Referat
Teknik- og Miljøudvalget
16-08-2011 kl. 15:00
Mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommuneplan tillæg 007 samt SMV og VVM Stubbeløkken granitbrud
  åbent 3 Indhentning af tilbud efterår 2010 - evaluering
  åbent 4 Klage over afgørelse om afvisning af støjklage - paintballbane.
  åbent 5 Udtalelse vedrørende klager over tilladelse til trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø.
  åbent 6 Indsatspulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Frigivelse af statslige og kommunale midler.
  åbent 7 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende udstykning af Klinteløkken 10, Allinge.
  åbent 8 Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende byggelovsklage, Arnager
  åbent 9 Høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende planlovsklage om opførelse af tagterrasse, Svaneke.
  åbent 10 Stillingtagen til tilslutning til taxi-bestillingskontor
  åbent 11 Beslutning om fornyelse af 5 bevillinger i 10 år
  åbent 12 Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010
  åbent 13 Anlægsbevilling til ny tagbelægning, Sandemandsvej 1B, Rønne
  åbent 14 Anlægsbudget til betaling af restværdi af leasede brandbiler
  åbent 15 Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Punkt 14 "Anlægsbudget til betaling af restværdi af leasede brandbiler" udsættes til næste møde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Kommuneplan tillæg 007 samt SMV og VVM Stubbeløkken granitbrud

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af brydningsarealet samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Rønne Granitbrud (Stubbeløkken), på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne

Der søges om en årlig indvinding af granit på 300.000 m3 i et område der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Ansøgningen blev behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011

Det blev besluttet at der skulle igangsættes en VVM proces (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet, i henhold til bek. nr. 1510 af 15/12 2010, Bek. Om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), inden endelig stillingtagen til udstedelse af en råstoftilladelse.

Teknik & Miljø har sammen med NCC udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 007, med tilhørende SMV (SMV = Strategisk MiljøVurdering, i henhold til lovbek. nr. 936 af 24/9 2009, Lov om Miljøvurdering af planer og programmer) og VVM redegørelse.

Kommuneplantillægget er vedlagt dagsorden

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV redegørelse sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, der trådte i kraft 1. juli 2003 og udløber 1. juli 2013.

Tilladelsen omfatter et areal på 46 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC Roads A/S har tilkendegivet at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer, som kan indvindes rentabelt.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 i Råstofplan for Bornholm 2008-2020

 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg 007 med VVM samt SMV har der været foretaget offentlig høring, samt SMV høring af overordnede myndigheder.

Den offentlige høring foregik i perioden 9. marts – 8. april 2011. Der blev endvidere afholdt et informationsmøde med virksomhedsbesøg den 22. marts 2011. SMV-høring af overordnede myndigheder er foretaget i perioden 9. maj-10. juni 2011.

Ved den første offentlige høring af naboer og andre interesserede er der indkommet 3 skriftlige indlæg. NCC Roads A/S har modtaget mails og telefoniske bemærkninger, som ikke er sendt til BRK fra DN-Bornholm og en enkelt nabo i forbindelse med debatperioden. Disse bemærkninger er sammen med spørgsmål ved informationsmødet 22. marts indgået i arbejdet med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.

Ved SMV høring af de overordnede myndigheder er der indkommet 3 høringssvar.

 

Høringssvarene er inddraget og vurderet i forslaget til VVM-redegørelsen.

En samlet detaljeret gengivelse samt besvarelse af høringssvarene kan ses i afsnit 11 s. 67-73 i redegørelsen til kommuneplan tillægget, som er bilagt dagsordenen.

 

Høringssvarene koncentrerer sig overordnet om bemærkninger til støj, vibrationer og vildtflyvende sten mens der brydes samt ønsker til landskab, udsigt, støjvolde og beplantning under og efter brydningens ophør.

 

Høringssvar 1 fra 18 husstande (Møllevangen, Snorrebakken, Knuds Kirkevej, Stavelund):

Ønsker de landskabelige værdier med udsigt genskabt. Støjvolde skal fjernes, så landskabet efter endt brydning ikke fremstår som en stor sø med volde omkring.

 

Høringssvar 2 og 3 fra Kærbyvej 2 og Kærbyvej 3:

Ønsker vurdering af ejendomme med henblik på senere vurdering af skader som følge af sprængninger. Ønsker de nuværende driftstider fra 6-22 indskrænket til senest kl 21 eller gerne indskrænket til normal arbejdstid. Ønsker nuværende beplantning på støjvolde beskåret af hensyn til oversigt langs vejen samt skyggevirkning.

 

BRK’s bemærkninger til høringssvar:

Høringssvarene er indgået i overvejelserne omkring den endelige efterbehandlingsplan for området, se afsnit 4.6. Efter indvindingens ophør vil der ske en markant reduktion og ændring af højde og udformning af støjvoldene mod nord og øst i forhold til de gældende råstoftilladelser. Det er uundgåeligt, at der dannes en sø ved det nuværende brud uanset om projektet gennemføres eller ej når brydning ophører. Det er aftalt med NCC at den nuværende bevoksning på støjvolden mod øst beskæres.

I råstoftilladelsen vil der blive fastsat krav til vibrationer ved naboejendomme og BRK er enig i at en uvildig tilstandsvurdering af ejendommene ved Stavelund og Kærbyvej bør tilbydes ejerne inden brydning påbegyndes.

Vilkårene for støj fastsættes i råstoftilladelsen. Afsnit 6.4.2 på side 39 redegør for hvordan vilkårene tænkes overholdt.

 

 

 

Borgermøde:

På mødet drøftede man et sprængningsuheld med en borerig i 2008. Den pågældende borerig er nu udskiftet. Ligeledes er der krav til uddannelse af personale samt løbende opfølgning.

Desuden blev støj fra boreriggen drøftet. Boreriggen har i en periode arbejdet tæt på terræn i den øverste del af granitbruddet. Det er blevet undersøgt og konstateret at boreriggen støjer en del. Virksomheden har ikke tidligere været opmærksom på at når boreriggen arbejder helt oppe i bruddet tæt på terræn, vil der ved frit stræk til nærmeste naboer, som ikke er beskyttet af de eksisterende støjvolde mod nord og øst, være en øget støjbelastning. På den baggrund er det nødvendigt at etablere en midlertidig støjvold tæt på boreriggen, se afsnit 6.4.2 og afsnit 4.3.1.

 

SMV-høring (høring af myndigheder)

Under høringen af de overordnede myndigheder er der modtaget høringssvar fra Trafikstyrelsen, Menighedsrådet for Knudsker Kirke samt Københavns Stiftsøvrighed.

 

Høringssvar fra Trafikstyrelsen:

Bornholms Lufthavn er omfattet Bestemmelse om Civil Luftfart, BL 3-16, hvoraf det fremgår, at der ikke bør etableres anlæg der kan tiltrække fugle indenfor en afstand af 13 km fra lufthavnen. Retablering af råstofgrave indebærer ofte anlæg af søer i bunden af gravene, hvilket kan tiltrække fugle. Afhængig af de lokale forhold og af placeringen i forhold til f.eks. kysten kan der opstå fugletræk mellem en sådan sø og kysten, og hvis disse træk indebærer overflyvning af lufthavnen og de flyveveje der anvendes ved starter og landinger, kan der være konflikt i forhold til flyvesikkerheden.

 

BRK’s bemærkninger til høringssvar:

Problemstillingen er blevet forelagt Bornholms Lufthavns vildtkonsulent John Orbitt, se afsnit 6.12. På baggrund af en gennemgang af projektet vurderer John Orbitt at den påtænkte udvidelse ikke vil udgøre nogen forøget risiko for flytrafikken til og fra Bornholm.

Trafikstyrelsen har efterfølgende på baggrund af den faglige vurdering meddelt at de ikke har yderligere bemærkninger til projektet.

 

Høringssvar fra Knudsker Menighedsråd og Købehavns Stift:

Høringssvarene fokuserer på følgende emner:

·         Vibrationer som kan ødelægge bebyggelsen og herunder Kirken og sognegården.

·         Evt. fotografering af bygninger til efterfølgende kontrol.

·         Vildtflyvende sten i forbindelse med sprængning.

·         Støv.

·         Sprængning i forbindelse med kirkelige handlinger.

·         Genopretning af området, af hensyn til at der ligger en kirke/kirkegård i nærheden.

 

BRK’s bemærkninger til Knudsker Menighedsråd og Købehavns Stift:

Med hensyn til vibrationer er der foretaget en faglig vurdering af sprængningseksperter fra Niras, som vurderer at de planlagte sprængninger, hvor sprængstofsmængden reduceres til ½ mængde i forhold til i dag ikke vil give anledning til skader på bygninger. Se afsnit 6.4.1, vedr. besigtigelse

De vildtflyvende sten forekom i forbindelse med sprængningsuheldet i 2008, hvor den pågældende borerig efterfølgende er udskiftet.

Begrænsning af støvgener i forbindelse med brydning og produktion er behandlet i afsnit 6.4.3.

BRK vil opfordre NCC og menighedsrådet til at indlede en dialog om sprængning under kirkelige handlinger

I forbindelse med efterbehandling af området er der taget udgangspunkt i at udsigtsforholdene fra Kirken bedres, se afsnit 4.6

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Kommuneplantillæg 007 - Fortsat indvinding og udvidelse af Rønne Granitbrud - VVM og SMV (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Indhentning af tilbud efterår 2010 - evaluering

04.01.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning

Resumé

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller punktet tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På TMU-mødet den 7. april 2010 blev det besluttet at samarbejdsaftalen mellem Vej og Park og Teknik og Miljø skulle ophøre. Dagsordenpunktet hed ”Udbud af grønne områder – opfølgning”. Samarbejdsaftalen var en udløber af et udbud af de grønne områder i 2008 som blev aflyst. Som en af beslutningerne blev det vedtaget at Teknik og Miljø skulle konkurrenceudsætte fem konkrete opgaver på det grønne område. Denne dagsorden er en orientering om resultaterne af denne konkurrenceudsættelse. Der vil når budgetåret 2011 er afsluttet blive lavet den evaluering som omtales 7. april 2010. Da har ordningen kørt i to budgetår.

 

Evaluering af konkurrenceudsættelse af konkrete opgaver

Der er i efteråret 2010 indhentet tilbud fra tre entreprenører og Vej og Park.

·  HHB Service v. René Pedersen, Bavnet 12, 3720 Åkirkeby (HHB Service er efterfølgende gået konkurs i november 2010).

·  Anlægsgartner Lang Aps. v. Brian Lang, Fårebrovejen 5, 3730 Neksø

·  Anders Munch Anlægsgartner Aps v. Anders Munch, Dueoddevej 7, 3730 Neksø (Anders Munch Anlægsgartner Aps havde ikke mulighed for at give priser grundet travlhed).

 

I foråret 2011 deltog desuden:

·   Murermester Jens Knudsen, Bodernevej 5, 3720 Åkirkeby

 

Anlægsgartner Lang Aps er valgt fordi det er det største private anlægsgartnerfirma på Bornholm. De øvrige er valgt tilfældigt. Det er ønsket over tid at alle anlægsgartnerfirmaer skal have mulighed for at komme med tilbud på opgaver.

 

Resultatet af tilbudsrunden efteråret 2010 er samlet i dette skema

Nr

Opgave

HHB Service

Lang

V&P

1

Græsslåning i boligområdet omkring Peter Ibsensvej i Rønne S i 2011.

 

 

x

2

Kratrydning Vigehavn, Svaneke

 

x

 

3

Kratrydning Svaneke Park

 

x

 

4

Kratrydning Bølshavn

 

x

 

5

Kratrydning Danchells Løkke, Allinge

 

x

 

6

Oprensning og udvidelse af Bryggerdammen, Åkirkeby

 

x

 

7

Skovning Kannikegårdsskoven, Åkirkeby

 

 

x

De billigste tilbud er fremhævet med fed. I Svaneke Park fik Brian Lang opgaven som næstbilligst da HHB Service gik konkurs.

 

I tilbudsrunden i efteråret 2010 vandt alle deltagende entreprenører mindst en opgave hver. Den samlede omkostning for alle 7 opgaver lyder på 108.548,- kr. Det har prismæssigt været en markant fordel at have flere bydende. Og det har yderligere prismæssigt været en lille fordel at fordele opgaverne enkeltvis i stedet for at udbyde opgaverne samlet.

 

Kvaliteten af de udførte opgaver har været tilfredsstillende. Opgave nr. 1 og 6 er ikke færdigudført i skrivende stund. Opgave nr. 6 udføres til efteråret 2011 aht. paddeyngel i vandhullet. Det blev forsinket grundet meget vand i efteråret 2010.

 

I foråret 2011 blev der desuden indhentet tilbud på en større opgave i Østermarie Park omfattende fældning af træer, oprydning efter vinterens skader på træer og buske samt stævning af 70 m hasselhegn.

Nr

Opgave

Jens Knudsen

Lang

V&P

8

Østermarie Park

 

 

X

Det billigste tilbud er fremhævet med fed.

 

Tilbudsrunder kan være en udmærket måde for kommunen at tilpasse sig et marked hvor vi har en meget stor entreprenør, Vej og Park, og en underskov af små entreprenører.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Udbud af grønne områder - opfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Klage over afgørelse om afvisning af støjklage - paintballbane.

09.11.00K02-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Der er indkommet en naboklage over Teknik & Miljø’s afgørelse om afvisning af støjklage. Den afviste klage omhandler støjgener fra en nærliggende paintballbane på Rønne Stadion Syd. Klagen over afgørelsen er underskrevet af 3 husstande og klagen er modtaget rettidigt og er indlagt som bilag 1 - Klage fra nabo til Natur og Miljøklagenævnet.

 

Klagen med sagens bilag er sendt til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Teknik & Miljø’s bemærkninger til klagen skal efter TMU’s behandling sendes til Natur- og Miljøklagenævnet – Teknik & Miljø’s bemærkninger fremgår af bilag 2 - Udkast til bemærkninger fra BRK til Natur og Miljøklagenævnet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Teknik & Miljø’s bemærkninger oversendes til Natur- & Miljøklagenævnet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtog henholdsvis d. 29. april 2011 og 2. maj 2011 klager fra en nabo (som også repræsenterer 5 andre husstande) samt fra indehaveren af en nærliggende rideskole. Der klages over støj fra paintballbanen som er beliggende på den sydlige del af Rønne Stadion Syd, Åkirkebyvej 138, Rønne.

 

Paintballbanen drives af foreningen Paintball Bornholm og har siden efteråret 2010 haft til huse på Rønne Stadion Syd. 2011 er dermed deres første udendørssæson. Foreningen træner hver onsdag fra kl. 16.15 og et par timer frem. Derudover forestår de arrangementer i forbindelse med Blå Mandage, polterabends m.m. I påsken 2011 blev der afholdt et stort stævne med deltagere fra resten af landet.

 

Teknik & Miljø, Miljøtilsynet foretog onsdag d. 11. maj 2011 en orienterende støjmåling. Der var fremmødt repræsentativt antal deltagere (10 unge).

 

Der blev foretaget støjmåling på dels kompressor til oppustelige figurer, overtryksventiler samt under skydning.

 

Den orienterende støjmåling viser, at aktiviteterne på paintballbanen ikke overskrider de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. Støjbelastningen af naboen er fundet til at ligge mellem 30 og 36 dB(A) plus/minus 4 dB(A) for de forskellige lydkilder. De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er på 45/40/35 for henholdsvis dag/aften/nat. Grænseværdierne skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagperioden – indenfor den meste støjbelastede time om aftenen.

 

Med baggrund i støjmålingens resultater afvises klagen over støj d. 1. juni 2011.

 

Da paintballbanen er beliggende på kommunalt ejet areal og kommunalbestyrelse dermed har en væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften kan denne afgørelse påklages (§ 21 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 1517 af 14. december 2006).

 

Afgørelse om afvisning af klage påklages d. 30. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Bilag 1 - Klage fra nabo til Natur- og Miljøklagenævnet. (TIF)

2.
Bilag 2 - Udkast til bemærkninger fra BRK til Natur og Miljøklagenævnet (DOC)

3.
Bilag 3 - Klage fra nabo 1 (TIF)

4.
Bilag 4 - Klage fra nabo 2 (DOC)

5.
Bilag 5 - Bemærkninger fra påklagede (TIF)

6.
Bilag 6 - Støjmålerapport af 11. maj 2011 (DOC)

7.
Bilag 7 - Kommunens afgørelse til klager 1 (DOC)

8.
Bilag 8 - Kommunens afgørelse til klager 2 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udtalelse vedrørende klager over tilladelse til trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø.

01.03.03K03-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 14. april 2011 meddelt landzonetilladelse til at etablere en trætopsklatrebane med tilhørende parkeringsplads på Brommevej 10, Rø, 3760 Gudhjem. Baneanlægget strækker sig også lidt ind på jorder tilhørende Brommevej 19.

En række naboer og omboende har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet (i 2 klager).

Klagerne er samtidig en klage over VVM-afgørelsen i samme sag.

Teknik- og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed både for landzoneafgørelsen og for VVM-afgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der sendes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget følgende 2 klager:

1.      Ejerne af Puggevej 4, m.fl.

2.      Ejerne af Brommevej 12.

 

Ad 1.

Ejerne af Puggevej 4 klager over, at de ikke er blevet orienteret om ansøgningen i forbindelse med naboorienteringen.

I vedlagte udkast til brev er der nærmere redegjort for, hvorfor ejerne af Puggevej 4 ikke er blevet hørt i forbindelse med naboorienteringen.  Det fremhæves bl.a. at Puggevej 4 ikke grænser op til den del af Brommevej 10, der berøres af projektet, samt at bygningerne på Puggevej 4 ligger ca. 520 m fra klatrebanen.

De øvrige klagepunkter (støjgener, trafikbelastning, afstand til skel, m.m.) fremgik også af de bemærkninger, som regionskommunen modtog i naboorienteringen forud for afgørelsen.

Regionskommunen har allerede forholdt sig til disse bemærkninger før der blev givet tilladelse, og det foreslås derfor, at der henvises til vurderingen i den givne tilladelse.

 

Ad 2.

Ejerne af Brommevej 12 klager over forventede støjgener fra de besøgende og fra trafikken til og fra ejendommen. Endvidere klages over de forventede trafikale forhold på Brommevej samt det potentielle tab af naturværdier. Ejerne henviser i øvrigt til de allerede fremsendte bemærkninger i naboorienteringen.

De nævnte klagepunkter fremgik også af de bemærkninger, som regionskommunen modtog i naboorienteringen forud for afgørelsen.

Regionskommunen har allerede forholdt sig til disse bemærkninger, og det foreslås derfor, at der henvises til vurderingen i den givne tilladelse.

 

På denne baggrund foreslås det i udkastet til brev, at man meddeler Natur- og Miljøklagenævnet, at både den meddelte landzonetilladelse og VVM-afgørelsen fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Landzonetilladelse af 14.april 2011 (DOC)

2.
VVM-afgørelse af 14.april 2011 (DOC)

3.
Klage fra Puggevej 4, m.fl. (MSG)

4.
Klage fra Brommevej 12 (MSG)

5.
Udkast til brev til Natur- og Miljøklagenævnet (DOC)

6.
VVM-skema (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder, anlægsbevillinger

01.02.00Ø39-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om anlægsbevillinger til nedrivning af private og kommunale ejendomme, idet Bornholms Regionskommune har modtaget tilsagn om tilskud hertil fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Indsatspulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at der meddeles en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og en anlægsbevilling på -3.465.000 (indtægt), vedr. tilskud,

b)     at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.475.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og på -1.732.500 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

c)     at der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 2.475.000 kr. (udgift) til nedrivning af private og kommunale ejendomme og på -1.732.500 kr. (indtægt) vedr. tilskud,

d)     at den kommunale udgift på i alt 1.485.000 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af jord og bygninger med 742.500 kr. i hvert af årene 2011 og 2012,

e)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø, og

f)       at Teknik & Miljø bemyndiges til at indgå aftaler med private inden for en økonomisk ramme på 4.950.000 kr.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales

Sagsfremstilling

 

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne var der i 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, via nedrivning af kommunale og private ejendomme. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune, som er en udkantskommune, søgte midler i 2010, og fik et tilsagn på i alt 5.840.000 kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte anlægsbevillinger hertil på mødet d. 27. maj 2010.

 

I 2011 er der i finansloven afsat en statslig pulje på 100 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har i 2011 ansøgt om 7.000.000 kr. fra puljen og har efter ansøgning den  20. april 2011 modtaget tilsagn om tilskud fra puljen på 3.465.000 kr. til anvendelse i 2011-2012 fordelt på følgende indsatsområder:

 

- 165.000 kr. til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.

- 350.000 kr. til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde.

- 2.950.000 kr. til den kommunale udgift til beslutninger efter byfornyelseslovens kapitler 3, 4, 5, 8 og 9 i landdistrikter. (Kommunalbestyrelsens støtte til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger, erhverv, forsamlingshuse og lignende bygninger, erstatningsboliger samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum).

 

Det bemærkes, at kommunen om nødvendigt kan omprioritere udgifter og aktiviteter mellem de tre indsatsområder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ikke godkende en evt. omprioritering.

Endvidere bemærkes, at ministeriet er indforstået med, at kommunens aktiviteter inden for hvert indsatsområde vil blive nedskaleret, såfremt det tildelte tilskud fra Indsatspuljen er lavere end det ansøgte beløb.

Puljen kan anvendes i budgetårene 2011-2012 og alle arbejder skal være afsluttet senest den 31. december 2013. Kommunen skal senest 1. marts 2013 sende en kort afrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori der beskrives, hvilke aktiviteter, kommunen har gennemført inden for Indsatspuljens områder. .

 

Generelt for puljemidlerne gælder at ejendommene skal ligge i landdistrikter. Hele Bornholm anses for landdistrikt undtagen Rønne og Nexø, der har et indbyggertal større end 2.000.

I Bornholms Regionskommune er der stor søgning på tilskud på nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger. Specielt efter vinteren 2010/2011 er der en del bygninger, der er faldet sammen.

Nedrivningerne på Bornholm er alene baseret på frivillige aftaler med ejerne, så der er ikke planer om at købe ejendomme til nedrivning.

Ca. 20 private ejendomme i landdistriktet på Bornholm står pt. på venteliste til at modtage tilskud, men da omfanget af nedrivningerne er forskelligt, er det vanskeligt her at sige, hvor mange af disse ejendomme, der kan komme i betragtning.

 

Ved udvælgelsen af de konkrete ejendomme, der tildeles midler fra Indsatspuljen vil det være nødvendigt at foretage en prioritering.

Prioriteringen baseres på overvejelser om, at det skal være ejendomme, der er nedrivningsværdige, og at de skal have en beliggenhed, hvor bygningerne er synlige for omgivelserne og hvor en nedrivning vil have en positiv virkning på det landskabelige.

Endelig bør der også indgå sædvanlige tekniske vurderinger omkring bygningernes tilstand og eventuelle sikkerhedsmæssige forhold.

Det er de samme kriterier som gælder for oprydning af udenoms arealer.

Det fremadrettede arbejde med at nedrive bygningerne, samt med at rydde op, vil efter tilbud blive udført af private entreprenører, og det vil blive sikret at nedrivningsmaterialerne m.v. bliver bortskaffet på miljømæssig korrekt måde.

 

Det skal nævnes, at et tilskud til nedrivning af en privat ejendom indebærer et skattemæssigt aspekt, idet tilskuddet som udgangspunkt er skattepligtigt for ejeren. Dette aspekt kan få indflydelse på muligheden for at indgå aftaler med private om nedrivning.

Teknik & Miljø har besigtiget et antal ejendomme, private såvel som ejendomme, der af kommunen kan erhverves til nedrivning. Besigtigelsen pågår stadig.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget tilsagn om et statsligt tilskud fra Indsatspuljen på 3.465.000 kr. til anvendelse i 2011-2012.

I 2010 svarede det statslige tilskud til 75% af udgifterne. I den nye pulje i 2011 kan statens tilskud kun finansiere 70% af udgifterne og der resterer således en kommunal medfinansiering på 30%. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. Den kommunale andel heraf på 1.485.000 kr. foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af jord og bygninger, idet der ikke i det kommunale budget er afsat midler til medfinansieringen. Der søges derudover om en anlægsbevilling til tilskuddet på -3.465.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Tilsagn om tilskud fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende udstykning af Klinteløkken 10, Allinge.

01.03.03K02-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Regionskommunen gav den 6. september 2011 afslag på landzonetilladelse til udstykning af en grund med henblik på at opføre et sommerhus på ejendommen Klinteløkken 10, 3770 Allinge.

Afslaget blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 27. maj 2011 stadfæstet regionskommunens afslag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at det følger af planlovens formål, at udstykning med henblik på nye boliger, herunder sommerhuse, så vidt muligt skal ske i områder, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Der meddeles således, i overensstemmelse med nævnets praksis, normalt ikke tilladelse til udstykning og etablering af sommerhuse i det åbne land og områder med spredt bebyggelse, hvor dette ikke er en følge af planlægning for det pågældende område.

Nævnet finder ikke, at der med klagen er fremkommet oplysninger, der kan føre til en tilsidesættelse af kommunens vurdering af det ansøgte i forhold til formålet med planlovens bestemmelser.

Nævnet stadfæster herefter kommunens afslag, og afgørelsen står således ved magt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Høringssvar til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende byggelovsklage, Arnager

02.34.00K03-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Ejeren af ejendommen Arnagervej 5, Arnager, har klaget over Bornholms Regionskommunes afslag på at behandle klage over tagkonstruktion i skel på naboejendommen Georgsvej 5. Der vedlægges udkast til besvarelse til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelse fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden med kopi til klager.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 3, at hvis en kommunalbestyrelse bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, med mindre det er af ganske underordnet betydning.

Ejeren af ejendommen Georgsvej 5, Arnager, har foretaget en ændring af taget på et eksisterende udhus beliggende i haven op mod skellet til klagers ejendom, Arnagervej 5, der er en tidligere landbrugsejendom.

Klager kontaktede kommunen, fordi han mente, at den ændrede tagrejsning er for høj og tagudhænget angiveligt går ind over hans ejendom. Efter henvendelsen foretog Teknik & Miljø en høring af ejeren af naboejendommen. Denne tilkendegav, at taget blev udskiftet i maj måned 1995, og det blev ændret i forståelse med klager, der også ejede naboejendommen dengang.

Efter en vurdering af sagen traf Teknik & Miljø beslutning om, at kommunen ikke ville foretage sig mere i sagen, da bygningsændringen havde været upåtalt af klager i snart 16 år sammenholdt med en vurdering af de konkrete faktiske forhold på de to ejendomme. Dette blev meddelt klager. Efter flere breve mellem klager og kommunen, herunder vedrørende en uenighed om kommunens pligt til at betale landinspektør for opmåling af det nøjagtige skel, har klager indbragt sagen for Statsforvaltningen Hovedstaden, der har anmodet om en udtalelse i sagen.

Kort over ejendommene samt udkast til udtalelse vedlægges som bilag.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Klage over afgørelse (TIF)

2.
Luftfoto over ejendommene Georgsvej 5 og Arnagervej 5 (PDF)

3.
Udkast til udtalelse vedrørende byggelovsklage (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende planlovsklage om opførelse af tagterrasse.

02.34.00K03-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Ejer af Søndergade 38, Svaneke har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over afslag på tilladelse til etablering af tagterrasse i forbindelse med opførelse af en udestue på ejendommen. Der vedlægges udkast til besvarelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelse fremsendes til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi til klager.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om en byggeansøgning for ejendommen Søndergade 38, Svaneke.

 

Teknik & Miljø har den 22. november 2010 givet tilladelse til opførelse af en 14 m2 stor udestue og afslag på tilladelse til etablering af en tagterrasse på udestuen med adgang fra en ny dør på 1. sal.

Der i afgørelsen givet tilladelse til opførelse af udestue på eksisterende terrassefundament som ansøgt. Der blev samtidig givet afslag på etablering af tagterrasse med henvisning til områdets generelle byggeskik og den konkrete ejendoms arkitektur og byggeskik.

 

Ejer klagede over afgørelsen til naturklagenævnet og medsendte en redegørelse fra Steenbergs Tegnestue APS sammen med en række fotos fra lokalområdet samt Sandvig som begrundelse for, at hun ikke var enig i Teknik & Miljøs afgørelse.

 

Teknik & Miljø har i udkastet til høringssvar redegjort for sagen og kommenteret på det materiale, som klager har fremlagt. Det fremsendte materiale giver således ikke anledning til, at Teknik & Miljø ændrer sin oprindelige afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2011

1.
Klage med bilag (MSG)

2.
Udkast til udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende planlovsklage (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Stillingtagen til tilslutning til taxi-bestillingskontor

22.11.05P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der blev ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2011 besluttet, at der skal ske en afklaring af den fremtidige struktur for taxahvervet på Bornholm. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag hertil.

 

På udvalgsmødet den 30. april 2007 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at det skal være muligt at stå udenfor bestillingskontoret, og at ansøgninger fra vognmænd, der ønsker at stå udenfor bestillingskontoret, skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalget at;

a)     Alle nye bevillinger fortsat skal tilsluttes bestillingskontoret

b)     De fire vognmænd, som i dag står udenfor bestillingskontoret: Taxi Nord v/Flemming Blem-Jensen, Pedersker Taxi v/Ivar Espersen, Nexø Taxi v/Flemming Munch og Østbornholms Taxi v/Knud Kofoed, gives dispensation for tilslutning til bestillingskontoret således, at de får fornyet deres personlige bevillinger, så længe de opfylder vilkårene herfor.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev afholdt det årlige dialogmøde med taxivognmændene den 14. juni 2011. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Steen Colberg Jensen, områdechefen for Teknik og Forsyning samt 12 af de 14 vognmænd var til stede. Der var repræsentanter for vognmændene i bestillingskontoret og fra dem uden for bestillingskontoret.

 

Formålet med mødet var bl.a. at høre vognmændenes synspunkter m.h.t. tilslutning til bestillingskontor. Det blev tilkendegivet af hovedparten af medlemmerne af bestillingskontoret, at ønsket på sigt er, at alle vognmænd er tilsluttet bestillingskontoret. Dog var der bred enighed om, at de fire vognmænd, som pt. er udenfor bestillingskontoret, skal have dispensation til at forblive udenfor, indtil deres hverv som taxivognmænd ophører. Nye bevillinger skal fortsat være tilsluttet bestillingskontoret.

 

De fire vognmænd, som står udenfor bestillingskontoret, er geografisk placeret rundt på øen. De betjener, udover kommunen, i særdeleshed privatkunderne i lokalområderne. Nogle vognmænd udenfor bestillingskontoret er af den opfattelse, at en tvungen tilslutning til bestillingskontoret vil få så alvorlige økonomiske konsekvenser, at de vil lukke. Det bemærkes endvidere, at vognmændene vil føle sig nødsaget til, at flytte al kørsel til Rønne, i håbet om, at få den ekstra kørsel - via lufthavn, havn og gadeture - som skal til, for at betale udgiften til bestillingskontoret. Det er blevet oplyst, at omkostningen ved tilslutning til bestillingskontoret beløber sig til 10.833,33 kr. pr. bil pr. måned.

 

Bestillingskontor

Lovgivningen og de systemmæssige muligheder der gives, er funderet i erkendelsen af at taxi i almindelighed er en del af den kollektive trafik.

 

Bornholm er en ø. Dette betyder bl.a., at der ikke er nabokommuner med tilhørende taxafirmaer, der kan indgås aftaler om kørsel mellem eller over kommunegrænsen. Dette giver en særlig forpligtelse for både kommunen og taxierhvervet.

 

Betingelserne i og omkring bestillingskontoret er en blanding af rettigheder, krav og forpligtelser. Man har ret til – på lige vilkår med de øvrige vognmænd i bestillingskontoret - at tage del i den kørsel som tilgår bestillingskontoret, hvad enten det er privatbestillinger på telefonen eller det er større kontraktmæssige kørselsopgaver (sygehuskørsel, handicapkørsel osv.). Bestillingskontoret sørger for en ligeværdig fordeling af kørslen.

 

Bestillingskontoret kan stille krav om, at de ture som tildeles bliver kørt uden unødig ophold. Dermed sikres kunden en vogn.

 

Vognmanden forpligter sig til at deltage i en ligelig fordeling af omkostningerne til drift af telefoncentral og fakturering af kunder etc. Tillige forpligter han sig til at deltage i de vagtordninger som vedtages. Tilsvarende får han (og kunderne) gavn af ikke at skulle stå alene for alle dyre investeringer, da dette vil ske i samarbejde med de øvrige i bestillingskontoret.

 

Det er Teknik- og Miljøs opfattelse, at antallet af bevillinger ikke er i overensstemmelse med det faktiske behov på øen. Dette bekræftes af formanden for bestillingskontoret. Kommer der bevillinger ind, bør det tages op til overvejelse, om de skal slås op igen.

 

Der er endvidere påbegyndt et registreringsarbejde hos vognmændene udenfor bestillingskontoret for at kommunen kan få en større indsigt i omfanget af vognmændenes privatkørsel og fordelingen af disse. Oplysningerne bliver også tilgængelige hos vognmændene i bestillingskontoret. Dette set i lyset af kommunens kørselskonsortium.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Beslutning om fornyelse af 5 bevillinger i 10 år

22.11.05P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, beslutter

Resumé

Det blev ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2011 besluttet, at Taxi Nord v/ Flemming Blem-Jensen, Strandvejen 2, 3770 Allinge, fik sine bevillinger fornyet med 1 år, med henblik på en afklaring af den fremtidige struktur for taxahvervet på Bornholm.

Flemming Blem-Jensen har på ny ansøgt om, at få sine bevillinger for en periode på 10 år, og ønsker fortsat at stå uden for bestillingskontoret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalget at;

a) Flemming Blem-Jensen får sine bevillinger fornyet for en periode på 10 år uden krav om tilslutning til bestillingskontoret

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det blev ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2011 besluttet, at Taxi Nord v/ Flemming Blem-Jensen, Strandvejen 2, 3770 Allinge, fik sine bevillinger fornyet med 1 år, med henblik på en afklaring af den fremtidige struktur for taxahvervet på Bornholm.

 

I arbejdet med at afklare den fremtidige struktur, er der, som anført i tidligere punkt på denne dagsorden, påbegyndt et registreringsarbejde hos vognmændene for at kommunen kan få en større indsigt i omfanget af vognmændenes privatkørsel og fordelingen af disse.

 

Derudover blev der afholdt et møde med taxihvervet, hvor det blev tilkendegivet af hovedparten af medlemmerne af bestillingskontoret, at ønsket på sigt er, at alle vognmænd er tilsluttet bestillingskontoret. Dog var der bred enighed om, at de fire vognmænd, som pt. er udenfor bestillingskontoret, skal have dispensation til at forblive udenfor, indtil deres hverv som taxivognmænd ophører. Nye bevillinger skal fortsat være tilsluttet bestillingskontoret.

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Godkendelse af anvendelse af overførte midler fra 2010

00.30.00Ø09-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 besluttet at forbrug af overført overskud fra 2010 koordineres og godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget af hensyn til overholdelse af servicerammen og aftalen mellem KL og regeringen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller de i sagsfremstillingen anførte forbrug af overførsler til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet d. 16. maj 2011 behandlede Teknik- og Miljøudvalget et forslag fra områdechefen om budgetmæssige tiltag på Teknik og Forsyningsområdet. Heraf fremgik det at følgende virksomheder kom ud af 2010 med overskud:

·         BAT

·         Vej & Park Bornholm

·         RKR Service

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte at en del af de overskud der blev skabt i 2010 overførtes til virksomheden Teknik & Miljø, som kom ud af 2010 med et underskud som følge af et ekstremt forbrug til vintertjenesten.


 

 

BAT:

BAT kom ud af 2010 med et overskud på 4,7 mio. kr. Dette beløb er medregnet som en del af finansieringen af anlægsbevillingen til indkøb af nye busser, som besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 30. juni 2011.

 

Vej & Park Bornholm:

Vej & Park Bornholm, der ikke har et driftsbudget, kom ud af 2010 med et akkumuleret overskud på 6,5 mio. kr. Der forventes dog et merforbrug i 2011 på 1,0 mio. kr., idet der i 2011 skal afspadseres mange timer som medgik til snerydningen i vinteren 2010/2011. Således regnes der i alt med et overskud på 5,5 mio. kr. Heraf har Teknik- og Miljøudvalget godkendt at der overføres 4,05 mio. kr. til dækning af underskud hos Teknik & Miljø. Endelig har Vej & Park Bornholm anmodet om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af tag mm. på Sandemandsvej 1B i Rønne (jf. dagsordenspunkt til TMU d. 16. august 2011).

 

RKR Service:

RKR Service, der ligesom Vej & Park ikke har et driftsbudget, kom ud af 2010 med et overskud på 2,3 mio. kr. Heraf ønsker RKR Service at kunne anvende de 315.000 kr. til følgende formål:

·         Efteruddannelse. Opkvalificering af personale i forbindelse med produktion af skolemad. 80.000 kr.

·         Uddannelse af serviceassistenter, 5 stk. 140.000 kr.

·         KRAMS indsatser: 45.000 kr.

·         Etablering af børnehavemad: 50.000 kr.

 

Derudover har Teknik- og Miljøudvalget godkendt at 1,85 mio. kr. overføres til dækning af underskud hos Teknik & Miljø.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsmæssigt overføres der i 2011 i lat 5,9 mio. kr.:

4,05 mio. kr. fra Vej & Park Bornholm og 1,85 mio. kr. fra RKR Service, til virksomheden Teknik & Miljø til dækning af underskud opstået som følge af ekstremt forbrug på vintertjenesten. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til ny tagbelægning mm., Sandemandsvej 1B, Rønne

82.07.00S05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vej & Park Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning samt opsætning af solcelleanlæg på Sandemandsvej 1B, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag samt opsætning af solcelleanlæg på Sandemandsvej 1B,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.5 mio. kr. finansieret af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2010, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tagbelægningen på Vej & Park Bornholms materialebygning på Sandemandsmandsvej 1B i Rønne er ca. 40 år gammel og er nedslidt og skal udskiftes.

Den ny tagbelægning udføres i tagpap, idet tagkonstruktionen i forbindelse med arbejdet kontrolleres for råd o.l., ligesom der udføres konstruktionsmæssige ændringer for så vidt angår lysindfald med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet. Samtidig opsættes solcelleanlæg som et supplement til energiforbruget på bygningerne.

Arbejdet udbydes gennem rådgiver. Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 1,5 mio. kr. inkl. projektering, byggeledelse og uforudsete udgifter.

Arbejdet forventes udført i efteråret 2011.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tagbelægningen samt opsætning af solcelleanlæg kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2010 på i alt 6,5 mio. kr. Det forventes endvidere, at der med opsætning af solcelleanlæg vil kunne opnås besparelser på den fremtidige bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbudget til betaling af restværdi af leasede brandbiler

14.05.06Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljø, Beredskabet, leaser pt. 4 brandbiler. Leasingkontrakterne på bilerne udløber i hhv. 2012 (2 stk.) og 2013 (2 stk.).  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

At beredskabet i 2012 og 2013 køber de 4 leasede brandbiler for restværdien, der udgør 3,0 mio. kr.

At udgiften til køb af brandbilerne indarbejdes i anlægsbudgettet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

At Teknik og Miljøs driftsbudget reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2012 og med yderligere 200.000 kr. fra 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Udsat

Sagsfremstilling

Beredskabet har igennem 10 år leaset 4 stk. brandbiler. Leasingkontrakterne udløber i hhv. 2012 og 2013. Der er nu mulighed for at indkøbe bilerne til deres restværdi, som i alt for de 4 biler er 3 mio. kr. fordelt med 2 biler i 2012 og 2 biler i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Brandbilerne finansieres med 3,0 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning idet anlægsudgiften indarbejdes i budgetforslaget for 2012-2015. 

Teknik & Miljøs driftsbudget reduceres med 200.000 kr. i 2012 og med 400.000 kr. i det efterfølgende år, som følge af reducerede driftsudgifter til leasing af brandbilerne. Dette indarbejdes ligeledes i budgetforslaget for 2012-2015.

 

Bilerne vil således være fuldt finansieret over driften i løbet af 8 år. Det skønnes at restlevetiden på brandbilerne er ca. 15 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK

15.20.00Ø06-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

12

 

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter vedrørende forsørgelsesydelser

Teknik og miljøudvalget beslutter vedrørende oprettelse af elevstillinger i RKR

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

I denne forbindelse har Beskæftigelsesudvalget ønsket en beregning på hvorvidt det er muligt at finansiere ansættelse af unge i praktikpladser for de ”sparede” udgifter dette måtte medføre på forsørgelsesgrundlaget (typisk kontanthjælp). 


Tilbuddet er tænkt i et tæt samarbejde med RKR, Teknik og Miljøudvalget og Økonomi og Erhvervsudvalget, da der er tale om ansættelse af elever i uddannelse som serviceassistenter i kommunens virksomhed RKR rengøring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

a)     at Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget, og beslutter om der skal ansættes serviceassistentelever i BRK,

b)     at der ifald Teknik og Miljøudvalget kan tilslutte sig en sådan beslutning, overføres kr. 93.000 pr. ansat elev fra konto for passiv kontanthjælp til virksomheden RKR’s lønkonto til afholdelse af elevløn,

c)     at sagen oversendes til behandling i Teknik og miljøudvalget

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011

Indstillingen godkendes, og anbefales til Teknik og Miljøudvalget.

 

 


Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

d)     Beskæftigelsesudvalgets indstilling (punkt a) og b) til godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til ansættelse af unge under 25 år (30 år) i elevstillinger i stedet for modtagelse af passiv kontanthjælp.

 

Målgruppen vil primært være unge under 25 år sekundært unge under 30 år fra match gruppe 2 – indsatsklare.

 

I visitationen vil der blive taget udgangspunkt i, at der er tale om unge uden uddannelse, som har en øget risiko for langvarig modtagelse af overførselsindkomster.

 

Økonomiministeriet har ved en undersøgelse fra 2001 konstateret, at uddannelse kan betale sig, specielt for unge.

 

Konklusionen fra undersøgelsen er:

-         Uddannelse er fortsat af stor betydning for de unges ledighed

-         Unge uden en erhvervsuddannelse har dobbelt så stor ledighed som andre unge i deres årgang

(Økonomiministeriet • Økonomisk Tema • Familier og indkomster, juni 2001)

 

Rammer for beregningen:

Kontanthjælpens størrelse i de første seks måneder

Under 25 år 

·         Hjemmeboende - 3.123 kr. (2011)

·         Udeboende - 6.472 kr. (2011)

·         Gravid og er mindst 12 uger henne i graviditeten - 10.044 kr. (2011)

·         Med egne børn i hjemmet - 13.345 kr. (2011)

·         Hvis du betaler børnebidrag, får du et tillæg oveni hjælpen, der svarer til normalbidraget (børnebidrag) på 1.193 kr.

 

Det forventes at der overvejende vil være tale om unge under 25 år udeboende.

 

Brutto                                  77.664 kr. pr. år  

Netto ved ej aktivering         50.481 kr. pr. år  

Netto ved aktivering             38.832 kr. pr. år

 

Da kommunen skal aktivere senest efter 13 uger i 26 ugers sammenhængende forløb, er det ud fra en realistisk vurdering rimeligt at antage, at kommunens udgift for en ung som forbliver i systemet i et helt kalender år udgør ca. 44.600 kr.

 

Der er rigtig mange unge som kommer og går ved sæson jobs, opstart og ophør af uddannelse mv.

 

Men set i forhold til ovennævnte konklusion i forhold til ledighed med eller uden uddannelse, er det rimeligt at antage, at der er en stor del af de unge uden uddannelse, som forbliver i systemet i min. 1 år, og derudover også har en hyppigere ledighed i årene derefter.

 

Serviceassistent:

Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 8.000 kr. om måneden, slutløn ca. 9.000 kr.

Er man under 18 år, er lønnen ca. 5.500 kr. stigende til ca. 6.000 kr.

 

Løn arbejdsgiver o/18 år ca. 100.000

 

 

 

Opgørelse med tilskud:

 

Løn arbejdsgiver         kr.     150.000 (1 1/2 år)

Sparet kontanthjælp    kr.  67.500 (1 1/2 år

Bonus                         kr.  57.000 *

Udgift kommune      kr. 25.500  

 

*Der yder en bonus på kr. 70.000 til 2årig uddannelse. Der er en usikkerhed i forhold til videreførelsen af bonus efter 2011

 

Når beregningen er så tæt på at "løbe rundt" på et budgetår, så vil der ud fra økonomi-ministeriets antagelse ikke være tvivl om, at investeringen i uddannelse af unge tjener sig selv hjem flere gange i løbet af overslagsårene i kommunens budgetplanlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Der skal overføres kr. 93.000 (kr. 67.500 + kr. 25.500) x antallet af elever fra konto for passiv kontanthjælp under 25 år til lønkontoen for virksomheden RKR.

 

Økonomi & Analyses bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Andel af unge under 30 år og udviklingen for disse målgrupper. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-08-2011

17

 

 

Byggesagsgebyrer

Indscanning af byggesagsarkiv

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. august 2011:

Orientering givet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt