Referat
Børne- og Skoleudvalget
20-06-2011 kl. 17:00
Heldagsskolen i Østermarie
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Visitationsprocedure for Bornholms Heldagsskole
  åbent 3 Lukning af afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. august 2011
  åbent 4 Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 - Bornholms Familiecenter
  åbent 6 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 7 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Roar Bech og Gert Andersen deltager i behandlingen af punkt 1 fra kl. 17.00 til kl. 17.30.

Punkt 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011- Bornholms Familiecenter eftersendes.

Punkt 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 - Bornholms Familiecenter behandles ikke, men optages som punkt på et ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde.

Tillægsdagorden om ændret anvendelse af rådighedsbeløb vedr. specialskolen Kildebakken behandles.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om visitationsprocedure for Bornholms Heldagsskole

17.03.09G01-0562

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Skoleleder Gert Andersen, Bornholms Heldagsskole og visitationskonsulent Roar Bech, Bornholms Familiecenter/ PPR orienterer om visitationsproceduren

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Gert Andersen og Roar Bech vil orientere om visitationsproceduren kl. 17.00.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 20. juni 2011

1.
Visitationsprocedure (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Lukning af afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. august 2011  

28.09.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst har i brev af 11. juni 2011 ønsket, at forældrene i vuggestue- og børnehave i Jordbærhuset får tilbud om samlet at flytte til Stjernehuset i Nexø.

Der pr. 1. august 2011 kun i alt 11 vuggestue- og børnehavebørn, samt 7 SFO børn i Jordbærhuset.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget godkender, at afdelingen Jordbærhuset i Dagtilbud Øst lukkes pr. 15. august 2011

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

Godkendt, idet lukning og overflytning af børn sker efter aftale med involverede forældre pr. 1. september.

     Sagsfremstilling

I debatoplægget om en langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen indgår i scenarierne for Distrikt Øst forslag om lukning af Jordbærhuset pr. 1. januar 2012.

 

En lang række forældre har bl.a. i forbindelse med nedlæggelsen af Bodilsker skole pr. 1. august 2011, valgt, at gå i SFO i Nexø i forbindelse med skift til Nexø skole pr. 1. august 2011.

 

Ligeledes har nogle forældre valgt at flytte deres børn til enten en afdeling i Nexø eller til privat institution i nærområdet.

 

Pr. 1. august 2011 er der i Jordbærhuset i Snogebæk:

 

·         4 vuggestuebørn

·         7 børnehavebørn (pr. 1. september 2011 er der 5 børnehavebørn)

·         7 SFO børn

 

Der er ingen børn på venteliste i løbet af 2011.

 

Dette børnetal er hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt.

Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst har på et møde den 9. juni 2011 drøftet dette, og Distriktsbestyrelsen indstiller, at forældrene i vuggestue- og børnehave får tilbud om, at alle børn kan flyttes samlet til Stjernehuset i Nexø, hvor der er plads.

 

Det vil pga. af ledige stillinger i Stjernehuset være muligt, at personalet i Jordbærhuset (for børnene kendte voksne) også overflyttes. Forældrene kan herudover i et vist omfang tilbydes plads i de to andre afdelinger i Nexø, hvis de ønsker dette.

 

De resterende 7 SFO børn tilbydes plads i Nexø SFO pr. 1. eller 15. august 2011 efter nærmere aftale med forældre og SFO i Nexø.

 

Der tages efterfølgende stilling de ledige bygninger ved en lukning af Jordbærhuset.

Økonomiske konsekvenser

Lukning af Jordbærhuset i Dagtilbud Øst vil umiddelbart betyde at dagtilbuddet pr. 1. september 2011 ikke skal have midler til grundtilskud og pædagogisk leder som årligt beløber sig til 552.584 kr. En evt. besparelse i 2011 kan ikke beregnes da aftaler om flytning af personale, flytteudgifter m.m. endnu ikke kendes.

 

I 2012 vil lukningen betyde en samlet besparelse på 586.000 kr. når der – foruden sparet grundtilskud og pædagogisk leder – indregnes ændring i forældrebetaling, søskenderabat, fripladstilskud og støtte til private. Dertil kommer bygningsdrift. Provenuet ved lukningen af Jordbærhuset vil indgå ved budgetlægningen for 2012 jf. N-01-01 Tilpasning af dagtilbudsstruktur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 20. juni 2011

1.
brev til BSU vedr Jordbærhuset juni 2011.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole

82.25.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

8

 

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 24. februar, at der skal træffes afgørelse en placering af Dybdalskolen og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter i Skole Nord med henblik på en varig løsning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) Driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

b) Bornholms Ungdomsskole, politik område 02 tilføres 994.700 kr. (2011 PL) årligt til drift (el, vand, varme, rengøring, vedligehold og pedelbistand) finansieret af den nuværende bevilling til drift af Skole Nord, afdeling Klemensker

c) Der gives en anlægsbevilling på 560.500 kr. til omlægning af vand-, og varme- og elinstallationer

d) Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 560.500 kr. finansieret af renoveringspulje til skolebygninger.

e) Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning.

 

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2011:

Punktet optages på ekstraordinært møde den 20. juni 2011.

 

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det præciseres, at Dybdalsskolen er en del af Bornholms Ungdomsskole samt at Bornholms Ungdomsskoles klub i Hasle overflyttes til Klemensker.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at bygning A + D anvendes til ungdomsskolens undervisningsaktiviteter og ungdomsklub fra den 1. august 2011.

 

I dagtimerne: Dybdal, Skoleparathedsprojekter, 10. klasse specialuddannelse til job, ”Rampen”, almene undervisningsforløb for UU – Bornholm (forberedende forløb til Erhvervs Grund Uddannelse) samt de forventeligt forestående UTA (Uddannelse Til Alle) - forløb om uddannelsesparathed.

 

Om aftenen: Den almene ungdomsskole, ungdomsklub, kontor til afdelingsleder, lokaler til undervisning, lærerfaciliteter (garderobe, pauselokale, mødelokale mv.)

 

Alle øvrige bygninger sælges eller nedrives. Dybdal flyttes som det fremgår ovenfor fra bygning E til bygning A/D. Værksted til brug for både den almene ungdomsskole, Dybdal og 10. kl. er fortsat placeret i Jernbanegade i Klemensker.

 

Ungdomsklubben på Afdeling Hasle nedlægges.

 

I forhold til de grønne arealer rundt om skolen, foreslås det, at de sammentænkes med Klemensker Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg:

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 560.500 kr. til udgifter til vand- og varmeomlægning (297.000 kr.) samt elomlægning til anlæg af varmeveksler (150.000 kr.) i bygning A og D. Det samlede beløb er inklusive et rådighedsbeløb på 10 % af håndværkerudgifterne til samt 14 % til byggestyring.

Udgiften kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.066.388 kr.

 

Drift:

Den årlige udgift til rengøring og bygningsdrift på afdeling Klemensker eks. hal andrager i alt 2,3 mio. kr. (2011). Beløbet indgår i forslag til effektiviseringer.

 

Økonomi og Analyse har beregnet at udgiften til drift ved en forholdsmæssig fordeling af budget 2011 til bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk personale til bygning A og D på Klemensker afdeling, ud fra en antagelse om at bygning A udgør 60 % af det samlede areal på bygning ABC (2521 kvm.).

 

Samlet set får Ungdomsskolen 40 % af det nuværende areal, og dermed 40 % af det oprindelige budget.

 

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er justeret til 150.000 kr. årligt på baggrund af skøn fra Teknik & Miljø.

 

Samlet set et årligt driftsbudget på 994.700 kr. og i 2011 414.600 kr. fra august til december.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Tegning afdeling Klemensker (PDF)

2.
Anlæg bygning A+D (XLS)

3.
Driftsbudget bygning A+D (XLS)

4.
Tilbud fra Knudsker El bygning A+D (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 - Bornholms Familiecenter

00.30.00Ø09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

 

 Se bemærkninger til dagsordenen, pkt. 1.

 

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

6

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011: Udgår.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

7

 

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

Der afholdes ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde den 30. juni 2011 kl. 17.00. Spørgsmål vedr. buskørsel i forbindelse med lukning af Klemensker.