en særlig indsigt og særlig sagkundskab inden for beskæftigelsesområdet.

 

Der skal udpeges 1 medlem og 2 suppleanter indstillet af LO.

 

Integrationsrådet har i mail af 1. december 2011 meddelt, at de som medlem indstiller Carl Ilsøe og Sanja Pancic Larsen, der er henholdsvis næstformand og formand for Integrationsrådet.

 

Der skal udpeges 1 medlem af Integrationsrådet.

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. december 2011

1.
Vedr. indstilling til LBR Bornholm. LO Sektion Bornholm, 16. november 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Bornholms Lakseklækkeri, fonden

00.01.00A23-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Bornholms Lakseklækkeri.

De udpegede behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet. Retten til udpegning tilhører valggruppen AVLO

 

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Michael Graf Nielsen og Jes Christian Persson blev udpeget.

Sagsfremstilling

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af følgende:

2 medlemmer udpeget af Bornholms Regionskommune

1 medlem af Bornholms Erhvervsråd

1 medlem fra fiskeindustrierne på Bornholm

1 medlem fra fiskernes organisation på Bornholm

 

Søren Schow, Aarsdalevej 4, 3730 Nexø, og Henrik Dahl, Spurvevænget 7, 3730 Nexø, er udpeget på konstituerende møde for perioden 1.1.2010 – 31.12.2011.

Søren Schow ønsker ikke at modtage genvalg.

 

Medlemmerne skal være myndige personer, der har rådighed over deres bo.

 

De udpegede medlemmer er ikke pligtige at modtaget valg til bestyrelsen.

 

Medlemmerne udpeges for en periode på 2 år. Genudpegning kan finde sted.

 

Udpegningen gælder for 1. januar 2012 – 31. december 2013.

 

Fondens formål er at drive klækkerivirksomhed med produktion af yngel til udsætning i Østersøen til gavn for fiskerierhvervet og turismen.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Fonden Bornholms Lakseklækkeri

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. december 2011

1.
Vedtægter for Bornholms Lakseklækkeri, fonden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Beboerklagenævn - Udpegning af suppleant

03.12.20A23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2. suppleant for Erling Johansen

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen

                         At forretningsfører i Bornholms Boligselskab Jytte Dam, Paradisvej 1 A, 3730

                         Nexø, udpeges til 2. suppleant for Erling Johansen

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1.suppleant for Erling Johansen, forretningsfører Ebbe Frank, Bo 42, vurderes inhabil i behandling af sager der vedrører Bo 42 og der ønskes udpeget en 2. suppleant.

 

Lovgrundlag

LBK nr 961  11/08/2010, Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Anmodning fra De Danske Hanciporganisationer Bornholm, skift af suppleanter i handicprådet

27.69.48A23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering.

Resumé

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 10. december 2009 i forbindelse med konstitueringen handicaprådet i henhold til den sociale retssikkerhedslovs § 37 a. De Danske Handicaporganisationer Bornholm ønsker at foretage en rokering blandt de personligt udpegede suppleanter til rådet. Desuden har en suppleant for brugerne meddelt ønske om at udtræde af rådet.

 

Anmodningen om rokering blandt suppleanterne er bl.a. affødt af arbejdspres og sygdom.

Der er møde torsdag, den 8. december 2011 i handicaprådet, den formelle beslutning om omrokering har derfor været presserende.

Formanden har derfor i medfør af den kommunale styrelseslov § 31, hvorefter formanden på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl, truffet beslutning om at imødekomme anmodningen om rokering samt udtræden.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at beslutningen tages til efterretning.

 

a) Karen Nisbeth bliver suppleant for Ole Erling Lærke

 

b Jesper Andersen bliver suppleant for Vibeke Ambrosen.

 

c) Sten Kofoed udpeges som suppleant for Morten Rasmussen

 

 

Kommunalbestyrelsen 15. december 2011:

Taget til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 10. december 2009 henhold til den sociale retssikkerhedslovs § 37a, handicaprådet. Rådet har til formål at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Nærmere regler om rådets sammensætning er fastsat i bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli. 2009 retssikkerhed og administration på det sociale område. Handicaprådet sammensættes, af 3–7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og 3–7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Det følger endvidere, at der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Handicaprådet i Bornholms Regionskommune består af seks repræsentanter for kommunalbestyrelsen, to medlemmer af kommunalbestyrelsen og fire embedsmænd, to repræsentanter udpeget af brugerne af kommunens tilbud og endelig fire repræsentanter fra DH-Bornholm. Der er ligeledes udpeget en personlig suppleant for hvert medlem.

 

Formanden for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune, Ole E. Lærke, har rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune og oplyst, at Danske Handicaporganisationer Bornholm ønsker at foretage rokering af suppleanter i handicaprådet, således at Karen Nisbeth bliver udpeget for Ole E. Lærke, og at Jesper Andersen udpeges som suppleant for Vibeke Ambrosen.

 

Anmodningen er bl.a. begrundet i arbejdspres og sygdom.

 

Desuden har suppleanten for Morten Rasmussen, som er brugerrepræsentant for voksenområdet, ønsket at blive fritaget for suppleantposten. I den forbindelse har brugerrepræsentanterne for voksenområdet nyligt været samlet og har peget på, at formanden for bruger- og pårørenderådet for Klintebo, Sten Kofoed, udpeges som suppleant.

Okonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

28

 

 

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Beskæftigelsesministeren har været på besøg i dag.